приховати рекламу

Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства Шляхрембуд 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Кафедра економічної кібернетики
Контрольна робота
з дисципліни:
"Система обробки економічної інформації"
Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства "Шляхрембуд"

Зміст
Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації
3. Технологічний процес обробки інформації конкретного завдання
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Становлення ринкових відносин в Україні призводить до розвитку процесів інформатизації всіх сфер життя суспільства, що сприяє зростанню потреби в автоматизованих інформаційних системах, зокрема економічного і управлінського характеру.
У ринкових умовах актуальним для виявлення результатів діяльності будь-якої виробничо-економічної системи є мінімізація часу між вчиненням виробничо-господарських операцій та їх інформаційним відображенням при прийнятті управлінських рішень. Ця проблема вирішується на основі впровадження нових інформаційних технологій.
Управління виробничо-економічними системами, в якості яких виступають виробничі підприємства, компанії, організації і фірми, корпорації, банки, що представляють собою складні системи, пов'язані з обміном інформацією між компонентами системи, а також з навколишнім середовищем. Процес управління передбачає отримання відомостей, що стосуються стану системи в кожен момент часу, а також досягнення заданої мети для того, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.

1. Загальна характеристика підприємства

Підприємство "Шляхрембуд" створене з метою задоволення потреб територіальної громади м. Суми у виконанні робіт та наданні послуг, пов'язаних з ремонтом, будівництвом, і утриманням міських доріг і забезпечення на підставі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів колективу працівників підприємства.
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, товарний знак, печатку зі своєю назвою, розрахунковий рахунок та інші рахунки в банках, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим статусом підприємства.
Підприємство має фірмову назву:
повне - Державне комунальне підприємство з ремонту та експлуатації автодоріг "Шляхрембуд";
коротке - ДКП "Шляхрембуд".
Місцезнаходження підприємства - м. Суми, вул. Лебединська, 3.
Форма власності підприємства - комунальна -100%, засновник - Сумська міська Рада народних депутатів, його частка у статутному капіталі становить 95%, підприємство не приватизовано.
Основний вид діяльності, яку проводить підприємство - будівництво, ремонт та утримання міських доріг м. Суми за договорами та замовленнями Сумського міської Ради.
У 2006 році планується здійснити робіт на суму 2920 тис. грн. У тому числі: капітальний ремонт доріг - 690 тис. грн.; Поточний ремонт - 1060 тис. грн.; Утримання міських доріг - 860 тис. грн.; Випуск асфальтобетонної суміші - 18,2 тис. грн.
Динаміка темпу зростання має скласти - 102%.
Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність. В основу планування покладено плани соціально-економічного розвитку підприємства, бізнес-плани підприємства, місцевий замовлення.
Підприємство реалізує свою продукцію, майно, роботи і послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством - за державними цінами і тарифами.
Форми, систему, розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників встановлюються підприємством самостійно. Трудові доходи працівників визначаються їх особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.
На підприємстві встановлена ​​інформаційна система управління підприємством "Парус", його програмний продукт Парус-Бюджет 4.32, призначений для бюджетних організацій.

2. Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації

На даний момент корпорація "Парус" здійснює впровадження програмних продуктів для великих і середніх підприємств, а також державних структур. Кількість клієнтів корпорації в Україні перевищила 5000 підприємств і організацій.
Автоматизуються функції і завдання програмного продукту Парус-Бюджет 4.32, встановленого на підприємстві ДКП "Шляхрембуд":
Бухгалтерський облік
Виробництво
Орендні платежі
Нарахування зарплати.
Документообіг в системі Парус заснований на наступних принципах:
по відношенню до зареєстрованого в системі документу може бути здійснено ряд дій, які складають етапи документообігу. Результатом виконання одного такого етапу може бути модифікація даних самого документа, постачання його додатковою інформацією, реєстрація інших документів і об'єктів обліку системи, наприклад, господарських операцій бухгалтерського обліку;
виконаний етап документообігу можна скасувати, тобто видалити з бази даних всі сліди його виконання, зокрема, зняти з самого документа відмітку про виконання етапу;
можливість виконання та скасування кожного етапу можна поставити в залежність від стану інших етапів (виконано чи ні) для цього ж документа. Право виконання етапу може надаватися обмеженому колу користувачів;
для кожного документа система веде "Журнал документообігу", в який автоматично записує всю історію: хто, коли і з якими особливостями проводив етапи. Для кожного документа можна оперативно переглянути список "батьківських" і "дочірніх" документів.
Багатогранність проблем, з якими стикаються підприємства, відмінність розмірів цих підприємств, різна ступінь їх готовності до автоматизації управління, з одного боку, і прагнення корпорації "Парус" задовольнити запити найширшого кола клієнтів, з іншого боку, обумовлюють різноманітність рішень, пропонованих розробниками: від тиражованих "коробкових" продуктів до великих спеціалізованих проектів.
У процес впровадження інформаційної системи управління підприємством (ІСУП) Парус-Бюджет 4.32 в "Шляхрембуд" були пройдені чотири етапи:
Передпроектне обстеження.
Проектування, налагодження та адаптація системи.
Підготовка програмного забезпечення та запуск в промислову експлуатацію.
Ліцензійна супровід.
Комплексна система Парус забезпечує автоматизацію чотирьох основних бізнес-напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства, - управління фінансами, логістика, управління виробництвом, управління персоналом. Крім того, автоматизації підлягають функції страхування.
Система Парус повністю підтримує класичну модель управління підприємством і на макрорівні характеризується забезпеченням наступних факторів бізнес-логіки управління:
фінансове і матеріальне планування ресурсів підприємства з перспективним розвитком підтримки календарного планування. Якісне рішення цього завдання визначає основи ритмічної та злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства;
чітка фіксація всіх фактів фінансово-господарської діяльності, що відбуваються в процесі функціонування підприємства;
аналіз виконання планів з можливістю деталізації виявлених відхилень до первинних документів, що пояснюють їх причину з метою полегшення прийняття управлінського рішення;
контроль і управління показниками ефективності діяльності підприємства.
Слід зазначити, що автоматизація вищеописаних бізнес-напрямків з урахуванням факторів бізнес-логіки управління здійснюється в рамках системи Парус за допомогою набору програмних додатків - модулів.
Модулі Фінансове планування, Бухгалтерський облік, Консолідація автоматизують вирішення наступних завдань управління фінансами:
поточне фінансове планування (бюджетування), зазвичай на місяць або квартал: планування доходів і витрат, руху грошових коштів; складання прогнозного балансу; довгострокове (стратегічне) фінансове планування (наприклад, на рік і більш тривалий період);
контроль виконання фінансових планів (перевірка дотримання контрольних цифр доходів і лімітів витрат); план-факт-аналіз виконання фінансових планів;
планування і керування кредиторської / дебіторської заборгованістю підприємства: встановлення лімітів виникнення та погашення заборгованості; контроль на відповідність цим лімітам договорів, рахунків, платіжних документів; моніторинг поточного та очікуваного стану заборгованості;
оперативне планування і управління платежами: формування платіжного календаря (плану-графіка надходжень і платежів); випереджаюче виявлення та усунення нестачі або надлишку платіжних засобів; управління оплатою поточних рахунків і заявок; оперативний облік надходжень і платежів;
фінансовий аналіз: розрахунок планових і фактичних показників для аналізу їх взаємних відхилень.
Автоматизація проводиться у вартісних показниках для різноманітних періодів, за центрами фінансового обліку (підрозділам, проектам, організаціям), з урахуванням інструментів оплати (розрахунковий рахунок, вексель, взаємозалік), пріоритетів, джерел фінансування, з вказівкою відповідальних розпорядників, з ідентифікацією причин і винуватців відхилень та ін Крім того, забезпечується формування податкового плану (плану нарахування та погашення податкових зобов'язань), планування та управління заборгованістю з податків, відрахувань і зборів.
Модуль Облік витрат і калькуляція собівартості забезпечує автоматизацію функцій бухгалтерії виробничого підприємства. Це застосування призначене для використання бухгалтерами виробництв (цехів) і калькуляційних відділів (секторів, груп) і включає збір даних про випуск продукції та витрати ресурсів на виробництво, розрахунок прямих витрат виробництва, облік і розподіл накладних витрат, калькуляцію собівартості виробництва і одиниці продукції, аналіз витрат виробництва і собівартості продукції.
Модулі Облік персоналу, Табельний облік робочого часу і Розрахунок заробітної плати забезпечують автоматизацію роботи, пов'язаної з персоналом і за своїми функціональними можливостями повністю задовольняють потреби кадрової служби та планово-економічного відділу (в частині управління персоналом) підприємства та його підрозділів з розрахунку заробітної плати. Фундаментальною властивістю цих додатків є забезпечення тісного зв'язку процесів кадрового обліку, обліку праці та розрахунку заробітної плати, які перебувають звичайно в компетенції різних підрозділів підприємства.
Модуль Облік персоналу забезпечує:
облік штатного розкладу;
облік відомостей про співробітників;
облік відомостей про виконання співробітниками посад;
виконання дій з кадрових переміщень і змін у штатному розкладі, формування звітності;
формування та облік наказів по співробітниках і штатним розкладом;
формування звітів за штатним розкладом, оплаті праці, праці, статистики; наказів по прийому та зарахування, переміщення, оплаті праці, суміщення професій.
Модуль Табельний облік використання робочого часу здійснює: роздільне ведення табелів обліку робочого часу за внутрішнім структурним підрозділам; автоматичне формування табелів відповідно до індивідуального робочим календарем співробітника і підставами для оплати (лікарняними листами, відпустками тощо). Є додаткова можливість класифікації відпрацьованого часу по широкому набору довільних ознак.
Модуль Розрахунок заробітної плати забезпечує розрахунки:
заробітної плати по кожній виконуваній співробітником посади;
окладів (погодинних і тарифних), надбавок;
авансів, доплат, премій, допомоги на дітей тощо;
виплат із середнього заробітку та ін
У результаті проведення розрахунку заробітної плати формуються і можуть бути роздруковані:
розрахунково-платіжні та зведені відомості, а також платіжні документи на основі цих відомостей;
ордери - довільно настроюються склепіння проводок з оплати праці. Подібні ордери можуть бути відпрацьовані в бухгалтерському обліку. Склад типових проведень ордери допускає настройку, що дозволяє вести аналітичний облік нарахувань;
особові рахунки (поточні і архівні) та розрахункові листи; відомості відпусток, лікарняних листів та посібників; звітні форми та реєстри для ДПІ.
Модулі Закупівлі, Склад, Реалізація. У процесі управління закупівлями і реалізацією товарів у системі формуються два зустрічних інформаційних потоку - про товари і фінансах. Кожен з цих потоків має планову і фактичну складову. Система забезпечує контроль "план-факт" та аналіз логістичного потоку.
Для оперативного контролю і аналізу рівнодіючої цих потоків по кожному контрагенту вони зводяться разом в особовому рахунку (ріс.5.24). Важливою функцією подібного рахунку є контроль отримання / відпустки товарів, а також відправлення / отримання грошових коштів відповідно до встановлених графіків надходження / відпустки товарів і платежів. Цей контроль здійснюється за трьома групами сум, сукупність яких відображає повну картину стану взаємних розрахунків з контрагентом: суми за графіком, планова і фактична суми.
Планові і фактичні суми відображають оперативну інформацію за особовим рахунком про очікувані і досконалих надходженнях / відвантаження товарів, а також очікуване і фактичне надходження / відправленні грошових коштів. На підставі цих сум автоматично формуються вихідні плановий і фактичний залишки по особовому рахунку, негативні значення яких вказують на планову і фактичну заборгованість контрагента по відношенню до підприємства, а позитивні - на заборгованість підприємства контрагенту.
Особовий рахунок містить також суму ліміту кредиту, що надається покупцеві для оплати закупівель товарів. Якщо покупець вичерпав суму, внесену для оплати закупівель (при цьому вихідний залишок стає негативним), то він може закуповувати товари у рахунок ліміту кредиту. Перевищення ліміту кредиту допускається, але при цьому система попереджає про подібну ситуацію.
Вихідні дані особового рахунку формуються вручну або на підставі етапу договору, на якому ведеться облік і контроль виконання взаємних зобов'язань сторін, що виникають після укладення контрактів на купівлю та продаж товарів. Кожен договір містить список етапів, які, у свою чергу, характеризуються графіками надходження (відпустки) товарів і платежів. При реєстрації етапу договору в системі автоматично формується особовий рахунок контрагента. Крім того, на підставі етапу договору можна сформувати будь-який з документів, пов'язаних з його виконанням: прибутковий ордер, рахунок на оплату, розпорядження на відвантаження споживачеві, накладну на відпуск споживачеві, плановий платіж і фактичний платіж, прибуткову накладну і т.п. У договорі автоматично формуються три групи сум (аналогічних сум особового рахунку), сукупність яких відображає повну картину стану взаємних розрахунків з контрагентом за даним договором.
Система Парус має набір спеціальних засобів для загальної настройки і супроводу. Подібні функції здійснюються за допомогою модуля Адміністратор, який забезпечує логічне розбиття бази даних на незалежні частини; ведення списку користувачів системи, розмежування прав доступу цих користувачів до її ресурсів; оптимізацію роботи системи; загальносистемний моніторинг, а також виконання інших службових функцій.
Необхідно відзначити, що сучасна інформаційна система, розрахована на одночасне використання багатьма користувачами, не може обходитися без потужних засобів розмежування прав доступу. Система Парус в повній мірі відповідає цій вимозі, забезпечуючи багаторівневе розмежування прав доступу: до логічних частин бази даних, до модулів системи, до функцій, які можна виконати в додатку (наприклад, додавання нової інформації, її виправлення, переміщенню або видалення), до окремих записах бази (наприклад, заборонити перегляд документів, сума яких перевищує задану, або документів з особливими позначками).

3. Технологічний процес обробки інформації конкретного завдання

Організація та аналіз стану обліку касових операцій на ДКП "Шляхрембуд".
На Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд" для здійснення бухгалтерського обліку в штатному розкладі передбачено структурний підрозділ - бухгалтерія, яку очолює головний бухгалтер. У штат бухгалтерії входять:
головний бухгалтер;
заступник головного бухгалтера;
2 бухгалтера;
касир.
За здійснення правильного виконання касових операцій відповідальність покладена на головного бухгалтера. А безпосередньо проводить касові операції - касир, на якого покладено повну матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів та здійснення касових операцій. З касиром укладено договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язань касира.
Прийом і видачу готівки в касі підприємства здійснює лише касир.
Грошові кошти надходять до каси з розрахункового рахунку, розміщеного в банку, внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей, від підзвітних осіб.
Розглянемо кілька операцій з утворення дебіторської / кредиторської заборгованості в результаті розрахунків із співробітниками організації в готівковій формі.
24 січня 2005 підприємство "Шляхрембуд" за чеком 10104 зняло з рахунку в банку на господарські потреби і витрати на відрядження суму в 320 грн. Прихід грошових коштів відображений в прибутковому касовому ордері № 1. У цей же день з каси видані під звіт співробітникам підприємства такі суми:
ПІБ
Сума (грн)
Мета
Документ
Петрову М.
60.00
на покупку мастильних матеріалів для обладнання
Видатковий касовий ордер № 1
Сидорову К.
40.00
на покупку пакувальних матеріалів
Видатковий касовий ордер № 2
Іванову Ф.
200.00
в рахунок майбутніх витрат на відрядження
Видатковий касовий ордер № 3
Готівкові гроші зберігаються в касі підприємства і обліковуються на активному рахунку 30 "Каса". Прихід грошей до каси відображається за дебетом рахунка 30, а витрата - по кредиту. На рис.3 показана схема відображення операцій завдання на рахунках бухгалтерського обліку.
Перша операція кредитує розрахунковий рахунок і дебетує касу на суму 320 грн. Операції 2-4 кредитують рахунок "Каса" і дебетують рахунок 37 "Розрахунки з підзвітними особами". Тим самим утворюється дебіторська заборгованість, яка відображається на рахунку 37. Для обліку розрахунків з підзвітними особами необхідно організувати ведення аналітичного обліку в розрізі підзвітних осіб - працівників підприємства. Крім того, в обов'язки касира входить ведення касової книги встановленого зразка
Для введення касових операцій по приходу і витраті коштів зручний документ "Банк (каса)" Звіт касира ", який входить в комплект стандартної налаштування програми.
Звіт касира є листом касової книги, в якому відображені операції за один касовий день. Використання даного документа (розрахунку) дозволить сформувати касову книгу, а також автоматизувати введення проводок по касових операціях. Скористаємося ним для введення операцій поставленого завдання.
У обов'язок бухгалтера входить не лише правильно вказати дані про осіб і документах, а й визначити кореспондуючий рахунок по кожній касової операції, а також вибрати субконто в тому випадку, якщо на кореспондуючих рахунку передбачено ведення аналітичного обліку.
У нижній частині поля введення документа є службовий реквізит "Провід (1 / 0)" Його призначення полягає в тому, щоб керувати режимом формування проводок. Якщо встановити його значення рівним нулю, то проводки формуватися не будуть. При значенні, рівному одиниці, до журналу операцій автоматично помістяться проводки по всіх операціях, зареєстрованим в даному документі Так, протягом робочого дня касир може вводити операції без формування проводок Тоді в журналі операцій буде зберігатися тільки лише заголовна запис документа.
У кінці робочого дня через заголовну запис можна знову "увійти" в документ, проставити в ньому ознака формування проводок, що призведе до їх фіксації в журналі операцій. Друкована форма "Звіт касира" формується після натиснення екранну кнопку "Документ". Форма документа, отримана на підставі введених операцій, наводиться на рис 1
1 320
Д 30 К
Д 37 До
Прихід грошей в касу
Видача грошей під звіт
Лютий 1960
4 200
Д 31 До


Рис. 1. Схема відображення касових операцій по приходу і витраті коштів
Каса за 24 січня 2005р.

Документ
Від кого одержано або кому видано
Корр рахунок
Прихід
Витрата
Залишок на початок дня
1
1
Від Банку "Кредан" чек 10104
31
320.00
2
1
60.00
3
2
40.00
4
3
200.00
Разом за день
320.00
300.00
Залишок на кінець дня
20.00
Касир ________
Перевірив і документи в кількості Чотири отримав
Отже, перед виходом з режиму "Документи і розрахунки" проставимо ознака формування проводок рівним одиниці, тоді, вийшовши в журнал операцій, виявимо в ньому, крім заголовної запису чотири бухгалтерські проводки, повністю відповідають даним касової книги
Дата
Дебет (Док)
Кредит (№ Док)
Субконто Дебет
Вал.
Кількість
Сум. вал.
Сума

Субконто Кредит
Курс
Зміст
0
24.01.05
Кас
Дн
1
Звіт касира
24.01.05
30
31
320
0
1 від Банку "Кредан", чек 10104
24.01.05
37
30
Петров
60
0
1 Петрову М.
24.01.05
37
30
Сидоров
40
0
2 Сидорову К.
24.01.05
37
30
Іванов
200
0
3 Іванову Ф.

Висновки

Сучасний рівень економічного розвитку вітчизняних підприємств характеризується зростаючою роллю інформаційних технологій як ключового фактора отримання конкурентної переваги. Ефективне вирішення завдань збору, зберігання, пошуку, переробки, перетворення, поширення та використання даних забезпечує своєчасне одержання якісної та достовірної інформації на всіх рівнях управління підприємством. Одним з напрямків досягнення ефективності виступає автоматизація управління інформаційними потоками та підтримки прийняття управлінських рішень за допомогою застосування різних програмних продуктів, на основі яких створюються інформаційні системи.
Впровадженні інформаційних систем управління підприємством робить компанію більш конкурентноздатною за рахунок підвищення її керованості й адаптованості до змін ринкової кон'юнктури. Автоматизація управління дозволяє:
Підвищити ефективність управління за рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною й достовірною інформацією на основі єдиного банку даних.
Поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартизації документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур.
Знизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, регламентації і спрощення доступу персоналу підприємства до потрібної інформації. Змінити характер праці співробітників, рятуючи їх від виконання рутинної роботи і даючи можливість зосередитися на професійно важливих обов'язках.
Забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання грошових коштів на всіх рівнях управління.
Керівникам середньої і нижньої ланок проводити аналіз
діяльності своїх підрозділі і оперативно готувати зведені і аналітичні звіти для керівництва і суміжних відділів.
Підвищити ефективність обміну даними між окремими підрозділами, філіями і центральним апаратом.
Гарантувати повну безпеку і цілісність даних на всіх етапах обробки інформації.
На підставі досвіду, накопиченого корпорацією "Парус", вироблені наступні принципи: автоматизація не самоціль, а цілеспрямована перманентна діяльність по раціоналізації й оптимізації організаційно-штатної структури підприємства і його бізнес-процесів, інформаційна підтримка пов'язаних з цим заходів. Система автоматизації не повинна нав'язувати свої правила виконання робіт. Вона покликана забезпечувати підтримку прийнятої на підприємстві та відповідає його потребам технології; автоматизація дає значно більший ефект при комплексному підході. Часткова автоматизація окремих робочих місць або функцій здатна вирішити лише чергову "гарячу" проблему. Однак при цьому виникають і негативні ефекти: не знижуються, а деколи навіть збільшуються трудомісткість і витрати на утримання персоналу; не усувається неузгодженість роботи підрозділів. Тому рекомендується комплексне вирішення проблем з виходом на єдину інформаційну базу підприємства. Проектування окремих підсистем ведеться у розрахунку на функціонування в складі єдиної системи; поетапність автоматизації. Комплексність автоматизації не означає одномоментність її здійснення. Створення інформаційної системи підприємства проводиться в суворій послідовності, в першу чергу, на критичних і базових ділянках. Причому на кожному етапі досягаються певні результати і створюється інформаційна основа для наступного кроку автоматизації.

Список використаної літератури

1. Ананьєв О.М. Інформаційні системи І Технології в комерційній діяльності [Текст]: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.
2. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: Сучасні Інформаційні Технології [Текст]: Навчальний посібник / В.М. Антонов, Г.К. Яловий; ред.В.М. Антонов; МІН-во ОСВІТИ І науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - К.: ЦНЛ, 2005. - 432 с.
3. Гужва В.М. Інформаційні системи І Технології на підпріємствах [Текст]: Навчальний посібник / В.М. Гужва; МІН-во ОСВІТИ І науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.
4. Гуржій А.М. Інформатика та Інформаційні Технології [Текст]: підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. - Х.: Компанія СМІТ, 2003. - 352 с.
5. Інформаційні системи і технології: додатки в економіці та управлінні: Кн.6 [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т; ред. Ю.Г. Лисенко. - Донецьк: Юго-Восток, 2004. - 377 с.
6. Маслов В.П. Інформаційні системи І Технології в економіці [Текст]: Навчальний посібник / В.П. Маслов; МІН-во ОСВІТИ І науки України. - К.: Слово, 2003. - 264 с.
7. Олійник О.В. Інформаційні системи І Технології у фінансовіх установах [Текст]: Навчальний посібник / О.В. Олійник, В.М. Шацьк. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 436 с.
8. Румянцев М.І. Інформаційні системи і технології фінансово-кредитних установ [Текст]: навчальний посібник для вузів / М.І. Румянцев; Західнодонбаський ін-т економіки і управління. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2006. - 482 с. -
9. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставіцькій, Г.О. Чорноус. - К.: Знання, 2006. - 447 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
99кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства Шляхрембуд
Розробка навчального проекту автоматизованої системи обробки економічної інформації
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ ВЕК Сумигазмаш 2
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто-Сервіс
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто Сервіс
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ ВЕК Сумигазмаш
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто Сервіс 2
Автоматизовані системи обробки економічної інформації
Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності підприємства

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru