Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 23

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки


Кафедра менеджменту


РЕФЕРАТ

На тему:

Аналіз рентабельності підприємства НПРУП "Екран"


МІНСЬК, 2009

Аналіз рентабельності підприємства включає:

- Аналіз рентабельності виробництва;

- Аналіз рентабельності реалізації;

- Аналіз рентабельності найважливіших видів продукції;

- Аналіз рентабельності підприємства.

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ


Аналіз рентабельності виробництва продукції дає можливість встановити той рівень рентабельності, з яким працювало підприємство в звітному році з випуску продукції.

Рентабельність виробництва продукції (Рпр) визначається за формулою:


Рпр = (П тп / С тп) 100%, (1)


де П тп - прибуток від виробництва товарної продукції;

З тп - собівартість товарної продукції;


П тп = В тп - З аналогічних продуктів, (2)


де В тп - обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства.

Для аналізу рентабельності виробництва складемо табл. 1.


Таблиця 1

Рентабельність виробництва продукції

№ п / п Найменування показників Роки

Відхилення

(+, -)2006 2007 2008 2007 до 2006 2008 до 2007
1. Товарна продукція підприємства в оптових цінах, млн. р.. 14136 20983 14546 847 -6437
2. Повна собівартість, млн. руб. 11804 17739 13618 5935 -4121
3. Прибуток від виробництва товарної продукції, млн. р.. 2332 3244 928 912 -2316
4. Рентабельність виробництва,% 19,8 18,3 6,8 -1,5 -11,5

З даних цієї таблиці видно, що фактичний рівень рентабельності виробництва за досліджуваний період знизився на 13% з 19,8% у 2006 р. до 6,8% у 2007 р. Це пояснюється тим, що за звітний період відбулося зниження прибутку і підвищення витрат на 1 карбованець товарної продукції.

Аналізуючи зміну показника рентабельності виробництва продукції за 3 роки ми бачимо, що найвищий результат припадає на 2006 р., це є наслідком більш швидкого зростання прибутку від реалізації продукції в порівнянні з показником формує знаменник (темп зростання собівартості), а найменший результат припадає на 2008 р .

На рентабельність реалізованої продукції в 2008 р. вплинули непродуктивні втрати, в результаті чого недоотримало 186 млн. прибутку, в тому числі:

- Втрати від простоїв склали - 161 млн. р..;

- Втрати від псування матеріальних цінностей при зберіганні на складах - 2 млн. крб.;

- Втрати від шлюбу 7 млн. р..;

- Інші невиробничі витрати - 16 млн. р..

Резерви підвищення рівня рентабельності виробництва полягають у збільшенні прибутку від виробництва продукції за рахунок зниження собівартості товарної продукції, шляхом застосування більш сучасних і економічних технологій, заміни дорогої сировини на більш дешеве.

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДАЖУ


За даними звіту про прибутки та збитки можна проаналізувати динаміку рентабельності продажів, а так само вплив факторів на зміну цього показника (табл. 2).


Таблиця 2

Рентабельність продажів

№ п / п Найменування показників Роки Відхилення (+, -)


2006 2007 2008 2007 до 2006 2008 до 2007
1 2 3 4 5 6 7
1. Виручка від реалізації за вирахуванням ПДВ (В), млн. р.. 12861 20391 14654 7530 -5737
2. Виробнича собівартість (С), млн. р.. 7779 13483 10727 5704 -2756
3. Комерційні витрати (КР), млн. р.. 187 164 200 -23 36
4. Управлінські витрати (УР), млн. р.. 1988 2665 2505 677 -160
5. Прибуток від реалізації (Пр), млн. р.. 2907 4079 1222 1172 -2857
6. Рентабельність продажів,% 22,6 20,0 8,3 -2,6 -11,7

Рентабельність продажів (Рп) - це відношення суми прибутку від продажів до обсягу реалізованої продукції:


Рп = (В - З - КР - УР) / В100% = Пр/В100%. (3)


З цієї факторної моделі випливає, що на рентабельність продажів впливають ті ж фактори, що і на прибуток від продажу. Щоб визначити, як кожен фактор вплинув на рентабельність продажів, необхідно здійснити наступні розрахунки.

У наведених нижче формулах використані такі позначення:

В 1 і В о - звітна та базисна виручка;

З 1 і С о - звітна та базисна собівартість;

КР і КРО - звітні та базисні комерційні витрати;

УР і ОРО - управлінські витрати у звітному і базисному періодах.

Проводячи факторний аналіз проаналізуємо 2007 і 2008 рр.. в порівнянні з 2006 р., тобто 2006 р. буде базисним, а 2007 і 2008 рр.. будуть звітними.

  1. Вплив зміни виручки від реалізації на рентабельність продажів:


п в = [(У 1 - С о - КРО - ОРО) / В 1 -

(По - Со - КРО - ОРО / Во)] 100%. (4)


2007 до 2006 року


п в = ;


2008 до 2006 року


п в = .


У зв'язку із зростанням виручки від реалізації в 2007 р. рентабельність зросла на 28,6%, а в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. - на 9,5%.

2. Вплив зміни собівартості продукції:


п з = [(У 1 - З 1 - КР о - УР о) / В 1 -

1 - С о - КР о - УР о) / В 1] 100%. (5)


2007 до 2006 року


п с = ;


2008 до 2006 року


п с = .


Підвищення собівартості продукції привело до зниження рентабельності продажів в 2007 р. на 28%, а в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. - на 20,1%.

3. Вплив зміни комерційних витрат:


п кр = [(У 1 - З 1 - КР 1 - УР о) / В 1 -

1 - З 1 - КР о - УР о) / В 1] 100%. (6)


2007 до 2006 року


п кр = ;


2008 до 2006 року


п кр = .


За рахунок зростання зниження комерційних витрат на одиницю продукції в 2007 р. рентабельність продажів збільшилася на 0,1%, а в 2008 р. за рахунок зростання комерційних витрат рентабельність продажів знизилася на 0,1%.

4. Вплив зміни управлінських витрат:


п ур = [(У 1 - З 1 - КР 1 - УР 1) / У 1 -

1 - З 1 - КР 1 - УР о) / В 1] 100%. (7)


2007 до 2006 року


п ур = ;


2008 до 2006 року


п ур = .


У зв'язку із зростанням управлінських витрат рентабельність продажів знизився в 2007 р. на 3,3%, а в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. - на 3,6%.

Загальний вплив всіх факторів складе:

2007 до 2006 року


п заг = ;


2008 до 2006 року

п заг = .


У 2006 р. простежується ще більше зниження рентабельності, що пов'язано в основному із зростанням собівартості реалізованої продукції та управлінських витрат, які знизили рентабельність на 20,1% на 3,6% відповідно. Дане збільшення протікало більш швидкими темпами, ніж зростання ціни виробу, тобто виручки від реалізації, яка збільшила рентабельність лише на 9,5%. У кінцевому рахунку дане збільшення ціни не дозволило перекрити зниження рентабельності продажів пов'язане із зростанням витрат, у результаті підприємство знизило рентабельність продажів на 14,3%.

Підбиваючи разом зробленого розрахунку можна зробити висновок, що в 2007 р. зниження рентабельності на 2,6% пов'язано в основному із зростанням собівартості реалізованої продукції на 28% і управлінських витрат на 3,3% більше швидкими темпами, ніж зростання ціни виробу, т. е. виручки від реалізації, яка збільшила рентабельність на 28,6%. Дане збільшення ціни не дозволило перекрити зниження рентабельності продажів пов'язане із зростанням витрат і в результаті підприємство і знизило рентабельність продажів на 2,6%.


АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


За розрахованими вище показниками рентабельності не можна судити про ефективність використання основних виробничих фондів і оборотних коштів. Тому, поряд з розглянутими показниками рентабельності необхідно також проаналізувати рівень рентабельності в цілому, а саме, загальної та розрахункової.

Показник загальної рентабельності розраховується за формулою


Р Заг. = П БАЛ / (Ф ОСН + Ф ПРО), де


П БАЛ - балансовий прибуток по підприємству, тис. р..

Ф ОСН - середньорічна вартість ОФП, тис. р..

Ф ОБ - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів, тис. р..

Провівши перетворення формули, можна проаналізувати залежність рівня загальної рентабельності від:

- Розміру прибутку на 1 р. реалізованої продукції (П БАЛ \ Q Р)

- Фондомісткості (1 / Q Р) / ​​Ф ОСН

- Оборотності оборотних коштів 1 / Q Р / Ф ПРО


- Р Заг. = П БАЛ / (Ф ОСН + Ф ПРО) 100 = (П БАЛ \ Q Р) / ​​[(Ф ОСН / Q Р) + (Ф ПРО / Q Р)] 100;


Для аналізу впливу окремих факторів на рівень загальної рентабельності необхідно скласти наступну табл. 3.


Таблиця 3

Вихідні дані для аналізу загальної рентабельності підприємства

Найменування показників Єдін. ізм. Умовне позначення Роки

Відхилення

(+, -)

2006 2007 2008

2007 до

2006


2008к

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прибуток звітного періоду млн. р..

П ОП

3427 4146 1006 719 -3140
2 Обсяг реалізованої продукції млн. р..

Q P


12861


20391


14654

7530 -5737
3 Середньорічна вартість основних виробничих фондів млн. р..

Ф ОСН


26054


29235


20839

3181 -8396
4 Середні залишки основних оборотних коштів млн. р..

Ф ПРО

5995 9102

11304

3108 2202
5 Фондовіддача основних виробничих фондів Р. / р..

Q P / Ф ОСН


0,494


0,697


0,703

0,20 0,01
6 Фондомісткість Р. / р..

Ф ОСН / Q P

2,026 1,434 1,422 -0,59 -0,01
7 Кількість оборотів нормованих оборотних коштів Число облад-тов

Q P / Ф ПРО


2,145


2,240


1,296

0,09 -0,94
8 Коефіцієнт закріплення оборотних коштів Частки одиниць

Ф ПРО / Q P


0,466


0,446


0,771

-0,02 0,32
9 Прибуток на 1 руб. реализ продукції Р. / р..

П ОП / Q P

0,266 0,203 0,069 -0,06 -0,13
10 Рівень загальної рентабельності %

П ВП / (Ф ОСН +

Ф ПРО) * 100


10,69


10,81

3,13 0,12 -7,68

Для зручності проведення аналізу використовуємо наступні позначення:


Р 1 і Р 0 - загальна рентабельність звітного та базового періодів

П 1 і П 0 - прибуток на 1 р. РП у звітному і базовому періоді

Е 1 і Е 0 - фондорентабельность у звітному і базовому періоді

До 1 і К 0 - коефіцієнт закріплення оборотних коштів у звітному і базовому періоді

Дані табл. 2.15 показують, що рівень загальної рентабельності змінився:


Заг = Р 1 - Р 0;


у 2007 році збільшився на 0,12% (10,81-10,69), а в 2008 у порівнянні з 2006 р. знизився на 7,56% (3,13-10,69).

1. Визначаємо вплив прибутковості:


1 = П 1 / (Е 0 + К 0) 100 - Р 0; (8)


2007 до 2006 року


1 =


2008 до 2006 року


1 =


У зв'язку зі зменшенням прибутку на 1 р. реалізованої продукції загальна рентабельність знизилася в 2007 р. на 2,54%, а в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. на 7,92%.

2. Визначаємо вплив Фондорентабельность:


2 = П 1 / (Е 1 + К 0) 100 - П 1 / (Е 0 + К 0) 100; (29)


2007 до 2006 року


2 =


2008 до 2006 року


2 =


Зменшення Фондорентабельность призвело до зростання загальної рентабельності в 2007 р. на 2,54%, а в 2008 р. на 0,86%.

3. Визначаємо вплив коефіцієнта закріплення оборотних коштів


3 = П 1 / (Е 1 + К 1) 100 - П 1 / (Е 1 + К 0) 100; (30)


2007 до 2006 року


3 =

2008 до 2006 року


3 =


За рахунок прискорення оборотності оборотних коштів загальна рентабельність у 2007 р. збільшився на 0,12%, а в 2008 р. уповільнення оборотності оборотних коштів знизило рівень загальної рентабельності на 0,5%.

Загальний вплив всіх факторів складе:

2007 до 2006 року


Заг =


2008 до 2006 року


Заг =


Проведені розрахунки по загальній рентабельності підприємства показали, що в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. спостерігається незначне підвищення рентабельності підприємства на 0,12% за рахунок зростання оборотності оборотних коштів і зменшення Фондорентабельность, негативно вплинуло на даний показник зниження прибутковості на 1 реалізованої продукції .

А в 2008 р. в порівнянні з 2006 р. спостерігається значне зниження рентабельності підприємства на 7,56% за рахунок різкого зниження прибутку на 1 карбованець реалізованої продукції та уповільнення оборотності оборотних коштів і незначного зменшення Фондорентабельность, що в загальному підсумку і призвело до даного зниження .

У 2008р. в порівнянні з 2006р. спостерігається значне зниження загальної рентабельності підприємства на 7.56% за рахунок різкого зниження прибутку на 1 карбованець реалізованої продукції, уповільнення оборотності оборотних коштів і незначного зменшення Фондорентабельность.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В. І. Стражева. - Мінськ.: Вишейшая школа, 2007. - 400 с.

  2. Баканов, М. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 415 с.

  3. Бланк, І. А. Управління прибутком. - К.: «Ніка-Центр», 2008 .- 544с. (Серія «Бібліотека фінансового менеджменту», Вип. 2)

  4. Бука, Л. Удосконалення аналізу прибутку, / / ​​Бухгалтерський облік і аналіз. 2008, № 11, С.34-39.

  5. Виробничий звіти НПРУП «Екран» 2006-2008рр.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
29кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 9
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 2
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 13
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 24
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 8
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 26
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 14
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 5
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 16
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 21
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru