Аналіз ділової активності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст

Введення

1. Загальна оцінка ділової активності підприємства. Аналіз фінансового циклу

2. Оцінка ділової активності СПК (колгосп) імені Леніна

2.1 Організаційно-економічна характеристика СПК (колгосп) імені Леніна

2.2 Оцінка показників ділової активності СПК (колгосп) імені Леніна

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Процес трансформування централізовано планованої економіки та поступова заміна її ринковими відносинами в Російській Федерації зажадали не тільки впровадження принципово нових способів господарювання, а й зміни у ставленні до управління діяльністю підприємствами. Підприємства перейшли до широкого використання ринкових методів регулювання своєї ділової активності. Основною метою підприємницької діяльності підприємств стало отримання прибутку, яка служить найважливішим джерелом і передумовою збільшення капіталу, зростання доходів підприємства і його власників.

В умовах ринкової економіки забезпечення ефективного функціонування підприємств вимагає економічно грамотного управління їх діяльністю. Важлива роль у реалізації такого управління приділяється аналізу господарської діяльності підприємств, аналізу його ділової активності. За допомогою такого аналізу виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюються контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. За підсумками такого аналізу можна визначити загальний фінансовий стан підприємства, знання якої необхідно для прийняття вірних управлінських рішень.

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, треба добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу.

Аналіз ділової активності підприємства дозволяє вивчити стан капіталу в процесі його кругообігу, виявити здатність підприємства до стійкого функціонування і розвитку в мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього середовища.

Грамотно проведений аналіз дасть можливість виявити і усунути недоліки в діяльності підприємства і знайти резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності, спрогнозувати фінансові результати, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових коштів.

В даний час, коли підприємствам властива господарська самостійність, яка полягає у виборі організаційної форми підприємства, видів діяльності, партнерів по бізнесу, у визначенні ринків збуту продукції (послуг) тощо, та фінансова самостійність, яка полягає в його повному самофінансуванні, виробленні фінансової стратегії, політики ціноутворення та ін, аналіз ділової активності підприємства став одним з найважливіших джерел інформації для керівництва підприємства, необхідної для підвищення ефективності діяльності організації.

У зв'язку з вищевикладеним, тема дослідження є досить актуальною в даний момент.

Основною метою дослідження є вивчення процедури аналізу ділової активності підприємства на прикладі СВК (колгосп) імені Леніна на основі даних його фінансової звітності. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

- Вивчалася загальна оцінка ділової активності підприємства, детально розглядалося розрахунок показників ділової активності та їх значення для аналізу рентабельності підприємства;

- Був проведений практичний аналіз ділової активності СПК (колгосп) імені Леніна.

Основними джерелами інформації для аналізу ділової активності досліджуваного підприємства служать його звітний бухгалтерський баланс, звіти про прибутки та збитки, про рух капіталу, про рух грошових коштів та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили роботи вітчизняних вчених, законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, а також дані бухгалтерської (фінансової) звітності за 2002-2004 р. СПК імені Леніна [Програми 1-6].

1. Загальна оцінка ділової активності підприємства. Аналіз фінансового циклу

Стабільність фінансового положення підприємства багато в чому залежить від його ділової активності.

Традиційний економічний аналіз значною мірою займався зіставленням фактичних даних про результати виробничо-господарської діяльності організацій з плановими показниками. Потім загальна сума відхилень розкладалася на окремі суми, обумовлені впливом різних факторів як сприятливих, так і несприятливих, і розроблялися пропозиції, як посилити вплив позитивних і послабити або усунути вплив негативних чинників.

У ринковій економіці самим головним мірилом ефективності роботи організації є результативність. Поняття "результативність" складається з декількох важливих складових фінансово-господарської діяльності організації. Найбільш загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності було прийнято рахувати оборот, тобто загальний обсяг продажів продукції (робіт, послуг) за певний період часу. Для організацій, що працюють в умовах ринкових відносин, таким показником стає прибуток.

Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання щодо аналізу. Вони полягають в тому, щоб, по-перше, визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості організації, збереження конкурентоспроможності, забезпечення належної якості життя трудового колективу, по-друге, вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів, по-третє, розглянути основні напрямки подальшого розвитку аналізованого об'єкта. Одним з напрямків аналізу результативності є оцінка ділової активності аналізованого об'єкта. Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності, які дуже важливі для організації, так як:

- По-перше, від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;

- По-друге, з розмірами обороту, а, отже, і з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оберт доводиться цих витрат;

- По-третє, прискорення обороту на тій або іншій стадії кругообігу засобів тягне за собою прискорення обороту і на інших стадіях.

Загальновідомо, що фінансове становище організації, її платоспроможність залежать від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

На тривалість знаходження засобів в обороті впливають різні зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх факторів належать: галузева приналежність; сфера діяльності організації; масштаб діяльності організації; вплив інфляційних процесів; характер господарських зв'язків з партнерами. До внутрішніх факторів належать: ефективність стратегії управління активами; цінова політика організації; методика оцінки товарно-матеріальних цінностей і запасів.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку організації, досягненні нею поставлених цілей, що відображають абсолютні вартісні і відносні показники. Показники ділової активності відносяться до показників, що дає інформацію про ефективність роботи підприємства, про ефективність роботи менеджменту. Для аналізу ділової активності організації використовують дві групи показників: до першої групи належать загальні показники оборотності активів, до другої - показники управління активами.

Показники оборотності активів показують скільки разів на рік (або за аналізований період) "обертаються" ті або інші активи підприємства, в цьому випадку оборотність коштів, вкладених у майно організації, оцінюється швидкістю обороту, тобто кількістю оборотів, яке роблять за аналізований період капітал організації або його складові. Швидкість обороту показує час перетворення аналізованої статті в кошти. Тому, при збільшенні швидкості оборотності можна говорити про підвищення платоспроможності організації.

Зворотній величина, помножена на 360 днів (або кількість днів в аналізованому періоді), вказує на тривалість обороту, в цьому випадку оборотність коштів, вкладених у майно організації, оцінюється періодом обороту, тобто середнім терміном, за який повертаються в господарську діяльність організації грошові кошти , вкладені у виробничо-комерційні операції.

При розрахунку показників ефективності роботи підприємства (показників оборотності і рентабельності) використовуються звіти "Баланс підприємства" та "Звіт про прибутки і збитки".

Для того, що б показники з обох звітів можна було використовувати спільно, статті балансу треба усереднювати, наприклад, перебуває середня арифметична Середня величина активів для розрахунку коефіцієнтів ділової активності визначається за балансом за формулою середньої арифметичної:

,

де О н, Про до - відповідно величина активів на початок і кінець аналізованого періоду.

Тривалість одного обороту в днях можна розрахувати наступним чином:

Оборотність можна обчислити як по всіх оборотних коштах (коефіцієнт ресурсоотдачи), так і за окремими видами оборотних активів.

Коефіцієнти оборотності активів говорять про ефективність використання всіх ресурсів, якими володіє підприємство за аналізований період.

При аналізі оборотності розраховуються такі показники:

- Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) відображає швидкість обороту (у кількості оборотів за період) усього капіталу організації;

- Коефіцієнт оборотності мобільних засобів показує швидкість обороту всіх оборотних засобів організації (як матеріальних, так і грошових);

- Коефіцієнт віддачі показує ефективність використання нематеріальних активів;

- Фондовіддача показує ефективність використання тільки основних засобів.

До показників управління активами належать:

- Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує швидкість обороту власного капіталу;

- Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів показує число оборотів запасів і витрат за аналізований період;

- Коефіцієнт оборотності грошових коштів показує швидкість обороту грошових коштів;

- Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організацією;

- Строк обертання коштів у розрахунках показує середній термін погашення дебіторської заборгованості;

- Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організації;

- Термін оборотності кредиторської заборгованості показує середній термін повернення боргів організації за поточними зобов'язаннями;

- Період погашення заборгованості постачальникам показує середній термін погашення заборгованості постачальникам і підрядникам;

- Період зберігання виробничих запасів;

- Тривалість перебування у аванси постачальникам;

- Тривалість процесу виробництва;

- Тривалість зберігання готової продукції на складі.

Коефіцієнт загальної оборотності активів (ресурсоотдачи) або коефіцієнт трансформації відображає швидкість обороту всього капіталу організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Якщо за досліджуваний період часу цей показник зменшився, це означає, що в організації повільніше відбувався повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток. Цей показник ділової активності має велике аналітичне значення, так як він тісно пов'язаний з прибутковістю організації, а, отже, впливає на результативність фінансово-господарської діяльності.

Коефіцієнт загальної оборотності активів =

=

Період обороту активів =

Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства. Швидкість обороту власного капіталу відображає активність використання грошових коштів. Низьке значення цього показника свідчить про бездіяльність частини власних коштів.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу =

=

Цей показник спільно з рентабельністю власного капіталу в першу чергу цікавий для власників підприємства.

Оборотність запасів характеризується коефіцієнтом оборотності матеріальних засобів. Чим вищий цей показник, тим менше затоварення, тим швидше можна погашати борги. Відомо, що в умовах нормально функціонуючої ринкової економіки оптимальна величина оборотності матеріальних запасів 4-8 разів на рік. Це, правда, прийнятно лише для виробничих організацій. Оборотність довгострокових активів коливається від 1 до 7 в залежності від капіталомісткості виробництва.

Коефіцієнт оборотності запасів =

=

Період обороту запасів =

Стійкість фінансового положення аналізованого об'єкта та його ділову активність характеризує співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. У стабільній економіці, якщо дебіторська заборгованість організації перевищує кредиторську, це розцінюється як свідчення нарощування обороту і не вважається тривожним сигналом. Однак в умовах інфляції такий стан може бути небезпечно.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості =

=

Термін погашення дебіторської заборгованості =

=

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості =

=

Термін погашення дебіторської заборгованості =

=

Тривалість фінансового циклу - це період між оплатою за сировину постачальникам і надходженням грошей від покупців за готову продукцію. Загальний період обороту, фінансовий цикл, визначається як:

Фінансовий цикл = період обороту запасів + період обороту кредиторської заборгованості + період обороту дебіторської заборгованості

Його зниження є одним з основних завдань підприємства.

При проведенні аналізу ділової активності організації необхідно звернути увагу на наступне:

- Тривалість виробничо-комерційного циклу та його складові;

- Основні причини зміни тривалості виробничо-комерційного циклу.

Слід пам'ятати, що збільшення обороту (залишків у балансі) поточних активів, так само як і прискорення оборотності кредиторської заборгованості (зменшення залишків у балансі), супроводжується відтоком коштів, і навпаки, прискорення оборотності запасів, засобів у розрахунках і інших поточних активів (зменшення залишків у балансі), а також збільшення періоду погашення короткострокових зобов'язань (збільшення залишків кредиторської заборгованості) пов'язані з припливом коштів.

Однією з умов фінансового благополуччя організації є приплив коштів. Проте надмірна величина грошових коштів говорить про те, що реально організація терпить збитки, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошей, а також з упущеною можливістю їх вигідного розміщення.

2. Оцінка ділової активності СПК (колгосп) імені Леніна

2.1 Організаційно-економічна характеристика СПК (колгосп) імені Леніна

Сільськогосподарський виробничий кооператив (колгосп) ім. Леніна засновано за рішенням зборів від 31 березня 1999 року відповідно до Федерального закону РФ "Про сільськогосподарську кооперацію" від 8 грудня 1995 р. № 193-ФЗ зі змінами та доповненнями від 18.02.99 р. № 34-ФЗ.

Місцезнаходженням підприємства є с. Крючковка Біляївського району Оренбурзької області. Колгосп є юридичною особою, має право самостійного господарюючого суб'єкта, самостійний баланс, розрахунковий, валютний рахунки в банках та інші реквізити юридичної особи.

Земельний фонд колгоспу формується шляхом добровільного об'єднання земельних часток членів, учасників колгоспу. Майно колгоспу формується за рахунок: пайового фонду, утвореного з внесків його учасників у вигляді пайових внесків, прав на земельні частки, інших внесків засновників; доходів від власної діяльності, доходів від розміщення своїх коштів у банках, від цінних паперів та інших законних джерел; позикових коштів, які не повинні перевищувати 60% від загального обсягу коштів колгоспу.

Для здійснення своєї діяльності колгосп формує резервний фонд - 10% від пайового фонду, який становить 9062626 тис. крб.; Обов'язковий пайовий внесок - 3000 руб.; Неподільний фонд, що утворюється з частини пайових внесків колишніх членів реорганізованого господарства; фонд накопичення (фонд розвитку господарства ); фонд споживання (єдиний фонд оплати праці та матеріального заохочення) та інші фонди, і резерви, які можуть створюватися рішенням загальних зборів членів колгоспу.

Основним видом діяльності СПК (колгосп) імені Леніна є виробництво сільськогосподарської продукції як рослинного, так і тваринного походження.

Бухгалтерський облік в колгоспі ведеться відповідно до Положень по бухгалтерському обліку та новим Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції по його застосуванню згідно прийнятій обліковій політиці. Форма обліку в СВК (колгосп) ім. Леніна, по прийнятій обліковій політиці, автоматизована з застосуванням 1С "Бухгалтерія", частково журнально-ордерна.

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно підприємства, різні зобов'язання і господарські операції, здійснювані підприємством в процесі його діяльності, відповідно до Статуту підприємства та законодавством РФ. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник підприємства. Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерською службою, очолюваною головним бухгалтером. Окрім головного бухгалтера в бухгалтерській службі працює кілька бухгалтерів, кожен з яких відповідальний за свою ділянку бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності.

До основних засобів СПК імені Леніна відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя та інші основні засоби: на кінець 2004 року основних коштів було на суму 47454000 рублів. [Додаток 2]

СПК імені Леніна вироблену сільськогосподарську продукцію продає заготівельним організаціям або населенню та робочим господарства.

Згідно з даними бухгалтерської звітності СПК імені Леніна в результаті своєї діяльності у 2002 році отримав збитки у розмірі 43 тисяч рублів, але вже у 2003 році отримав прибуток у розмірі 2148 тисяч рублів, і хоча в 2004 році його прибуток був менше на 319 тисяч карбованців проти з 2003 роком, його діяльність можна охарактеризувати як успішну. Але, якщо порівняти економічні показники 2004 року з показниками попереднього періоду, то видно, що організація втрачає свої обороти. [Додаток 1,2,3,4]

Для більш наочного зображення зведемо всі аналізовані дані в таблицю "Економічні показники діяльності СПК імені Леніна".

Таблиця 1 "Економічні показники діяльності СПК імені Леніна"

Показники

2002

2003

Зміни показників 2003 р. по відношенню до 2002 р

2004

Зміна

показників 2004 р. по відношенню до 2003 р

Основні кошти, (тис. крб.)

57255

56097

-1158

47454

-8643

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, (тис. крб.)

22578

33441

+ 10863

28105

- 5336

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, (тис. крб.)

22621

31293

+ 8672

26276

- 5017

Прибуток, збиток від виробничої діяльності, (тис. крб.)

-43

2148

+ 2191

1829

- 319

Чисельність співробітників

495

517

+ 22

510

- 7

У таблиці 1 наочно зображено, що в 2003 році СПК імені Леніна зменшив наявність в організації основних засобів на суму 1158 тис. руб. в порівнянні з 2002 роком, а в 2004 році наявність основних засобів різко зменшилася на 8643 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком. Таке різке зменшення основних коштів у 2004 році пов'язане з пожежею, в результаті якого згоріла будівля майстерень, де проводився ремонт сільськогосподарської техніки, а також зі списанням застарілої техніки, яка використовується у виробництві.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг у 2002 році становила 22578 тис. руб. при собівартості 22621 тис. руб., у 2003 році вона вже становила 33441 тис. руб. при собівартості 31293 тис. руб., тобто хоча собівартість виробленої продукції збільшилася і перевищила показники 2002 року на 8672 тис. руб., але і виручка збільшилася на 10863 тис. руб. Але вже в 2004 році виручка зменшилася на 5336 тис. крб., Тобто знову спостерігається тенденція до зниження виробничих обертів.

2.2 Оцінка показників ділової активності СПК (колгосп) імені Леніна

Показники ділової активності характеризують результати і ступінь інтенсивності поточної основної виробничої діяльності, ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вони розраховуються в оборотах за період та у кількості днів, на які активи відвернуто в оборот. Для розрахунку показника в днях кількість днів в періоді ділиться на коефіцієнт в обертах.

Розрахунок оборотності будь-яких активів проводиться шляхом ділення виручки підприємстві за період на середню величину вартості цих активів за вказаний період. Оскільки виручка підприємства формується наростаючим підсумком протягом року, а вартість активу являє собою моментний показник (тобто показник на дату складання бухгалтерського балансу), порівняння показників оборотності за різні проміжки часу (наприклад, рік і перший квартал) є некоректним. У зв'язку з цим, аналізуються показники оборотності на основі річних даних СПК (колгосп) імені Леніна за 2002-2004 р.

Для зручності розрахунків показників ділової активності СПК імені Леніна для початку зведемо необхідні відомості в таблиці, використовуючи дані бухгалтерської звітності СПК імені Леніна. [Програми 1-6]

Таблиця 2 Структура показників, необхідних для розрахунку коефіцієнтів ділової активності.

Показники

Умовне

позначення

Джерело

інформації або алгоритм розрахунку

Середньорічна величина [(на початок року + на кінець року) / 2]
2002

2003

2004

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

ВР

Стор. 010

22578

33441

28105

Кількість днів у році

Д


365

365

365

Одноденний оборот по реалізації, тис. грн.

ВР дн

ВР / Д

61,8

91,62

77

Вартість основних засобів

ОС

Стор. 120 ф. № 1

57219

56676

51775,5

Вартість активів, тис. грн.

А

Стор. 300 або 700 ф. № 1

93246

93556

91696

Вартість оборотних активів, тис. грн., В тому числі

ОА

Стор. 290 ф. № 1

34218

34973,5

38027,5

Запаси

А зап

Стор. 210 ф. № 1

31440

31939

34652

Дебіторська. заборгованість

А деб.з

Стор. 230 +240 ф. № 1

919

1621

2866,5

Кредиторська. заборгованість

Про кред.з

Стор. 620 ф. № 1

6262

5227,5

3238,5

Таблиця 3 Розрахунок і динаміка показників ділової активності СПК імені Леніна

Показники

Умовне

позначення

Джерело

інформації або алгоритм розрахунку

2002

2003

2003

до 2002

(+,-)

2004

2004 до 2005

(+,-)

Коефіцієнт оборотності:
- Активів

n A

ВР / А

0,24

0,36

+0,12

0,31

-0,05

фондовіддача

N фо

ВР / ОС

0,39

0,59

+0,2

0,54

-0,05

- Оборотних коштів (активів)

n A про

ВР / ОА

0,66

0,96

+0,3

0,74

-0,22

- Запасів

n A зап

ВР / А зап

0,72

1,05

+0,33

0,81

-0,24

- Дебіторської заборгованості (коштів у розрахунках)

n A деб.з

ВР / А деб.з

24,6

20,63

-3,97

9,8

-10,83

- Кредиторської заборгованості

n A кред.з

ВР / Про кред.з

3,6

6,39

+2,79

8,7

+2,31

Тривалість обороту, дні
- Активів

Д об.А

Д / n A

1520

1013

-507

1177,4

+164,4

- Оборотних коштів (активів)

Д об.Аоб

Д / n A про

553

380

-173

493,2

+113,2

- Запасів

Д об.Азап

Д / n A зап

507

347,6

-159,4

450,6

+103

- Дебіторської заборгованості (коштів у розрахунках)

Д об.Адеб

Д / n A деб.з

14,8

17,7

+2,9

37,2

+19,5

- Кредиторської заборгованості

Д об.Акред

Д / n A кред.з

101,4

57,1

-44,3

41,95

-15,15

Тривалість операційного циклу

Д об.опер.ц

Д об.Азап + Д об.Адеб

521,8

365,3

-156,5

487,8

+122,5

Тривалість фінансового циклу

Д об.фін.ц.

Д об.опер.ц - Д об.Акред

420,4

308,2

-112,2

445,8

+137,6

Коефіцієнт фондовіддачі основних засобів характеризує ефективність їх використання, вимірювану величиною продажів, що припадає на одиницю вартості коштів, тобто, скільки рублів виторгу від реалізації припадає на карбованець основних засобів.

Фондовіддача основних засобів на 31.12.2003 р. склала 59 коп. в порівнянні з 39 коп у 2002 році, тобто підвищилася на 20 копійок, але вже в 2004 році зменшилася на 5 копійок. Зниження фондовіддачі відбулося внаслідок збільшення вартості основних засобів підприємства в результаті проведеної переоцінки.

Оборотність оборотних коштів або швидкість їх обороту - найважливіший показник ефективності господарювання, ділової активності, організації. Коефіцієнт характеризує ефективність використання підприємством всіх оборотних активів, незалежно від джерел їх залучення, і показує скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця оборотних активів. Таблиця 3 показує незначні коливання оборотності оборотних активів підприємства в 2002-2004 р. (від 0,66 у 2002 р. до 0,96 у 2003 р. і 0,74 у 2004 році). Збільшення оборотності оборотних активів за підсумками 2003 р. пов'язане зі збільшенням виручки від реалізації, зменшення оборотності оборотних активів у 2004 році пов'язаний з зменшенням виручки від реалізації. Термін обігу оборотних активів в 2003 році значно знизився в порівнянні з показником 2002 р., але в 2004 році знову підвищився.

Оборотність товарно-матеріальних запасів показує число оборотів запасів і витрат за аналізований період. Коефіцієнт показує швидкість, з якою запаси переходять у розряд дебіторської заборгованості в результаті продажу готової продукції. У 2003 році швидкість такого переходу була вищою ніж у 2002 році і в 2004 році. У 2004 році швидкість такого переходу була трохи вище значення показника 2002 року. Це пояснюється тим, що в 2004 році на складі були запаси застарілої готової продукції. (Повільна оборотність запасів вказує на наявність застарілих запасів).

Якщо це не застарілі запаси, які потрібно списувати, даний факт в умовах інфляції може позитивно вплинути на діяльність підприємства (ціни поточного року значно вище минулого, отже, підприємство отримує додатковий прибуток за рахунок зниження собівартості продукції). Висока швидкість оборотності запасів говорить про ефективність використання ресурсів, але може бути сигналом швидкого виснаження ресурсів (може бути, пов'язана з їх дефіцитом). Вона впливає на загальну оборотність оборотних активів. Таким чином, якщо в 2002 р. кошти підприємства були "заморожені" у товарно-матеріальних запасах 507 днів, то за підсумками 2003 р. - 347,6 днів. Це говорить про підвищення ефективності продажів готової продукції, яка в 2004 році знову значно знизилася до 493 днів. Незначна оборотність запасів у даному випадку пов'язана зі специфікою діяльності підприємства (рослинництво і тваринництво).

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість її обороту. З кожним роком її швидкість зменшується: якщо в 2002 році вона становила 24,6, то у 2003 році - 20,63, а в 2004 році - вже -9,8. Термін обороту дебіторської заборгованості показує, за скільки днів у середньому відбувається погашення заборгованості. На кінець 2003 р. термін обороту дебіторської заборгованості становив 17,7 дня. Даний показник збільшився майже на три дні в порівнянні з 2002 р., а в 2004 році він збільшився до 37 днів, що дуже негативно характеризує діяльність підприємства.

Оборотність кредиторської заборгованості характеризує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організації, і показує середній термін погашення кредиторської заборгованості, тобто час, протягом якого рахунки кредиторів залишаються несплаченими. Для оцінюваного підприємства термін оборотності кредиторської заборгованості змінився досить високо: з 101 дня в 2002 році до 42 днів у 2004 році. Це пов'язано зі значним зменшенням величини кредиторської заборгованості: з 6262 тис. руб. у 2002 році до 3238,5 тис. крб. у 2004 році.

Операційний цикл визначає, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства; інакше кажучи, протягом якого періоду кошти омертвлені в матеріально-виробничих запасах і дебіторській заборгованості. Операційний цикл починається з моменту надходження матеріалів на склад підприємства, а закінчується в момент відвантаження покупцю продукції, яка була виготовлена ​​з даних матеріалів. Скорочення операційного циклу в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Тривалість операційного циклу оцінюваного підприємства на 31.12.2003 р. скоротилася на 156,5 днів у порівнянні зі значенням показника за 2002 р. і склала 365 днів, а в 2004 році - 488 днів. Необхідно відзначити, що зазначена тривалість операційного циклу дуже значна для підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції.

Аналіз коефіцієнтів оборотності дозволяє зробити висновок, що за 2002-2004 рр.. період намітилася в 2003 році тенденція поліпшення ділової активності підприємства у 2004 році знову пішла на спад, що негативно позначилося на рентабельності виробничої діяльності

Висновок

В умовах ринкової економіки посилюється можливість і значення обчислення і аналізу приватних показників оборотності, тобто оборотності по окремих елементах активів підприємства. Це пов'язано з тим що швидкість обороту коштів підприємства значною мірою характеризує ділову активність організації. Найбільш важливими приватними показниками подаються такі як оборотність коштів, вкладених у виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Чим вище швидкість реалізації запасів, тим більш ліквідної стає структура балансу. Позитивно впливає на ділову активність підприємства скорочення середнього терміну погашення як дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, так і кредиторської заборгованості.

У результаті такого аналізу виявляється, яка кількість оборотів здійснив протягом аналогічного періоду капітал, вкладений у ту чи іншу матеріально-речову форму, тобто скільки разів він відшкодовувався підприємству при реалізації товарів, продукції, робіт і послуг, на підставі чого можна зробити логічний висновок про рентабельність виробництва.

Аналіз обчислених показників ділової активності СПК імені Леніна свідчить про значне збільшення тривалості обороту по всіх досліджуваних позиціях, що свідчить про зниження ділової активності організації. До того ж, навіть незважаючи на циклічність виробництва, з розрахунків видно, наскільки висока тривалість операційного та фінансового циклів, що також характеризує ділову активність підприємства як дуже низьку.

Очевидно, що керівництво СПК імені Леніна має змінити політику управління підприємством. Особливу увагу необхідно приділити організації збуту готової продукції, так як часи централізованих замовлень на сільгосппродукцію з боку держави давно пройшли і в даний час сільськогосподарські організації самостійно займаються пошуком покупців і замовників на свою продукцію.

Список використаної літератури

1. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / За ред. О.В. Ефімової, М.В. Мельник. - М.: Омега - Л. 2004.

2. Аудит. Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Подільського, 3-е вид. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

3. Баканов М.І., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 5-е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси і статистика, 2004.

4. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методологія економічного аналізу діяльності господарюючих суб'єктів. - М.: Фінанси і статистика, 2003.

5. Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту. Б 2-х т. К.: Ніка-центр, 2004

Бухгалтерський облік. Підручник / За ред. П. С. Безруких. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: "Бухгалтерський облік", 2003.

6. Вахрушина М.А. Управлінський аналіз: Пер. з нім. / Под ред. і з предисл. М.Л. Лукашевича і Є.М. Тіхоненковой. - М.: Фінанси і статистика, 2004

7. Данилевський Ю.А., Шапігузов С.М., Ремізов Н.А., Старовойтова Є.В. Аудит: навчальний посібник. - М.: ІПК ФБК-Прес, 2003.

8. Ендовицкий Д.А. Комплексний аналіз і контроль інвестиційної діяльності: методологія і практика / / За ред. Л.Т. Гіляровський. - М.: Фінанси і статистика, 2003.

9. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. . 4-е вид., Перераб. і додатк. - М.:

Бухгалтерський облік, 2003.

10. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2005.

11. Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент. М.: Фінанси і статистика, 2003.

12. Ковальов В. В. Практикум з фінансового менеджменту. Конспект лекцій із завданнями. М.: Фінанси і статистика, 2003.

13. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. М.: Фінанси і статистика, 2001.

14. Ковальов В. В., Уланов В. А. Курс фінансових обчислень. М.: Фінанси і статистика, 1999.

15. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. - М.: Инфра-М, 2000.

16. Лі Ч., Фіннерті Дж. Фінанси корпорацій: теорія, методи і практика: Пер. з англ. М.: Инфра-М, 2000.

17. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяков В.Г. Теорія економічного аналізу / За ред. Н.П. Любушина. - М.: МАУП, 2002.

18. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування. М.: Інформаційне агентство ІПБ-БІНФА, 2005.

19. Родіонов М. В., Радіонова С. П. Основи фінансового аналізу: Математичні методи. Системний підхід. СПб.: "Альфа", 2003.

20. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е вид.,

перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ "Нове знання", 2003.

21. Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

22. Соколова Г.М. Інформаційні технології економічного аналізу. - М.: "Іспит", 2002.

23. Хефлерт Е. Техніка фінансового аналізу. 10-е вид. СПб.: Пітер, 2003.

24. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2002.

25. Шіборщ К.В. Аналіз господарської діяльності підприємств Росії. - М.: Изд. "Справа та сервіс", 2003.

26. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Фінанси підприємств. М.: ИНФРА-М, 2003.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
110кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз ділової активності підприємства на прикладі ТОВ Лузалес 2
Аналіз ділової активності підприємства на прикладі ВАТ Омега
Аналіз ділової активності підприємства на прикладі ТОВ Лузалес
Аналіз ділової активності підприємства на прикладі ВАТ Омега 3
Особливості аналізу ділової активності підприємства
Аналіз ділової активності організації
Аналіз фінансової стійкості і ділової активності радгоспу-заводу Плодове Бахчисарайського
Цикли ділової активності
Цикл ділової активності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru