додати матеріал


Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости в оптовій торгівлі та в цілому по організації торгівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Товарні запаси - це кількість товарів у грошовому чи натуральному вираженні, що знаходяться в торгових підприємствах, на складах, в дорозі на певну дату.

Товарооборачиваемости - час звернення середнього товарного запасу за певний період. [1]

Товарні запаси утворюються на всіх стадіях руху товару: на складах виробничих підприємств, в дорозі, на складах оптових і роздрібних торгових підприємств.

Розмір товарних запасів визначається обсягом і структурою товарообігу торговельного підприємства. Підтримка оптимальної пропорції між величиною товарообігу і розмірами товарних запасів - одна з важливих завдань торгових підприємств. При недостатній запасів виникають складності з товарним забезпеченням товарообігу підприємства; зайві запаси викликають додаткові втрати, збільшення потреби в кредитах і зростання витрат з виплати відсотків по них, збільшення витрат по зберіганню запасів, що в сукупності погіршує загальний фінансовий стан торговельних підприємств.

Товарні запаси аналізуються в цілому по підприємству і по кожній товарній групі за даними оперативного обліку, а також бухгалтерської та статистичної звітності. Основним завданням аналізу є перевірка відповідності фактичних товарних запасів встановленим нормам і з'ясування причин відхилень. На підставі даних, отриманих в ході аналізу, вживаються заходи для нормалізації товарних запасів. [10, c.24]

Товарні запаси аналізуються, плануються і враховуються в абсолютних і відносних показниках.

Абсолютні показники являють собою вартісні (грошові) і натуральні одиниці, зручні і використовуються при проведенні інвентаризацій в торгових підприємствах.

Один з найбільш використовуваних показників - обсяг товарних запасів, може вимірюватися в натуральному та вартісному вираженні. На практиці визначають три види даного показника:

мінімально допустимий обсяг, який свідчить про необхідність поповнення товарних запасів;

максимальний обсяг, що характеризує граничну величину товарних запасів;

резервний об'єм, що гарантує власнику безперебійну роботу підприємства в непередбачених випадках.

Головний недолік абсолютних показників - неможливість з їхньою допомогою визначити ступінь відповідності величини товарного запасу потребам розвитку товарообігу. Тому більш широке поширення отримали відносні показники, що дозволяють зіставляти величину товарного запасу з товарообігом торговельного підприємства. [6, c.141]

Першим відносним показником, що застосовуються при аналізі, є рівень товарних запасів, який вимірюється в днях товарообігу за такими формулами (1):

(1)


де

УТЗ-рівень товарних запасів в днях товарообігу;

ТЗ - товарний запас на кінець аналізованого періоду (грн.);

Т / ОБобн - одноденний товарообіг за аналізований період (грн.);

Т / ОС - обсяг товарообігу за аналізований період (грн.);

Д - кількість днів в аналізованому періоді.

Рівень товарних запасів характеризує забезпеченість торгового підприємства запасами на певну дату і показує - на яке число днів торгівлі (при сформованому товарообігу) вистачить цього запасу.

Ще одним дуже важливим показником, що характеризує товарні запаси, є показник товарооборачиваемости.

Товарооборачиваемости, будучи одним з показників ефективності господарської діяльності торговельного підприємства в цілому, дозволяє оцінити і кількісно виміряти два параметри, властиві товарних запасах: час і швидкість їх обігу.

(2)

Час товарного обігу, або товарооборачиваемости в днях товарообігу, розраховується за такими формулами (2):


де

ОБбн - товарооборачиваемости в днях товарообігу;

ТЗ - середній товарний запас за досліджуваний період (грн.);

Т / ОБобн - одноденний товарообіг за той же період (грн.);

Т / ОС - обсяг товарообігу за вказаний період (грн.);

Д - число днів у цьому періоді.

(3)

Середній товарний запас за аналізований період розраховується за формулою середньої хронологічної моментного ряду (3):


де

ТЗ - середній товарний запас за певний період (грн.);

ТЗ1, ТЗ2, ... , ТЗn - величина товарних запасів на окремі дати аналізованого періоду (грн.);

n - кількість дат, за які береться величина запасів. [4, c.67-68]

Товарооборачиваемости в днях товарообігу показує час, протягом якого товарні запаси знаходяться у сфері обігу, тобто число днів, за яке обертається середній товарний запас.

(4)

Швидкість товарного обігу, або товарооборачиваемости в числі оборотів, розраховується за такими формулами (4):


де

Обр - товарооборачиваемости в числі оборотів;

Обдн - товарооборачиваемости в днях товарообігу;

Т / Про - товарообіг за певний період (грн.);

ТЗ - середній товарний запас за той же період (грн.);

Д - число днів в зазначеному періоді.

Товарооборачиваемости в числі обертів показує кількість оборотів середнього товарного запасу за аналізований період. [4, c.69]

Тим часом і швидкістю товарного обігу існує стійка обернено пропорційна залежність. Зменшення часу та збільшення швидкості товарного обігу дозволяють здійснити більший обсяг товарообігу при менших розмірах товарного запасу, що сприяє зниженню товарних втрат, зменшення витрат по зберіганню товарів, оплату відсотків за користування кредитом і т.п.

У роздробі традиційно застосовуються три методи аналізу та обліку товарних запасів:

інвентаризація, тобто суцільний підрахунок всіх товарів, які при необхідності можуть переважуватися і перемірювати. Отримані дані в натуральному вираженні оцінюються в діючих цінах і зводяться з груп в загальну суму. Недоліками даного методу є велика трудомісткість і невигідність для підприємства, так як при проведенні інвентаризації підприємство, як правило, не функціонує;

зняття залишків або оперативний облік, тобто звірка матеріально відповідальними особами фактичної наявності товару з даними товарного рахунку. Причому підраховуються не товари, а товарні місця (ящики, рулони, мішки та ін.) Потім з урахуванням відповідних норм проводиться перерахунок, визначається кількість товарів, яке й оцінюється за діючими цінами. Недолік даного методу - менша точність, ніж при інвентаризації;

балансовий метод, заснований на використанні балансової формули товарних запасів. Балансовий метод менш трудомісткий, ніж попередні, і дозволяє забезпечити оперативний облік та аналіз товарних запасів у зв'язку з іншими показниками. Недолік даного методу - відсутність можливості виключити з розрахунку всякого роду не встановлені втрати, що призводить до певних перекручень суми запасів. Для усунення цього недоліку дані балансового обліку систематично повинні зіставлятися з даними інвентаризації та зняття залишків.

Результати аналізу можуть використовуватися для планування товарних запасів. Зауважимо, що директивного обов'язкового планування товарних запасів на торговельних підприємствах не існує. Дрібні підприємства торгівлі, виходячи з обсягів діяльності та чисельності персоналу, взагалі не планують товарні запаси або планують їх дуже приблизно. Середні і великі торгові підприємства змушені постійно стежити за динамікою товарооборачиваемости, а отже, планувати і нормувати товарні запаси, що є основою для розробки замовлень на закупівлі товарів у асортиментному розрізі.

Застосовуються різні методи планування і нормування товарних запасів: статистичний, техніко-економічний, нормативний, економіко-математичний, причому найбільш застосовні перший і другий методи. [2, c.87-88]

На закінчення даного питання відзначимо, що будь-яке торгове підприємство повинно прагнути до збільшення товарооборачиваемости, тому що в результаті її прискорення:

збільшується обсяг товарообігу і повніше задовольняється купівельний попит;

зменшуються витрати обігу (витрати на зберігання, втрати,% за кредит) і збільшується прибуток;

поліпшується фінансовий стан підприємства, так як швидше вивільняються кошти, вкладені в товар, які можна направити на розрахунки з постачальниками, банком, бюджетом;

збільшується обсяг виробництва товарів.

Список літератури

СТБ 1393-2003 «Торгівля. Терміни та визначення »(в ред. Постанови Белстандарта від 09.12.2003 № 49).

Агапова Т.М. Оцінка діяльності підприємства роздрібної торгівлі / / Питання статистики. -2004 .- № 8 .- C.87-88.

Байн В.Ф. Економіка підприємства і організація виробництва: Навч. посібник. -Мн.: БДУ, 2003. -192с.

Білоусова О.О., Валевич Р.П., Давидова Г.А., та ін Економіка підприємств торгівлі-Мн.: БГЕУ, 2003. -280c.

Бобров H.В. Аналіз нових тенденцій у розвитку роздрібної торгівлі / / Маркетинг. -2004 .- № 2 .- C.83-87.

Виноградова С.М., Пігунова О.В., Гурська С.П., та ін Організація і технологія торгівлі-Мн. Обчислюємо. шк., 2002. -460c.

Макарова М. Пошук оптимальних шляхів. Деякі аспекти аналізу фінансового стану підприємств торгівлі / / Гермес. -2004 .- № 3 .- C.21-25.

Платонов В.М. Організація торгівлі-Мн.: БГЕУ, 2002. -287c.

Сазанов А.С. Організація бюджетних процесів на підприємстві оптової торгівлі / / Фінансовий менеджмент. -2003 .- № 2 .- C.3-7.

Ярних Е.А. Статистика фінансів підприємства торгівлі-М.: Фінанси і статистика, 2002. -352c.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
19.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік і аудит товарних операцій в оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Фірма Елміка
Організація і методика обліку аналізу і аудиту постачання товарних запасів в роздрібній торгівлі
Облік і аналіз руху товарів в оптовій торгівлі на прикладі ІП Кульченко В Н
Облік і аналіз руху товарів в оптовій торгівлі на прикладі ІП Кульченко ВН
Аудит матеріально-виробничих запасів організації торгівлі
Облік і аналіз товарних ресурсів організацій роздрібної торгівлі
Маркетинг в оптовій торгівлі
Ціноутворення в оптовій торгівлі
Бухгалтерський облік в оптовій торгівлі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru