Аналіз витрат підприємства на охорону навколишнього середовища в системі фінансової діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

Кафедра охорони праці

РЕФЕРАТ

На тему:

«АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

МІНСЬК, 2008

1. Характеристика стану природного середовища Білорусі

З урахуванням постійного зростання міського населення все більшої значущості набуває проблема забруднення атмосферного повітря у великих містах і промислових центрах. Моніторинг стану атмосферного повітря проводиться в 14 містах республіки. Для оцінки якості повітря застосовуються встановлені Міністерством охорони здоров'я гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин і міжнародні стандарти, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для кожного міста розраховується комплексний індекс забруднення атмосфери (ІЗА), який враховує класи небезпеки, стандарти якості та середні рівні забруднення повітря.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря на території нашої республіки є автотранспорт, промислові підприємства та об'єкти енергетики.

Основна кількість викидів в атмосферу від стаціонарних джерел припадає на частку 6 міністерств (відомств): концерну «Беленерго», концерну «Білнафтохім», Міністерства архітектури і будівництва, Міністерства сільського господарства і продовольства і концерну «Беллесбумпром».

Розподіл викидів на території Білорусі нерівномірно. Найбільша кількість забруднюючих речовин викинуто в атмосферу на території Мінської області.

Забруднення грунтів в республіці відбувається в основному в результаті сільськогосподарського і промислового виробництва, а також водної та вітрової ерозії.

Вміст забруднюючих речовин у грунтах міст змінюється в широких межах: від значень, близьких до фонових, в районах новобудов до концентрацій, в десятки разів перевищують фонові, в зонах впливу промислових підприємств і старообжітих районах міст. Частіше всього вище допустимого грунту міст забруднені свинцем, цинком, кадмієм, міддю. Рівень забруднення грунтів у містах склався під сукупним впливом викидів промислових підприємств, ТЕЦ, автотранспорту і накопичення в грунтах твердих відходів.

Кількість промислових відходів дуже значно. Їх номенклатура становить близько 800 найменувань. Обсяг утворення токсичних відходів 1-4 класів небезпеки склав в 2001 р. на підприємствах республіки близько 1,5 млн. т. неутилізованих небезпечні відходи віддалялися на полігони промислових та побутових відходів або накопичувалися на території підприємства.

Щорічне утворення твердих побутових відходів (ТПВ) на території Білорусі становить близько 2,0 млн. т. Основна їх маса віддаляється на полігони ТПВ, близько 4% переробляється на Мінському сміттєпереробному заводі ГМП «Екорес». Всього на території республіки зареєстровано 160 полігонів ТПВ і 80 накопичувачів промислових відходів. На полігонах ТПВ захороняются промислово-побутове сміття від підприємств і організацій, комунальні відходи, нерідко - відходи виробництва.

У республіці існує мережа безперервного моніторингу стану природних вод. Спостереженням охоплено більшість промислових міст республіки. Проби води відбираються 7.12 раз на рік залежно від категорії водного об'єкта. Якість вод визначається в залежності від класу забрудненості води.

Як показали багаторічні спостереження, в республіці природний гідрохімічний фон природних вод до теперішнього часу перетворився в природно-техногенний. Це означає, що вміст у водах макрокомпонентів, перш за все сульфатів, хлоридів, натрію, калію, настільки перевищує фонові концентрації, що виходить за всі існуючі межі природних коливань.

Найбільш поширеними і несприятливими речовинами, що забруднюють поверхневі водойми Білорусі, є нітритний, нітратний і амонійний азот, легко окислюються органічні речовини, нафтопродукти і цинк.

Основним джерелом надходження забруднюючих речовин у поверхневі водойми є стічні води. Всього у водні об'єкти республіки надійшло 1170 млн. м стічних вод, у т. ч. забруднених - 26 млн. м., норматівночістих - 269 та нормативно-очищених - 875 млн. м.

Якість підземних вод республіки, більшості водоносних горизонтів і комплексів відповідає вимогам ГОСТ. Однак, на ділянках розміщення водозабірних свердловин в сельбищної зоні населених пунктів і міст, в районі очисних споруд, звалищ, відвалів промислових підприємств виявлено забруднення підземних вод. Погіршення їх якості виражається в збільшенні загальної мінералізації, вмісту сполук азоту, хлоридів, важких металів.

Погіршення якості природних вод в республіці пов'язано, в першу чергу, зі скидами в них неочищених або недоочищених промислово-господарських стічних вод, надходженням зливових і талих вод з урбанізованих територій.

Основними шляхами покращення якості та відновлення водних ресурсів республіки є запобігання або значне зменшення надходження в природні водойми стічних вод, вдосконалення систем і методів їх очищення, впорядкування землекористування, створення водоохоронних зон, боротьба з ерозією і т.д.

2. Економічні основи природокористування

Виробництво, розвиваючись, використовує практично всі види існуючих природних ресурсів, і сам процес виробництва, у кінцевому рахунку стає процесом безперервного взаємодії суспільства і природи. Цей процес повинен і може бути впорядкований за рахунок введення жорсткого економічного механізму природокористування, який базується на наступних основних заходи:

 1. екологізація свідомості кожного члена суспільства, пронизана взаєморозумінням, терпимістю і терпінням, повагою прав іншого, ввічливістю і самоконтролем;

 2. система законів, що регламентують дії власника з екологічного пресингу на біосферу;

 3. державна і міждержавна система контролю за впливом на навколишнє середовище;

 4. економічна підтримка екологічно чистих конструкторських і технологічних рішень та економічний тиск (у формі грошових штрафів, податків тощо) на суб'єктів господарювання, погіршують якість навколишнього середовища.

Всі природопользователи відповідно до чинного законодавства в республіці повинні здійснювати оплату за природні ресурси, які вони використовували для господарської діяльності, вносити екологічний податок за вплив на навколишнє середовище, відшкодовувати збитки, завдані державі нераціональним природокористуванням. Крім того, для стимулювання природоохоронної діяльності можуть здійснюватися пільгове кредитування природоохоронних заходів, створюватися екологічні програми та фонди, екологічне страхування, а також застосовуватися інші ринкові механізми управління природокористуванням.

Серед платежів за природні ресурси виділяють плату:

 1. за право користування природними ресурсами;

 2. за відтворення та охорону природних ресурсів.

Плата за право користування природними ресурсами призначена для власника цих ресурсів, чи то держава або приватний власник. Оплата здійснюється за нормативами, що встановлюються Радою Міністрів РБ та територіальними органами управління (плата за землю, воду, заготівлю деревини, дикорослих ягід, грибів, лікарських трав, вилов риби, видобуток рудних і нерудних копалин і т.д.).

Ефективним інструментом економічного управління природокористуванням є екологічні («зелені») податки, які покликані вирішувати принаймні два завдання:

 1. зробити вартість продукції більш відповідної вартості витрачених природних ресурсів і збитку, що наноситься при цьому навколишнього середовищі;

 2. сприяти компенсації екологічного збитку, заподіяного суб'єктом господарювання в процесі господарської діяльності, державі і суспільству, тобто в даному випадку прямо реалізується принцип «забруднювач платить».

Екологічні податки вносяться підприємствами і організаціями всіх форм власності за викиди шкідливих речовин в атмосферу, скиди стічних вод у природні водойми, розміщення відходів виробництва як у встановлених місцях, так і на власній території.

Суб'єктам господарської діяльності можуть надаватися податкові пільги в тому випадку, якщо вони виробляють природоохоронне устаткування, матеріали, надають послуги в галузі вирішення екологічних проблем підприємств. З іншого боку, при оподаткуванні підприємств, що виробляють екологічно небезпечну продукцію, озоноруйнівні речовини, пестициди, енергоємну техніку і т.п., можуть застосовувати підвищені ставки екологічних податків.

При переході до ринкової економіки з'являються інші форми економічного регулювання природокористування:

 1. продаж прав на забруднення;

 2. система "застава-повернення»;

 3. екологічне страхування;

 4. ринки природних ресурсів, прав на забруднення, лімітів викидів і скидів та ін [8]

3. Аналіз витрат на охорону навколишнього середовища ВАТ «МЗОО»

У результаті виробничої діяльності на ВАТ «МЗОО» утворюються промислові відходи 4-х класів небезпеки і безпечні відходи. Всього на підприємстві за 2007 рік утворилося 42011,05 тонн відходів, з них мають клас небезпеки - 6574,4 тонн (див. таблицю 1).

Основними промисловими відходами на підприємстві є відходи ливарних цехів - відходи формувальних і стрижневих сумішей, шлак ваграночний, шлам очищення ваграночних газів, промислово-побутове сміття та ін відходи.

Таблиця 1

Плата за викиди, скиди, розміщення відходів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, млн. руб.

Затверджені ліміти на речовину

Плата


Нормативи

Платежі2005

2007

Викидів в атмосферу


11091,7

2513,5

Скидів у водойми (каналізація)


-

1137,2

Розміщення відходів


4903

315,7

Всього за рік


15994,7

3966,4

Виходячи з даних таблиці можна зробити висновок, що в порівнянні з 2005 роком у 2007 році значно скоротилися викиди в атмосферу та розміщення відходів на полігонах, однак з'явилася деяка кількість скидів у водойми, чого не було у 2005. Однак, викиди за 2007 рік скоротилися в 5 разів.

4. Розрахунок екологічного податку та його зниження

Розрахунок плати з податку проводився на підставі даних додатка 8б, Постанови РМ РБ від 25.01.99 р. № 113 «Про ставки податку за викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище», листа Державного податкового комітету РБ 02/12 від 28.01.98 р. «Про обчислення екологічного податку за пересувним джерел», тимчасового класифікатора токсичних промислових відходів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР і ЦК з науки і техніки 13.05.87.

У залежності про класу небезпеки викидається в навколишнє середовище речовини встановлюється і ставка податку за викиди. Сам екологічний податок ( ) Розраховується за формулою 1:

; (1)

де - Обсяг викиду речовини, т / рік;

- Ставка податку за викиди, руб. / Т.

Розрахунки з податку за викиди в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел наведено в таблиці 2.

За 2005 рік «МЗОО» було дозволено вивезти на полігони твердих відходів без класу небезпеки - 10073,6 т, 4-го класу небезпеки - 573,8 т. Плата за тверді відходи склала 315667,8 тис. руб.

А за 2007 рік було дозволено вивезти на полігони твердих відходів без класу небезпеки 19917 т, 4 класу небезпеки - 621 т, 3-го класу небезпеки - 68 т. Плата склала 4903 млн. руб.

Таблиця 2

Плати за викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел

Найменування речовини

Клас небез-ності

год Викид речовини, т / рік

Ставка податку за викиди, т. грн. / Т

Сума податку за викиди, т. руб.

1

2

3

4

5

Азоту діоксид

2

165.1630

9740

1608688

Аміак

4

0.0361

1600

58

Ангідрид сірчистий

3

151.1100

3220

486574

Алюмінію оксид

4

0.0244

1600

39

Водень хлористий

2

0.4140

9740

4032

Заліза оксид

2

0.1361

9740

1326

Кислота сірчана

3

0.0004

9740

4

Ксилол

2

198.1244

3220

637961

Мазутна зола

3

0.0253

9740

247

Марганець та його сполуки

2

0.0159

9740

155

Масло мінеральне

-

0.7539

8060

6076

Міді оксид

2

0.0157

9740

153

Фарбувальний аерозоль

3

0.0162

3220

52

Пил деревна

-

1.0421

8060

8400

Пил неорганічна

3

534,1028

3220

1719811

Спирт Н-бутиловий

3

0.0910

3220

293

Свинець

1

0.0008

325360

262

Толуол

3

40.9599

3220

131891

Вуглеводні граничні

4

271.2781

1600

434045

Вуглецю оксид

4

3692.0694

1600

5907311

Фенол

2

4.6875

9740

45656

Формальдегід

2

4.2841

9740

41727

Бензол

2

5,7938

8060

55754

Всього


5070.5132


11091699

Плата за викиди шкідливих речовин від пересувних джерел наведена в таблиці 3.

Таблиця 3

Плата за викиди шкідливих речовин від пересувних джерел

Найменування палива

Фактично спалено палива

Ставка податку, тис. руб. / Т

Сума податку тис. руб.

Понижувальний коефіцієнт

Сума податку до сплати тис. руб.

Бензин

95.1

1182

112407

0.80

89926

Діз. паливо

154.5

742

114608

0.80

91686

Разом

181612

Разом сума екологічного податку за 2007 рік склав 4914 млн. руб.

Для того, щоб скоротити обсяги викидів та скидів, розміщення відходів забруднюючих речовин у навколишнє середовище підприємство проводить такі заходи (таблиця 4):

Таким чином, можна помітити, що сума екологічного податку все ще залишається досить вагомою. Підприємство повинно прагне до її значного зменшення. Для її зниження і розроблені природоохоронні заходи, впровадження яких передбачає значне скорочення сум екологічного податку.

Таблиця 4

План природоохоронних заходів на 2008 рік ВАТ «МЗОО»

Найменування заходу

Термін виконання

Вартість тис. руб.

Ефект від виконання

Впровадження комплексу заходів щодо розробки проекту, виготовлення та монтажу-жу системи газопиле-очищення з трубою «Вентурі» в очисному отд. ЛЦР.

2008

9790

Пил не-органічна

-3,61 Т / г

Ліквідація однієї їх вагранок ЛЦР у зв'язку зі зниженням обсягів чавунного лиття

2008

6470

СО - 379,9 г, кут. С12-С19 - 78,7 т / г пил неорг. -92,7 Тн.

NOx - ,8 тн. 9, 8 тн.

Завершення будівництва та введення в експлуатацію ділянки з виготовлення тротуарної плитки з відходів формувальних сумішей.

2008

14600

г Відходи ФС - 600 т / г

Впровадження технології виготовлення стрижнів радіаторів за методом «термошоку»

2008

3.1 млрд.

СО - 41.0

кут. С12-С19 - 36.7 тн

– 8.3 NO - 8.3

ксилол

- 12.6 тн

Забезпечити контроль за вмістом СО (окису вуглецю) та димності відпра. газів автомобілів

2008

920

-

ЛІТЕРАТУРА

 1. Челноков А.А., Ющенко Л.Ф., Фрідлянд М.Є. Екологічні проблеми природокористування Білорусі. - Мн.: 2001 - 157 с.

 2. Екологічний паспорт ВАТ «МЗОО». - Мн., 2001 - 181 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
53.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз витрат на охорону навколишнього середовища в системі фінансової діяльності підприємства
Федеральний закон про охорону навколишнього середовища в системі екологічного законодавства
Аналіз податків і відрахувань на охорону навколишнього середовища в політиці держави
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2
Аналіз фінансової діяльності підприємства 3
Аналіз фінансової діяльності підприємства
Аналіз фінансової діяльності підприємства 4
Аналіз фінансової діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru