Аналіз формування розподілу і використання прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

«Комсомольський-на-Амурі державний

технічний університет »

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра «Економіка і фінанси»

Курсова робота

з дисципліни «Фінансове середовище підприємства

і підприємницькі ризики »

Аналіз формування, розподілу і використання прибутку

2010

Зміст

Введення

 1. Економічна сутність формування і використання прибутку

1.1 Поняття прибутку підприємства і її види

1.2 Завдання та функції прибутку підприємства

 1. Планування прибутку та порядок його розподілу на підприємстві

  1. Розподіл прибутку на підприємствах різних організаційно-правових форм

  2. Методи планування прибутку

  3. Принципи розподілу прибутку

   1. Аналіз формування і використання прибутку

  1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ «Амурметалл»

  2. Аналіз формування, розподілу і використання прибутку ВАТ «Амурметалл»

  3. Рекомендації

Висновок

Список використаних джерел

Введення

В умовах ринкової економіки зростає значення комерційної діяльності з метою отримання максимального прибутку для задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників і виробничого розвитку підприємства.

Прибуток в торгівлі є грошовим вираженням вартості додаткового продукту, створеного продуктивною працею працівників торгівлі, які зайняті продовженням процесу виробництва у сфері обігу, а також частини додаткового продукту, створеного працею працівників інших галузей народного господарства і направляється у торгівлю через механізм цін на товари, тарифів, торговельних надбавок як плата за реалізацію товарів (робіт, послуг).

Значення прибутку в умовах ринкової економіки полягає в тому, що вона націлює товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. Цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб.

Підприємство зацікавлене в тому, щоб в конкурентній боротьбі отримати максимум прибутку. Цей максимум воно прагне обгрунтувати аналітичними розрахунками.

Аналіз прибутку підприємства дозволяє виявити велике число тенденцій розвитку, покликаний вказати керівництву підприємства шляху подальшого успішного розвитку, вказує на помилки в господарській діяльності, а також виявити резерви зростання прибутку, що, в кінцевому рахунку, дозволяє підприємству більш успішно здійснювати свою діяльність.

Все вищесказане свідчить про актуальність теми.

Курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти обраної теми, а саме, поняття прибутку, її роль, суть і методика складання.

Друга і третя глава є аналітичними, де запропонована характеристика аналізованого підприємства та проведено аналіз за обраною темою.

Метою даної роботи є вивчення сутності прибутку, аналіз формування, розподілу і використання прибутку за даними, наведеними в бухгалтерській звітності.

Основними завданнями курсової роботи є:

 • вивчити економічну сутність прибутку;

 • вивчити роль прибутку в господарській діяльності підприємства;

 • вивчити загальну методику розрахунку прибутку на підприємстві;

 • зробити аналіз і динаміку балансового прибутку на підприємстві;

 • дати оцінку використання способів управління обсягом та якістю прибутку на підприємстві;

Предметом курсової роботи є процес формування та використання прибутку підприємства. Об'єкт дослідження даної роботи - відкрите акціонерне товариство «Амурметалл».

Основними джерелами інформації, які використовувалися при написанні курсової роботи, були:

  • накладні на відвантаження продукції;

  • дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 46, 47, 48 і 80;

  • дані фінансової звітності ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;

  • дані фінансової звітності ф. № 1 «Бухгалтерський баланс»;

  • план економічного і соціального розвитку підприємства.

1. Економічна сутність формування і використання прибутку

1.1 Поняття прибутку підприємства і її види

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємство одержує головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондових і валютних біржах і т.д.).

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:

 • систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;

 • визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

 • виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

 • оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

 • розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

Перехід до ринкових відносин вимагає здійснення нової фінансової політики, посилення її впливу на прискорення соціально-економічного розвитку, а також зростання ефективності виробництва і зміцнення фінансів держави. Важлива роль у забезпеченні всебічної інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності відводиться прибутку [6, 223 c.].

Як економічна категорія прибуток є однією з основних форм грошових накопичень, створюваних у галузях економіки; вона являє собою частину національного доходу, включає вартість додаткового і окремі елементи необхідного продукту. Прибуток займає одне з головних місць в загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і інші економічні важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком.

Прибуток - один з основних елементів госпрозрахункової діяльності підприємств. Вона зумовлює фінансове становище підприємств, рівень задоволення особистих і суспільних потреб працівників, гарантує повноту і своєчасність виконання зобов'язань перед фінансово-кредитною системою і характеризує ефективність виробництва.

Прибуток - основне джерело фінансування заходів з науково-технічного і соціального розвитку підприємств. За рахунок платежів з прибутку до бюджету формується основна частина фінансових ресурсів держави, регіональних та місцевих органів влади.

В умовах ринку роль прибутку істотно зростає. Вона є рушійною силою ринку. Саме прибуток визначає три корінні взаємопов'язані проблеми: що виробляти, як виробляти і для кого виробляти. Прибуток - це винагорода за підприємницьку діяльність і введення технічних удосконалень. Вона в узагальненому вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої і матеріалізованої праці і тому служить важливою економічною характеристикою ефективності роботи підприємств [1, 28 с.].

Господарська діяльність підприємств в умовах ринку пов'язана з підвищенням стимулюючої ролі прибутку. Отримання прибутку сприяє вирішенню найважливіших, першочергових завдань - зростання обсягу виробництва з метою всебічного задоволення виробничих і особистих потреб, зниження рівня суспільно необхідних витрат виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), а також підвищенню її якості.

Звідси для зміцнення ринкової економіки вирішальне значення має виявлення резервів зростання прибутку на основі всебічної економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості і розширення асортименту продукції, що випускається (робіт, послуг), скорочення непродуктивних витрат і втрат [3, 85 з .].

У процесі господарської діяльності підприємства отримують фінансові результати, які виражаються прибутком або збитком. Вони представляють собою суму фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг), товарів, основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних та інших активів, а також доходів (витрат) від позареалізаційних операцій.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосередньою метою виробництва. Прибуток створює певні гарантії для подальшого існування та розвитку підприємства.

На ринку підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Установивши ціну на продукцію, вони реалізують її споживачу, одержуючи при цьому грошовий виторг, що не означає ще отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво і реалізацію, що приймають форму собівартості продукції.

Якщо виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Підприємство завжди ставить своєю метою прибуток, але не завжди її витягує. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдається лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції. При витратах, що перевищують виторг, підприємство одержує збитки - негативний фінансовий результат, що ставить підприємство в досить складне фінансове становище, не виключає і банкрутство.

Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості. На кожному підприємстві формується чотири показники прибутку, що істотно розрізняються по величині, економічному змісту і функціональному призначенню.

Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток - основний фінансовий показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цілей оподаткування розраховується спеціальний показник - прибуток, оподатковувана податком, і прибуток, не оподатковувана податком. Що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів до бюджету частина балансового прибутку називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

Прибуток як категорія ринкових відносин виконує наступні функції:

 • характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства;

 • є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

 • є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Певну роль відіграють і збитки. Вони висвітлюють помилки і прорахунки підприємства в напрямках використання фінансових засобів, організації виробництва і збуту продукції.

Балансовий прибуток (збиток) являє собою суму фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних та інших активів і прибутку (збитків), отриманих від позареалізаційних операцій. При цьому прибуток / збиток) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визначається як різниця між виручкою від їх реалізації у відпускних цінах (валовим доходом) і витратами виробництва (обігу) реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг та сумами податків, зборів та відрахувань, що сплачуються відповідно до встановленого порядку з виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг [2, 123 с.].

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається або по мірі її оплати (надходження грошових коштів на рахунки в установи банку чи до каси підприємства), або в міру її відвантаження (виконання робіт, надання послуг) і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів Метод визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) встановлюється підприємством на ряд років виходячи з умов господарювання і укладених договорів, прийнятої облікової політики.

Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і нематеріальних активів розраховується як різниця між виручкою від їх реалізації у відпускних цінах та їх залишковою вартістю, а також витратами, пов'язаними з їх реалізацією, і податками, що відносяться на реалізацію.

Прибуток (збиток) від реалізації матеріальних цінностей та інших активів обчислюється як різниця між виручкою від їх реалізації у відпускних цінах та витратами на їх придбання, реалізацію та податками, що відносяться на реалізацію.

У результаті виробничо-господарської діяльності підприємства можуть мати прибутки або збитки від позареалізаційних операцій: суми отриманих (сплачених) штрафів, пені, неустойок та інших економічних санкцій (за винятком сум санкцій, що вносяться до бюджету відповідно до законодавства); прибутків і збитків минулих років , виявлених в звітному році; некомпенсируемое збитків від стихійних лих, пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій; втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості, надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні; інших доходів (втрат, витрат), що відносяться відповідно до чинного законодавства на рахунок прибутків і збитків, та ін [3, 85 с.].

Більшу частину балансового прибутку становить прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг (близько 90%). Допущені підприємством збитки від іншої реалізації і по позареалізаційних операціях знижують його балансовий прибуток.

На спільних підприємствах основна частина прибутку також формується в процесі реалізації продукції, робіт та послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках і представляє собою різницю між валовим доходом, отриманим від реалізації продукції (робіт, послуг), та фактичними витратами на її виготовлення (виконання робіт, надання послуг) і збут.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток), являє собою різницю між балансовим прибутком та податковими платежами за рахунок неї. Зазначений прибуток залишається в розпорядженні підприємства і може спрямовуватися на створення резервного фонду оплати праці, резервного фонду для суспільних потреб, фонду накопичення, фонду споживання та інших спеціальних фондів на розсуд підприємства відповідно до установчих документів

Таким чином, фінансові результати роботи підприємства (прибуток, збиток) формуються в результаті реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних та інших активів, а також позареалізаційних доходів і витрат. При цьому важливе значення у контролі за формуванням фінансових результатів має правильно організований на підприємстві їх оперативний та бухгалтерський облік.

В умовах ринкових відносин використовуються такі категорії, як економічна (чиста) прибуток і очікуваний прибуток.

Економічна (чиста) прибуток - це різниця між загальним доходом підприємства та його загальними витратами; останні включають плановані витрати, складовою частиною яких є нормальний прибуток як частину підприємницького доходу. Нормальний прибуток - мінімальний дохід, або плата, необхідна для утримання підприємця в якійсь певній сфері виробництва. У підприємців прибуток може збільшуватися за рахунок нестрахуемая ризику, пов'язаного з організацією та управлінням економічними ресурсами та інноваціями. Прибуток отримують також в результаті монопольної влади.

Очікуваний прибуток - прибуток, яка може бути отримана в результаті нововведень. Прагнення до її отримання спонукає підприємство здійснювати нововведення (впроваджувати нову більш продуктивну техніку, технологію і організацію виробництва), які стимулюють інвестиції, збільшення випуску продукції і забезпечення зайнятості.

При цьому нововведення є основним чинником економічного зростання, оскільки бажання отримання прибутку лежить в основі розвитку технічного прогресу. Однак очікуваний прибуток залежить від багатьох факторів: інвестицій, зайнятості, темпів зростання та ін Звідси прибуток не є єдиним стимулом впровадження нововведень [7, 96 с.].

Таким чином, прибуток в умовах переходу до ринкової економіки відіграє велику роль у стимулюванні розвитку виробництва. У процесі господарської діяльності підприємства можуть разом з прибутком мати і непередбачені, втрати (збитки). Як прибутку, так і збитки повинні знайти відображення в обліку по кожній статті і фінансовими результатами в цілому.

1.2 Завдання та функції аналізу формування та використання прибутку підприємства

Багатоаспектне значення прибутку посилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Справа в тому, що акціонерне, орендне, приватне або іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань [23, с. 113].

Разом з тим підприємницька діяльність підприємств в умовах різноманіття форм власності означає не тільки розподіл прав власників майна, а й підвищення відповідальності за раціональне управління ним, формування та ефективне використання фінансових ресурсів, у тому числі прибутку.

Будучи найважливішою економічною категорією і основною метою діяльності будь-якої комерційної організації, прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва, і виконує такі функції:

 1. Оцінну. Тобто дає можливість провести оцінку ефективності роботи підприємства (одержання прибутку на підприємстві означає, що отримані доходи перевищують всі витрати, пов'язані з його діяльністю).

 2. Розподільчу. Її сутність полягає в тому, що прибуток підприємства є інструментом розподілу доходів.

 3. Стимулюючу. Це пов'язано з тим, що прибуток є одночасно не тільки фінансовим результатом, а й основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Тому підприємство зацікавлено в отриманні максимального прибутку, так як це є основою для розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства [22, с. 220].

Приріст прибутку може бути досягнуто не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, але і за рахунок інших факторів. Тому на кожному підприємстві необхідно проводити систематичний аналіз формування, розподілу і використання прибутку. Цей аналіз має важливе значення і для зовнішніх суб'єктів (державних органів, банків та ін.)

Завданнями аналізу формування та використання прибутку є:

 • оцінка плану (прогнозу) прибутку і вибір найкращого варіанта; вивчення виконання плану і динаміки;

 • виявлення і кількісний вимір вплив факторів формування показників прибутку та оцінка її якості;

 • виявлення резервів зростання прибутку на підприємстві;

 • розробка рекомендацій щодо найбільш ефективного використання прибутку з урахуванням перспектив розвитку підприємства.

Аналіз повинен показати також вплив на прибуток порушення договірної, технологічної та фінансової дисципліни.

Прибуток на підприємстві розглядається не тільки як основна мета, але і як головна умова його ділової активності. Оцінюючи рівень або зміна ділової активності, проводять відмінності між поняттями очікуваного прибутку (яка може бути отримана в майбутньому в результаті господарювання) та фактично отриманої.

З урахуванням цього розрізняють наступні функції прибутку:

 • інвестиційна - оскільки очікуваний прибуток є основою прийняття інвестиційних рішень;

 • результативна - фактично отриманий прибуток оцінює ефективність діяльності підприємства;

 • фінансує - частину отриманого або очікуваного прибутку визначається як джерело самофінансування підприємства;

 • стимулююча - частина очікуваною або одержаного прибутку може бути використана в якості джерела матеріальної винагороди працівників підприємства та виплат дивідендів власникам капіталу.

2. Планування прибутку та порядок його розподілу на підприємствах з різними формами організації

Планування прибутку виробляється роздільно по усіх видах діяльності. У процесі планування прибутку враховуються усі фактори, які можуть впливати на фінансові результати.

В умовах стабільних цін і можливості прогнозування умов господарювання плани по прибутку, як правило, розробляються на рік. Підприємства можуть також складати плани по прибутку на квартал або щомісячно.

Об'єктами планування є елементи балансового прибутку. При цьому особливе значення має планування прибутку від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

2.1 Розподіл прибутку на підприємствах різних організаційно-правових форм

Прибуток повного товариства розподіляється між учасниками відповідно до установчого договору, в якому визначаються частки його учасників. Визначення часткою в договорі має значення не тільки при розподілі прибутку, але і для вирішення питання про покриття збитків.

Порядок розподілу прибутку залежить від того, на який термін створене товариство. Якщо товариство створене на конкретний термін, з метою реалізації певного проекту, то чистий прибуток розподіляється між учасниками відповідно до їх часток у складеному капіталі.

У тому випадку, коли товариство створене на тривалий або невизначений термін, з прибутку можуть формуватися різні фонди (рисунок 1).


=

Рисунок 1 - Розподіл прибутку товариства.

В установчому договорі можуть бути передбачені й інші умови розподілу прибутку. При недостатності прибутку вкладники можуть отримати менший відсоток прибутку на свій внесок, але і в цьому випадку договором можуть бути передбачені інші умови (наприклад, виплата відсутньої частини прибутку вкладникам у наступному році і т.д.).

У командитному товаристві з отриманого балансового прибутку, перш за все, вноситься до бюджету податок на прибуток, обчислений відповідно до порядку, встановленого для юридичних осіб. Після цього частина прибутку направляється вкладникам (коммандітіста) у частці, відповідної до їх внеску в капітал товариства, потім прибуток направляється на розвиток підприємства та інші цілі. Залишок прибутку розподіляється між дійсними членами (повними товаришами). [19, 142с.]

Якщо прибуток не отримана або отримана в меншому обсязі, ніж передбачалося, то можливі наступні варіанти:

 • при негативних фінансових результатах дійсні члени зобов'язані віддати вкладникам їхню частку прибутку, продавши майно товариства;

 • при недостатності засобів може бути прийняте рішення про невиплату пайовикам прибутку.

Прибуток товариства з обмеженою відповідальністю обкладається податком і розподіляється в загальному порядку, встановленому для юридичних осіб. При підведенні підсумків господарської діяльності за рік кожному учаснику (пайовику) виплачується частка прибутку, що відповідає його внеску в статутний капітал, після внесення до бюджету податків, інших обов'язкових платежів, спрямування прибутку на розвиток підприємства і матеріальне заохочення працівників.

Найбільш складним є порядок розподілу прибутку акціонерних товариств. Загальні механізми розподілу прибутку і порядок виплати дивідендів фіксуються в статуті суспільства.

Для визначення ставки дивідендів необхідно розрахувати потенційний розмір прибутку, яка може бути виплачена акціонером без шкоди для діяльності АТ.

Якщо прибуток, плановану як результат господарської діяльності товариства за рік, позначимо як (Загальний прибуток), то - Прибуток, що спрямовується відповідно у вигляді податків до бюджету; на розвиток суспільства; на виплату дивідендів; - Прибуток, що відраховується до резервного фонду.

Тоді(1)Прибуток як чистий доход АТ формується в процесі його господарської діяльності і реалізується після продажу виробничої продукції, виконання робіт, надання послуг. Її величина залежить від підсумків робіт товариства, ефективності використання залучених фінансових ресурсів. Узагальнюючим результатом господарської діяльності АТ є балансовий прибуток, яка обчислюється в загальновстановленому порядку. У ролі фінансового ресурсу використовується чистий прибуток, що залишився в розпорядженні суспільства після сплати податків.

Особливістю розподілу прибутку АТ є формування резервного фонду (і інших аналогічних за призначенням фондів - гарантійних, страхових і т.п.), який створюється кожним суспільством. Резервний фонд не може бути менше 10 і більше 25% розміру оплаченого статутного капіталу. Відрахування в резервні фонди встановлюються загальними зборами акціонерів, але не можуть становити більше 50% оподатковуваного прибутку.

Резервний і інші фонди призначені для покриття збитків АТ і використовуються, якщо прибутку звітного року недостатньо для виплати доходів за цінними паперами.

До витрат АТ, зв'язаним з розвитком виробництва і фінансуються з чистого прибутку, відносяться витрати по випуску і поширенню акцій і облігацій (придбання бланків цінних паперів, сплата винагороди посередникам за первинне розміщення цінних паперів). Частина прибутку, використовуваної на накопичення, може бути спрямована на збільшення статутного капіталу АТ або як внесок до статутного капіталу дочірнього суспільства.

Якщо це передбачено статутом, частина прибутку спрямовується для розподілу між працівниками у вигляді грошової винагороди або у вигляді акцій. Загальний порядок розподілу прибутку АТ представлений на рис.4.

Політика АТ в області розподілу прибутку зазвичай виробляється радою директорів і підлягає затвердженню на загальних зборах акціонерів.

При плануванні розподілу чистого прибутку АТ необхідно враховувати види випущених акцій. Так, за привілейованими акціями передбачається обов'язкова виплата дивідендів по затверджених ставках. Питання про виплату дивідендів по простих акціях зважується в залежності від фінансових результатів діяльності суспільства і з урахуванням перспектив його розвитку. З метою розвитку підприємства при недостатності прибутку може бути прийняте рішення про реінвестування дивідендів по простих акціях і невиплаті доходів їх власникам в поточному році. Розподіл прибутку на інвестований частину і дивіденди є найважливішим моментом фінансового планування, оскільки від цього залежить розвиток АТ і його можливості виплачувати дивіденди в майбутньому. Занадто високі дивіденди, виплачувані в рекламних цілях, приводять до «проїдання» основного капіталу. У той же час невиплата дивідендів знижує ринковий курс акцій суспільства і створює складності при розміщенні чергового випуску акцій. [20, 65С.]

Рисунок 2.1 - Розподіл прибутку акціонерного товаристваДержавні підприємства, що функціонують на території Російської Федерації, можуть здійснювати свою діяльність як державні унітарні підприємства і як казенні підприємства. Розподіл прибутку цих суб'єктів економічної діяльності має свою специфіку.

Державні унітарні підприємства за законом мають значної самостійністю у питаннях здійснення фінансово-господарської діяльності. Держава не регламентує розподіл прибутку в таких підприємствах після сплати відповідних податків та перерахування частини прибутку до доходу бюджету. Розмір прибутку, що перераховується до бюджету, визначається у статуті підприємства при його утворенні. Прибуток, що вилучається державою у підприємства, виступає не у вигляді податків або зборів, а у вигляді орендної плати, яка сплачується орендарем (підприємством) власнику (державі) за користування майном.

Порядок розподілу прибутку на казенних підприємствах регулюється Типовим статутом казенного заводу (фабрики, господарства) та Порядком планування і фінансування діяльності казенних заводів, затвердженими Урядом РФ.Рисунок 2.2 - Розподіл балансового прибутку підприємства за участю іноземного капіталуУ відповідності з цими документами прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), виробленої відповідно до плану-замовленням і в результаті дозволеної йому самостійної господарської діяльності, спрямовується на фінансування заходів, що забезпечують виконання плану-замовлення, плану розвитку заводу та на інші виробничі цілі , а також на соціальний розвиток за нормативами, щорічно встановленим уповноваженим органом. Порядок встановлення таких нормативів затверджується Міністерством фінансів РФ. Вільний залишок прибутку, що залишається після її спрямування на зазначені цілі, підлягає вилученню в дохід федерального бюджету.2.2 Методи планування прибуткуНа практиці застосовуються різні методи планування прибутку. Найбільш поширеним є метод прямого рахунку.

При прямому рахунку планований прибуток на продукцію, що підлягає реалізації в майбутньому періоді, визначається як різниця між планованої виручкою від реалізації продукції в діючих цінах (без податку на додану вартість, акцизів, торгових і збутових знижок) і повною собівартістю продукції, реалізованої в майбутньому періоді. Цей метод розрахунку найбільш ефективний при випуску невеликого асортименту продукції.

Метод прямого рахунку використовується при обгрунтуванні створення нового або розширення діючого підприємства або при здійсненні якого-небудь проекту. Різновидом методу прямого рахунка є метод поассортіментного планування прибутку (тобто визначення прибутку по кожній асортиментній групі).

Перевагою методу прямого рахунку є його простота. Однак його доцільно використовувати при плануванні прибутку на короткостроковий період.

Для складання плану прибутку використовуються й інші методи, наприклад аналіз ліміту рентабельності, прогноз рентабельності, аналіз перекриття ліквідності, нормативний метод, метод екстраполяції, а також інші аналітичні методи.

Аналіз ліміту рентабельності дозволяє оцінити взаємозв'язок планового прибутку й еластичності підприємства стосовно коливань величини витрат при обороті капіталу. Зазвичай будується система графіків, що показують цю залежність. Розрахунки проводяться за такими формулами:(2)

або

(3)Важливе значення має розрив, що існує між мінімальним оборотом, необхідним для покриття витрат, і запланованим оборотом. Саме ця різниця характеризує ступінь свободи підприємства в плануванні обороту капіталу.

Прогноз рентабельності вкладеного капіталу заснований на аналізі співвідношень наступних величин:(4)

= 7 776 583 + 6 847 994 = 14 624 577 (тис. крб.)

(5)

(6)

(7)Аналіз перекриття ліквідності заснований на співвідношенні витрат підприємства, що є грошовими витратами, і амортизацією. У цьому випадку визначається мінімальна величина обороту капіталу, необхідна для збереження ліквідності підприємства.

Нормативний метод планування прибутку грунтується на розрахунках планового прибутку за допомогою нормативів. В якості таких нормативів зазвичай використовується:

 • норма прибутку на власний капітал;

 • норма прибутку на активи підприємства;

 • норма прибутку на одиницю реалізованої продукції.

Складність даного методу полягає в розробці відповідних нормативів, їх обгрунтуванні та кількісному вирахуванні. Метод екстраполяції передбачає аналіз динаміки за ряд років, виявлення тенденції розвитку і прогнозування прибутку на плановий період. Цей метод можна використовувати на стадії техніко-економічного обгрунтування проекту, а також при плануванні на короткостроковий період.

Аналітичний метод планування прибутку заснований на побудові багатофакторних моделей. Він враховує вплив різних факторів на результати діяльності підприємства.

2.3 Принципи розподілу прибутку

Головна вимога, яка пред'являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тому, що вона повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення.

При розподілі прибутку, визначенні основних напрямів її використання, перш за все, враховується стан конкурентного середовища, яка може диктувати необхідність істотного розширення і відновлення виробничого потенціалу підприємства. Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, забезпечення науково-дослідної діяльності, впровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи праці і т.п. Загальна схема розподілу прибутку підприємства наведена на рис. 5.


= + +

Рисунок 4 - Розподіл чистого прибутку підприємства.

Для кожної організаційно-правової форми підприємства законодавчо установлений відповідний механізм розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, заснований на особливостях внутрішнього пристрою і регулювання діяльності підприємств відповідних форм власності.

На будь-якому підприємстві об'єктом розподілу є балансовий прибуток підприємства. Під її розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і по статтях використання на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій її частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Визначення ж напрямків витрачання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, структури статей її використання знаходиться в компетенції самого підприємства.

Держава не встановлює яких-небудь нормативів розподілу прибутку, але через порядок надання податкових пільг стимулює напрямок прибутку на капітальні вкладення виробничого та невиробничого характеру, на благодійні цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрат з утримання об'єктів та установ невиробничої сфери тощо Законодавство обмежує розмір резервного фонду підприємства, регулює порядок формування резерву по сумнівних боргах.

Порядок розподілу та використання прибутку підприємства фіксується в його статуті і визначається положенням, що розробляється відповідними підрозділами економічних і фінансових служб і затверджується керівним органом підприємства.

 1. Аналіз формування і використання прибутку

3.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ «Амурметалл»

Відкрите акціонерне товариство «Амурметалл» - єдине підприємство чорної металургії на Далекому Сході. Основний вид продукції, що випускається - листовий та сортовий прокат і товарна заготівля.

Основне завдання ВАТ «Амурметалл» - створення сучасного, високоефективного електрометалургійного заводу з обсягами виробництва понад 2 млн. тонн сталі на рік.

Пріоритетними напрямками розвитку є:

скорочення собівартості продукції, що випускається, як за рахунок впровадження нових технологій, так і за рахунок підвищення ефективності виробництва;

неухильне підвищення якості виробленої продукції;

поетапне нарощування обсягів виробництва сталі до 2 млн тонн на рік;

диверсифікація виробничого потенціалу підприємства, виробництво продукції більш високих переділів;

будівництво в електросталеплавильному цеху № 2 слябової машини безперервного лиття заготовок фірми SMS-Demag продуктивністю 1,15 млн. тонн слябів на рік (ширина сляба 1900 мм);

збільшення обсягів випуску листового прокату, поліпшення його якості, підвищення ефективності виробництва (введення в експлуатацію в 2011 р. товстолистового стану «Стеккель» продуктивністю 1 млн. тонн на рік);

створення сучасного виробництва труб широкого сортаменту (введення в експлуатацію першого трубного стану німецької компанії VAI SEUTHE для виготовлення труб загального призначення (газо-і водопровідні труби) діаметром від 19 до 89 мм у 2008 р., потужність стану - близько 60 тис. тонн; введення в експлуатацію другого трубного стани з виробництва труб діаметром до 219 мм в 2011 р.);

підвищення кваліфікації та перенавчання працюючого персоналу.

Відповідно до Статуту ВАТ «Амурметалл» структура органів управління включає:

Загальні збори акціонерів;

Рада директорів;

Одноосібний виконавчий орган.

Вищим керівним органом товариства є Загальні збори акціонерів. Загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснює Рада директорів, що складається з 7 осіб, включаючи Голову Ради.

Суспільство має право проводити відкриту і закриту підписку на випущені їм акції та здійснювати їх вільний продаж. Акції представлені в бездокументарній формі шляхом запису на рахунках власників реєстру акціонерів, за винятком випадку, коли прийняття змін або доповнень до Статуту зачіпає права та інтереси власників акцій.

3.2 Аналіз формування, розподілу і використання прибутку ВАТ «Амурметалл»

Теоретичною базою аналізу фінансових результатів організації є прийнята для всіх організацій, незалежно від форми власності, єдина модель господарського механізму, заснована на формуванні прибутку відповідно до форми № 2 бухгалтерської звітності «Звіт про прибутки і збитки». Вона відображає властиве всім підприємствам, що функціонує в умовах ринку як незалежні товаровиробники, єдність цілей діяльності, єдність показників фінансових результатів діяльності, єдність процесів формування та розподілу прибутку, єдність системи оподаткування.

Найважливішим джерелом формування прибутку є валовий дохід від продажу. У промисловості він дорівнює виручці за мінусом матеріальних витрат на виробництво. Валовий дохід торгівлі: показник, що характеризує фінансовий результат торговельної діяльності та визначається як перевищення виручки від продажу товарів і послуг над витратами з їх придбання (ГОСТ Р 51303-99, затв. Пост. Держстандарту Росії від 11.08.99 № 242-ст).

У викладі Держкомстату Росії валовий дохід від продажу торгових організацій визначається як різниця між продажною і купівельною вартістю реалізованих товарів без ПДВ та податку з продажу (п. 12 інструкції щодо заповнення уніфікованих форм федерального державного статистичного спостереження № П-1 «Відомості про виробництво і відвантаження товарів і послуг », № П-2« Відомості про інвестиції », № П-3« Відомості про фінансовий стан організації », № П-4« Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників », затв. Пост. Держкомстату РФ від 19.01 .2000 № 4 (далі за текстом Інструкції ГКС № 4)).

У бухгалтерському обліку організацій торгівлі валовий дохід від продажів розраховують також за спеціальною методикою як суму торгової надбавки (націнки, накидки), що припадає на реалізовані товари. Як було сказано, у звіті про прибутки та збитки (форма № 2) валовий дохід торговельних організацій відображається по рядку 029 «Валовий прибуток». Він дорівнює різниці між виручкою (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом обов'язкових платежів з виручки) та купівельною вартістю проданих товарів (собівартістю). До обов'язкових платежів, які виключаються з виручки при визначенні фінансового результату від продажу, відносяться суми податку на додану вартість (ПДВ), акцизи, податок з продажів, експортні мита та інші обов'язкові відрахування з виручки.

Прибуток або збиток підприємства є головним показником, що відображає фінансовий результат, складається з сукупності доходів і витрат, що виникають в результаті здійснення господарських операцій. Схема формування та використання прибутку відображена на рис. 3. Положенням по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99, утв. наказом Мінфіну РФ від 06.07.99 № 43н (далі по тексту ПБУ 4 / 99), а також типовою формою № 2 «Звіт про фінансові результати», рекомендованих у додатку до наказу Мінфіну РФ від 13.01.2000 № 4н (далі по тексту наказ Мінфіну № 4н) передбачено п'ять основних показників прибутку:

 • валовий прибуток,

 • прибуток від продажів,

 • прибуток до оподаткування,

 • прибуток від звичайної діяльності,

 • чиста (нерозподілений прибуток).

У звіті про прибутки та збитки доходи і витрати відображаються з підрозділом на звичайні та надзвичайні (п. 22 ПБУ 4 / 99).

Якщо з валового доходу (валового прибутку) вирахувати витрати обігу, отримаємо фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажів.

Таким чином, отримують прибуток до оподаткування. З неї віднімають податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі (збір за використання найменувань «Росія», «Російська Федерація», наднормативні відрахування за забруднення навколишнього середовища, санкції за порушення податкового законодавства). Після чого виходить прибуток від звичайної діяльності.

Надзвичайними доходами вважаються надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т. п.). До них відносять: страхове відшкодування, вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів і т. п. (п. 9 положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99, утв. Наказом Мінфіну РФ від 06.05 .99 № 32н (далі по тексту ПБО 9)). Порядок формування прибутку підприємства показаний у схемі 1 (ДОДАТОК В)

У складі надзвичайних витрат відображаються витрати від надзвичайних обставин (п. 13 Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, утв. Наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 № 33н (далі по тексту ПБО 10).

В економічній діяльності використовується також показник маржинального доходу, який виходить в результаті вирахування з валового доходу (валового прибутку за звітом) суми умовно-змінних витрат.

Доходи і витрати і по звичайних видах діяльності відображають у складі витрат (див. ПБУ 9 / 99 і ПБУ 10/99).

Після сплати з прибутку до оподаткування податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів одержують прибуток (збиток) від звичайної діяльності. До цього прибутку додають надзвичайні витрати, віднімають надзвичайні доходи і отримують чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду). Підприємства можуть виготовляти від неї відрахування на благодійні цілі; направляти на формування резервного капіталу, спеціальних фондів: фондів споживання і фондів нагромадження, фондів соціальної сфери та інші цілі на розсуд керівництва. Підприємства вправі не створювати фонди спеціального призначення, а витрачати кошти на різні цілі виробничого або невиробничого характеру безпосередньо з чистого (нерозподіленого) прибутку. Але в будь-якому випадку витрати, пов'язані і не пов'язані з виробничою діяльністю слід піддавати аналізу з метою економічно виправданого їх розподілу. Розподіл прибутку ВАТ «Амурметалл" відображене у схемі 2 (ДОДАТОК Г).

Таблиця 1 - Аналіз прибутку від продажів

Показники

2007

2008

Темп приросту,%

Відхилення

тис.руб.


Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

13 283 752

19 586 821

147,45

+ 6 303 069

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

(9 886 112)

(16 115 886)

163,02

+ 6 229 774

Валовий прибуток

3 397 640

3 470 935

102,16

+ 73 295

Комерційні витрати

(899 419)

(1 257 443)

139,81

+ 358 024

Управлінські витрати

(607 954)

(762 797)

125,47

+ 154 843

Прибуток (збиток) до оподаткування

750 879

(1 551 223)

-206,59

- 2302102

Висновок: за даними звіту про прибутки і збитки організації ВАТ «Амурметалл» за 2008 рік можна зробити висновок про те, що виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг у порівнянні з попереднім роком зросла на 6303069 тис. рублів , а її темпи росту склали 147,45%, собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг збільшилася на 6229774 тис. рублів, темпи зростання якої склали 163,02%, темпи зростання валового прибутку в звітному році теж підвищилися і рівні 102 , 16% або зросли на 73 295 тис. рублів. Але також за даними звітності підприємства видно, що зросли її витрати, так комерційні витрати у звітному році збільшилися на 358 024 тис. рублів. і їх темп росту склав 139,81%, управлінські витрати зросли на 154 843 тис. рублів (125,47%). Таким чином, ми бачимо, що в звітному році підприємство є збитковим, так як воно має значне зниження показника прибутку (збитку) до оподаткування, її темп зростання в 2008 році склав - 206,59% або - 2302102 тис. рублів. Це свідчить про не ефективної господарської діяльності організації, а також про некомпетентність керівництва і не якісності управлінських рішень.

Таблиця 2 - Динаміка рентабельності ВАТ «Амурметалл»

Показник рентабельності

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Продажів

6,31

3,96

-2,35

Активів

4,61

3,72

-0,89

Сукупних ресурсів

4,16

3,29

-0,87

Довгострокових активів

7,05

6,21

0,84

Оборотних активів

13,26

9,28

-3,98

Коштів на оплату праці

43,16

28,07

-15,09

Поточних витрат

14,77

8,01

-6,76

Вкладеного капіталу

3,09

2,81

-0,28

Чистих активів

13,72

10,28

-3,44

Результати розрахунків свідчать про значне зниження рентабельності підприємства. Рентабельність продажів зменшилася з 6,31% у минулому році до 3,96% у звітному році, або на 2,35%. Рентабельність активів знизилася за аналізований період на 0,89%, а рентабельність сукупних ресурсів - на 0,87%. Особливо різко знизилася рентабельність фонду заробітної плати (на 15,09%), що обумовлено збільшенням фонду заробітної плати даного підприємства при зменшенні прибутку. Така ж ситуація спостерігається і в співвідношенні прибутку до витрат, прибутку до оборотних засобів. ВАТ «Амурметалл» неефективно використовує вкладений капітал, тому що його рентабельність знизилася на 0,28% в порівнянні з минулим періодом.

3.3 Рекомендації

Систематичне отримання прибутку є необхідною метою підприємницької діяльності будь-якого підприємства. Тому домінуючою проблемою для підприємства ВАТ «Амурметалл» є максимізація прибутку, що означає розробку стратегії на систематичне збільшення прибутку і мінімізацію витрат. Дане завдання багатопланова, ось чому для свого рішення вона потребує системного підходу.

Для максимізації прибутку рекомендується здійснювати такі конкретні заходи:

1. Суворе дотримання укладених договорів на виконання робіт. Для підприємства особливо важливо знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт.

2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

4. Поліпшення якості виконуваних робіт, що призведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства замовниками робіт.

5. Збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства.

6. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, обладнання.

7. Скорочення невиробничих витрат і виробничого браку.

8. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.

9. Розгляд і усунення причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати.

10. Здійснення заходів, спрямованих на поліпшення матеріального клімату в колективі, що в кінцевому підсумку відбитися на підвищенні продуктивності праці.

Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таких сфер, як реалізація і збут продукції, тому що потреби і запити споживачів стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою.

Максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена у можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку.

Висновок

Діяльність підприємств, що відповідає потребам ринкової економіки, повинна приносити їм прибуток. Прибуток в умовах ринку - кінцева мета і рушійний мотив розвитку підприємства. Управління прибутком знаходиться в центрі економічної діяльності підприємств, що працюють на ринок.

Прибуток є одним з найважливіших показників підприємства, однак сам прибуток в абсолютному вираженні не може характеризувати ефективність роботи підприємства. Рентабельність же характеризує результати роботи підприємства більш повно, так як рентабельність діяльності визначається відношенням прибутку організації до її витрат.

Розподіл і використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує як покриття потреб підприємства, так і формування доходів держави.

Механізм розподілу прибутку повинен бути побудований таким чином, щоб сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання.

Об'єктом розподілу є загальний прибуток підприємства. Під її розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і за цільовим використання на підприємстві.

Порядок розподілу та використання прибутку на підприємстві фіксується в статуті підприємства і визначається положенням, що розробляється відповідними економічними службами і затверджується керівним органом підприємства.

У сучасних умовах господарювання держава не встановлює яких-небудь нормативів розподілу прибутку, але через порядок оподаткування прибутку підприємства стимулює витрати на відтворення виробничих і невиробничих фондів, витрати на благодійні цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрати на утримання об'єктів і закладів соціальної сфери та ін

Для оцінки ефективності роботи підприємства ВАТ «Амурметалл» недостатньо використання показника прибутку, оскільки наявність прибутку ще не означає, що підприємство працює ефективно.

У першій частині роботи розглянуто економічна категорія «прибуток» її види, склад. Вивчено прибуток від реалізації продукції, товарів, послуг, прибуток від реалізації основних засобів, прибуток від реалізації матеріальних цінностей, балансовий прибуток. Також вивчено завдання аналізу розподілу і використання прибутку, наведені джерела інформації для аналізу.

Друга і третя частина курсової роботи присвячується аналізу розподілу та використання прибутку на прикладі ВАТ «Амурметалл». Дана організаційно-економічна характеристика, за даними бухгалтерської звітності за 2007-2008 рік проведено аналіз фінансово-господарської діяльності. Детально проаналізовані: рентабельність вкладеного капіталу, прибуток від продажів. Виявлено, що за 2008 рік темп росту склав - 206,59% або - 2302102 тис. рублів, це показує, що в звітному році підприємство є збитковим, так як воно має значне зниження показника прибутку (збитку) до оподаткування. Такий результат вийшов за рахунок різкого збільшення комерційних і управлінських витрат. А також проведено аналіз показників рентабельності, який показав, що підприємство неефективно використовує вкладений капітал, так рентабельність капіталу склала «- 10595 045,78 тис.руб», що в порівнянні з минулим періодом знизився на - 0,28.

Таким чином, діяльність підприємства ВАТ «Амурметалл» може бути оцінена як економічно неефективна, проте як ми бачимо у підприємства є істотні резерви зростання, використання яких сприятиме зростанню рівня рентабельності підприємства.

Список використаних джерел

 1. Кравченко, Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: підручник для вузів / Л.І. Кравченко - М: Фінанси і статистика, 2003. - 503 с.

 2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності і аудит / Н.П. Кондраков - М.: Перспектива, 2006. - 652 с.

 3. Павлова, Л.М. Фінанси підприємств / Л.М. Павлова - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2000. - 437 с.

 4. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності: навч. посібник 2-ге видання / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова - М: Фінанси і статистика, 2004. - 336 с.

 5. Сергєєва, І.В. Економіка організацій: навч. посібник / І.В. Сергєєва - М: Фінанси і статистика, 2006. - 455 с.

 6. Грузинів, В.П. Економіка підприємства: підручник для ВНЗ / В.П. Грузинів - М.: ЮНИТИ, 2002. - 89 с.

 7. Абрютина, М. С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: навчально-практичний посібник / Абрютина М.С., А.В. Грачов - М.: Дело и Сервис, 1998. - 256 с.

 8. Ковальов, В. В. Фінансовий аналіз / В.В. Ковальов - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 210 с.

 9. Рибін, В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств і об'єднань / В.І. Рибін - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 391 с.

 10. Рузавін, Г.І. Курс ринкової економіки / Г.І. Рузавін, В.Т. Мартинов - М.: ЮНИТИ, 2003. - 419 с.

 11. Градова, А. П. Економічна стратегія фірми: навч. посібник / А.П. Градова - СПб.: Спеціальна література, 2001. - 428 с.

 12. Дробоздіна, Л. А. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. / Л.А. Дробоздіна - М.: Фінанси, 2002. - 479 с.

 13. Гаретовскій, Н.В. Фінансові методи стимулювання інтенсифікації виробництва / Н.В. Гаретовскій - М.: Фінанси, 2001. - 299 с.

 14. Бикадоров, В.Л. Фінансово-економічний стан підприємства / В.Л. Бикадоров, П.Д. Алексєєв - М.: ПРІОР-Стрікс, 2007. - 382 с.

 15. Бородіна, Є. І. Фінанси підприємств / Є.І. Бородіна - М.: Банки і біржі, 2000. - 208 с.

 16. Андронова, В.М. Облік і аналіз фінансових активів / В.М. Андронова, Є. А. Мизиковский - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 215 с.

 17. Єфімова, О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства / О.В. Єфімова - М.: ВЛАДОС, 2005. - 194 с.

 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз: підручник для вузів / Г.В. Савицька - М.: Нове знання, 2006. - 640 с.

 19. Романовський, М.В. Фінанси: підручник для ВНЗ / М.В. Романовський, О.В. Врублевська, Б.М. Сабантуй - М.: Юрайт, 2006. - 361 с.

 20. Шеремет, А.Д. Методика фінансового аналізу / А. Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін - М.: Инфра-М, 2004. - 320 с.

  1. Семенова, В.М. Економіка підприємства: підручник 2-ге видання / В.М. Семенова - М.: Центр економіки і маркетингу, 2003. - 312 с.

  2. Ігнатова, Е.А. Аналіз фінансового результату діяльності підприємства / Е.А. Ігнатова, Г.М. Пушкарьова - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 96 с.

 1. Білий, І.М. Теорія бухгалтерського обліку / І.М. Білий, А.П. Міхаловіч, П.Я. Папковская Мн.: Ескаунт, 2004. - 241 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  199.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Особливості формування розподілу і використання прибутку
  Аналіз формування і розподілу прибутку
  Аналіз формування і розподілу прибутку 2
  Аналіз розподілу та використання прибутку підприємства
  Аналіз формування та використання прибутку підприємства
  Аналіз формування і використання чистого прибутку
  Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємства
  Облік розподілу та використання прибутку
  Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ВАЛТ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru