Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Башкирський Державний Університет


Курсова робота з дисципліни:

«Економічний Аналіз»

На тему: «Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства»


Студента 2 курсу

Спеціальності: «Фінанси і кредит»

Решетнікова І.А.

Наук. Керівник:


р. Нефтекамськ, 2005 р.

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти аналізу оборотного капіталу

1.1. Поняття оборотного капіталу і його характеристика

1.2. Роль оборотного капіталу у забезпеченні фінансовими коштами підприємства

1.3. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу

Глава 2. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу ВАТ «НефАЗ»

2.1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «НефАЗ»

2.2. Аналіз динаміки і структури оборотного капіталу

2.3. Аналіз оборотності оборотного капіталу

2.4. Аналіз руху грошових коштів

Глава 3. Удосконалення ефективності використання оборотного капіталу

3.1. Введення нормативу матеріально - виробничих запасів на підприємстві

3.2. Розрахунок наднормативних залишків матеріально-виробничих запасів і ефект від приведення їх до норм

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення


Проблеми управління оборотним капіталом господарюючого суб'єкта привертають дедалі більше уваги представників вітчизняної фінансової науки. Це зумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в російській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, а й різноманіттям господарського поведінки власників і менеджерів підприємств. Господарською практикою стають затребувані нетрадиційні, унікальні рішення, засновані на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії та досвіду фінансового управління.

Специфіка підприємств таких як промисловість полягає в значному обсязі оборотних коштів у складі їх активів, тому для підприємств цих галузей проблеми організації та ефективності використання оборотних коштів носять ще більш насущний характер, ніж для фондомістких галузей.

Фінансовий стан, ліквідність і платоспроможність організації більшою мірою залежить від рівня ділової активності, від використання оборотного капіталу, оцінки його величини і структури. У зв'язку з тим, що обігові кошти формують основну частку ліквідних активів організації їх величина повинна бути достатньою для забезпечення ритмічної і рівномірної роботи організації і як наслідок отримання прибутку.

Використання оборотних коштів господарської діяльності має здійснюватися на рівні мінімуму часу і максимальною швидкістю обігу оборотного капіталу і перетворення його в реальну грошову масу для подальшого фінансування та придбання нових оборотних коштів.

Потреба фінансування пропорційно залежить від швидкості обігу активів.

Чим нижче оборотність оборотних коштів, тим більша потреба в залученні додаткових джерел фінансування, так як у організації відсутні свої грошові кошти для здійснення господарської діяльності.

Управління оборотним капіталом - актуальне завдання, яку щодня вирішує кожен підприємець. Як показує статистика, оборотні активи становлять у середньому від 58 до 75% всіх активів підприємств усіх форм власності країн Західної Європи.

Оборотні активи обслуговують поточну діяльність організації, від їх стану і оборотності залежить безперервність виробничо - комерційного циклу, а тому вивчення змін структури оборотних активів, їх галузевих особливостей, необхідно для вирішення практичних завдань фінансового менеджменту.

Таким чином, тема курсової роботи є актуальною, бо від наявності текучих активів та її ефективного використання залежить не тільки фінансовий стан організації, але і оборотними активами цікавляться зовнішні користувачі в першу чергу інвестори (акціонери), більш того від ступеня оборотності оборотного капіталу залежить ділова актуальність організації.

Метою курсової роботи є аналіз оборотності оборотних коштів на ВАТ «НефАЗ» та розробка конкретних рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені наступні завдання:

огляд літературних джерел за підходами до вивчення та трактуванні питань з управління та аналізу оборотності оборотного капіталу;

ознайомлення з економіко-організаційної характеристикою підприємства;

аналіз оборотного капіталу підприємства на прикладі ВАТ «НЕФАЗ»;

розгляд основних шляхів ефективного використання оборотного капіталу.

Об'єктом дослідження стали оборотні активи ВАТ «НефАЗ».

Предметом дослідження стали економічні відносини, що складаються у господарюючих суб'єктів у процесі формування оборотного капіталу, а також механізми його фінансування.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять базові концепції сучасної теорії фінансів: структури капіталу і методів його управління. Курсова робота спирається на класичні та сучасні праці вітчизняних і закордонних економістів в області фінансового управління оборотним капіталом - Бланка І.А., Брігхем Ю.Ф., Ван Хорна Дж. К., Дробозиной Л.А., Родіонової В.М., Савицької Г.В.; Баканова М.І., Балабанова І.Т., Родіонової В.М., Сайфуліна Р.С., Федотової М.А., Шеремета А.Д.; Стоянової Є.С. та ін

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ


1.1. Поняття оборотного капіталу і його характеристика


Поняття "оборотний капітал" відноситься до всіх поточних активів, постійно беруть участь у господарських операціях у період, що не перевищує одного року. Походження цієї назви відомий американський вчений Е. Брігхман виводить з дій старого дрібного торговця, який навантажував свій візок товарами, придбаними в борг, і їздив по містах і селах, щоб їх продати. Ці товари і стали називати оборотним капіталом, оскільки торговець перетворював їх у гроші, потім частина повертав їх власникам (погашав позику), решту вкладав у нові товари. Ці кошти і знаходилися в постійному обороті, приносили певний прибуток.

На сьогодні чимало написано праць, присвячених оборотного капіталу підприємства. Звернемося до деяких з них для порівняння різних точок зору на визначення оборотного капіталу.

Ковальов В.В. вважає, що оборотний капітал - це активи підприємства, поновлювані з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в які як мінімум одноразово обертаються протягом року або одного виробничого циклу. Оборотні кошти і політика щодо управління цими активами важливі насамперед з позиції забезпечення безперервності і ефективності поточної діяльності підприємства. Оскільки в багатьох випадках зміна величини оборотних активів супроводжується і зміною короткострокових пасивів, обидва ці об'єкти обліку розглядаються, як правило, спільно в рамках політики управління чистим оборотним капіталом, величина якого розраховується як різниця між оборотним капіталом і короткостроковими пасивами.

На думку Крейнина М.М. оборотний капітал, будучи призначеними для реалізації чи споживання, здатний неодноразово змінювати свою форму протягом одного операційного циклу підприємства. Оборотні кошти підприємства містять у собі оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Така класифікація об'єктивно характеризує стан оборотних засобів залежно від їх знаходження на різних стадіях кругообігу.

Колчина Н.В. у своїй книзі пише, що оборотний капітал - це кошти, обслуговуючі процес господарської діяльності, які беруть участь одночасно і в процесі виробництва, і в процесі реалізації продукції. У забезпеченні безперервності і ритмічності процесу виробництва і обігу полягає основне призначення оборотних коштів підприємства. За функціональним призначенням, оборотні кошти підприємства поділяються на оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Виходячи з цього поділу оборотний капітал можна охарактеризувати як кошти, вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу і що здійснюють безперервний кругообіг у процесі господарської діяльності.

За Павлової Л.М. оборотні кошти являють собою вартісну оцінку сукупності матеріально - речових цінностей, використаних в якості предметів праці і діють у натуральній формі протягом одного виробничого циклу. У процесі фінансування і кредитування підприємницької діяльності велике значення має склад оборотних коштів підприємств. Це запаси ТМЦ, дебіторська заборгованість, кошти в розрахунках, грошові кошти.

Ван Хорн Дж. К. вважає, що оборотними засобами є активи, які можуть бути звернені в готівку протягом одного року. Оборотні кошти включає в себе управління грошовими коштами, дебіторською заборгованістю, товарно - матеріальними запасами і кредиторською заборгованістю.

Таким чином, в економічній літературі не простежується очевидна межа між поняттями «оборотні кошти» і «оборотний капітал» і не спостерігається однаковості в термінології. Логічним видається при розгляді оборотних коштів і оборотного капіталу враховувати спосіб їх відображення в бухгалтерському балансі. У цьому випадку під оборотними засобами слід розуміти активи балансу, що розкриває предметний склад майна підприємства, зокрема, його оборотні або поточні активи (матеріальні оборотні кошти, дебіторську заборгованість, вільні грошові кошти), а під оборотним капіталом - пасив балансу, що показує, яка величина коштів (капіталу) вкладена в господарську діяльність підприємства (власний і позиковий капітал). Інакше оборотний капітал - це величина фінансових джерел, необхідних для формування оборотних активів підприємства.

Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва, повністю переносять свою вартість на знову створений продукт, при цьому змінюють свою початкову форму. І все це - протягом одного виробничого циклу або кругообігу.

Інший елемент оборотних коштів - фонди обігу. Вони безпосередньо не беруть участь в процесі виробництва. Їх призначення полягає в забезпеченні ресурсами процесу обігу, в обслуговуванні кругообігу коштів підприємства та досягненні єдності виробництва та обігу. Фонди обігу складаються з готової продукції і грошових коштів.

Об'єднання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в єдину категорію - оборотні кошти обумовлено тим, що, по - перше, процес відтворення - це єдність процесу виробництва та процесу реалізації продукції. Елементи оборотного капіталу безупинно переходять зі сфери виробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво. По - друге, елементи оборотних фондів і фондів обігу мають однаковий характер руху, кругообігу, що становить безперервний процес.

Економічна сутність оборотних коштів визначається їх роллю в забезпеченні безперервності процесу відтворення, в ході якого оборотні фонди і фонди обігу проходять як сферу виробництва, так і сферу обігу. Перебуваючи в постійному русі, оборотні кошти роблять безперервний кругообіг, який відбивається в постійному відновленні процесу виробництва.

Рух оборотного капіталу може бути представлено в класичній формі: Д - Т .... Т - П - Т '.... Т' - Г '.

Як і кожен капітал, вкладений у виробництво, оборотний капітал підприємства починає свій рух з авансування певної суми грошових коштів Д на придбання виробничих запасів ПЗ: сировини, матеріалів, палива та інших предметів праці, які використовуються з метою виробництва певних товарів.

Кругообіг - не одиничний процес. Це процес, який здійснює постійно і представляє собою оборот капіталу.

Завершивши один кругообіг, оборотний капітал вступає в новий, тобто кругообіг відбувається безперервно і відбувається постійна зміна форм авансованої вартості. Разом з тим на кожен даний момент кругообігу оборотний капітал функціонує одночасно у всіх стадіях, забезпечуючи безперервність процесу виробництва. Авансована вартість різними частинами одночасно знаходиться в багатьох функціональних формах - грошовій, виробничій, товарній.

У комплексній системі управління оборотним капіталом доцільно виділити головну мету і окремі завдання, які слід виконувати при обгрунтуванні та реалізації рішень на кожній стадії його кругообігу. Головна мета управління оборотним капіталом полягає у підвищенні ефективності використання всіх його складових частин і на цій основі у забезпеченні безперервності і належної результативності господарської та фінансової діяльності підприємства. Основні рішення стосуються обгрунтування оптимальної величини кожного елемента оборотних коштів, джерел їх фінансування, розкриття резервів за рахунок вивільнення або прискорення обігу, забезпечення ліквідності. Вивільнені грошові кошти можуть стати джерелом ефективних фінансових чи інших інвестицій, що сприяють розвитку підприємства, збільшення його доходів.

Управління оборотним капіталом зачіпає не тільки проблеми величини відповідних елементів, а й його структури, яка схильна до постійних змін внаслідок зміни обсягу продукції, її асортименту, умов реалізації, оплати за доставлені і продавані цінності. Формування раціональної структури оборотного капіталу забезпечує безперервність загального циклу перетворення окремих частин активів з речової форми в грошову і навпаки. Це значною мірою впливає на швидкість обороту капіталу, його величину, фінансову ліквідність об'єкта, а також на рівень витрат, пов'язаних з утриманням окремих елементів поточних активів.


1.2. Роль оборотного капіталу у забезпеченні фінансовими коштами підприємства


Цільовий установкою управління оборотним капіталом є визначення обсягу і структури оборотного капіталу, джерел їх покриття і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємства.

Сформульована цільова установка має стратегічний характер, не менш важливим є підтримання оборотного капіталу в розмірі, оптимизирующем управління поточною діяльністю. З цих позицій найважливішою фінансово-господарської характеристикою підприємства є його ліквідність, тобто можливість «звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання». Для будь-якого підприємства достатній рівень ліквідності є однією з найважливіших характеристик стабільності господарської діяльності. Втрата ліквідності небезпечна не тільки додатковими витратами, а й періодичними зупинками виробничого процесу.

При низькому рівні оборотного капіталу виробнича діяльність не підтримується належним чином, звідси - можлива втрата ліквідності, періодичні збої в роботі і низький прибуток. При деякому оптимальному рівні оборотного капіталу прибуток стає максимальною. Подальше підвищення величини оборотних коштів призведе до того, що підприємство буде мати в розпорядженні тимчасово вільні, бездіяльні поточні активи, а також зайві витрати фінансування, що спричинить зниження прибутку.

Таким чином, стратегія і тактика управління оборотним капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи. Це зводиться до вирішення двох важливих завдань.

1. Забезпечення платоспроможності. Така умова відсутня, якщо підприємство не в змозі оплачувати рахунки, виконувати зобов'язання і, можливо, оголосить про банкрутство. Підприємство, яке не має достатнього рівня оборотного капіталу, може зіткнутися з ризиком неплатоспроможності.

2. Забезпечення прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів. Відомо, що різні рівні різних поточних активів по-різному впливають на прибуток. Наприклад, високий рівень виробничо-матеріальних запасів потребують відповідно значних поточних витрат, у той час як широкий асортимент готової продукції надалі може сприяти підвищенню обсягів реалізації і збільшенню доходів. Кожне рішення, пов'язане з визначенням рівня грошових коштів, дебіторської заборгованості і виробничих запасів, повинно бути розглянуте як з позиції рентабельності даного виду активів, так і з позиції оптимальної структури оборотних коштів.

Ризик втрати ліквідності або зниження ефективності, обумовлений обсягом і структурою оборотного капіталу потенційно несе в собі наступні явища:

1. Недостатність грошових коштів. Підприємство повинно мати грошові кошти для ведення поточної діяльності, на випадок непередбачених витрат і на випадок ймовірних ефективних капіталовкладень. Брак грошових коштів у потрібний момент пов'язана з ризиком переривання виробничого процесу, можливим невиконанням зобов'язань або з втратою можливої ​​додаткового прибутку.

2. Недостатність власних кредитних можливостей. Цей ризик пов'язаний з тим, що при продажі товарів у кредит покупці можуть оплатити їх протягом декількох днів або навіть місяців, в результаті чого на підприємстві утворюється дебіторська заборгованість. З позиції фінансового менеджменту дебіторська заборгованість має двояку природу. З одного боку, «нормальний» зростання дебіторської заборгованості свідчить про збільшення потенційних доходів і підвищення ліквідності. З іншого боку, підприємство може «винести» не всякий розмір дебіторської заборгованості, оскільки невиправдана дебіторська заборгованість являє собою іммобілізацію власного оборотного капіталу, а перевищення нею деякої межі може призвести також до втрати ліквідності і навіть зупинки виробництва. Така ситуація вельми характерна для російської економіки з її хронічними взаємними неплатежами.

3. Недостатність виробничих запасів. Підприємство повинно мати достатню кількість сировини і матеріалів для проведення ефективного процесу виробництва; готової продукції повинно вистачати для виконання всіх замовлень і т.д. Неоптимальний обсяг запасів пов'язаний з ризиком додаткових витрат або зупинки виробництва.

4. Зайвий обсяг оборотного капіталу. Оскільки його величина прямо пов'язана з витратами фінансування, то підтримку зайвих активів скорочує доходи. Можливі різні причини утворення зайвих активів: неходові і залежані товари, звичка «мати про запас» і ін

Розроблені в теорії фінансового управління моделі фінансування оборотного капіталу, з одного боку, виходять з того, що політика управління їм повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи, з іншого боку, при підборі джерел фінансування приймається рішення, що враховує термін їх залучення і витрати за використання.

Ю. Брігхем описав наступні три варіанти політики формування оборотного капіталу підприємства:

- «Спокійна», при якій має місце відносно великий рівень запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів. Вона пов'язана з мінімальним рівнем ризику і прибутку.

- «Стримуюча», при якій рівень оборотного капіталу зведений до мінімуму. Вона здатна принести найбільший прибуток, але і найбільш ризикованою.

- «Помірна» - середній варіант.

Є.С. Стоянова в своїх роботах розглядає політику комплексного оперативного управління поточними активами (ТА) і поточними пасивами (ТП), яка поєднує політику управління ТА з політикою управління ТП. Її суть полягає, з одного боку, у визначенні достатнього рівня і раціональної структури ТА, з іншого - у визначенні величини і структури джерел фінансування ТА.

У залежності від величини питомої ваги оборотних активів у складі всіх активів виділяються наступні варіанти політики управління оборотними активами, по суті, аналогічні описаним вище:

- Агресивна. Її основні ознаки - підтримка високої питомої ваги оборотних активів і, відповідно, їх низька оборотність. Вона забезпечує достатній рівень ліквідності, але невисоку рентабельність активів.

- Консервативна. Її основною ознакою є стримування зростання і низький рівень оборотних активів, але несе високий ризик втрати ліквідності через десинхронізації надходжень і платежів, тому вона проводиться або в умовах достатньої передбачуваності надходжень і платежів, обсягу продажів і запасів, або за суворої економії.

- Помірна - компромісний варіант. Її параметри знаходяться на середньому рівні.

Кожному типу такої політики має відповідати політика фінансування. У залежності від величини питомої ваги короткострокових пасивів, у складі всіх пасивів виділяються наступні варіанти політики управління короткостроковими пасивами.

- Агресивна. Її основна ознака - переважання короткострокових пасивів.

- Консервативна. Основна ознака - низька питома вага.

- Помірна - компромісний варіант. Середній рівень короткострокового кредиту.


Таблиця 1

Матриця комплексного оперативного управління поточними активами і пасивами (політика комплексного управління (ПКУ))

Політика управління ТА

Політика управління ТП

Агресивна Помірна Консервативна
Агресивна Агресивна Помірна Не поєднуються
Помірна Помірна Помірна Помірна
Консервативна Не поєднуються Помірна Консервативна

Сполучуваність різних видів політики управління ТА і ТП ілюструє матриця вибору політики комплексного оперативного управління ТА і ТП.

При аналізі матриці ПКУ видно, що деякі види політики управління поточними активами не поєднуються з певними типами політики управління поточними пасивами. Це стосується агресивної політики управління поточними активами, яка не поєднується з консервативною політикою управління поточними пасивами, і навпаки. Перш за все, це пов'язано з тим, що заходи з управління поточними активами вступають в пряме протиріччя з методами управління поточними пасивами (наприклад, при агресивній політиці управління поточними активами фірма всіляко нарощує частку поточних активів в сукупних активах підприємства, при консервативній же політиці управління поточними пасивами фірма фактично відмовляється від короткострокових кредитів).

Добре поєднується (можна навіть говорити про доповнення і появі кумулятивного ефекту) агресивна політика управління поточними активами з агресивною ж політикою управління поточними пасивами підприємства (при цьому виникає агресивна ПКУ). Аналогічне відбувається і в разі поєднання консервативної політики управління поточними активами з консервативною ж політикою управління поточними пасивами (при цьому виникає консервативна ПКУ).

Нормально поєднуються, приводячи до помірної ПКУ, політика агресивного управління поточними активами і консервативна політика управління поточними пасивами і навпаки, а також всі види поміркованої політики управління поточними активами і поміркованої політики управління поточними пасивами.

Дана матриця має практичний сенс при прийнятті рішень про політику комплексного управління поточними активами і поточними пасивами. Фірма може зробити правильний вибір в цьому принциповому питанні, маючи всю інформацію (обов'язково достовірну) про внутрішнє середовище підприємства та про основні параметри зовнішнього середовища.


1.3. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу


У системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства та зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних коштів. Проблема поліпшення використання оборотних коштів стала ще більш актуальною в умовах формування ринкових відносин. Інтереси підприємств вимагають повної відповідальності за результати своєї виробничо-фінансової діяльності. Оскільки фінансове становище підприємств знаходиться в прямій залежності від стану оборотних коштів і припускає порівняння витрат з результатами господарської діяльності і відшкодування витрат власними коштами, підприємства зацікавлені в раціональній організації оборотних коштів - організації їхнього руху з мінімально можливою сумою для одержання найбільшого економічного ефекту.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.

Під оборотністю оборотних коштів розуміється тривалість одного повного кругообігу коштів з моменту перетворення оборотних коштів у грошовій формі у виробничі запаси і до виходу готової продукції та її реалізації. Кругообіг коштів завершується зарахуванням виторгу на рахунок підприємства.

Оборотність оборотних коштів характеризується взаємопов'язаними показниками: тривалістю одного обороту в днях, кількістю оборотів за певний період - рік, півріччя, квартал (коефіцієнт оборотності), сумою зайнятих на підприємстві оборотних коштів на одиницю продукції (коефіцієнт завантаження).

Тривалість одного обороту оборотних коштів у днях (О) обчислюється за формулою:

О = С: Т / Д, (1)

де З - залишки оборотних коштів (середні чи на визначену дату);

Т - обсяг товарної продукції;

Д - число днів у розглянутому періоді.

Зменшення тривалості одного обороту свідчить про поліпшення використання оборотних коштів.

Кількість оборотів за певний період, або коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Ко), обчислюється за формулою:

Ко = Т / С, (2)

Чим вище за даних умов коефіцієнт оборотності, тим краще використовуються оборотні кошти.

Коефіцієнт завантаження засобів в обороті (Кз), зворотний коефіцієнту оборотності, визначається за формулою:

Кз = С / Т, (3)

Крім зазначених показників, також може бути використаний показник віддачі оборотних коштів, що визначається відношенням прибутку від реалізації продукції підприємства до залишків оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів можуть обчислюватися по всіх оборотних коштах, що беруть участь в обороті, і по окремих елементах.

Зміна оборотності коштів виявляється шляхом зіставлення фактичних показників з плановими показниками чи попереднього періоду. У результаті порівняння показників оборотності оборотних коштів виявляється її прискорення чи уповільнення. При її прискоренні з обороту вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх утворення, при уповільненні - в оборот утягуються додаткові кошти.

Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним.

Абсолютне вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за розглянутий період.

Відносне вивільнення оборотних коштів має місце в тих випадках, коли прискорення їхньої оборотності відбувається одночасно з ростом виробничої програми підприємства, причому темп зростання обсягу виробництва випереджає темп росту залишків оборотних коштів.

Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів криються безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься в першу чергу до виробничих запасів. Будучи однієї зі складових частин оборотних коштів, вони відіграють велику роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва. У той же час виробничі запаси представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не бере участь у виробничому процесі.

Раціональна організація виробничих запасів - неодмінна умова підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання, ліквідації наднормативних запасів матеріалів, удосконалення нормування, поліпшенню організації постачання, у тому числі шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їхнього виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль належить поліпшенню організації складського господарства.

Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається шляхом удосконалювання організації виробництва, поліпшення застосовуваних техніки і технології, удосконалювання використання основних фондів, насамперед їхньої активної частини, економії за всіма статтями оборотних коштів.

Перебування оборотних коштів у сфері обігу не Сприяє створенню нового продукту. Зайве відволікання їх у сферу обігу - негативне явище. Основними передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у цю сферу є раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної та платіжної дисципліни.

Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.

РОЗДІЛ 2. оцінки ефективності використання оборотного капіталу ВАТ «НефАЗ»


2.1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «НефАЗ»


Відкрите акціонерне товариство "Нефтекамський автозавод" входить до групи підприємств ВАТ "КАМАЗ" і є найбільшим в Росії завод з виробництва спецнадстроек на шасі КамАЗ.

У числі найбільших акціонерів ВАТ "НефАЗ": ВАТ "КАМАЗ" (50,02% частка в статутному капіталі), Республіка Башкортостан (28,50%).

Завод виробляє:

- Автосамоскиди,

- Вахтові автобуси,

- Автоцистерни, причепи та напівпричепи-цистерни,

- Причепи та напівпричепи загальнотранспортного призначення, пасажирські автобуси,

- Сінозбиральні комплекс,

- Товари народного споживання.

Відкрите акціонерне товариство "Нефтекамський автозавод" відраховує свій вік з осені 1977 року - з моменту пуску головного конвеєра. Проте історія народження підприємства починається набагато раніше.

17 грудня 1970 Рада Міністрів СРСР видала Постанову "Про будівництво і реконструкції заводів Міністерства автомобільної промисловості для забезпечення Камського автомобільного заводу запасними частинами та комплектуючими деталями". Як відомо, в ті роки КамАЗ - автогігант у місті Набережні Човни - був оголошений Всесоюзної ударної будівництвом. Було вирішено будувати і заводи-супутники, які б постачали туди необхідну комплектацію.

25 грудня 1970 Державний Комітет Ради Міністрів у справах будівництва видав наказ № 65 "Про створення заводу з виробництва автосамоскидів і лебідок" в місті Нефтекамске Башкирської АРСР. Подібний же наказ № 4 від 8 січня 1971 видав Міністр автомобільної промисловості СРСР.

Розпорядженням Ради Міністрів БАССР від 19 січня 1971 року була створена комісія для вибору майданчика під будівництво заводу. Комісія обстежила три земельні площі. Вибір був зроблений на ділянці вздовж автомобільної дороги Нефтекамськ-Янаул. Рада Міністрів БАССР виніс рішення про резервацію 100 га землі для будівництва заводу.

13 липня 1972 почалося будівництво заводу.

15 квітня 1977 був зібраний перший десятитонний автосамосвал "КамАЗ-5511".

11 жовтня 1977 відбувся пуск головного конвеєра. З цього дня почався серійний випуск автосамоскидів "КамАЗ-5511".

31 жовтня 1977 був затверджений акт Державної комісії про прийняття в експлуатацію першої черги Нефтекамськ заводу з виробництва автосамоскидів.

17 листопада 1977 вийшов наказ № 343 "Про введення в експлуатацію заводу з виробництва автосамоскидів, м. Нефтекамськ Башкирської АРСР", підписаний міністром автомобільної промисловості В. М. Поляковим: "Вважати введеної в експлуатацію першу чергу заводу з виробництва автосамоскидів, м. Нефтекамськ Башкирської АРСР виробничої потужністю 10000 автосамоскидів на рік ", - говориться в цьому наказі.

26 липня 1978 наказом № 206 завод був перейменований в Нефтекамський завод автосамоскидів. 27 листопада 1978 був затверджений Статут Нефтекамськ заводу автосамоскидів.

25 січня 1978 був зібраний тисячний автосамосвал "КамАЗ-5511".

18 грудня 1978 був зібрався 10-тисячний автосамосвал "КамАЗ-5511".

20 грудня 1979 з конвеєра зійшов тридцятитисячний автосамосвал "КамАЗ-5511".

В кінці 1980 року були зібрані перші екземпляри сільськогосподарського автосамосвала "КамАЗ-55102" вантажопідйомністю 7 тонн і з тристоронньої розвантаженням.

У 1981 році була здана в експлуатацію перша черга корпусу вахтових автобусів площею 3500 кв. метрів для розміщення потужностей з випуску 3000 вахтових автомобілів на рік.

1 травня 1982 на демонстрації нефтекамци та гості міста побачили первісток машини для вахтовиків. Таким чином, Нефтекамський завод автосамоскидів почав виробництво техніки нового для себе напрямку.

У липні 1982 року для випробувань нафтовикам Башкирії були відправлені перші 10 вахтових автобусів. Випробування пройшли вдало, і вахтові автобуси були запущені в серію.

У 1993 році завод став відкритим акціонерним товариством "Нефтекамський автозавод".

Одночасне виробництво по чотирьох напрямах -
автосамоскидів, вахтових автобусів, автоцистерн, причепів і напівпричепів-цистерн, причепів і напівпричепів общестранспортного призначення, маневреність випуску техніки в залежності від попиту на ринку дає певні комерційні та фінансові переваги перед конкурентами.

У 2000 році керівництвом заводу була прийнята нова серйозна програма - "Програма освоєння пасажирських автобусів на шасі" КамАЗ ". Вона вимагала величезних фінансових, матеріальних, виробничих, інтелектуальних затрат. Однак входження Нефтекамськ автозаводу в число основних стратегічних партнерів найбільшої в Росії компанії - ВАТ" КАМАЗ ", скоординована робота конструкторських і технологічних підрозділів КАМАЗа і НЕФАЗ стали вирішальним фактором у вирішенні цього складного проекту.

У серпні 2000 року була почата розробка конструкторської документації міського автобуса першого класу (за міжнародною класифікацією) великої місткості. До них відносяться автобуси довжиною 10-12 метрів, повною масою до 17 тонн. Нефтекамськ автобусу був привласнений номер моделі - 5299.

6 грудня 2000 вписано червоним рядком у новітню історію Нефтекамськ автозаводу. У цей день був представлений перший автобус міського типу "НефАЗ-5299".

У жовтні 2002 року здана в експлуатацію друга черга автобусного виробництва з унікальним лакофарбовим комплексом виробництва Німеччини. Введення в дію цього комплексу, аналогів якому в Росії немає, дозволило вийти на проектну потужність виробництва - 1000 автобусів на рік. Крім того, забезпечено дуже високу якість фарбування і антикорозійного обробки.

Економічні показники заводу в останні роки неухильно поліпшуються. Якщо в 1998 році обсяг випущеної продукції становив 200 мільйонів рублів на рік, то в 2005 році обсяг відвантаженої продукції і наданих послуг склав 4,5 мільярда рублів. Сьогодні на Нефтекамськ автозаводі працює більше 9 з половиною тисяч чоловік.

До 2005 року завод серійно випускає сім моделей автобуса - міський, приміський, міжміський, міжміський у північному виконанні, автобус малого класу, автобус з двигуном, що працює на газі метані і півтораповерховий автобус підвищеної комфортабельності "Турист".

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку і задоволення суспільних потреб в товарах і послугах, вироблених суспільством.

Основними видами діяльності ВАТ «НефАЗ» є:

виробництво автомобілів на шасі КамАЗ;

виробництво вахтових автобусів на шасі КамАЗ;

виробництво напівпричепів-цистерн, причепів-цистерн, автоцистерн ємністю від 7 до 35 м 3;

виробництво пасажирських автобусів;

виробництво автомобільних причепів та напівпричепів вантажопідйомністю від 7 до 20 тонн і вище;

виробництво сільськогосподарської техніки;

виробництво різних товарів народного споживання.

Крім цього ВАТ «НефАЗ»: надає послуги і виконує роботи в області побутового обслуговування, громадського харчування та торгівлі; сприяє розвитку народних промислів; проводить ярмарки, аукціони, конкурси, виставки; здійснює закупівельну діяльність: оптової, роздрібної, комісійної та комерційної торгівлі. Здійснює ремонт посудин що працюють під високим тиском, монтаж і пуско-налагодження ліфтів, ремонт, технічне обслуговування та технічний огляд вантажних і пасажирських ліфтів, монтаж пуско-наладку і технічне опосвідчення кранів, ремонт металоконструкцій вантажопідіймальних кранів, монтаж і пуско-налагодження технологічного обладнання машинобудівних підприємств , виготовлення запасних частин і деталей до обладнання машинобудівних заводів і сільгосппідприємств. Виробляє капітальний ремонт, продаж і купівлю чорного і кольорового лиття, чорного і кольорового металобрухту, ремонт гідро-пневмо-мастильної апаратури до обладнання, серійне і несерійне повторюване виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари, ремонт, градуювання і обслуговування контрольно-касових апаратів. Так само підприємство здійснює медичне, аптечне і сервісне обслуговування, надає маркетингові товарообмінні та посередницькі послуги, в тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, здійснює діяльність на ринку цінних паперів, експортно-імпортні операції по закріпленій номенклатурі товарів і послуг. Займається виробництвом виробів верстатобудування, проектуванням, будівництвом, реконструкцією, технічним переозброєнням, капітальним ремонтом об'єктів промислового та цивільного призначення, проводить роботи з неруйнівного методу контролю об'єктів, підвідомчих Держміськтехнагляду РФ.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавець (Генеральний директор) і колегіальний виконавчий орган (Правління).2.2. Аналіз динаміки і структури оборотного капіталу


Щоб ефективно використовувати оборотний капітал необхідно вміти керувати ним, зокрема, визначати розумне співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, щоб мати на господарюючого суб'єкта мінімальний, але достатній запас виробничих запасів, які необхідні для ритмічної роботи підприємства. Більше того, науково обгрунтувати норми поточних страхових, гарантійних і технологічних запасів. У нових умовах господарювання важливим аспектом є не наявність грошових коштів, а їх ефективне розміщення, або на поточну, або інвестиційну та фінансову діяльність.

Застосування системи знижок сприяє прискоренню оборотності. І ось тут величезна роль відводиться фінансовому менеджеру, який повинен порівняти дохід від грошових коштів, отриманих в результаті прискорення платежів сумою знижки.

І сьогодні актуальним є випускати ту продукцію, яка користується попитом, і позитивним моментом слід вважати затребуваність автобусів.

Заходи щодо підвищення ефективності використання оборотного капіталу трудових ресурсів, засобів праці, ефективним управлінням, дозволить заводу бути передовим підприємством у своїй галузі.

Слід врахувати, що для прискорення оборотності оборотного капіталу необхідно вивчати платоспроможний попит споживачів (населення або виробничого сектору), щоб не допускати наявність дебіторської заборгованості. Бо в умовах інфляції по закінченню часу надходження дебіторської заборгованості недостатні навіть для простого відтворення, тому що вони повертаються знеціненими.

Особливу роль в умовах самостійності підприємства відіграє реалізація продукції, чим швидше цей процес здійснюється, тим ефективніше виробництво. Бо знизяться витрати на утримання складських приміщень, на утримання матеріально-відповідальних осіб на забезпечення збереження і т.д.

Особливу значимість в даний час грає сума чистих оборотних активів, які визначаються як різниця між оборотними активами і кредиторською заборгованістю. Їх величина повинна збільшиться і дозволить мати високо ліквідні активи, і далі здійснювати кругообіг оборотних коштів з максимальною швидкістю обороту при мінімальної його тривалості.

Аналіз оцінки ефективності використання оборотного капіталу починається із загальної оцінки динаміки складу і структури оборотних коштів господарюючого суб'єкта, зміни їх на кінець року в порівнянні з початком року за даними балансу. У цій ситуації використовуються прийоми структурно - динамічного аналізу. Динаміка складу і структури оборотного капіталу ВАТ «НефАЗ» за 2003 - 2005 рр.., Тис.руб. представлена ​​в таблиці 2 і на малюнку 1.


Рисунок 1 - Структура оборотного капіталу ВАТ «НефАЗ» за 2003 - 2005 рр..


Як свідчать дані таблиці 2, у 2004 і 2005 рр.. оборотні активи відповідно збільшилися на 227303 тис.руб. і 43948 тис.руб. З них запаси збільшилися в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 63334 тис.руб., При цьому в запасах зросла питома вага сировини та матеріалів (з 73% до 83%) за рахунок зростання обсягів виробництва (табл. 3). І скоротилася величина готової продукції в два рази, що свідчить про позитивну динаміку збуту. Питома вага готової продукції скоротився на 10%. У 2004 році в порівнянні з 2003 роком запаси зменшилися на 46850 тис.руб. У 2004 році зменшення запасів пов'язане із зменшенням сировини і матеріалів на 121376 тис.руб., І з різким зростанням інших запасів на 4035 тис.руб., Витрат майбутніх періодів на 16191 тис.руб., Збільшенням обсягів незавершеного виробництва і готової продукції майже в два рази.


Таблиця 2

Динаміка складу і структури оборотного капіталу ВАТ «НефАЗ», тис.руб.

Показник Залишки по балансу, тис. грн. Структура,%

2003 2004 Вимкнути-е 2005 Вимкнути-е 2003 2004 Вимкнути-е 2005 Вимкнути-е
Оборотні активи - усього 574709 802012 +227303 845960 +43948 100 100 - 100 -
У тому числі:

запаси 424419 487753 +63334 440903 -46850 73,8 60,8 -13 52,1 -8,7
податок на додану вартість за приобре-тенним цінностей 30208 72867 +42659 118550 +45683 5,2 9,1 +3,9 14,1 +5,0
дебіторська-боргованості (більше 12 місяців) 26778 19700 -7078 20185 +485 4,7 2,4 -2,3 2,4 -
дебіторська-боргованості (менше 12 місяців) 89732 213364 +123632 248500 +35136 15,6 26,7 +11,1 29,4 +2,8
короткострокові фінансові вкладення - - - - - - - - - -
грошові кошти 3572 8328 +4756 17842 +9514 0,6 1,0 +0,4 2,0 +1,0
інші оборотні активи - - - - -

Таблиця 3

Динаміка складу і структури запасів

Запаси Сума, тис. грн Структура,% Зміна, тис.руб. Зміна,%

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2004-03 2005-04 2004-03 2005-04
Сировина і матеріали 312879 402864 281488 73,8 82,6 63,8 89985 -121376 8,8 -18,8
Незавершене вироб-во 31933 43344 78364 7,5 8,9 17,8 11411 35020 1,4 8,9
Готова продукція 78417 37082 56362 18,4 7,6 12,8 -41335 19280 -10,8 5,2
Витрати майбутніх періодів 871 4116 20307 0,2 0,8 4,6 3245 16191 0,6 3,8
Інші 319 347 4382 0,1 0,1 1,0 28 4035 0,0 0,9
Всього 424419 487753 440903 100,0 100,0 100,0 63334 -46850 0,0 0,0

Таблиця 4

Динаміка складу і структури дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість (менше 12 місяців) Сума, тис. грн Структура,% Зміна, тис.руб. Зміна,%

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2004-03 2005-04 2004-03 2005-04
Покупці і замовники 28528 73800 207147 31,8 34,6 83,4 45272 133347 2,8 48,8
Векселі до отримання - - - - - - - - - -
Заборгованість дочірніх організацій 13801 - - 15,4 - - -13801 - -15,4 -
Аванси видані 36414 126191 4198 40,6 59,1 1,7 89777 -121993 18,6 -57,5
Інші дебітори 10989 13373 37155 12,2 6,3 15,0 2384 23782 -6,0 8,7
Всього 89732 213364 248500 100,0 100,0 100,0 123632 35136 - -

Дебіторська заборгованість (менше 12 місяців) відповідно збільшилась на 123632 тис.руб. і 35136 тис.руб. (Табл.4). У 2004 р. дебіторська заборгованість зросла у зв'язку зі збільшенням дебіторської заборгованості по покупцям і замовникам на 45272 тис.руб. і з ліквідацією заборгованості дочірніх підприємств -13801 тис.руб., із зростанням авансів, виданих на 89777 тис.руб. (Табл. 4). У 2005 році дебіторська заборгованість збільшилася за рахунок зростання за покупцям і замовникам на 133347 тис.руб. і скороченням авансів виданих на 121993 тис.руб. При цьому зростання дебіторської заборгованості пов'язаний із зростанням обсягів виробництва і реалізації, тобто розширенням діяльності і може розглядатися як позитивне явище з точки зору завоювання ринків збуту. Що б знизити ризик даної кредитної політики необхідно збільшити частку забезпеченої дебіторської заборгованості, наприклад використовуючи розрахунки векселями. Позитивним є зниження дебіторської заборгованості, строком більше 12 місяців (на початок 2005 р. в порівнянні з 2003 р. вона знизилася на 24%.

Грошові кошти також збільшилися відповідно на 4756 тис.руб. і 9514 тис.руб. (Табл. 2). Збільшення або зменшення залишків готівки обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків. Перевищення позитивного грошового потоку над негативним збільшує залишок вільної готівки і навпаки, перевищення відтоків над потоками призводить до нестачі коштів і збільшення потреби в кредиті.

Як дефіцит, так і надлишок грошових ресурсів негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Зупиняючись на структурі слід зазначити, що в оборотних активах найбільшу частку в 2005 році займають запаси 52,1%; на дебіторську заборгованість доводиться 31,8%; грошові кошти становлять 2%. При цьому слід зазначити, що хоча питома вага запасів в оборотних активах і займає в 2005 році значну частку, вона все ж зменшилася в порівнянні з 2004 роком на 8,7 пункту. Питома вага дебіторської заборгованості в активах в 2005 році порівняно з 2004 роком збільшився на 12,8 пункту, а грошових коштів - на 1 пункт. Все це, звичайно, відбивається на фінансовому становищі організації, яка має на кінець 2005 року вільні грошові кошти (+9514 тис. руб.) Та у будь-який час на свій розсуд може пустити їх в оборот або для поповнення матеріальних оборотних активів, або на інвестиції (довгострокові або короткострокові), щоб отримати нові доходи на вкладені кошти.

Розкриття сутності, складу і структури власного і позикового капіталу дозволяє визначитися в методах, підходах та показниках, необхідних для аналізу джерел фінансування господарської діяльності організації. Мета аналізу складу, динаміки та структури капіталу підприємства полягає в оцінці тенденцій зміни структури та розробці організаційно - економічних механізмів підвищення якості використання. Інформаційною базою аналізу є форма № 1 «Бухгалтерський баланс».

Динаміка складу та структура власного та позикового капіталу ВАТ «НефАЗ» представлена ​​в таблиці 5 і на малюнку 2.


Малюнок 2 - Структура власного і позикового капіталу ВАТ «НефАЗ» за 2003 - 2005 рр..


У період з 2003 року по 2004 рік відбулися суттєві зміни в структурі джерел формування майна ВАТ «НефАЗ» (табл. 5). Так, власний капітал в 2004 році в порівнянні з 2003 роком збільшився на 120732 тис.руб., А в 2005 році в порівнянні з 2004 роком зменшився на 158195 тис. руб. Відповідно, позиковий капітал у 2004 році збільшився на 174643 тис.руб., А в 2005 році - на 421449 тис. руб.


Таблиця 5

Динаміка складу та структура власного та позикового капіталу ВАТ «НефАЗ»

Показники 2003 2004 2005 Зміна (+,-), тис.руб. Зміна структури,%

Тис.руб % До підсумку

Тис.

руб

% До підсумку

Тис.

руб.

% До підсумку 2004 до 2003 2005 до 2004 2004 до 2003 2005 до 2004
1. Власний капітал - всього, в т.ч. 608582 50,40 729314 48,53 571119 32,34 120732 -158195 -1,87 -16,19
1.1. Статутний капітал 5908 0,49 5908 0,39 5908 0,33 - - -0,1 -0,06
1.2. Додатковий капітал 442263 36,66 715296 47,60 557079 31,54 +273033 -158217 +10,94 -16,06
1.3. Резервний капітал 886 0,06 886 0,06 886 0,06 - - - -
1.4. Фонд накопичення 13689 1,13 - - - - -13689 - -1,13 -
1.5. Фонд соціальної сфери 130150 10,77 - - - - -130150 - -10,77 -
1.6.Нераспределенная прибуток звітного року 15687 1,29 7224 0,48 7246 0,41 -8463 +22 46,71 -0,07
2. Позиковий капітал 598825 49,60 773468 51,46 1194917 67,66 +174643 +421449 +1,86 +16,2
У т.ч.

2.1. Довгострокові зобов. - - - - - - - - - -
2.2. Короткострокові зобов'язання 598825 49,60 773468 51,46 1194917 67,66 +174043 +421449 +1,86 +16,2
2.2.1. Позики і кредити 61590 5,10 152798 10,17 481029 27,24 +91208 +328234 +5,07 +17,07
2.2.2. Кредиторська задолж. 531851 44,05 611051 40,66 687337 38,92 +792200 +76286 -3,39 -1,74
2.2.3. Заборгованість учас-никам з виплати доходів - - - - 4637 0,26 - +4637 - +0,26
2.2.4. Доходи майбутніх періодів - - 7728 0,51 11463 0,65 +7728 +3735 +0,51 +0,14
2.2.5. Резерви майбутніх витрат 8384 0,44 1891 0,13 10451 0,59 -3493 +8560 -0,31 +0,46
3. Валюта балансу 1207407 100 1502782 100 1766036 100 +295375 +263254 - -
4. Власний капітал у валюті балансу,% 50,40 - 48,53 - 32,34 - - - - -
5. Позиковий капітал у валюті балансу,%. 49,60 - 51,46 - 67,66 - - - - -

У відсотковому відношенні: якщо в 2003 році частка власного капіталу у формуванні активів становила 50,4%, а частка позикового капіталу - 49,6%, то в 2005 році частка власного капіталу зменшилася на 18,06 пунктів і становила 32,34%. Позиковий капітал у 2005 році відповідно збільшився в порівнянні з 2003 роком на 18,06 пункту і становив 67,66%. Позиковий капітал збільшився за рахунок збільшення позик і кредитів у 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 328234 тис.руб.

У загальній сумі позикового капіталу кредиторська заборгованість у 2004 році становила 79,0%, а в 2005 році вона збільшилася до 57,52%. Хоча в сумі вона збільшилася на 76286 тис.руб., І у відсотковому відношенні до валюти балансу кредиторська заборгованість також зменшилася з 4,66% до 38,92%. З усього цього видно, що ВАТ «НефАЗ», намагаючись поправити своє фінансове становище, зверталося в банк за кредитами і позиками.


2.3. Аналіз оборотності оборотного капіталу


Фінансове становище будь-якого підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Окремі види активів підприємства мають різну швидкість обороту. Так, найбільший період мають нерухоме майно та інші поза оборотні активи (основні засоби, нематеріальні активи). Всі інші активи, звані поточними (оборотними), будучи призначеними для реалізації або споживання, можуть часто міняти свою форму (матеріально-речову на грошову і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства.

Тривалість перебування коштів в обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. До перших слід віднести сферу діяльності підприємства: виробнича, посередницька, постачальницько-збутова та ін, масштаби підприємства, економічна ситуація в країні, інфляційні процеси і т.д. У той же час період знаходження коштів в обороті залежить від діяльності підприємства, від ефективності стратегії управління його активами.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів обчислюється тривалістю одного обороту в днях або кількістю оборотів за звітний період - коефіцієнт оборотності. Ці показники визначаються наступним чином:

Тривалість одного обороту в днях - визначається як відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за аналізований період:

До = ОС * Дк / ВРП, (4)

де: До - тривалість одного обороту, дн.;

ОС - середній залишок оборотних коштів;

Дк - число днів періоду, що аналізується (90,180,360);

ВРП - виручка від реалізації продукції за аналізований період.

Середній залишок оборотних коштів визначається як середня величина:

ОС = (ОСнг + ОСкг) / 2, (5)

де: ОСнг і ОСкг - залишок оборотних коштів на початок і кінець року.

Коефіцієнт оборотності засобів - визначається шляхом відношення кількості днів аналізованого періоду до тривалості одного обороту в днях:

Ко = Дк / До, (6)

Зростання даного коефіцієнту свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів.

Коефіцієнт завантаження засобів в обороті - визначається як відношення середнього залишку оборотних коштів до суми виручки від реалізації продукції:

Кз = ОС / ВРП, (7)

Даний коефіцієнт характеризує суму оборотних коштів, авансованих на 1 карбованець виручки від реалізації продукції, тобто витрати оборотних коштів для отримання 1 рубля реалізованої продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт завантаження засобів в обороті - величина, зворотна коефіцієнту оборотності засобів. Чим менше коефіцієнт завантаження засобів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

У процесі аналізу розраховуються дані коефіцієнти на кінець і початок року та порівнюються між собою. Крім того, виявляють вплив факторів під впливом яких відбулася зміна швидкості обігу оборотних коштів:

Вплив зміни виручки від реалізації продукції - Визначається шляхом порівняння знову обчисленої тривалості одного обороту, виходячи з середнього залишку оборотних коштів за попередній період і одноденної виручки за звітний період з тривалістю одного обороту за попередній період:

DДо = До / ВН - До / ПР, (8)

де До / ВН - тривалості одного обороту, виходячи з середнього

залишку оборотних коштів за попередній період;

До / ПР - одноденної виручки за звітний період з

тривалістю одного обороту за попередній

період.

2. Вплив зміни середнього залишку оборотних коштів - Визначається як відношення зміна залишку за звітний період оборотних коштів до одноденного виручці:

DДо = DДо / ВРП одн, (9)

де DДо - зміна залишку за звітний період оборотних коштів;

ВРП одн - одноденна виручка.

Загальний вплив двох чинників дорівнює зміні тривалості оборотності оборотних коштів.

У результаті прискорення (уповільнення) оборотності оборотних коштів з обороту вивільняються (втягуються) грошові кошти. Ця сума визначається шляхом множення отриманого зміни тривалості одного обороту на одноденну виручку від реалізації продукції за звітний період:

± dос = До * ВРПодн, (10)

Аналіз оборотності оборотного капіталу представлений в таблиці 6.


Таблиця 6

Аналіз оборотності оборотного капіталу

Показники 2003 2004 Вимкнути-е 2005 Вимкнути-е
1 2 3 4 5 6
1. ВРП, тис.руб. 1692017 2274391 +582374 2643174 +568783
2. Кількість днів, періоду аналізу 360 360 - 360 -
3. Одноденна виручка, тис. грн. (Стр 1 / стор.2) 4700 6317,8 +1617,8 7342,15 +1024,35
4. Вартість оборотних коштів (підсумок 2раздела балансу) 574709 802012 +227303 845960 +43948

5. Коефіцієнт оборач-ваності оборотних активів, в оборотах (стор. 1 / стор 4)

2,94 2,84 -0,1 3,12 +0,28
6. Тривалість одного обороту всіх оборотних активів, днів ((стор. 4 / стор. 1) * стор. 2) 122,27 126,95 +4,68 115,21 -11,74

7. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів в 1 крб. виручки від продажів (стор. 4 / стор.1)

33,96 35,26 +1,3 32,0 -3,26

Розрахунок впливу факторів на зміну тривалості одного обороту: (2003 - 2004 рр..)

Вплив зміни ВРП

DДо = 574709 / 6317,8 - 122,27 = - 31,30 днів

2. Вплив зміна вартості оборотних коштів

DДо = + 227303 / 6317,8 = + 35,97 днів

3. Загальний вплив факторів: +4,67.

4. Сума залучення додаткових оборотних коштів, в результаті уповільнення оборотності оборотних коштів

Dос = + 4,67 * 6317,8 = 29504,1 тис. руб.

(2004 - 2005 рр..)

1. Вплив зміни ВРП

DДо = 802012 / 7342,15 - 126,95 = - 17,71 днів

2. Вплив зміна вартості оборотних коштів

DДо = + 43948 / 7342,15 = + 5,97 днів

3. Загальний вплив факторів: -11,73.

4. Сума вивільнення додаткових оборотних коштів, в результаті прискорення оборотності оборотних коштів

Dос = -11,73 * 7372,15 = -86123,41 тис. руб.

З розрахунків видно, що ВАТ «НефАЗ» у 2004 році оборотні кошти використовувало неефективно, допустило уповільнення оборотності оборотних коштів на 4,67 днів, скоротило швидкість обороту. На кожен карбованець реалізованої продукції витрачається більше коштів на 1,3 коп. Додатково в свій оборот підприємство залучило оборотних коштів на суму 29504,1 тис.руб. У 2005 році прискорилася оборотність оборотних активів на 0,28 обороту на рік. Скоротилася тривалість звернення одного обороту на 11,73 дня. Зменшилася більш ніж у 0,5 рази закріплення оборотних коштів в 1 крб. виручки від продажів - з 35,26 коп у 2004 році до 32,0 коп. у 2005 році.

У 2005 році одним з основних напрямків ВАТ «НефАЗ» щодо залучення додаткових грошових коштів і цілеспрямованого використання фінансових ресурсів було прискорення оборотності запасів і дебіторської заборгованості, що забезпечувалося шляхом:

організації заходів на вимогу простроченої дебіторської заборгованості;

жорсткого дотримання встановлених нормативів запасів оборотних коштів;

реалізації зайвих, непріменяемих у виробництві матеріальних цінностей та обладнання;

вирішення спорів щодо стягнення заборгованості в судовому порядку;

щомісячного аналізу стану оборотних коштів і швидкості їх обігу, виконання нормативів, оцінки діяльності відповідальних працівників та заходів щодо прискорення оборотності.


2.4. Аналіз руху грошових коштів


Аналіз руху грошових коштів проводиться за даними звітного періоду. На перший погляд такий аналіз, як і будь-який інший розділ ретроспективного аналізу, має порівняно невисоку цінність для фінансового менеджера, а проте можна навести аргументи, до певної міри виправдують його проведення.

Важлива роль аналізу грошових потоків, що створює основу для формування ефективної політики та прийняття управлінських рішень керівництвом організації, обумовлена ​​низкою причин: грошові потоки обслуговують функціонування організації практично у всіх аспектах діяльності; оптимальні грошові потоки забезпечують фінансову стійкість і платоспроможність організації; раціоналізація грошових потоків сприяє досягненню ритмічності виробничо-комерційного процесу організації, ефективне управління грошовими потоками скорочує потребу організації в залученні позикового капіталу; оптимізація грошових потоків є передумовою прискорення оборотності капіталу організації в цілому.

Мета аналізу грошових потоків - отримання необхідного обсягу їх параметрів, що дають об'єктивну, точну і своєчасну характеристику напрямків надходження і витрачання грошових коштів, обсягів, складу, структури, об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів, що роблять різний вплив на зміну грошових потоків.

У таблиці 7 представлені дані звітів про рух грошових коштів ВАТ «НефАЗ» за 2003, 2004 і 2005 роки, які послужили основою для аналізу грошових потоків. У результаті здійснення в 2005 році виробничо - комерційної діяльності організація істотно збільшила обсяг грошової маси в частині як надходження грошових коштів, так і їх відтоку. Дану ситуацію можна оцінити позитивно, оскільки вона є наслідком зростання масштабів виробництва і реалізації продукції. Позитивний момент перевищення припливу грошових коштів над їх відтоком у 2003 і 2005 роках, яке забезпечило досягнення позитивного значення чистого грошового потоку в розмірі відповідно 4680 т.руб. і 9722 тис.руб. Сума позитивного грошового потоку в 2005 році збільшився в порівнянні з 2004 роком на 602672 тисяч рублів, а в 2004 році в порівнянні з 2003 роком збільшилася на 1650518 тис.руб. Темп приросту в 2005 році склав 21,1%, а в 2004 році - 137,6%. Розглядаючи показники грошових потоків за видами діяльності, слід зазначити, що найбільший обсяг грошової маси забезпечує основну поточну діяльність організації. У 2003 і 2004 рр.. грошові кошти підприємства представлені в розрізі поточної діяльності. Сума припливу грошових коштів по поточній діяльності в 2005 р. склала 3325416 тис.руб., Що на 475417 тис.руб. більше, ніж у попередньому році. Питома вага даного показника у загальному обсязі всіх грошових надходжень склав у 2003 році - 96,31%. Це пояснюється відносною активізацією інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. За даними таблиці 8 і 9 можна проаналізувати структуру надходження і вибуття грошових коштів ВАТ «НефАЗ» за 2003 - 2005 рр.. Показники, що характеризують окремі елементи позитивних грошових потоків, об'єднані в три групи (таблиця 8).

Таблиця 7

Звіт про рух грошових коштів ВАТ «НефАЗ»

Показник Код рядка 2003 2004 2005


Сума Поточна деят-ть Інвестиційна деят-ть Фінан-совая деят-ть Сума Поточна деят-ть Інвестиц. деят-ть Фінан-совая деят-ть Сума Поточна деят-ть Інвестиційна деят-ть Фінансова деят-ть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Залишок коштів на початок року 010 6698


3408


8088


2. Надійшло грошових коштів - лише 020 1199481 1199481

2849999 2849999

3452671 3325416 127255
Виручка від продажу товарів 030 843222 843222

1408724 1408724

1520646 1520646

Виручка від продажу основних засобів та іншого майна 040 697 697

10605 10605

11452 11148 304
Аванси, отримані від покупців 050 46603 46603

429116 429116

462377 462377

Бюджетні асигнування та інше цільове фінан-ня 060 472 472

553 553

100 100

Безоплатно 070Кредити отримані 080 230492 230492

536628 536628

765559 743608 21951
Позики отримані 08547178 47178

168572 63572 105000
Інші надходження 110 77995 77995

417195 417195

523965 523965

3. Направлено ден. коштів - усього 120 1202607 1202607

2845319 2486842

3442949 2950319 83078 12201
На оплату придбаних товарів 130 601281 601281

1368066 1368066

1445876 1445876

На оплату праці 140 100916


187620


268738


Відрахування в держ. внебюдж. фонди 150 88351


131691


128613


На видачу підзвітних сум 160 14955 14955

22256 22256

36304 36304

На видачу авансів 17088030 88030

На оплату пайової участі в буд-ві 180На оплату машин, обладнання та транспортних засобів 19038416


83078
83078
На фінансові вкладення 200750


10112


На виплату дивідендів,% по ЦП 2102089


На розрахунки з бюджетом 220 141639 141639

250956 250956

228162 228162

На оплату% і основної суми за отриманими кредитами, позиками 230 152193 152193

424990 424990

547560 547560

Інші виплати, перерахування 250 103272 103272

420574 420574

604387 604387

4. Залишок ден. коштів на кін пер-да 260 3572


8088


17810Таблиця 8

Структура припливу грошових коштів ВАТ «НефАЗ»

Показник Сума грошових коштів, тис. грн. Темп зростання у 2004 в порівнянні з 2003 Темп зростання у 2005 в порівнянні з 2004 Питома вага,%

2003 2004 Вимкнути-е 2005 Абсол. отклон.

2003 2004 Вимкнути-е 2005 Вимкнути-е
1. Виручка від продажів і аванси (рядки 030 +040 +050) 890522 1848445 +957923 1994475 +146030 207,6 107,9 74,2 64,9 -9,3 57,8 -7,1
2. Кредити, позики та інші позикові засобу (рядки 060 +070 +080 +085)

230964


584359 +353395 934231 +349872 253,0 159,9 19,3 20,5 +1,2 27,1 +6,6
3. Дивіденди, відсотки та інші надходження (рядки 090 +110) 77995 417195 +339200 523965 +106770 534,9 125,6 6,5 14,6 +8,1 15,1 +0,5
4. Всього надійшло грошових коштів (стр.020) 1199481 2849999 +1650518 3452671 +602672 237,6 121,1 100 100 - 100 -

Рисунок 3 - Структура припливу грошових коштів за 2003 р.,%


Малюнок 4 - Структура припливу грошових коштів за 2004 р.,%


Малюнок 5 - Структура припливу грошових коштів за 2005 р.,%


Як видно з таблиці 8, найбільший приплив грошових коштів ВАТ «НефАЗ» в 2003-2005 рр.. був забезпечений за рахунок виручки від продажів і отриманих авансів. Абсолютна величина приросту цих показників у 2004 році в порівнянні з 2003 р. зросла на 957923 тис.рублей, а в 2005 р. в порівнянні з 2004 р. збільшився на 146030 т.руб. Темп зростання в 2004 р. в порівнянні з 2003 роком склав 207,6%, а в 2005 р. в порівнянні з 2004 р. - 107,9%.

Разом з тим порівняння відносних показників структури припливу грошових коштів показало зниження в 2004 році в порівнянні з 2003 роком питомої ваги надходжень у вигляді виручки та авансів на 9,3%, в 2005 р. в порівнянні з 2004 роком на 7,1%. Сума надходжень у вигляді позик і кредитів у 2004 році і в 2005 році збільшилися відповідно на 353395 т.руб. і 349872 тис.руб. Питома вага теж збільшився як у 2004 році, так і в 2005 році відповідно на 1,2% і 6,6%. Ця обставина свідчить про зменшення власних ресурсів грошових коштів організації та зниженні фінансової незалежності від позикового капіталу.

У 2004 році спостерігалося зростання грошових надходжень від інших видів діяльності організації (дивіденди, відсотки, доходи від продажу майна), сума яких зросла практично в 5 разів, питома вага збільшилася на 8,1%. Це свідчить про ефективність прийнятих рішень в організації.

Показники, що відображають структуру негативних грошових потоків, об'єднані в групи виходячи з їх економічного змісту і сутності господарських операцій, пов'язаних з відтоком грошових коштів.

За даними таблиці 9, відтік грошових коштів у 2003 - 2005 рр.. більшою мірою обумовлений господарськими операціями з оплати праці та нарахування на оплату праці. Відтік грошових коштів з цієї причини зріс у 2004 році на 774 086 000 рублів, а в 2005 році - на 179888 тис.руб. Проте в 2004 і в 2005 рр.. питома вага знизилася відповідно на 2,6% і 3,2% і склав 48,8% і 45,6% від загальної суми від'ємного грошового потоку.

Таблиця 9

Структура відтоку грошових коштів ВАТ «НефАЗ»

Показник Сума грошових коштів, тис. грн. Темп зростання у 2004 в порівнянні з 2003 Темп зростання у 2005 в порівнянні з 2004 Питома вага,%

2003 2004 Вимкнути-е 2005 Абсол. отклон.

2003 2004 Вимкнути-е 2005 Вимкнути-е
1. Оплата товарів, робіт, послуг, аванси і підзвітні середовищ-ства видані (стор. 130 + 160 + 170) 616236 1390322 +774086 1570210 +179888 225,6 112,9 51,4 48,8 -2,6 45,6 -3,2
2. Оплата праці та нарахування на оплату праці (стор. 140 +150) 189267 319311 +130044 397351 +78040 168,7 124,4 15,9 11,2 -4,7 11,5 +0,3
3. Оплата основних засобів та дольової участі в строит-ве (стор. 180 +190)
38416 +38416 83078 +83078 100 216,3 - 1,4 +1,4 2,4 +1,0
4. Фінансові вкладення (стор.200)
750 +750 10112 +9362 100 1348,3 - 0,1 +0,1 0,3 +0,2
5. Виплачені дивіденди, процен-ти, кредити, позики та інші (стор. 210 + 230 + 250) 255465 845564 +590099 1154036 +308472 330,9 136,5 21,4 29,7 +8,3 33,5 +3,8
6. Розрахунки з бюджетом (стр.220) 141639 250956 +109317 228162 -22794 177,2 90,9 11,3 8,8 -2,5 6,7 -2,1
7. Всього витратить-вано (стр 120) 1202607 2844319 +1641712 3442949 +597630 236,5 121,0 100 100 - 100 -

Малюнок 6 - Структура відтоку грошових коштів за 2003 р.,%


Малюнок 7 - Структура відтоку грошових коштів за 2004 р.,%


Малюнок 8 - Структура відтоку грошових коштів за 2005 р.,%


У 2004 році зростання абсолютних показників відтоків грошових коштів спостерігався майже за всіма складовими елементами, крім господарських операцій за розрахунками з бюджетом в 2005 році в порівнянні з 2004 роком. Оцінюючи дану ситуацію і порівнюючи масштаби негативних і позитивного грошових потоків в 2005 році в цілому, можна зробити висновок, що зростання відтоку грошових коштів є наслідком зростання обсягів виробничо - господарської діяльності ВАТ «НефАЗ», що безсумнівно, можна оцінити позитивно.

Таким чином, оцінка ефективності використання оборотного капіталу показала, що на ВАТ «НефАЗ» запаси використовуються нераціонально, немає нормування запасів за підрозділами. Правильне і своєчасне визначення оптимальної стратегії управління запасами, а також нормативного рівня запасів дозволяє вивільнити значні оборотні кошти, заморожені у вигляді запасів, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність використовуваних ресурсів.

Проведений аналіз є основою для розробки заходів з ефективного управління оборотним капіталом, а в кінцевому підсумку для зміцнення фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання оборотного капіталу


3.1. Введення нормативу матеріально - виробничих запасів на підприємстві


Норматив оборотних коштів в умовах ринку являє собою потребу підприємства в оборотних коштах, необхідних для створення оптимальних матеріальних запасів.

Норматив власних оборотних коштів на матеріали визначається як добуток вартості одноденного витрати і норми оборотних коштів у днях. Середня норма оборотних коштів на матеріали в днях обчислюється у цілому як середньозважена від норм запасу оборотних коштів за окремими видами матеріалів.

Норма запасів матеріальних ресурсів Д про визначається в днях сумою наступних нормативів:

Д про = Д т + Д п + Д тек + Д стр, (11)

де Д т - час перебування в дорозі матеріальних ресурсів, оплачених підприємством (транспортний запас), днів;

Д п - час для вивантаження, доставки матеріалів на склади підприємства, приймання і складування, а також час підготовки матеріалів до виробництва (підготовчий запас), днів;

Д тек - час перебування матеріальних ресурсів у складі поточного запасу, днів;

Д стр - час перебування матеріальних ресурсів у складі страхового запасу, днів.

Норма оборотних коштів на освіту поточного запасу залежить від частоти і рівномірності постачань сировини і основних матеріалів.

Середній інтервал між поставками визначається на основі фактичного надходження за даними складського обліку за звітний рік. При цьому, якщо в один день співпали дві або кілька надходжень одного і того ж виду сировини і матеріалів від одного або декількох постачальників, вони приймаються в розрахунок інтервалу загальною сумою, як одна поставка.

Дрібні випадкові партії в розрахунок середнього інтервалу не враховуються. До них відносяться партії, отримані зі складів постачальницьких і збутових організацій, в тих випадках, коли даний вид матеріалу надходить у порядку транзитного постачання.

Для сировини і матеріалів (труби і феросплавів), що надходять періодично з приблизно рівними інтервалами і партіями, середній інтервал визначається шляхом ділення кількості днів у кварталі (90) на фактичну кількість поставок (табл. 10).


Таблиця 10

Розрахунок середнього інтервалу між поставками труби і феросплавів для визначення оборотних коштів на освіту поточного запасу

Труба Феросплави
Дата отримання матеріалу Обсяг поставок Кількість поставок Дата отримання матеріалу Обсяг поставок Кількість поставок
15.01.06 1767 1 30.01.06 295 1
27.01.06 1798 1 17.02.06 299 1
10.02.06 1445 1 15.03.06 411 1
28.02.06 1451 1 29.03.06 452 0,5
12.03.06 1055 1


24.03.06 1440 1


29.03.06 330 0,59286 6,5
1457 3,5
Середній інтервал за квартал 90 / 6,5 = 14 днів Середній інтервал за квартал 90 / 3,5 = 26 днів
Норма оборотних коштів 14 / 2 = 7 днів Норма оборотних коштів 26 / 2 = 13 днів

Норма оборотних коштів на освіту поточного запасу по кожному виду сировини, основних матеріалів і покупних матеріалів приймається в розмірі 50% середнього інтервалу між поставками. Це пов'язано з тим, що поточний запас кожного матеріалу змінюється від свого максимального розміру в момент одержання чергової партії поставки до свого мінімального розміру перед наступною поставкою. Крім того, за одними різновидам сировини і матеріалів можуть утворитися максимальні поточні запаси, а за іншими мінімальні.

Аналогічно зробили розрахунок норми для поточного запасу для допоміжних матеріалів. Він склав 30 днів. По чавуну (напівфабрикату) поставки відбуваються щодня, отже норма поточного запасу дорівнює одному дню.

Створення страхового запасу має на меті забезпечити нормальну роботу підприємства у випадках можливих перебоїв у постачанні, викликаних відхиленнями у періодичності і величинах поставки.

Страховий запас не повинен враховувати резерв на випадок стихійних лих, великих аварій, перевитрати сировини і матеріалів з-за браку у виробництві і підвищених відходів, псування сировини і матеріалів при незадовільному зберіганні, а також резерву на перевиконання плану.

Норма оборотних коштів на освіту страхового запасу розраховується по всіх різновидів сировини і матеріалів, по яких був обчислений поточний запас.

Визначити розмір страхового запасу в днях встановлюється 50% від поточного запасу.

ВАТ «НефАЗ» здійснює всю поставку матеріалів з Магнітогорського металургійного комбінату. У зв'язку з цим норми транспортного і страхового запасів невеликі.

Підрахунок норм оборотних коштів у днях для матеріалів наводиться нижче (табл. 11).


Таблиця 11

Розрахунок норм оборотних коштів для матеріалів і напівфабрикатів


Д т

Д п

Д тек

Д стр

Д про

Чавун (напівфабрикати) 1 1 1 1 4
Феросплави 1 4 13 6 24
Труба 2 5 7 3 17
Допоміжні матеріали 1 3 30 15 49

Оскільки частка феросплавів, труби і допоміжних матеріалів у виробництві складає всього лише 13%, то зробимо об'єднання цих матеріалів в одну групу і розрахуємо середньозважену норму оборотних коштів в цілому по ним за формулою:

(24дн. * 4т +17 дн .* 25т +49 дн .* 1т) / (4т +25 т +1 т) = 19 днів

Таким чином, норматив:

по напівфабрикатах склав - 4дн .* 334,5 тис. руб. = 1338 тис. руб.;

за матеріалами склав-19дн .* 674,8 тис. руб. = 12 821,2 тис. руб.

Для розрахунку нормативу власних оборотних коштів на незавершене виробництво необхідно визначити норму оборотних коштів на виробництво товарної продукції. Норма оборотних коштів визначається виходячи з тривалості виробничого циклу і коефіцієнта наростання витрат.

Тривалість виробничого циклу включає в себе:

а) безпосередній процес обробки (технологічний запас);

б) пролежування оброблюваних виробів в робітників місць (транспортний запас);

в) перебування оброблюваних виробів між окремими операціями та окремими цехами внаслідок відмінності ритмів роботи устаткування (оборотний запас);

г) перебування виробів при масовому виробництві у вигляді запасу на випадок перебоїв (страховий запас).


Таблиця 12

Розрахунок тривалості виробничого циклу

Найменування вироби Період виготовлення, днів Питома вага в загальному обсязі продукції за плановою собівартістю
Швелер 2 0.069
Картер 25 0.276
Балка 1 0.008
Вісь 18 0.123
Кронштейн 2 0.078
Складальні вузли 23 0.445

Середня тривалість виробничого циклу складе:

2 * 0,069 +25 * 0,276 +1 * 0,008 +18 * 0,123 +2 * 0,078 +23 * 0,445 = 19,7 дня.

Для визначення норми оборотних коштів по незавершеному виробництву, крім даних про тривалості виробничого циклу, необхідно знати ступінь готовності виробів. Її відбиває так званий коефіцієнт наростання витрат, який визначається за формулою:

К (н) = (a + 0.5b) / (a + b), (12)

де К (н) - коефіцієнт наростання витрат;

a - витрати, вироблені одноразово на початку процесу виробництва (матеріали, технологічне паливо);

b - наступні витрати до закінчення виробництва виробів (заробітна плата, соц. / страх).

Витрати за півріччя склали 601 580,4 тис. руб., У тому числі одноразові 332 726,5 тис. крб., То коефіцієнт наростання витрат дорівнює:

(332726,5 + 0,5 * 268853,9) / 601580,4 = 0,77

Норма оборотних коштів по незавершеному виробництву, визначається як добуток середньої тривалості виробничого циклу в днях і коефіцієнта наростання витрат, складе:

n = 19,7 * 0,76 = 15 днів.

Норматив оборотних коштів на незавершене виробництво визначається як добуток вартості одноденного витрати по кошторису витрат на виробництво товарної продукції і норми оборотних коштів:

Н нп = 2 705,1 тис. руб. * 15 дн. = 40 576,5 тис. руб.

Норматив оборотних коштів на готову продукцію визначається як добуток одноденного обороту товарної продукції по виробничій собівартості і норми оборотних коштів. Остання встановлюється в залежності від часу, необхідного на підбір окремих видів і марок виробів, на комплектування партій відвантаженої продукції, на упаковку і транспортування виробів зі складу підприємств - постачальників на станцію відправлення, а також від часу навантаження.

Н гп = 1523,2 тис. руб .* 7 днів = 10 662,4 тис. руб.


3.2. Розрахунок наднормативних залишків матеріально-виробничих запасів і ефект від приведення їх до норм


При аналізі оборотних коштів, необхідно перевірити ефективність їх використання і застосування.

Підвищення ефективності використання оборотних коштів здійснюється за рахунок, вдосконалення організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переозброєння підприємств, модернізації і проведення організаційно-технічних заходів.

У системі заходів щодо підвищення ефективності суспільного виробництва важливе місце займають питання раціонального використання оборотних коштів, тобто приведення фактичних залишків МПЗ до нормативів.

На підставі динаміки залишків МПЗ можна зробити висновок, що на підприємстві ВАТ «НефАЗ» за період з 01.01.06 р. по 1.04.06 р. є наднормативні залишки за матеріалами, напівфабрикатів та готової продукції (рис.9). По незавершеному виробництву наднормативних залишків немає, але в цілому сумарні середні залишки МПЗ вище нормативних на 15 966,23 тис. руб. (Табл.13).

Основне відхилення від нормативу на ВАТ «НефАЗ» є по готової продукції за рахунок того, що багато неліквідної продукції.

На фінансовому становищі підприємства це позначається негативно не тільки тому, що необхідно вишукувати кошти для поповнення оборотних коштів, але й тому що із суми наднормативних залишків підприємству необхідно сплатити податок на майно за ставкою 2% від бази оподаткування. Це складе:

15 966,23 тис. руб. * 2% = 319,32 тис. руб.


Таблиця 13

Порівняння середніх залишків МПЗ з нормативом


Норматив Середні залишки за період

Дні Тис. руб. Дні Тис. руб. Відхилення, тис. руб.

1 2 3 4 5 = 4-2
Сировина і матеріали 19 12 821,20 25 17 141,63 4 320,43
Напівфабрикати 4 1 338,00 12 4 002,20 2 664,20
Незавершене пр-во 12 32 461,20 11 29 273,90 -3 187,30
Готова продукція 7 10 662,40 15 22 831,30 12 168,90
Разом:
57 282,80
73 249,03 15 966,23

Рисунок 9 - Відхилення середніх залишків МПЗ від нормативу


На підприємстві ВАТ «НефАЗ» за період 01.01.06 по 01.04.06. коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами нижче нормативу (табл. 14)

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами підприємства за аналізований період знизився на 0,016. Це пов'язано з тим, що оборотні активи росли значно швидше, ніж власні кошти. Збільшення оборотних активів відбувалося в основному за рахунок збільшення запасів матеріалів, незавершеної і готової продукції.


Таблиця 14

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

№ п.п. Найменування Норматив за IV квартал 2005 р. За I квартал 2006 р.
1 Власні оборотні кошти (капітал і резерви - необоротні активи) - 15 407 33 886
2 Оборотні активи - 137 109 352 103
3 Запаси - 93 436 121 016
4 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (п.1/п.2) Норматив = 0,1 0,112 0,096
5 Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами (п.1/п.3) Норматив = 0,6-0,8 0,165 0,280

Так як у підприємства не вистачає власних оборотних коштів, воно змушене використовувати позикові кошти (табл. 15).


Таблиця 15

Структура короткострокових пасивів підприємства

Показники за IV квартал 2005 р.

За I квартал

2006

Позикові кошти, в тому числі: 18020 22 322
Кредиторська заборгованість, у тому числі: 121 702 180 191
постачальники та підрядники 75 215 36 530
заборгованість перед персоналом організації 9 113 36 379
заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами 27 701 73 925
аванси, отримані 5 159 1 953
інші кредитори 4 514 31 404
Разом: 121 702 202 513

Як видно з таблиці підприємство ВАТ «НефАЗ» збільшило свою заборгованість: перед бюджетом та позабюджетними фондами на 46 млн. крб., Перед персоналом організації на 27 млн. крб. Тобто підприємство кредитується за рахунок держави і позабюджетних фондів, але за несвоєчасну виплату податків підприємству нараховується пеня і штрафи, відсотки по яких значно вища, ніж ставка кредитування в банківських установах.

Збільшення заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами сталося, в тому числі і з-за суми знаходиться в наднормативних залишках. За рахунок цього підприємство зазнає збитків у розмірі 1 / 300 ставки рефінансування за кожний день прострочення. Підприємство виплачує щорічно пеню за рахунок наднормативних залишків у розмірі:

15 966,23 тис. руб. * 21% * 365/300 = 4 079,4 тис. руб.

Таким чином, підприємство ВАТ «НефАЗ» за період з 01.01.06 р. по 30.04.06 р. додатково виплатив за рахунок власних коштів близько 4,5 млн. руб. Якби підприємство стежило за своїми залишками МПЗ, то цього можна було б уникнути.

Для усунення цих недоліків необхідно провести наступні заходи:

переглянути систему нормування матеріально-виробничих запасів і знизити норми до мінімальної межі;

розробити нові технології, які передбачають заміну більш дорогого матеріалу на більш дешевий;

налагодити роботу матеріально-постачальницької служби підприємства, контроль за своєчасним наданням оперативних даних і правильним перерозподілом матеріалів усередині цехів заводу;

забезпечити підприємство достатньою кількістю складських приміщень, оснащених ваговими і вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими пристроями;

налагодити складський облік на підприємстві і, як наслідок, контроль за збереженням, прийманням, зберіганням і відпуском товароматеріальних цінностей організації;

здійснювати контроль за технологічними відходами та втратами і за їх подальшим використанням.

Висновок


Виходячи з вищевикладеного можна зробити наступні висновки та пропозиції.

Щоб ефективно використовувати оборотний капітал необхідно вміти керувати ним, зокрема, визначати розумне співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, щоб мати на господарюючого суб'єкта мінімальний, але достатній запас виробничих запасів, які необхідні для ритмічної роботи підприємства. Більше того, науково обгрунтувати норми поточних страхових, гарантійних і технологічних запасів. У нових умовах господарювання важливим аспектом є не наявність грошових коштів, а їх ефективне розміщення, або на поточну, або інвестиційну та фінансову діяльність.

Слід врахувати, що для прискорення оборотності оборотного капіталу необхідно вивчати платоспроможний попит споживачів (населення або виробничого сектору), щоб не допускати наявність дебіторської заборгованості. Бо в умовах інфляції по закінченню часу надходження дебіторської заборгованості недостатні навіть для простого відтворення, тому що вони повертаються знеціненими.

Особливу роль в умовах самостійності підприємства відіграє реалізація продукції, чим швидше цей процес здійснюється, тим ефективніше виробництво. Бо знизяться витрати на утримання складських приміщень, на утримання матеріально-відповідальних осіб на забезпечення збереження і т.д.

Аналіз оборотного капіталу показав, що за 2005 р. оборотні засоби організації становлять 47,3%. Джерелом формування оборотного капіталу є прибуток, зокрема фонд накопичення, також кошти прирівняні до власних - це стійкі пасиви. Зокрема до них відносяться мінімальні перехідні заборгованості з оплати праці, відрахування до позабюджетних та соціальні фонди, заборгованість бюджету, постачальникам також короткострокові кредити, тим не менш, основним джерелом формування оборотного капіталу є прибуток організації.

У дипломній роботі були розглянуті питання ефективності використання оборотного капіталу, зокрема динаміка структури оборотного капіталу за три роки, згідно з якою були зроблені наступні висновки, що оборотні активи збільшилися в звітному році в порівнянні з 2004 року збільшилися на 227303 тис.руб. з них запаси збільшилися в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 63334 тис.руб., при цьому в запасах збільшилася питома вага сировини і матеріалів 73% до 83%, який можна виправдати, оскільки збільшився зростання обсягу виробництва.

Позитивним моментом слід зазначити, що скоротилися залишки готової продукції в два рази, це говорить про результати роботи маркетингової служби.

У 2005 році в структурі оборотного капіталу питома вага дебіторської заборгованості займає 31,8%. Це дуже великий відсоток, хоча в 2004 році він менше, він становив 29,1%. Тому організації необхідно вміти управляти дебіторською заборгованістю, зокрема надавати знижки, вести контроль розрахунків з покупцями і більше того мати хорошого юриста, щоб не мати простроченої дебіторської заборгованості, але й орієнтуватися на велике коло покупців, щоб зменшити ризик неплатоспроможності.

Аналіз оборотності оборотного капіталу показав, що досліджуване підприємство в 2004 році оборотні кошти використовувало неефективно, допустило уповільнення оборотності оборотних коштів, скоротило швидкість обороту. На кожен карбованець реалізованої продукції витрачається більше коштів на 1,3 коп. Додатково в свій оборот підприємство залучило оборотних коштів на суму 29504,1 тис.руб. У 2005 році оборотність оборотних активів прискорилася, скоротилася тривалість звернення одного обороту, зменшилася більш ніж у 0,5 рази закріплення оборотних коштів в 1 крб. виручки від продажів.

У результаті здійснення в 2005 році виробничо - комерційної діяльності організація істотно збільшила обсяг грошової маси в частині як надходження грошових коштів, так і їх відтоку. Дану ситуацію можна оцінити позитивно, оскільки вона є наслідком зростання масштабів виробництва і реалізації продукції. Позитивний момент перевищення припливу грошових коштів над їх відтоком у 2003 і 2005 роках, яке забезпечило досягнення позитивного значення чистого грошового потоку. Сума позитивного грошового потоку в 2005 році збільшився в порівнянні з 2004 роком на 602672 тисяч рублів, а в 2004 році в порівнянні з 2003 роком збільшилася на 1650518 тис.руб. Темп приросту в 2005 році склав 21,1%, а в 2004 році - 137,6%.

Розглядаючи показники грошових потоків за видами діяльності, слід зазначити, що найбільший обсяг грошової маси забезпечує основну поточну діяльність організації. У 2003 і 2004 рр.. грошові кошти підприємства представлені в розрізі поточної діяльності. Сума припливу грошових коштів по поточній діяльності в 2005 р. склала 3325416 тис.руб., Що на 475417 тис.руб. більше, ніж у попередньому році. Питома вага даного показника у загальному обсязі всіх грошових надходжень склав у 2003 році - 96,31%. Це пояснюється відносною активізацією інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Проведений аналіз є основою для розробки заходів з ефективного управління оборотним капіталом, а в кінцевому підсумку для зміцнення фінансового стану організації.

Одним з основних напрямків ВАТ «НефАЗ» щодо залучення додаткових грошових коштів і цілеспрямованого використання фінансових ресурсів є прискорення оборотності запасів.

Проведені дослідження дозволяють дати деякі рекомендації для прискорення оборотності запасів підприємства:

забезпечення жорсткого нормування запасів за підрозділами в розрізі видів матеріальних ресурсів;

виявлення товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складах без руху більше одного року, що прийшли в непридатність або підлягають реалізації запасів при проведенні щоквартальних інвентаризацій (контроль здійснює центральна інвентаризаційна комісія ВАТ «НефАЗ»);

твердження для підрозділів завдання з реалізації неліквідів і щотижневий контроль над виконанням;

попередній і подальший контроль з боку юридичної та економічної служб за проектами договорів;

синхронізація поставок ТМЦ на виробництво;

щомісячний аналіз обсягів запасів та швидкості їх обороту, оцінка діяльності відповідальних працівників.

Список використаної літератури


Конституція Російської Федерації. - М.: Видавництво «Вісь - 89», 2005. - 48 с.

Цивільний Кодекс Російської Федерації. Частина перша. Федеральний закон від 30 листопада 1994 р. № 51 - ФЗ з наступними змінами.

Цивільний Кодекс Російської Федерації. Частина друга. Федеральний закон від 26 січня 1996 р. № 14 - ФЗ зі змінами та доповненнями.

Баканов М.І. Шеремет А.Д. Методика економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

Баранов В.В. Фінансовий менеджмент ». - М.: Справа, 2002. - 512 с.

Баовскій Л.Є. Фінансовий менеджмент. - М.: ИНФРА, 2002.-240 с.

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - М.: Ніка - Центр, 1999. - 528 с.

Бочаров В.В. Управління грошовим обігом підприємств і корпорацій. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 144 с.

Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: повний курс. У 2-х томах. Пер. з анагл. В. В. Ковальова. - СПб.: Економічна школа, 1997. - 669 с.

Вахрін П.І. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях: Учеб.пособіе.-М.: «Маркетинг», 2001.-320с.

Гіляровський Л.Т. Економічний аналіз.-2-е вид., Доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-615с.

Гутова А.В. Управління грошовими потоками: теоретичні аспекти / / Фінансовий менеджмент. - 2004. - № 4. - С.21.

Дранко О.І. Фінансовий менеджмент: технології управління фінансами підприємства. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 351 с.

Дибаль С.В. Фінансовий аналіз: теорія і практика. - СПб.: «Бізнес преса», 2004. - 304 с.

Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. - М.: Дис, 2003. - 221 с.

Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства: Учеб.пособ.для вузів / За ред. Любушина Н.П. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002р. - 471с.

Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент. Управління грошовим обігом підприємства. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 400 с.

Поляк Г.В. Фінансовий менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 518 с.

Снітко Л.Т., Червона О.М. Управління оборотним капіталом організації. - М.: Изд-во РДЛ, 2002. - 216 с.

Теплова Т.В. Фінансовий менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2001. -504 С.

Тубурчак Н.П. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузов.-Ростов Н.Д.: Фенікс, 2002.-352 с.

Фінансовий менеджмент / За ред Г. П. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 527 с.

Фінансовий менеджмент: теорія і практика. / Под ред. Є. С. Стоянової. - М.: Изд-во «Перспектива», 2003. - 656 с.

Фінансовий менеджмент. / Под ред. Н. Ф. Самсонова. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2001. - 495 с.

Фінанси підприємств. / Под ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 447 с.

Шеремет Є.В. Негашев Є.Г. Методика фінансового аналізу. - М.: Инфра - М, 1999.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
193кб. | скачати


Схожі роботи:
Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
Аналіз складу структури динаміки оборотних коштів і оцінка їх оборотності РУП ПСЗ Оптрон
Аналіз оборотності оборотних активів підприємства як один з ел
Аналіз оборотності оборотних активів підприємства як один з елементів аналізу платоспроможності
Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів
Аналіз оборотних коштів підприємства
Аналіз наявності структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства
Аналіз складу структури динаміки оборотних активів та оцінка їх оборотності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru