Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства на основі читання та аналізу бухгалтерської звітності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Федеральне державне освітній
установа вищої професійної освіти
«Сибірський федеральний університет»
Інститут містобудування, управління і регіональної економіки
Факультет управління і бізнес - технологій
Практична робота
на уроках: Фінансовий аналіз
на тему:
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства на основі читання та аналізу бухгалтерської звітності
Виконали:
студентка групи УБ 05 - 07
Бикова М.В.
Перевірила:
Лішнева Л.П.
м. Красноярськ, 2009р.

Зміст
Введення
1. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
1.1 Загальна оцінка бухгалтерської звітності
1.2 Складання порівняльного аналітичного балансу.
1.3 Оцінка фінансового стану
Висновок
Додаток

Введення
Фінансовий аналіз - Це спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру, що має на меті:
§ Оцінити поточне і перспективне фінансові стану підприємства;
§ Оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення;
§ Виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;
§ Спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів.
У даній роботі будуть виконані наступні завдання:
1) буде вивчено та перевірено складання бухгалтерської звітності,
2) буде складено порівняльний аналітичний баланс, виконані горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерської звітності;
3) будуть зроблені висновки про фінансовий стан організації.
Розглянута організація - ВАТ «Красноярський завод кольорових металів і золота імені В. Н. Гулідова», вид діяльності - виробництво та обробка кольорових металів, період звітності-2007 рік.

1. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
1.1 Загальна оцінка бухгалтерської звітності
Майно підприємства за минулий період зросла на 1828319 тис.руб, що склало збільшення на 24%. Збільшення валюти балансу свідчить про збільшення вартості майна та джерел його фінансування і про розширення господарської діяльності підприємства.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2007 склала 1608376 тис.руб. У порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення вартості основних засобів на 105 312 тис. руб. або на 7,0%, в основному, за рахунок реконструкції будівель і споруд на суму 50 483 тис. руб., а також за рахунок введення в експлуатацію обладнання для ювелірного виробництва і центрально-заводської лабораторії. Вартість об'єктів основних засобів, що відносяться до об'єктів соціальної сфери, збільшилася на суму 4 344 тис. руб. або на 4,88%.
Зношеність основних засобів станом на 31.12.2007 склала 36,43% від первісної вартості основних засобів, і в порівнянні з попереднім роком зросла незначно.
Вартість фінансових вкладень станом на 31.12.2007 склала 254 675 тис. руб.
У порівнянні з попереднім роком вартість фінансових вкладень змінилася у бік зменшення на 45 745 тис. руб., Або на 15,23%
Сума заборгованості за кредитами станом на 31.12.2007 склала 2004 300 тис. руб., Що на 1443700 тис. крб. більше, ніж у минулому році.
Вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2007 склала 23 556 тис. руб. У порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення вартості нематеріальних активів на 3 010 тис. руб. або на 14,65%, в основному, за рахунок прийняття до обліку виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, підтверджених патентами, використовуваних при виробництві продукції (робіт, послуг), на суму 10 943 тис. руб.
Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг) в порівнянні з попереднім годомувелічілась на 2430218 тис. крб., Або на 28,64%, в основному, за рахунок збільшення обсягу продажсоедіненій дорогоцінних металів і ювелірних виробів і зростання цін на реалізовану продукцію (роботи, послуги). Виручка від продажу продукції на експорт за 2007 рік склала 5514680 тис. крб. або 50,53% від загальної суми виручки.
Собівартість проданих товарів, продукції (робіт, послуг) в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 3385404 тис. крб. або на 55,63%, в основному, за рахунок збільшення обсягу продажів, зростання цін на матеріальні ресурси (дорогоцінні метали) та збільшення частки використання в якості сировини покупних афіновані дорогоцінних металів.
Прибуток від продажів у порівнянні з попереднім роком зменшилася на 955 186 тис. руб. або на 39,82%.
Позитивних зміни:
1. збільшення основних засобів (на 105312 тис.руб, або 7,01%), запасів сировини і матеріалів (на 364710 тис.руб., або 41,12%). Також збільшилася дебіторська заборгованість на 695120 або на 38,74%. Грошові кошти підприємства збільшилися на 345,78% або на 298 308 тис.руб. До негативних змін відносяться зменшення довгострокових фінансових вкладень і (на 15,23% або на 45745 тис.руб).
2. збільшення власного капіталу (на 361693 тис.руб., або на 5,03%), збільшення короткострокових зобов'язань (на 1463844 тис.руб., або на 190,41%). Збільшення довгострокових зобов'язань на 2782 тис.руб., Або на 9,09%. \
3. прибуток від продажів, і прибуток до оподаткування зросли (на 66% і 142% відповідно), показник чистого (нерозподіленого) прибутку також виріс-на 172%.
Негативні зміни:
1. Зростання кредиторської заборгованості перед постачальниками (на 86,34% - говорить про погіршення платоспроможності), зростання короткострокових зобов'язань у вигляді кредитів і позик на 257,63%.
1.2 Складання порівняльного аналітичного балансу
1.2.1 Горизонтальний і вертикальний аналіз
Порівняльний аналітичний баланс характеризує структуру бухгалтерського балансу і динаміку окремих показників, складається з використанням методів горизонтального і вертикального аналізу. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел, дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресурсів. Горизонтальний аналіз дозволяє відслідковувати динаміку показників у часі, дозволяє аналізувати не тільки зміни окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення.
Порівняльний баланс дозволяє проаналізувати структуру майнового комплексу підприємства. Структура вартості майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона показує частку кожного елемента в активах і співвідношення позикових і власних коштів, що покривають їх, - у пасивах. Зіставляючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновки про те, через які джерела в основному був приплив нових ресурсів і в які активи ці нові кошти вкладені.
Порівняльний баланс підприємства, що об'єднав в собі горизонтальний і вертикальний аналіз дозволяє зробити ряд висновків про економічний потенціал підприємства.
1.2.2 Аналіз активів
1. Сума необоротних і оборотних активів зросла на 1828319 тис. крб., Тобто майно підприємства збільшилося на 24%, що свідчить про розширення підприємством господарського обороту, про позитивний зміні балансу.
2. У структурі сукупних активів найбільшу питому вагу (0,71 на початку періоду і 0,75 в кінці) припадає на оборотні активи, що говорить про формування досить мобільною структурі активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства.
3 .. Скоротилася частка довгострокових фінансових вкладень (темп приросту склав -15,23%).
4. Частка основних засобів у сукупних активах на кінець аналізованого періоду склала 17%, отже, підприємство має легку структуру активів і майно підприємства мобільно.
5. Основний внесок у формування оборотних активів статті «витрати в НЗВ» і «Короткострокова дебіторська заборгованість» - 22% і 26% відповідно від всього активу,
6. Обсяг дебіторської заборгованості збільшився на 38,74%, (питома вага збільшилася з 24% до 26% від всього активу). Це вважається негативним, так як може бути викликано проблемами з оплатою продукції, або активним наданням споживчого кредиту покупцям, тобто відволіканням частини поточного активу з виробничого процесу.
7.К кінця звітного періоду частка грошових коштів збільшилася на 345,78% і склала 372976 тис.руб. Можливо ці кошти підуть в інвестування нових проектів або на виплату заборгованостей.
1.2.3 Аналіз пасивів
1. Переважаючими в структурі пасиву балансу є капітальні резерви (питома вага на початок періоду 0,9, а на кінець періоду-0, 76). Частка позикових коштів збільшилась в три рази (з 7% до 21% від пасиву балансу) В абсолютному розмірі позики збільшилися на 1445121 тис.руб (на 257,63%)
2. Структура і величина капіталу залишилося незмінна.
3. Також потрібно відзначити, що підприємство скоротило на 93,55% заборгованість з податків і зборів. На кінець періоду заборгованість склала 298235 тис.руб.
4. Заборгованість перед постачальниками збільшилася на 86,34%. Це можна пояснити тим, що збільшився обсяг випуску продукції і скоріше за все, збільшилися ціни на приобретаемое сировину.
1.2.4 Оцінка фінансового стану
Показники платоспроможності
коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
(Стр.Ф № 1 290 - стр.220, 230)
К =
(Стр.Ф № 1610 + стр.620 + стор 630 + стр.660)
К = 2,97
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
(Стр.Ф № 1 260 + стор.250)
К =
(Стр.Ф № 1 610 + 620 + 630 + 660)

До = 0,17
Показники фінансової стійкості
коефіцієнт співвідношення позикових і власних
коштів
(IV П + V П - стр.Ф № 1-640,650)
К =
(III П + стр.Ф № 1-640,650)
До = 0,32
коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
IIIП-I А
К =
II А
До = 0,68
Показники рентабельності
Рентабельність продукції,%
Прибуток від продажів (стр.050 Ф № 2)
К =
Виручка від продажів (стр.010 Ф № 2)
К = 0,13

Висновок
Завдання, поставлені у вступі даної роботи, були виконані. Було проведено горизонтальний і вертикальний аналіз. У підсумку можна зробити наступні висновки про наше підприємство:
· За звітний період підприємство розширило свою господарську діяльність;
· Обсяги реалізації продукції збільшилися;
· Прибуток також збільшилася, але не за рахунок зниження витрат, а за рахунок збільшення обсягів виробництва;
· На підприємстві високий рівень позикових коштів, що говорить про його фінансової нестійкості і високого ступеня ризику.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Практична робота
23.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання бухгалтерської звітності для аналізу фінансового стану підприємства
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Оцінка фінансового стану комерційного банку на основі аналізу його порівняльного аналітичного
Використання бухгалтерської звітності для аналізу фінансового сос
Роль бухгалтерської звітності в оцінці фінансового стану і прогнозування банкрутства комерційної
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу Аналіз фінансового стану підприємства
Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства 2 Загальна оцінка
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru