Аналіз собівартості продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення

Орієнтація економіки на ринкові відносини докорінно змінює підходи до вирішення багатьох економічних проблем і перш за все тих, які пов'язані з управлінням собівартістю продукції. Тому зрозуміло увагу, що приділяється концепції управління, в центрі якої знаходиться собівартість продукції. Відповідно до неї всі системи управління націлені на більш повне використання можливостей категорії собівартості в процесі виробництва, що є основою ефективної діяльності підприємства. У цьому зв'язку стає актуальним динамічний моніторинг витрат на виробництво і реалізацію продукції, що дозволяє приймати оперативні управлінські рішення і проводити необхідну коригування планів при зміні зовнішніх умов. Для цього потрібно використання оцінок собівартості, отриманих нормативним методом і оперативно перераховуваних при зміні цін ресурсів або при переході до альтернативних виробничим специфікаціям.
Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг є важливим інструментом у системі управління витратами. Він дозволяє вивчити тенденції зміни її рівня, встановити відхилення фактичних витрат від нормативних та їх причини, виявити резерви зниження собівартості продукції і виробити заходи з їх освоєння.
Зниження собівартості продукції має велике значення для підприємства, так як є одним з вирішальних джерел збільшення накопичень для цілей розширення виробництва та підвищення добробуту персоналу.
Зростання власного виробництва при відшкодуванні всіх виробничих витрат вимагає розкриття в більш глибокому методичному плані питань перспективного і стратегічного розвитку та управління виробництвом. Настає етап децентралізації з прийняття управлінських рішень в умовах самоокупності та повної самостійності підприємств. Звідси і проблемні питання, що розкривають суть методичних підходів до управління витратами, є своєчасними для «Мікроекономіка» будь-якого підприємства. Цим обумовлений вибір теми дослідження та її актуальність.
Об'єкт дослідження - споживче товариство (ПЗ) «Хлібокомбінат».
Предмет дослідження - процес аналізу фінансово-господарської діяльності та собівартості підприємства.
Мета роботи - проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та собівартості підприємства.
У курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання: показати значення, завдання і джерела аналізу собівартості продукції; провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства; провести аналіз динаміки собівартості продукції; провести факторний аналіз собівартості продукції підприємства.
Теоретичною та методологічною базою дослідження є наукові праці російських і зарубіжних фахівців з проблем управління собівартістю продукції, а також нормативні акти та інші нормативно-правові та методичні документи з досліджуваної проблеми.

1. Теоретичні аспекти аналізу собівартості продукції на підприємстві

Під собівартістю продукції (робіт і послуг) розуміються виражені в грошовій формі сумарні витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природного і промислового сировини, матеріалів, палива, енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції, визначається державним стандартом, а методи калькулювання - самими організаціями (підприємствами) [10, c. 24].
Схема формування собівартості наведена на малюнку 1.
Як економічна категорія собівартість продукції виконує ряд функцій:
- Є основою для обліку та контролю за рівнем витрат на випуск і реалізацію продукції;
- Є базою для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення на цій основі прибутку і рентабельності;
- Представляє невід'ємний елемент економічного обгрунтування будь-яких управлінських та інвестиційних рішень підприємства;
- Відображає ефективність використання ресурсів, результати впровадження нової техніки і технології, вдосконалення системи організації та управління виробництвом.
При формуванні показників і проведення аналізу собівартості розрізняють:
- Цехову собівартість, представляє витрати цеху, пов'язані з виробництвом продукції;
- Виробничу собівартість, яка, крім витрат цехів, включає загальновиробничі витрати;
- Повну собівартість, яка відображає всі витрати на виробництво і реалізацію продукції. Вона складається з виробничої; собівартості, комерційних і управлінських витрат.
Метою аналізу витрат на виробництво і собівартість окремих видів і всієї сукупності продукції є оцінка їх фактичної величини за звітний період у порівнянні з їх плановими показниками і в динаміці, виявлення резервів економії витрат і зменшення собівартості. У розрахунку на одиницю основного виду продукції і визначення конкретних заходів щодо використання цих резервів у поточній діяльності і перспективі.
У процесі аналізу витрат на виробництво і собівартість продукції, що випускається промислове підприємство:
- Вивчає величину сукупних витрат за звітний період і темпи її зміни в порівнянні з плановими даними, в динаміці і з темпами зміни обсягу продажів продукції;
- Оцінює структуру витрат, питомої ваги кожної статті в їх сукупної величиною і темпи зміни величини витрат за статтями в порівнянні з плановими даними та в динаміці;
- Порівнює фактичну виробничу і повну собівартість за основними видами продукції і по їх сукупності з плановими показниками і в динаміці, розраховує вплив основних факторів на відхилення зазначених показників;
- Досліджує постійні та змінні витрати, встановлює точки беззбитковості за основними видами продукції і в цілому по підприємству;
- Вивчає показники вкладу на покриття, запасу фінансової міцності та операційного важеля;
- Оцінює собівартість продукції по структурних підрозділах, зіставляє прямі витрати з їх плановою величиною в ув'язці з обсягом випуску продукції, а загальновиробничі і загальногосподарські витрати, з плановою кошторисом;
- Визначає частку невиробничих витрат і тенденцій її зміни в порівнянні з даними минулого періоду;
- Встановлює обгрунтованість вибору бази розподілу різних видів витрат (загальновиробничих, загальногосподарських і т.д.) [6, c. 114].
Основними джерелами інформації для проведення аналізу собівартості продукції є статистична звітність - форма № 5-з «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), форма № 2Т« Відомості про рух працюючих і витрат на оплату праці »; відомість № 12 , 15; журнали-ордери № 10, 10 / 1; звіт про собівартість товарної продукції; дані планової та звітної калькуляції по найважливіших виробів; звіти про виконання кошторису витрат з обслуговування і управління виробництвом; дані про відходи виробництва і втрати від браку; звіти про витраті матеріалів у зіставленні з нормами витрати. Крім того, для аналізу собівартості продукції залучаються дані звіту про прибутки і збитки (форма № 2).
Ефективність системи управління витратами багато в чому залежить від організації їх аналізу, яка у свою чергу визначається такими факторами:
- Формою і методами обліку витрат, що застосовуються на підприємстві;
- Ступенем автоматизації обліково-аналітичного процесу на підприємстві;
- Станом планування та нормування рівня операційних витрат;
- Наявністю відповідних видів щоденної, щотижневої і щомісячної внутрішньої звітності про операційних витратах, що дозволяють оперативно виявляти відхилення, їх причини та своєчасно вживати коригувальні заходи щодо їх усунення;
- Наявністю спеціалістів, які вміють грамотно аналізувати і керувати процесом формування витрат.
Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники:
- Абсолютна сума операційних витрат у цілому та за елементами;
- Издержкоемкость продукції;
- Собівартість окремих виробів;
- Окремі статті витрат;
- Витрати за центрами відповідальності.
Аналіз собівартості продукції проводиться в таких основних напрямках:
- Структурно-динамічний аналіз собівартості продукції;
- Аналіз витрат на карбованець продукції;
- Аналіз собівартості за економічними елементами та статтями витрат;
- Аналіз собівартості конкретних видів продукції;
- Факторний аналіз собівартості продукції.
Розглянемо стисло окремі положення методики аналізу витрат на виробництво і собівартість продукції, що випускається промислового підприємства [8, c. 27].
У процесі аналізу вивчають сукупні витрати на весь обсяг виробленої та реалізованої продукції та їх середньої розмір на один рубль зазначених видів продукції, їх зміни в порівнянні з планом і в динаміці. Окремо вивчаються зміни собівартості за основними видами і всієї продукції. Для цього прораховують фактичну собівартість товарної, реалізованої продукції та основних її видів, оцінюють їх зміни в порівнянні з планом і в динаміці і які фактори вплинули на ці зміни (перегляд цін, тарифів, зміни обсягу і структури товарної і реалізованої продукції, величини запасів готової продукції на початок і кінець аналізованого періоду).
Кожне підприємство виконує докладний аналіз структури витрат на виробництво. Перш за все визначають питому вагу кожної статті витрат за певний період, оцінюють темп зміни її величини для того, щоб виявити витрати, які можуть стати значущими в найближчому майбутньому. Не можна отримати помітну економію за статтею витрат, які становлять, наприклад, 1% від усіх видатків. Для отримання значимого ефекту необхідно проаналізувати 20% видів витрат, які займають близько 80% у їх сукупній величині (відоме правило: 20% видів дає 80% обсягу продажів, витрат і т.д.).
При розгляді структури витрат підприємства слід оцінювати кожну статтю з точки зору її значущості та контрольованості.
Узагальнення даних промислових підприємств дозволило встановити, що важливими контрольованими статтями витрат є матеріали, зарплата, накладні витрати. Високими темпами зростають витрати на електроенергію (силову). До числа найважливіших не контрольованих витрат відносять витрати на соціальні потреби, які для свого покриття постійно вимагають наявності коштів (ця стаття існує тільки в умовах російської економіки). Причому покривати цю статтю підприємства повинні незалежно від того, чи є у нього чистий прибуток чи ні.
При визначенні резервів зростання необхідно врахувати складові кожної значущої статті. Так, до складу виробничих накладних витрат входять амортизація і витрати на поточний ремонт, а також витрати на утримання будинків і споруд, які інтенсивно ростуть останнім часом, а до складу загальнозаводських накладних витрат - заробітна плата загальнозаводського персоналу та інші витрати (телефонні переговори). Підприємство має докладно вивчити кожну значущу статтю витрат, визначити, в які періоди і чому відбуваються їх різкі зміни, і встановити, як можна зменшити вплив несприятливих факторів [9, c. 45].
Особливу увагу необхідно приділяти аналізу беззбитковості виробництва. При цьому аналізі підприємство отримує відповідь на такі питання: який вплив на прибуток мали б зниження ціни реалізації та продаж великої кількості виробів, який потрібний обсяг продажів для покриття додаткових постійних витрат у зв'язку з передбачуваним розширенням підприємства та інші. Мета аналізу беззбитковості - встановити, що станеться з фінансовими результатами, якщо певний рівень продуктивності або обсягу виробництва зміниться. Така інформація має величезне значення для підприємства, так як однієї з важливих змінних, що впливають на сукупний дохід від продажу, сукупні витрати і прибуток, є обсяг виробництва (або реалізації). За показником випуску продукції підприємства мають можливість визначити, при якому обсязі прибуток буде максимальної і при якому не буде ні прибутку, ні збитків (тобто встановити точку беззбитковості).
Операційний аналіз - це елемент управління витратами підприємства, аналізує вплив структури витрат і виручки на рентабельність продукції, або підрозділів підприємства. Він дозволяє, шляхом моделювання, відшукати найбільш вигідне співвідношення між перемінними і постійними витратами, ціною продукції та обсягом виробництва. Поширені й інші назви операційного аналізу: аналіз беззбитковості, CVP-аналіз (costs, value, profit - аналіз "витрати-обсяг-прибуток»). Ефективність операційного аналізу для вироблення управлінських рішень визначається тим, що такий аналіз зводить воєдино маркетингові дослідження, облік витрат, фінансовий аналіз і виробниче планування [8, c. 59].
Для проведення аналізу залежності витрат, обсягу та прибутку роблять певні припущення:
- Поведінка змінних і постійних витрат може бути точно визначено;
- Витрати та доходи мають пряму тісний зв'язок;
- В межах релевантного рівня рентабельність і продуктивність виробництва не змінюються;
- Витрати, ціни і структура продукції протягом планованого періоду не змінюються;
- Обсяг виробництва приблизно дорівнює обсягу реалізації.
Дія операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації продукції завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Ступінь чутливості прибутку до зміни виручки від реалізації - сила операційного важеля залежить від співвідношення постійних і змінних витрат у загальних витратах підприємства. Чим вище питома вага постійних витрат у загальному обсязі витрат на виробництво і реалізацію продукції, тим більше сила операційного важеля. Це означає, що більшою силою операційного важеля мають підприємства, що використовують дороге устаткування і мають високу частку необоротних активів у балансі. І навпаки, найнижчий рівень операційного важеля спостерігається у тих підприємств, де висока питома вага змінних витрат. На підприємствах з великою силою операційного важеля прибуток дуже чутлива до змін виручки від реалізації. Навіть незначне зниження виручки може призвести до значного зниження прибутку. Дія операційного важеля породжує особливі типи ризику: виробничий ризик, ризик зайвих постійних витрат в умовах погіршення кон'юнктури, тому що постійні витрати будуть заважати переорієнтації виробництва, не даючи можливості швидко диверсифікувати активи або змінити ринкову нішу. Таким чином, виробничий ризик є функцією структури витрат виробництва.
За сприятливої ​​кон'юнктури підприємство з великою силою операційного важеля (високої фондоємністю) матиме додатковий фінансовий виграш. Очевидно, що нарощувати фондомісткість виробництва слід з великою обережністю, коли є впевненість, що обсяги реалізації продукції будуть зростати.
У практичних розрахунках для визначення сили впливу операційного важеля застосовують відношення валової маржі до прибутку.
Сила операційного важеля показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні виручки на один відсоток. Таким чином, задаючи той чи інший темп приросту обсягу реалізації, можна визначити, в яких розмірах зросте сума прибутку при сформованій на підприємстві силі операційного важеля. Відмінності в достигаемом ефект на підприємствах будуть визначатися відмінностями у співвідношенні постійних і змінних витрат.
Розуміння механізму дії операційного важеля дозволяє цілеспрямовано управляти співвідношенням постійних і змінних витрат з метою підвищення ефективності поточної діяльності підприємства. Це управління зводиться до зміни значення сили операційного важеля при різних тенденціях кон'юнктури товарного ринку і стадіях життєвого циклу підприємства.
При несприятливій кон'юнктурі товарного ринку, а також на ранніх стадіях життєвого циклу підприємства його політика повинна бути націлена на зниження сили операційного важеля за рахунок економії постійних витрат. За сприятливої ​​кон'юнктури ринку та за наявності певного запасу міцності економія постійних витрат може бути істотно послаблена. У такі періоди підприємство може розширити обсяг реальних інвестицій, проводячи модернізацію основних виробничих фондів. Оскільки постійні витрати в меншому ступені піддаються швидкій зміні, підприємства, що мають велику силу операційного важеля, втрачають гнучкість в управлінні своїми витратами.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності та собівартості підприємства

Споживче товариство «Хлібокомбінат» - добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб, створене на основі членства шляхом об'єднання його членами пайовиками обов'язковості сплати вступного та пайового внесків для торговельної, виробничої, заготівельної та іншої діяльності з метою задоволення матеріальних і інших потреб його членів.
Споживче товариство «Хлібокомбінат» - юридична особа, яка є некомерційною організацією, діє на підставі статуту, має у власності майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, печатку та інші реквізити, може від свого імені набувати і здійснювати майнові права і обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, у тому числі арбітражному і третейському.
Місце знаходження товариства: Воронезька область, с.м.т. Ганна, вул. Комунальна, 86а.
Метою товариства є задоволення матеріальних та інших потреб пайовиків.
Основним видом діяльності товариства є виробництво та реалізація хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, борошняних виробів і безалкогольних напоїв.
Для здійснення основної діяльності товариство веде:
- Торгово-закупівельну діяльність;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами, з метою безперебійного забезпечення населення товарами народного споживання, призначених для задоволення особистих потреб громадян, надання інших послуг населенню, а також сільськогосподарською продукцією;
- Заготівельна діяльність;
- Організація мережі магазинів та інших сервісно-побутових комплексів і надання побутових послуг населенню.
Управління ВО «Хлібокомбінат» здійснює загальні збори товариства, рада товариства і правління товариства.
ВО «Хлібокомбінат» випускає наступні види продукції: декілька видів хліба; булочні вироби; сухарі; кондитерські вироби.
У таблиці 1 представлені основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства за 2006-2008 рр.., Складені за даними бухгалтерської звітності (додаток).
Таблиця 1 - Основні фінансово-економічні показники роботи ВО «Хлібокомбінат» за 2006-2008 рр..
Показники
Роки
Зміна
2006
2007
2008
абсолютне
(+,-)
темп зростання,%
2007 від 2006
2008 від 2007
2007 до 2006
2008 до 2007
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.
13398
8023
19734
-5375
11711
59,9
246,0
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.
13096
7841
19259
-5255
11418
59,9
245,6
3. Рівень собівартості,%
97,7
97,7
97,6
0
-0,1
100,0
99,9
4. Прибуток від продажу, тис. руб.
302
182
475
-120
293
60,3
261,0
5. Рентабельність продажів,%
2,3
2,3
2,4
0
0,1
100,0
104,3
6. Чистий прибуток (збиток), тис. руб.
7
180
54
173
-126
2571,4
30,0
7. Чисельність працівників, чол.
110
125
133
15
8
113,6
106,4
8. Продуктивність праці, тис. руб.
121,8
64,2
148,4
-57,6
84,2
52,7
231,2
9. Дебіторська заборгованість
336
747
712
411
-35
222,3
95,3
10. Кредиторська заборгованість
162
917
1177
755
260
566,0
128,4
11. Середня зарплата працівника, крб.
6500
7200
8000
700
800
110,8
111,1
12. Фонд оплати праці, тис. руб.
8580
10800
12768
2220
1968
125,9
118,2
Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємства за 2006-2008 рр.. мала тенденцію до збільшення з 13398 тис. руб. до 19734 тис. руб. Її темп зростання дорівнював 59,9% і 246% в 2007-2008 рр.. в порівнянні з попередніми роками.
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг також збільшувалася, але більш низькими темпами в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. (59,9%) і такими ж як виручка від продажів в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. (245, 6%).
Рівень собівартості продукції є високим і протягом аналізованого періоду знизився з 97,7% до 97,6%.
Збільшення обсягів діяльності зумовило зростання прибутку від продажів, приріст який становив 293 тис. руб. в 2008 н. в порівнянні з 2007 р., або на 161%. У 2007 р. в порівнянні з 2006 р. прибуток від продажів знизився на 120 тис. руб.
Чистий прибуток підприємства в 2006 р. склала всього 7 тис. руб. і мала тенденцію до зростання у 2008 р. до 54 тис. руб.
Позитивним моментом в діяльності підприємства є збільшення продуктивності праці за досліджуваний період. Так, у 2006 році вона становила 121,8 тис. руб. на людину, а в 2008 році - збільшилась до 148,4 тис. руб. на людину.
У 2006 р. ВО «Хлібокомбінат» мало активне сальдо заборгованості, а в 2007-2008 рр.. - Пасивне сальдо (дебіторська заборгованість - кредиторська заборгованість):
336-162 = 174 тис. руб. - 2006 р.;
747-917 = -170 тис. руб. - 2007 р.;
712-1177 = -465 тис. руб. - 2008 р.
Активне сальдо заборгованості свідчить про те, що підприємство надавало своїм покупцям безкоштовний комерційний кредит у розмірі, що перевищує кошти, отримані у вигляді відстрочок платежів комерційним кредиторам.
Пасивне сальдо заборгованості говорить про те, що підприємство фінансувало свої запаси і відстрочки платежів своїх боржників за рахунок неплатежів комерційним кредиторам (тобто бюджету, позабюджетним фондам та ін.)
Таким чином, попередня оцінка фінансового стану підприємства, показало, що він працювало недостатньо успішно в 2006-2008 рр..
Ущільнений (агрегований) аналітичний баланс, складений на основі даних форми № 1.
Таблиця 2 - Ущільнений аналітичний баланс ВО «Хлібокомбінат» (тис. крб.)
Актив
2006
2007
2008
Пасив
2006
2007
2008
Ліквідні активи
375
1124
877
Короткострокові зобов'язання
748
4580
3588
Матеріально-виробничі запаси
485
3742
3277
Довгострокові зобов'язання
0
0
617
Нерухоме майно
0
0
238
Власний капітал
112
286
187
Баланс
860
4866
4392
Баланс
860
4866
4392
Динаміку розвитку підприємства можна охарактеризувати з позитивного боку. Валюта балансу зросла на 3532 тис. руб. в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. Ліквідні активи підприємства, які в короткий час можуть бути звернені в кошти, виросли на 502 тис. руб. в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. Матеріально-виробничі запаси також виросли.
Власний капітал збільшився на 75 тис. руб. в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. Короткострокові зобов'язання також підвищилися, а довгострокові - виникли.
Далі проведемо аналіз ліквідності балансу підприємства (табл. 3).
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:
A1> П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4.
Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволить установити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності.
З чотирьох співвідношень, що характеризують співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення, в 2006-2007 роках виконуються тільки третє і четверте, в 2008 р. - тільки третє нерівність.

Таблиця 3 - Інформація для аналізу співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення за ВО «Хлібокомбінат» за 2007-2008 рр..
Активи за ступенем ліквідності
2006
2007
2008
Норм. співвідношення
Пасиви за строком погашення
2006
2007
2008
Надлишок /
недолік платіж. коштів тис. руб.,
2006
2007
2008
А1. Високоліквідні активи (грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення)
39
377
165
> =
П1. Найбільш термінові зобов'язання (поточна кредиторська заборгованість)
162
917
1177
-123
-540
-1012
А2. Швидко реалізованих активи (короткострокова дебіторська заборгованість)
336
747
712
> =
П2. Середньострокові зобов'язання (короткострокові кредити і позики)
586
3663
2411
-250
-2916
-1699
А3. Повільно реалізованих активів (запаси + довгострокова дебіторська заборгованість + інші оборотні активи - РБП - ПДВ до заліку)
485
3742
3277
> =
П3. Довгострокові зобов'язання
0
0
617
485
3742
2660
А4. Важкореалізовані активи (необоротні активи)
0
0
238
<=
П4. Постійні пасиви (власний капітал - РБП - ПДВ до заліку)
112
286
187
112
286
-51
Баланс
860
4866
4392
-
Баланс
860
4866
4392
-
-
-
У підприємства є недостатньо високоліквідних активів для погашення найбільш термінових зобов'язань (різниця становить 1012 тис. руб. - У 2008 рр.. Та 540 тис. крб. - В 2007 р., 123 тис. руб. - У 2006 р.). Відповідно до принципів оптимальної структури активів за ступенем ліквідності, короткострокової дебіторської заборгованості повинно бути досить для покриття середньострокових зобов'язань. У даному випадку у підприємства недостатньо бистрореалізуемих активів для повного погашення середньострокових зобов'язань.
Оскільки дотримуються не всі умови ліквідності балансу підприємства, то даний баланс не можна визнати абсолютно ліквідним.
Для оцінки платоспроможності підприємства розраховують відносні показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності і коефіцієнт поточної ліквідності (табл. 4).
Ці показники становлять інтерес не тільки для керівництва підприємства, але і для зовнішніх суб'єктів аналізу; коефіцієнт абсолютної ліквідності - для постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт швидкої ліквідності - для банків, коефіцієнт поточної ліквідності - для інвесторів.

Таблиця 4 - Коефіцієнти платоспроможності ВО «Хлібокомбінат» за 2006-2008 роки
Коефіцієнти ліквідності
Норматив
2006
2007
2008
Зміна
2007 від 2006
2008 від 2007
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,1-0,2
0,05
0,05
0,05
0
0
Коефіцієнт поточної ліквідності
2
0,5
0,25
0,24
-0,25
-0,01
Коефіцієнт критичної ліквідності
1
1,15
1,06
1,16
-0,09
0,1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства.
Даний коефіцієнт показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів. Однак і при невеликому його значенні підприємство може бути завжди платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відтік грошових коштів за обсягом і термінами. Тому будь-яких загальних нормативів і рекомендацій за рівнем даного показника не існує. Доповнює загальну картину платоспроможності підприємства наявність або відсутність у нього прострочених зобов'язань, їх частота і тривалість.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності має значення значно нижче норми в 2006-2008 рр..
Отже, у разі підтримки залишку грошових коштів на рівні звітної дати (в основному за рахунок забезпечення рівномірного надходження платежів від партнерів по бізнесу) наявна короткострокова заборгованість не може бути погашена за 2-5 днів.
Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - відношення сукупності грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань. Задовольняє звичайне співвідношення 0,7-1.
Значення коефіцієнта швидкої (проміжної) ліквідності не відповідає нормі - 0,5; 0,25; 0,24 в 2006-2008 рр.. при нормі 1,0 і більше. Це говорить про недолік у ВО «Хлібокомбінат» ліквідних активів, якими можна погасити найбільш термінові зобов'язання.
Коефіцієнт поточної ліквідності - відношення всієї суми оборотних активів, включаючи запаси, до загальної суми короткострокових зобов'язань, він показує ступінь покриття оборотними активами оборотних пасивів.
Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями, що спостерігається у ВО «Хлібокомбінат», забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні й ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більше цей запас, тим більше впевненість кредиторів у тому, що борги будуть погашені.
Проводячи аналіз собівартості продукції підприємства, необхідно здійснювати аналіз її динаміки і структури. У наочному вигляді динаміка собівартості проданих товарів, продукції, послуг підприємства ВО «Хлібокомбінат» представлена ​​на малюнку 1.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
13096
7841
19259
0
5000
10000
15000
20000
25000
2006
2007
2008
Тис. руб.

Рисунок 1 - Динаміка собівартості проданих товарів, продукції, послуг ВО «Хлібокомбінат» у 2006-2008 рр..
З малюнка 1 видно, що основна тенденція зміни повної собівартості продукції і послуг ВО «Хлібокомбінат» - тенденція до зростання з 13096 тис. руб. до 19259 тис. руб.
Факторний аналіз собівартості продукції дозволяє виявити причини зміни її загальної суми та окремих елементів. Факторний аналіз дозволяє визначити резерви і шляхи зниження собівартості продукції.
Перш за все визначимо показник «витрати на карбованець товарної продукції», проаналізуємо його динаміку і дамо оцінку вплинув на нього факторів.
2006 рік: 13096/13398 = 0,977, або 97,7%
2007 рік: 7841/8023 = 0,977, або 97,7%.
2008 рік: 19259/19734 = 0,976, або 97,6%.
Витрати на рубль товарної продукції підприємства ВО «Хлібокомбінат» є досить високими. Так, у 2006-2007 р. вони склали 0,977, в 2008 р. дещо скоротилися і склали до 0,976.
Методом ланцюгової підстановки визначимо вплив зміни собівартості і виручки від продажів на витрати на карбованець товарної продукції (рис. 2).

Рисунок 2 - Вплив факторів на зміну витрат на карбованець товарної продукції ВО «Хлібокомбінат» у 2007-2008 рр..
Розрахунок впливу зміни собівартості продукції:
19259/8023 - 0,977 = 2,40-0,977 = 1,423 руб.
Унаслідок зростання собівартості продукції витрати на карбованець товарної продукції зросли на 1,423 руб., Або 142,3%.
Розрахунок впливу зміни виручки від продажів:
0,976 - 2,4 = -1,424, або -142,4%.
За рахунок зростання виручки від продажів витрати на карбованець товарної продукції скоротилися на 1,424, або 142,4%.
Загальний вплив факторів: 1,423-1,424 = -0,001.
Спільне вплив чинників призвело до зниження витрат на карбованець товарної продукції на 0,001, або 0,1%. Виявлена ​​тенденція є позитивною.
У таблиці 5 представлена ​​інформація для факторного аналізу загальної суми витрат ВО «Хлібокомбінат».

Таблиця 5 - Інформація для факторного аналізу загальної суми витрат ВО «Хлібокомбінат» у 2007-2008 рр..
Витрати, тис. руб.
Фактори зміни витрат
обсяг випуску продукції
структура продукції
змінні витрати
постійні витрати
Витрати 2007 р.: 7841
2007
2007
2007
2007
2007 р., перерахований на обсяг виробництва продукції 2008 р.:
8010
2008
2007
2007
2007
За рівнем 2007 р. на випуск продукції 2008 р.: 12400
2008
2008
2007
2007
2008 р. при рівні постійних витрат 2007 р.: 15705
2008
2008
2008
2007
Витрати 2008 р.: 19259
2008
2008
2008
2008
Розрахунок впливу обсягу випуску продукції на загальну суму витрат:
8010-7841 = 169 тис. руб.
Розрахунок впливу зміни структури продукції на витрати:
12400-8010 = 4390 тис. руб.
Розрахунок впливу зміни змінних витрат:
15705-12400 = 3305 тис. руб.
Розрахунок впливу зміни постійних витрат:
19259-15705 = 3554 тис. руб.
Загальний вплив факторів: 169 +4390 +3305 +3554 = 11418 тис. руб.
У наочній формі вплив факторів на загальну суму витрат підприємства ВО «Хлібокомбінат» показано на малюнку 3.


Рисунок 3 - Вплив факторів на зміну загальної суми витрат ВО «Хлібокомбінат» у 2007-2008 рр..
З розрахунків і малюнка 4 ясно, що всі фактори призвели до зростання загальної суми витрат підприємства на 11418 тис. руб. Найбільш сильний вплив справила зміна структури продажів, у результаті чого витрати підприємства підвищилися на 4390 тис. руб. Другим за силою був фактор зростання постійних витрат, дія якого викликало зростання загальної суми витрат підприємства на 3554 тис. руб.
У таблиці 6 представлена ​​інформація для аналізу операційного важеля ВО «Хлібокомбінат».
Операційний важіль зменшився на 0,5 в 2008 р. в порівнянні з 2106 Сила впливу операційного важеля склала 0,02 і 0,03 в 2007 і 2008 рр.. відповідно.

Таблиця 6 - Операційний важіль ВО «Хлібокомбінат» у 2006-2008 роках
Показник
Роки
Зміна
2006
2007
2008
+, -
Темп росту,%
2007 від 2006
2008 від 2007
2007 до 2006,%
2008 до 2007,%
Виручка від продажу товарів, тис. руб.
13398
8023
19734
-5375
11711
59,9
246,0
Прибуток від продажу, тис. руб.
302
182
475
-120
293
60,3
261,0
Собівартість проданої продукції, тис. крб., В тому числі:
13096
7841
19259
-5255
11418
59,9
245,6
- Сума змінних витрат, тис. крб.
10740
6430
15792
-4310
9362
59,9
245,6
- Сума постійних витрат, тис. крб.
2356
1411
3467
-945
2056
59,9
245,7
Сума маржинального доходу, тис. руб.
2658
1593
3942
-1065
2349
59,9
247,5
Частка маржинального доходу у виручці,%
0,20
0,20
0,20
0
0
100,0
100,0
Беззбитковий обсяг продажів, тис. руб. (Постійні витрати / частка маржинального доходу)
11780
7055
17335
-4725
10280
59,9
245,7
Операційний важіль (маржинальний дохід / прибуток від продажів)
8,8
8,8
8,3
0
-0,5
100,0
94,3
Сила впливу операційного важеля (зміна прибутку від продажів / зміна виручки від продажів)
Х
0,02
0,03
Х
Х
Х
Х
Це свідчить про те, що підприємство недостатньо ефективно управляє своїми витратами, тому що збільшення маржинального доходу всього на 2349 тис. руб. призвело до зростання прибутку всього на 293 тис. руб.
За даними таблиці 7 визначимо запас фінансової міцності ВО «Хлібозавод».
Таблиця 7 - Запас фінансової міцності ВО «Хлібокомбінат» у 2006-2008 роках
Показник
Роки
Зміна
2006
2007
2008
+, -
Темп росту,%
2007 від 2006
2008 від 2007
2007 до 2006,%
2008 до 2007,%
Виручка від продажу товарів, тис. руб.
13398
8023
19734
-5375
11711
59,9
246,0
Беззбитковий обсяг продажів, тис. руб. (Постійні витрати / частка маржинального доходу)
11780
7055
17335
-4725
10280
59,9
245,7
Запас фінансової стійкості, тис. руб.
1618
968
2399
-650
1431
59,8
247,8
Запас фінансової стійкості,%
12,1
12,1
12,2
0
0,1
100,0
100,8
Виручка від продажу може зменшитися ще на 12,2%, і тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо ж виручка від продажів стане ще нижче, то підприємство буде збитковим.
Підприємству потрібно постійно стежити за запасом фінансової стійкості, з'ясовувати наскільки близький або далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опускатися виручка підприємства.
Основними резервами зниження собівартості продукції та послуг були названі: збільшення обсягу виробництва продукції, скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання матеріальних ресурсів, скорочення непродуктивних витрат, втрат і т.д.

Висновок

В умовах ринкової системи господарювання собівартість продукції є одним з основних якісних показників діяльності господарюючих суб'єктів та їх структурних підрозділів. Від рівня собівартості залежать фінансові результати, темпи розширення виробництва, фінансовий стан господарюючих суб'єктів.
Оптимізація прибутку вимагає постійного аналізу не тільки зовнішніх факторів, таких як ціна, попит, кон'юнктура ринку, але й внутрішніх - формування витрат на виробництво і рівень рентабельності. Мета аналізу витрат полягає у виявленні можливостей підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва і збуту продукції.
Мета аналізу собівартості продукції полягає у виявленні можливостей підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва і збуту продукції.
Аналіз, проведений в роботі за даними ВО «Хлібокомбінат», дозволив зробити наступні висновки.
Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємства за 2006-2008 рр.. мала тенденцію до збільшення з 13398 тис. руб. до 19734 тис. руб. Її темп зростання дорівнював 59,9% і 246% в 2007-2008 рр.. в порівнянні з попередніми роками.
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг також збільшувалася, але більш низькими темпами в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. (59,9%) і такими ж як виручка від продажів в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. (245, 6%).
Операційний важіль зменшився на 0,5 в 2008 р. в порівнянні з 2106 Сила впливу операційного важеля склала 0,02 і 0,03 в 2007 і 2008 рр.. відповідно.
Це свідчить про те, що підприємство недостатньо ефективно управляє своїми витратами, тому що збільшення маржинального доходу всього на 2349 тис. руб. призвело до зростання прибутку всього на 293 тис. руб.
Виручка від продажу може зменшитися ще на 12,2%, і тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо ж виручка від продажів стане ще нижче, то підприємство буде збитковим.
Підприємству потрібно постійно стежити за запасом фінансової стійкості, з'ясовувати наскільки близький або далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опускатися виручка підприємства.
Для забезпечення більшої достовірності при калькулюванні та аналізі собівартості окремих видів продукції ВО «Хлебоаомбінат» можна рекомендувати наступне.
1. Розподіляти кожну статтю накладних витрат по своєму носієві витрат.
2. У якості одного із способів вирішення проблеми розподілу накладних витрат можна запропонувати також переглянути підхід до класифікації деяких видів витрат, які традиційно і не завжди обгрунтовано трактуються як непрямі.
3. Одним з найбільш радикальних підходів до проблеми розподілу накладних витрат є використання функціонального (операційного) обліку витрат, або інакше, обліку витрат на основі видів діяльності.

Бібліографічний список

1. Балабанов, І.Г. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / І.Г. Балабанов. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 450 с.
2. Білолипецький, В.Г. Фінанси фірми [Текст]: Курс лекцій / За ред. І.П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 478 с.
3. Брейлі, Р., Майерс С. / Принципи корпоративних фінансів [Текст]: / Р. Брейлі, С. Майєрс. - М: «Олімп-Бізнес», 2006. 850 з.
4. Брігхем, Ю., Гапенскі Л. / Фінансовий менеджмент [Текст]: Ю. Брігхем, Л. Гапенскі. - СПб.: Економічна школа, 2004. - 685 с.
5. Ван Хорн, Дж. К. Основи управління фінансами [Текст]: підручник / Хорн Ван. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 331 с.
6. Кантора, Є.Л. / Економіка підприємств [Текст]: підручник / Є.Л. Кантора. СПб: Питер, 2008. - 352 с. з іл.
7. Ковальов, В.В. Введення у фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / В.В. Ковальов. - М: Фінанси і статистика, 2006. - 750 с.
8. Ковальова, В.В. / Фінанси підприємств [Текст]: підручник для вузів / В.В. Ковальова. М.: ТОВ «Вітрем», 2008. - 352 с.
9. Колчина, Н.В. / Фінанси підприємств [Текст]: підручник для вузів / Н.В. Колчина. - М.: Юнити-Дана, 2004. - 447 с.
10. Крейнина, М.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / М. Н. Крейніна. - М.: Справа та сервіс, 2008. - 296 с.
11. Лапуста, М.П. / Фінанси фірми [Текст]: підручник / М.П. Лапуста М.: Инфра-М, 2008. - 264 с.

Додаток

Бухгалтерський баланс
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 грудня 2008
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ВО «Хлібокомбінат»
за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
по ОВЕД
Організаційно-правова форма / форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. Руб.
по ОКЕІ
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
Незавершене будівництво
130
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
238
Відкладені податкові активи
145
Інші необоротні активи
150
РАЗОМ по розділу I
190
127
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
3742
3214
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
3676
3139
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
213
готова продукція і товари для перепродажу
214
37
44
товари відвантажені
215
витрати майбутніх періодів
216
29
31
інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
63
покупці і замовники
231
3
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
747
712
покупці і замовники
241
744
704
Короткострокові фінансові вкладення
250
147
Грошові кошти
260
230
165
Інші оборотні активи
270
РАЗОМ по розділу II
290
4866
4154
БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)
300
4866
4392
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
90
90
Додатковий капітал
420
Резервний капітал
430
16
43
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
Нерозподілений прибуток минулих років
470
180
54
Непокритий збиток минулих років
471
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року
472
РАЗОМ по розділу III
490
286
187
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позики і кредити
510
617
Відкладені податкові зобов'язання
515
617
Інші довгострокові пасиви
520
РАЗОМ за розділом IV
590
617
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позики і кредити
610
3663
2411
Кредиторська заборгованість
620
917
1177
постачальники та підрядники
621
276
458
заборгованість перед персоналом організації
622
170
312
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
79
73
заборгованість з податків і зборів
624
56
227
інші кредитори
625
336
107
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
630
Доходи майбутніх періодів
640
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
РАЗОМ по розділу V
690
4580
3588
БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)
700
4866
4392

Звіт про прибутки та збитки

Коди
Форма № 2 по ОКУД
710002
на 31 грудня 2008
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ВО «Хлібокомбінат»
за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма / форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
з оплати
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
19734
8023
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
19259
7841
Валовий прибуток
029
475
182
Комерційні витрати
030
Управлінські витрати
040
Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 030 - 040))
050
475
182
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
42
Відсотки до сплати
070
347
184
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші доходи
090
746
829
Інші витрати
100
687
541
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
229
286
Відкладені податкові активи
141
Відкладені податкові зобов'язання
142
Поточний податок на прибуток
150
Штрафні санкції за податковими платежами
151
175
106
Абстрактні кошти
152
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))
190
54
180
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
Базовий прибуток (збиток) на акцію
Разводнения прибуток (збиток) на одну акцію
Бухгалтерський баланс
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 грудня 2007
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ВО «Хлібокомбінат»
за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
по ОВЕД
Організаційно-правова форма / форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. Руб.
по ОКЕІ
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
Незавершене будівництво
130
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
Відкладені податкові активи
145
Інші необоротні активи
150
РАЗОМ по розділу I
190
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
470
3742
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
465
3676
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
213
готова продукція і товари для перепродажу
214
37
товари відвантажені
215
витрати майбутніх періодів
216
5
29
інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
15
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
покупці і замовники
231
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
336
747
покупці і замовники
241
333
744
Короткострокові фінансові вкладення
250
147
Грошові кошти
260
39
230
Інші оборотні активи
270
РАЗОМ по розділу II
290
860
4866
БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)
300
860
4866
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
90
90
Додатковий капітал
420
Резервний капітал
430
15
16
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
Нерозподілений прибуток минулих років
470
7
180
Непокритий збиток минулих років
471
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року
472
РАЗОМ по розділу III
490
112
286
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позики і кредити
510
Відкладені податкові зобов'язання
515
Інші довгострокові пасиви
520
РАЗОМ за розділом IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позики і кредити
610
586
3663
Кредиторська заборгованість
620
162
917
постачальники та підрядники
621
74
276
заборгованість перед персоналом організації
622
50
170
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
7
79
заборгованість з податків і зборів
624
25
56
інші кредитори
625
6
336
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
630
Доходи майбутніх періодів
640
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
РАЗОМ по розділу V
690
748
4580
БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)
700
860
4866

Звіт про прибутки та збитки

Коди
Форма № 2 по ОКУД
710002
на 31 грудня 2007
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ВО «Хлібокомбінат»
за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма / форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
з оплати
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
8023
13398
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
7841
13096
Валовий прибуток
029
182
302
Комерційні витрати
030
Управлінські витрати
040
Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 030 - 040))
050
182
302
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
184
242
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші доходи
090
829
797
Інші витрати
100
541
722
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
286
148
Відкладені податкові активи
141
Відкладені податкові зобов'язання
142
Поточний податок на прибуток
150
Штрафні санкції за податковими платежами
151
106
141
Абстрактні кошти
152
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))
190
180
7
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
Базовий прибуток (збиток) на акцію
Разводнения прибуток (збиток) на одну акцію
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
433.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Аналіз собівартості продукції 5
Аналіз собівартості продукції 9
Аналіз собівартості продукції 10
Аналіз собівартості продукції 2
Аналіз собівартості продукції 8
Аналіз собівартості продукції 6
Комплексний аналіз собівартості продукції
Аналіз калькулювання собівартості продукції
© Усі права захищені
написати до нас