Аналіз організації оплати праці працівників підприємства ВАТ Свiтанак

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:

«Аналіз організації оплати праці працівників підприємства ВАТ« Свiтанак »»

МІНСЬК, 2009

Відтворення робочої сили - проблема не тільки особистісна чи сімейна, мікроекономічна. Умови відтворення робочої сили повинні бути нормальними на кожному державному чи приватному підприємстві. Одночасно це проблема макроекономічна, тому що не тільки сім'я, підприємство, а й суспільство в цілому (перш за все держава) повинна управляти процесами відтворення робочої сили.

У даному випадку мова головним чином йде про кількісний і якісний зростанні робочої сили, її розподіл та перерозподіл.
Робота щодо кардинального вдосконалення заробітної плати є органічною частиною впровадження на ВАТ «Світанак» ринкового механізму, повного господарського обліку.
Заробітна плата - сукупність винагород у грошовій або натуральній формі, одержуваних працівником за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час. Заробітна плата з однієї сторони є головним джерелом доходів та підвищення життєвого рівня працівників, а з іншого боку засобом матеріального стимулювання зростання ефективності виробництва. Оскільки заробітна плата є основним джерелом доходів працівників, необхідно постійно вдосконалювати систему оплати праці таким чином, щоб вона повною мірою забезпечувала відтворення робочої сили, враховуючи умови і результати праці, стимулювала підвищення кваліфікації, продуктивності, якості продукції, раціональне використання і економію всіх видів ресурсів . Заробітна плата поділяється на належну працівникові за його працю (нараховану) і отриману на руки (виплачену після вирахування податків та інших видів платежів). Виплата заробітної плати працівникам заводу може здійснюватися у грошовій; натуральній та змішаній формах. Заробітна плата в грошовій формі виплачується працівникові в грошових одиницях Республіки Білорусь. Заробітна плата в натуральній формі може виплачуватися шляхом видачі виробленої на заводі або придбаної у третіх осіб продукції. Заміна грошової оплати повністю натуральною оплатою допускається тільки за згодою працівника.
Заробітна плата працівникам виплачується в певні терміни, не рідше двох разів на місяць. За першу половину місяця може виплачуватися аванс у розмірі 50% місячної заробітної плати за відпрацьований місяць.
Заробітна плата виплачується безпосередньо працівнику, а при його відсутності на роботі у дні її вона може бути видана іншій особі за дорученням, оформленим у встановленому порядку.
Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за один день до його початку.
У разі затримки виплати заробітної плати працівникам вона індексується у встановленому порядку.
Індексація заробітної плати є коригування величини заробітної плати з метою часткового відшкодування втрат, спричинених інфляцією. Індексація заробітної плати здійснюється відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про індексацію доходів населення з урахуванням інфляції» з доповненнями та змінами до нього.
На заводі важливим фактором підвищення ефективності виробництва є реформування організації оплати праці і, перш за все, тарифної системи.
Основними елементами, що складають тарифну систему, є: тарифна сітка (посадові оклади) і тарифно-кваліфікаційні довідники.
На основі Єдиної тарифної сітки і тарифної ставки першого розряду діє на підприємстві, здійснюється диференціація тарифних ставок (окладів) за розрядами за принципом складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Так як застосування Єдиної тарифної сітки і тарифних коефіцієнтів носить обов'язковий характер і з метою недопущення зниження заробітної плати робітників на заводі застосовується тарифна ставка першого розряду 142 680 р.
До робітників повременщикам відносяться робітники, що тарифікуються з 1 по 6 розряди: котельня, компресорна, електрослужби, механічна служба, лабораторія, будівельна бригада; до робітників-відрядникам відносяться: робочі основного виробництва.
Застосування ЕТС не обмежує прав наймача у виборі форм, систем і розмірів оплати праці, за допомогою яких проводиться зв'язок заробітної плати працівників з результатами праці.
Наймач вправі збільшити (зменшити) до 7% посадового окладу керівників, фахівців і службовців згідно з Інструкцією про порядок застосування ЄТС працівників Республіки Білорусь, затвердженої Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 20.09.2002г. № 123. Наймач має право з метою посилення прямої залежності заробітної плати працівників від кінцевих результатів роботи тієї ділянки виробництва, на якому трудиться конкретний працівник, поліпшення господарської діяльності організації в цілому, збільшити посадові оклади керівників і спеціалістів виробничих підрозділів, апарату управління і загальнозаводських служб до 7%, робітників почасових до 10% відповідно до Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 09.09.1999г. № 1748.
Оплата праці водіїв проводиться за підсумованим обліком робочого часу. Обліковим періодом встановлюється рік. Оплата за тонно-кілометрів проводиться за відрядно-преміальною системою. Однак в окремих випадках оплата праці водіїв може проводитися за почасово преміальною системою. Якщо автомобіль знаходиться на ремонті, водієві нараховується заробітна плата в розмірі 80% тарифної ставки. Оплата за час простою під вантажно-розвантажувальними операціями для водіїв проводиться за відрядній оплаті праці. Оплата за класність проводиться у% від годинної тарифної ставки за фактично відпрацьований час згідно дорожнього листа: 1 клас - 25%, 2 клас - 10%.
Керівник підприємства має право застосовувати місячні оклади замість тарифних ставок висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, виходячи з тарифної ставки 1-го розряду, що діє на підприємстві.
Керівник може для таких професій, як прибиральник території, прибиральник виробничих приміщень застосовувати підвищуючий коефіцієнт 1,1, а прибиральникам, що прибирають туалети 1,2. Тарифний коефіцієнт робітників з виробничої професії «старший» підвищується на 10% в порівнянні з тарифним коефіцієнтом по основній професії.
Виходячи зі сформованої практики і виробничих потужностей обладнання, тарифікація робітників на підприємстві проводиться до восьми розрядів.
Для тарифікації роботи і присвоєння розряду робітником на підприємстві використовуються тарифно-кваліфікаційні довідники. Крім Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників при організації оплати використовується кваліфікаційний довідник професій робітників, за якими встановлюються місячні оклади. Тарифно-кваліфікаційні вимоги керівників, фахівців і службовців визначаються на основі застосування кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців.
Оплата праці працівників на підприємстві проводиться на основі тарифних ставок, посадових окладів.
Тарифні ставки і посадові оклади представляють собою виражений у грошовій формі абсолютний розмір праці різних груп і категорій працівників на годину, день і місяць. Тому на заводі діють часові та місячні тарифні ставки. Вони встановлюються по кожному кваліфікаційному розряду. Тарифна ставка 1-го розряду є нормативною величиною, що визначає рівень оплати робітників.
Дирекція підприємства вправі проводити поетапне підвищення тарифної ставки першого розряду в прямій залежності від зростання обсягу товарної продукції в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року, зростання обсягу реалізованої продукції у фактичних цінах, наявності прибутку. Встановлено норматив приросту заробітної плати - 0,7 на кожен відсоток приросту обсягу товарної продукції в порівнянних цінах.
Підвищення заробітної плати проводиться одночасно всім працівникам підприємства, включаючи директора заводу.
Для визначення годинної або місячної тарифної ставки працівника необхідно тарифний коефіцієнт відповідного розряду категорії, передбаченої тарифної сітки, помножити на встановлену годинну або місячну тарифну ставку 1-го розряду.
Якщо встановлено місячні тарифні, ставки, то часові ставки працівників визначаються шляхом ділення місячних на середньомісячну кількість робочих годин, встановлене виходячи з річного балансу робочого часу.
Тарифні розряди і коефіцієнти для визначення посадових окладів фахівців встановлюються відповідно до застосовуваної Єдиної тарифної сітки у залежності від займаної посади, рівня освіти, і кваліфікаційної категорії.
Основним вимірником оплати праці є робочий час, протягом якого працівник зайнятий виробничої роботою на підприємстві, або кількістю виготовленої продукції.
В організації оплати праці на підприємстві використовуються дві форми відрядна і погодинна, які поділяються на системи.
При відрядній оплаті праці заробітна плата працівнику або всій ділянці, бригаді нараховується за кожну тонну (кілограм, виріб) випущеної продукції або виконаної роботи, вираженої у виробничих операціях, штуках, кубічних метрах. Так для робітників-відрядників основного виробництва застосовуються відрядні розцінки, обчислені від норми часу на 1 одиницю випущеної продукції в людино-годинах і їх годинної тарифної ставки.
При погодинній оплаті праці заробітна плата нараховується за встановленою тарифної ставки або окладу за фактично відпрацьований час. Кожна з цих форм підрозділяється на системи. Призначення системи забезпечити встановлення правильних співвідношень між мірою праці та мірою її оплати. Застосування тієї чи іншої форми оплати залежить від умов виробництва.
Відрядна оплата праці підрозділяється на системи: пряму відрядну, відрядно-преміальну, акордну, відрядно прогресивну. Кожна з цих систем може застосовуватися на підприємстві, однак застосовується переважно відрядно-преміальна.
При такій системі оплати праці робітника-відрядника понад заробітку за прямими відрядними розцінками нараховується і виплачується премія до 30% від тарифної ставки. Погодинна форма оплати праці застосовується для оплати керівників, фахівців і службовців, а також робітників, де індивідуальна виробіток не залежить від робітника.
Погодинна оплата підрозділяється на системи: просту і почасово-преміальну, які застосовуються на підприємстві, проте переважно застосовується почасово-преміальна, де працівникові понад тарифу (окладу) виплачується премія до 30% тарифної ставки (посадового окладу). Погодинна оплата застосовується і для водіїв за час перебування машин у простої (навантаження і розвантаження сировини).
Для виконання термінових і невідкладних робіт на підприємстві залученими людьми з інших організацій або людьми свого підприємства, які виконують цю роботу в позаурочний час, а також у вихідні дні, оплата їм проводиться за трудовими угодами, до яких додаються акти виконаних робіт і економічні обгрунтування.
Тарифна ставка (посадовий оклад) - основний заробіток працівника і враховує витрати праці в межах норм та завдань, але не враховує стимулювання підвищення кваліфікації, інтенсивності праці, тривале виконання трудових обов'язків у певних умовах, відшкодування додаткових витрат і т.д. Облік цих факторів забезпечує додаткова надтарифная заробітна плата, яка включає в себе надбавки і доплати, а також преміювання.
На підприємстві застосовуються такі надбавки:
-Надбавки за класність водіям легкових і вантажних автомобілів нараховуються за фактично відпрацьований у якості водія час: водіям 2-го класу - 10% тарифної ставки, водіям 1-го класу-25% тарифної ставки;
-Надбавки за високу професійну майстерність, розширення зон обслуговування, суміщення професій (для робітників) і за високі досягнення у праці, складність і напруженість праці, виконання особливо важливих робіт на термін їх проведення, за складність і напруженість виконуваної роботи (для службовців);
-Надбавки за тривалий стаж роботи;
-Доплата за роботу з важкими і шкідливими умовами праці;
-Доплата за роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) в розмірі 40% годинної тарифної ставки (окладу) працівника за кожну годину роботи у нічний час або в нічну зміну;
-Доплата за виконання обов'язків бригадира з числа робітників, не звільнених від основної роботи за керівництво бригадою; для робітників-відрядників до 2 МБВ, для робітників-почасовиків до 5 МБВ;
-Доплата фахівцям і службовцям за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування встановлюються у розмірі до 50% посадового окладу за сумісництвом посади, і робітникам не більше 70% тарифної ставки (окладу) за сумісництвом професії;
-Доплата за виконання поряд зі своєю основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі не вище тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника з урахуванням виконуваної роботи;
-Доплата в розмірі 10% тарифної ставки (посадового окладу) працівникам, які здійснюють виробниче навчання стажистів і практикантів від 1 до 10 чоловік одночасно;
-Доплата за експедирування водіям у розмірі 10% від заробітної плати, нарахованої за відрядними розцінками.
На підприємстві застосовується виконання робіт робітниками різної кваліфікації. Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками виконуваної роботи. Там, де за характером виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт тарифікуються нижче присвоєних їм розрядів, або дається виробниче завдання, виплачується міжрозрядна різниця або оплата проводиться погодинно.
Дирекція забезпечує в розмірі не нижче встановленої законодавством підвищену оплату праці:
1. За роботу у святкові дні - не нижче подвійний відрядної розцінки (для робітників з відрядною оплатою праці) або не нижче подвійних вартових ставок (окладів) для працівників з погодинною оплатою праці, а також отримують посадові оклади.
Премія за роботу в святкові дні нараховується на заробітну плату за одинарним відрядними розцінками або на одинарну тарифну ставку або оклад.
2. За роботу в надурочний час: при відрядній заробітній платі заробіток за відрядними розцінками за години понаднормової роботи збільшується на 100% (гранична кількість 120 годин на рік); при погодинній оплаті працівникові за кожну годину роботи в надурочний час виплачується подвійна тарифна ставка або відповідна частка посадового окладу.
Премія за роботу в надурочний час нараховується в одинарному розмірі.
При невиконанні норм виробітку, шлюб та просте не з вини працівника заробітна плата встановлюється не нижче 2 / З тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові.
Працівникам молодше 18 років зі скороченим робочим днем ​​оплата проводиться в такому ж розмірі, як і працівникам відповідної категорії при повній тривалості щоденної роботи.
Складовою частиною відрядно-преміальною і почасово-преміальної системи оплати праці є преміювання. Під преміюванням розуміється виплата працівникам грошових сум основного заробітку з метою заохочення за додаткові результати праці. Показники, умови преміювання і розмір премії, а також підстави зменшення або позбавлення премії передбачені у Положенні про преміювання робітників і в Положенні про преміювання керівників, фахівців і службовців.
Преміювання працівників ВАТ «Свiтанак» виробляється за результатами роботи за місяць. Підставою для нарахування премії є дані бухгалтерської звітності.
Для преміювання керівних працівників, фахівців і службовців апарату управління підприємства встановлено наступні показники преміювання:
-Виконання плану виробництва продукції;
-Зростання продуктивності праці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
-Виконання плану доходів.
Додатковими показниками преміювання, при невиконанні яких розмір премії може бути знижений до 50%, є: не перевищення встановленого нормативу запасу товарно-матеріальних цінностей (за звітний місяць), недопущення зростання дебіторської заборгованості в порівнянні з попереднім обліковим періодом (місяцем).
Преміювання проводиться щомісячно. Облік виконання основних показників виробляється наростаючим підсумком з початку року. Облік додаткових показників провадиться за поточний місяць. Премія за виконання і перевиконання встановлених показників преміювання нараховується окремо за кожним показником.
Премия за выполнение индивидуальных производственных показателей выплачивается работникам пропорционально отработанному времени при выполнении следующих условий:
1. Рабочим со сдельной оплатой труда, работающим по нормам, рассчитанным с применением микроэлементного нормирования труда (швейные цеха №№ 1,2,3,4, 6, подготовительный цех и раскройный цех) и контролерам материалов, изделий и лекал ОТК, обслуживающим указанные цеха и участки, и выполняющим нормы выработки (нормированные задания) не менее 100% из расчета 0,4 тарифа 1 разряда рабочих со сдельной оплатой труда, за исключением работников, работающих неполную рабочую неделю (неполный рабочий день).
2. Рабочим со сдельной оплатой труда с микроэлементным нормированием, выполняющим норму выработки от 90 до 100% из расчета 0,2 тарифа 1 разряда рабочих ППП со сдельной оплатой труда; остальным работникам при выполнении норм выработки, нормированных заданий не ниже 100% из расчета 0,2 тарифа 1 разряда рабочих со сдельной оплатой труда.
3. Вновь принятым рабочим и женщинам, вышедшим на работу после отпуска по уходу за ребенком до трех лет, дифференцированно и пропорционально выполнению норм выработки, в течение 6 месяцев со дня прихода на работу: 1 месяц – норма выработки не менее 50%; 2 месяца – норма выработки не менее 60%; 3 месяца – норма выработки не менее 70 %; 4 месяца – норма выработки не менее 80%; 5 месяцев – норма выработки не менее 90%; 6 месяцев – норма выработки не менее 100% из расчета 0,2 тарифа 1 разряда рабочих со сдельной оплатой труда; отсутствие претензий (по данным руководителей структурных подразделений).
4. Отсутствие нарушений правил охраны труда в структурных подразделениях для руководителей (данные начальника отдела труда).
5. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины (данные отдела кадров).
Премия за культуру производства выплачивается работникам пропорционально отработанному времени в следующем порядке:
-рабочим со сдельной и повременной оплатой труда - в размере 28875 р. в месяц за соблюдение установленной системы организации и правил производственной санитарии на рабочих местах;
-руководителям и специалистам цехов и участков - в размере 17325 р. в месяц за соблюдение установленной системы организации и правил производственной санитарии цеха, участка;
-руководителям, специалистам и служащим аппарата управления - в размере 17325 р. в месяц за соблюдение установленной системы организации и правил санитарного состояния структурного подразделения;
-работникам непромышленной группы – в размере 28875 р. в месяц за соблюдение установленной системы организации и санитарного состояния;
-отсутствие претензий (по данным руководителей структурных подразделений);
-отсутствие претензий по нарушению правил санитарного состояния в подразделениях для руководителей.
С целью повышения материальной заинтересованности рабочих и специалистов предприятия в экономии топливно-энергетических ресурсов производится премирование рабочих и специалистов, занимающихся вопросами энергосбережения. Премирование производится по результатам работы по энергосбережению по предприятию в целом при наличии утвержденных в установленном порядке норм расхода топливно-энергетических ресурсов и приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов и отсутствии фактов расточительного использования энергоресурсов. Для премирования устанавливаются следующие показатели:
-снижение норм расхода электроэнергии против утвержденных норм;
-снижение норм расхода тепловой энергии против утвержденных;
-снижение норм расхода котельно-печного топлива против утвержденных;
-снижение норм расхода горюче-смазочных материалов против утвержденных норм.
За экономию энергоресурсов премируются:
1. За экономию тепловой энергии: главный инженер, инженер-энергетик, мастер, ответственный за теплоснабжение, слесарь-ремонтник группы инженера-энергетика, начальник производственно-технического отдела, слесарь-сантехник.
2. За экономию электроэнергии: главный инженер, главный механик, инженер-энергетик, старшие мастера, мастера, слесари-электрики.
3. За экономию горюче-смазочных материалов: главный инженер, главный механик, мастера по ремонту, слесарь-ремонтник, ответственный за техническое состояние дизельных погрузчиков.
4. За экономию котельно-печного топлива: главный инженер, инженер-энергетик, мастера.
Источником премирования является экономия расходов, полученная в результате фактической экономии топливно-энергетических ресурсов.
Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный период, в котором имело место упущение в работе или нарушение производственной дисциплины Полное или частичное лишение премии отдельных работников оформляется приказом директора с указанием причин.
Средняя заработная плата работников сохраняется в случаях:
-при временном переводе работника в связи с производственной необходимостью и при временном переводе в случае простоя;
-при переводе и перемещении работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу;
-за время служебной командировки;
-за время выполнения государственных или общественных обязанностей;
-за дни обследования или осмотра в медицинском учреждении, сдачи крови;
-за время перевода на более легкую работу беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, за дополнительный свободный от работы день матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также матери, воспитывающей троих и более детей в возрасте до 16 лет, одинокой матери, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до 16 лет;
-при выплате выходного пособия.
В названных случаях средний заработок исчисляется за два календарных месяца (с 1-го по 1-е число), предшествующие началу выплат.
При отсутствии средств на счету предприятия выплата заработной платы обеспечивается за счет кредита в размере не ниже установленной ежемесячной заработной платы с последующей выплатой оставшейся части заработной платы.
Оплата труда руководителя предприятия производится на основании «Контракта» со всеми изменениями и дополнения к нему, заключенного между нанимателем (в лице наблюдательного совета) и директором.
Таким образом, формы и системы оплаты труда, разработанные для внедрения на предприятии, направлены на то, чтобы все структурные подразделения предприятия, и каждый работник в той или иной степени были заинтересованы в конечных результатах труда (доходе).
Принятые положения не являются догмой, установленной раз и навсегда. При частной форме собственности неограниченны возможные варианты форм и систем оплаты труда. На предприятии анализируется уровень оплаты труда работников подразделений, соотношение в оплате труда отдельных категорий работников, соблюдение основных требований концепции оплаты труда. По результатам проводимых анализов при необходимости, ведется корректировка действующих, и разрабатываются новые формы, системы оплаты труда, чтобы максимально заинтересовать каждого работника в результатах труда, усилить мотивацию к труду. С увеличением финансирования на развитие производства на предприятии стали применять материальное поощрение за конкретно выполненную в этом направлении работу. Это не просто символическое поощрение, а выплата части дохода от рационально освоенных средств. Например, за выполнение таких особо важных заданий, как быстрое приобретение необходимых станков, машин, механизмов, участия в освоении новой техники, технологии, создании наукоемкого производства. Особенно значимо поощряется участие в научно-технических нововведениях.
Большое значение на предприятии придается предпринимательству – выгодно работнику, значит, выгодно и предприятию в целом. Осуществляется это всегда согласно взаимной договоренности между работником и администрацией.
Работники имеют возможность оставлять личные средства (часть зарплаты, дивиденды) на расчетном счете предприятия. Эти средства используются для выдачи ссуд, приобретение товаров в личное пользование, инвестирования развития предприятия, пополнения его оборотных средств. На эти вклады ежеквартально начисляются проценты, величина которых определяется с учетом инфляции, но не может быть ниже ставок коммерческих банков.
Распределение дохода ОАО «Світанак» в 2008 году было следующим. Из общей суммы дохода 54,1% составили различные прямые выплаты работникам предприятия, в том числе на оплату труда израсходовано 47,2%, из фонда потребления - 4,6%, выплачено дивидендов 1,4%, на вклады работников направлено 0, 9% дохода предприятия, на содержание объектов социальной сферы использовано 6,8%, на финансирование развития производства и увеличение уставного фонда, величина которых затем распределяется по специальной системе и приводит к увеличению паев совладельцев, 33,6%. Таким образом, 94,5% дохода предприятия прямо или косвенно трансформированы в денежные и иные доходы работников (из них 54,1% составляют прямые доходы и 40,4% - косвенные).
На основе анализа численности и фонда оплаты труда рабочих и инженерно-технического персонала можно сделать вывод, что разработанные концепция и система оплаты труда обеспечивают опережающий рост фонда оплаты труда руководителей и специалистов при их фактически постоянной численности.
Внедрение контрактной системы оплаты труда позволило обосновано и существенно увеличить разницу в оплате труда первого руководителя, его заместителя, начальников структурных подразделений, ИТР и рабочих. Таким образом, более сложный труд стал оцениваться значительно лучше.
Одновременно со сменой формы собственности появилась возможность оплачивать труд работников в зависимости от сложности выполняемых ими функций, деловых и профессиональных качеств (исполнительской дисциплины, инициативности, оперативности). Так, в 2008 году фактическая средняя зарплата на предприятии по категориям в соответствии с концепцией по оплате труда составила: мастеров – 1,9 средних зарплат работников, находящихся у них в подчинении; специалистов 1,2 средних зарплат по предприятию; начальников цехов – 3,5 средних зарплат работников цеха; главных специалистов – 4,1 и заместителей – 6 средних зарплат по предприятию.
Разработанная и внедрённая на предприятии система оплаты труда позволила добиться достаточно высоких экономических результатов. Всё это не смогло не сказаться на усилении мотивации к труду, повышении заинтересованности в развитии предприятия, росте результатов его финансовой и высокорентабельной работы, а с ними и доходов всех и каждого.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аврашко Л.Я. Економіка підприємства / Л.Я. Аврашко, В.В. Адамчук, О.В. Антонова. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 455 с.
2. Антосенков Є., Кокін Ю. Реформа заробітної плати - очікування та реальність / / Економіст. 2003. № 4. С. 25-28.
3. Бабук І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / І.М. Бабук. - Минск: «ІОЦ Мінфіну», 2006. - 327с.
4. Бовикін В.І. Новий менеджмент / В.І. Бовикін. - М.: «Ексмо», 2003. - 480 с.
5. Ворст І. Економіка фірми / І. Ворст, П. Ревентлоу. - М.: Вища школа, 2003. - 290 с.
6. Заробітна плата. Видання четверте перероблене і доповнене. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 2003. 412с.
7. Інструкція про порядок застосування Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь зі змінами та доповненнями. Постанова Міністерства праці та соціального захисту № 123 від 20.09.2002 р. / / Вісник МНС Республіки Білорусь. 2002. № 34. С. 36-69.
8. Комарова Н. Мотивація праці та підвищення ефективності роботи / / Людина і праця. 2003. № 10. С. 90-92.
9. Конвенція Міжнародної організації праці № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються».
10. Куліков А. Мотивація і продуктивність праці / / Консультант директора. 2004. № 19. С. 22.
11. Куценко Г.Ф. Охрана труда в электроэнергетике: практическое пособие / Г.Ф. Куценко. - Мінськ: Дизайн ПРО, 2005. - 784с.: Іл.
12. Оплата праці: збірник нормативних актів / під ред. Г.В. Прохорчик. - Мінськ, 2001. - 304 с.
13. Організація заробітної плати. Досвід, проблеми, рекомендації / Л.Ф. Алексєєнко, О.М. Заїкін, В.Г. Локтєв [и др.]; під ред. В. И. Матусевича. - Мінськ: НДІ праці, 2002. - 400с.
14. Трудовий кодекс Республіки Білорусь: Прийнятий Палатою представників 8 червня 1999 Мінськ.: ІПА «Регістр», 1999. 216 с.
15. Шомов Є.М., читів В.А. Організація і види матеріального стимулювання працівників / / Головний бухгалтер. 2004. № 11. С. 53-58.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
56.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз організації оплати праці працівників підприємства ВАТ Свiтанак 3
Аналіз організації оплати праці працівників підприємства ВАТ Свiтанак 2
Облік аудит і аналіз розрахунків з оплати праці в організації ВАТ Коньковское
Удосконалення системи оплати праці працівників організації УП НІЇЕВМ
Удосконалення системи оплати праці працівників організації УП НІЇЕВМ 2
Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на предпріятіяхр
Організації нормування і оплати праці ВАТ Ягуновское
Аналіз витрат праці і фонду оплати праці на підприємстві ВАТ Єсентуки-Аква
Колективна форма організації оплати праці особливості її використання та розвитку на прикладі ВАТ
© Усі права захищені
написати до нас