Аналіз производственноэкономической діяльності підприємства ЗАТ Тамбовмебель

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

ТАМБОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра: «Економіка та управління»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Кафедрою

___________Романов А.П.


«____»_____________ 2008


ЗВІТ

про економіко-управлінській практиці


Автор звіту ______________ Кондратюк Ю.А.

Група У-42

Спеціальність 050802 «Економіка і управління на підприємстві».

Керівники практики:


від підприємства ______________________________Нечаева Л.М.

оцінка підпис, дата

від університету _____________________________ Романов А.П.

підпис, дата

Звіт про практику захищений _________________ оцінка _________


Тамбов 2008 р

Зміст


Введення

1. Опис системи управління підприємством

1.1 Загальні відомості про підприємство

1.2 Система управління підприємством

1.2.1 Загальні цілі та завдання організації

1.2.2 Структура управління підприємством

1.2.3 Організація управління

1.2.4 Керівництво та координація

1.2.5 Контроль

1.2.6 Комунікації в організації

1.3 Продукція підприємства

2. Аналіз господарської діяльності підприємства

2.1 Фінансовий стан підприємства

2.2 Аналіз структури балансу

3. Маркетингова діяльність підприємства

3.1 Коротка характеристика роздрібної торгівлі та аналіз рекламно-інформаційної роботи

3.2 Аналіз асортименту на підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель»

3.3 Формування асортименту нової продукції на ЗАТ «Тамбовмебель»

3.4 Аналіз фірм-конкурентів ЗАТ «Тамбовмебель»

Висновок

Програми


Введення


Організація - це систематизоване свідоме об'єднання дій людей, що ставить за досягнення певних цілей. Основними складовими будь-якої організації є завдання, люди і управління.

Будь-яка організація реалізує три процеси: отримує ресурси із зовнішнього оточення, здійснює виготовлення продукту і передає продукт в зовнішнє середовище. Для успішного існування організації необхідно підтримувати певний баланс між цими трьома процесами.

Під внутрішньоорганізаційної життя управління покликане створювати і управляти функціональними процесами, що протікають в організації. Це створення структури організації, здійснення управління внутрішньоорганізаційними процесами, формування і управління використанням технологічної підсистеми організації, управління кадровою роботою, формування та розвиток організаційної культури, управління виробництвом, маркетингом і фінансами організації, а також здійснення аналізу та обліку проведеної роботи.

Метою даної практики є аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства і його основних функціональних підрозділів. Аналіз проводиться в логічній послідовності з попередньою оцінкою економічного потенціалу організації, ступеня ефективності його використання, з виявленням відхилень практики управління від існуючих критеріїв системного планування, раціональної організації менеджменту, ефективного керівництва і прийняття рішень, високої мотивації та дієвого контролю робіт і персоналу.

Об'єктом аналізу є промислове підприємство ЗАТ «Тамбовмебель», що займається випуском меблів і сувенірів.

 1. Опис системи управління підприємством

  1. Загальні відомості про підприємство

Акціонерне товариство «Тамбовмебель», надалі, іменоване "товариство", є закритим акціонерним суспільством. Товариство є юридичною особою, діє на заснований статуту і законодавства Російської Федерації. Товариство створене без обмеження терміну його діяльності. Товариство створено шляхом перетворення орендного підприємства ПМО "Тамбовмебель" є його правонаступником.

Повне фірмове найменування товариства: Закрите акціонерне товариство "Тамбовмебель».

Скорочене фірмове найменування товариства: ЗАТ «Тамбовмебель»

Місце знаходження товариства: 392032, г.Тамбов, Моршанске шосе, д.38. Поштова адреса суспільства: 392032, г.Тамбов, Моршанске шосе, д.38.

Товариство має цивільні права і несе цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами.

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральними законами, суспільство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство здійснює такі основні види діяльності:

 • виготовлення меблів та сувенірів;

 • посередницькі послуги;

 • надання послуг населенню;

 • оптова, виїзна, комісійна, роздрібна торгівля, торговельно-посередницька та торгово-закупівельна діяльність, брокерські, дилерські, посередницькі, консалтингові маркетингові послуги;

 • збір, закупівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;

 • організація навчальних курсів;

 • інвестиційна діяльність;

 • охоронна діяльність в інтересах підприємства;

 • розробка та створення на базі серійно випускається техніки зв'язку комунікаційних та інших систем різного призначення;

 • виробництво ТНП, інших товарів та надання послуг;

 • торгово-посередницькі операції, включаючи пошук потенційних партнерів серед юридичних осіб та громадян, маркетингова і рекламна діяльність;

 • здійснення брокерських, дилерських, маклерських, агентських, поручітельскіх, комісійних консігнаторскіх та інших видів посередницьких операцій і. функцій;

 • будівництво об'єктів житлового, соціально-побутового та іншого призначення, в тому числі будівництво будинків і котеджів для сільської місцевості;

 • вкладення власних та залучених коштів, включаючи валютні ресурси в проекти співпраці з російськими та зарубіжними організаціями, фірмами та громадянами, включаючи створення спільних і самостійних виробництв (підприємств), як Російської Федерації, так і за кордоном.

 • сприяння у забезпеченні населення ТНП, організація товарообмінних поставок комплектації, доставки додому, виписки по журналах;

 • виробництво будматеріалів, ремонтно-будівельні, ремонтно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи;

 • виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація продукції сільського господарства;

 • виробництво і реалізація товарів народного споживання і продуктів харчування, виробництво і реалізація виробів і напівфабрикатів: відкриття магазинів, торгових точок, побутове обслуговування населення

 • організація підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів;

 • здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством Російської Федерації.


Система управління підприємством


1.2.1 Загальні цілі та завдання організації

Передбачається, що виходячи з вимог ринку і можливостей організації, встановлюються цілі цієї організації, формулюється її місія.

Головною метою виробничої організації вважається максимізація прибутку. Досягнення цієї мети означає, що компанія отримує максимум від ринку, а це, у свою чергу, дозволяє компанії розширюватися, збільшити зарплату своїм працівникам, вимагаючи від них замість цього відповідної віддачі.

Основною метою ЗАТ «Тамбовмебель» є максимізація прибутку, досягнення якої передбачає прагнення організації до мінімізації витрат і оподаткування. Також однією з основних цілей є постійне зростання організації, яка передбачає розширення асортименту продукції, що випускається і впровадження у виробництво нових технологій.

Місія організації - це її найбільш загальна мета, яка деталізує статус організації, декларує її головні завдання, визначає загальний напрямок її діяльності. Ефективно сформульована місія народжує позитивні почуття і емоції щодо організації, мобілізує організацію в цілому на конкретні дії.

1.2.2 Структура управління підприємством

Організаційна структура стає більш зрозумілою, якщо її зобразити схематично. Схема допомагає усвідомити розподіл повноважень, порядок підпорядкованості та звітності. У Додатку представлена ​​структурна схема ЗАТ «Тамбовмебель».

ЗАТ «Тамбовмебель» є закритим товариством з приватною формою власності, тому на чолі структури знаходиться загальні збори акціонерів. Підприємством керує генеральний директор, який призначається загальними зборами акціонерів. Структура підприємства розбита на функціональні підструктури. На чолі кожної підструктури стоїть директор.

Функції даних підструктур випливають з обов'язків заступників генерального директора.

У функції комерційної підструктури входить забезпечення матеріально-технічної бази виробництва, проведення маркетингових досліджень, проведення заходів по збуту готової продукції, а також наповнення портфеля замовлень.

Найважливішою складовою технічної підструктури є виробництво. У функції цієї підструктури входить проектування, випробування, виробництво продукції, а також виконання технічного контролю та дослідження на предмет відповідності нормам якості.

Для регламентації діяльності структурних підрозділів на ЗАТ «Тамбовмебель» підприємстві розроблено положення і посадові інструкції працівників цих підрозділів.


1.2.3 Організація управління

Вивчення організаційної структури необхідно для вивчення структури управління підприємством, а так само його функціонування.

Завдання організаційної роботи - створення структур, всередині яких будуть здійснюватися діяльність, спрямована на досягнення намічених цілей, а також розподіл обов'язків між виконавцями. Невід'ємною частиною організаційного процесу є також підрозділ фірми на групи, відділи, секції, відділення. Створення таких підрозділів дозволяє систематизувати виникаючі завдання організаційного характеру таким чином, щоб забезпечити оптимальні умови для управління ходом їх рішення з боку адміністрації.

У даній організації існує лінійно-функціональна структура управління. Апарат управління побудований з взаимоподчиненность органів управління у вигляді ієрархічної градації, а його функціональна спеціалізація значно підвищує його ефективність, тому що замість універсальних менеджерів з'являється штат висококваліфікованих фахівців. При даній структурі забезпечується такий розподіл праці, при якому лінійні ланки управління покликані командувати, а функціональні - консультувати, допомагати у вирішенні поточних конкретних питань і підготовці відповідних рішень, планів, програм. Можна виділити три рівні управління: Товариством керує директор, а за кожну із сторін діяльності відповідає один з його заступників; наступний рівень управління складають працівники, які очолюють те чи інше підрозділ, і підкоряються того заступнику, який відповідає за сферу їх діяльності перед директором.

Вік керівного персоналу складає в середньому 43 роки з стажем роботи на керівній посаді не менше п'яти років.

Говорячи про складність даної структури управління, можна сказати, що за ступенем диференціації вона відноситься до горизонтального типу з широким діапазоном управління, так як є кілька рівнів управління. Ступінь формалізації структури даної організації досить висока, тому що діяльність організації підкріплена низкою нормативних документів. Структура централізована, тому що всі важливі питання узгоджуються з вищим рівнем керівництва. Права, обов'язки і відповідальність співробітників, що стоять на керівних посадах чітко сформульовані в посадових інструкціях. В організації існує певний набір правил і процедур, яких чітко дотримується персонал підприємства. Організовано жорсткий контроль за якістю матерiалiв та комплектуючих, за якістю готової продукції та дотриманням заходів з техніки безпеки.

Така структура є оптимальною і найбільш раціональною для даного підприємства.


1.2.4 Керівництво та координація

Незалежно від форми власності підприємства керівник, з одного боку, об'єктивно вбудований в систему державної влади, яка вбачає в його діяльності підтримку політичного режиму, джерело податкових надходжень, фундамент соціальної стабільності. З іншого боку, керівник підпорядкований економічним законам, змушений шукати ринки збуту, мінімізувати витрати, сплачувати податки, шукати клієнтів і боротися з конкурентами.

Слід зазначити, що в ЗАТ «Тамбовмебель» найбільш поширеною є раціональна модель прийняття управлінських рішень, що передбачає вибір такої альтернативи, яка принесе максимум вигоди для організації. У рамках цього підходу проводиться всебічне визначення проблеми, пошук альтернатив, ретельний підбір даних та їх поглиблений аналіз. Оціночні критерії при цьому визначаються на самому початку процесу. Обмін інформацією відбувається неупереджено на основі вибору кращої альтернативи для організації в цілому.

Описуючи стиль керівництва потрібно відзначити, що про успіхи менеджерів судять не по тому, що вони роблять, а по тому, як вони спонукають до роботи інших. Спонукати або мотивувати людей, можна тільки впливаючи на них певним чином або впливаючи на них. Влада - це здатність чинити вплив на поведінку людей.

Директор ЗАТ «Тамбовмебель» користується авторитетом і повагою у персоналу підприємства.

У цілому стиль його управління можна охарактеризувати як демократичний. Тим не менш, іноді він застосовує і владні повноваження, наприклад, при врегулюванні виробничих конфліктів.


1.2.5 Контроль

На даному підприємстві велика увага приділяється контролю за виробництвом.

В організації існують норми і стандарти виробництва; якості продукції; норми витрат ресурсів; норми часу та норми виробітку.

Контроль за якістю продукції, що випускається, сировини і матеріалів, а також за дотриманням встановленого технологічного процесу на всіх стадіях виробництва здійснює виробнича лабораторія. Вона забезпечує на заводі постійний контроль за правильним проведенням аналізів, якістю продукції, що випускається, сировини і матеріалів, за відповідність їх з ГОСТом і технічним умовам; за правильністю зберігання готової продукції, сировини і матеріалів на складах заводу, за точним виконанням затверджених технічних інструкцій і режимів на всіх стадіях виробництва.

Одним з інструментів контролю на підприємстві є вхідний контроль комплектуючих виробів, напівфабрикатів та матеріалів, що надходять на підприємство, відповідно до затвердженого стандартом підприємства.

Даний стандарт включає в себе наступні положення:

 1. Область застосування.

 2. Нормативні посилання.

 3. Позначення та скорочення.

 4. Загальні положення.

5. Вимоги до вхідного контролю - вимоги до вхідного контролю встановлюються в «Переліку підлягає вхідному контролю продукції», в якому вказують:

 • номенклатуру контрольованої продукції;

 • нормативні документи;

 • контрольовані параметри;

 • методи контролю;

 • режими вимірів;

 • вимоги до технічних характеристик засобів вимірювань, або їх номенклатуру;

 • правила приймання, вид контролю;

 • гарантійний термін зберігання;

 • вказівки про маркування продукції за результатами вхідного контролю.

6. Організація вхідного контролю.

7. Порядок пред'явлення продукції на вхідний контроль, ідентифікація якості продукції.

Матеріально відповідальні особи групи постачання протягом 24 годин з дня надходження продукції на склад виробляють приймання продукції за номенклатурою, кількістю, здійснюють сортування за марками, партіям, плавок, перевіряють наявність супровідної документації, збереження тари, пломб і попереджувальних написів і пред'являють продукцію на вхідний контроль разом із супровідною документацією та актом приймання продукції.

8. Реєстрація результатів вхідного контролю - працівник групи вхідного контролю на підставі актів приймання продукції виробляють реєстрацію вхідного контролю в журналах:

 • «Журнал приймання напівфабрикатів»;

 • «Журнал приймання матеріалів»;

 • «Журнал приймання комплектуючих виробів»;

9. Порядок контролю за дотриманням правил зберігання та видачі у виробництво надійшла на підприємство продукції - результати контролю оформляються актом.

10. Управління невідповідною продукцією на вхідному контролі.


1.2.6 Комунікації в організації

Для того щоб організація могла нормально функціонувати і здійснювати поставлені перед нею завдання і цілі, їй необхідно взаємодіяти з низкою інших організацій, таких як державні податкові органи, банки, різні фінансові установи, а так само підприємства, з якими укладено договори на поставку матеріалів, комплектуючих і напівфабрикатів.


  1. Продукція підприємства

Основна продукція підприємства:

набори для житлової кімнати, м'які меблі, меблі для спальні, передпокої, кухні, ванної кімнати, дитячі меблі, а також окремі вироби - шафи, ліжка, диван-ліжка, тумбочки, тумби для апаратури, комоди, трельяжі, комп'ютерні столи.


Таблиця 1 - Характеристика продукції підприємства в 2006 році

п / п

Найменування продукції Од. ізм. натурального випуску продукції Річний обсяг випуску в натуральному вираженні Річний обсяг випуску у вартісному виразі, тис. руб. Питома вага в загальній вартості виробленої продукції,%
1 2 3 4 5 6
1 Столи шт. 627 1820 1,7
2 Шафи шт. 18458 76601 72,2
3 Ліжка шт. 2964 13539 12,7
4 Сувеніри

306 0,3
5 Інші меблі

13767 13,1
Разом


106033

Для виробництва продукції використовується екологічно чиста сировина, що постачається з Шексни, Череповця, Сиктивкара. Оздоблення виробів здійснюється вологостійким лаком, виробленим на підприємствах Швеції, Фінляндії. Меблі виготовляється на імпортному обладнанні з Німеччини, Італії. Для обробки деталей фасадних поверхонь застосовуються лінії з програмним управлінням. До того ж для виробництва меблів спеціально підбираються комплектуючі різних типів: облицювальні і обробні матеріали, стійкі до впливу вологи, пластики (при виробництві кухонних меблів), стійкі до впливу температур.


2. Аналіз господарської діяльності підприємства


2.1 Фінансовий стан підприємства


Для оцінки фінансового стану підприємства розрахуємо наступні показники рентабельності:

 • Рентабельність виробництва:
Зміна за рік склало 0,5%. Бачимо, що на кінець 2006 року цей показник погіршився в порівнянні з початком 2006 року. Це могло статися внаслідок зниження виручки від реалізації.

- Рентабельність продажів:
Зміна за рік склало 0,2%. Бачимо, що на кінець року цей показник також погіршився.

167744 руб.

110075 руб.


Зміна за рік склало: ΔВР =- 57669руб.

Тр = 65%Розглянемо IV та V розділи бухгалтерського балансу. Ми бачимо, що у підприємства відсутні довгострокові зобов'язання, як за звітний, так і за попередній рік. Це може говорити про те, що підприємство не хоче ризикувати, взявши на себе довгострокові кредити і позики, і намагається обійтися власними коштами і короткостроковими зобов'язаннями. Короткострокові зобов'язання підприємства склали на початок року 23186 тис. руб., На кінець року 23559 тис. руб., А зміна за рік склало 373 тис. руб.

 • Рентабельність власного капіталу:Зміна за рік склало 0,03%.

Далі дамо оцінку фінансової стійкості ЗАТ «Тамбовмебель» за наступними показниками:

 • Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
Зміна за рік склало -0,01. Цей коефіцієнт показує, яка частка активів може бути покрита за рахунок власних коштів.

 • Коефіцієнт співвідношення позикових і власних (у тому числі оборотних) коштів (коефіцієнт фінансування).
Зміна за рік склало 0,1. Тобто зросла частка позикового капіталу по відношенню до власного. Це негативний момент.

 • в т. ч. оборотних коштів:Зміна за рік склало -0,01, тобто ми бачимо, що частка позикового капіталу стосовно оборотних засобів зменшилася на 1%.

 • Коефіцієнт маневреності СК:Зміна за рік склало 0,1, що говорить про те, що ступінь фінансування оборотних засобів власними джерелами покращився на 10% в порівнянні з початком року.

 • Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами оборотних активів:


 • ТрПЧ> ТРП> ТрВР> ТРК> 100%

  1. = 1310 тис.руб. = 1307 тис.руб. = 99,77%

  2. ПНГ = 1736 тис. руб. Пкг = 1714 тис.руб. = 98,73%

  3. ВРНГ = 167744 тис.руб. ВРкг = 110075 тис.руб. = 65,6%

  4. КНГ = 44694 тис.руб. Ккг = 44008 тис.руб. = 98,46%

Отримали наступне співвідношення:

99,77% <98,73%> 65,6% <98,46% <100%

Таким чином, ми бачимо, що не дотримується так звана «золота» формула бізнесу. Видно, що темпи зростання показників <100%-це негативна тенденція.


2.2 Аналіз структури балансу підприємства


Таблиця 6 - Аналіз основних фондів підприємства в 2006 р.

№ п / п Види основних фондів Балансова вартість, тис. грн. Питома вага в загальній вартості,%


На початок року На кінець року На початок року На кінець року
1 Будинки 26684 28684 45,9 48,92
2 Споруди та передавальні пристрої 6124 6338 10,53 10,82
3 Машини та обладнання 17091 17584 29,4 30
4 Транспортні засоби 6032 5480 10,37 9,35
5 Виробничий і господарський інвентар 193 474 0,33 0,91
разом 58124 58560 100 100

Таблиця 7 - Розрахунок показників використання ОПФ в 2006 р.

п / п

Показники Од. вимірювання На початок року На кінець року Зміна
1 2 3 4 5 6
1 Виручка від реалізації товарів, продукції, послуг тис.руб. 167744 110075 -57669
2 Середньооблікова чисельність ППП чол. 403 381 -22
3 Вартість основних виробничих фондів тис.руб. 58124 58560 436
4 Фондовіддача руб. / руб. 2,9 1,9 -1
5 Фондомісткість руб. / руб. 0,34 0,52 0,18
6 Фондоозброєність руб. / руб. 144,22 153,7 +9,48

Таблиця 8 - Аналіз оборотних фондів підприємства в 2006 р.

№ п / п Види оборотних фондів Вартість, тис. грн. Питома вага в загальній вартості,%


На початок року На кінець року На початок року На кінець року
1 Матеріали 14348 12542 41,9 35,8
2 ПДВ по придбаних цінностях 1043 224 3 0,63
3 Готова продукція 7448 7800 21,75 22,3
4 Незавершене виробництво 22 - 0,06 -
5 Грошові кошти 450 607 1,31 1,73
6 Дебіторська заборгованість 10515 13369 30,7 38,2
7 Витрати майбутніх періодів 414 460 1,28 1,34
разом 34240 35002 100 100

Таблиця 9 - Аналіз оборотних активів в 2006 р.

№ п / п Показники Од. вимірювання На початок року На кінець року Зміни
1 Виручка від реалізації товарів, продукції, послуг тис.руб. 167744 110075 -57669
2 Матеріальні витрати тис.руб. 96153 57442 -38711
3 Витрати на енергію тис.руб. 34340 31017 -3323
4 Матеріаломісткість продукції руб. / руб. 0,57 0,52 -0,05
5 Енергоємність продукції руб. / руб. 0,20 0,28 0,08

Таблиця 10 - Аналіз динаміки продуктивності праці.

№ п / п Показники Од. вимірювання На початок року На кінець року Зміни
1 Виручка від реалізації товарів, продукції, послуг тис.руб. 167744 110075 -57669
2 Середньооблікова чисельність ППП чол. 403 381 -22
3 Продуктивність праці тис. грн. / чол. 416,23 288,9 -127,33

Таблиця 11 - Аналіз структури собівартості одиниці продукції.

(Шафа-купе 2-дв. З зерк.двер. В алюмінієвій рамці В = 2163 мм.)

№ п / п Найменування статей калькуляції Сума, руб. Питома вага в собівартості продукції,%
1 Сировина, матеріали і комплектуючі вироби 6569.30 74,3
2 Транспортно-заготівельні витрати 459.85 5,2
3 Основна зарплата проізв.рабочіх 164.00 1,85
4 Додаткова зарплата произв. робочих 13.12 0,15
5 Відрахування від основ, і додатк. зарплати 31.70 0,35
6 Паливо для технологічних цілей 13.45 0,15
7 Енергія для технологічних цілей 49,36 0,55
8 Підготовка і освоєння виробництва 7.05 0,08
9 Цехові витрати 146.78 1,7
10 Загальнозаводські витрати 564.00 6,4

Виробнича собівартість 8018.61 90,7
11 Позавиробничі витрати 817.90 9,2
Повна собівартість продукції 8836.51 100

Повна собівартість одиниці продукції -8836,51 руб.

Частка собівартості у відпускній ціні продукції становить - 67,8%


3. Маркетингова діяльність підприємства


Виробничо - торгове підприємство «Тамбовмебель» спеціалізується на випуску широкого асортименту меблів-наборів для житлової кімнати, наборів для спальні, передпокої, кухонних меблів, а також окремих виробів - шаф, ліжок, тумбочок, тумб для радіоапаратури, комодів, трельяжів, а також сувенірів хохломской розпису.

ЗАТ «Тамбовмебель» найбільше в Тамбовської області, відомо не тільки на місцевому ринку, але і за межами регіону. За цей час підприємство зарекомендувало себе як надійного і стабільного виробника якісної продукції.


3.1 Коротка характеристика роздрібної торгівлі та аналіз

рекламно-інформаційної роботи


Роздрібна торговельна мережа являє собою сукупність торгових підприємств здійснюють купівлі - продаж товарів покупцями для їх особистого використання. ЗАТ «Тамбовмебель» реалізує свою продукцію в роздріб, через орендні магазини, що дозволяє вивчити купівельний попит, правильно сформувати асортимент товару, а так само через торгуючі підприємства м. Тамбова і Тамбовської області; м. Москви і Московської області; міст Липецька, Волгограда, Саратова, Пензи, Самари, Курська, Бєлгорода та інших регіонів. ЗАТ «Тамбовмебель» виробляє меблі розраховану на споживача з низьким, середнім і високим рівнем доходу.

Один з фірмових магазин ЗАТ «Тамбовмебель» знаходиться на території основних цехів. Продукція магазину відпускається як зі складу готової продукції при складальних цехах, так і з проміжного складу готової продукції, де знаходиться весь асортимент продукції, що випускається.

У грудні 2006 року відкрився новий фірмовий магазин «Кедр» підприємства ЗАТ «Тамбовмебель», що дозволило збільшити продаж меблів.

Для поліпшення купівельної спроможності і збуту товарів ЗАТ «Тамбовмебель» розміщує рекламу по телебаченню на різних каналах, практично на всі види продукції виготовлені каталоги, які сприяють збільшенню попиту на цікавить вид продукції. А так само для стимулювання збуту продукції застосовуються знижки на товар для торгуючих організацій інших областей.


3.2 Аналіз асортименту на підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель»


У асортиментний перелік ЗАТ «Тамбовмебель» входять:

 • Набір «Салют» з 2-ма шафами фасад МДФ тонований;

 • Набір «Цнінський» з 2-ма шафами фасад МДФ тонований;

 • Набір корпусних меблів «Веселка-1» фасад МДФ тонований, темна;

 • Набір корпусних меблів «Веселка-1» фасад погонаж профільний;

 • Набір «Калатея-2» світла

 • Набір «Калатея-4» світла

 • Набір для спальні - фасад МДФ

 • Набір для спальні - фасад глянсовий

 • Набір для спальні «Чайка-4» погонаж профільний;

 • Набір для спальні «Чайка-5» погонаж профільний

 • Набір для спальні «Чайка-3» погонаж профільний

 • Набір для спальні «Чайка-2» погонаж профільний

 • Набір меблів для передпокою «Ельдорадо-2» погонаж профільний

 • Набір для кухні "Трапеза-19» фасад МДФ, фасад ПВХ

 • Набір для кухні "Трапеза-36» фасад погонаж

 • Набір для кухні "Трапеза-36» фасад пластик

 • Набір для кухні "Трапеза" кутовий

 • Меблі для ванної кімнати

Асортимент меблевої продукції реалізується в магазині «Кедр» підприємства ЗАТ «Тамбовмебель» можна проаналізувати за різними напрямками:

По-перше, аналізуючи структуру асортименту корпусних меблів, що реалізується в магазині «Кедр», за експлуатаційним призначенням, за функціональним призначенням, за конструктивними ознаками та за матеріалами (таблиці 1,2,3,4).

Структура асортименту характеризується питомою часткою кожного виду і / або найменування товару в загальному наборі.

Показники структури асортименту можуть мати натуральне або грошовий вираз і носять відносний характер. Вони розраховуються як відношення кількості окремих товарів до сумарної кількості всіх товарів, що входять в асортимент.


Таблиця 1 - Структура асортименту корпусних меблів, що реалізується в магазині «Кедр», за експлуатаційним призначенням.

Вид меблів Кількість меблів у магазині Питома вага в асортименті, (%)
Меблі для спальні 30 11,5
Меблі для їдальні 24 9,2
Меблі для вітальні 21 8
Меблі для передпокою 72 27,6
Дитячі меблі 68 26,1
Кухонна меблі 46 17,6
Разом: 261 100

Висновок: У магазині «Кедр» переважає меблі для передпокою, дитячі меблі та кухонні меблі це означає, що саме ці меблі користується найбільшим попитом. На другому місці знаходяться меблі для спальні. Найменшу питому вагу в структурі асортименту має меблі для вітальні та меблі для їдальні.


Таблиця 2 - Структура асортименту корпусних меблів, що реалізується в магазині «Кедр», за функціональним призначенням.

Вид меблів Кількість меблів у магазині Питома вага в асортименті, (%)
Шафа для одягу 109 8,1
Шафа для білизни 84 6,2
Шафа для посуду 91 6,8
Шафа для книг 33 2,5
Кухонний шафа 51 3,8
Кухонний шафа-стіл 41 3,0
Стіл журнальний 14 1,0
Табурети 39 2,9
Стіл обідній 44 3,3
Стіл туалетний 9 0,7
Шафа під мийку 40 3,0
Шафа з вітриною 132 9,8
Настінний шафа 71 5,3
Комбінована шафа 58 4,3
Сервант 105 7,8
Тумба 102 7,6
Комод 47 3,5
Туалетна тумба 32 2,4
Ліжко 27 2,0
Тумба для постільних речей 29 2,2
Буфет 34 2,5
Стелаж 28 2,1
Полиця 126 9,4
Разом: 1346 100

Висновок: Таким чином, найбільшу питому вагу в структурі асортименту меблів за функціональним призначенням мають шафи для одягу (8,1%), шафи для білизни та посуду (6,2% і 6,8% відповідно), шафи з вітринами (9, 8%), серванти, полиці і тумби (7,8%; 7,6% і 9,4% відповідно), а це означає, що ці види меблів найбільш вигідні для виробництва і реалізації і користуються найбільшим попитом у споживачів.


Таблиця 3 - Структура асортименту корпусних меблів, що реалізується в магазині «Кедр», за конструктивними ознаками.

Вид меблів Кількість меблів у магазині Питома вага в асортименті, (%).
Розбірні меблі 818 60,8
Секційні меблі 528 39,2
Разом: 1346 100

Висновок: Розбірна меблі займають найбільший відсоток у структурі асортименту, така меблі займають дуже мало місця при її зберіганні, що дуже важливо для торгового підприємства.


Таблиця 4 - Структура асортименту меблевої продукції магазину «Кедр» за матеріалами.

Матеріал Кількість меблів у магазині, (шт.) Питома вага в асортименті, (%)
ЛДСП 517 50,8
МДФ 369 36,3
ДСП 85 8,3
ДВП 45 4,4
Разом: 1016 100

Висновок: Такі матеріали, як ЛДСП і МДФ є більшою частиною асортименту меблевої продукції магазину «Кедр», так як ці матеріали відносно якісні і не дорогі.

По-друге, аналізуючи асортимент корпусних меблів за допомогою ABC аналізу.

ABC аналіз дозволяє зосередити на найбільш значимих об'єктах з точки зору поставлених цілей, наприклад залежно від витрат всі матеріали діляться на три класи:

Клас А - нечисленні, але важливі матеріали потребують великих вкладень коштів. Стан цих запасів постійно контролюють, точно визначають издержи пов'язані із закупівлею, доставкою і зберіганням, а також розмір і момент замовлення.

Клас В - це відносно другорядні матеріали вимагають меншої уваги, ніж з класу А. Тут здійснюється звичайний контроль та збір інформації про запаси, який повинен дозволити своєчасно виявити основні зміни у використанні запасів.

Клас С - складає значну частину номенклатури. Це недорогі матеріали на них припадає найменша частина вкладень у запаси. Точні розрахунки моменту і розміру замовлення з товаром даної групи не проводяться.

Поповнення запасів реєструється, але поточний облік їх рівня не ведеться.

Імовірність виникнення попиту на товар з груп А, В, С різна. У більшості торгуючих фірм приблизно 75% вартості запасів охоплює 10 асортиментних позицій (група А), 20% вартості охоплює 25 асортиментних позицій (група В), 5% вартості охоплює 65 асортиментних позицій (група С).

Алгоритм поділу усього асортименту на групи ABC.

Загальна кількість заявок ділиться на загальну кількість асортиментних позицій, тобто розраховується показник середньої кількості заявок на одну асортиментну позицію;

Всі товари, кількість заявок на які в 6 і більше разів перевищують середню ціну, включаються до групи А;

До групи С включаються товари кількість заявок на які в 2 і більше разів менше середньої ціни, всі інші включаються в групу В.

На основі проведення ABC аналізу (додаток Б) можна зробити следующіевиводи:

До товарів групи А відносяться набори «Цнінський», який складає 63%, Модуль № 2 з модульної системи «Цнінський» - 37,8% і шафа 4-х дверний з групи виробів для спальні - 31,9 від усього випуску в 1 кварталі виробів з МДФ по різних ділянках виготовлення. Оскільки попит на ці ізелія високий, то підприємству слід збільшити випуск цих виробів.

До товарів групи В належать набір меблів «Салют» - 22,6%, Модуль № 1 - 16,1 та ліжко 2-х спальне - 21,8%. Таким чином виробництво виробів
групи В залишити без зміни. Вироби з обсягами попиту від 2% і нижче, відносять до групи С, вироби цієї групи слід поступово зняти з виробництва.

По-третє, аналізуючи асортимент за коефіцієнтами широти, повноти і новизни за 4 квартал 2006року.

Широта асортименту показує кількість асортиментних груп, які присутні в асортиментному переліку підприємства, а в разі аналізу певної асортиментної групи - кількість асортиментний підгруп і т.д. Коефіцієнт широти - співвідношення фактичної й базової широти асортименту:


Кш = ШФ / ШБ


ШФ - кількість наборів меблів, що є в наявності

ШБ - кількість наборів меблів випущене в грудні

Таким чином, Кш = 13/19 = 0,68

Повнота асортименту - здатність набору товарів однорідної групи задовольняти однакові потреби.

Коефіцієнт повноти - співвідношення фактичної й базової повноти асортименту:


Кп = Пф / Пб


Пф - кількість різновидів виробів

Пб - кількість різновидів виробів у грудні

Тоді Кп = 161/249 = 0,64

Новизна (оновлення) асортименту - здатність товару задовольняти змінилися потреби за рахунок появи нових товарів.

Коефіцієнт новизни - відношення кількості нових товарів до фактичної повноті асортименту:


Кн = Н / Пф


Н - кількість нових виробів, випущених у грудні

Пф - кількість наборів меблів в наявності

Отже, Кн = 6 / 13 = 0,48

Виходячи з коефіцієнтів можна зробити висновок, що на підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель» досить повний і широкий асортимент продукції, а також переважають нові види виробів.


3.3 Формування асортименту нової продукції на ЗАТ

«Тамбовмебель»


Керівництво підприємства на основі аналізу ринку приймає рішення про зміну асортименту продукції. Подальшим кроком розробки асортименту є прийняття рішення про випуск тієї чи іншої продукції: випуск нової, модернізація існуючих виробів, або зняття з виробництва з тих чи інших причин.

На підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель» асортимент товарів повністю відповідає асортиментному переліку.

На підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель» проводиться робота з оновлення асортименту товарів.

У 2005 році були освоєні нові вироби:

- Кутові елементи до наборів меблів для кухні «Трапеза-36», «Трапеза-19»;

- Стіл туалетний з погонажу до наборів меблів для спальні «Чайка-2», «Чайка-3»;

 • стіл туалетний до спальні з МДФ і ПВХ одно-двох тумбовий;

 • дзеркало навісне до туалетним столів з МДФ;

 • модульна система № 4 з набору модульних меблів «Веселка»;

 • модуль № 8, № 9 до набору модульних меблів «Цнінський».

З 2005 року виготовляється меблі за індивідуальними замовленнями від організацій і населення відповідно до особливостей і габаритами приміщень, з різними колірними рішеннями та вимогами до конструкції та декорування фасадів.

Також в 2005 році були освоєні нові технології:

 • складання рамкових фасадів з погонажу з'єднанням шкантів;

 • виробництво нового виду погонажу та декоративного бруса;

 • технологія личкування крайок меблевих дітей кромкою з ПВХ з подальшим фрезеруванням свесом кромки;

 • технологія виробництва профільного погонажа з новим перетином;

Для раціонального використання фрезерних верстатів з комп'ютерним управлінням були виготовлені шаблони для фрезерування фасадних стінок комода, накладок декоративних для ліжок із МДФ на фрезерно-копіювальних верстатах.

Формуванням асортименту на підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель» займається планово економічний відділ, спільно з конструкторським і технологічним. На основі купівельного попиту на товар чи інший вид продукції згідно заявок від торгуючих організацій.

При щомісячному складанні бізнес - плану «Розрахунок плану виробництва з урахуванням заявок всіх збутових служб» (додаток В) враховується залишок на кінець місяця того чи іншого виду продукції і попит з торгових точок. При зменшенні попиту на окремий вид товару, його проектують на майбутній місяць в меншому обсязі (у штуках). Протягом місяця, року при аналізі асортименту продукції, що випускається відбувається мимовільне зменшення випуску не користуються попитом окремих видів меблів. Для випуску більш стильною, що користується попитом у покупців меблів працівники ЗАТ «Тамбовмебелі» постійно відвідують виставки меблевої

продукції такі як: «Експо - Крокус», Меблі-2006 у м. Москва, де представлені нові види меблів російських виробників, що дозволяє більш своєчасно дізнатися про новинки та попит на той чи інший вид продукції. Користуючись інформацією отриманою з торгуючих точок на підприємстві ЗАТ «Тамбовмебель» з кожним місяцем збільшується асортимент продукції, що випускається меблів. Освоєно випуск наступних нових виробів:

 • меблі для дитячої кімнати «Попелюшка»;

 • меблі для молодіжної кімнати «Ритм»;

 • класична модель меблів для спальні з МДФ покрита глянсовою плівкою ПВХ;

 • меблі для спальні з сферичним фасадом «Чайка - 4»;

 • малогабаритні стінки «Веселка - 4», «Веселка - 5»;

 • доповнена модульна система «Цніскій» шафами для книг і кутовою шафою.

ЗАТ «Тамбовмебель» виробляючи свою продукцію намагається задовольнити всім категоріям населення.


3.4 Аналіз фірм-конкурентів ЗАТ «Тамбовмебель»


Конкурентами ЗАТ «Тамбовмебель» є підприємства м. Москви і московської області (Шатурський меблевий комбінат, меблевий комбінати № 1,2.), М. Воронежа - холдингова компанія «Меблі Черноземья», м. Липецька - Усманському меблева фабрика, Таганрозький меблевий комбінат, Волгоградський меблевий комбінат. Всі перераховані вище підприємства випускають меблі для споживача середнього достатку, за винятком «Меблі Черноземья».

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається меблів, неодмінного поліпшення її якості, зміни дизайну у 2002 році були придбані за рахунок власних коштів і введені в експлуатацію верстати з програмним управлінням. У зв'язку з цим освоєні нові види продукції з застосуванням МДФ - це набори корпусних меблів «Цнінський» нової моделі, «Веселка-2», «Калатея», ліжко 2-х спальне з фігурною спинкою, тумба приліжкова, шафа 4-х дверний з дзеркалом, дзеркало навісне, комод, трельяж, набір м'яких меблів «Фуксія», вироби для ванної кімнати в кількості одиниць. У результаті з'явилася можливість приймати участь у виставках: на 13-ій міжнародній виставці «Експоцентр», «Меблі Росії» і «Євроекспомеблі» у Москві, де були вручені дипломи, а на міжнародній виставці - ярмарку «ЕкспоМебель» у м. Кемерово ЗАТ « Тамбовмебель »нагороджено дипломом 1 ступеня за кращий експонат - набір корпусних меблів« Веселка ».

На виставці «Інтер'єр - Інтерсвет» в м. Новоросійську вручений Диплом «За професійну роботу на виставці і просування високоякісної продукції в південному регіоні».

На IX міжнародній спеціалізованій виставці «Квартира» в Санкт-Петербурзі ЗАТ «Тамбовмебель» вручено Почесний диплом. За збільшення обсягів виробництва у 2002 році колектив ЗАТ «Тамбовмебель» нагороджений Почесним дипломом Міністерства промисловості, науки і технології РФ.

На початку 2003 року ЗАТ "Тамбовмебель" удостоєна призу "Гран-прі" "Еффі" ("Grand Prix" Effie ") який підприємство отримало за рішенням Координаційної Комітету міжнародної Програми" Партнерство заради Прогресу ". Призу" Гран-прі "" Еффі " удостоєні 48 російських підприємств, участь яких в міжнародних виставках і ярмарках у 2001-2002 роках отримало високу оцінку експертів. Підприємствам-власникам призу, згідно загальноєвропейської класифікації, присвоюється категорія А - "Учасник міжнародних економічних відносин", а керівник підприємства нагороджується Орденом "Золотий Імперіал "(II ступеня).


Висновок


Ринковий успіх є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їхні ринкові можливості зумовлюються правильно розробленої і послідовно здійснюваної товарної політики.

Основними цілями товарної політики є:

 • забезпечення прибутку;

 • збільшення товарообігу;

 • примноження частки ринку, на якому діє фірма;

 • зниження витрат на виробництво і маркетинг;

 • підвищення іміджу;

 • розсіювання ризику.

Досягнення основних цілей товарної політики здійснюється завдяки стратегічним рішенням в наступних областях створення і просування товару:

 • його інновації;

 • варіації;

 • диференціації;

 • елімінації;

 • встановлення і вибору марки;

 • упаковки;

 • форми і виду товару і т. д.

Відповідно до завдань товарної політики належить: пошук нових товарів; розвиток нових товарів; введення нових товарів на ринок, обгрунтування форм товарів; регулювання якості товарів; контроль за поведінкою нових товарів на ринку і т.д. Перші три зазначені завдання вирішуються при введенні нових товарів на ринок, а вирішення інших завдань відбувається протягом усього життя товару.

Таким чином, виходячи з даного звіту, можна зробити наступні висновки: розглядаючи структуру асортименту меблів і маркетингові дослідження, які проводилися звіті можна точно сказати які види меблевої продукції користуються попитом і більш вигідні для виробництва і реалізації.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Звіт з практики
97.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз виробничо економічної діяльності підприємства ЗАТ Тамбовмебель 2
Аналіз виробничо економічної діяльності підприємства ЗАТ Тамбовмебель
Аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ЗАТ СНХРС
УУчет і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ЗАТ ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ
Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ Перший український міжнародний банк ЗАТ ПУМБ
Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ Перший український міжнародний банк (ЗАТ ПУМБ)
Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ Перший український міжнародний банк (ЗАТ ПУМБ)
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга 93 2
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга 93
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru