додати матеріал


Аналіз звіту про власний капітал

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра Фінанси і кредит
Контрольна робота з дисципліни
"Фінансовий менеджмент"
на тему: Аналіз "Звіту про власний капітал"
Сімферополь, 2009 р

ЗМІСТ
1. Аналіз "Звіту про власний капітал" (теорія)
2. Аналіз "Звіту про власний капітал" ВАТ "Кримхліб"
Список використаних джерел
Додаток

1. Аналіз "Звіту про власний капітал" (теорія)
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені.
Необхідність у власному капіталі (розділ 1 пасиву) обумовлена ​​вимогами самофінансування підприємств. Статутний капітал - основа самостійності і незалежності підприємства. Однак потрібно враховувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього. Слід мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позикові кошти, воно може підвищити рентабельність власного капіталу.
У той же час, якщо кошти підприємства в основному створені за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їх поверненням і на залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів.
Отже, від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталів, багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії є одним з основних умов ефективної діяльності підприємства. При аналізі джерел формування майна підприємства повинні бути розглянуті абсолютні та відносні зміни у власних і позикових коштах підприємства.
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Дане визначення можна представити у вигляді формули:

КАПІТАЛ = АКТИВИ - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
У процесі здійснення аналізу власного капіталу визначають питома вага його окремих складових, а також оцінюють динаміку його складу і структури за останні періоди.
Необхідність окремого розгляду статей власного капіталу пов'язана з тим, що кожна з них є характеристикою правових та інших обмежень здатності підприємства розпоряджатися своїми активами.
До складу власного капіталу відносять:
1. Статутний капітал, який характеризує початкову суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування активів на початок його створення. Його розмір визначається статутом підприємства. Для суб'єктів господарювання окремих сфер діяльності й організаційно-правових форм (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю) мінімальний розмір статутного капіталу регулюється законодавством.
2. Пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
3. Додатковий вкладений капітал. Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладений засновниками понад статутний капіталу.
4. Інший додатковий капітал - капітал, безкоштовно отриманий підприємством від інших юридичних осіб у вигляді необоротних активів, сформований в результаті дооцінки необоротних активів, і тд.
5. Резервний капітал формується згідно встановлених законом порядком за рахунок прибутку підприємства і має строго цільове призначення. Він являє собою зарезервовану частину власного капіталу, призначеного для внутрішнього страхування господарської діяльності підприємства. Інформація про величину резервного капіталу в балансі підприємства має важливе значення для зовнішніх користувачів бухгалтерської звітністю, що розглядають резервний капітал як запас його фінансової потужності. У країнах з розвиненими ринковими відносинами відсутність резервного капіталу або його недостатню величину вважають показником додаткового ризику вкладення коштів у підприємство, оскільки це свідчить або про незначну величину прибутку, або про використання резервного капіталу на покриття збитків. І той, і інший факт для кредиторів є негативним в оцінці надійності потенційного партнера.
6. Нерозподілений прибуток - капітал, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати частини прибутку у вигляді дивідендів засновникам (акціонерам). За рахунок нерозподіленого прибутку створюється резервний капітал.
7. Неоплачений капітал - коригує (зменшує) власний капітал (зокрема, статутний і пайовий капітал) на суму ще не внесених засновниками внесків (паїв).
8. Вилучений капітал - коригує (зменшує) власний капітал на вартість акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів для їх подальшого перепродажу або анулювання.
Джерелом інформації для аналізу є Форма № 4. "Звіт про власний капітал".
Зміст Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначені П (С) БО -5. Але при складанні звіту необхідно керуватися і деякими іншими стандартами: П (С) БО - 2, 1, 6, 13.
Звіт про власний капітал складається на підставі даних Балансу, Звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрах.
Зміст статей звіту про власний капітал:
1. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок) і кінець року.
2. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
3. У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.
4. У статтях розділу "Переоцінка активів" наводяться дані, що відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).
5. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.
6. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервний капітал і т. п.
7. У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.
8. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.
9. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, які не були включені до наведених вище статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.
10. У статті "Всього змін у капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, який визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060 - 280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290).
11. Дані в графах 3 - 11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.
Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).
Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачено здійснити передплату.
2. Загальну кількість акцій та номінальну вартість, на яку здійснено підписку в порівнянні з передбаченими величинами;
3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:
3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
3.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано на облік.
4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями.
4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
4.2. Номінальна вартість акції.
4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу.
4.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.
4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
4.7. Кількість акцій, які знаходяться у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.
4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
5. Накопиченої суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.
2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.
Для того, щоб проаналізувати стан і рух власного капіталу підприємства, необхідно на підставі даних форми № 4 скласти аналітичну таблицю:
Таблиця № 1 - Аналіз руху власного капіталу
Показники
Статутний Капітал
Пайових Капітал
Додатковий вкладень Капітал
Інший Додатковий Капітал
Резервний Капітал
Нерозпо-діленій прибуток
Неопла-чений Капітал
Вилучення Капітал
Разом
Залишок на початок року
Надійшло
Використано
Залишок на кінець року (стор. 300 ф. № 4)
Абсолютна зміна залишку (стор. 290 ф. № 4)
Темп росту,%
Коефіцієнт надходження (стр2 / стр4)
Коефіцієнт вибуття (стр3 / стр1)
Використовуючи дані форми № 4 і аналітичної таблиці, можна розрахувати показники руху власного капіталу:
1. коефіцієнт надходження:


2. коефіцієнт вибуття:

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увагу на співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття. Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнтів вибуття, виходить, на підприємстві йде процес нагромадження власного капіталу, і навпаки.
2. Аналіз "Звіту про власний капітал" ВАТ "Кримхліб"
Таблиця № 2.14. - Аналіз руху власного капіталу ВАТ "Кримхліб"

Протягом 2007 року власний капітал зменшився на 443,50 т.грн і на кінець року склав 30206,60 т.грн. Негативно на власний капітал вплинуло зменшення статті "нерозподілений прибуток" на 445,40 т.грн, яка на кінець року становила (-56,50) т.грн.
Збільшення відбулося у статті "інший додатковий капітал" на 0,01%. В інших статтях у поточному році змін не спостерігалося.
Найбільшу питому вагу в структурі власного капіталу займає стаття "інший додатковий капітал".
Проаналізувавши співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття, можна зробити висновок, що на підприємстві власного капіталу використовується в два рази більше, ніж надходить.

Список використаних джерел
1. Національні стандарти бухгалтерського обліку № 1, 2, 5, 6, 13.
2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник / За ред. Проф. М. П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 1999. 471 с.
3. Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту. Т.1. - К.: Ніка-Центр, 1999. - 592 с.
4. Воробйов Ю. М. Фінансовий менеджмент: Уч. Посібник. Сімферополь: Таврія, 2007 - 632 с.
5. Герчикова І. Н. Фінансовий менеджмент: Уч. Посібник: - М.: Колсантбанкір, 1996 - 208 с.
6. Iзмайлова К. В. фiнансова аналiз: Навч. Посiбнік. К.: МАУП, 2000 - 152 с.
7. Коробов М. Я. фiнансова-економічний аналiз дiяльностi пiдпріемств. -К: Знання. КОО.2002 - 378 с.
8. Рогатенюк Е. В., Пожарицька І. М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - Сімферополь: КАПКБ, 2002. - 271 с.

Додаток
Коді
Дата
01.01.2008
Підприємство
Відкрито акцiонерне товариство "Крімхлiб"
за ЄДРПОУ
00381580
Територія
за КОАТУУ
0110136900
Форма власності
КОЛЕКТИВНЕ ВЛАСНIСТЬ
за КФВ
20
Орган Державного управління
Акціонерні товариства Відкритого ТИПОМ, СТВОРЕНІ НА
за ППЗД
6024
Галузь
д / н
за ЗКГНГ
0
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочніх віробів
за КВЕД
15.81.0
Одиниця віміру:
тис.. грн.
Контрольна сума
Адреси:
Автономна Республіка Крим Центральний 95013 м . Сiмферополь вул. Севастопольська, 51-а

Звіт про Власний Капітал за 2007 рік
Стаття
Код
Статутний Капітал
Пайових Капітал
Додатковий вкладень Капітал
Інший Додатковий Капітал
Резервний Капітал
Нерозподіленій прибуток
Неоплачена-ний Капітал
Вилуч-ний Капітал
Разом
Залишок на початок року
010
10095.3
0
0
20165.9
0
388.9
0
0
30650.1
Коригування:
Зміна облікової політікі
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помілок
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ІншІ Перелік нормативних
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Скорігованій Залишок на початок року
050
10095.3
0
0
20165.9
0
388.9
0
0
30650.1
Переоцінка актівів:
Дооцінка основних засобів
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка основних засобів
070
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Дооцінка незавершеного будівніцтва
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка незавершеного будівніцтва
090
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Дооцінка нематеріальніх актівів
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка нематеріальніх актівів
110
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистий прибуток (збіток) за звітний Період
130
0
0
0
0
0
699.3
0
0
699.3
Розподіл прибутку:
Виплати власника (дівіденді)
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до статутного Капіталу
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного Капіталу
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внескі учасніків:
Внескі до Капіталу
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з Капіталу
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення Капіталу:
Викуп акцій (часток)
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродажів викуплення акцій (часток)
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплення акцій (часток)
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ІншІ Перелік нормативних в капіталі:
Списання невідшкодованіх збитків
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Безкоштовна отрімані активи
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
0
0
0
1.9
0
-1144.7
0
0
-1142.8
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
1.9
0
-445.4
0
0
-443.5
Залишок на кінець року
300
10095.3
0
0
20167.8
0
-56.5
0
0
30206.6
Пріміткі
д / в
Керівник
Хмiль Тетяна Анатолiївна
Головний бухгалтер
Казюк Олена Валерiївна
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
238.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття про власний капітал
Дивідендна політика підприємства фінансова звітність про власний капітал корпорацій
Взаємозв`язок звіту про прибутки та збитки та звіту про рух грошових коштів
Взаємозв`язок звіту про прибутки та збитки та звіту про рух грошових
Власний капітал
Власний капітал банку
Власний капітал підприємства
Власний капітал і необоротні активи
Власний капітал забезпечення і резерви
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru