додати матеріал


Аналіз бухгалтерського балансу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Глава 1. Теоретичні аспекти ліквідності балансу організації ... ... 5
1.1 Сутність і значення бухгалтерського балансу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 5
1.2. Поняття ліквідності бухгалтерського балансу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3. Методика аналізу ліквідності бухгалтерського балансу ... ... ... ... ... ... 8
Глава 2. Аналіз бухгалтерського балансу федерального державного унітарного підприємства «Калугапрібор» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності господарюючого суб'єкта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 15
2.2. Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу організації ... ... ... ... ... ... 18
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 21
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23

Введення
Дослідження проблеми платоспроможності та ліквідності організацій показує, що заборгованість господарюючих суб'єктів - часте явище, що супроводжує ринкові перетворення. Численні організації регулярно потрапляють до рангу неплатоспроможних через невміння з тих чи інших причин адаптуватися до ринкових відносин. У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набуває питання аналізу платоспроможності, основна мета якого - виявити причини втрати платоспроможності та знайти шляхи її відновлення.
Мета курсової роботи - розкрити сутність ліквідності бухгалтерського балансу, розглянути бухгалтерську звітність за певний період і проаналізувати основні показники ліквідності бухгалтерського балансу.
Виходячи з поставленої мети, можна сформулювати коло завдань, які необхідно вирішити в процесі розгляду даної теми:
- Розглянути і вивчити у першій главі: сутність та значення бухгалтерського балансу, а також вивчити поняття та методику аналізу ліквідності бухгалтерського балансу;
- У другому розділі, для більш повного розкриття теми, дослідити і проаналізувати бухгалтерський баланс і основні показники ліквідності балансу на прикладі конкретної організації ФГУП «Калугапрібор»;
У додатки включені річні бухгалтерські баланси за період 2004 - 2006 роки.
Предмет курсової роботи - поняття ліквідності бухгалтерського балансу і методика його аналізу.
Об'єктом дослідження є ФГУП «Калугапрібор», створене відповідно до Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 січня 1956 № 105.
Для розгляду даної теми в роботі були використані наступні методи: масових спостережень, порівняльного аналізу, монографічний метод, абстрактно-логічний метод, табличний, метод аналізу та синтезу, розрахунок динаміки показників і ін
При вивченні даної теми були використані теоретичні матеріали, підручники за редакцією таких авторів, як Г.В. Савицька, І.М. Чуєв, Л.М. Чуєва і д.р. Але для повного розкриття теми цього не достатньо, тому що теоретичні матеріали не відображають всю суть даного питання. Тому курсова робота була ілюстрована таблицями. Використання матеріалів та звітів ФГУП «Калугапрібор» дозволило більш докладно і точно викласти дану тему.

1. Теоретичні аспекти ліквідності балансу організації
1.1. Сутність і значення бухгалтерського балансу
В економіці, як і в інших сферах людської діяльності, загальноприйнятим є постійне прагнення до відповідності між потребами і можливостями їх задоволення.
Такий взаємозв'язок передбачає збалансованість. Баланс (франц. balance, ваги) - система показників, згрупованих у вигляді двосторонньої таблиці в зведену відомість, що відображає наявність господарських засобів та джерел їх формування в грошовій оцінці на певну дату. В основі своїй термін «баланс» латинського походження. Буквально: bis - двічі, lanx - чаша ваг. Як символ рівноваги ваги зображені на гербі Міжнародного Союзу бухгалтерів. (Ст. 65, 28)
Кінцевим виразом процесу обліку господарських операцій організації є бухгалтерська звітність, в якій представлені дані, що відображають майнове становище організації, стан її фінансів, результати її діяльності. До складу звітних форм організації входить бухгалтерський баланс.
Інші форми звітності характеризують будь-яку частину представленої в балансі інформації - грошові кошти, прибуток, склад і фінанси власного капіталу. Баланс характеризує діяльність організації в цілому, це головна і універсальна форма звітності, всі інші форми доповнюють його, хоча в силу ідентичності облікових даних всі форми звітності необхідно розуміти як єдине ціле.
У балансі господарські засоби представлені, з одного боку, за їх видами, складу та функціональної ролі в процесі відтворення сукупного суспільного продукту, а з іншого - за джерелами їх формування і цільовим призначенням. Стан господарських засобів і їх джерел показується на певний момент, як правило, на перше число звітного періоду у вартісному вираженні. Беручи до уваги, що їх угрупування і узагальнення у балансі наводиться і на початок року, а з урахуванням сучасних вимог - також і за попередній звітний період, можна стверджувати, що стан показників дано не тільки в статиці, а й у динаміці. Це значно розширює межі пізнання сутності бухгалтерського балансу, його місця у визначенні фінансової стійкості економічного суб'єкта на ринку товарів, робіт і послуг.
На тему балансу опубліковано колосальну кількість наукових праць. У першій половині XIX ст. був поширений навіть термін - «балансознавство». Тоді балансознавство розглядалася в якості головної складової частини обліку; деякими авторами весь облік зводився до вивчення виключно балансу (Ст. 650, 24).
1.2 Поняття ліквідності бухгалтерського балансу
Одним з індикаторів фінансового стану організації є її платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Розрізняють поточну платоспроможність, яка склалася на поточний момент часу, і перспективну платоспроможність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.
При внутрішньому аналізі платоспроможність прогнозується на підставі вивчення грошових потоків. Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності.
В економічній літературі прийнято розрізняти ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність організації.
Під ліквідністю активу розуміється здатність його трансформації в грошові кошти, а ступінь ліквідності активу визначається проміжком часу, необхідному для його перетворення в грошову форму. Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.
Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Якісна відмінність цього поняття від ліквідності активів у тому, що ліквідність балансу відображає міру узгодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов'язань, в той час як ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу.
Ліквідність організації - більш загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але організація може залучити позикові засоби з боку, якщо у нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості. Тому, оцінюючи ліквідність організації, треба враховувати її фінансову гнучкість, тобто здатність позичати кошти з різних джерел, збільшувати акціонерний капітал, продавати активи, що швидко реагувати на кон'юнктуру ринку і т.д. (Ст.569, 25).
Таким чином, поняття платоспроможності та ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність організації. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Організація може бути платоспроможною на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки. Взаємозв'язок між показниками ліквідності та платоспроможності організації представлені на наступній схемі:

1.3 Методика аналізу ліквідності бухгалтерського балансу організації
Головна задача оцінки ліквідності балансу - визначити величину покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у грошову форму (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань (терміновості повернення).
Для проведення аналізу ліквідності балансу актив і пасив групують за такими ознаками:
1) за ступенем зменшення ліквідності (актив)
2) за ступенем терміновості оплати (погашення) (пасив).
Перша група (А1) включає в себе абсолютно ліквідні активи, такі, як готівка і короткострокові фінансові вкладення.
Друга група (А2) - це швидко реалізовані активи: готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи оборотних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу у банках, попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків та ін
Третя група (А3) - це повільно реалізовані активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів). Значно більший строк знадобиться для перетворення їх у готову продукцію, а потім в грошову готівку.
Четверта група (А4) - це важко реалізовані активи: основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво.
Відповідно, на чотири групи розбиваються і зобов'язання організації:
П1 - найбільш термінові зобов'язання, які повинні бути погашені протягом місяця (кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни повернення яких настали, прострочені платежі);
П2 - середньострокові зобов'язання з терміном погашення до одного року (короткострокові кредити банку);
П3 - довгострокові кредити банку і позики;
П4 - власний (акціонерний) капітал, що знаходиться постійно в розпорядженні організації.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:
А1> П1 A2> П2; А3> П3; А4 <П4,.
Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволить установити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності (Ст. 284, 26).
Поряд з абсолютними показниками для оцінки ліквідності та платоспроможності організації розраховують відносні показники (Додаток 1).
Традиційні методи оцінки платоспроможності базуються на досить великій кількості показників, похідних від структури активів і пасивів балансу організації. При цьому пропонуються практично одні й ті ж коефіцієнти та їх нормальні обмеження [1,3, 4,5,6,10,13 та ін]. Проте створення конкурентного середовища, обумовлене переходом вітчизняної економіки на ринкові відносини, змушує використовувати найбільш сучасні методики оцінки платоспроможності, такі як оцінка кредитоспроможності клієнтів банку або оцінка фінансового стану організацій - учасників конкурсних торгів (тендерів). Враховуючи, що вимоги банку до платоспроможності своїх клієнтів набагато жорсткіше, ніж організацій до самих себе, то використання банківської методики господарюючими суб'єктами підвищить платіжну дисципліну і відповідальність за прийняті управлінські рішення. У цих умовах кожної організації слід встановити критерії та вимоги для оцінки своєї платоспроможності з метою визначення його категорії (Ст. 21,32).
Аналіз платоспроможності господарюючого суб'єкта за пропонованою методикою слід виконувати за групами показників, яким присвоюється бальна оцінка від 1 до 5:
- 5 балів - абсолютно платоспроможний;
- 4 бали - практично платоспроможний;
- 3 бали - ризик втрати платоспроможності;
- 2 бали - критична ситуація;
- 1 бал - неплатоспроможний.
Для оцінки деяких показників зазначений перелік балів може бути зменшений. При цьому можливі поєднання окремих показників, а в разі відсутності варіанту, який застосовується для організації, оцінка проводиться у бік зменшення бали.
Оцінку показників рекомендується проводити за групами: майнове становище і структура активів і пасивів організації; ефективність діяльності організації; бізнес-показники діяльності організації.
Слід зазначити, що розміщення коштів організації має дуже велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які кошти вкладені в основні та оборотні активи, скільки їх знаходиться у сфері виробництва та у сфері обігу, в грошовій і матеріальній формі, наскільки оптимально їх співвідношення, багато в чому залежать результати виробничої і фінансової діяльності, отже, і платоспроможність організації. У зв'язку з цим у процесі аналізу активів в першу чергу слід визначити наступні показники:
• частка основних засобів та незавершеного будівництва в валюті балансу:
Д ос нс = (стор. 120 Ф. ​​№ 1 + р. 130 ф. ​​№ 1) / (стор. 300 ф. № 1);
• коефіцієнт зносу основних засобів (К і):
К і = ряд 394 довідки до розд. 3 ф. № 5 / стор 370 ф. № 5.
Критерії оцінки майнового стану організацій наведено в табл. 1 (Додаток 2).
Після розрахунків робляться висновки про необхідність оновлення основних виробничих фондів, вишукуванні найбільш ефективних способів придбання об'єктів основних засобів. Для оцінки платоспроможності організації використовуються відносні показники ліквідності, що розрізняються набором ліквідних коштів, що розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності (К ол) знаходиться за формулою:
До ол = (стор. 290-стор. 230) / (стор. 610 + стор 620 + стор 660) ф. № 1.
Коефіцієнт термінової ліквідності (К сл):
До сл = (стор. 240 + стор 250 + стор. 260) / стор 610 + р. 620 + стор 660) ф. № 1.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
До ал = (стор. 260 + стор 250 - стор 252) / (стор. 610 + стор 620 + стор 660) ф. № 1. Оптимальні значення коефіцієнтів і критерії оцінки ліквідності наведено в табл. 2 і 3 (Додаток 2).
Після розрахунків робляться висновки про здатність (нездатності) організацій погасити свої зобов'язання за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, наявності (відсутності) дефіциту вільних грошових коштів, залежно від надійності дебіторів і т. п.
Слід зазначити, що рівень коефіцієнтів ліквідності ще не є ознакою хорошої чи поганої платоспроможності, у зв'язку, з чим аналіз доцільно доповнити розрахунком показників фінансової стійкості, її оцінка показує наявність або відсутність у організації «запасу міцності» і можливість залучення додаткових позикових коштів. Найбільш повно рівень фінансової стійкості визначає коефіцієнт автономії (К а):
К а = (стор. 490 - стор 240) / (стор. 300) ф. № 1.
Співвідношення коштів вказує на самостійність (незалежність) організації, а оптимальне значення коефіцієнта автономії рекомендується на рівні не менше 0,5.
Важливим завданням аналізу платоспроможності є дослідження показників фінансової стійкості. Спочатку визначається обсяг власних коштів у формуванні поточних активів (С ос):
З ос = (Стор. 490) + р. 590 - стор. 190 - стор 230 ф. № 1
Потім розраховується розмір функціонуючого капіталу (достатність власних коштів і позикових джерел, що використовуються в обігу тривалий час, для покриття необоротних активів і формування частини оборотних активів) (ФК):
ФК = (стор. 490) + р. 590 - стор. 190 ф. № 1.
Загальна величина джерел формування оборотних активів додатково включає короткострокові позики і кредити (ВОІ):
ВОІ = (стор. 490) + р. 590 + стор 610 - стор. 190 ф. № 1.
Розмір запасів характеризується запасами, податком на додану вартість і товарами відвантаженими (33):
33 = стор 210 + стор 220 ф. № 1.
Частка власних коштів у формуванні поточних активів характеризує ту частину власного капіталу організації, яка є джерелом покриття поточних активів; рекомендоване значення - не менше 0,3:
Частка З ос = З ос / (стор. 290 - стор 230 ф. ​​№ 1.
Тип фінансової стійкості визначається наступним чином: надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних засобів З ос -33 0 - 1, С ос - 33 <0 - 0; надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів ФК - 33 0-1, ФК - 33 <0 - 0; надлишок (+) або нестача (-) загальної величини джерел формування запасів ВОІ - 33> 0 - 1, ВОІ - 33 <0 -0. Критерії та оцінка за визначенням типу фінансової стійкості наведені у табл. 4 і 5 (Додаток 2).
Оцінка фінансової стійкості організації в балах проводиться шляхом порівняння обчислених показників з рекомендованими значеннями і за варіантами поєднання показників. Найважливішим фактором, що робить істотний вплив на зниження платоспроможності і фінансової стійкості, є розмір дебіторської заборгованості в оборотних активах. У зв'язку з цим виникає необхідність її більш поглибленого аналізу.
У процесі аналізу платоспроможності важливу роль відіграє рівень відволікання коштів з господарського обороту організацій, тобто обсяг дебіторської заборгованості через систему показників, таких як:
- Питома вага дебіторської заборгованості у валюті балансу (УДЗ):
УДЗ = (стор. 230 + стор 240) / стор 300 ф. № 1.
- Частка простроченої дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості (ПДВ):
ПДЗ = [стор 211 (ф. № 5) + стор 221 (ф. № 5)] / (стор. 230 + стор 240) ф. № 1;
- Питома вага простроченої дебіторської заборгованості понад трьох місяців у загальному обсязі простроченої дебіторської заборгованості (ПД32):
ПД32 = [стор 212 (ф. № 5) + стор 222 (ф. № 5)] / [стор 211 (ф. № 5) + стор 221 (ф. № 5)].
Критерії оцінки дебіторської заборгованості наведено в табл. 6 (Додаток 2).
Аналіз кредиторської заборгованості рекомендується проводити з метою виявлення рівня фінансування господарського обороту організації за рахунок відкладених платежів, а для оцінки розраховуються (табл. 7) (Додаток 2):
• питома вага кредиторської заборгованості у валюті балансу (УКЗ):
УКЗ = ряд 620 / стор 700 ф. № 1.
Рекомендоване значення обсягу кредиторської заборгованості у валюті балансу - не більше 0,3;
• питома вага простроченої кредиторської заборгованості в загальному обсязі кредиторської заборгованості (ПКЗ):
ПКЗ = [стор 231 (ф. № 5) + стор 241 (ф. № 5)] / стор 620 ф. № 1;
• питома вага простроченої кредиторської заборгованості понад трьох місяців у загальному обсязі простроченої кредиторської заборгованості (ПК32):
ПК32 = [стор 232 (ф. № 5) + стор 242 (ф. № 5)] / [стор 231 (ф. № 5) + стор 241 (ф. № 5)].
Зіставлення сум дебіторської та кредиторської заборгованості показує, що якщо підприємство протягом аналізованого періоду має пасивне сальдо (КФОР <1), це означає, що підприємство надає покупцям безкоштовний комерційний кредит у розмірі, меншому, ніж обсяг коштів, отриманих у вигляді відстрочок платежів від постачальників і підрядників.
А у випадку якщо активне сальдо (КФОР> 1), то це свідчить про зворотній ситуації, при якій джерелом фінансування перевищення розміру кредиту, наданого підприємством своїм покупцям, над кредитом, отриманим від постачальників, є власний капітал і банківські позики при їх наявності. Наявність пасивного сальдо по цьому показнику більш бажано, а наявність активного сальдо є несприятливим фактором; бальна оцінка даного показника передбачає тільки два рівні (додаток 2, табл. 8).
На основі показників майнового стану і структури активів і пасивів організації рекомендується проводити підсумкову оцінку
платоспроможності (Додаток 2, табл. 9).
При цьому оцінка всієї групи показників обчислюється шляхом множення бали, виставленого за кожним показником, на вагу показника в групі. До окремими показниками наводяться оптимальні значення. Характеристика загальної оцінки платоспроможності організації виконується за даними табл. 9 (Додаток 2).
Отримані результати слід використовувати для дослідження шляхів зміцнення платоспроможності господарюючого суб'єкта (Ст. 21-28, 32)

Глава 2. Аналіз бухгалтерського балансу ФГУП «Калугапрібор»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності господарюючого суб'єкта

Федеральне державне унітарне підприємство «Калугапрібор» створено відповідно до Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 січня 1956 № 105.

ФГУП «Калугапрібор» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки, фірмове найменування, товарний знак. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. Організація від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді відповідно до чинного законодавства РФ.
Місце знаходження організації: Російська Федерація, 248017, р . Калуга, вул. Московська, буд 249.
Організація має свідоцтво про державну реєстрацію (Додаток 3) та свідоцтво про постановку на облік в податковому органі (Додаток 4).
ФГУП «Калугапрібор» створено з метою задоволення громадських потреб у результатах його діяльності та отримання прибутку. ФГУП «Калугапрібор» спеціалізується на виробництві апаратури зв'язку та захисту інформації, що забезпечує обробку оперативної інформації, як в стаціонарних, так і в рухомих об'єктах інформаційних мереж.
ФГУП «Калугапрібор» здійснює різні види діяльності (Додаток 5).
Організація має виробничі об'єкти (корпусу), допоміжні об'єкти (будівля котельної, станція очищення стічних вод, гараж автомашин, мазутне господарство, ацетиленовий станція тощо), складські приміщення, соціально-побутові об'єкти (їдальня на 270 місць, овочесховище, їдальня на 450 місць, дитяча база відпочинку «Зміна»), а також об'єкти незавершеного будівництва (Корпус № 11, корпус «Молодечно», мийка автомашин, очисні споруди стічних вод).
Основні статті напрямки грошових коштів представлені в додатку 6.
Основні економічні показники діяльності організації представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні економічні показники діяльності організації
Показники
Роки
Зміни 2006р. У% (+) до
2004
2005
2006
2004
2005
1
2
3
4
5
6
Виручка, тис. грн.
320565
484187
568463
ув.1, 77 р.
117
Собівартість проданої
продукції, тис. грн.
298501
424161
483678
ув. 1,62 р.
114,1
Валовий прибуток, тис. руб.
22064
60026
84785
ув.3, 8 р..
141,2
Середньорічна вартість
основних засобів, тис. руб.
276043
282943
309267
112
109,3
Середньорічна вартість
оборотних коштів, тис. руб.
181501
220318
321651
ув. 1,77 р.
145,9
Чисельність працівників, чол.
1398
1375
1423
101,7
103,5
Фондовіддача, грн. / руб.
1,16
1,7
1,83
ув. 1,57 р.
107,6
Оборотність оборотних
коштів, оборотів
1,76
2,2
1,76
100
80
Продуктивність праці,
тис. / чол.
229,3
352,1
399,5
ув.1, 74 р.
113,4
Рентабельність основної
діяльності,%
7,4
14,2
17,5
10,1 п.п.
3,3 п.п.
Рентабельність продажів. %
6,9
12,4
14,9
8 п.п.
2,5 в.п.
Дебіторська заборгованість,
тис. руб.
29759
46798
46731
ув. 1,57 р.
99,8
Кредиторська заборгованість,
тис. руб.
63714
79731
148727
ув. 2,33 р.
ув. 1,86 р.
За даними таблиці можна зробити висновок про те, що за досліджувану динаміку років ФГУП «Калугапрібор» характеризується розширенням обсягів виробництва, про що свідчить зростання показника виручки до звітного періоду в 1,77 рази по відношенню до 2003р. і на 17% в порівнянні з 2004р.
Одночасно із зростанням виручки спостерігається зростання собівартості продукції, також збільшується прибуток організації до звітного періоду в 3,8 разів по відношенню до 2003 р . і на 41% в порівнянні з 2004 р .
За досліджуваний період часу організація характеризується розширенням обсягів усіх виробничих ресурсів. І одночасно з розширенням обсягів усіх виробничих ресурсів спостерігається ефективне їх використання. Тенденція зміни вищевказаних показників багато в чому зумовили значення коефіцієнтів рентабельності, які збільшилися до звітного періоду в порівнянні з 2004 р . і 2005 р .
Положення організації ускладнюється зростанням дебіторської та кредиторської заборгованостей, причому обсяг кредиторської заборгованості більше ніж дебіторської. При такій подальшої тенденції розвитку організація може втратити свою фінансову незалежність і інвестиційну привабливість.
У цілому, можна сказати, що організація характеризується стабільним економічним становищем, що дозволяє їй займати певну частку ринку і сприяє розширенню розмірів обсягів своєї діяльності.
2.2 Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу організації
Однією з головних завдань організації є оцінка її фінансового стану, яка можлива при сукупності методів, що дозволяють визначити стан справ організації в результаті аналізу його діяльності на кінцевому інтервалі часу.
Мета цього аналізу - отримання інформації про її фінансове становище, платоспроможності та прибутковості.
Джерелом аналізу фінансового стану організації є бухгалтерський баланс (Додаток 7, 8, 9), звіт про прибутки і збитки, і додатки до них, а так само відомості з самого обліку, якщо аналіз проводиться усередині організації.
При аналізі ліквідності балансу необхідно зіставити статті балансу по активу до статей балансу по пасиву.
Таблиця 2
Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу
№ п / п
Актив
2004 р .
2005р.
2006 р .
Пасив
2004 р .
2005 р .
2006 р .
1
А1
18036
49873
62089
П1
63714
79731
148727
2
А2
33811
51348
472022
П2
-
-
-
3
А3
108654
135186
259755
П3
-
-
-
4
А4
281035
326804
347914
П4
173197
531992
584653
Зіставимо зроблені розрахунки груп активів та груп зобов'язань.
2004 рік:
А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4;
2005 рік:
А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
2006 рік:
А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується така умова: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Аналіз ліквідності зводиться до перевірки того, покриваються чи зобов'язання в пасиві балансу активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. У нашому випадку простежується недолік високо ліквідних коштів, тобто грошових коштів для погашення найбільш термінових зобов'язань.
Поряд з абсолютними показниками для оцінки ліквідності та платоспроможності організації розрахуємо відносні показники (Додаток 10).
Так, фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності за досліджуваний період вище його нормативної кордону. Це говорить про нераціональне вкладення своїх засобів і неефективному їхньому використанні. Коефіцієнт ж абсолютної ліквідності відповідає рекомендованому значенню, що говорить про те, що організація може погасити свою короткострокову заборгованість найближчим часом. Аналіз коефіцієнта ціни ліквідації свідчить про те, що в разі ліквідації організації і продажу її майна всі зовнішні зобов'язання будуть покриті. У 2004 і 2005 роках баланс організації є більш ліквідним, ніж у 2006 році, про що говорить розрахунок коефіцієнта загальної ліквідності. Коефіцієнти перспективною, загальної платоспроможності, а також заборгованості рівні 0, що пояснюється відсутністю у організації довгострокових кредитів і позик. У цілому організація ліквідна і платоспроможна, але простежується невиправдане зростання дебіторської заборгованості, незатребуваність виробничих запасів, що посилює її фінансове становище.
Поряд з традиційною методикою оцінки ліквідності балансу розглянемо аналіз ліквідності та платоспроможності організації за бальною оцінкою. Розрахуємо необхідні показники (Додаток 11).
Характеристика загальної оцінки платоспроможності організації виконується за даними табл. 3.

Таблиця 3
Бальна оцінка платоспроможності ФГУП «Калугапрібор»
Критерії
Оцінка в балах
2004 р .
2005 р .
2006 р .
Критерії оцінки майнового стану
5
4
4
Критерії оцінки ліквідності організації
1
1
2
Критерії для оцінки фінансової стійкості
1
2
2
Критерії оцінки дебіторської заборгованості в балах
5
5
5
Критерії оцінки кредиторської заборгованості в балах
5
5
5
Критерії оцінки співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості в балах
3
3
5
Разом:
3,33
3,33
3,8
На основі показників платоспроможності, отриманих за бальною оцінкою, ФГУП «Калугапрібор» у кожен із звітних періодів відноситься до третього рівня (категорії), що говорить про задовільну платоспроможності організації та про нестійкої структурі активів і пасивів балансу. Вірогідність втрати платоспроможності середня, але все ж це допустимий рівень бачення бізнесу і взаємовідносин з банком.
Отримані результати слід використовувати для дослідження шляхів зміцнення платоспроможності господарюючого суб'єкта.

Висновок
У курсової роботі викладено вивчений теоретичний матеріал з питання ліквідності бухгалтерського балансу і методики аналізу ліквідності балансу на прикладі ФГУП «Калугапрібор».
Роблячи висновки про виконану роботу, слід зазначити, що одним з індикаторів фінансового стану організації є її платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Розрізняють поточну платоспроможність, яка склалася на поточний момент часу, і перспективну платоспроможність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.
В умовах масової неплатоспроможності та застосування до багатьох підприємствам процедур банкрутства (визнання неспроможності) об'єктивна і точна оцінка фінансово-економічного стану набуває першочергового значення. Головним критерієм такої оцінки є показники платоспроможності і ступінь ліквідності підприємства. Дуже часто між показниками платоспроможності та ліквідності ставлять знак рівності.
Одним з найважливіших критеріїв оцінки фінансового стану організації є її платоспроможність, під якою розуміється готовність відшкодувати кредиторську заборгованість при настанні термінів платежу поточними надходженнями грошових коштів. Інакше кажучи, організація вважається платоспроможною, коли вона в змозі виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи. Аналіз платоспроможності, який здійснюється на основі даних бухгалтерського балансу, необхідний не тільки для організації з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (наприклад, банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і організації, які хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу.
При характеристиці платоспроможності слід звертати увагу на такі показники, як наявність коштів на розрахункових рахунках у банках, у касі організації, збитки, прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість, не погашені в строк кредити і позики.
У ході аналізу платоспроможності проводять розрахунки за визначенням ліквідності активів організації, ліквідності її балансу, обчислюють абсолютні та відносні показники ліквідності. Ліквідність активів - це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в гроші, тобто чим менше часу знадобиться для перетворення активів у грошову форму, тим активи ліквідніші. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань (терміновості повернення).
Отже, ліквідність організації - це її здатність перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку.
У курсовій роботі був проаналізований період діяльності 2004 -2006 року. Інформаційним забезпеченням аналізу ліквідності організації послужила бухгалтерська звітність за цей період.
На основі проведеного аналізу були зроблені висновки про фінансовий стан організації, її ліквідності та платоспроможності.

Список використаної літератури
1. Цивільний Кодекс РФ - Новосибірськ: Сиб. унів. Вид-во, 2006
2. Інструкція про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності. Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 12 листопада 1996
3. Конституція РФ - Новосибірськ: Сиб. унів. Вид-во, 2006
4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку і звітності в РФ на середньострокову перспективу. Схвалено наказом Міністерства фінансів РФ від 1 липня 2004 р. № 180
5. Податковий кодекс РФ - Новосибірськ: Сиб. унів. Вид-во, 2006
6. План заходів Міністерства фінансів РФ на 2004 - 2007 рр.. з реалізації «Концепція розвитку бухгалтерського обліку і звітності в РФ на середньострокову перспективу» (Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 16 вересня 2004 р. № 263)
7. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово господарюючої діяльності організації та інструкція із застосування (Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н.) - М.: Книга сервіс, 2006
8. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ (Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998 р. № 34н.) - М.: Книга сервіс, 2006
9. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99) (Затверджено наказом Міністерства фінансів від 6 липня 1999 р. № 43н.) - М.: Книга сервіс, 2006
10. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996 р. № 129 - ФЗ - М.: Книга сервіс, 2006
11. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства: навчально - практичний посібник. - 3-е вид., Доп. І перероб. - М.: видавництво «Справа і Сервіс», 2006
12. Аналіз економічної діяльності клієнтів банку / за ред. Професори О.І. Лаврушина. - М.: ИНФРА - М, 2002
13. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник,-4-е видання, доп. І перероб. - М.: Фінанси і статистика, 2002
14. Банк В.Р. Банк С.В. Тараскіна А.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник - М.: ТК Велбі, видавництво Проспект, 2006
15. Басовский Л.Є., Басовська Є.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2005
16. Бєлова Є.Л. Бухгалтерська фінансова звітність: навч. Посібник .- М.: Сучасна економіка і право, 2006.
17. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник: - 2-е вид. - М.: видавництво «Справа і Сервіс», 2004
18. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. ,-4-е видання, доп. І перероб. - М.: видавництво «Бухгалтерський облік», 2002
19. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. - М.: ТК Велбі, видавництво Проспект, 2006
20. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2005
21. Кутер М.І. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник / М.І. Кутер, Н.Ф. Таранець, І.М. Уланова, - М.:, Фінанси і статистика, 2005
22. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Сучков Є.А. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник - М.: МАУП, 2002
23. Максютою А.А. Економічний аналіз. Навчальний посібник для вузів - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005
24. Медведєв М.Ю. Загальна теорія обліку: природний, бухгалтерський та комп'ютерні методи. - М.: Дело и Сервис, 2001
25. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. - 3-е вид. - М.: ИНФРА - М, 2006
26. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності: Короткий курс. - М.: ИНФРА - М, 2005
27. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Навчальний посібник для вузів: - 2-е вид., Доп. І перероб. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003
28. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник під ред. В.П. Астахова, - М.: Березень, 2000
29. Чуєв І.М., Чуєва Л.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник для вузів. - М.: видавничо - торгова корпорація «Дашков і К», 2006
30. Шадріна Г.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. - М.: ТОВ «Фірма« Благовіст - У », 2003
31. Економічний аналіз: Підручник / за ред. Л.Г. Гіляровський, - 2-е вид., Доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003
32. Л.І. Ушвіцкій, А.В. Савцова, А.В. Малєєва. Удосконалення методики аналізу платоспроможності та ліквідності організацій / / Економічний аналіз: теорія і практика. - № 17 (74). - 2006. - С.21 - 28
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
127.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз бухгалтерського балансу 2
Аналіз бухгалтерського балансу 3
Аналіз бухгалтерського балансу підприємства
Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу
Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу 2
Аналіз бухгалтерського балансу підприємства 2
Аналіз бухгалтерського балансу ТОВ Євроремонт
Аналіз активів і пасивів бухгалтерського балансу
Аналіз та оцінка діяльності на основі бухгалтерського балансу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru