приховати рекламу

Аналіз руху грошових коштів Поняття грошових

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Кубанський державний технологічний університет

(КубГТУ)

Дипломна робота

На тему: Аналіз руху грошових коштів (на прикладі ТОВ "Фірма" Тік ")

Краснодар

2008

Введення

Грошові кошти характеризують початкову та кінцеву стадії кругообігу господарських засобів, швидкістю руху яких багато в чому визначається ефективність всієї підприємницької діяльності. Обсягом наявних у підприємства грошей як найважливішого платіжного засобу визначається платоспроможність підприємства - одна з найважливіших характеристик його фінансового становища.

Грошові кошти підприємств являють собою сукупність грошей, що знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних, спеціальних та депозитних рахунках, у виставлених акредитивах і особливих рахунках, чекових книжках, перекладах в дорозі і грошові документи.

Ця тема дипломної роботи є актуальною, оскільки грошові кошти виступають як посередник у всіх розрахунках, очевидно, що для забезпечення нормального кругообігу коштів, ведення діяльності в умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі розрахунки. У свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій.

Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є:

- Точний, повний і своєчасний облік коштів і операцій з їх руху;

- Контроль за наявністю грошових коштів і грошових документів, їх збереженням і використанням;

- Контроль за дотриманням касової і розрахунково-платіжної дисципліни;

- Виявлення можливостей більш раціонального використання грошових коштів.

Грошові кошти є єдиним видом оборотних коштів, які мають абсолютною ліквідністю, тобто негайної здатністю виступати засобом платежу за зобов'язаннями підприємства. Тому саме їх обсягом визначається платоспроможність підприємства. Для визначення її рівня обсяг грошових коштів зіставляється з розміром поточних зобов'язань підприємства. Абсолютно платоспроможними вважаються підприємства, що володіють достатньою кількістю коштів для розрахунків за наявними у них поточними зобов'язаннями. Проте всякі зайві запаси грошових коштів приводять до уповільнення їх обороту, або до зниження їх використання, в умовах інфляції - і до прямих втрат за рахунок їх знецінення.

Тому мистецтво управління грошовими потоками полягає не в тому, щоб накопичити якомога більше грошей, а в оптимізації їх запасів, в прагненні до такого планування руху грошових потоків, щоб до кожного чергового платежу підприємства за своїми зобов'язаннями забезпечувалося надходження грошей від покупців та інших дебіторів при збереженні необхідних резервів. Такий підхід забезпечує можливість збереження повсякденному платоспроможності підприємства, отримання додаткового прибутку за рахунок інвестицій з'являються тимчасово вільних грошових ресурсів без їх омертвіння.

Все це надає особливого значення обліку грошових коштів як найважливішого інструменту управління грошовими потоками, контролю збереження, законності та ефективності використання грошових коштів, підтримки повсякденному платоспроможності підприємства.

Метою цієї роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку грошових коштів організації та аналізу їх руху.

Основними завданнями є:

- Вивчення теоретичних питань обліку і аналізу руху грошових коштів;

- Розгляд організаційно-економічної характеристики об'єкта дослідження;

- Оцінка організації бухгалтерського обліку об'єкта дослідження;

- Оцінка обліку грошових коштів в досліджуваній організації;

- Вивчення і аналіз руху грошових коштів організації прямим і непрямим методом;

- Розрахунок операційного та фінансового циклу;

- Розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу грошових коштів.

В якості об'єкта дослідження виступає ТОВ "Фірма" Тік ", а предметом дослідження - бухгалтерський облік і аналіз руху грошових коштів підприємства.

Теоретичною основою роботи послужили нормативні та законодавчі акти, вітчизняна та зарубіжна наукова і навчальна література, періодичні видання.

В якості інформаційної бази для написання роботи використовувалася Положення про облікову політику, річна бухгалтерська звітність ТОВ "Фірма" Тік "за період 2005 - 2007 років, первинні документи, облікові регістри за рахунками обліку грошових коштів.

1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів

1.1 Нормативне регулювання обліку грошових коштів

Основними нормативними документами, що регулюють бухгалтерський облік грошових коштів є:

- Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21.11.96г № 129 ФЗ [1]. Цей закон дає визначення сутності бухгалтерського обліку, називає його об'єкти (майно організації, її зобов'язання і господарські операції), завдання бухгалтерського обліку, наведено основні поняття, використовувані в бухгалтерському обліку (синтетичний та аналітичний облік, План рахунків, бухгалтерська звітність і т.п. ).

Викладено порядок регулювання бухгалтерського обліку, відповідно до якого загальне методологічне керівництво бухгалтерським обліком здійснюється Урядом Російської Федерації, а органи, яким надано право регулювання бухгалтерського обліку, розробляють і затверджують плани рахунків та інструкції щодо їх застосування, положення (стандарти) з бухгалтерського обліку та інші нормативні акти і методичні вказівки з бухгалтерського обліку.

У цьому законі викладено вимоги до ведення бухгалтерського обліку (обов'язковість подвійного запису господарських операцій на основі робочого плану рахунків, здійснення обліку російською мовою, у валюті Російської Федерації, обов'язковість формування облікової політики та обов'язковість відокремленого обліку поточних витрат і капітальних і фінансових вкладень), до документування господарських операцій, ведення регістрів бухгалтерського обліку, оцінку майна і зобов'язань, порядку здійснення інвентapізaціі майна і зобов'язань.

Також, викладені основні вимоги до складання бухгалтерської звітності, визначено її склад, правила оцінки статей бухгалтерської звітності, порядок її подання, основні правила складання зведеної бухгалтерської звітності та порядок зберігання документів бухгалтерського обліку.

- Федеральний закон "Про валютне регулювання та валютний контроль" від 10.12.03г № 173-ФЗ [2].

Цей федеральний закон встановлює правові основи і принципи валютного регулювання і валютного контролю в Російській Федерації, повноваження органів валютного регулювання, а також визначає права та обов'язки резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування і розпорядження валютними цінностями, права та обов'язки нерезидентів відносно володіння, користування і розпорядження валютою Російської Федерації і внутрішніми цінними паперами, права та обов'язки органів валютного контролю та агентів валютного контролю.

- Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98г № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000г № 31н) [3].

Зазначене положення визначає порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської звітності юридичними особами, а також взаємовідносини організації з зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації. У ньому викладено вимоги ведення бухгалтерського обліку. Розглянуто порядок документування господарських операцій, ведення регістрів бухгалтерського обліку (зміст яких оголошується комерційною таємницею), оцінки майна та зобов'язань, порядок інвентаризації майна та зобов'язань.

- План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000г № 94н [4].

План рахунків бухгалтерського обліку представляє собою схему реєстрації та групування фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку. На підставі Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню організації стверджують робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить повний перелік синтетичних і аналітичних рахунків (включаючи субрахунки).

- Методичні вказівки але інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95г № 49 [5].

Ці Методичні вказівки встановлюють порядок проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації та оформлення її результатів.

- Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" ПБУ 3 / 2006. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 27.11.2006г № 154н [6].

Це положення встановлює для організацій, що є юридичними особами за законодавством РФ, особливості бухгалтерського обліку та відображення в бухгалтерській звітності активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, пов'язані з перерахунком вартості цих активів і зобов'язань у валюту Російської Федерації.

- Положення Центрального банку РФ "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації" від 03.10.02г № 2-П [7].

Дане положення регулює здійснення безготівкових розрахунків між юридичними особами у валюті Російської Федерації і на її території у формах, передбачених законодавством, визначає формати, порядок заповнення й оформлення використовуваних розрахункових документів.

- Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" - ПБО 4 / 99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.07.99г № 43н [8].

Положення встановлює склад, зміст і методичні основи формування бухгалтерської звітності організацій. Положення застосовується при встановленні: типових форм бухгалтерської звітності та інструкції про порядок складання звітності; спрощеного порядку формування бухгалтерської звітності для суб'єктів малого підприємництва та некомерційних організацій; особливостей формування зведеної бухгалтерської звітності; особливостей формування бухгалтерської звітності у випадках реорганізації та ліквідації організації; особливостей формування бухгалтерської звітності страховими організаціями, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів та іншими організаціями сфери фінансового посередництва; порядку публікації бухгалтерської звітності.

- Інструкція Центрального банку РФ "Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації" від 04.10.93г № 18 [9].

Даний документ встановлює порядок прийому, видачі готівки та оформлення касових документів, порядок ведення касової книги і зберігання грошей, а також порядок ревізії каси і контролю за дотриманням касової дисципліни.

- Наказ Центрального банку РФ "Положення про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації" від 05.01.98г № 14-11 [10].

Положення обов'язкове для виконання територіальними установами Банку Росії, розрахунково-касовими центрами, кредитними організаціями та їх філіями, включаючи установи Ощадного банку Російської Федерації, а також організаціями, підприємствами та установами на території Російської Федерації і встановлює порядок організації обігу готівкових грошей.

- Федеральний закон "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт" від 22.05.03р № 54-ФЗ [11].

Даний Закон визначає сферу застосування контрольно-касової техніки, порядок ведення Державного реєстру, вимоги до контрольно-касової техніки, порядок і умови її реєстрації і застосування, обов'язки організацій і індивідуальних підприємців, які використовують контрольно-касову техніку, а також контроль за застосуванням контрольно- касової техніки.

- Вказівка ​​Центрального банку РФ "Про встановлення граничного розміру розрахунків готівкою в Російській Федерації між юридичними особами" від 07.10.98г № 375-У [12].

Розрахунки готівкою в Російській Федерації між юридичними особами, а також між юридичною особою і громадянином, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (індивідуальний підприємець), між індивідуальними підприємцями, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, в рамках одного договору, укладеного між зазначеними особами , можуть вироблятися в розмірі, що не перевищує 100 тисяч рублів.

1.2 Поняття грошових коштів та грошових потоків організації

Грошові кошти - найбільш ліквідна частина активів організації, що представляє собою готівку і безготівкові платіжні засоби в російській та іноземній валюті; легко реалізовані цінні папери, а також платіжні та грошові документи.

Грошові кошти включають грошову готівку і вклади до запитання; еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні вкладення, легко оборотні в певну суму грошових коштів і зазнають незначного ризику зміни цінності.

Охарактеризуємо складу грошових коштів підприємства за їх складом, ступеня ліквідності та оптимального поєднання.

Каса підприємства. Готівкові кошти як в основній, так і іноземній валюті, цінні папери та грошові документи, що зберігаються безпосередньо на підприємстві становлять касу підприємства. У світовій практиці прийнято, що каса повинна забезпечувати поточні потреби підприємства в готівці (видача зарплати, коштів на відрядження і т.д.), а основна маса грошових коштів і прирівняних до них активів прийнято зберігати в банку на розрахунковому рахунку, депозиті. Зберігання великих коштів у касі підприємства вважається ризиковим порівняно з банком, тому від фінансового менеджера потрібно вироблення такої фінансової політики, при якій в касі перебувала б мінімально необхідна сума для потреб підприємства на поточний день.

Розрахункові рахунки відкриваються підприємствам, що є юридичними особами і мають самостійний баланс. Порядок відкриття розрахункового рахунку регламентований інструкцією, відповідно до якої кожному підприємству може бути відкритий в одному банку тільки один розрахунковий рахунок.

На розрахунковому рахунку зосереджуються вільні грошові кошти і надходження за реалізовану продукцію, виконані роботи і послуги, короткострокові і довгострокові позики, отримані від банку, та інші зарахування.

З розрахункового рахунку здійснюються майже всі платежі підприємства: оплата постачальникам за матеріали, погашення заборгованості бюджету, соцстраху, отримання грошей у касу для видачі заробітної плати, матеріальної допомоги, премій і т.п. Видача грошей, а також безготівкові перерахування з цього рахунку банком здійснюються, як правило, на підставі наказу підприємства - власника розрахункового рахунку або з його згоди.

У західній практиці розрахунковий рахунок вважається найбільш оптимальною формою зберігання необхідних в поточній діяльності грошових коштів. У Росії ж у зв'язку з нестабільністю банківської системи і, особливо, критичним станом філій банків на периферії регіонів існує великий ризик неплатежів з розрахункового рахунку саме з вини банку.

Поточні рахунки відкриваються тим підприємствам і організаціям, яким не може бути відкритий розрахунковий рахунок:

- Некомерційним організаціям;

- Відокремленим підрозділам юридичної особи;

- Перебувають на бюджеті установам і організаціям, керівники

яких не є самостійними розпорядниками кредитів.

Перелік операцій по поточному рахунку обмежений, а розпоряджатися коштами можна тільки в суворій відповідності до затвердженого кошторису. Режим поточного рахунку повинен визначатися виходячи з повноважень філії, визначених у положенні про нього, і зобов'язань перед бюджетами та державними позабюджетними фондами у відповідності з чинним законодавством.

Операції з іноземною валютою можуть здійснювати будь-які підприємства. З цією метою необхідно відкрити в банку, який має дозвіл (ліцензію) від Центрального банку Росії на здійснення операцій в іноземній валюті, поточний валютний рахунок. Банки, що отримали ліцензію, називаються уповноваженими банками.

Часто грошові кошти, потреби в яких у даний момент не існує, або ж їх сума не відповідає цільовому призначенню цих коштів і підприємство вважає за необхідне накопичувати певну суму грошей (даним прикладом можуть служити фонди накопичення, амортизаційні відрахування тощо), то підприємства нерідко вибирає таку форму як депозит, який забезпечує як високу ступінь ліквідності грошових коштів, так і дохід на них. За рахунок цього підприємство може тримати у себе гроші під рукою в той же час, не маючи значних втрат, не вкладаючи ці гроші у виробництво.

До грошових засобів підприємства належать також ліквідні цінні папери, що знаходяться в касі підприємства або в депозитарії банку. Функція, виконувана цінними паперами, аналогічна функції депозиту, однак має ряд суттєвих відмінностей за способом їх обігу, ступеня ліквідності і прибутковості. Так, наприклад, достроково вилучаючи кошти з депозиту, підприємство може втратити частину відсотків, у той час як, реалізуючи цінні папери воно в залежності від кон'юнктури ринку може навіть виграти. У свою чергу, цінні папери можна поділити на такі види:

- Акція - цінний папір, що свідчить про внесення паю в капітал

акціонерного товариства. Дає її власнику право на присвоєння частини прибули у формі дивіденду.

- Облігація - цінний папір не пред'явника, що дає власнику право на отримання річного доходу у вигляді фіксованого відсотка.

- Вексель - вид цінного паперу, грошове зобов'язання.

- Варрант - цінний папір, що виражає пільгове право на покупку акцій емітента протягом певного часу за певною ціною.

- Опціон - короткострокова цінний папір, що дає право його власнику купити або продати інший цінний папір протягом певного періоду за певною ціною контрагенту, який за грошову винагороду приймає на себе зобов'язання реалізувати це право.

Завжди існують переваги, пов'язані зі створенням великого запасу грошових коштів, - вони дозволяють скоротити ризик виснаження готівки і дають можливість задовольнити вимогу сплатити тариф раніше встановленого законом терміну. З іншого боку, витрати зберігання тимчасово вільних, невикористаних грошових коштів набагато вище, ніж витрати, пов'язані з короткостроковим вкладенням грошей у цінні папери (зокрема, їх можна умовно прийняти в розмірі неотриманого прибутку при можливому короткостроковому інвестуванні).

У процесі здійснення всіх видів фінансових і господарських операцій організації генерують рух грошових коштів у формі їх надходження або витрачання. Це рух грошових коштів функціонуючого підприємства являє собою безперервний у часі процес і визначається поняттям "грошовий потік".

Грошовий потік організації являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, створюваних його господарською діяльністю.

Грошовий потік підприємства є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту і одночасно аналізу. Це визначається тією роллю, яку управління грошовими потоками відіграє у розвитку підприємства і формуванні кінцевих результатів його фінансової діяльності [13, 9].

Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного і поточного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків грошових коштів синхронізовані між собою за обсягами і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує суттєве прискорення реалізації цілей розвитку підприємства.

Поняття "грошовий потік підприємства" є агрегованим, що включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. Класифікація грошових потоків може бути здійснена за такими основними ознаками:

За масштабами обслуговування господарського процесу виділяють такі види грошових потоків:

- Грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;

- Грошовий потік по окремих видах діяльності підприємства - операційної, інвестиційної та фінансової;

- Грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрам відповідальності) підприємства;

- Грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку розглядається як первинний об'єкт самостійного управління [14,454].

По спрямованості руху грошових коштів виділяють два основних види грошових потоків:

- Позитивний грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських операцій ("приплив грошових коштів");

- Негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат грошових коштів організацією в процесі здійснення всіх видів її господарських операцій ("відтік грошових коштів").

Ці види грошових потоків взаємопов'язані. Недостатність обсягів в часі одного з цих потоків обумовлює подальше скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управління грошовими потоками підприємства вони являють собою єдиний об'єкт фінансового менеджменту.

За методом обчислення обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

- Валовий грошовий потік, який характеризує всю сукупність надходжень або витрачання грошових коштів в аналізованому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;

- Чистий грошовий потік, який представляє різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням грошових коштів) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік багато в чому визначає фінансову рівновагу і темпи зростання ринкової вартості підприємства.

У залежності від співвідношення обсягів позитивного і негативних потоків сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивною, так і негативною величинами, що впливають в кінцевому підсумку на формування розміру залишку грошових активів.

За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

- Надлишковий грошовий потік, при якому надходження грошових коштів суттєво перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні. Свідченням надлишкового грошового потоку є висока позитивна величина чистого грошового потоку, тривалий час не використовується в процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

- Дефіцитний грошовий потік, при якому надходження грошових коштів суттєво нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованому їх витрачання (нижче контрольної суми грошових коштів). Навіть при позитивному значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує мінімальну потребу (контрольну суму) у витрачанні грошових коштів за всіма напрямами господарської діяльності підприємства.

За методом оцінки в часі виділяють наступні види грошового потоку:

- Справжній грошовий потік, який характеризує грошовий потік підприємства як його величину, наведену за вартістю до поточного моменту часу;

- Майбутній грошовий потік, який характеризує грошовий потік підприємства як величину, наведену за вартістю до конкретного майбутнього моменту часу [14,456].

Обидва види грошового потоку відображають оцінку вартості грошей у часі.

За безперервності формування в аналізованому періоді розрізняють:

- Регулярний грошовий потік, тобто потік надходження або витрачання грошових коштів за окремими господарськими операціями, який в даному періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Характер регулярного носить більшість видів грошових потоків, що генеруються операційною діяльністю підприємства; потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів, і т. п.;

- Дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов'язана із здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в розглянутому періоді часу, наприклад одноразове витрачання грошових коштів, пов'язана з придбанням майна, купівлею ліцензії франчайзингу, надходженням фінансових коштів у порядку безоплатної допомоги і т.п.

Ці види грошових потоків підприємства розрізняються лише в рамках конкретного часового інтервалу. При мінімальному часовому інтервалі всі грошові потоки підприємства можуть розглядатися як дискретні. І навпаки, в рамках життєвого циклу підприємства переважна частина його грошових потоків носить регулярний характер.

По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки бувають:

- Потоками з рівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Такий грошовий потік надходження або витрачання грошових коштів носить характер ануїтету;

- Потоками з нерівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Прикладом такого грошового потоку можуть служити лізингові платежі при узгодженні сторонами нерівномірних інтервалів платежів протягом терміну дії лізингового договору.

Таким чином, система основних показників, що характеризують грошовий потік, включає:

- Обсяг надходження грошових коштів;

- Обсяг витрачання грошових коштів;

- Обсяг чистого грошового потоку;

- Величину залишків грошових коштів на початок і кінець аналізованого періоду;

- Контрольну суму грошових коштів;

- Розподіл загального обсягу грошових потоків окремих видів на окремих інтервалах розглянутого періоду. Число і тривалість таких інтервалів визначаються конкретними завданнями аналізу або планування грошових потоків;

- Оцінку факторів внутрішнього і зовнішнього характеру, які впливають на формування грошових потоків підприємства.

1.3 Міжнародна практика обліку грошових коштів та аналізу їх руху

Поняття грошових коштів відображається у міжнародному стандарті фінансової звітності № 7 "Звіт про рух грошових коштів".

Грошові кошти включають в себе:

- Готівкові гроші;

- Вклади до запитання (у тому числі банківські овердрафти до отримання до запитання).

Еквіваленти грошових коштів тримають для виконання короткострокових грошових зобов'язань. Вони являють собою короткострокові, високоліквідні вкладення, легко оборотні в грошові кошти і зазнають незначного ризику зміни цінності.

Величина потоків грошових коштів, що виникають в результаті діяльності організації, представляється в звіті про рух грошових коштів з використанням прямого або непрямого методів (згідно МСФЗ краще використовувати прямий метод).

Віднесення конкретної операції, пов'язаної з рухом грошових коштів, до певної класифікаційної групи визначається, перш за все, характером господарської діяльності підприємства. Так, фінансові вкладення звичайно є інвестиційною діяльністю для промислового підприємства, але можуть бути складовою частиною операційної діяльності фінансової установи. Однак, незалежно від характеру операцій підприємства, всі платежі і надходження грошових коштів та їх еквівалентів повинні бути приведені у Звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. У зв'язку з цим, у разі якщо сума надходження або витрачання грошових коштів внаслідок однієї операції складається з декількох елементів, кожен з них слід класифікувати окремо відповідно до його характером.

Для спрощення замість термінів "грошові потоки" і "грошові кошти та їх еквіваленти" необхідно використовувати термін "грошові кошти".

МСФЗ передбачають для регулювання порядку складання даної категорії фінансових звітів спеціалізований стандарт - МСФЗ (IAS) 7 "Звіти про рух грошових коштів". У РСБУ Звіт про рух грошових коштів розглядається як один з додатків до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки.

Згідно МСФЗ 1 Звіт про рух грошових коштів покликаний дати користувачам фінансової звітності основу для оцінки здатності організації генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також потреб організації з використання цих грошових потоків.

Згідно РСБО дані Звіту про рух грошових коштів повинні характеризувати зміни у фінансовому становищі організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Інформація про рух грошових коштів підприємства застосовується для того, щоб забезпечити користувачів фінансових звітів основою для оцінки здатності підприємства заробляти грошові кошти та їх еквіваленти, а також для оцінок потреб підприємства у використанні такого руху грошових коштів. Економічні рішення, які приймають користувачі, вимагають оцінки здатності підприємства отримувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також розрахунку часу та ймовірності їх отримання.

Метою Стандарту № 7 є забезпечити подання інформації про історичні зміни грошових коштів підприємства та їх еквівалентів за допомогою звітів про рух грошових коштів, які класифікують рух грошових коштів протягом звітного періоду в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів - це фінансовий звіт, в якому відображаються надходження і витрачання грошових коштів та їх еквівалентів, а також чисті зміни їх величини в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.

Рух грошових коштів внаслідок придбання і реалізації дочірніх підприємств та інших господарських одиниць показується окремою статтею в складі інвестиційної діяльності відповідно як надходження або витрачання грошових коштів. При цьому витрачання грошових коштів для придбання інших підприємств не віднімається із суми надходження грошових коштів від їх реалізації. Придбані або реалізовані дочірні підприємства та інші господарські одиниці є майновими комплексами, які можуть включати різні види активів, у т. ч. кошти [15, 105].

Надходження та витрачання грошових коштів в іноземній валюті відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства перерахунком іноземної валюти у валюту звітності за курсом, що діяв на дату руху грошових коштів. Нереалізовані курсові різниці, тобто різниці, що виникають внаслідок перерахунку статті балансу (крім грошових коштів) в іноземній валюті, не є рухом грошових коштів. Однак на суму прибутку або збитку внаслідок таких курсових різниць слід скорегувати прибуток підприємства для визначення руху.

Звіт про рух грошових коштів повинен розкривати інформацію про грошові потоки організації, що характеризують джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Такі дані необхідні як власникам, так і кредиторам. Власники, володіючи інформацією про грошові потоки. Мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. Кредитори можуть складати висновок про достатність коштів у потенційного позичальника і його здатності генерувати грошові кошти, необхідні для погашення зобов'язань.

Звіт про рух грошових коштів повинен складатися за звітний період в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Порядок складання звіту про рух грошових коштів в міжнародній практиці і за діючою в Росії в даний час формою № 4 істотно різний.

Найбільші розбіжності пов'язані з поділом грошових потоків по окремих видах діяльності. У діючій формі № 4 фінансова діяльність зводиться до руху грошових коштів в результаті короткострокових фінансових вкладень: випуску облігацій та інших цінних паперів короткострокового характеру, вибуття раннє придбаних на строк до 12 місяців акцій та інших операцій, які обліковуються на рахунку "Фінансові вкладення". Такий підхід порушує вимогу складання звіту, закладене в МСФЗ, згідно з яким фінансова діяльність розглядається як зовнішнє фінансування. З позиції можливості використання звіту для цілей прогнозування грошових потоків дотримання даної вимоги є важливим, оскільки це дозволяє розділити чистий грошовий потік, який був створений у результаті поточної діяльності організації, і грошовий потік, що утворився в результаті залучення коштів від власників або займодавцев.

Іншою відмінністю є те, що згідно з МСФЗ переміщення між окремими статтями коштів та їх еквівалентів розглядається як спосіб управління ними і тому не включається в розрахунок відтоків і притоків грошових коштів. Складання форми № 4 не передбачає виключення внутрішнього руху грошових коштів, що значною мірою знижує її аналітичність [16, 171].

Для складання звіту необхідно однозначне розуміння ключових термінів, що характеризують грошові кошти та їх еквіваленти, потоки грошових коштів (грошові потоки), чистий грошовий потік, що тече, інвестиційну та фінансову діяльність.

Допущення про можливість визнання конкретного виду короткострокових фінансових вкладень організації як еквівалент грошових коштів засноване на виконанні умови про те, що у укладача звіту є впевненість у вільному обігу даного цінного паперу в гроші без істотної втрати в сумі, відображеної в бухгалтерському балансі. Іноді на практиці еквіваленти грошових коштів помилково ототожнюють зі статтею бухгалтерського балансу "Короткострокові фінансові вкладення", що є неправомірним. Труднощі однозначного визначення еквівалентів грошових коштів на практиці робить необхідним окреме розкриття інформації про них у примітках до звіту.

Поточна діяльність - основна, спрямована на отримання доходу діяльність, а також інша діяльність організації, що не відноситься інвестиційної та фінансової діяльності;

Інвестиційна діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням (створенням) основних засобів, придбанням нематеріальних активів, здійсненням довгострокових фінансових вкладень, а також з реалізацією довгострокових (необоротних) активів;

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у власному і позиковий капітал організації в результаті залучення коштів за винятком кредиторської заборгованості.

Щоб уникнути різночитань необхідно звернути увагу на те, що визначення вказаних термінів поширюються виключно на методику складання звіту про рух грошових коштів.

Чистий грошовий потік - нетто - результат зміни грошових коштів. Визначається як різниця надходжень і платежів.

Значення розділу звіту, в якому відображаються грошові потоки від поточної діяльності, визначається тим, що в ньому розкривається інформація про основні надходження та платежі організації. Тому ключовим показником тут є чистий грошовий потік (нетто-результат надходжень і платежів) від поточної діяльності. На підставі даних про величину і динаміку даного показника в поєднанні з іншою інформацією можуть бути зроблені висновки щодо спроможності організації створювати грошові кошти в результаті своєї основної діяльності в розмірі та строки, необхідні для розрахунку за зобов'язаннями та здійснення інвестиційної діяльності. Саме тому у звіті важливо відокремити грошові кошти, які створюються в результаті поточної діяльності, від грошових коштів, що залучаються з боку у вигляді кредитів, додаткових вкладів власників і т. п.

Потоки грошових коштів від поточної діяльності є, як правило, результатом господарських операцій, що впливають на визначення чистого прибутку (збитку) організації. До них відносяться:

- Грошові надходження від продажу продукції, виконання робіт

і надання послуг, а також у вигляді авансів від покупців і замовників;

- Надходження від оренди;

- Інші надходження, включаючи повернення коштів від постачальників, з

бюджету, від підзвітних осіб, надходження від страхових компаній, комісійні, суми, отримані за рішенням суду, та інші надходження;

- Грошові платежі постачальникам і іншим контрагентам;

- Оплата праці та інші виплати працівникам у грошовій формі;

- Відрахування в державні позабюджетні фонди;

- Розрахунки з бюджетом за належними до сплати податків, якщо вони не можуть бути віднесені до конкретних операцій інвестиційної або фінансової діяльності;

- Короткострокові фінансові вкладення;

- Виплата відсотків по кредитах;

- Виплачені дивіденди;

- Інші виплати, включаючи перерахування страховим компаніям, видачу коштів підзвітним особам та ін

Важливо зазначити, що однією з умов, що дозволяє віднести ті чи інші операції руху грошових коштів до поточної діяльності, є неможливість їх включення в інвестиційну або фінансову діяльність.

Здійснення інвестиційної діяльності характеризується збільшенням активів, які, як очікується, будуть приносити дохід тривалий час.

Потоками грошових коштів від інвестиційної діяльності є:

- Грошові надходження від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів;

- Грошові надходження від реалізації часткових і боргових цінних

паперів інших організацій;

- Повернення позик, наданих організаціям на термін більше 12 місяців;

- Повернення коштів, пов'язаний з укладеними договорами простого товариства; інші аналогічні надходження;

- Грошові кошти, що надходять у вигляді дивідендів, отриманих

участі в капіталі інших організацій;

- Грошові кошти, спрямовані на придбання (створення) необоротних активів, включаючи капітальні вкладення, що збільшують вартість основних засобів і нематеріальних активів;

- Довгострокові фінансові вкладення.

У складі вводяться в експлуатацію основних засобів можуть бути о6'екти, витрати по створенню (споруді) яких вироблялися як у звітному, так і в попередніх періодах. Оскільки зазначені витрати супроводжувалися відтоком грошових коштів у більш ранніх періодах, вони повинні бути виключені з розрахунку чистого грошового потоку інвестиційної діяльності звітного періоду.

У розділі звіту, що характеризує грошові потоки від фінансової діяльності, відображаються притоки і відтоки грошових коштів, пов'язані з використанням зовнішнього фінансування (власного і позикового).

Зміни у власному капіталі, що розглядаються в складі фінансової діяльності, зазвичай представлені грошовими надходженням від емісії акцій, а також отриманими емісійним доходом. Зміна власного капіталу в результаті отриманого чистого прибутку (внесеного збитку) у складі фінансової діяльності не враховується, оскільки витрати і доходи, пов'язані з формуванням фінансового результату, відображаються в поточній діяльності.

Грошовими потоками від фінансової діяльності є:

- Грошові надходження від випуску акцій і інших інструментів власного капіталу фінансових інструментів, а також додаткових вкладень власників;

- Надходження від випуску облігацій, позик, довгострокових і короткострокових кредитів;

- Цільові фінансування і надходження;

- Перерахування коштів для погашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками;

- Кошти, спрямовані на викуп власних акцій.

Слід звернути увагу на те, що, хоча погашення суми основного боргу за наданим кредитом розглядається у складі грошових потоків від фінансової діяльності, сплата відсотків за кредитом включається в розділ поточної діяльності, оскільки витрати на оплату відсотків за наданими позиковими коштами беруть участь у формуванні фінансового результату [ 16, 175].

2. Оцінка обліку грошових коштів у ТОВ "Фірма" Тік "

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Фірма" Тік "

Заснована в1997году фірма "Тік" протягом десяти років є безумовним лідером краснодарського ринку дистриб'юторів алкогольної продукції. Станом на сьогоднішній день ринкова частка компанії всегменте алкогольних напоїв Краснодарського краю становить 40%.

У 2005 році компанія отримує визнання на загальноукраїнському рівні, ставши призером Всеросійського конкурсу "Краще підприємство з організації оптової торгівлі продовольчими товарами Російської Федерації за 2004 рік", проведеного "Союзом оптових продовольчих ринків Росії", а в 2006 році компанія підтверджує звання лідера і стає переможцем цього конкурсу за підсумками за 2005 рік.

Виправдовуючи становище лідера, фірма "Тік" продовжує динамічно розвиватися. Обсяги продажів компанії щорічно збільшуються. Компанія "Тік" працює лише софіціальнимі іексклюзівнимі імпортерами іпроізводітелямі торгових марок. Це створило фірмі репутацію надійного сумлінного партнера, що має справу тільки скачественним алкоголем.

На сьогоднішній день асортиментний портфель компанії нараховує близько 3000наіменованійіз багатьох країн ірегіонов. Вассортіментном портфелі компанії "Тік" зібрані провідні з країн далекого зарубіжжя ібліжнего, атакож регіонів Росії.

ТОВ "Фірма" Тік "входить до складу групи компаній" Тік ". Власники групи компаній" Тік "є генеральними директорами ТОВ" Фірма "Тік".

Група компаній "Тік" є одним з найбільших дистриб'юторських підприємств півдня Росії.

У діяльності Групи компаній "Тік" виділяється три основних напрямки:

- Дистрибуція алкогольної, безалкогольної і тютюнової продукції;

- Винне виробництво під торговою маркою "Кубанський Винороб";

- Ресторанний бізнес.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма" Тік "створено в 1997 році і зареєстровано Реєстраційної палатою м. Краснодара, діє у відповідності з Цивільним Кодексом Російської Федерації, Федеральним законом Російської Федерації" Про товариства з обмеженою відповідальністю "та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.

Товариство є юридичною особою і будує свою діяльність на підставі Статуту та діючого законодавства Російської Федерації. Терміни діяльності Товариства не обмежені. ТОВ Фірма "Тік" є комерційною організацією, є власником належного їй майна і грошових коштів і відповідає за своїми зобов'язаннями власним майном. Учасники мають передбачені законом та установчими документами зобов'язальні права по відношенню до Товариства.

ТОВ Фірма "Тік" створена з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності ТОВ Фірма "Тік" є оптова торгівля (торгово-закупівельна діяльність).

Вид діяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства РФ, а також нормами міжнародного права. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається спеціальними Законами, ТОВ Фірма "Тік" може займатися тільки при отриманні спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певним видом діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виняткової, то ТОВ Фірма "Тік" протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією) та ім супутніх.

На сьогоднішній день керівництво компанії "Тік" приділяє величезну увагу довгострокового планування. Стратегічні плани компанії "Тік" на найближчі два роки дуже амбітні: планується збільшити ринкову частку на 12-15%, активно розширити географію діяльності фірми, збільшити клієнтську базу.

Організаційна структура компанії "Тік" на даний момент побудована таким чином, щоб з максимальною ефективністю при мінімальному рівні витрат забезпечувати виконання завдань по дистрибуції брендів, що знаходяться в асортиментному портфелі компанії на території Краснодарського краю. Організація продажів у компанії здійснюється силами двох відділів: комерційного та відділу реклами і маркетингу.

Комерційний відділ включає в себе 8 секторів, орієнтованих на виконання певних завдань і розділених по територіальності ознаці або по ринках збуту. Це сектор по роботі з оптовими і ключовими клієнтами, сектору "OFF-Trade Краснодар" і "ON-Trade Краснодар", територіальні сектору "Північно-Захід", "Центр" і "Південний Схід", сектор "Тютюнові вироби", " Регіональний відділ ".

Клієнтами ТОВ "Фірма" Тік "є федеральні та локальні мережі: ТОВ" ТВК "(мережа супермаркетів" Табрис "), ТОВ" МЕТРО Кеш енд Керрі (Metro Cash & Carry), ЗАТ Т.Д. "Перехрестя" (Супермаркет "Перехрестя "), ТОВ" Омега-97 "(Супермаркет" Патерсон "), ЗАТ" Тандер "(Мережа магазинів" Магніт "), ТОВ" Елекскор "(Супермаркет Гросмарт), ЗАТ" Моссмарт "(Супермаркет" Моссмарт "), ТОВ" Франція "(Мережа супермаркетів" Планета "); оптові компанії краю, що не мають прямих дистриб'юторських договорів, такими як:" Торговий Дім "Вікторія" (м. Майкоп); "Торговий Дім" Фанагорія "(м. Анапа)," Екстра - М "(м. Єйськ)," Дарлінг "(м. Краснодар)," СЕД "(м. Армавір)," Ахтаніз-Перли "(м. Бєлорєченськ)," Абрау-Бліц "(м. Новоросійськ)," Торговий Будинок Абрау-Дюрсо "(м. Сочі). Частка сектора по роботі з оптовими і ключовими клієнтами становить близько 30% від загальних продажів компанії.

Сектор "OFF-TRADE Краснодар" являє собою підрозділ компанії, робота якого спрямована на задоволення запитів більш ніж 700 роздрібних торгових точок міста Краснодара.

Торгові представники сектору "ON TRADE Краснодар" обслуговують найбільші заклади сегменту HoReCa Краснодара, серед яких мережа ресторанів "Любо-Дорого", розважальний центр "Квартал", спортивно-розважальний центр "Страйк", ресторани "Мадяр", "Шенбрунн", "Корсар "," Піраміда "," Кармело "," Елефант "," Богарт ", ресторан" Наутілус "," Берлінський Дім "," Їдальня № 1 "," Королівське полювання "," Чор Мінор "," Клуб 911 ". Усього близько 150 закладів є клієнтами ТОВ Фірма "Тік", велика частина з яких працює з компанією на умовах ексклюзивного договору.

Успішно працює Сектор "Тютюнової і кальянной продукції". Більше сімдесяти клієнтів обслуговують менеджери цього напрямку, які проходять спеціальне навчання і володіють повною інформацією про продукцію.

У відповідності з територіальним поділом Краснодарського краю, робота торгових представників комерційного відділу також здійснюється по закріплених секторах: Центр, Північно-Захід, Південь-Схід. Також ТОВ "Фірма" Тік "має відокремлені структурні підрозділи в містах Армавір, Сочі, Туапсе і Новоросійськ.

Одним з основних оптимізаційних моментів у роботі групи компаній "Тік" є наявність власних об'єктів нерухомості, які забезпечують безперебійне і незалежне функціонування всіх підрозділів. Фірма має власний триповерховим офісною будівлею, двоповерховим складським терміналом, корисною площею близько 2500 м 2 і великий господарської територією. Доставка продукції клієнтам здійснюється за допомогою автопарку, що налічує 60 вантажних автомобілів, що перебувають у власності компанії.

Всі приміщення офісного будівлі оснащені новітнім обладнанням, яке дозволяє підвищити якість і прискорити виконувану співробітниками роботу.

На сьогоднішній день партнерами ТОВ "Фірма" Тік "є такі компанії як:

ТОВ "Російський Алкоголь", "Уайтхолл-Центр", "Перно Рікар", "Мултон", "Д Дистрибьюшн", "Лудінг", ЛГЗ "Топаз", "Георгіївський", "Урожай", "Прем'єр Дрінкс", "Казумян "," Меркурій "," ОКВ "," РКШВ "," Васко ", ЛГЗ" Південна столиця ", ТОВ" Єреванський Коньячний Дім ", ЗАТ" Кристал ", ТОВ" Меркурій "і ін

Управління ТОВ "Фірма" Тік "складається з генерального директора, заступників генерального директора, комерційного директора, фінансового директора.

Структура ТОВ "Фірма" Тік "налічує 15 відділів: це юридичний відділ, комерційний відділ, відділ маркетингу, відділ закупівель, фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ реклами, відділ персоналу, відділ IT, відділ товароруху, відділ перевірок і контролю (служба безпеки), регіональний відділ, транспортний відділ, господарський відділ, складський комплекс.

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення, використання фінансових ресурсів організації та всю виробничо-господарську діяльність організації.

Розглянемо основні фінансово-економічні показники діяльності ТОВ "Фірма" Тік ".

Таблиця 1 - Основні фінансово-економічні показники діяльності ТОВ "Фірма" Тік "

Найменування показника

Роки

Абсолют-ное відхи-ня 2007 від 2005

Темп росту 2007 до 2005,%


2005

2006

2007Виручка від продажів, тис.руб

742319,16

752648,00

847765,00

105445,84

114,20

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

729490, 47

740025,00

814507,00

85016,53

111,65

Прибуток від продажів, тис.руб

12828, 69

12623,00

33258,00

20429,31

259,25

Прибуток до оподаткування, тис. грн

3844,33

1469,00

1636,00

-2208,33

42,56

Чистий прибуток, тис.руб

2583,93

843,00

848,00

-1735,93

32,82

Середньорічна вартість основних засобів, тис.руб

15349,74

24022,50

27793,00

12443,26

181,06

Фондовіддача, грн

48,4

31,3

30,5

-17,9

63,02

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн

302088,91

398 403,5

498059,00

195970,09

164,87

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, раз

2,5

1,9

1,7

-0,8

68,00

Тривалість обороту оборотних коштів, днів

144

189

212

68

147,22

Середньооблікова чисельність персоналу, чол

257

381

347

90

135,02

Фонд оплати праці за рік, тис. грн

3853,94

14924,00


22681,00

18827,06

588,51

Продуктивність праці, тис. грн / год

2888,40

1975,45

2443,13

-445,27

84,58

Середньомісячна заробітна плата на 1 особу, руб

1249,66

3264,22

5446,93

4197,27

435,87

Витрати на 1грн реалізованої продукції, грн

0,98

0,98

0,96

-0,02

97,96

Рентабельність продукції,%

1,8

1,7

4,1

2,3

Х

Рентабельність продажів,%

1,7

1,7

3,9

2,2

Х

Як видно з таблиці 1, виручка від реалізації продукції в організації за 2006р збільшилися на 10328,84 тис. рублів, тобто на 1,4% в порівнянні з 2005 роком. Настільки невелике зростання виручки від реалізації пояснюється зниженням на підприємстві продуктивності праці, а збільшення виручки від реалізації відбувається за рахунок зростання цін на реалізовану продукцію. У 2007р виручка збільшилася на 95117 тис. рублів за рахунок підвищення продуктивності праці у 2007р, зростання цін на продукцію та зростання обсягу продажів.

Собівартість реалізованої продукції за 2006 склала 740025 тис. рублів, що на 2294,16 тис. рублів менше, ніж у 2005 році, тобто залишилася практично на тому ж рівні. У 2007р собівартість збільшилася на 11,65% в порівнянні з 2005р.

Чистий прибуток організації за 2006р склала 843 тис. рублів, що на 1740,93 тис. рублів менше, в порівнянні з 2005р. Таке значне зниження чистого прибутку відбулося за рахунок значного зростання заробітної плати співробітників. Середня заробітна плата в 2006р виросла більш ніж в 2 рази. У 2007р чистий прибуток склав 848 тис. рублів, що практично дорівнює чистого прибутку 2006р.

Середньорічна вартість основних засобів у 2006 році склала 24022,5 тис.руб., А в 2007р - 27793 тис. рублів, що на 12443,26 тис. крб. (81,06%) більше в порівнянні з 2005 роком, коли вона становила 15349,74 тис. крб. Таке зростання пов'язане із значним збільшенням орендної плати за приміщення, що використовуються підприємством, а також з витратами на будівництво нової будівлі.

Середньорічна вартість оборотних засобів організації за 2006 рік зросла - на 96314,59 тис. рублів, або на 31,9% у порівнянні з минулим роком, в 2007р - на 99655,5 тис. рублів у порівнянні з 2006р. Таке збільшення оборотних коштів організації пов'язано зі зростанням дебіторської заборгованості перед організацією, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати. Час обороту оборотних коштів в 2007 році збільшилося на 23 днів у порівнянні з 2006р і на 68 днів у порівнянні з 2005р, що говорить про зниження ефективності використання оборотних коштів. Для ефективного використання оборотних коштів необхідно домагатися прискорення оборотності всіх їх елементів на всіх стадіях обігу цих засобів.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів також знизився. Якщо в 2005 році оборотні кошти проходили 2,5 обороту за рік, то в 2006 році - всього 1,9 обороту за рік, а в 2007 році - 1,7 обороту. Необхідно дотримання своєчасних взаєморозрахунків, ліквідація неплатежів. Оборотні кошти буквально осідають в цих неплатежах, що істотно уповільнює оборотність оборотних коштів.

За 2005 рік фонд оплати праці становив 3853,94 тис. рублів, при середньомісячній заробітній платі на одну людину 1249,66 рублів. У 2006 році фонд оплати праці зріс до 14924 тис. руб., При середньомісячній заробітній платі на одну людину 3264,22 руб., Що зросла на 2014,56 руб. або на 161,2% в порівнянні з 2005р. У 2007р фонд оплати праці становив 22681 тис. рублів, тобто більш ніж в 2 рази більше, ніж у 2006р. Чисельність персоналу у 2006 році склав 381 чоловік, що на 124 осіб (або на 48,2%) більше, ніж у 2005р, коли середньооблікова чисельність персоналу становила 257 осіб. У 2007р чисельність персоналу дещо знизилася і склала 347 чоловік, однак це позитивно відбилося на продуктивності праці - вона зросла на 467,68 тис. рублів (23,7%) у порівнянні з 2006р.

Витрати на один карбованець реалізованої продукції у 2005 році склали 98 копійок, у 2006 році - 98 копійок, у 2007 році - 96 копійок. На зниження витрат на один карбованець реалізованої продукції вплинуло загальне збільшення виручки за аналізований період і зниження собівартості. Необхідно прагнути до зниження витрат на один карбованець реалізованої продукції. Чим нижче цей показник, тим нижча собівартість продукції, більший прибуток від реалізації продукції, вище рентабельність продукції.

На підприємстві за період з 2005 по 2006р знижується продуктивність праці. У 2005 році вона склала 2888,4 тис. руб, а в 2006 - 1975,45 тис. руб, тобто знизилася на 912,95 тис. руб (31,6%) у порівнянні з минулим роком, при збільшенні персоналу на 124 людини. Тобто значне збільшення кадрового складу негативно впливає на продуктивність праці, відповідно якість праці в 2006р значно знизилося. Але в 2007р відбувається зростання продуктивності праці на 467,68 тис. рублів.

Рентабельність продукції в 2006р склала 1,7%, що на 0,1% менше, ніж у 2005р, коли вона становила 1,8%. У 2007р рентабельність продукції склала 4,1%. Підвищення рентабельності продукції пов'язане зі зниженням витрат на 1 карбованець реалізованої продукції.

Рентабельність продажів в 2005 і 2006р.р склала 1,7%, в 2007р даний показник склав 3,9%, що на 2,2% більше, ніж у 2006р.

Таким чином, за підсумками роботи організації за два розглянутих року відповідно до вищенаведених показниками і вплинули на них обставинами у 2005 році отримано прибуток у розмірі 12828,69 тис. рублів, в 2006 році прибуток склав 12623 тис. рублів, в 2007 - 33258 тис . рублів що на 20635 тис. рублів більше, ніж у 2006 році.

У цілому, на підставі наведених показників, можна зробити висновок про те, що підприємство є рентабельним, перспективним, воно не є збитковим, але для більш ефективного функціонування підприємства необхідно проводити заходи, спрямовані на підвищення суми прибутку, поліпшення використання основних засобів, прискорення оборотності оборотних коштів, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з балансами інших підприємств.

Оцінка майнового стану та джерел його формування наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 - Оцінка майнового стану ТОВ "Фірма" Тік "та джерел його формування

Найменування показника

На кінець року

Абсолют-ное відхи-ня 2007 від 2005

Темп росту 2007 до 2005,%


2005р

2006р

2007рАктив


Необоротні активи, тис.руб

14575,04

17134,00

16602,00

2027

113,9

в т.ч. основні засоби, тис.руб

14046,98

15156,00

15033,00

986,02

107

Оборотні активи, тис. грн

328597,11

468210,00

527908,00

199311

160,7

в т.ч. виробничі запаси, тис. руб

120034,24

147979,00

171421,00

51387

142,8

дебіторська заборгованість, тис. руб

206814,39

318913,00

353138,00

146324

170,8

грошові кошти, тис. руб

810,86

1318,00

573,00

-237,9

70,67

Разом

343172,15

485344,00

544510,00

Х

Х

Пасив


Власний капітал, тис. руб

20028,14

20871,00

21719,00

1690,9

108,4

в т.ч. нерозподілений прибуток, тис. руб

10018,77

10862,00

11710,00

1691,2

116,9

Позиковий капітал, тис. руб

323144,01

464473,00

522791,00

199647

161,8

в т.ч. кредити і позики, тис. руб

148548,05

256271,00

303382,00

154834

204,2

Кредиторська заборгованість, тис. руб

174301,58

208202,00

219409,00

45107

125,9

Разом

343172,15

485344,00

544510,00

Х

Х

У 2007р організація значно збільшила вкладення коштів у здійснення своєї діяльності. Про це свідчить збільшення валюти балансу на 201338 тис. рублів у порівнянні з 2005р.

Величина активів в 2006р зросла за рахунок вкладень як в оборотні, так і у необоротні активи. Необоротні активи в 2006р в порівнянні з 2005р збільшилися на 2558,96 тис. рублів (17,6%), оборотні - на 139612,89 тис. рублів (42,5%). Збільшення вартості оборотних активів відбувається за всіма статтями. У 2007р відбулося незначне зниження необоротних активів - на 3,1% і оборотних - на 0,81% в порівнянні з 2006р за рахунок зменшення грошових коштів.

За аналізований період відбувається збільшення дебіторської заборгованості на 146324 тис. рублів (70,8%). Збільшення суми дебіторської заборгованості є негативним фактором, це говорить про залежність ТОВ "Фірма" Тік "від сумлінності і платоспромож-ності його партнерів.

Також у 2007р відбулося збільшення запасів на 51387 тис. рублів (42,8%) у порівнянні з 2005р.

Пасив балансу характеризується позитивною динамікою величини власного капіталу на 1690,9 тис. руб., Або на 8,4% у 2007р в порівнянні з 2005р. Підвищення питомої ваги у валюті балансу величини власного капіталу організації є позитивним фактом, тому що в цьому проявляється зміцнення фінансової незалежності організації від позикового фінансування, що знижує рівень фінансових ризиків.

Джерелом цього є приріст нерозподіленого прибутку в 2007р на 1691,2 тис. руб., Або на 16,9%. Така ситуація говорить про зміцнення фінансової стабільності організації і динамізмі комерційної діяльності.

Розділ позиковий капітал за досліджуваний період теж збільшився. У 2007р його зростання склало 199647 тис. рублів (61,8%). Також відзначається зростання кредиторської заборгованості на 45107 тис. рублів у порівнянні з 2005р.

Збільшення абсолютного і відносного рівнів позикових коштів говорить про використанні організацією кредитів і позик, виплати відсотків за якими "обтяжують" величину витрат і негативно впливають на фінансові результати.

Баланси та звіти про прибутки та збитки ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р наведені в Додатку А-Е.

Розглянемо фінансові коефіцієнти ТОВ "Фірма" Тік ", представлені у таблиці 3.

Таблиця 3 - Аналіз фінансових коефіцієнтів ТОВ "Фірма" Тік "

Найменування показника

На кінець року

Абсолютне відхилення 2007 від 2005

Темп росту 2007 до 2005,%


2005р

2006р

2007рКоефіцієнт абсолютної ліквідності

0,005

0,003

0,001

-0,004

20,0

Коефіцієнт критичної ліквідності

0,65

0,68

0,88

0,23

135,4

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,016

1,006

1,300

0,284

128,0

Коефіцієнт загальної платоспроможності

1,06

1,04

1,04

-0,02

98,1

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами

0,017

0,008

0,010

-0,007

58,8

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами

0,055

0,025

0,030

-0,025

54,5

Коефіцієнт автономії

0,058

0,043

0,040

-0,018

69,0

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,272

0,179

0,236

-0,036

86,8

Як видно з таблиці 3, спостерігається зниження показників платоспроможності та фінансової стійкості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних активів та короткострокових фінансових вкладень, знизився з 0,005 у 2005р, до 0,001 у 2007р, даний показник значно нижче критичної величини рівної 0,2.

Коефіцієнт критичної ліквідності показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів і короткострокових цінних паперів, але і за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів. Нормальним вважається значення 0,8, однак слід мати на увазі, що достовірність висновків за результатами розрахунків цього коефіцієнта і його динаміку в значній мірі залежить від якості дебіторської заборгованості (термінів освіти, фінансового становища боржника та ін.) Оптимально, якщо коефіцієнт критичної оцінки приблизно дорівнює одиниці. У ТОВ "Фірма Тік" значення цього коефіцієнта за аналізований період збільшується і в 2007 р. досягло 0,88.

Коефіцієнт поточної ліквідності дозволяє встановити, у якій кратності поточні активи покривають поточні зобов'язання. Нормальним значенням для даного показника вважаються співвідношення від 1,5 до 2. У 2005 - 2006р.р значення даного коефіцієнта практично дорівнює одиниці, можна зробити висновок про те, що організація має достатньо коштів для покриття поточними активами поточних зобов'язань, але не має вільного ресурсами. У 2007р цей показник виріс до 1,3, що говорить про появу в ТОВ "Фірма" Тік "вільних ресурсів.

Значення коефіцієнта загальної платоспроможності в організації тримається приблизно на одному рівні і в 2007р складає 1,04. Цей коефіцієнт показує здатність організації покрити всі свої зобов'язання усіма наявними активами. Нормальне обмеження для цього показника ≥ 2.

Значення коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності ТОВ "Фірма Тік" не досягають нормальних значень, що свідчить про нестійкому фінансовому стані організації.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами характеризує ступінь забезпеченості власними оборотними засобами організації, необхідну для фінансової стійкості. У ТОВ "Фірма" Тік "найбільше значення цього коефіцієнта припадає на 2005р - 0,017. У 2007р його значення знову знижується до 0,010. Нормальне значення цього коефіцієнта> 0,1, тобто навіть у 2005р його значення нижче норми. Це говорить про тому, що ТОВ "Фірма" Тік "недостатньо забезпечено власними оборотними засобами.

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами в 2005р становить 0,055, але знижується в 2007г до 0,03. Його нормальне значення 0,5-0,8. Значення цього коефіцієнта нижче норми говорить про те, що в організації матеріальні запаси покриті власними джерелами недостатньо і є необхідність у залученні позикових джерел коштів.

Коефіцієнт автономії свідчить про перспективи зміни фінансового стану в найближчий період. Оптимальне значення цього показника - 0,5. У ТОВ "Фірма" Тік "значення цього коефіцієнта в 2007р становить 0,040, це трохи нижчий, ніж у 2005р. Це означає, що сума власних коштів організації становить 4,0% суми всіх джерел фінансування. При такому значенні коефіцієнта автономії ймовірність фінансових труднощів в організації зростає, тому що існує значний рівень залежності від позикових джерел фінансування.

Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу ТОВ "Фірма" Тік "у 2007р складає 0,236, відбулося його зниження в порівнянні з 2005р на 0,036. Оптимальний рівень даного показника дорівнює 0,5.

Аналізуючи відносні показники фінансової стійкості ТОВ "Фірма Тік" можна сказати, що організація у високій мірі залежить від позикових джерел, що свідчить про небезпеку неплатоспроможності.

2.2 Оцінка постановки бухгалтерського обліку ТОВ "Фірма" Тік "

Для ведення бухгалтерського обліку в ТОВ "Фірма" Тік "організована бухгалтерська служба, що складається з п'яти бухгалтерів і очолювана головним бухгалтером.

Облікова політика для цілей бухгалтерського і податкового обліку затверджені наказом керівника. Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. Зміни до облікової політики вносяться у випадках зміни законодавства РФ чи нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності.

Основними нормативними документами, що регулюють питання облікової політики підприємства є:

- ФЗ від 21.11.1996г № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік";

- ПБО "Облікова політика організації" (ПБУ 1 / 98);

- Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999г № 34н;

- Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації (ПБО 4 / 99).

Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування.

Товари, куплені для реалізації та збуту, враховуються за купівельною вартістю на рахунку 41, з виділенням суми ПДВ на рахунку 19.

З метою визначення фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво, використовується метод ФІФО.

Матеріальні цінності оприбутковуються на балансовому рахунку 10 "Матеріали" за ціною придбання, з виділенням суми ПДВ на рахунку 19.

Об'єкти основних засобів, вартістю не більше 20000 крб. за одиницю, а також придбані книги, брошури і т.п. видання списуються на витрати в міру відпуску їх у виробництво та експлуатацію.

Вартість основних засобів погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизація основних засобів нараховується лінійним способом. Термін повного використання об'єкта основних засобів встановлюється при прийнятті об'єкта до обліку. У тому випадку, якщо предмет неможливо віднести до жодної з амортизаційних груп, організація має право самостійно визначити строк його корисного використання.

Ремонт основних засобів відображається шляхом включення фактичних витрат у собівартість продукції звітного періоду.

До нематеріальних активів (НМА) відносяться права, зазначені у ПБО 14/2000.

Знос об'єктів НМА відображається щомісячно, починаючи з наступного місяця введення їх в експлуатацію. Знос нараховується лінійним способом.

У разі неможливості визначення терміну корисного використання НМА, норма встановлюється з розрахунку на 10 років (але не більше терміну діяльності організації).

Відсотки за позиковими коштами обліковуються на кінець звітного періоду з урахуванням належних відсотків.

Витрати майбутніх періодів враховуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" і списуються на витрати рівними частинами протягом терміну їх споживання. Термін бухгалтерських програмних продуктів встановлюється виходячи з розрахунку на 3 роки корисного використання.

Облік витрат на продаж ведеться на рахунку 44. Комерційні витрати визнаються повністю в звітному році в якості витрат по звичайних видах діяльності. Облік загальногосподарських витрат ведеться із застосуванням рахунку 26 з подальшим списанням на рахунок 90.8 "Управлінські витрати".

Прибуток організації використовується без попереднього розподілу та обліку на балансовому рахунку 99 "Прибуток і збитки".

Резерви майбутніх витрат і платежів не створюються.

Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою обліку із застосуванням комп'ютерної техніки бухгалтерського і складського обліку в програмі 1С "Бухгалтерія" і "Склад".

Облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться способом подвійного запису відповідно до робочого плану рахунків бухгалтерського обліку.

Підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарських операцій, а також розрахунки бухгалтера. Відображення фактів господарської діяльності здійснюється з використанням принципу тимчасової визначеності, що має на увазі, що факти господарської діяльності відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.

У цілому, можна зробити висновок, що облікова політика, прийнята в ТОВ "Фірма" Тік "відповідає положенню з бухгалтерського обліку (ПБО 1 / 98). Облікова політика ТОВ" Фірма "Тік" наведена в додатку Ж.

Робочий план рахунків, в якому зазначено перелік використовуваних в автономному установі синтетичних і аналітичних рахунків представлений у вигляді додатку до облікової політики. Робочий план рахунків ТОВ "Фірма" Тік "наведено в додатку И.

Рух первинних документів в обліку (створення або одержання від інших підприємств, установ, прийняття до обліку, обробка, передача в архів - документообіг) має регламентуватися графіком документообігу.

Роботу зі складання графіка документообігу організовує головний бухгалтер. Графік документообігу затверджується наказом керівника підприємства, установи.

Графік має встановлювати на підприємстві, в установі раціональний документообіг, тобто передбачати оптимальне число підрозділів і виконавців для проходження кожним первинним документом, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі. Працівники підприємства, установи створюють і представляють документи, що відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообігу.

У ТОВ "Фірма" Тік "графік документообігу відсутня, що є недоліком, тому що згідно з" Положенням про документи і документообіг у бухгалтерському обліку ", необхідне складання графіка документообігу.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в ТОВ "Фірма" Тік "проводиться інвентаризація майна та зобов'язань, в ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Порядок (кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, і т.д.) проведення інвентаризації визначається керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

- При передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;

- Перед складанням річної бухгалтерської звітності (крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року);

- При зміні матеріально відповідальних осіб;

- При виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;

- У разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

- При реорганізації або ліквідації організації;

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:

- Надлишок майна оприбутковується за ринковою вартістю на дату проведення інвентаризації та відповідна сума зараховується на фінансові результати в комерційної організації або збільшення доходів у некомерційної організації;

- Недостачу майна і його псування в межах норм природного убутку відносяться на витрати виробництва або обігу (витрати), понад норми - за рахунок винних осіб. Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі майна і його псування списуються на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

Інвентаризації підлягають усі майно організації, незалежно від місця знаходження, і всі види зобов'язань.

Інвентаризація в ТОВ "Фірма" Тік "проводиться в такі строки:

- Основних засобів - не рідше одного разу на два роки за станом на 1 листопада звітного року;

- Нематеріальних активів - щорічно за станом на 1 листопада звітного року;

- Незавершеного капітального будівництва - щорічно за станом на 1 листопада звітного року;

- Сировини, товарів, матеріалів - щорічно за станом на 1 листопада звітного року;

- Витрат майбутніх періодів - щорічно за станом на 31 грудня звітного року;

- Грошових коштів на рахунках в установах банків - щорічно за станом на 31 грудня звітного року;

- Грошових коштів у касі - не рідше ніж один раз на місяць;

- Фінансових вкладень - щорічно за станом на 1 грудня звітного року;

- Розрахунків з дебіторами та кредиторами - щокварталу за станом на кінець кварталу;

- Розрахунків за податками та обов'язковими відрахуваннями в бюджет і позабюджетні фонди - щорічно за станом на 31 грудня поточного року.

Для проведення інвентаризації створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії, склад яких затверджується наказом керівника організації.

Система внутрішнього контролю включає в себе наступні складові:

- Відповідність організаційної структури розміром і характером діяльності;

- Розподіл відповідальності і повноважень;

- Встановлена ​​кадрова політика;

- Наявність посадових інструкцій для всього персоналу організації;

- Наявність наказу по обліковій політиці;

- Дотримання строків затвердження облікової політики;

- Відповідність прийнятих елементів облікової політики вимогам чинного законодавства;

- Наявність ревізійної комісії;

- Дотримання графіка підготовки звітності;

- Тотожність показників бухгалтерського балансу і зведених регістрів;

- Здійснюються заходи, спрямовані на обмеження несанкціонованого доступу до активів;

- Здійснюються заходи, спрямованих на обмеження доступу неуповноважених осіб до системи документообігу і ведення бухгалтерського обліку.

До процедур контролю, прийнятим керівництвом ТОВ "Фірма" Тік ", відносяться:

- Підзвітність одних працівників іншим;

- Внутрішні перевірки та звірки даних з питань фінансово-господарської діяльності;

- Порівняння результатів підрахунку грошових коштів, цінних паперів і товарно-матеріальних запасів з бухгалтерськими записами (інвентаризація);

- Порівняння даних, отриманих з внутрішніх джерел, з даними зовнішніх джерел інформації;

- Перевірка аналітичних рахунків і оборотних відомостей і арифметичної точності записів;

- Здійснення контролю за прикладними програмами та комп'ютерними інформаційними системами, в тому числі за допомогою встановлення контролю за змінами комп'ютерних програм і за доступом до файлів даних, за правом доступу при введенні і виведенні інформації з системи;

- Обмеження доступу до активів та записів;

- Порівняння і аналіз фінансових результатів з плановими показниками.

Вивчивши і оцінивши особливості системи бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю, можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю в ТОВ "Фірма" Тік "відповідає висунутим нормативними документами вимогам, а саме:

- Облік комп'ютеризований;

- Обов'язки працівника бухгалтерії закріплені службовими посадовими інструкціями;

- Проводиться підвищення кваліфікації кадрів, відвідування семінарів;

- Матеріально-відповідальні особи на підприємстві призначаються наказом керівника, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність.

ТОВ "Фірма" Тік "підлягає аудиторській перевірці за федеральним законом" Про акціонерні товариства "№ 208-ФЗ. Аудиторські перевірки на підприємстві проводить ЗАТ" Аудиторська група "Ваш Советнік'". Аудит проводився на вибірковій основі і включав в себе вивчення на основі тестування доказів, які підтверджують суми показники у фінансовій (бухгалтерської) звітності та розкриття в ній інформації про фінансово-господарської діяльності, оцінку дотримання принципів і правил бухгалтерського обліку, що застосовуються при підготовці фінансової (бухгалтерської) звітності, розгляд основних оціночних показників, отриманих керівництвом аудируемого особи, а також оцінку подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Остання аудиторська перевірка на підприємстві була проведена в грудні 2007 року.

2.3 Документальне оформлення операцій з грошовими коштами

До касових відносяться операції, пов'язані з отриманням і витрачанням готівки безпосередньо з каси підприємства. Ці дії підприємства регламентовані документом "Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації", затвердженим рішенням Ради директорів Центрального банку Російської Федерації 22 вересня 1993р № 40, відповідно до якого готівкові гроші підприємства зберігаються в його касі в межах лімітів, встановлених банками за погодженням з керівниками підприємств. Всю готівку понад встановлені ліміти підприємства зобов'язані здавати в банк у порядку і строки, узгоджені з обслуговуючим банком. Понад установлений ліміт допускається зберігання готівкових грошей, отриманих на оплату праці протягом трьох днів, включаючи день отримання їх у банку.

Для ведення касових операцій у штаті ТОВ "Фірма" Тік "передбачена посада касира. Касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Після видання наказу про призначення касира керівник підприємства зобов'язаний ознайомити його з правилами ведення касових операцій. З касиром укладено договір про матеріальної відповідальності. Касир не може передоручати кому б то не було виконання своїх обов'язків. При необхідності тимчасової заміни обов'язки касира наказом покладають на іншого працівника, з яким у свою чергу укладають договір про повну матеріальну відповідальність. У разі раптового залишення касиром роботи (хвороба) перебувають у нього під звітом цінності передають іншому касиру у присутності інвентаризаційної комісії обов'язковим складанням акта (форма інв.-15).

ТОВ "Фірма" Тік "створює умови, необхідні для забезпечення збереження грошових коштів у касі, при доставці їх з установи банку і при здачі в банк. Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації затверджені Рекомендації щодо забезпечення збереження грошових коштів при їх зберіганні і транспортуванні та Єдині вимоги щодо технічного укріплення і обладнання. Для каси виділено особливе приміщення і сейфи, які після закінчення роботи касир закриває ключем. Ключі від сейфів зберігаються у касира, а дублікати ключів в опечатаних касиром пакетах - у керівника підприємства. Не рідше одного разу на квартал проводиться перевірка комісією, яка призначається керівником, результати якої фіксуються в акті. При втраті ключів керівник інформує про подію органи внутрішніх справ. Не дозволяється зберігати в касі готівку та інші цінності, які не належать підприємству, і входити в приміщення особам, які не мають відношення до її роботи.

Готівкові гроші надходять до каси з розрахункового рахунку в банку, від покупців, замовників і ін Надходження грошей в касу оформляється за прибутковими касовими ордерами (форма КО-1), які виписує працівник бухгалтерії, підписує головний бухгалтер або особа, на це уповноважена наказом керівника підприємства. До прибуткового ордеру виписується квитанція, яка вручається особі, яка внесла гроші, або прикладається до виписки банку (при надходженні з банку). До передачі в касу прибутковий ордер обов'язково реєструють у журналі реєстрації прибуткових і витратних документів (форма КО-3). Порядок заповнення реквізитів прибуткових касових ордерів наведений у Додатку К.

Чинним правилом заборонено видавати прибуткові касові ордери на руки особам, що вносить гроші. Прибутковий касовий ордер передають для виконання безпосередньо в касу, де касир перевіряє правильність його оформлення, наявність і справжність підпису головного бухгалтера, бере гроші, підписує прибутковий касовий ордер і квитанцію. Гроші за касовими ордерами приймають тільки в день їх складання.

При прийманні готівки касир керується документом "Ознаки і правила визначення платоспроможності банківських білетів (банкнот) та монет Банку Росії". Цим документом визначені: ознаки платоспроможності, допустимі пошкодження платоспроможних банкнот і монет, порядок експертизи грошових знаків.

Готівкові гроші видають з каси підприємства на підставі видаткових касових ордерів (форма КО-2) або платіжних відомостей. Всі документи на видачу коштів повинні бути підписані керівником підприємства і головним бухгалтером або уповноваженими ними особами. Якщо на документах, що додаються до видаткового касового ордеру, є дозвільний напис керівника, то його підпис на ордері є необов'язковим. Видатковий касовий ордер складають в бухгалтерії, реєструють у журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів і передають касиру для виконання. Видача видаткових касових ордерів на руки особам, які отримують гроші, не допускається. Порядок заповнення реквізитів видаткових касових ордерів дано в Додатку Л.

При видачі грошей окремій особі касир повинен вимагати пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; записувати у видатковий касовий ордер найменування і номер документа, ким і коли він виданий, і відбирати розписку одержувача. Пред'явлення документів, що засвідчують особу, обов'язково і при отриманні грошей за одним платіжним документом, виписаним на кілька осіб. Особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства, гроші видають тільки за видатковими касовими ордерами, що виписуються на кожну особу, або за окремою відомістю на підставі укладених договорів [17, 389].

Гроші з каси можуть бути видані тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або його замінює (відомості та ін.) При видачі грошей за дорученням в ордері вказують прізвище, ім'я та по батькові одержувача та особи, якій довірено отримання грошей, а у відомості перед розпискою одержувача касир робить напис: "За дорученням". Відповідним чином оформлена довіреність залишається у касира, він докладає її до видаткового касового ордера або відомості.

Касові ордери повинні бути чітко заповнені за всіма реквізитами. У них вказується підстава для їх складання, і перераховуються документи, які до них додаються. Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи негайно після отримання або видачі грошей підписує касир. Чинними правилами будь-які виправлення, хоча б і обумовлені, в касових ордерах заборонені. Якщо при заповненні касового ордера допустили помилку, то його оформляють заново.

Заробітну плату, допомоги по тимчасовій непрацездатності та премії касир виплачує за платіжними відомостями. На титульному (заголовному) аркуші платіжної відомості робиться дозвільний напис в касу про видачу грошей за підписами керівника підприємства і головного бухгалтера або осіб, ними уповноважених, із зазначенням строків видачі грошей і їхньої суми (прописом). Так само оформляють разові видачі заробітної плати або депонованих сум кільком особам. Разові виплати заробітної плати окремим особам оформляють, як правило, видатковими касовими ордерами. Після закінчення трьох робочих днів після отримання грошей з установи банку для оплати праці, допомоги з тимчасової непрацездатності, премій касир підприємства в платіжній відомості проти прізвища осіб, які одержали гроші, робить позначку "Депоновано", потім складає реєстр депонованих сум. У відомості касир робить напис про фактично виплачених і неотриманих сумах, яку завіряє своїм підписом. На видану за платіжною відомістю суму виписують видатковий касовий ордер. Готівкові гроші, отримані в банку для оплати праці, не використані в триденний термін, а також всю готівку, яка перевищує встановлений ліміт зберігання готівкових грошей, ТОВ "Фірма" Тік "зобов'язане здати в обслуговуюче установу банку. Касир підприємства виписує оголошення на внесок готівки , в якому вказує джерело освіти внесених коштів. Установа банку видає касиру квитанцію на прийняті суми, яка служить підставою для складання у бухгалтерії видаткового касового ордера.

Одержання або видача грошей за кожним ордером або замінює його документом фіксується в касовій книзі форми КО-4, яка призначена-чена для обліку руху готівкових грошей. ТОВ "Фірма" Тік "веде тільки одну касову книгу. Вона пронумерована, прошнурована і опечатана. На останній сторінці від касової книги вказано кількість пронумерованих сторінок, заверяемое підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга в ТОВ "Фірма" Тік "формується автоматично, тому що в організації автоматизована форма обліку.

Бухгалтерська обробка звіту касира провадиться бухгалтерією підприємства і полягає в ретельній перевірці правильності оформлення прибуткових та видаткових касових документів, відповідності записів у звіті даними доданих до неї документів. Також звіряють суми отриманих і зданих готівки до установ банку по розрахунковому рахунку.

У ТОВ "Фірма" Тік "касові операції здійснюються з використанням однієї каси, яка веде прийом грошової виручки, здає її в банк, здійснює видачу та отримання грошових коштів на оплату праці, господарські потреби і т.п. мети, а також здійснює розрахунки з юридичними особами.

На касову машину заведений журнал касира-опеаціоніста встановленої форми, який пронумерований, прошнурований, підписана керівником і головним бухгалтером організації і завірена печаткою. Усі записи у книзі проводяться в хронологічному порядку чорнилом, без помарок. При внесенні до книги виправлень вони повинні обумовлюватися і завірятися підписами касира-операціоніста, керівника і головного бухгалтера організації.

При здійсненні грошових розрахунків із застосуванням ККМ покупцеві в обов'язковому порядку видається чек, що підтверджує прийняття від нього готівки.

Касовий чек повинен містити такі обов'язкові реквізити:

- Найменування організації-продавця;

- ІПН організації-продавця;

- Номер касового апарату;

- Номер чека;

- Дату видачі чека;

- Вартість проданого товару.

Чеки ККМ на придбання товару дійсні тільки в день їх видачі покупцю. Повернення грошей проводиться касиром-операціоністом тільки при наявності на чеку підпису керівника організації або його заступника, і тільки за чеком, виданим у даній касі.

Касир наприкінці робочого дня становить звіт за встановленою формою і передає його в бухгалтерію разом з касовими ордерами. Термін зберігання звіту в архіві організації п'ять років.

При застосуванні ККМ підприємство зобов'язане використовувати типові форми документів, передбачені постановою Держкомстату Росії від 25 грудня 1998 р № 132.

Порядком ведення касових операцій передбачено раптові ревізії каси з повним перерахуванням грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі, у строки, встановлені керівником підприємства.

Ревізію каси проводить інвентаризаційна комісія підприємства, призначена наказом по підприємству. Члени комісії у присутності касира перевіряють наявність полістний перерахунком всіх грошей, що знаходяться в касі, квитанції на здані для зберігання цінності, цінні папери, чекові книжки та бланки суворої звітності, а також ведення касової книги та порядок зберігання грошей.

Результати інвентаризації оформлюють актом форми інв.-15. В акті фактичні залишки касової готівки зіставляють з даними обліку, що дає можливість визначити нестачу або надлишок грошових коштів. Акт оформляють у день ревізії каси і підписують всі члени інвентаризаційної комісії.

Якщо буде встановлена ​​нестача або надлишок грошей, касир представляє комісії письмове пояснення.

Акт складають у двох примірниках: один залишається у справах бухгалтерії, інший - у касира. Виявлені при інвентаризації надлишки зараховують в доход підприємства і прибуткують (дебет рахунки 50, кредит субрахунка 91-1), а нестачу відносять на винну особу (дебет рахунку 94, кредит рахунку 50; дебет субрахунка 73-2, кредит рахунки 94) і утримують з нього (дебет рахунків 50,70, кредит субрахунка 73-2).

Свої грошові розрахунки зі сторонніми підприємствами та установами організації, як правило, здійснюють у вигляді безготівкових платежів. Безготівкові розрахунки здійснюються через кредитні організації або ЦБ РФ по рахунках, відкритим на підставі договору банківського рахунку або договору кореспондентського рахунку (субрахунки), якщо інше не встановлено законодавством.

Банки відкривають організаціям розрахункові, поточні, валютні та інші рахунки.

Розрахунковий рахунок - це рахунок, відкритий у банку і призначений для зберігання рублевих коштів організації та проведення безготівкових розрахунків з іншими юридичними і фізичними особами. Розрахунковий рахунок є основним рахунком організації, через що без обмежень здійснюються всі грошові розрахунки. Законодавчо кількість розрахункових рахунків не обмежена. Розрахункові рахунки можуть бути відкриті будь-якій юридичній особі незалежно від форми власності.

Для відкриття розрахункового рахунку в банку необхідно надати наступні документи:

- Заява про відкриття рахунку;

- Нотаріально завірені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію організації;

- Довідку про взяття організації на облік у податковій інспекції;

- Нотаріально завірену картку із зразками підписів керівника (перший підпис), головного бухгалтера (другий підпис) і відбитком печатки організації;

- Копію довідки про присвоєння організації статистичних кодів.

При відкритті розрахункового рахунку з організацією укладається договір банківського рахунку, в якому відображається перелік банківських послуг з розрахункового та касового обслуговування, умови розміщення коштів на рахунку організації, права та обов'язки сторін, та ін До підписання договору організація повинна ознайомитися з тарифом комісійних винагород за надані банком послуги.

У договорі банківського рахунку вказується номер відкритого розрахункового рахунку, а також наводяться платіжні реквізити банку для здійснення безготівкових розрахунків. В даний час номери розрахункових рахунків організацій та кореспондентських рахунків складаються з 20 цифр.

Інформація про відкриття рахунків у банках має бути в обов'язковому порядку доведена до відома податкових органів. Ця вимога є обов'язковою як для нових зареєстрованих організацій, так і діючих організацій [17, 391].

Банки після відкриття організації розрахункового, поточного, позичкового, депозитного, валютного та іншого рахунку направляють податковому органу повідомлення про відкриття рахунку організації-платнику податку. Податкові органи не пізніше наступного робочого дня направляють в банк інформаційний лист встановленої форми про отримання повідомлення про відкриття рахунку. Операції зі зняття або перерахуванню грошових коштів з рахунку проводяться банком тільки після отримання зазначеного листа.

У свою чергу, організація протягом 10 днів після відкриття рахунку також зобов'язана сповістити свою податкову інспекцію. За невиконання даної вимоги до організації може бути застосовано штраф відповідно до статті 118 НК РФ у розмірі 5000 рублів.

Операції по розрахунковому рахунку відображаються в бухгалтерському обліку на підставі виписок банку з розрахункового рахунку та доданих до них грошово-розрахункових документів. Виписка є другий примірник особового рахунку організації, відкритого їй кредитною організацією.

У виписці вказують всі надходження і списання коштів з розрахункового рахунку, залишок коштів на ньому на початок і кінець дня. У виписці банку інформація про рух грошових коштів відображається шляхом проставлення коду, відповідного змісту операції.

Бухгалтерія підприємства перевіряє виписку і відповідність надійшли і списаних сум за доданим до неї виправдувальним розрахунково-платіжними документами. При виявленні помилки підприємство повідомляє про це в установу банку. Додані виправдувальні документи нумеруються - 1, 2 і т.д. При бухгалтерській обробці виписки з розрахункового рахунку на її полях проставляються кореспондуючі рахунки за кожною господарською операцією праворуч від відповідної суми та порядкові номери прикладених виправдувальних документів - зліва.

Грошові кошти можуть зараховуватися на розрахунковий рахунок організації від покупців продукції, робіт, послуг; від дебіторів у погашення заборгованості; у вигляді банківського кредиту; у вигляді грошової позики і т.п., а також при здачі готівки з каси організації.

Кредитна організація здійснює списання грошових коштів за розпорядженням власника або без розпорядження власника рахунку у випадках, передбачених законодавством. У безспірному порядку банк може списати грошові кошти за рішенням суду, на вимогу податкової інспекції про сплату податкових недоїмок і пенею, нарахованих за результатами перевірки. При недостатності коштів для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог кошти списуються в міру їх надходження до черговості, встановленої законодавством.

Всі операції зі списання грошових коштів з розрахункового рахунку банк проводить за згодою власника або на підставі його наказів (документів встановленої форми) в календарній послідовності виникнення зобов'язань.

При цьому грошові кошти списуються з рахунку на підставі розрахункових документів, складених відповідно до вимог Положення ЦБ РФ "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації" від 3 листопада 2002 р № 2-П [7], в межах наявних на рахунку грошових коштів, якщо інше не передбачено в договорах, укладених між ЦБ РФ або кредитними організаціями та їх клієнтами. Розрахунковий документ є оформлене у вигляді документа на паперовому носії або електронного платіжного документа:

- Розпорядження платника (клієнта або кредитної організації) про списання грошових коштів зі свого рахунку і їх перерахування на рахунок отримувача коштів;

- Розпорядження отримувача коштів (стягувача) на списання грошових коштів з рахунку платника і перерахування на рахунок, вказаний одержувачем коштів (стягувачем).

Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку (Додаток М, Н). Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

- Перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

- Перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;

- Перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів (позик) та сплати відсотків за ним;

- Перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.

Відповідно до умов основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.

Платіжні доручення приймаються банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника. При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника платіжні доручення оплачуються по мірі надходження коштів до черговості, встановленої законодавством.

Банк зобов'язаний інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника до банку, якщо інший термін не передбачений договором банківського рахунку. Порядок інформування платника визначається договором банківського рахунку.

2.4 Оцінка синтетичного обліку грошових коштів у ТОВ "Фірма" Тік "

Синтетичний облік касових операцій в умовах комп'ютерної обробки інформації ведеться у відомостях по надходженню і витрачанню коштів і грошових документів, які складаються після закінчення облікового періоду на підставі первинних документів. Крім того, в даний час на підприємствах виникає потреба в узагальненні інформації про грошовий обіг коштів в касі за її основної, інвестиційної і фінансової діяльності, що пояснюється діючої структурою звіту про рух грошових коштів.

На першому субрахунку до рахунку 50 "Каса" обліковуються готівка організації в рублях. Ліміт каси ТОВ "Фірма" Тік "у рублях становить 60000 рублів. Для операцій з готівковою іноземною валютою до рахунку 50 відкритий субрахунок 50-1-1 для відособленого обліку руху кожної готівкової валюти, однак за 2007р у ТОВ" Фірма "Тік" операції з іноземною валютою не проводилися.

Рух грошових коштів у касі ТОВ "Фірма" Тік "за 28 листопада 2007р представлено в таблиці 4.

Таблиця 4 - Рух грошових коштів у касі ТОВ "Фірма" Тік "за 5 листопада 2007р

Зміст операції

Корреспонд-

ція рахунків

Сума, руб


Дебет

Кредит


Надійшла оплата за товари від ТОВ "Альянс"

50

62.1

8872,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Дергунов"

50

62.1

2803,39

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Продсервіс"

50

62.1

10318,30

Повернення коштів з підзвіту від Жілякова А.Є.

50

71.1

1445,95

Повернення позики ТОВ "Тік"

50

58.3

30000

Відсотки по позиці ТОВ "Тік"

50

91.1

325

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Закусочна Олександрія"

50

62.1

18002,24

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Катерина"

50

62.1

6729,41

Повернення зайво перерахованої суми Павлик Н.С.

50

70

5546,87

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Лоран"

50

62.1

12052,56

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Перлина"

50

62.1

8537,22

Повернення коштів з підзвіту від Купатадзе О.Г.

50

71.1

500,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Людмила"

50

62.1

9000,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Лоріс К і І"

50

62.1

6054,81

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Центр"

50

62.1

2500,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Метелиця"

50

62.1

10000,00

Виплачено заробітну плату транспортному відділу

70

50

31854,85

Видані командировочні водієві Бобровникову В.А.

71.1

50

500,00

Виплачено розрахунок при звільненні

70

50

8916,44

Повернення позики

66.3

50

15000,00

Видані командировочні водієві

71.1

50

500,00

Оплата за транспортні послуги

76.5

50

7700,00

Здано виручку на розрахунковий рахунок

57.1

50

50000,00

Сальдо рахунку 50 вказує на наявність суми вільних грошей в касі на початок місяця, оборот за дебетом - суми, які надійшли в касу, а по кредиту - суми, видані з каси. По закінченні місяця шляхом зіставлення підсумкових оборотів по дебету і кредиту рахунку 50 "Каса" виявляється сальдо готівки на кінець місяця. Його звіряють з залишком у касовій книзі.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у валюті РФ на розрахункових рахунках організації, відкритих в кредитних організаціях використовується рахунок 51 "Розрахункові рахунки". Порядок здійснення і оформлення операцій по розрахунковому рахунку регулюється ЦБ РФ. Надходження грошових коштів на розрахункові рахунки організації відображається за дебетом рахунка 51. За кредитом рахунка 51 відображається списання грошових коштів з розрахункових рахунків організації [18, 190].

На розрахунковий рахунок ТОВ "Фірма" Тік "надходить виручка за реалізовану продукцію, авансові платежі, позички банку, готівка з каси і т.д.

ТОВ "Фірма" Тік "має такі розрахункові рахунки:

- № 40702810330020102409 в Краснодарському відділенні № 8619 Ощадбанку Росії;

- № 40702810452440002260 в ВАТ АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК";

- № 40702810990060000263 в банку "Союз";

- № 40702810026100406889 в банку "Райффайзенбанк Австрія".

Рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Фірма" Тік "за 28 листопада 2007р представлено в таблиці 5.

Таблиця 5 - Рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Фірма" Тік "за 5 листопада 2007р

Зміст операції

Корреспонд-

ція рахунків

Сума, руб


Дебет

Кредит


Надійшла оплата за товари від ТОВ "Абрау-Бліц-Н"

51

62.1

117261,48

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Вітерець"

51

62.1

5292,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Фарт-7"

51

62.1

29683,59

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Франція"

51

62.1

15000,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Страйк 2002"

51

62.1

43985,64

Зарахована на розрахунковий рахунок виручка за 04.11.2007г.

51

57.1

228188,88

Отримано кредит банку

51

66.1

432338,18

Повернення грошових коштів постачальником ТОВ КПП "Сіверське"

51

76.5

300000,00

Оплата за оренду автомобіля від ТОВ "Фрателлі"

51

76.5

6000,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Олвіс"

51

62.1

12961,14

Надійшла оплата за товари від ТОВ "ЕвроТорг"

51

62.1

28714,11

Надійшла оплата за маркетингові послуги від ТОВ "Югмонтаж-2000"

51

76.5

50000,00

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Каштан"

51

62.1

6145,33

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Артсервіс"

51

62.1

15618,41

Перераховано суму страховки Військово-страхова компанія Краснодарський ф-л

51

76.5

3369,05

Надійшла оплата за товари від ТОВ "Мадяр"

51

62.1

11562,30

Оплата постачальнику за товар ТОВ "Стандарт'"

60.1

51

226000,00

Оплата постачальнику за товар ЗАТ фірма "Урожай"

60.1

51

500000,00

Оплата за розрахунково-касове обслуговування

91.2

51

144,00

Оплата за транспортні послуги ТОВ "САРАВТО"

76.5

51

42000,00

Оплата ТОВ "КанцТоргОфіс" за канцтовари

76.5

51

3625,80

Перераховано ПДФО

68.1.1

51

1985,39

Південна телекомунікаційна компанія ВАТ перераховано за послуги зв'язку

76.5

51

16166,00

Оплата ТОВ "РН-Туапсенефтепродукт" за ПММ

76.5

51

7000,00

Перераховано заробітна плата

70

51

15272,20

Оплата постачальнику за товар ТОВ Гуральня Південна Столиця

60.1

51

250000,00

Повернення кредиту банку

66.1

51

121132,45

Відсотки за кредит

66.2

51

5532,79

Аналітичний облік за рахунком 51 "Розрахункові рахунки" ведеться в кожному розрахунковому рахунку. ТОВ "Фірма" Тік "не має валютних і спеціальних рахунків у банках.

Грошові кошти, що надходять до каси організації, підлягають здачі на рахунки в кредитних організаціях. Порядок і терміни здачі готівки встановлюються кредитною організацією з урахуванням територіального розташування організації, режиму роботи та специфіки діяльності. При цьому грошові кошти можуть бути здані в каси кредитної організації, інкасаторам, в ощадні каси або в каси поштових відділень. ТОВ "Фірма" Тік "використовує послуги інкасаторів.

У період з моменту передачі грошових коштів інкасаторам, здані грошові кошти враховують на активному синтетичному рахунку 57 "Переклади в шляху". Підставою для прийняття грошових коштів на облік за рахунком 57 є копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам.

У ТОВ "Фірма" Тік "суми готівкових грошових коштів, зданих інкасаторам, списують в дебет рахунку 57.1" Переклади в дорозі в рублях "з кредиту рахунку 50" Каса ". З кредиту рахунку 57.1 грошові кошти списують в дебет рахунку 51" Розрахункові рахунки " (згідно з випискою банку).

3. Аналіз руху грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "

3.1 Цілі, завдання та джерела аналізу руху грошових коштів

У ринкових умовах головними критеріями ефективності роботи організації є прибутковість, платоспроможність та фінансова стійкість. Платоспроможність організації виступає як зовнішній прояв її фінансової стійкості, сутність якої полягає у забезпеченні оборотних активів довгостроковими джерелами їх формування. Для оцінки платоспроможності у фінансовому аналізі використовуються такі прийоми, як структурний аналіз активних і пасивних статей балансу, розрахунок коефіцієнтів ліквідності, швидкості обігу коштів, вкладених в активи організації; аналіз руху грошових потоків за звітний період; перспективний аналіз руху грошових потоків [19, 375] .

Однією з умов здійснення нормальної життєдіяльності організації є забезпеченість оптимальним обсягом грошових коштів. Недолік грошових коштів може мати серйозний негативний вплив на діяльність організації, результатом може стати неплатоспроможність, зниження ліквідності, збитковість і навіть припинення функціонування організації як господарюючого суб'єкта. Надлишок грошових коштів також може мати негативні наслідки для організації, так як надлишкова грошова маса, не залучена у виробничо-комерційний оборот, не приносить доходу. Крім того, на реальну вартість грошей впливають інфляційні процеси, знецінюючи їх у часі.

Таким чином, проведення поточного та перспективного аналізу руху грошових коштів є актуальним для організацій, діяльність яких пов'язана з безперервним надходженням (надходженнями), витрачанням (відтоком), освітою вільного залишку грошових коштів на рахунках у банку.

Метою проведення аналізу грошових коштів є отримання необхідного обсягу їх параметрів, що дають об'єктивну, точну і своєчасну характеристику напрямів їх надходження та витрачання, обсягів, складу, структури, об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів, що роблять різний вплив на зміну грошових потоків.

Аналіз грошових коштів дає можливість зробити висновки про те:

- У яких розмірах і з яких джерел отримані грошові кошти організації і які основні напрямки їх витрачання;

- Який вид діяльності організації викликав найбільші надходження грошових коштів і для якого виду діяльності в найбільшою (найменшої) ступеня витрачалися ці кошти;

- Чи можливо в результаті поточної діяльності забезпечити зобов'язання організації надходженням грошових коштів;

- Чи здатна організація вчасно розплатитися за власними поточними зобов'язаннями;

- Чи дозволяє отримана організацією прибуток здійснювати поточну діяльність;

- За рахунок яких видів грошових коштів організація здійснює інвестиційну діяльність;

- Які чинники обумовлюють відміну прибутку від суми припливу грошових коштів за період [20, 165].

Головним чинником формування грошового потоку є оплата покупцями вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники для розрахунку грошових надходжень - це виручка і прибуток від продажів. Виручка і прибуток від продажу мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства. Однак вона була б неповною, якби була відсутня інформація про потік грошових коштів, що виникає в результаті продажу.

У кінцевому рахунку, саме наявність або відсутність грошей визначає можливості та напрямки розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей з метою отримання додаткового прибутку. Однак при цьому треба мати на увазі, що підприємству необхідна постійна наявність певної суми грошових коштів як найбільш ліквідних активів, які підтримують його платоспроможність.

На відміну від прибутку і витрат грошові потоки мають конкретний характер. Якщо показник бухгалтерського прибутку базується на численних розрахунках, грошовий потік завжди очевидна - досить сальдовано притоки і відтоки (кожен елемент яких підтверджується банківською випискою чи касовим документом), щоб отримати підсумкову величину чистого грошового потоку. Тому у фінансах будь-який актив або господарська операція оцінюються, перш за все, з точки зору величини і спрямованості грошових потоків, що породжуються активом або операцією.

Прибуток від продажів відрізняється від величини грошових коштів з наступних причин:

- Відображення в звітності за певний період прибутку не співпадає з реальним надходженням грошових коштів за той же період, так як прибуток визнається після здійснення продажу, а не після надходження грошових коштів.

- Крім прибутку від продажів у звіті про прибутки та збитки відображаються інші види доходів і витрат, які формують величину прибутку до оподаткування. Але розмір цих доходів і витрат також носить обліковий характер і не відображає реальний рух грошових коштів. Наприклад, відсотки до отримання та до сплати - це нараховані, а не фактично отримані або сплачені суми; податки, які сплачуються за рахунок фінансових результатів і відображаються у складі операційних витрат, - це нараховані, а не фактично сплачені суми податків; штрафні санкції у складі позареалізаційних доходів і витрат - це визнані, а не сплачені штрафи за невиконання договірних зобов'язань і т. д.

- Грошовий потік відображає рух грошових коштів, які взагалі не враховуються при розрахунку прибутку: отримані і сплачені аванси, бюджетні асигнування, інші види цільового фінансування, рух кредитів і позик і ін

Прибуток, отриманий в даному періоді, дозволяє припустити збільшення грошових коштів, але не означає, що у підприємства в тому ж періоді є вільні грошові кошти, доступні для використання.

Отримання підприємством грошових коштів - не самоціль, а засіб для поліпшення фінансового стану. Отримані грошові кошти використовуються на забезпечення умов, підтримують безперебійну діяльність і розвиток підприємства. Залишок грошових коштів забезпечує поточну платоспроможність.

Збільшення або зменшення балансового залишку грошових коштів за певний період безпосередньо залежить від змін, що відбулися у вартості активів і пасивів балансу. Збільшення вартості будь-яких статей активів (крім грошових коштів) - причина зменшення грошових коштів. І навпаки, приріст позикових або власних джерел фінансування - чинник збільшення залишків грошових коштів.

Різниця між які надійшли і сплаченими сумами грошових коштів становить баланс залишку грошових коштів на кінець періоду.

Угруповання грошових потоків підприємства за видами діяльності значно підвищує аналітичність звітної інформації. Фінансовий менеджер (або кредитор) може бачити, які саме джерела приносять підприємству найбільші грошові надходження і які - споживають їх у більшому обсязі. У нормально функціонуючого підприємства сукупний чистий грошовий потік повинен прагнути до нуля, тобто всі зароблені в звітному періоді кошти повинні бути ефективно інвестовані. Однак до досягнення такого результату ведуть різні шляхи: операційна діяльність може принести значний чистий приплив готівки, який підприємство використовує для розширення основних фондів. Але можлива й протилежна ситуація - реалізуючи частину свого основного капіталу, підприємство тим самим перекриває чистий грошовий відтік від операційної діяльності. Останній варіант украй небажаний для підприємства, так як основним джерелом грошових коштів повинна служити його основна, операційна діяльність, а не розпродаж майна [13, 59].

Основними завданнями аналізу грошових коштів є:

- Оцінка оптимальності обсягів грошових потоків організації;

- Оцінка складу, структури, напрямків руху грошових коштів;

- Виявлення та вимірювання впливу різних факторів на формування грошових потоків;

- Оперативний, повсякденний контроль за збереженням готівкових грошових коштів у касі підприємства;

- Контроль за використанням грошових коштів суворо за цільовим призначенням;

- Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом;

- Своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключення простроченої заборгованості;

- Діагностика стану абсолютної ліквідності підприємства;

- Прогнозування спроможності підприємства погасити виникли зобов'язання у встановлені терміни;

- Сприяння грамотному управлінню грошовими потоками підприємства;

- Виявлення та оцінка резервів поліпшення використання грошових коштів;

- Розробка пропозицій щодо реалізації резервів підвищення ефективності використання грошових коштів.

Головною проблемою, яка повинна бути вирішена в результаті аналізу платоспроможності, є оцінка здатності підприємства генерувати грошові кошти.

Основним джерелом інформації для проведення аналізу взаємозв'язку прибутку (збитку), руху оборотного капіталу та грошових коштів є баланс (форма № 1), додаток до балансу (форма № 5), звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів (форма № 4 ). У формі № 4 відображаються показники в розрізі трьох видів діяльності: поточної, інвестиційної, фінансової. При цьому числові показники наводяться як мінімум за два звітні періоди: за звітний рік і аналогічний період, що передує звітному році [21, 241].

3.2 Аналіз звіту про рух грошових коштів прямим методом

Щоб отримати уявлення про реальний рух грошових коштів на підприємстві, оцінити синхронність надходжень і платежів, а також пов'язати прибуток зі станом грошових коштів, слід проаналізувати всі напрями надходження грошових коштів, а також їх вибуття.

Головна мета аналізу руху грошових коштів - оцінити здатність підприємства генерувати грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для здійснення планованих витрат. Платоспроможність і ліквідність підприємства часто перебувають у залежності від реального грошового обороту підприємства у вигляді потоку грошових платежів, що проходять через рахунки господарюючого суб'єкта. Тому аналіз руху грошових коштів суттєво доповнює методику оцінки ліквідності та платоспроможності й дає можливість більш об'єктивно оцінити фінансове благополуччя підприємства. Аналіз грошових коштів проводять за даними бухгалтерської (фінансової) звітності за формами 1, 2, 4, 5.

Основним документом для вивчення грошових потоків є звіт про рух грошових коштів (форма № 4), за допомогою якого можна встановити: ступінь фінансування поточної та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел; залежність фірми від зовнішніх джерел надходження коштів; дивідендну політику в справжній період і прогноз на майбутнє; фінансову еластичність, тобто здатність підприємства створити грошові резерви (чистий приплив грошових коштів); реальний стан платоспроможності за минулий період (квартал) та прогноз на наступний короткостроковий період.

Аналіз звіту про рух грошових коштів повинен відображати джерела внутрішнього, зовнішнього фінансування і напрямки використання коштів. У процесі аналізу виявляють, з яких джерел підприємство отримало грошові кошти та за якими напрямками йшло їх споживання, яка стаття балансу була джерелом поповнення грошових коштів, а яка викликала стійкий їх витрату. Отримана в результаті аналізу інформація важлива як для оцінки платоспроможності, так і для планування фінансово-господарської діяльності підприємства та оцінки його перспектив [22, 98].

Прямий метод розрахунку заснований на відображенні підсумків операцій (оборотів) за рахунками грошових коштів за період. При цьому операції групуються за трьома видами діяльності.

У складі звіту про рух грошових коштів виділяють три основні розділи за характером руху (надходження і витрачання) грошових коштів: поточна діяльність; інвестиційна діяльність; фінансова діяльність.

Поточна (основна) діяльність - основна статутна діяльність підприємства. Приплив грошових коштів у рамках поточної діяльності пов'язаний у першу чергу з отриманням виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), а також авансів від покупців і замовників, відтік - зі сплатою по рахунках постачальників, відрахуваннями до фондів соціального страхування і забезпечення, розрахунками з бюджетом . З поточною діяльністю підприємства пов'язана і виплата (одержання) відсотків за кредитами і позиками.

Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням або реалізацією, створенням довгострокових активів, надходженням дивідендів, відсотків. Грошові відтоки з інвестиційної діяльності зумовлені здійсненням будівництва, придбанням земельних ділянок, будівель, споруд, машин і устаткування, транспортних засобів; придбанням нематеріальних активів; придбанням довгострокових цінних паперів і часток участі в інших підприємствах та іншими.

Фінансова діяльність пов'язана з надходженням грошових коштів внаслідок отримання кредитів і позик, фінансових вкладень, погашенням заборгованості за отриманими раніше кредитами, виплатою дивідендів [26,235]. Надходження грошових коштів від покупців і замовників відображаються у звіті про рух грошових коштів, складеному прямим методом, повністю в сумах, що надійшли в касу, на розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках. Грошові кошти, виплачені постачальникам, підрядникам, персоналу підприємства з каси, а також з розрахункового та інших рахунків в банках, відображаються в сумах, реально оплачених готівкою і шляхом грошових перерахувань. .

У таблицях 6 і 7 представлений аналіз звітів про рух грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р. Звіти про рух грошових коштів ТОВ" Фірма "Тік" за 2005 - 2007р.р представлені в Додатку Н, Р, С .

Таблиця 6 - Склад, структура і динаміка припливу грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "

Показник

Сума, тис. грн

Темп росту 2007 до 2005,%

Питома вага,%


2005р

2006р

2007р

абс. вимк 2007 від 2005


2005р

2006р

2007р

абс вимк 2007 від 2005

Поточна діяльність


Кошти, отримані від покупців і замовників

825252

945356

869349

44097

105,34

60,87

54,13

66,40

5,53

Інші доходи

10000

108814

6

-9994

0,06

0,74

6,23

0,00

-0,74

Інвестиційний ність


Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів

17

205

3834

3817

22553

0,00

0,01

0,29

0,29

Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень

0

35411

0

0

0,00

0,00

2,03

0,00

0,00

Надходження від погашення позик, наданий-них іншим організаціям

6645

59651

0

-6645

0,00

0,49

3,42

0,00

-0,49

Фінансова діяльність


Надходження від позик і кредитів, наданий-них іншими організаціями

513795

596862

436030

-77765

84,86

37,90

34,18

33,30

-4,60

Всього надійшло грошових коштів (позитивно відгукнулись ний грошовий потік)

1355709

1746299

1309219

-46490

96,57

100,0

100,0

100,0

Х

Дані таблиці 5 показують, що за досліджуваний період загальний приплив грошових коштів збільшився в 2006г і знизився в 2007 Найбільший приплив грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "у 2005, 2006 і 2007р.р був забезпечений за рахунок поточної діяльності організації, тобто за рахунок коштів, отриманих від покупців (виручки від продажів і отриманих авансів). Абсолютна величина приросту цих показників у 2007р в порівнянні з 2005р склала 44097 тис. рублів, темп зростання порівняно з 2005р - 105,34%. Порівняння відносних показників структури припливу грошових коштів показало зниження в 2006р питомої ваги надходжень грошових коштів у вигляді виручки та авансів на 6,74% в порівнянні з 2005р і його збільшення в 2007 р. на 12,27% в порівнянні з 2006р.

За досліджуваний період поточна діяльність ТОВ "Фірма" Тік "гостро потребує поповнення грошових коштів шляхом запозичення, а це підвищує фінансову напруженість. Значну величину в припливі коштів мають надходження у вигляді позик і кредитів. Сума грошових надходжень у вигляді позик і кредитів в 2007р зменшилася на 77765 тис. рублів (15,14%) у порівнянні з 2005р, їх питома вага в припливі коштів знизився на 4,6% і склав 33,3% від загальної маси грошових надходжень.

У 2007р зріс приплив грошових коштів за рахунок реалізації основних засобів на 3817 тис. рублів. Таке зростання пов'язане з реалізацією старих основних засобів з метою заміни їх на нові. Питома вага припливу грошових коштів за рахунок реалізації основних засобів становить 0,29%.

У 2007р значно знизився приплив грошових коштів від інших доходів, виручки від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень, надходжень від погашення позик, наданих іншим організаціям.

З таблиці 6 можна зробити висновок, що найбільший приплив грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "був забезпечений за рахунок поточної діяльності. Значну частину також складають кошти з фінансової діяльності, а приплив коштів з інвестиційної діяльності складає незначну величину.

Таблиця 7 - Склад, структура і динаміка відтоку грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "

Показник

Сума, тис. грн

Темп росту 2007 до 2005,%

Питома вага,%


2005р

2006р

2007р

абс. вимк 2007 від 2005


2005р

2006р

2007р

абс вимк 2007 від 2005

Поточна діяльність


Оплата товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

806029

1092601

848745

42716

105,3

57,96

63,89

64,97

7,01

Оплата праці

3854

14924

22681

18827

588,51

0,28

0,87

1,74

1,46

Виплата дивідендів, відсотків

9388

11284

27242

17854

290,18

0,68

0,66

2,09

1,41

Розрахунки по податках і зборам

48291

23232

20499

-27792

42,45

3,47

1,36

1,57

-1,90

Інші витрати

7364

2732

4157

-3207

56,45

0,53

0,16

0,32

-0,21

Інвестиційний ність


Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріаль-них активів

12343

6557

9597

-2746

77,75

0,89

0,38

0,73

-0,16

Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень

0

35411

0

0

0,00

0,00

2,07

0,00

0,00

Позики, надані іншим організаціям

7565

63754

5680

-1885

75,08

0,54

3,73

0,43

-0,11

Фінансова діяльність


Погашення позик і кредитів (без відсотків)

494685

459001

365136

-129549

73,81

35,57

26,84

27,95

-7,62

Погашення зобов'язань з фінансової оренди

1093

611

6227

1485

235,86

0,08

0,04

0,20

0,12

Всього витрачено грошових коштів (негативний грошовий потік)

1390612

1710107

1309964

-80648

93,94

100,0

100,0

100,0

Х

За даними таблиці 7 в результаті здійснення діяльності в 2006р ТОВ "Фірма" Тік "збільшила обсяг як припливу грошової маси, так і її відтоку, проте в 2007 р. і приплив і відтік грошових коштів знову знизився.

Показники, що відображають склад і структуру негативних грошових потоків, об'єднуються в групи виходячи з їх економічного змісту і сутності господарських операцій, пов'язаних з відтоком грошових коштів. За даними таблиці 6 відтік грошових коштів у 2005 - 2007р.р більшою мірою обумовлений поточними господарськими операціями з оплати товарів, робіт, послуг та виданих авансів, тобто здійсненням основної діяльності організації. У 2007р збільшилася сума грошових коштів на оплату товарів на 42716 тис. рублів (5,3%), на оплату праці на 18827 тис. рублів у порівнянні з 2005р. Питома вага грошових коштів на оплату товарів у 2007р збільшився практично в 5 разів у порівнянні з 2005р.

Значна сума відтоку грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "- погашення кредитів і позик (безпроцентних). У 2007р сума грошових коштів, спрямованих на погашення кредитів і позик знизилася на 129549 тис. рублів у порівнянні з 2005р. Питома вага коштів, спрямованих на погашення кредитів і позик в 2007 знизився на 26,19% і склав 27,95% загального відтоку грошових коштів.

Також відбувається вкладення грошових коштів у необоротні активи, джерело яких - також наростання обсягу фінансових зобов'язань.

Порівнюючи масштаби негативного і позитивного грошових потоків в цілому, можна зробити висновок, що загальне зростання відтоку грошових коштів у 2006р є наслідком зростання обсягів реалізації ТОВ "Фірма" Тік ", проте в 2007р відбувається зниження негативного і позитивного грошових потоків.

За даними звітів про рух грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "складена таблиця 8, у якій розглянуті показники складу, структури та динаміки грошових потоків.

Таблиця 8 - Показники складу, структури та динаміки грошових потоків ТОВ "Фірма" Тік "

Показники грошових потоків

Сума, тис. грн

Абс. вимк 2007 від 2005

Темп росту 2007 до 2005,%

Структура,%

Абс. вимк 2007 від 2005


2005р

2006р

2007р2005р

2006р

2007р


Позитивний - всього

1355709

1746299

1309219

-46490

96,6

100,0

100,0

100,0

Х

Негативний - всього

1354928

1745791

1309964

-44964

96,7

100,0

100,0

100,0

Х

Чистий - всього

781

508

(745)

-1526

-95,4

Х

Х

Х

Х

Поточна діяльність


Позитивний

835252

1054170

869355

34103

104,1

61,6

60,4

66,4

4,8

Негативний

874926

1144773

923324

48398

105,5

64,6

65,6

70,5

5,9

Чистий

(39674)

(90603)

(53969)

-14295

136,0

Х

Х

Х

Х

Інвестиційна діяльність


Позитивний

6662

95267

3834

-2828

57,6

0,5

5,5

0,3

-0,2

Негативний

19908

105722

15277

-4631

76,7

1,5

6,1

1,2

-0,3

Чистий

(13246)

(10455)

(11443)

1803

86,4

Х

Х

Х

Х

Фінансова діяльність


Позитивний

513795

596862

436030

-77765

84,9

37,9

34,2

33,3

-4,6

Негативний

460094

495296

371363

-88731

80,7

34,0

28,4

28,3

-5,6

Чистий

53701

101566

64667

10966

120,4

Х

Х

Х

Х

З таблиці 8 видно, що поточна діяльність ТОВ "Фірма" Тік "гостро потребує поповнення грошових коштів шляхом запозичення, а це підвищує фінансову напруженість. Також здійснюється вкладення грошових коштів у необоротні активи, джерело яких - також наростання обсягу фінансових зобов'язань.

У 2007р в організації зменшився обсяг як припливу грошової маси, так і її відтоку. Що стосується показників грошових потоків за видами діяльності, то найбільший обсяг грошової маси забезпечує оборот за основною, поточної діяльності організації. Сума припливу грошових коштів з поточної діяльності організації в 2007р склала 869355 тис. рублів, що на 34103 тис. рублів більше, ніж у 2005р. Питома вага цього показника в загальному обсязі грошових коштів склав у 2007р 66,4%, що на 4,8% вище показника 2005р.

Порівняння потоків грошових коштів по поточній діяльності організації свідчить про перевищення відтоку грошових коштів над припливом в 2006р на 90603 тис. рублів і в 2007 р. - на суму 53969 тис. рублів. Це є негативним фактором, так як саме поточна діяльність повинна забезпечувати достатність грошових коштів для здійснення операцій з інвестиційної та фінансової діяльності.

За інвестиційної діяльності за досліджуваний період спостерігається перевищення відтоку грошових коштів над притокою. Дана обставина свідчить про значне зростання вкладень довгострокового, капітального характеру і пов'язане з реалізацією стратегічних планів організації.

Грошові потоки за фінансової діяльності ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р були орієнтовані на отримання позикових коштів. Про це говорить перевищення негативного потоку над позитивним. Однак у 2007р знизилася питома вага припливу грошових коштів на 4,6% і їх відпливу - на 5,6% в порівнянні з 2005р. Це говорить про те, що організація в 2007р приваблювала менше позикових коштів, але менше грошових коштів і повертала.

Однак, загалом за 2007р відтік грошових коштів організації перевищує їх приплив. Можна зробити висновок, що ТОВ "Фірма" Тік "необхідно організувати раціональне управління грошовими потоками, так як організація досить сильно потребує в позикових коштах, а також з поточної діяльності має перевищення припливу грошових коштів над їх відтоком, що є негативним фактором у діяльності організації.

Прямий метод аналізу грошових потоків має досить істотний недолік: він не дозволяє проаналізувати вплив змін різних факторів на зміну залишку грошових коштів у взаємозв'язку зі зміною показників, що формують фінансові результати діяльності організації [23, 112].

3.3 Аналіз звіту про рух грошових коштів непрямим методом

При непрямому методі складання звіту про рух грошових коштів в нього включаються надходження грошових коштів, отримані в результаті розрахунків з звітного балансу, звіту про прибутки та збитки. Тільки деякі потоки грошових коштів показуються по фактичному обсягові: амортизаційні відрахування; надходження від реалізації власних акцій, облігацій, отримання і виплата дивідендів, отримання та погашення кредитів і позик, капітальні вкладення в основні фонди, нематеріальні активи, фінансові вкладення, приріст обігових коштів, реалізація основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів.

У звіті, складеним непрямим методом, концентрується інформація про фінансові ресурси організації, відображаються показники, що містяться в кошторисі доходів і витрат і надходять в її розпорядження після оплати виробництва продукції для здійснення нового циклу відтворення. У звіті наводяться дані, яких немає у формі, складеної прямим методом, але які необхідні для розуміння джерел фінансування та інших аспектів діяльності підприємства.

Теоретично чистий прибуток організації за звітний період повинна відповідати величині приросту залишку грошових коштів. Для взаємоув'язки двох "чистих" фінансових результатів використовується непрямий метод аналізу. Його реалізація заснована на коригування чистого прибутку звітного періоду, в результаті яких вона стає дорівнює чистому грошовому потоку [24, 39-42].

Непрямий метод аналізу грошових потоків дозволяє визначити вплив різних чинників фінансово-господарської діяльності організації на чистий грошовий потік, встановити, які чинники відіграли найбільш істотну роль в плані залучення грошових коштів і які джерела були залучені організацією для компенсації грошової маси [25, 24-27] .

Коригування чистого прибутку ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р представлені в таблиці 9.

Таблиця 9 - Коригування чистого прибутку ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р

Показник

Сума, тис. грн

Абс. вимк. 2007 від 2005


2005р

2006р

2007р


Чистий прибуток

2584

843

848

-1736

Чистий грошовий потік

781

508

-745

-1526

Коригування чистого прибутку у зв'язку зі зміною балансових залишків:
0

Нематеріальних активів

1,4

1

2

0,6

Основних засобів

-7102,75

-1109

123

7225,75

Незавершеного будівництва

-248,55

-1724

407

655,55

Інших необоротних активів

-10,0

38

0

10,00

Відкладених податкових активів

-215,2

235

0

215,20

Запасів

-26493,46

-49082

-23515

2978,46

ПДВ по придбаних цінностях

-691,11

21137

73

764,11

Короткострокової дебіторської заборгованості

-24113,26

-112098

-34225

-10111,74

Короткострокових фінансових вкладень

-920

920

-2055

-1135

Інших оборотних активів

-17,61

18

-721

-703,39

Нерозподіленого прибутку

0

0

0

0

Статутного капіталу

10000,0

0

0

-10000

Відкладених податкових зобов'язань

176,01

-294

0

-176,01

Позик і кредитів

40451,56

107723

47111

6659,44

Кредиторської заборгованості

7380,01

33900

11207

3826,99

Разом сума коригувань чистого прибутку

-1803

-335

-1593

210

Чистий прибуток з урахуванням коректувань

781

508

-745

-1526

За даними таблиці 9 ТОВ "Фірма" Тік "у 2005 та 2006р.р активно використовувало грошові кошти на фінансування необоротних активів. Найбільш значна іммобілізація сталася в 2005р в результаті придбання основних засобів (-7102,75 тис. рублів) і капітального будівництва (- 248,55 тис. рублів). У 2006р витрати на придбання основних засобів знизилися і склали 1109 тис. рублів, а витрати на капітальне будівництво зросли на 1475,45 тис. рублів у порівнянні з 2005р.

Активізація діяльності організації зажадала додаткового відволікання грошових коштів в матеріально-виробничі запаси - 26493,46 тис. рублів у 2005р, -49082 тис. рублів в 2006г і -23515 у 2007р, а також дебіторську заборгованість -24113,26 тис. рублів у 2005р, -112098 тис. рублів в 2006г і -34225 тис. рублів у 2007р.

Розглядаючи вплив динаміки показників пасиву балансу на грошовий оборот, можна помітити, що для нарощування вкладення коштів капітального характеру ТОВ "Фірма" Тік "потрібні були додаткові запозичення коштів. У 2007р організація зобов'язання у частині кредитів і позик (47111 тис. рублів) та кредиторської заборгованості (11207 тис. рублів).

Збільшення зобов'язань у частині кредитів і позик, а також кредиторської заборгованості є негативним моментом в діяльності організації.

3.4 Розрахунок операційного та фінансового циклу для ефективного управління грошовими коштами

Грошові кошти самі по собі, тобто не вкладені в справу, не можуть принести дохід, з іншого боку, підприємство завжди повинно мати певну суму вільних коштів - цим визначається необхідність певної систематизації підходів до управління активами. У цілому, система ефективного управління грошовими коштами на увазі виділення чотирьох великих блоків процедур: розрахунок фінансового циклу, аналіз руху грошових коштів, прогнозування грошових потоків, визначення оптимального рівня грошових коштів.

У числі найважливіших характеристик ефективності поточної діяльності - показники тривалості операційного та фінансового циклів. Операційний цикл - це умовна назва періоду як типового повторюваного елемента виробничо-комерційного процесу (від отримання сировини до повернення грошових коштів у вигляді виручки), протягом якого грошові кошти омертвлені в запасах і розрахунках (дебіторах); аналітичний показник, що характеризує середній час омертвіння грошових засобів у цих активах, носить назву тривалості операційного циклу. Початок операційного циклу - поява матеріальних запасів на балансі фірми як сигнал про початок трансформаційної ланцюжка "сировина (з появою зобов'язання оплатити його) - продукція - розрахунки - грошові кошти", а його закінчення - поява на балансі виручки від реалізації виробленої та проданої продукції. Операційний цикл починається з моменту появи зобов'язання оплатити придбані виробничі запаси, тобто з моменту формального вкладення грошових коштів у запаси, і закінчується моментом повернення грошових коштів на рахунки фірми у вигляді виручки.

Фінансовий цикл - є умовна назва періоду як типового повторюваного елемента торгово-технологічного процесу, на початку якого грошові кошти фактично "йдуть" в оплату постачальникам за куплені у них сировину та матеріали і в кінці якого - "повертаються" у вигляді виручки. Показник, що характеризує середню тривалість між фактичним відтоком грошових коштів у зв'язку із здійсненням поточної виробничої діяльності та їх фактичним припливом як результатом виробничо-фінансової діяльності, називається тривалістю фінансову циклу [13, 55].

Скорочення операційного і фінансового циклу в динаміці розглядається як позитивна тенденція і навпаки. Якщо скорочення операційного циклу може бути зроблено за рахунок прискорення виробничого процесу й оборотності дебіторської заборгованості, то фінансовий цикл може бути скорочений як за рахунок даних факторів, так і за рахунок деякого некритичного уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.

Таким чином, тривалість фінансового циклу в днях обороту розраховується за формулою 1:

ПФЦ = ПОЦ - ВОК, (1)

де ПОЦ - тривалість операційного циклу (оборотність дебіторської заборгованості в днях + оборотність запасів у днях), тис.руб;

ВОК - час оборотності кредиторської заборгованості, тис.руб.

Розрахунок тривалості операційного та фінансового циклу за 2005 - 2007р.р представлений в таблиці 10.

Таблиця 10 - Розрахунок тривалості операційного та фінансового циклу ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р

Найменування показника

Формула розрахунку

Роки

Абс. вимк. 2007 від 2005р2005

2006

2007


Оборотність дебіторської заборгованості, оборотів

Виручка від реалізації / середня

дебіторська заборгованість

3,8

2,9

2,5

-1,3

Тривалість 1 обороту дебіторської заборгованості, днів

360/оборачіваемость дебіторської заборгованості

95

124

144

49

Оборотність запасів, оборотів

Виручка від реалізації /

середні запаси

8,7

6,1

5,3

-3,4

Тривалість 1 обороту запасів, днів

360/оборачіваемость запасів

41

59

68

27

Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

Виручка від реалізації / середня кредиторська заборгованість

4,4

3,9

2,0

-2,4

Тривалість 1 обороту кредиторської заборгованості

360 / оборотність кредиторської заборгованості

82

92

180

98

Тривалість операційного циклу, днів

Оборотність дебіторської заборгованості + оборотність запасів

136

183

212

76

Тривалість фінансового циклу, днів

Тривалість операційного циклу - тривалість обороту кредиторської заборгованості

54

91

32

-22

Дані таблиці 10 свідчать про те, що оборотність дебіторської заборгованості в 2007 році знизилася з 3,8 у 2005р до 2,5 оборотів у рік, тим самим, тривалість одного обороту збільшилась на 49 днів.

Оборотність запасів в 2007 році склала 5,3 обороту на рік, що на 3,4 обороту менше, ніж у 2005р, коли цей показник становив 8,7 обертів за рік. Тривалість одного обороту збільшилась на 27 днів.

Оборотність кредиторської заборгованості в 2007 році знизилася на 2,4 обороту на рік у порівнянні з 2005р тривалість одного обороту збільшилась на 98 днів.

Через високу тривалості одного обороту запасів і дебіторської заборгованості, тривалість операційного циклу ТОВ "Фірма" Тік "з 2005 по 2007р.р збільшується. У 2007р тривалість операційного циклу організації склала 212 днів, що на 76 днів більше, ніж у 2005р.

Тривалість фінансового циклу ТОВ "Фірма" Тік "у 2005 - 2007р.р є позитивною величиною, що говорить про зростаючі потреби організації в залученні позикових коштів. У 2007 році даний показник в організації склав 32 дні, проте це на 22 дні менше, ніж у 2006р. Зниження показника фінансового циклу є позитивною тенденцією, оскільки свідчить про зниження потреби в позикових коштах. Це відбувається за рахунок управління кредиторською заборгованістю, з-за того, що організація відкладає термін її погашення.

4. Рекомендації щодо вдосконалення обліку та аналізу грошових коштів у ТОВ "Фірма" Тік "

4.1 Рекомендації щодо виправлення недоліків у бухгалтерському обліку грошових коштів

У ході аналізу організації бухгалтерського обліку, оцінці обліку грошових коштів та їх аналізу в ТОВ "Фірма" Тік "були виявлені порушення. В якості заходів щодо вдосконалення обліку грошових коштів у нашій дипломній роботі ми пропонуємо зробити усунення помилок і недоліків у бухгалтерському обліку. Розглянемо їх докладніше.

У травні 2007р у касі організації був перевищений ліміт залишку каси. Ліміт залишку каси ТОВ "Фірма" Тік "встановлено банком у розмірі 60 тис. рублів. 10.05.2007г залишок каси склав 70590,53 рубля і 25.05.2007г - 75336,80 рублів. Ліміт залишку каси для організацій з 01.01.98г встановлюється відповідно до Положення ЦБ РФ від 05.01.98г № 14-П "Про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації". Організації зобов'язані здавати в банк всю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі в порядку і строки, узгоджені з обслуговуючими банками . Перевищення встановлених лімітів в касі допускається лише протягом трьох робочих днів в період виплати заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам організації [27, 8-12, 28, 28-31]. Однак, 10.05.07г і 25.05.07р виплата заробітної плати не проводилася, отже, можливе застосування до організації штрафних санкцій.

Перевищення ліміту розрахунків готівкою припускає накладення штрафу, передбаченого ст. 15.1 "Порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій" КоАП РФ.

У розглянутій організації також був перевищений ліміт розрахунків готівкою. 25.12.2007 від ТОВ "АраМас" було прийнято за одним договором 150000 рублів.

Ведення готівкових розрахункових операцій дозволено в межах встановленого ліміту. Вказівкою Банку Росії від 20.06.2007р N 1843-У, встановлено, що готівкові розрахунки між юридичними особами або індивідуальними підприємцями по одній угоді не повинні перевищувати суму 100 000 руб.

Перевищення ліміту розрахунків готівкою припускає накладення штрафу, передбаченого ст. 15.1 "Порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій" КоАП РФ, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів.

Як порушення в ТОВ "Фірма" Тік "виявлено відсутність наказу про підзвітних сумах.

Керівник торгової організації повинен видати наказ, в якому необхідно встановити розмір видаються в підзвіт коштів, а також терміни, на які гроші видаються підзвітним особам [9]. Крім того, на думку податківців, цим наказом також повинен бути затверджений перелік осіб, які мають право отримувати грошові кошти в підзвіт, і порядок подання авансових звітів [29, 15-19]. У разі відсутності наказу, що встановлює терміни, на які видаються підзвітні суми, розрахунки за виданими в підзвіт сумам необхідно здійснити в межах одного робочого дня.

Ми рекомендуємо ТОВ "Фірма" Тік "розробити наказ про підзвітних сумах, в якому був би встановлений розмір видаються в підзвіт коштів, строки на які видаються грошові кошти під звіт, а також перелік осіб, які мають право отримувати грошові кошти в підзвіт та порядок подання авансових звітів.

Виявлені порушення в бухгалтерському обліку ТОВ "Фірма" Тік "представлені в таблиці 11, де також представлені можливі штрафні санкції.

Таблиця 11 - Порушення в бухгалтерському обліку ТОВ "Фірма" Тік "і можливі штрафні санкції

Зміст порушення

Сума, руб

Нормативний документ

Можливий штраф

Перевищення ліміту каси

25927,33

Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації

на посадових осіб 4000-5000 рублів; на юридичних осіб - 40000-50000 рублів

Перевищення ліміту розрахунків готівкою

50000,00

Вказівка ​​Банку Росії від 20.06.2007р N 1843-У

на посадових осіб 4000-5000 рублів; на юридичних осіб - 40000-50000 рублів

Відсутність наказу про підзвітних сумах

-

Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації

-

З таблиці 11 видно, що при застосуванні наших рекомендацій на практиці, позитивний ефект проявляється у вигляді запобігли штрафів за допущені бухгалтерські помилки.

Ще одним виявленим порушенням є відсутність графіка документообігу, що є свідченням компетентності головного бухгалтера, якості системи обліку і внутрішнього контролю та, як наслідок, успішної роботи фірми.

Обов'язковість складання графіка документообігу передбачена "Положенням про документи і документообіг у бухгалтерському обліку". На жаль, в реальному житті головний бухгалтер не завжди може його пред'явити. Причини цього явища різні, а наслідки виражаються не стільки в порушенні законодавства і можливості покарання, скільки в небажанні або невмінні його розробити.

Ми пропонуємо ТОВ "Фірма" Тік "розробити статичний графік документообігу. Статичні графіки документообігу представляють собою порядок обороту кожного виду документа в комерційній організації, починаючи від його отримання або створення, реєстрації, затвердження, передачі, поточного зберігання, постійного зберігання і закінчуючи його знищенням або здачею в архів.

У статичному графіку документообігу можна виділити сім основних етапів звернення кожного документа:

- Складання документа в момент здійснення господарської операції відповідно до вимог, що пред'являються до його оформлення;

- Передача документа з відповідного відділу в бухгалтерію, де контролюються своєчасність і повнота здачі його для облікової обробки;

- Перевірка бухгалтером прийнятих документів за формою (перевіряються повнота і правильність оформлення, заповнення обов'язкових реквізитів);

- Перевірка прийнятих документів бухгалтером за змістом (законність задокументованих операцій, логічна ув'язка окремих показників);

- Арифметична перевірка первинного документа;

- Обробка документа в бухгалтерії - здійснюється в три етапи:

а) Таксування (розцінка) - передбачає переведення натуральних і трудових вимірників у узагальнюючий грошовий вимірник. Наприклад, переданий табель робочого часу, на підставі якого розраховується заробітна плата працівників;

б) угруповання - підбір документів, однорідних за економічним змістом (надходження та витрачання товарно-матеріальних цінностей);

в) котирування - вказівка ​​в первинному документі кореспонденції рахунків по конкретної господарської операції, яка витікає зі змісту документа;

- Здача і оформлення документів до архіву на зберігання після побудови за ними облікових регістрів.

Найбільш оптимальний, статистичний графік документообігу для ТОВ "Фірма" Тік "наведено у Додатку Т. Частковий запропонованого графіка документообігу за операціями з грошовими коштами наведено в таблиці 12.

Таблиця 1 2 - Фрагмент графіка документообігу

фор-ми

Найменування документа

Кількість прим.

Термін виконання

Терміни передачі в бухгалтерію іншими

підрозділами

Терміни архівного зберігання


По обліку касових операцій

КВ-1

Прибутковий касовий ордер

1

Щодня при русі готівки по касі

На наступний

день після проведен-ня разом із звітом касира

5 років

КО-2

Видатковий касовий ордер

1

Те ж

Те ж

5 років

КО-3

Журнал реєстрації

прибуткових і видаткових касових документів

1

- "-

- "-

5 років

КО-4

Касова книга

1

- "-

- "-

5 років

КО-5

Книга обліку прийнятих і виданих грошових коштів

1

- "-

- "-

5 років


По обліку розрахунків з підзвітними особами

АТ-1

Авансовий звіт

1

При не-обхідності, але не пізніше 3 днів після терміну, уста-гічного облікової політикою

У день заповнення

5 років


Розрахункові документи


Платіжне доручення

3

У міру необхідності,-ти

Складається бухгалтером фінансової служби

5 років з моменту складання


Оголошення на внесок готівкою

1

У міру не-обхідності при здачі виручки в банк

- "-

5 років з моменту складання

Розробка графіка документообігу повинна сприяти поліпшенню всієї облікової роботи в організації, посилення контрольних функцій бухгалтерського обліку.

4.2 Рекомендації за поданням звіту про рух грошових коштів відповідно до МСФЗ

Проблема переходу вітчизняної системи обліку на міжнародні стандарти вже кілька років перебуває у стадії вирішення. Незважаючи на те що плани Уряду Росії з перекладу вітчизняної системи бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти остаточно не затверджені, багато російських компаній вже досить давно складають фінансову звітність відповідно до МСФЗ або US GAAP, а іноді і за стандартами деяких європейських країн. На практиці підготовка першої фінансової звітності за МСФЗ за 2007р означає, що компаніям доведеться переробити звітність і за 2006р, оскільки МСФЗ передбачають розкриття порівняльних даних за попередній рік для всіх чисельних показників фінансової звітності. Це передбачає подання балансу, звітів про прибутки та збитки, про рух капіталу та про рух грошових коштів, а також опис облікової політики та розкриття іншої інформації за 2006 та 2007р.р.

В даний час у Росії склалася сприятлива ситуація для запровадження МСФЗ, проводиться активна підготовча робота, вирішуються питання вдосконалення законодавства. Помітно активізувалася робота в цій сфері серед виконавчих федеральних органів, в числі яких Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Центральний банк.

Зусилля аудиторської спільноти спрямовані на те, щоб стандарти у своєму застосуванні стали саме тим інструментом, який несе інформацію, корисну і необхідну для користувача.

Державним органам дуже важливо для подальшого здійснення якихось реальних кроків зрозуміти, що не влаштовує в сьогоднішній системі контролю, що необхідно змінити в цій системі, і на основі аналізу існуючої системи контролю виявити, визначити ті напрямки, які повинні здійснюватися для удосконалення цієї системи.

Існуюча в Україні система контролю якості бухгалтерської звітності і дотримання стандартів не закінчена в своєму розвитку і формуванні. Незважаючи на все, вона більш примітивна, ніж системи, що діють на розвинених фінансових ринках, але тим не менше ця система включає як мінімум два найважливіших елементи: це незалежний аудит та система наглядових органів, кожен їх яких контролює якість фінансової інформації в своєму секторі. Ця система існує, діє, і державним службовцям дуже важко зрозуміти, що ж конкретно необхідно змінити, яким чином представники реального сектору хочуть вдосконалити цю систему [30, 11-14].

У світлі вищесказаного, ми пропонуємо в нашій дипломній роботі представити Звіт про рух грошових коштів за МСФЗ.

Міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку рекомендують складати звіти про рух грошових коштів шляхом прямого відображення джерел їх надходження та напрямків витрачання, вважаючи, що такий звіт гарантує більш об'ємну і змістовну інформацію про потоки грошових коштів організації. Складемо його за даними ТОВ "Фірма" Тік "за 2007р.

Грошові кошти, отримані від покупців і замовників. В умовах, коли в продану продукцію включається відвантажена (видана) покупцям і замовникам продукція, грошові надходження за продану продукцію дорівнюють вартості відвантаженої продукції, яка становить виручку від продажу, скоригованою на суму змін дебіторської заборгованості покупців і замовників за звітний період [16, 205] .

У нашому випадку виручка від продажу продукції, робіт, послуг (з відвантаження продукції та здачі робіт) становить 847765 тис. руб (з податком на додану вартість). Зміна сальдо по товарах відвантажених дорівнює нулю. За дебіторської заборгованості зміна сальдо складає 34225 тис. рублів.

Збільшення дебіторської заборгованості приймається до розрахунку з протилежним знаком.

У результаті грошова виручка від продажу продукції, робіт, послуг складає 813540 тис. рублів.

Грошові кошти, виплачені постачальникам, підрядникам, робітникам і службовцям. Ця стаття звіту складається з двох показників: виплат постачальникам і виплат персоналу організації.

Виплати постачальникам і робітникам і службовцям приймаються в розрахунок за величиною собівартості проданої продукції, зменшеної на суми амортизаційних відрахувань і на соціальне страхування та забезпечення.

Витрати на продану продукцію складають (814507 - 1829 - 5897) = 806 781 тис. рублів.

У таблиці 13 представлені допоміжні розрахунки для побудови звіту про рух грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік ".

Таблиця 1 3 - ​​Допоміжні розрахунки

Показники

На початок 2007р

На кінець 2007р.

Зміна

Виробничі запаси, тис. грн

147906

171421

23515

Розрахунки з кредиторами, тис.руб

207362

218876

-11514

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, тис.руб

623

361

262

Кредиторська заборгованість по соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню, тис.руб

212

172

40

Утриманий прибутковий податок з робітників і службовців 3389 тис. руб.

Разом виплати грошових коштів постачальникам і робітникам і службовцям - 815393 тис. руб.

Податки, належні до перерахування в бюджет:

- Податок на додану вартість 10425 тис. руб;

- Податок на прибуток 788 тис. руб;

- Прибутковий податок з фізичних осіб 3389 тис. руб.

Виплати грошових коштів з податків - 14864 тис. руб.

Виплати по соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню.

Відраховано на соціальне страхування і пенсійне забезпечення 5897 тис. руб.

Виплачено грошових коштів органам соціального страхування і пенсійного забезпечення за рік 5937 тис. руб.

Придбання та продаж основних засобів: грошова виручка від реалізації основних засобів зареєстрована в сумі 3834 тис. руб. Грошові витрати на придбання основних засобів і устаткування рівні 9595 тис. руб.

Придбання та реалізація нематеріальних активів. Грошові витрати на придбання нематеріальних активів у звітному році дорівнюють 2 тис. руб.

Надані позики та надходження від їх погашення. Грошові витрати дорівнюють 5680 тис. руб.

Довгострокові кредити і позики, отримані у звітному році склали суму 151092 тис. крб, погашені - 34626 тис. руб.

Короткострокові кредити і позики:

- Отримані 294817 тис. руб;

- Погашені 371719 тис. руб.

Грошові кошти складають:

- На початок року 1318 тис. руб;

- На кінець року 573 тис. руб.

Еквіваленти грошових коштів на кінець року становлять 2055 тис. рублів.

Таким чином, ми підготували дані для складання звіту про рух грошових коштів за 2007р прямим методом.

Звіт про рух грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "за 2007 рік, складений прямим методом представлений в таблиці 14.

Таблиця 14 - Звіт про рух грошових коштів ТОВ "Фірма" Тік "за 2007 рік у тисячах рублів

Статті

Приплив грошових коштів

Відтік грошових коштів

Рух грошових коштів від операційної діяльностіГрошові кошти, отримані від покупців і замовників

813540

-

Грошові кошти, виплачені постачальникам, підрядникам, робітникам і службовцям

-

815393

Податки, сплачені до бюджету

-

14864

Виплати до фондів соціального страхування та пенсійного забезпечення

-

5937

Інші грошові надходження і виплати

-

4157

Чисті грошові кошти в результаті операційної діяльності

-

26811

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльностіПридбання та продаж основних засобів

3834

9595

Придбання і продаж нематеріальних активів

-

2

Надані позики та надходження від їх погашення

-

5680

Чисті грошові кошти у результаті інвестиційної діяльності

-

11443

Потоки грошових коштів у результаті фінансової діяльностіДовгострокові кредити і позики отримані і погашені

151092

34626

Короткострокові кредити і позики отримані і погашені

294817

371719

Чисті грошові кошти у результаті фінансової діяльності

39564

-

Курсові валютні різниці від переоцінки валюти за діючим курсом на звітну дату

-

-

Чистий приплив грошових коштів за звітний період

1310

-

Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів на початок періоду

1318

-

Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів на кінець періоду

2628

-

Потоки грошових коштів у звіті подаються в розгорнутому вигляді, тобто окремо притоки і окремо відтоки грошових коштів. Взаємозалік у звітності припливів і відтоків грошових засобів допускається тільки у випадках, передбачених стандартом:

- Коли грошові потоки відображають діяльність клієнтів, а не самої організації: прийняття та погашення вкладів до запитання; орендна плата, що збирається від імені власників та передана їм; кошти клієнтів інвестиційних компаній; авансові платежі та кредити; розміщення та зняття вкладів в інших фінансових інститутах ;

- Коли грошові надходження і платежі відрізняються швидким оборотом, короткими термінами погашення і великими сумами: придбання і продаж інвестицій, операції з кредитними картами і т.п.

Курсові валютні різниці, що виникають в результаті перерахунку балансових статей, не є грошовими потоками, але їх потрібно показувати у звіті про рух грошових коштів, щоб збалансувати показники наявності грошових коштів та їх еквівалентів на кінець і початок звітного періоду.

4.3 Рекомендації щодо прогнозування грошових потоків з урахуванням статистики платежів

Ритмічність платіжно-розрахункової дисципліни залежить не тільки від вибору форми безготівкових розрахунків, які є основним способом оплати продукції, що поставляється, але і від взаємної ув'язки грошових притоків і відтоків. Спрощено цю ув'язку можна представляти як синхронний рух коштів по рахунках кредиторів і дебіторів - грошові кошти, що надійшли від дебіторів у погашення поставленого ним продукції, з невеликим тимчасовим лагом використовується для розрахунків з кредиторами; перевищення приток грошових коштів над їх відтоками використовується для нарощування економічного потенціалу підприємства (придбання основних засобів і оборотних активів) та виплати дивідендів власникам. Природно, повної синхронізації грошових потоків домогтися неможливо - саме тому підприємство змушене мати страховий запас грошових коштів або періодично користуватися короткостроковими кредитами, несучи при цьому певні витрати. Для того щоб зробити грошові потоки більш прозорими та передбачуваними, на підприємстві організується більш-менш формалізована система їх прогнозування.

Продаж продукції здійснюється в основному на умовах відстрочення платежу. Стандартним прийомом розрахунку виручки та виведення фінансового результату є метод нарахування. Це означає, що виручка за продану продукцію показана в обліку як дохід, проте власне грошові кошти прийдуть з деяким лагом. Крім того, частина продукції може продаватися за готівку. У тому випадку, якщо фірма працює в усталеному режимі, в її платіжно-розрахункових відносинах з контрагентами складаються певні закономірності, які повинні і можуть бути прийняті до уваги при прогнозуванні грошових потоків. Сказане актуально насамперед у контексті розробки поточних фінансових планів.

Розглянутий підхід до прогнозування грунтується на методі прогнозування на основі пропорційних залежностей, логічно пояснює взаємозв'язок показників доходів і витрат, накопиченої статистики щодо платіжно-розрахункової дисципліни. У технічному плані цей розділ роботи фінансового менеджера зводиться до обчислення можливих джерел надходження і відтоку грошових коштів. Використовується та ж схема, що й в аналізі руху грошових коштів, тільки для простоти деякі показники можуть агрегуватися.

Оскільки більшість показників досить важко спрогнозувати з великою точністю, нерідко прогнозування грошового потоку зводять до побудови бюджетів грошових коштів у планованому періоді, враховуючи лише основні складові потоку: обсяг реалізації, частку виручки за готівковий розрахунок, прогноз кредиторської заборгованості та ін Прогноз здійснюється на будь- то період в розрізі підперіодів.

У будь-якому випадку процедури методики прогнозування виконуються в наступній послідовності:

- Прогнозування грошових надходжень по періодах;

- Прогнозування відтоку грошових коштів за підперіоди;

- Розрахунок чистого грошового потоку (надлишок або нестача) за підперіоди;

- Визначення сукупної потреби в короткостроковому фінансуванні в розрізі підперіодів [13, 46].

Сенс першого етапу полягає в тому, щоб розрахувати обсяг можли-них грошових надходжень. Певна складність у подібному розрахунку може виникнути в тому випадку, якщо підприємство застосовує методику визначення виручки по мірі відвантаження товарів. Основним джерелом надходження грошових коштів є реалізація товарів, яка поділяється на продаж товарів за готівку та у кредит. На практиці більшість підприємств відстежують середній період часу, який потрібно покупцям для того, щоб оплатити рахунки. Виходячи з цього можна розрахувати, яка частина виручки за реалізовану продукцію надійде в тому ж підперіоді, а яка в наступному. Далі за допомогою балансового методу ланцюговим способом розраховують грошові надходження і зміна дебіторської заборгованості. Базове балансове рівняння має вигляд що представляє формулою 2:

Дзн + ВР = ДЗК + ДП (2)

де Д3н - дебіторська заборгованість за товари та послуги на початок підперіоди, тис.руб;

Д3к - дебіторська заборгованість за товари та послуги на кінець підперіоди, тис.руб;

ВР - виручка від реалізації за подпериод, тис.руб;

ДП - грошові надходження в даному підперіоді, тис.руб.

Більш точний розрахунок передбачає класифікацію дебіторської заборгованості за термінами її погашення. Така класифікація може бути виконана шляхом накопичення статистики та аналізу фактичних даних про погашення дебіторської заборгованості за попередні періоди. Аналіз рекомендується робити в розрізі місяців.

Таким чином, можна встановити усереднену частку дебіторської заборгованості зі строком погашення відповідно до 30, 60, 90 днів і т. д. При наявності інших істотних джерел надходження грошових коштів (інша реалізація, позареалізаційні операції) їх прогнозна оцінка виконується методом прямого рахунку; отримана сума додається до суми грошових надходжень від реалізації за даний подпериод.

На другому етапі розраховується відтік грошових коштів. Основним складовим його елементом є погашення кредиторської заборгованості. Вважається, що підприємство оплачує свої рахунки вчасно, хоча в деякій мірі воно може відстрочити платіж. Процес затримки платежу називають "розтяганням" кредиторської заборгованості; відстрочена кредиторська заборгованість у цьому випадку виступає в якості додаткового джерела короткострокового фінансування. У країнах з розвиненою ринковою економікою існують різні системи оплати товарів, зокрема, розмір оплати диференціюється залежно від періоду, протягом якого зроблений платіж. При використанні подібної системи відстрочена кредиторська заборгованість стає досить дорогим джерелом фінансування, оскільки втрачається частина надається постачальником знижки. До інших напрямках використання грошових коштів відносяться заробітна плата персоналу, адміністративні та інші постійні та змінні витрати, а також капітальні вкладення, виплати податків, відсотків, дивідендів.

Третій етап є логічним продовженням двох попередніх - шляхом зіставлення прогнозованих грошових надходжень і виплат розраховується чистий грошовий потік як різниця між припливом і відтоком грошових коштів.

На четвертому етапі розраховується сукупна потреба в короткостроковому фінансуванні. Сенс етапу полягає у визначенні розміру короткострокової банківської позики по кожному підперіоди, необхідної для забезпечення прогнозованого грошового потоку. При розрахунку рекомендується приймати до уваги бажаний мінімум грошових коштів на розрахунковому рахунку, який доцільно мати в якості страхового запасу, а також для можливих непрогнозованих заздалегідь вигідних інвестицій.

У ТОВ "Фірма" Тік "не здійснюється прогнозування грошових потоків. Ми рекомендуємо ввести прогнозування грошових потоків, для того щоб зробити грошові потоки більш прозорими та передбачуваними.

Розглянемо на прикладі техніку реалізації розглянутої методики прогнозування грошового потоку.

У середньому 80% продукції ТОВ "Фірма" Тік "реалізує з відстрочкою платежу, а 20% - за готівку. Як правило, підприємство надає своїм контрагентам 30-денний кредит. Статистика показує, що 70% платежів оплачуються контрагентами вчасно, тобто . протягом наданого для оплати місяці, інші 30% оплачуються протягом наступного місяця.

При встановленні ціни на товари ТОВ "Фірма" Тік "дотримується наступної політики: витрати на товари повинні складати близько 65%, а інші витрати - близько 15% у відпускній ціні продукції, тобто сумарна частка витрат не повинна перевищувати 80% відпускної ціни .

Сировина і матеріали закуповуються підприємством у розмірі місячної потреби наступного місяця, оплата сировини здійснюється з лагом в 30 днів.

ТОВ "Фірма" Тік "має намір нарощувати обсяги продажів з темпом приросту 1,5% на місяць. Прогнозована зміна цін на сировину і матеріали складе в планованому півріччі 7,5% на місяць. Прогнозований рівень інфляції - 5% на місяць.

Залишок коштів на рахунку на 1 січня 2008р становить 573 тис. рублів, оскільки цієї суми недостатньо для ритмічної роботи, вирішено її збільшити і матимуть цільовий залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку в січні планованого року в розмірі 1500 тис. рублів; його величина в наступні місяці змінюється пропорційно темпу інфляції.

Частка податків та інших відрахувань до бюджету становить приблизно 35% прибутку до оподаткування. У квітні планованого року підприємство має намір придбати нове обладнання на суму в 10000 тис. рублів.

Необхідні для розрахунку фактичні дані за листопад і грудень попереднього року приведені у відповідних графах таблиці 15, у цій же таблиці наведено та необхідні розрахункові дані.

Таблиця 15 - Прогнозування грошового потоку ТОВ "Фірма" Тік "на перше півріччя 2008 р. в тисячах рублів

Показник

Фактичні дані за 2007р

Прогноз на 2008р


лист.

груд.

Січень.

Лютий.

Березень

Квітень.

Травень

Червень

Виручка від реалізації

80647

84712

105287

114348

124199

134911

146559

159226

Собівартість

-

61783

67413

73556

80259

87572

95552

104260

Інші витрати

-

15779

16816

17922

19101

20356

21695

23121

Прибуток до оподаткування

-

7150

21057

22870

24840

26982

29312

31845

Податки та інші відрахування від прибутку

-

2503

7370

8004

8694

9444

10259

11146

Чистий прибуток

-

4647

13687

14865

16146

17538

19053

20699

Придбання товарів (у розмірі потреби наступного місяця)

-

67413

73556

80259

87572

95552

104260

-

Оплата товарів постачальникам (відстрочка 30 днів)

-

-

67413

73556

80259

87572

95552

104260

Надходження грошових коштів:

20% реалізації поточного місяця за готівку

-

-

21057

22870

24840

26982

29312

31845

70% реалізації в кредит минулого місяця

-

-

47439

58961

64035

69552

75550

82073

30% реалізації в кредит позаминулого місяця

-

-

19355

20331

25269

27443

29808

32379

Разом надходження грошових коштів

-

-

87851

102161

114143

123977

134670

146297

Відтік грошових коштів:

оплата товарів

-

-

67413

73556

80259

87572

95552

104260

інші витрати

-

-

16816

17922

19101

20356

21695

23121

податки та інші платежі до бюджету

-

-

7370

8004

8694

9444

10259

11146

придбання а / м

-

-

-

-

-

10000

-

-

Разом відтік грошових коштів

-

-

91600

99482

108053

127373

127506

138527

Сальдо грошового потоку

-

-

-3748

2679

6090

-3395

7163

7770

Залишок коштів на початок місяця

-

-

573

-3175

-497

5594

2198

9362

Залишок грошових коштів на кінець місяця

-

-

-3175

-497

5594

2198

9362

17132

Цільове сальдо грошових коштів

-

-

1500

1575

1654

1736

1823

1914

Надлишок (недолік) грошових коштів

-

-

-4675

-2072

3940

462

7538

15217

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що стан ТОВ "Фірма" Тік "у січні та лютому не досить благополучне і спостерігається перевищення відтоку грошових коштів над їх припливом. Тому ТОВ" Фірма "Тік" доведеться вдатися до короткострокових кредитах щоб розплатитися з постачальниками в січні - 3175 тис. рублів, у лютому - 497 тис. рублів. Крім цього для підтримки цільового сальдо на розрахунковому рахунку, буде потрібно в січні ще 1500 тис. рублів, у лютому - ще 1575 тис. рублів. Надалі ситуація стабілізується і навіть придбання обладнання не викличе нестачу грошових коштів.

Висновок

У дипломній роботі розглянуті питання обліку і аналізу руху грошових коштів в організації. Об'єктом дослідження була організація оптової торгівлі ТОВ "Фірма" Тік ".

У першому розділі дипломної роботи розглянуті теоретичні аспекти обліку і аналізу грошових коштів, а саме нормативне регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів, поняття грошових коштів організації і грошових потоків, а також міжнародна практика обліку грошових коштів та аналізу їх руху.

У другому розділі дипломної роботи була дана організаційно-економічна характеристика об'єкта дослідження, проведено оцінку постановки бухгалтерського обліку ТОВ "Фірма" Тік ", розглянуто питання документального оформлення операцій з грошовими коштами, а також оцінка синтетичного обліку грошових коштів у ТОВ" Фірма "Тік". У цілому, на підставі аналізу показників діяльності, можна зробити висновок про те, що підприємство є рентабельним, перспективним, воно не є збитковим, але для більш ефективного функціонування підприємства необхідно проводити заходи, спрямовані на підвищення суми прибутку, поліпшення використання основних засобів, прискорення оборотності оборотних коштів, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості. Збільшення абсолютного і відносного рівнів позикових коштів говорить про використанні організацією кредитів і позик, виплати відсотків за якими "обтяжують" величину витрат і негативно впливають на фінансові результати.

У третьому розділі дипломної роботи розглянуті цілі, завдання та джерела аналізу руху грошових коштів, проведений аналіз руху грошових коштів у ТОВ "Фірма" Тік "прямим і непрямим методом, а також розрахована тривалість операційного та фінансового циклу ТОВ" Фірма "Тік".

Порівняння потоків грошових коштів по поточній діяльності організації свідчить про перевищення відтоку грошових коштів над притокою. Це є негативним фактором, так як саме поточна діяльність повинна забезпечувати достатність грошових коштів для здійснення операцій з інвестиційної та фінансової діяльності.

За інвестиційної діяльності за досліджуваний період спостерігається перевищення відтоку грошових коштів над притокою. Дана обставина свідчить про значне зростання вкладень довгострокового, капітального характеру і пов'язане з реалізацією стратегічних планів організації.

Грошові потоки за фінансової діяльності ТОВ "Фірма" Тік "за 2005 - 2007р.р були орієнтовані на отримання позикових коштів. Про це говорить перевищення негативного потоку над позитивним.

Однак, загалом за 2007р відтік грошових коштів організації перевищує їх приплив. Можна зробити висновок, що ТОВ "Фірма" Тік "необхідно організувати раціональне управління грошовими потоками, так як організація досить сильно потребує в позикових коштах, а також з поточної діяльності має перевищення припливу грошових коштів над їх відтоком, що є негативним фактором у діяльності організації.

У четвертому розділі дипломної роботи надано рекомендації щодо вдосконалення обліку і аналізу руху грошових коштів.

В якості заходів щодо вдосконалення обліку грошових коштів у нашій дипломній роботі ми пропонуємо зробити усунення помилок і недоліків у бухгалтерському обліку.

Як порушень виявлено перевищення ліміту залишку каси, перевищення ліміту розрахунків готівкою, за дані порушення можливе накладення штрафу, передбаченого ст. 15.1 "Порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій" КоАП РФ.

Як порушення в ТОВ "Фірма" Тік "виявлено відсутність наказу про підзвітних сумах. Керівник торгової організації повинен видати наказ, в якому необхідно встановити розмір видаються в підзвіт коштів, а також терміни, на які гроші видаються підзвітним особам. У разі відсутності наказу , що встановлює терміни, на які видаються підзвітні суми, розрахунки за виданими в підзвіт сумам необхідно здійснити в межах одного робочого дня.

Ми рекомендуємо ТОВ "Фірма" Тік "розробити наказ про підзвітних сумах, в якому був би встановлений розмір видаються в підзвіт коштів, строки на які видаються грошові кошти під звіт, а також перелік осіб, які мають право отримувати грошові кошти в підзвіт та порядок подання авансових звітів.

Ще одним виявленим порушенням є відсутність графіка документообігу, що є свідченням компетентності головного бухгалтера, якості системи обліку і внутрішнього контролю та, як наслідок, успішної роботи фірми.

Обов'язковість складання графіка документообігу передбачена "Положенням про документи і документообіг у бухгалтерському обліку". Ми пропонуємо ТОВ "Фірма" Тік "розробити статичний графік документообігу. Статичні графіки документообігу представляють собою порядок обороту кожного виду документа в комерційній організації, починаючи від його отримання або створення, реєстрації, затвердження, передачі, поточного зберігання, постійного зберігання і закінчуючи його знищенням або здачею в архів.

В якості рекомендації з удосконалення обліку та аналізу грошових коштів нами запропоновано скласти звіт про рух грошових коштів за МСФЗ, тому що в даний час в Росії склалася сприятлива ситуація для запровадження МСФЗ, проводиться активна підготовча робота, вирішуються питання вдосконалення законодавства. Помітно активізувалася робота в цій сфері серед виконавчих федеральних органів, в числі яких Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Центральний банк.

Ритмічність платіжно-розрахункової дисципліни залежить від взаємної ув'язки грошових притоків і відтоків. Природно, повної синхронізації грошових потоків домогтися неможливо - саме тому підприємство змушене мати страховий запас грошових коштів або періодично користуватися короткостроковими кредитами, несучи при цьому певні витрати. Для того щоб зробити грошові потоки більш прозорими та передбачуваними, на підприємстві організується більш-менш формалізована система їх прогнозування. Ми рекомендуємо ТОВ "Фірма" Тік "ввести прогнозування грошових потоків. Застосувавши на практиці метод прогнозування грошових потоків з урахуванням статистики платежів, ми прийшли до висновків, що стан ТОВ" Фірма "Тік" у січні та лютому не досить благополучне і спостерігається перевищення відтоку грошових коштів над їх припливом, тому доведеться вдатися до короткострокових кредитах щоб розплатитися з постачальниками. Надалі ситуація стабілізується і навіть придбання обладнання не викличе нестачу грошових коштів.

Список використаних джерел

1 "Про бухгалтерський облік". Федеральний закон від 21.11.96 р. № 129 ФЗ.

2 "Про валютне регулювання та валютний контроль". Федеральний закон від 10.12.03 р. № 173-ФЗ.

3 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 р. № 31н).

4 План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н.

5 Методичні вказівки але інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р. № 49.

6 Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" ПБУ 3 / 2006. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 27.11.2006 р. № 154н.

7 Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації. Положення Центрального банку РФ від 03.10.02 р. № 2-П.

8 Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" - ПБО 4 / 99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.07.99 р. № 43н.

9 Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації. Інструкція Центрального банку РФ від 04.10.93г. № 18.

10 Положення про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації. Наказ Центрального банку РФ від 05.01.98г. № 14-11.

11 Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт. Федеральний закон від 22.05.03р. № 54-ФЗ.

12 Про встановлення граничного розміру розрахунків готівкою в Російській Федерації між юридичними особами. Вказівка ​​Центрального банку РФ від 07.10.98г. № 375-У.

13 Ковальов В.В. Управління грошовими потоками, прибутком і рентабельністю: Навчально-практичний посібник / В. В. Ковальов. - М.: Проспект, 2008. - 336с.

14 Іонова А.Ф., Селезньова М.М. Фінансовий аналіз: Підручник. - М.: Проспект, 2007. - 624 с.

15 Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Навчальний посібник / М. А. Вахрушина, Л. О. Мельникова, М. С. Пласкова; Під ред. М. А. Вахрушина. - М.: Омега-Л, 2006. - 568 с.

16 Палій В.Ф. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності / В. Ф. Палій. - Вид. 3-є, перероб. і испр .- М.: ИНФРА-М, 2008. 270 с.

17 Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Н. П. Кондраков. - Вид. 5-е, перероб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 717 с.

18 Овсійчук М.Ф. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз / М. Ф. Овсійчук - М.: АТ "Аслана", 2005. - 287 с.

19 Ковальов В.В., Патров В.В. Як читати баланс / В. В. Ковальов, В. В. Патров, В. А. Биков. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 672 с.

20 Аналіз фінансової звітності: Підручник / За ред. М. А. Вахрушина, Н. С. Пласковой. - М.: Вузівський підручник, 2007. - 367 с.

21 Макарьева В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності організації / В. І. Макарьева - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 435 с.

22 Ларіонов А.Д., Карзай М.М. Бухгалтерська фінансова звітність: навчальний посібник / А. Д. Ларіонов, Н. Н. Карзаєм, А. І. Нечитайло; під ред А.Д. Ларіонова .- М.: ТК Велбі, видавництво Проспект, 2006. - 208 стор

23 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник. - 2-е видання. - М.: Справа та сервіс, 2004. - 336 стор

24 Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Методи аналізу у фінансовому менеджменті / / Вісник професійних бухгалтерів - 2007. - № 4 - С.39-42.

25 Кокіна Т.М. Розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів за російським і міжнародним стандартам / / Бухгалтерська звітність організації - 2007. - № 2. - С.24-27.

26 Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб .- М.: Фінанси і статистка, 2006 .- 416с.

27 Семенова М.А. Труднощі готівкових розрахунків / / Бухгалтерський бюлетень - 2007. - № 8. - С. 8-12

28 Грищенко А.В. Аудит касових операцій / / Фінансові та бухгалтерські консультації - 2008. - № 1. С. 28-31.

29 Влад О.В. Готівкові розрахунки через підзвітних осіб / / Торгівля: бухгалтерський облік та оподаткування - 2008. - № 1. С. 15-19.

30 Зюзіна С.В. Проблеми та перспективи здійснення реформи бухгалтерського обліку та звітності в Росії / / Оподаткування, облік і звітність в страховій компанії - 2006. - № 4. С. 11-14.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
523.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз руху грошових коштів 2
Облік і аналіз руху грошових коштів 2
Облік і аналіз руху грошових коштів
Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства
Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ Автополюс
Облік і аналіз руху грошових коштів Нормативно-правове регулювання
Облік і аналіз руху грошових коштів в організаціях на матеріалах ТОВ Таїр-Дон
План руху грошових коштів

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru