Аналіз основного і оборотного капіталу Аналіз фінансової стійкості підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра економіки
РЕФЕРАТ
На тему:
«Аналіз основного і оборотного капіталу. Аналіз фінансової стійкості підприємства »
МІНСЬК, 2008

1. Аналіз основного і оборотного капіталу
У процесі аналізу вивчають склад, структуру і динаміку основного і оборотного капіталу (табл. 1 і 2), з'ясовують причини зміни їх складових і дається оцінка цим змінам за звітний період.
Таблиця 1
Горизонтальний і вертикальний аналіз складу, структури і динаміки основного капіталу
Статті необоротних активів - основного капіталу
Абсолютні величини
Питома вага, у%
Зміни в
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
абсолютних величинах
питомій вазі
%, До величини на початок року
%, До зміни до загальної величини
1
2
3
4
5
6
7
8 = 6 / 2 100
9 = 6 ∙ 100 / / разом 6
1. Основні засоби (стор.110)
2. Нематеріальні активи (стор.120)
3. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (стор.130)
4. Вкладення у необоротні активи (стор.140)
5. Інші необоротні активи (стор.150)
Разом, основний капітал (необоротні активи стор.190)
Таблиця 2
Горизонтальний і вертикальний аналіз складу, структури і динаміки
основного капіталу
Статті активів - оборотного капіталу
Абсолютні величини
Питома вага, у%
Зміни в
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
абсолютних величинах
питомій вазі
%, До величини на початок року
%, До зміни до загальної величини
1
2
3
4
5
6
7
8 = 6 / 2 100
9 = 6 ∙ 100 / / разом 6
Загальна сума оборотних активів, усього (стр.290)
в тому числі
1. Запаси і витрати, усього (стор.210)
в тому числі
1.1 Сировина, матеріали та аналогічні цінності (стор.211)
1.2. Незавершене виробництво (стор.213)
1.3.Прочіе запаси і витрати (стор.214)
2. Готова продукція і товари (стр.230)
3. Відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги (стр.240)
1
2
3
4
5
6
7
8 = 6 / 2 100
9 = 6 ∙ 100 / / разом 6
Разом матеріальні оборотні кошти
4. Податки з придбаним цінностям (стр.220)
5.Дебіторская заборгованість, усього (стор.250),
в тому числі
5.1. Покупцям і замовникам (стор.251)
5.2. Засновникам за вкладами до статутного фонду (стор.252)
5.3. Інші дебітори і кредитори (стр.253)
5.4. Інша дебіторська заборгованість (стор.254),
в тому числі
5.4.1. Інноваційний фонд (стр.255)
5.4.2. Бюджету (стор.256)
5.4.3. Органам соцстраху (стр.257)
6. Грошові кошти (стор.270)
1
2
3
4
5
6
7
8 = 6 / 2 100
9 = 6 ∙ 100 / / разом 6
7. Інші оборотні активи (стр.280)
Разом оборотні кошти в грошовій формі
Разом в сфері виробництва
Разом в сфері обігу
У процесі аналізу основного капіталу особливу увагу слід приділити вивченню стану, динаміки та структури основних засобів, так як вони в його структурі займають найбільшу питому вагу. Фактори зміни основних засобів, а так само і нематеріальних активів, можна встановити з даних про їх русі (розділ 3 форма № 5 «Додаток до балансу").
Таблиця 3
Амортизується майно
Показники
Залишок на початок року
Надійшло
Вибуло
Залишок на кінець року
1. Будинки і споруди
2. Передавальні пристрої, вимірювальні прилади і регулюючі пристрої
3. Машини та обладнання
4. Обчислювальна техніка та оргтехніка
5. Інші основні засоби
Разом
в тому числі
Виробничі
Невиробничі
Збільшення питомої ваги запасів і витрат розглядається як
нарощування виробничого потенціалу організації;
прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси і витрати захистити грошові активи організацій від знецінення;
нераціональність обраної господарської стратегії.
Зростання дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями і замовниками, з засновниками по внесках і статутний фонд, різними дебіторами і кредиторами показує, що дана організація використовує товарні позики для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх вона ділиться з ними частиною свого доходу і бере кредити для забезпечення своєї господарської діяльності, збільшуючи власну кредиторську заборгованість.
Основним завданням подальшої аналізу дебіторської заборгованості є оцінка повернення боргів організації.
Досліджуючи структуру оборотного капіталу слід звернути увагу на той факт, що збільшення (абсолютне і відносне) оборотних засобів та їх окремих складових може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію чинника інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що об'єктивно викликає потребу в збільшенні їх маси. тому потрібно розрахувати за наведеними нижче формулами за попередній і звітний рік період оборотності окремих складових всього оборотного капіталу і дати оцінку їх зміни:
Період оборотності запасів (сировини і матеріалів)

Тривалість знаходження капіталу в готовій продукції


Збільшення залишків незавершеного виробництва може свідчити, з одного боку, про розширення виробництва, а з іншого - про уповільнення оборотності капіталу у зв'язку зі збільшенням тривалості виробничого циклу , Протягом якого виробляється продукція.

Період оборотності дебіторської заборгованості:

Якість дебіторської заборгованості оцінюється також питомою вагою в ній вексельної форми розрахунків. Збільшення питомої ваги отриманих векселів в загальній сумі дебіторської заборгованості свідчить про підвищення її надійності та ліквідності.
Період знаходження капіталу в готівці або період інкасації боргів

2. Аналіз фінансового стійкості підприємства
Основні завдання аналізу:
1.Оценка і прогнозування фінансової стійкості підприємства;
2.Поіск резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його стійкості;
3.Розробка заходів, спрямованих на зміцнення фінансової стійкості підприємства.
Фінансова стійкість підприємства - це стабільність його фінансового становища, що виражається в збалансованості
забезпечення запасів і витрат власними та позиченими джерелами їх формування;
співвідношення власних і позикових коштів.
Вона характеризується системою абсолютних і відносних показників.
Абсолютні показники використовуються для визначення ступеня забезпеченості запасів і витрат певними джерелами їх фінансування та характеристики фінансового стану підприємства за ступенем фінансової стійкості, а відносні - характеризують структуру джерел засобів і стан оборотних і основних засобів.
Найбільш узагальнюючим   абсолютним показником фінансової стійкості підприємства є надлишок (+) або нестача (-) джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів (за вирахуванням позаоборотних активів), призначених для формування запасів, і величини запасів і витрат.
До планових джерел формування запасів і витрат відносяться власний оборотний капітал , Короткостроковий позиковий капітал , Довгостроковий позиковий капітал (Стор. 720 ПБ).
.
Величина власного оборотного капіталу (власних оборотних коштів):
,
де СК - власний капітал (стр.590 ПБ + резерви майбутніх витрат і платежів стр.610 ПБ);
ВОА - необоротні активи (стр.190АБ).
Величина короткострокового позикового капіталу - Короткострокові зобов'язання: короткострокові кредити і позики (стр.710), кредиторська заборгованість (стр.730) та інші види зобов'язань (стр.740)
або

Для повного відображення різних видів джерел у формуванні запасів і витрат при оцінці фінансової стійкості підприємства послідовно використовуються наступні абсолютні показники:
наявність власних оборотних коштів ;
наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел ;
загальна величина планових джерел .
На основі цих трьох показників, що характеризують наявність джерел, які формують запаси і витрати для виробничої діяльності, розраховуються:
1. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів для покриття запасів і витрат:
,
де Z - запаси і витрати - матеріальні оборотні активи, включаючи товари відвантажені і розрахунки з покупцями і замовниками (стр.210АБ).
2. Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:
,
3. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини планових джерел формування запасів і витрат:
.
Ці три абсолютні показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування служать базою для класифікації фінансового стану підприємства за ступенем стійкості на чотири типи:
1. Абсолютна стійкість фінансового стану визначається умовами:
або .
Показує, що підприємство має високу платоспроможність і не залежить від кредиторів, тому що запаси і витрати повністю покриваються власними оборотними засобами: є надлишок (+) власних оборотних коштів або рівність величин. Така ситуація відноситься до крайнього типу фінансової стійкості і на практиці зустрічається досить рідко. Однак її не можна розглядати як ідеальну, так як підприємство не використовує зовнішні джерела фінансування у своїй господарській діяльності.

2. Нормальна стійкість фінансового стану:
або ,
коли має місце нестача (-) власних оборотних коштів, але надлишок (+) довгострокових джерел формування запасів і витрат або рівність величин довготермінових джерел і запасів. Цей тип ситуації гарантує платоспроможність підприємства. Підприємство оптимально використовує власні кредитні ресурси. Оборотні активи перевищують кредиторську заборгованість.
3. Нестійкий фінансовий стан:
або ,
коли має місце нестача (-) власних оборотних коштів і нестача (-) довгострокових джерел формування запасів і витрат, але надлишок (+) загальної величини основних планових джерел формування запасів і витрат або рівність величин планових джерел і витрат. При такій ситуації порушена платоспроможність підприємства, але зберігається можливість відновити рівновагу платіжних засобів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення в оборот тимчасово вільних власних джерел коштів (Резервного фонду, фонду нагромадження і споживання), кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською і ін
або .
4. Кризовий (критичне) фінансовий стан:
або ,
коли на підприємстві недолік (-) власних оборотних коштів, довгострокових джерел і загальної величини формування запасів і витрат. При такій ситуації підприємство на межі банкрутства: наявність прострочених кредиторської та дебіторської заборгованості (з оплати праці, позичках банку, постачальникам, бюджету і т.д.) і нездатність погасити їх в строк. У ринковій економіці при неодноразовому повторенні такого положення підприємству загрожує оголошення банкрутства.
Разом з тим остаточні висновки за результатами аналізу фінансової стійкості підприємства за наведеною вище методикою потрібно робити тільки після ознайомлення з політикою конкретного підприємства в області матеріальних запасів. До даної політиці можливі два основних підходи:
мінімізація виробничих запасів з метою економії накладних витрат і прискорення оборотності капіталу:
свідома максимізація запасів з метою уникнення впливу інфляційного чинника (оскільки співвідношення цінових рівнів на ринках різних товарів постійно змінюється, то максимізація товарних запасів у момент сприятливого співвідношення дозволяє мінімізувати інфляційні витрати і збільшити фінансовий результат у майбутньому).
Якщо підприємство проводить політику першого типу, то критерій фінансової стійкості, побудований на вимозі фінансування запасів за рахунок власних коштів цілком виправданий. У другому випадку накопичені товарні та виробничі запаси набагато ефективніше з точки зору фінансової стійкості за рахунок кредиторської заборгованості, що дозволяє зберегти оборотність власних ресурсів і перекласти інфляційні витрати на контрагента, посиливши тим самим інфляційний ефект проведеної політики товарних запасів.
До відносних показників, що характеризує структуру джерел коштів, відносяться:
1. Коефіцієнт фінансової автономії (чи незалежності) - Відношення власного капіталу СК (стр.590 + стр.690 пасиву балансу) до загальної його суми ІБ (підсумку балансу стор 390 або 890).
.
Характеризує незалежність від позикових коштів, показуючи частку власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства.
Нормальне мінімальне порогове значення коефіцієнта - 0,5. Перевищення вказує на збільшення фінансової незалежності, розширення можливості залучення коштів з боку.
2. Коефіцієнт фінансової залежності (коефіцієнт забезпеченості зобов'язань активами) - Відношення позикового капіталу ЗК (стр.790ПБ) до загальної суми капіталу К.
або .
Характеризує частку боргу в загальній сумі коштів і здатність організації розрахуватися за своїми зобов'язаннями після реалізації активів. Чим він вищий, тим сильніше залежність суб'єкта господарювання від зовнішніх джерел фінансування. Критичне порогове значення коефіцієнта .
Для визначення частки прострочених зобов'язань у майні підприємства розраховується коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами, характеризує здатність організації розрахуватися за простроченими фінансовими зобов'язаннями, шляхом реалізації майна (активів).
Коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами

де - Короткострокова прострочена заборгованість (форма 5 «Додаток до бухгалтерського балансу», графа 6, сума ряд 020, 040, 210);
- Довгострокова прострочена заборгованість (форма 5 «Додаток до бухгалтерського», графа 5, сума ряд 020, 040, 210).
3. Коефіцієнт поточної заборгованості - Відношення короткострокових фінансових зобов'язань до спільної валюти балансу ІБ:
4. Коефіцієнт фінансової стійкості - Відношення власного і довгострокового позикового капіталу до спільної валюти балансу ІБ:
.
5. Коефіцієнт платоспроможності відносини власного капіталу СК до позикового ЗК:

6. Коефіцієнт фінансового ризику (або плече фінансового важеля) або коефіцієнт фінансового левериджу - відношення позикового капіталу до власного:

Показує скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 рубль власних коштів, вкладених в активи.
Чим вище рівень першого, четвертого і п'ятого показників і нижче другого, третього і шостого, тим стійкіше фінансовий стан підприємства.
До показників, що характеризує стан оборотних з редством (оборотного капіталу) відносяться:
1. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних оборотних коштів плановими джерелами фінансування   - Відношення планових джерел фінансування до суми матеріальних активів (запасів і витрат)
.
Рівень цього коефіцієнт оцінюється в залежності від стану матеріальних запасів. Тому його значення може бути менше 1, якщо фактичні матеріальні запаси перевищують нормальні потреби виробництва, або більше 1, при їх нестачі для здійснення нормального процесу виробництва (але це в даному разі не свідчить про стійкість фінансового стану). Його нормальне обмеження, одержуване на основі усереднених статистичних даних господарської практики, має вигляд:
.
2. Коефіцієнт маневреності власних коштів - Відношення власного оборотного капіталу до загальної його суми СК:
.
Показує яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. З точки зору фінансового стану підприємств, чим вище цей коефіцієнт, тим краще. Яких-небудь усталених нормальних значень показника в практиці не існує, а в спеціальній літературі в якості оптимального розміру коефіцієнта рекомендується 0,5.
3. Частки власного і позикового капіталу у формуванні оборотних активів - відносини відповідного власного СК і позикового капіталу ЗК до суми оборотних активів (стор. 290 АБ).
4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової діяльності організації. Оптимальне значення - 0,3.
Стан основного капіталу (основних засобів) характеризують:
1. Частка у необоротних активів (стор. 190 АБ) у власних джерелах коштів СК.
Відображає на скільки необоротні активи сформовані за рахунок власних коштів. Чим вищий цей коефіцієнт, тим надійніше вважається діловий партнер.
2. Частка довгострокових кредитів і позик і власного капіталу у формуванні позабюджетних активів - відносини довгострокових фінансових зобов'язань ( ) Та власного капіталу СК до загальної суми позаоборотних активів (стор. 190 АБ).
Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом порівняння їх фактичних значень з встановленими базовими величинами, а також вивчення динаміки їх змін за певний період.
Серед розглянутих відносних показників фінансової стійкості підприємства найбільш узагальнюючим є коефіцієнт фінансового ризику (Плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового левериджу). Всі інші показники в тій чи іншій мірі визначають його величину.
Зміна величини коефіцієнта фінансового ризику (плеча фінансового важеля) на рівні підприємства залежить від:
частки позикового капіталу ЗК в загальній сумі активів ІА;
частки основного капіталу в загальній сумі активів;
співвідношення оборотного капіталу і основного капіталу ;
частки власного оборотного капіталу у формуванні оборотних активів;
частки власного оборотного капіталу в загальній сумі власного капіталу СК (коефіцієнта маневреності власного оборотного капіталу):

Розрахунок впливу даних факторів на зміну коефіцієнта фінансового ризику (плеча фінансового важеля) проводиться способом ланцюгових підстановок.
Загальна зміна коефіцієнта фінансового ризику за звітний період:
,
в тому числі за рахунок зміни: частки позикового капіталу в загальній сумі актів:


частки основного капіталу в загальній сумі активів:


співвідношення оборотного і основного капіталу (оборотних і необоротних активів)


частки власного оборотного капіталу в формуванні оборотних активів


коефіцієнта маневреності власного оборотного капіталу


ЛІТЕРАТУРА
1. Економіка підприємства (фірми): Підручник / Під. ред. проф. О. І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 601 с.
2. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Учеб. посібник - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 208 с.
3. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 304 с.
4. Економіка підприємства / За ред. Є. Л. Кантора. - СПб.: Пітер, 2006. - 352 с.
5. Економіка підприємства: Учеб. посібник / За ред. Г. З. Суша. - М.: Нове знання, 2004. - 384 с.
6. Економіка підприємства / В. Я. Хріпач, Г. З. Суша, Г. К. Онопрієнко; Під ред. В. Я. Хріпача. - 2-е вид. стереотип. - Мн.: Економпресс, 2001. - 464 с.
7. Попова Р.Г., Самонова І.М., Добросердова І.І. Фінанси підприємства. - СПб.: Пітер, 2002. - 224 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
148.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Основний капітал підприємства Аналіз використання основного капіталу
Аналіз фінансової стійкості підприємства 2
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз оборотного капіталу
Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства 2 Поняття види
© Усі права захищені
написати до нас