Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства на прикладі ВАТ Казанський завод синтетичного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство Освіти і Науки РФ

Казанський Державний Технологічний Університет

Кафедра Економіки


Курсова робота

за курсом: Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства

на тему: "Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ" Казанський завод синтетичного каучуку ")"


Казань 2009


Зміст


Введення

1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства

1.1 Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства

1.2 Аналіз ліквідності балансу підприємства

1.3 Рейтингова оцінка платоспроможності підприємства за системою ранжування підприємств

2. Оцінка ліквідності та платоспроможності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку"

2.1 характеристика діяльності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку"

2.2 Аналіз ліквідності підприємства

2.3 Аналіз платоспроможності підприємства

3. Пропозиції щодо підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства

Висновок

Список літератури

ДОДАТОК 1. Бухгалтерський баланс ВАТ Казанський завод синтетичного каучуку на 31 грудня 2007 року 52

Додаток 2. Бухгалтерський баланс ВАТ Казанський завод синтетичного каучуку на 31 грудня 2008 року 54


Введення


Актуальність і практична значущість аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства обумовлена ​​низкою причин: по-перше, в даний час, в російській економіці ключовою проблемою є криза неплатежів, і добру половину російських підприємств слід було вже давно оголосити банкрутами, а отримані кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що, безсумнівно, сприяло б оздоровленню російського ринку, по-друге, в умовах масової неплатоспроможності російських господарюючих суб'єктів особливого значення набувають заходи щодо запобігання кризових ситуацій, а також заходи, спрямовані на відновлення ліквідності та платоспроможності підприємства і стабілізацію його фінансового стану.

Платоспроможність в цілому характеризує фінансовий стан підприємства, що дозволяє йому виконувати свої грошові зобов'язання. Від фінансового стану підприємства залежить багато в чому успіх його діяльності. Тому аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства приділяється багато уваги.

Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб оцінити платоспроможність або кредитоспроможність, а й у тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на їх поліпшення. Аналіз ліквідності та платоспроможності показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти і слабкі позиції, своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності, знаходити резерви поліпшення його платоспроможності.

Метою курсової роботи є проведення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства на прикладі ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку". Для розкриття цієї мети були поставлені наступні завдання:

1) вивчити теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства;

2) провести оцінку ліквідності і платоспроможності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку";

3) запропонувати шляхи підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства.

Об'єктом дослідження в роботі є промислове хімічне підприємство ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" - найстаріше підприємство нафтохімічного комплексу РФ. Предметом дослідження - аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства та напрямки їх підвищення.

При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані різні методи дослідження, зокрема, вивчення монографічних джерел, узагальнення матеріалу, порівняльний та інші методи дослідження. Крім цього, при аналізі платоспроможності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" використовувався метод рейтингової оцінки платоспроможності підприємства, розроблений російськими економістами Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової.

Проблема платоспроможності та ліквідності підприємства досить докладно розглядається в навчальній і науковій літературі. Необхідно відзначити, що вивчення даної літератури показало існування безлічі методик аналізу, які спрямовані на експрес оцінку платоспроможності підприємства, підготовку інформації для прийняття управлінських рішень. Головна проблема - відсутність єдиного підходу до тих питань, які необхідно вирішувати при аналізі платоспроможності підприємства є базовими і на практиці в чистому вигляді застосовуються дуже рідко, саме тому для отримання більш точних результатів пропонується використовувати якусь комбіновану модель оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства. Оцінка ліквідності необхідна для того, щоб дати більш точну характеристику рівню його платоспроможності.

Серед використаних джерел можна виділити праці таких авторів, як Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін, А.Д. Шеремет, А. І. Алексєєва, Л.В. Донцова, Н.А. Нікіфорова та ін Так, А.Д. Шеремет у своїй методиці охоплює всі теми фінансового аналізу та аналізу платоспроможності підприємства. Конкретні розрахунки базуються на діючих сьогодні формах річної бухгалтерської (фінансової) звітності, в окремих випадках залучаються дані бухгалтерського обліку. Використано міжнародний досвід фінансового аналізу.

У роботі Л. В Донцова та Н.А. Никифорової розроблена новітня методика класифікації підприємства за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня показників платоспроможності і рейтингу кожного показника, вираженого в балах.

Структура роботи складається з трьох розділів, вступу і висновку, де в першому розділі розглянуто теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства: їх поняття, аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства, рейтингова оцінка платоспроможності підприємства за системою ранжирування підприємств. У другому розділі проведено оцінку платоспроможності та ліквідності підприємства ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку", розглянута характеристика його діяльності, проаналізовано його ліквідність і платоспроможність, проведена рейтингова оцінка платоспроможності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" за системою ранжирування підприємств. У третьому розділі запропоновано шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства. У вступі представлені актуальність, вивченість, цілі і завдання, об'єкт і предмет дослідження, а так само структура курсової роботи. У висновку подано короткі висновки за трьома головам.


1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства


1.1 Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства


Одним з індикаторів фінансового стану підприємства є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Розрізняють поточну платоспроможність, яка склалася на поточний момент часу, і перспективну платоспроможність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Поточна (технічна) платоспроможність означає наявність у достатньому обсязі грошових коштів та їх еквівалентів для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Звідси основними індикаторами поточної платоспроможності є наявність достатньої суми коштів і відсутність у підприємства прострочених боргових зобов'язань.

Перспективна платоспроможність забезпечується погодженістю зобов'язань і платіжних засобів протягом прогнозного періоду, яка в свою чергу залежить від складу, обсягів і рівня ліквідності поточних активів, а також від обсягів, складу і швидкості дозрівання поточних зобов'язань до погашення.

При внутрішньому аналізі платоспроможність прогнозується на підставі вивчення грошових потоків. Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності.

В економічній літературі прийнято розрізняти ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність підприємства.

Під ліквідністю активу розуміється здатність його трансформації в грошові кошти, а ступінь ліквідності активу визначається проміжком часу, необхідному для його перетворення в грошову форму. Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.

При цьому слід розрізняти поняття ліквідності сукупних активів як можливість їх швидкої реалізації при банкрутстві і самоліквідації підприємства і поняття ліквідності оборотних активів, що забезпечує поточну його платоспроможність. Тут мається на увазі, що кожен вид оборотних активів повинен пройти відповідні стадії операційного циклу, перш ніж трансформуватися в грошову готівку.

Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Якісна відмінність цього поняття від ліквідності активів у тому, що ліквідність балансу відображає міру узгодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов'язань, в той час як ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу.

Ліквідність підприємства - більш загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може залучити позикові засоби з боку, якщо у нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості. Тому оцінюючи ліквідність підприємства треба враховувати його фінансову гнучкість, тобто здатність позичати кошти з різних джерел, збільшувати акціонерний капітал, продавати активи, що швидко реагувати на кон'юнктуру ринку і т.д.

Таким чином, поняття платоспроможності та ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки.

Ліквідність балансу є основою платоспроможності та ліквідності господарюючого суб'єкта. Ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності / 14, с647-649 /.


1.2 Аналіз ліквідності балансу підприємства


Для господарюючого суб'єкта більше важливим є наявність грошових коштів, ніж прибутку. Їх відсутність на рахунках в банку в силу об'єктивних особливостей кругообігу коштів може призвести до кризового фінансового стану.

Для групування статей балансу за групами можна використовувати метод, запропонований авторами А. Д. Шереметом та Р. С. Сайфуліна.

Аналіз ліквідності організації являє собою аналіз ліквідності балансу і полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих у порядку убування з зобов'язаннями по пасиву, об'єднаними за строками їх погашення у порядку зростання термінів.

Розрізняють:

- Поточну ліквідність - відповідність дебіторської заборгованості і грошових коштів дебіторської заборгованості;

- Розрахункову ліквідність - відповідність груп активу і пасиву за термінами їх оборотності в умовах нормального функціонування організації;

- Строкову ліквідність - здатність до погашення зобов'язань у випадку ліквідації організації.

У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи організації поділяються на такі групи:

Найбільш ліквідні активи А1:

- Суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для проведення розрахунків негайно;

- Короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).


А 1 = рядок 260 + рядок 250.


Швидко реалізованих активи А2 - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час:

- Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати);

- Інші дебіторські активи.


А2 = рядок 240 + рядок 270.


Повільно реалізованих активів А3 - найменш ліквідні активи:

- Запаси;

- Податок на додану вартість по придбаних цінностей;

- Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати).


А3 = рядок 210 + рядок 220 + рядок 230.


Важкореалізовані активи А4 - всі статті розділу I балансу "Необоротні активи":


А 4 = рядок 190.


Ці активи призначені для використання в господарській діяльності протягом досить тривалого періоду часу.

Перші три групи активів можуть постійно змінюватися протягом господарського періоду і відносяться до поточних активів організації. Вони більш ліквідні, ніж інше майно підприємства.

Зобов'язання підприємства (статті пасиву балансу) також групуються в чотири групи і розташовуються за ступенем терміновості їх оплати.

Найбільш термінові зобов'язання П1:

  • кредиторська заборгованість;

  • заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;

  • інші короткострокові зобов'язання;

  • позики, не погашені в строк.


П1 = рядок 620 + рядок 630 + рядок 660.


Короткострокові пасиви П2:

 • короткострокові позики та кредити;

 • інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.


П 2 = рядок 610.


Довгострокові пасиви П3:

 • довгострокові кредити та позики, статті розділу IV балансу.


П 3 = рядок 590.


Постійні пасиви П4:

 • статті розділу III балансу "Капітал і резерви";

 • окремі статті розділу V балансу "Короткострокові зобов'язання", які не ввійшли в попередні групи;

 • доходи майбутніх періодів;

 • резерви майбутніх витрат.


П4 = рядок 490 + рядок 640 + рядок 650.


Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують його короткострокові зобов'язання. Реальну ступінь ліквідності та її платоспроможності можна визначити на основі ліквідності балансу.

На першій стадії аналізу зазначені групи активів і пасивів зіставляються в абсолютному вираженні. Баланс вважається ліквідним за умови наступних співвідношень груп активів і зобов'язань:


А1 ≥ П 1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.


При цьому, якщо виконані три наступні умови:


А 1> П1; А 2> П 2; А 3> П3,


тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання організації, то обов'язково виконується і остання нерівність:


А4 ≤ П4,


яке підтверджує наявність у організації власних оборотних коштів і означає дотримання мінімального умови фінансової стійкості.

Невиконання однієї з перших трьох нерівностей свідчить про порушення ліквідності балансу. При цьому нестачу коштів по одній групі активів не компенсується їх надлишком по іншій групі, так як компенсація може бути лише по вартості; в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні / 16, с185-189 /.

Порівняння найбільш ліквідних і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами показує поточну ліквідність, тобто платоспроможність чи неплатоспроможність організації найближчим до моменту проведення аналізу час. Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими зобов'язаннями показує перспективну ліквідність, тобто прогноз платоспроможності організації.

Друга стадія аналізу - розрахунок фінансових коефіцієнтів ліквідності, який виробляється шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних балансу.

Традиційно розрахунки починають з визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності, який розраховується як відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів (сума кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів):


До ал = (Д + ЦП) / (К + 3) = (рядок 250 + рядок 260) / (рядок 610 + рядок 620 + рядок 630 + рядок 660) = А1 / (П1 + П2),


де Д - грошові кошти (стор.250);

ЦБ - короткострокові фінансові вкладення (цінні папери), стр.260;

К - кредиторська заборгованість, тис. руб.;

3 - короткострокові позикові кошти, тис. руб.;

Нормальне обмеження - Кал = 0,2-0,5.

Коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим до моменту складання балансу час, що є однією з умов платоспроможності.

Якщо фактичні значення коефіцієнта укладаються в зазначений діапазон, що у разі підтримки залишку грошових коштів на рівні звітної дати (за рахунок забезпечення рівномірного надходження платежів від партнерів по бізнесу) наявна короткострокова заборгованість може бути погашена за 2-5 днів (1 / 0,5; 1 / 0,2). Наступним коефіцієнтом є коефіцієнт критичної ліквідності (або проміжний коефіцієнт покриття) - він розраховується як частка від ділення величини грошових коштів, короткострокових цінних паперів і розрахунків на суму короткострокових зобов'язань організації.

У цьому випадку до суми активів, використовуваних для погашення короткострокових зобов'язань, додають короткострокову дебіторську заборгованість і визначають або можливість повного покриття короткострокових зобов'язань цими активами, або частку зобов'язань, які можуть бути покриті в даній ситуації.

Коефіцієнт критичної ліквідності відбиває прогнозовані платіжні здатності організації за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Теоретично виправдане значення цього коефіцієнта ≈ 0,8.


Kкл = (II разд.бал. - Рядок 210 - рядок 220 - рядок 230) / (рядок 610 + рядок 620 + рядок 630 + рядок 660) = (А1 + А2) / (П1 + П2),


На заключному етапі аналізу розраховують коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття), який визначається як відношення всіх оборотних коштів поточних активів - (розділ II балансу) за вирахуванням податку на додану вартість по придбаних цінностей (рядок 220 і дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (рядок 230) до поточних зобов'язань (сума рядків 610 + 620 + 630).

КТЛ = Та / Т о = (2 разд.бал. - Рядок 220 - рядок 230) / (рядок 610 + рядок 620 + рядок 630 + рядок 660) = (А1 + А2 + рядок 210) / / (П1 + П2),


де Т а - поточні активи;

Т о - поточні зобов'язання.

Суму активів, що використовуються для розрахунку попереднього коефіцієнта, збільшують на величину запасів (рядок 210 балансу). Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Він характеризує платіжні можливості організації, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів. Рівень коефіцієнта покриття залежить від галузі виробництва, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат. Нормальним значенням для даного показника вважається 2.

Виконання цього нормативу організацією означає, що на кожен рубль його короткострокових зобов'язань припадає не менше двох рублів ліквідних коштів. Перевищення встановленого нормативу свідчить про те, що організація своєму розпорядженні достатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. З точки зору кредиторів, подібний варіант формування оборотних коштів є найбільш бажаним.

Невиконання встановленого нормативу створює загрозу фінансової нестабільності з огляду на різного ступеня ліквідності активів і неможливості їх термінової реалізації у разі одночасного звернення кредиторів.

Враховуючи, що до складу поточних активів входить дебіторська заборгованість, частина з якої може бути сумнівною, а в складі запасів товарно-матеріальних цінностей можуть бути неліквіди (про що було сказано вище), в процесі аналізу необхідно розглянути структуру активів і провести їх ранжування за ступенем ліквідності. Знаменник коефіцієнта (короткострокові зобов'язання) також може бути структурований за термінами погашення / 16, с.190-193 /.


2.3 Рейтингова оцінка платоспроможності підприємства за системою ранжування підприємств


В даний час розроблено і використовується безліч методик порівняльної оцінки платоспроможності підприємств. У курсовій роботі була використана методика рейтингової оцінки, розроблена російськими економістами Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової, де в якості основи використовується система показників та їх рейтингова оцінка, виражена в балах.

Сутність цієї методики полягає в класифікації підприємства за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня показників платоспроможності і рейтингу кожного показника, вираженого в балах.

Угруповання підприємств по класах залежно від значення фінансових показників наведена в таблиці 1.

I клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути впевненим у поверненні позикових засобів;

II клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані;

III клас - проблемні підприємства. Тут навряд чи існує ризик втрати засобів, але повне отримання відсотків представляється сумнівним;

IV клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів з фінансового оздоровлення. Кредитори ризикують втратити свої кошти і відсотки;


Таблиця 1 - Групування показників за критеріями рейтингової оцінки

Показник

Межі класів згідно з критеріями, значення (бал)


I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,25

(20)

0,2

(16)

0,15

(12)

0,1

(8)

0,05

(4)

<0,05

(0)

Коефіцієнт швидкої ліквідності

> 1

(18)

0,9

(15)

0,8

(12)

0,7

(9)

0,6

(6)

<0,5

(0)

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 2

(16,5)

1,9-1,7

(15-12)

1,6-1,4

(10,5-7,5)

1,3-1,1

(6-3)

1,0

(1,5)

<1

(0)

Коефіцієнт фінансової незалежності

> 0,6

(17)

0,59-0,54

(15-12)

0,53-0,43

(11,4-7,4)

0,42-0,41

(6,6-1,8)

0,4

(1)

<0,4

(0)

Коефіцієнт забезпеченості СОС

> 0,5

(15)

0,4

(12)

0,3

(9)

0,2

(6)

0,1

(3)

<0,1

(0)

Коефіцієнт забезпеченості запасів СК

> 1

(15)

0,99-0,8

(12)

0,79-0,6

(9)

0,59-0,4

(6)

0,39-0,2

(3)

<0,2

(0)

Мінімальне значення межі

> 85

85-64

63,9-42

41,9-28,3

28,2-18

<18


V клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможні;

VI клас - кризові підприємства / 7, с.126-129 /.


2 Оцінка ліквідності та платоспроможності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку"


2.1 характеристика діяльності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку"


ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" є найстаршим підприємством нафтохімічного комплексу РФ, заснованим у 1936 році, і включає в себе п'ять незалежних виробництв: полісульфідних каучуків, силіконових каучуків і продукції на їх основі, бутадиенового каучуку (загальнотехнічного та харчового призначення, маслонаповнені), поліефірів і уретанових каучуків, хлорвмісних латексів.

Володіючи унікальними технологіями і багатим науково-виробничим досвідом фахівців, завод виробляє високоякісну продукцію, яка знаходить застосування в самих різних галузях промисловості країн СНД і далекого зарубіжжя. На підприємстві випускається понад 160 найменувань продукції.

Широка географія постачань - більше п'яти тисяч споживачів у Росії і зарубіжжя. Продукція заводу експортується майже у всі країни Європи, Китай, Індію.

ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" відноситься до категорії стабільно розвиваються підприємств і має високу динаміку зростання за основними техніко-економічними показниками господарської діяльності.

Зусилля колективу і керівництва ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" спрямовані на поліпшення якості продукції та підвищення ефективності виробництва за рахунок зниження витратних норм споживання енергетичних і сировинних ресурсів.

Розвиток ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку", модернізація виробництв і економічна ефективність інвестиційних проектів, у першу чергу, залежить від сировинного забезпечення підприємства. Незважаючи на наявні труднощі, намічений план виробництва за основними показниками у 2008 році був виконаний, і збережена позитивна динаміка поста обсягів виробництва в цілому.

Забезпечення стабільної роботи виробництва, максимальне використання виробничих потужностей і досягнення високих фінансових результатів вимагає безперервного і збалансованого розвитку всього комплексу виробництв. У планах розвитку особливу увагу приділено технологіям, які забезпечують енерго-і ресурсозбереження, розширення асортименту використовуваного сировини і товарної продукції, оновлення основних фондів, технічного переозброєння виробництва.

Система менеджменту якості на ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" розроблена, документально оформлена і функціонує з 2004 року.

На даний момент Система менеджменту якості підприємства діє спільно з системою екологічного менеджменту (ISO 14001:2004 (ДСТУ ISO 14001-98) "Системи управління навколишнім середовищем. Вимоги та керівництво до застосування" та системою менеджменту охороною праці (OHSAS 18001:1999 "Система менеджменту в області професійної безпеки ").

У найближчих планах ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" - подальший розвиток і вдосконалення Інтегрованої системи менеджменту. Впровадження Інтегрованої системи менеджменту обумовлено зростаючими вимогами зарубіжних споживачів продукції, які мають наміру допускати на ринок країн - членів ЄС тільки компанії, сертифіковані за міжнародними стандартами.

ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" входить до складу ВАТ "Татнефтехімінвест-холдингу" (є його акціонером), комплексно використовує продукти нафтовидобутку в Республіці Татарстан, що в значній мірі дозволяє збільшувати виробничий потенціал заводу, дає новий стимул для розвитку підприємства-ветерана.

Інвестиційна політика ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" у виробництві і реалізації продукції спрямована на:

 • максимальне забезпечення потреб внутрішнього ринку за рахунок гнучкої цінової політики та високого рівня сервісу;

 • планомірне збільшення обсягів експорту за рахунок підвищення якості продукції до рівня закордонних аналогів;

 • зниження витрат виробництва за рахунок подальшого освоєння нових методів синтезу та впровадження енергозберігаючих технологій.

Основними конкурентами заводу є хімічні корпорації промислово розвинутих і нових індустріальних держав. Це такі підприємства, як Akzo Nobel (Німеччина), Toray Int (Японія), Dow Corning (США) і т.д. Основними напрямками конкуренції на ринку виступають цінова конкуренція, конкуренція за асортиментом пропонованих форм полімерів, конкуренція за якістю торговельного сервісу (поставки зручними для споживача партіями, точно в строк і т.д.).

Подальше розширення асортименту і підвищення якості продукції є пріоритетними напрямками підприємства / 18 /.


2.2 Аналіз ліквідності підприємства


Джерелами інформації для аналізу ліквідності підприємства є офіційні форми річної бухгалтерської звітності "Бухгалтерський баланс" (форма № 1), "Звіт про прибутки і збитки" (форма № 2), "Звіт про рух капіталу" (форма № 3), "Звіт про рух грошових коштів "(форма № 4)," Додаток до бухгалтерського балансу "(форма № 5).

Попередня оцінка ліквідності проводилася за даними бухгалтерського балансу ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" за 2006, 2007 і 2008 роки (додаток 1, 2 і 3).

Аналіз ліквідності організації являє собою процес, що складається з двох послідовних етапів. На першому етапі проводиться аналіз ліквідності балансу і полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих у порядку убування з зобов'язаннями по пасиву, об'єднаними за строками їх погашення у порядку зростання термінів. На другому етапі аналізу - розрахунок фінансових коефіцієнтів ліквідності, який виробляється шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних балансу і проводиться зіставлення з нормативним значенням відповідного показника. На заключному етапі проводиться розрахунок коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття).

Виробляємо аналіз ліквідності балансу:

Найбільш ліквідні активи А1:


А 1 = рядок 260 + рядок 250.

А1 2006 = 1728 + 7484 = 9212 тис. руб.

А1 2007 = 7798 + 954 = 8752 тис. руб.

А1 2008 = 12574 + 502 = 13076 тис. руб.


Швидко реалізованих активи А2:


А2 = рядок 240 + рядок 270.

А2 2006 = 124675 + 239 = 124 914 тис.руб.

А2 2007 = 138108 + 450 = 138 558 тис.руб.

А2 2008 = 287539 + 926 = 288 465 тис.руб.


Повільно реалізованих активів А3:


А3 = рядок 210 + рядок 220 + рядок 230.

А3 2006 = 259254 + 35336 - 3358 + 20 449 = 315 039 тис. руб.

А3 2007 = 283729 + 14951 - 6834 + 20031 = 318711 тис.руб.

А3 2008 = 350437 + 15732 - 8552 + 19985 = 386154 тис.руб.


Важкореалізовані активи А4:


А4 = рядок 190.

А4 2006 = 335733 тис. руб.

А4 2007 = 318941 тис. руб.

А4 2008 = 857017 тис. руб.


Найбільш термінові зобов'язання П1:


П1 = рядок 620 + рядок 630 + рядок 660.

П1 2006 = 195643 + 603 + 0 = 196246 тис. руб.

П1 2007 = 125111 + 63 + 0 = 125 174 тис. руб.

П1 2008 = 186401 + 63 + 0 = 186 464 тис. руб.


Короткострокові пасиви П2:


П2 = рядок 610.

П2 2006 = 104970 тис. руб.

П2 2007 = 267161 тис. руб.

П2 2008 = 114919 тис. руб.


Довгострокові пасиви П3:


П3 = рядок 590.

П3 2006 = 109722 тис. руб.

П3 2007 = 35298 тис. руб.

П3 2008 = 342317 тис. руб.


Постійні пасиви П4:


П4 = рядок 490 + рядок 640 + рядок 650.

П4 2006 = 373926 + 34 + 0 = 373 960 тис. руб.

П4 2007 = 357329 + 0 + 0 = 357 329 тис. руб.

П4 2008 = 901012 + 0 + 0 = 901 012 тис. руб.


Зазначені групи активів і пасивів зіставляються в абсолютному вираженні. Баланс вважається ліквідним за умови наступних співвідношень груп активів і зобов'язань:


А1 ≥ П 1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.


При цьому якщо виконані три наступні умови:


А 1> П1; А2> П2; А3> П3,


то обов'язково виконується і остання нерівність А4 ≤ П4.

2006: 9212 <196246 - не відповідає;

124914> 104970 - відповідає;

315039> 109722 - відповідає;

335733 <373960 - не відповідає.

2007: 8752 <125174 - не відповідає;

138558 <267161 - не відповідає;

318711> 35298 - відповідає;

318941 <357329 - не відповідає.

2008: 13076 <186464 - не відповідає;

288465> 114919 - відповідає;

386154> 342317 - відповідає;

857017 <901012 - не відповідає.

У 2006, 2007 і 2008 роках баланс не є абсолютно ліквідним, не виконується перша умова, проте брак коштів компенсується їх наявністю в другій і третій групах, але компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Виконання перших трьох нерівностей в системі тягне виконання і четвертого нерівності, тому важливим є зіставлення перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить балансуючий характер і в той же час має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.

Для оцінки зміни ступеня платоспроможності та ліквідності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" необхідно порівняти показники балансового звіту по різних групах активу і зобов'язань.

Платоспроможність - це готовність організації погасити борги у разі одночасного пред'явлення вимог про платежі з боку всіх кредиторів.

Оскільки в процесі аналізу вивчається поточна і перспективна платоспроможність, поточна платоспроможність за аналізований період може бути визначена шляхом зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими і короткостроковими зобов'язаннями.


А1 + А2 П1 + П2.


Поточна платоспроможність вважається нормальною, якщо дотримується ця умова, і це свідчить про платоспроможність (неплатоспроможності) на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу:

Виходячи з розрахунків, наведених у таблицях 2 і 3, випливає, що у аналізованого підприємства дуже низька поточна ліквідність, тобто низька платоспроможність. Даний висновок можна зробити, порівнюючи найбільш ліквідні кошти і швидко реалізовані активи з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами.


2006р.: (9212 + 124 914) - (196246 + 104970) = -167090 тис. руб.

2007р.: (8752 + 138 558) - (125174 + 267161) = -245025 тис. руб.

2008р.: (13076 + 288465) - (186 464 + 114 919) = 158 тис. руб.


У 2006 році платоспроможність становила -167090 ((А1 + А2) - (П1 + П2) = (9212 + 124914) - (196 246 + 104 970)), у 2007 році вона знизилася до -245025 ((8752 + 138558) - (125174 + 267 161)), тобто в 2006 і 2007 року ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" був неплатоспроможним.

У 2008 році підприємство значно покращило свої показники і при порівнянні найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами ми отримуємо позитивне сальдо 158 ((13076 + 288465) - (186 464 + 114 919)), тобто дотримується співвідношення А1 + А2> П1 + П2.


Таблиця 2 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" за 2007 р.

Актив

Пасив

Платіжний

надлишок

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

Найбільш ліквідні активи

9212

8752

Найбільш термінові зобов'язання

196246

125174

-187034

-116422

Швидко реалізованих активи

124914

138558

Короткострокові пасиви

104970

267161

19944

-128603

Повільно-реалізовані активи

315039

318711

Довгострокові пасиви

109722

35298

205317

283413

Важкореалізовані активи

335733

318941

Постійні пасиви

373960

357329

-38227

-38388

БАЛАНС

784898

784962

БАЛАНС

784898

784962

-

-


Таблиця 3 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" за 2008 р.

Актив

Пасив

Платіжний надлишок

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

Найбільш ліквідні активи

8752

13076

Найбільш термінові зобов'язання

125174

186464

-116422

-173388

Швидко реалізованих активи

138558

288465

Короткострокові пасиви

267161

114919

-128603

173546

Повільно-реалізовані активи

318711

386154

Довгострокові пасиви

35298

342317

283413

43837

Важкореалізовані активи

318941

857017

Постійні пасиви

357329

901012

-38388

-43995

БАЛАНС

784962

1544712

БАЛАНС

784962

1544712

-

-


Така позитивна динаміка спостерігається у зв'язку із зростанням на 108,2% дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати і з зростанням інших оборотних активів на 105,8%, крім того, короткострокові фінансові вкладення збільшилися на 61,2 %, при цьому грошові кошти зменшилися лише на 47,4%. Кредиторська ж заборгованість зросла незначно, лише на 49%, заборгованість учасникам по виплаті доходів та інші короткострокові зобов'язання залишилися без змін, а короткострокові позики і кредити і зовсім зменшилися на 132,5%. У 2008 році, завдяки, в основному, зменшення короткострокові позик і кредитів, збільшення дебіторської заборгованості та зростання інших оборотних активів підприємство перейшло в розряд цілком платоспроможних і показник поточної платоспроможності стала нормальним, що свідчить про те, що платіжні можливості підприємства перевищують його зобов'язання на 158 тис. руб., але необхідно так само відзначити, що велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частина якої важко своєчасно стягнути, тому реальна поточна платоспроможність підприємства трохи нижче розрахункової.

Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність.

Перспективна платоспроможність характеризується умовою:


А3 П3.

2006р.: 315039> 109722.

2007: 318711> 35298.

2008: 386154> 342317.


Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими зобов'язаннями показало, що перспективна платоспроможність задовільна і в 2006 році повільно реалізовані активи перевищували довгострокові зобов'язання на 205317 тис. руб. (315039 - 109722), в 2007 на 283413 тис. руб. (318711 - 35298), а в 2008 на 43837 тис. руб. (386154 - 342317). Значне зниження перспективної платоспроможності пояснюється значним зростанням довгострокових зобов'язань при незначному зростанні запасів. Зростання довгострокових зобов'язань у 2008 році відбувся за рахунок значного збільшення суми довгострокових позик і кредитів в 25 разів або на 305302 тис. руб. Тим не менш, умова перспективної платоспроможності підприємством виконується, а це значить, що в довгостроковій перспективі ВАТ "Казанський завод СК" буде платоспроможним підприємством і зможе покрити активами свої зобов'язання, розрахувавшись з боргами.

Також на весь аналізований період баланс в порівнянні швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями був текущенеліквідним на момент проведення аналізу. Це пов'язано зі значним перевищенням короткострокової кредиторської заборгованості над короткостроковими фінансовими вкладеннями і вільними грошовими коштами у всіх трьох аналізованих періодах.

Друга стадія аналізу - розрахунок фінансових коефіцієнтів ліквідності, який виробляється шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних балансу.

Традиційно розрахунки починають з визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності, який розраховується як відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів (сума кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів):


До ал = (Д + ЦП) / (К + 3 + УЗ + ПР КО) = (рядок 250 + рядок 260): (рядок 610 + рядок 620 + рядок 630 + рядок 660) = А1 / (П1 + П2),


де Д - грошові кошти, тис. руб.;

ЦБ - короткострокові фінансові вкладення (цінні папери), тис. руб.;

К - кредиторська заборгованість, тис. руб.;

3 - короткострокові позикові кошти, тис. руб.;

УЗ - заборгованість перед учасниками з виплати доходів, тис. руб.;

ПР КО - інші короткострокові зобов'язання, тис. руб.


До ал2006 = 9212 / 301216 = 0,031.

До ал2007 = 8752 / 392335 = 0,022.

До ал2008 = 13076 / 301383 = 0,043.

Нормальне обмеження - До ал = 0,2-0,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим до моменту складання балансу час, що є однією з умов платоспроможності.

У динаміці збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності говорить про збільшення платоспроможності підприємства, але рекомендована нижня межа цього коефіцієнта дорівнює 0,2. Отже, хоча і спостерігалося в цілому збільшення цього коефіцієнта, але його рівень все одно був далекий від нормативного і отже, підприємство не може погасити наявну короткострокова заборгованість за 2-5 днів.

Наступним коефіцієнтом є коефіцієнт критичної ліквідності (або проміжний коефіцієнт покриття) - він розраховується як частка від ділення величини грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень (цінних паперів), дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати і інших оборотних активів на суму короткострокових зобов'язань організації.

У цьому випадку до суми активів, використовуваних для погашення короткострокових зобов'язань, додають короткострокову дебіторську заборгованість і визначають або можливість повного покриття короткострокових зобов'язань цими активами, або частку зобов'язань, які можуть бути покриті в даній ситуації.


K кл = (Д + ЦП + ДЗ до + ПР ОА) / (К + 3 + УЗ + ПР КО) = (рядок 250 + рядок 260 + рядок 240 + рядок 270) / (рядок 610 + рядок 620 + рядок 630 + рядок 660) = (А1 + А2) / (П1 + П2),


де Д - грошові кошти, тис. руб.;

ЦБ - короткострокові фінансові вкладення (цінні папери), тис. руб.;

ДЗ до - короткострокова дебіторська заборгованість, тис. руб.;

ПР ОА - інші оборотні активи, тис. руб.;

К - кредиторська заборгованість, тис. руб.;

3 - короткострокові позикові кошти, тис. руб.;

УЗ - заборгованість перед учасниками з виплати доходів, тис. руб.;

ПР КО - інші короткострокові зобов'язання, тис. руб.


K кл2006 = 134126 / 301216 = 0,445.

K кл2007 = 147310 / 392335 = 0,375.

K кл2008 = 301541 / 301383 = 1,001.


Коефіцієнт критичної ліквідності відбиває прогнозовані платіжні здатності організації за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Теоретично виправдане значення цього коефіцієнта ≈ 0,8.

У динаміці коефіцієнта критичної ліквідності є явна позитивна тенденція, в 2006 і 2007 року значення коефіцієнта були дуже далекі від нормативних, (0,445 і 0,375 відповідно), але в 2008 році підприємство поліпшило свої показники і значення коефіцієнта навіть перевищило нормативне теоретично виправдане значення (1,001) . Отже, якщо ВАТ "Казанський завод СК" буде своєчасно стягувати дебіторську заборгованість, то зможе вчасно відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями.

На заключному етапі аналізу розраховують коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття), який визначається як відношення всіх оборотних коштів поточних активів - (розділ II балансу) за вирахуванням податку на додану вартість по придбаних цінностей (рядок 220) і дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (рядок 230) до поточних зобов'язань (сума рядків 610 + 620 + 630).


До тл = Та / Т о = (рядок 260 + рядок 250 + рядок 240 + рядок 270 + рядок 210) / / (рядок 610 + рядок 620 + рядок 630 + рядок 660) = (А1 + А2 + рядок 210) / / (П1 + П2),


де Т а - поточні активи, тис. руб.;

Т о - поточні зобов'язання, тис. руб.


До тл2006 = (134126 + 259254) / 301216 = 393380 / 301216 = 1,306.

До тл2007 = (147310 + 283729) / 392335 = 431039 / 392335 = 1,099.

До тл2008 = (301541 + 350437) / 301383 = 651978 / 301383 = 2,163.


Нормальним значенням для даного показника вважається 2.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Він характеризує платіжні можливості організації, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів.

У хімічній галузі, до якої належить досліджуване підприємство ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку", нормальним значенням коефіцієнта поточної ліквідності вважається 1,5. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів.

Більшою мірою за коефіцієнтом поточної ліквідності оцінюють фінансову стійкість покупці і власники акцій організації.

Виконання цього нормативу організацією означає, що на кожен рубль його короткострокових зобов'язань припадає не півтора рублів ліквідних коштів. Значення коефіцієнтів поточної ліквідності у 2006 і 2007 році до нормативу трохи не дотягували, і, до того ж мали тенденцію до зниження (від 1,306 до 1,099 відповідно).

Невиконання встановленого нормативу створює загрозу фінансової нестабільності з огляду на різного ступеня ліквідності активів і неможливості їх термінової реалізації у разі одночасного звернення кредиторів. У 2008 році підприємство знову поліпшило свої показники і коефіцієнт покриття, перевищивши нормативне значення, встановився на рівні 2,163.

Перевищення встановленого нормативу свідчить про те, що організація своєму розпорядженні достатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. З точки зору кредиторів, подібний варіант формування оборотних коштів є найбільш бажаним.

Для проведення рейтингової оцінки підприємства необхідно розрахувати ще кілька показників так само характеризують його платоспроможність.

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності (К БЛ) - відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень ПДВ по придбаних цінностей і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань.


До БЛ = (Д + ПДВ + R A) / (K t + R Р),


де Д - вільні грошові кошти,

ПДВ - податок на додану вартість по придбаним цінностям,

R A до - короткострокова дебіторська заборгованість,

K t - короткострокові позики та кредити;

R Р - кредиторська заборгованість.


До БЛ.2006 = (9212 + 35336 + 124675) / (104970 + 195643) = 169223 / 300613 = = 0,563.

До БЛ.2007 = (8752 + 14951 + 138108) / (267161 + 125111) = 161811 / 392272 = = 0,412.

До БЛ.2008 = (13076 + 15735 + 287539) / (114919 + 186401) = 316350 / 301320 = = 1,05.


У ВАТ "Казанський завод СК" у 2006 році величина цього коефіцієнта становить 0,563, у 2007 - 0,412, а в 2008 році 1,05. Задовольняє звичайне співвідношення 0,7-1. У 2006 і 2007 роках значення коефіцієнта швидкої (термінової) ліквідності було нижче нормативного, в 2008 році підприємство поліпшило свої показники і значення коефіцієнта швидкої ліквідності стала навіть вище нормативного, що говорить про те, що у підприємства є достатньо коштів для покриття своїх короткострокових зобов'язань, що позитивно позначиться на його фінансової стійкості і платоспроможності.

Однак таке співвідношення може виявитися недостатнім, оскільки велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частина якої важко своєчасно стягнути.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (К А), показує частку власного капіталу в загальній сумі джерел фінансування:


К А = К С / А,


де К С - реальний власний капітал,

А - активи.

К А 2006 = 373926 / 784898 = 0,476.

К А 2007 = 357329 / 784962 = 0,455.

К А 2008 = 901012 / 1544712 ​​= 0,583.


Даний коефіцієнт означає, що в 2006 році питома вага власних коштів в загальній сумі капіталу становив 0,476, а в 2007 році склав 0,455. У 2008 році він збільшився, внаслідок зростання власних коштів, і став відповідати нормативному значенню. Збільшення цього коефіцієнта є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (До СОС) - характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості, це відношення власного оборотного капіталу до величини оборотних активів:


До ВОК = (К С - У А) / О А,


де, К С - власний капітал,

У А - необоротні активи,

О А - оборотні активи.


До СОС2006 = (373926 - 335733) / 449165 = 38193 / 449165 = 0,085.

До СОС2007 = (357329 - 318941) / 466021 = 38388 / 466021 = 0,082.

До СОС2008 = (901012 - 857017) / 687695 = 43993 / 687695 = 0,063.


Нормативне значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами дорівнює 0,1. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами істотно знизився за 3 роки і не відповідає своїм нормативним значенням. Власними оборотними засобами в 2006 році покривалося 8,5% оборотних активів, у 2007 - 8,2%, а в 2008 - всього 6,3%. Це пояснюється тим, що більша частина власних коштів підприємства була вкладена у необоротні активи, а саме в основні засоби. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталомЗАП) - частка формування запасів за рахунок власного капіталу:


До ЗАП = (К С + К T - У А) \ Z,


де, К С - власний капітал,

До T - Довгострокові зобов'язання,

У А - необоротні активи,

Z - запаси.


До ЗАП2006 = (373926 + 109722 - 335733) \ 353850 = 147915 / 353850 = 0,418.

До ЗАП2007 = (357329 + 35298 - 318941) \ 355143 = 73686 / 355143 = 0,207.

До ЗАП2008 = (901012 + 342317 - 857017) \ 420917 = 386312 / 420917 = 0,918.


Значення цього показника на рівні одиниці відображає стійке фінансове становище организации. У 2006 і 2007 року становище підприємства було дуже нестійким, але в 2008 році спостерігається динамічне зростання коефіцієнта забезпеченості запасів власним оборотним капіталом та його наближення до нормативного значення за рахунок значного збільшення частки власного капіталу.

Для поглибленого аналізу платоспроможності необхідно знати склад майна організації, джерела його формування і всі можливі варіанти їх зміни.

Для цих цілей складається балансова модель:


F ІММ + O А = И С + З К, тис. руб.,


де F ІММ - важкореалізовані активи;

O А - оборотні активи;

І С - власний капітал;

З К - позиковий капітал.

Розрахунок з даної моделі дає наступні результати:


2006р.: 296922 + 487976 = 374563 + 410335,

784898 = 784898,

2007р.: 282509 + 502453 = 357392 + 427570,

784962 = 784962,

2008р.: 822257 + 722455 = 901075 + 643637,

15447121 = 1544712.


Складання балансової моделі припускає певну перегрупування розділів та статей балансу для виділення позикових коштів, однорідних з точки зору повернення, а, перетворивши балансову модель, отримаємо величину оборотних активів (О А):


O А = (І С - F ІММ) + З К, тис. руб.

2006р.: 487 976 = (374 563 - 296 922) + 410 335,

487976 = 487976.

2007р.: 502 453 = (357 392 - 282 509) + 427 570,

502453 = 502453.

2008р.: 722 455 = (901 075 - 822 257) + 643 637,

722455 = 722455.


Враховуючи, що довгострокові кредити і позики направляються на придбання основних засобів і на довгострокові фінансові вкладення, зробимо подальше перетворення формули, виділивши складові оборотних активів і позикового капіталу.


Z + R A + Д = [(І з + K Т) - F ІММ] + (K t + R Р), тис. руб.,


де Z - запаси; R A - дебіторська заборгованість;

Д - вільні грошові кошти;

K Т - довгострокові зобов'язання;

K t - короткострокові позики та кредити;

R Р - кредиторська заборгованість.


2006р.: 353850 +124914 +9212 = [(374 563 + 109 722) - 296922] + (104970 +195643),

487976 = 487976 тис. руб.

2007р.: 355143 +138558 +8752 = [(357 392 + 35 298) - 282509] + (267161 +125111),

502453 = 502453 тис. руб.

2008р.: 420914 +288465 +13076 = [(901075 + 342317) - 822257] + (114919 +186401),

722455 = 722455 тис. руб.


Аналіз результатів розрахунків з цієї моделі дозволяє зробити висновок, що умова поточної платоспроможності буде виконуватися, якщо запаси організації будуть покриватися джерелами їх формування:

Z Ј (И С + K Т) - F ІММ, тис. руб.

2006р.: 353850> (374563 + 109722) - 296922

353850 тис. руб. > 187363 тис. руб.

2007р.: 355143> (357392 + 35298) - 282509

355143 тис. руб. > 110181 тис. руб.

2008р.: 420914> (901075 + 342317) - 822257

420914 тис. руб. <421135 тис. руб.


У 2006 році запаси перевищують джерела їх формування в 1,9 рази (353 850: 187 363), у 2007 році перевищення становить 3,22 рази (355 143: 110 181), тобто умова поточної платоспроможності не виконується. У 2008 році підприємство значно покращило свої показники: запаси менше джерел їх формування на 221 тис. руб. (Чотиреста двадцять одна тисяча сто тридцять п'ять - 420 914) і умова поточної платоспроможності виконано.

З розглянутого умови платоспроможності випливає і інший напрям оцінки фінансової стійкості організації з урахуванням ступеня покриття іммобілізованих активів джерелами засобів:


F ІММ < С + K Т) - Z, тис. руб.

2006р.: 296922> (374563 +109722) - 353850,

296922 тис. руб. > 130435 тис. руб.

2007р.: 282509> (357392 +35298) - 355143,

282509 тис. руб. > 37547 тис. руб.

2008р.: 822257> (901 075 +342317) - 420914,

822257 тис. руб. <822478 тис. руб.


У 2006 і 2007 роках іммобілізовані активи не покриваються джерелами їх формування, вони перевищують джерела їх формування в 2,27 рази (296 922 / 130 435) у 2006 році, а в 2007 - в 7,52 рази (282 509: 37574). У 2008 році підприємство значно покращило свої показники, іммобілізовані активи перевищують джерела їх формування на 221 тис. руб. (822257 - 822478). Для оцінки перспективної платоспроможності порівнюється дебіторська заборгованість і вільні грошові кошти з короткостроковими зобов'язаннями:


R A + Д І K t + R Р, тис. руб.

2006р.: 124 914 + 9212 <104 970 + 195 643,

134126 тис. руб. <300613 тис. руб.

2007р.: 138 558 + 8752 <267 161 + 125 111,

147310 тис. руб. <392272 тис. руб.

2008р.: 288 465 + 13 076 <114 919 + 186 401,

301541 тис. руб. > 301320 тис. руб.


Умова перспективної платоспроможності організації в 2006 і 2007 роках не виконується, в 2006 році короткострокові зобов'язання перевищують джерела в 2,24 рази (300 613 / 134 126), в 2007 у 2,66 рази (392272 / 147310). Ситуацію можна оцінити таким чином: у 2006 році організація могла б покрити 44,6% своїх зобов'язань ((134126: 300613) * 100), у 2007 - 37,6% ((147310: 393272) * 100), що є несприятливим результатом . У 2008 році перспективна платоспроможність ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" значно покращилася і підприємство може покрити 100% своїх зобов'язань ((301541 / 301320) * 100) / 10, с388-394 /.


2.3 Аналіз платоспроможності підприємства


В даний час розроблено і використовується безліч методик порівняльної оцінки платоспроможності підприємств. У курсовій роботі була використана методика рейтингової оцінки, розроблена російськими економістами Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової, де в якості основи використовується система показників та їх рейтингова оцінка, виражена в балах. Сутність цієї методики полягає в класифікації підприємства за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня показників платоспроможності і рейтингу кожного показника, вираженого в балах.

I клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути впевненим у поверненні позикових засобів;

II клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані;

III клас - проблемні підприємства. Тут навряд чи існує ризик втрати засобів, але повне отримання відсотків представляється сумнівним;

IV клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів з фінансового оздоровлення. Кредитори ризикують втратити свої кошти і відсотки;

V клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможні;

VI клас - кризові підприємства / 7, с.126-129 /.

Отже, згідно з методикою рейтингової оцінки платоспроможності Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової ВАТ, проведеної на основі фінансових коефіцієнтів поточної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності, автономії, забезпеченості власними оборотними засобами, забезпеченості запасів і витрат власним капіталом можна зробити висновок, що ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" в 2006 році ставився до підприємства найвищого ризику , практично неспроможним. У 2007 році ситуація ще більше ускладнилася і підприємство вже перейшло в розряд практично кризових. У 2008 році ситуація різко покращилася і ВАТ "Казанський завод СК" тепер хоч і можна віднести до класу проблемних підприємств, але тут навряд чи існує ризик втрати коштів, навіть враховуючи, що повного отримання відсотків видається сумнівним.


Таблиця 4 - Показники ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку"

Показник

Значення показника

Кількість балів


2006р.

2007р.

2008р.

2006р.

2007р.

2008р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,031

0,022

0,043

0

0

0

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,563

0,412

1,05

3

0

18

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,306

1,099

2,163

7

3

16

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,476

0,455

0,583

9

8

14

Коефіцієнт забезпеченості СОС

0,085

0,082

0,063

0

0

0

Коефіцієнт забезпеченості запасів СК

0,418

0,207

0,918

6

3

12

Разом:

***

***

***

25

14

60


Результати оцінки платоспроможності ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" дозволили виявити зовнішні і внутрішні причини його низької фінансової стійкості. В якості основної зовнішньої причини сформованого положення слід виділити відсутність чітко окресленої, адекватної умовам функціонування промислових підприємств фінансової політики. Низькі показники ліквідності, дефіцит оборотних коштів, необхідних для покриття короткострокових зобов'язань, високий рівень матеріально-виробничих запасів на складах свідчать про недосконалість внутрішнього фінансового механізму, який також є причиною низької ліквідності і платоспроможності. Розмір дебіторської заборгованості ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" вплинув на показники ліквідності, тому необхідно проводити роботу з дебіторами, щоб перетворити дебіторську заборгованість в грошові кошти. Свою господарську діяльність підприємство фінансує переважно за рахунок кредитних коштів, що теж не найкращим чином відбивається на його ліквідності і платоспроможності.

3 Пропозиції щодо підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства


Платоспроможність організації обумовлюється впливом не тільки внутрішніх чинників, а й зовнішніх. До зовнішніх факторів належать: загальний стан економіки, її структура, державна бюджетна і податкова політика, процентна і амортизаційна політика, стан ринку і т. д. Вважати причиною неплатежів тільки позицію керівництва організації абсолютно неправомірно. По суті неплатежі являють собою прагнення організації відшкодувати недолік оборотних коштів. З одного боку, організації змушені функціонувати в умовах зростання витрат виробництва за рахунок підвищення цін на сировинні та паливно-енергетичні ресурси, підвищення заробітної плати. З іншого боку, платоспроможний попит на продукцію не є стабільним. Це змушує організації відкладати платежі постачальникам, збільшуючи розрив між ліквідними коштами і короткостроковими зобов'язаннями, що і показав аналіз.

Для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням коштів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості та іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед постачальниками, банками та іншими кредиторами складається платіжний календар, в якому, з одного боку , підраховуються готівку й очікувані платіжні кошти, а з іншого - платіжні зобов'язання на цей же період (1, 5, 10, 15 днів, 1 міс).

Оперативний платіжний календар складається на основі даних про відвантаження та реалізації продукції, про закупівлі засобів виробництва, документів про розрахунки з оплати праці, на видачу авансів працівникам, виписок з рахунків банків та інших.

Для визначення поточної платоспроможності необхідно платіжні кошти на відповідну дату порівняти з платіжними зобов'язаннями на цю ж дату. Ідеальний варіант, якщо коефіцієнт буде складати одиницю або трохи більше.

Платіжний календар забезпечує щоденний контроль за надходженням і витрачанням грошових коштів, дозволяє синхронізувати позитивні і негативні грошові потоки, визначити пріоритетність платежів за ступенем їх впливу на фінансові результати. Таким чином, він є важливим інструментом оперативного управління поточною платоспроможністю підприємства.

Низький рівень платоспроможності, що виражається в недоліку готівки і наявності прострочених платежів, може бути випадковим (тимчасовим) і хронічним (тривалою). Тому, аналізуючи стан платоспроможності підприємства, потрібно розглядати причини фінансових труднощів, частоту їх утворення та тривалість прострочених боргів.

Причинами неплатоспроможності можуть бути:

а) невиконання плану по виробництву і реалізації продукції, підвищення її собівартості, невиконання плану прибутку і як результат недолік власних джерел самофінансування підприємства;

б) неправильне використання оборотного капіталу: відволікання коштів в дебіторську заборгованість, вкладення в надпланові запаси і на інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансування;

в) іноді причиною неплатоспроможності є не безгосподарність підприємства, а неспроможність його клієнтів;

г) високий рівень оподаткування, штрафних санкцій за не своєчасну або неповну сплату податків також може стати однією з причин неплатоспроможності суб'єкта господарювання.

В першу чергу слід встановити виконання плану з надходження грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і з'ясувати причини відхилення від плану. Особливу увагу слід звернути на використання грошових коштів, тому що навіть при виконанні доходної частини бюджету підприємства перевитрати і нераціональне використання грошових коштів можуть призвести до фінансових ускладнень.

Видаткова частина фінансового бюджету підприємства аналізується по кожній статті із з'ясуванням причин перевитрат, який може бути виправданим і невиправданим. За підсумками аналізу повинні бути виявлені резерви збільшення планомірного припливу грошових коштів для забезпечення стабільної платоспроможності підприємства в перспективі.

У ході аналізу слід також з'ясувати, чи існують достатні доходи для виплати відсотків по позикового капіталу. Джерелом для їх погашення є загальна сума брутто-прибутку (до виплати відсотків і податків). Щоб кредит і позики вважати безпечними, брутто-прибуток, на думку багатьох аналітиків, повинна в 3-4 рази перевищувати вимоги з виплати відсотків.

Інформація про рух грошових коштів та виконання бюджету за припливом і відтоку грошових ресурсів дозволяє підприємству контролювати поточну платоспроможність, оперативно приймати коригувальні заходи для її стабілізації. Кредитори та інвестори можуть судити про здатність підприємства генерувати грошові ресурси, балансувати і синхронізувати грошові потоки.

У першу чергу необхідно домогтися збалансованості обсягів позитивного і негативного грошових потоків, оскільки і дефіцит, і надлишок грошових ресурсів негативно впливає на результати господарської діяльності.

Ліквідність і рівень платоспроможності підприємства знижується при дефіцитному грошовому потоці, що призводить до зростання простроченої заборгованості підприємства за кредитами банку, постачальникам, персоналу з оплати праці.

При надмірному грошовому потоці відбувається втрата реальної вартості тимчасово вільних грошових коштів у результаті інфляції, сповільнюється оборотність капіталу через простій грошових коштів, втрачається частина потенційного доходу у зв'язку з упущеною вигодою від прибуткового розміщення грошових коштів в операційному або інвестиційному процесі.

Для досягнення збалансованості дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді розробляють заходи щодо прискорення залучення грошових коштів та уповільнення їх виплат.

Заходи щодо прискорення залучення грошових коштів:

1) забезпечення часткової або повної передоплати за продукцію, що користується великим попитом на ринку;

2) скорочення строків надання товарного кредиту покупцям;

3) збільшення розміру цінових знижок для реалізації продукції за готівку;

4) прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;

5) використання сучасних форм реінвестування дебіторської заборгованості (обліку векселів, факторингу, форфейтингу).

Заходи щодо уповільнення виплат грошових коштів:

1) збільшення щодо узгодженості з постачальниками термінів надання підприємству товарного кредиту;

2) використання флоута (періоду проходження виписаних платіжних документів до їх оплати) для уповільнення інкасації власних платіжних документів;

3) придбання довгострокових активів на умовах лізингу;

4) реструктуризація отриманих кредитів шляхом переведення короткострокових у довгострокові.

Оскільки дані заходи, підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства в короткостроковому періоді, можуть створити проблеми дефіцитності грошових потоків у майбутньому, то паралельно мають бути розроблені заходи щодо збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді.

Заходи щодо збільшення позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді:

1) додаткова емісія акцій;

2) додатковий випуск облігаційної позики;

3) залучення довгострокових кредитів;

4) залучення стратегічних інвесторів;

5) продаж частини довгострокових фінансових вкладень.

6) продаж або здача в оренду невикористовуваних видів основних засобів.

Заходи щодо скорочення негативного грошового потоку в довгостроковому періоді:

1) зниження суми постійних витрат підприємства;

2) скорочення обсягу реальних інвестицій;

3) скорочення обсягу фінансових інвестицій;

4) передача в муніципальну власність об'єктів соцкультпобуту.

Способи оптимізації надлишкового грошового потоку пов'язані в основному з активізацією інвестиційної діяльності підприємства, спрямованої:

- На дострокове погашення довгострокових кредитів банку;

- Збільшення обсягу реальних інвестицій;

- Збільшення обсягу фінансових інвестицій.

Синхронізація грошових потоків повинна бути спрямована на усунення сезонних і циклічних відмінностей у формуванні як позитивних, так і негативних грошових потоків, а також на оптимізацію середніх залишків готівки.

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства, зріст якого забезпечує підвищення рівня самофінансування підприємства, знижує залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Підвищення суми чистого грошового потоку може бути забезпечено за рахунок наступних заходів:

 • зниження суми постійних витрат підприємства;

 • зниження рівня змінних витрат;

 • проведення ефективної податкової політики;

 • використання методу прискореної амортизації;

 • продажу невикористовуваних видів основних засобів, нематеріальних активів і запасів;

 • посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій та дебіторської заборгованості.

Результати оптимізації грошових потоків повинні знаходити відображення при складанні фінансового плану підприємства на рік з розбивкою по кварталах і місяцях.

Провівши аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" ми прийшли до висновків, що на момент проведення аналізу, баланс підприємства є неліквідним, так як деякі з співвідношень груп активів і пасивів не відповідає умовам абсолютної ліквідності.

Є варіанти розвитку подій, наприклад, керівництву підприємства слід стимулювати обсяги продажів, за рахунок зниження ціни і збільшення якості продукції, що відпускається. Слід запровадити систему ведення платіжного календаря для бухгалтерського складу.

Вивільнити грошові кошти за рахунок продажу вільних активів. Використовувати вторинні джерела погашення боргу.

Оптимізувати стан оборотних коштів з метою не допустити незадовільною структури балансу.

Намагатися підтримувати оборотність запасів і дебіторської заборгованості на оптимальному рівні.

Для прискорення оборотності активів, в довгостроковій перспективі, можна здавати в оренду невикористовуване обладнання.

Так само керівництву підприємства варто звернути увагу на нові методи управління витратами.

Мало російські підприємства впроваджують на практиці комплексну систему управління фінансами.

У зв'язку з цим фінансовій службі ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" рекомендується розробити комплексну систему управління фінансами, яка полягає у прийнятті рішень про притягнення і використання фінансових ресурсів і механізмів з метою отримання найбільшого економічного ефекту.

Управління цим процесом - це спосіб найбільш ефективного досягнення поставлених цілей, і здійснюється він за такою схемою: "Мета - Стратегія - Тактика - Оперативне управління - Практичне виконання".

Коли мова йде про управління фінансами підприємства, то під процесом розуміється отримання фінансових результатів в якості виручки або залучення позикових коштів і розподіл їх між тими чи іншими об'єктами їх використання, а також визначення часових інтервалів, в яких дані ресурси будуть залучені і використані. Комплексна система управління фінансами повинна забезпечувати функціонування і взаємодія всіх рівнів управління: стратегічного, тактичного і оперативного.

Рішення, що приймаються на стратегічному рівні, спрямовані на досягнення основних цілей підприємства і стосуються, перш за все, довгострокових вкладень і методів їх фінансування, а також істотних змін у структурі підприємства і в методах ведення бізнесу.

Як стратегічну мету фінансової служби ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" можна визначити пошук шляхів виходу на нові ринки збуту.

На тактичному рівні ухвалюються рішення, реалізація яких покликана виконувати стратегічну лінію підприємства в галузі використання фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси повинні використовуватись таким чином, щоб співвідношення короткострокової заборгованості та оборотного капіталу підтримувалося на рівні, необхідному для забезпечення стабільної роботи підприємства. Наприклад, формування запасів матеріалів, складання плану по оплаті за своїми зобов'язаннями перед постачальниками і підрядчиками, перед бюджетом, перед персоналом і т. д.

Оперативне управління фінансами спрямовано на практичне виконання тих рішень, які були прийняті на тактичному рівні. Місячний план руху коштів формується таким чином, що надходження і витрачання платіжних засобів у ньому збалансовані (абсолютна ліквідність).

На відміну від інструментів стратегічного і тактичного рівнів, інструменти оперативного управління фінансами повинні забезпечувати не тільки зв'язок з попереднім рівнем, а й безперервність процесу управління.

Таким чином, щодня приймаючи рішення і оперативно керуючи фінансовими ресурсами, менеджери повинні прагнути виконувати плани, які формуються як оптимальні шляхи досягнення тактичних і стратегічних цілей, і при цьому не допускати значних коливань рівня абсолютної ліквідності.

Класична практика бюджетного управління передбачає складання бюджетів на рік з розбивкою по місяцях. Але якщо така деталізація прийнятна для контролю ліквідності та фінансової стійкості компанії, то для оперативного управління фінансами її явно недостатньо.

Для цього пропонуємо оптимізувати бізнес-процеси, пов'язані з щоденним рухом грошових коштів, розробити документи, які регламентують порядок здійснення платежів.

При побудові системи управління фінансами важливо оптимізувати відповідні бізнес-процеси, для чого необхідно визначити:

- Склад центрів фінансової відповідальності, за якими формуються і контролюються бюджети грошових коштів;

- Учасників процесу, тобто співробітників компанії, які виступають в ролі контролерів виконання внутрішніх регламентів;

- Обов'язки і повноваження кожного учасника бізнес-процесу, відповідальних за тим чи іншим платежам;

- Часовий графік проходження платежів, зокрема встановити терміни і послідовність проходження заявок на оплату.

Надалі дані процедури дозволять скоротити трудовитрати топ-менеджерів компанії на контроль витрачання коштів. Якщо раніше їм доводилося переглядати і підписувати кожну заявку на оплату, то, коли суми витрат затверджені в бюджетах, а порядок узгодження платежів формалізований, контроль за фінансовими ресурсами можна покласти на фінансового менеджера. Відповідно генеральний директор буде погоджувати тільки обмежена кількість платежів (понадлімітних, великих, нерегулярних).

Правильно вибудувані бізнес-процеси допомагають вирішити ще одну актуальну завдання - звести до мінімуму ризик зловживань з боку співробітників підприємства за рахунок розділень функцій контролю виплат та їх ініціації.

Бізнес-процес управління грошовими потоками пропонуємо закріпити в регламентному документі "Порядок проходження платежів в компанії". Даний документ є обов'язковим для виконання всіх підрозділів компанії і затверджується внутрішнім наказом. Він визначає правила функціонування платіжної системи компанії і може містити інформацію про порядок проходження заявок на оплату, терміни, відповідальних за узгодження, обов'язки та повноваження співробітників, послідовності дій.


Висновок


Одним з індикаторів фінансового стану підприємства є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності. Аналіз ліквідності організації являє собою аналіз ліквідності балансу і полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих у порядку убування з зобов'язаннями по пасиву, об'єднаними за строками їх погашення у порядку зростання термінів.

Об'єктом аналізу в роботі є промислове хімічне підприємство ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" - найстаріше підприємство нафтохімічного комплексу РФ.

У результаті аналізу виявлено, що в 2006, 2007 і 2008 роках баланс підприємства не є абсолютно ліквідним, проте брак коштів компенсується їх наявністю в групах бистрореалізуемих і повільно реалізованих активів, але компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Оскільки в процесі аналізу вивчається поточна і перспективна платоспроможність, поточна платоспроможність за аналізований період може бути визначена шляхом зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими і короткостроковими зобов'язаннями. Виходячи з розрахунків, випливає, що у аналізованого підприємства в 2006 і 2007 роках була дуже низька поточна платоспроможність. У 2008 році, завдяки, в основному, зменшення короткострокові позик і кредитів, збільшення дебіторської заборгованості та зростання інших оборотних активів підприємство перейшло в розряд цілком платоспроможних і показник поточної платоспроможності стала нормальним, що свідчить про те, що платіжні можливості підприємства перевищують його зобов'язання, але необхідно так само, відзначити, що велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частина якої важко своєчасно стягнути, тому реальна поточна платоспроможність підприємства трохи нижче розрахункової. Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими зобов'язаннями показало, що перспективна платоспроможність задовільна і в 2006 році повільно реалізовані активи перевищували довгострокові зобов'язання на 205317 тис. руб., В 2007 на 283413 тис. руб., А в 2008 на 43837 тис. руб. Значне зниження перспективної платоспроможності пояснюється значним зростанням довгострокових зобов'язань при незначному зростанні запасів. Тим не менш, умова перспективної платоспроможності підприємством виконується, а це значить, що в довгостроковій перспективі ВАТ "Казанський завод СК" буде платоспроможним підприємством і зможе покрити активами свої зобов'язання, розрахувавшись з боргами.

У курсовій роботі була проведена рейтингова оцінка платоспроможності підприємства, розроблена російськими економістами Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової, де в якості основи використовується система показників платоспроможності підприємства та їх рейтингова оцінка, виражена в балах. Згідно проведеної оцінки можна зробити висновок, що ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" в 2006 році ставився до підприємства найвищого ризику, практично неспроможним. У 2007 році ситуація ще більше ускладнилася і підприємство вже перейшло в розряд практично кризових. У 2008 році ситуація різко покращилася і ВАТ "Казанський завод СК" тепер хоч і можна віднести до класу проблемних підприємств, але тут навряд чи існує ризик втрати коштів, навіть враховуючи, що повного отримання відсотків видається сумнівним.

Результати оцінки ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" дозволили виявити зовнішні і внутрішні причини його низької платоспроможності. В якості основної зовнішньої причини сформованого положення слід виділити відсутність чітко окресленої, адекватної умовам функціонування промислових підприємств фінансової політики. Низькі показники ліквідності, дефіцит оборотних коштів, необхідних для покриття короткострокових зобов'язань, високий рівень матеріально-виробничих запасів на складах свідчать про недосконалість внутрішнього фінансового механізму, який також є причиною низької ліквідності і платоспроможності.

Розмір дебіторської заборгованості ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" вплинув на показники ліквідності, тому необхідно проводити роботу з дебіторами, щоб перетворити дебіторську заборгованість в грошові кошти.

Провівши аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" ми прийшли до висновків, що на момент проведення аналізу, баланс за три роки підприємства є неліквідним, так як деякі з співвідношень груп активів і пасивів не відповідає умовам абсолютної ліквідності.

Керівництву підприємства слід запровадити систему ведення платіжного календаря для бухгалтерського складу, вивільнити грошові кошти за рахунок продажу вільних активів, використовувати вторинні джерела погашення боргу, оптимізувати стан оборотних коштів з метою не допустити незадовільною структури балансу, а так само намагатися підтримувати оборотність запасів і дебіторської заборгованості на оптимальному рівні. Для прискорення оборотності активів, в довгостроковій перспективі, можна здавати в оренду невикористовуване обладнання.

Так само керівництву підприємства варто звернути увагу на нові методи управління витратами і розробити комплексну систему управління фінансами, яка полягає у прийнятті рішень про притягнення і використання фінансових ресурсів і механізмів з метою отримання найбільшого економічного ефекту.


Список літератури


 1. Аналіз фінансової звітності: підручник / Л.В. Донцова, НА. Никифорова. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво "Справа і Сервіс", 2006. - 368 с.

 2. Аналіз господарської діяльності підприємства. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова, М. Проспект, 2005р.

 3. Анісімова Н.В., Кобилянська Є.В. , Кравченко А.В. Методики порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємств різної галузевої приналежності / / Сибірська фінансова школа - 2007. - № 6. - С.16 - 22.

 4. Базарова М.У. Фінансова стійкість сільськогосподарських організацій / / Известия Іркутської державної економічної академії. - 2008. - № 2 (56). С.23-25. - 0,3 д.а.

 5. Бутуханова Д. Ц-Д., Базарова М.У., Будаєва Є.Д. Аналіз фінансової звітності. Навчальний посібник. 2-е вид. доп. і перер. (Гриф УМО) - Улан-Уде: Вид-во ФГТУ ВПО БГСХА, 2006. - 11,3 д.а., в т.ч. авт. 8,8 д.а.

 6. Бухгалтерська звітність ВАТ "Казанський завод синтетичного каучуку" за 2006, 2007 і 2008гг.

 7. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. - М.: Справа та сервіс, 2009

 8. Канке А.А., Кошова І.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М.: ІД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2007. - 288с.

 9. Кедров Б.І. Аналіз і діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства. Курс лекцій. Іваново: ІГТА, 2008. - С.

 10. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / А. І. Алексєєва, Ю. В. Васильєв, А.В., Малєєва, Л. І. Ушвіцкій. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 672с.

 11. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. / Лисенко Д.В. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 320с.

 12. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. / Л.Т. Гіляровський. - М.: ТК Велбі. Вид-во "Проспект", 2006. - 360 с.

 13. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. / Сергій Михайлович Пястолов. - М.: Видавничий дім "Академія", 2006. - 336с.

 14. Савицька Г.В. Економічний аналіз. - М.: Нове Зана, 2008. - 651с.

 15. Чуєв І.М. Чуєва Л.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Підручник для вузів. - М.: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і К", 2006. - 368 с.

 16. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. М.: ИНФРА-М - 2006р. - 208с.

 17. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.

 18. www.kzck.ru


ДОДАТОК 1. Бухгалтерський баланс ВАТ Казанський завод синтетичного каучуку на 31 грудня 2007

АКТИВ

Код

показника

На початок

звітного

періоду

Hа кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

I. ВHЕОБОРОТHИЕ АКТИВИ

Hематеріальние активи


110

54


91

Основні засоби

120

242'479

220'402

Hезавершенное будівництво

130

13'320

18'910

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

0

0

Долгосpочние фінансові вкладення

140

62'618

63'297

Відкладені податкові активи

145

17'262

16'241

Інші необоротні активи

150

0

0

РАЗОМ по розділу I

190

335'733

318'941

II. ОБОРОТHИЕ АКТИВИ

Запаси


210

259'254


283'729

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

211

71'671

51'646

тварини на вирощуванні та відгодівлі

212

0

0

витрати в незавершеному виробництві

213

13'980

12'738

готова продукція і товари для перепродажу

214

124'292

177'599

товари відвантажені

215

27'985

17'574

витрати майбутніх періодів

216

3'358

6'834

інші запаси і витрати

217

17'968

17'338

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

35'336

14'951

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються

більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

20'449

20'031

в тому числі покупці і замовники

231

20'449

20'031

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються

протягом 12 місяців після звітної дати)

240

124'675

138'108

в тому числі покупці і замовники

241

91'775

92'037

Короткострокові фінансові вкладення

250

1'728

7'798

Грошові кошти

260

7'484

954

Інші оборотні активи

270

239

450

РАЗОМ по розділу II

290

449'165

466'021


ПАСИВ

Код

показника

На початок

звітного

періоду

Hа кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал


410

101'319


101'319

Власні акції, викуплені в акціонерів

411

0

0

Додатковий капітал

420

201'403

193'772

Резервний капітал

430

5'066

0

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства


431

5'066


0

резерви, утворені відповідно установчими

документами

432

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

66'138

62'238

РАЗОМ по розділу III

490

373'926

357'329

IV. ДОЛГОСРОЧHИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


510

92'723


12'725

Відкладені податкові зобов'язання

515

16'999

22'573

Інші довгострокові зобов'язання

520

0

0

РАЗОМ за розділом IV

590

109'722

35'298

V. КРАТКОСРОЧHИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


610

104'970


267'161

Кредиторська заборгованість

620

195'643

125'111

в тому числі:

постачальники та підрядники


621

123'820


49'324

заборгованість перед персоналом організації

622

8'286

8'790

заборгованість перед державними позабюджетними

фондами

623

2'327

2'902

заборгованість з податків і зборів

624

30'302

24'187

інші кредитори

625

30'908

39'908

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

630

603

63

Доходи майбутніх періодів

640

34

0

Резерви майбутніх витрат

650

0

0

Інші короткострокові зобов'язання

660

0

0

РАЗОМ по розділу V

690

301'250

392'335

БАЛАHС

700

784'898

784'962

ДОВІДКА Про Hаличие ЦЕHHОСТЕЙ, ВРАХОВАНИХ HА ЗАБАЛАHСОВИХ РАХУНКАХ


Орендовані основні засоби

910

3'744

3'894

в тому числі по лізингу

911

1'247

1'247

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на

відповідальне зберігання

920

36'446

2'479

Товари, прийняті на комісію

930

0

0

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних

дебіторів

940

4'538

2'197

Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

950

80'000

0

Забезпечення зобов'язань і платежів видані

960

160'858

361'041

Знос житлового фонду

970

900

939

Знос об'єктів зовнішнього благоустрою та інших

аналогічних об'єктів

980

0

0

Нематеріальні активи, отримані в користування

990


Бланки суворої звітності

1000

4

8

Малоцінний інвентар

1001

7842

7150


Додаток 2. Бухгалтерський баланс ВАТ Казанський завод синтетичного каучуку на 31 грудня 2008

АКТИВ

Код

показу-теля

На початок

звітного

періоду

Hа кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

I. ВHЕОБОРОТHИЕ АКТИВИ

Нематеріальні активи


110


91


99

Основні засоби

120

220'402

743'875

Незавершене будівництво

130

18'910

38'204

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

0

0

Довгострокові фінансові вкладення

140

63'297

63'297

Відкладені податкові активи

145

16'241

11'542

Інші необоротні активи

150

0

0

РАЗОМ по розділу I

190

318'941

857'017

II. ОБОРОТHИЕ АКТИВИ

Запаси


210


283'729


350'437

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

211


51'646


96'762

тварини на вирощуванні та відгодівлі

212

0

0

витрати в незавершеному виробництві

213

12'738

19'156

готова продукція і товари для перепродажу

214

177'599

211'273

товари відвантажені

215

17'574

7'637

витрати майбутніх періодів

216

6'834

8'552

інші запаси і витрати

217

17'338

7'057

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

14'951

15'732

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)


230


20'031


19'985

в тому числі покупці і замовники

231

20'031

19'985

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

138'108

287'539

в тому числі покупці і замовники

241

92'037

252'235

Короткострокові фінансові вкладення

250

7'798

12'574

Грошові кошти

260

954

502

Інші оборотні активи

270

450

926

РАЗОМ по розділу II

290

466'021

687'695

БАЛАНС

300

784'430

1'544'712


ПАСИВ

Код

показника

На початок

звітного

періоду

Hа кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал


410


101'319


101'319

Власні акції, викуплені в акціонерів

411

0

0

Додатковий капітал

420

193'772

728'005

Резервний капітал

430

0

0

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства


431


0


0

резерви, утворені відповідно установчими

документами

432

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

62'238

71'688

РАЗОМ по розділу III

490

357'329

901'012

IV. ДОЛГОСРОЧHИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


510


12'725


318'027

Відкладені податкові зобов'язання

515

22'573

24'290

Інші довгострокові зобов'язання

520

0

0

РАЗОМ за розділом IV

590

35'298

342'317

V. КРАТКОСРОЧHИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

267'161

114'919

Кредиторська заборгованість

620

125'111

186'401

в тому числі:

постачальники та підрядники

621

49'324

139'927

заборгованість перед персоналом організації

622

8'790

5'815

заборгованість перед державними позабюджетними

фондами

623

2'902

2'258

заборгованість з податків і зборів

624

24'187

29'806

інші кредитори

625

39'908

8'595

Заборгованість учасникам (засновникам) по

виплаті доходів

630

63

63

Доходи майбутніх періодів

640

0

0

Резерви майбутніх витрат

650

0

0

Інші короткострокові зобов'язання

660

0

0

РАЗОМ по розділу V

690

392'335

301'383

БАЛАHС

700

784'962

1'544'712

ДОВІДКА Про Hаличие ЦЕHHОСТЕЙ, ВРАХОВАНИХ HА ЗАБАЛАHСОВИХ РАХУНКАХ

Орендовані основні засоби

910

3'894

2'258

в тому числі по лізингу

911

1'247

2'235

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на

відповідальне зберігання

920

2'479

85'409

Товари, прийняті на комісію

930

0

0

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних

дебіторів

940

2'197

2'197

Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

950

0

0

Забезпечення зобов'язань і платежів видані

960

361'041

703'548

Знос житлового фонду

970

939

961

Знос об'єктів зовнішнього благоустрою та інших

аналогічних об'єктів

980

0

0

Нематеріальні активи, отримані в користування

990

Бланки суворої звітності

1000

8

7

Малоцінний інвентар

1001

7150

8118

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
194.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ Верхнекамскнефтехім
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ Південний ГЗК
Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ Завод
Бухгалтерський аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства складання звітності
Аналіз та оцінка фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ Московський завод Сапфір
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат 2
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru