приховати рекламу

Адекватність моделювання при перекладі з англійської на російську мову лексико-семантичний аспект

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

(На матеріалі оригіналу і перекладів роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна»)

Нестеров Дмитро Ігорович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу Кубанського державного університету.

Загальна характеристика роботи

Реферована робота присвячена адекватності застосування теоретичних моделей у процесі перекладу і при порівняльному аналізі його результатів - виконаних перекладів.

Сучасна наука про переведення займається вивченням великого ряду теоретичних і практичних проблем; постійно розширюються і доповнюються існуючі концепції, підтверджуються або спростовуються їх положення. До числа центральних питань перекладознавства належать фундаментальні поняття «еквівалентність» і «адекватність перекладу». Незважаючи на неодноразове висвітлення цих перекладацьких термінів у працях відомих вчених-дослідників у галузі перекладознавства та лінгвістики, як вітчизняних (В. Н. Комісаров, А. Д. Швейцер, А. В. Федоров, Я. І. Рецкер, В.Г. Гак, Л. С. Бархударов, В. С. Виноградов і ін), так і зарубіжних (Ю. Найда, Дж. Кетфорд, О. Каде, Г. Егер і ін), в цілому не існує чіткого розмежування даних концептуальних понять, з яких саме адекватність визнається нормативної категорією, мірою якості перекладу, що обумовлює передачу як формальної, так і змістовної сторони тексту оригіналу. Поряд з цим особливу увагу привертає проблема моделювання перекладу, тобто застосування теоретичних моделей для пояснення сутності перекладацького процесу, а також порівняльного аналізу його результатів - реально виконаних перекладів. На переконання найбільших лінгвістів (В. Н. Комісарова, В. С. Виноградова, А. Д. Швейцера та ін), розробка моделей перекладу входить в ряд найважливіших завдань перекладознавства.

У зв'язку з цим актуальним видається дослідження проблеми моделювання перекладу і його адекватності як необхідної умови забезпечення міжмовної комунікації при перекладі художнього тексту.

Назване обставина обумовлює специфіку об'єкта дослідження, в якості якого виступають перекладацькі прийоми та лексико-семантичні засоби досягнення адекватності за допомогою застосування теоретичних моделей при перекладі роману Ф.С. Фіцджеральда. При цьому безпосередню увагу приділяється співвідношенню понять адекватності та еквівалентності перекладу, а також їх критеріям і ознакам.

Предметом дослідження є моделі перекладу і їх адекватне застосування в процесі перекладу художнього тексту.

Джерелами фактичного матеріалу послужили роман Ф.С. Фіцджеральда «Ніч ніжна» і два його перекладу на російську мову; перший переклад виконаний Є. Калашникової, другий - Т. Краснолуцької (книга перша) і Н. Ярошевської (книги друга і третя).

Метою дисертаційної роботи є дослідження проблеми моделювання при перекладі з точки зору адекватного відповідності текстів оригіналу і перекладів.

Відповідно до зазначеної мети в роботі ставляться наступні завдання:

- Розглянути погляди найбільших представників перекладознавства на проблеми еквівалентності та адекватності перекладу;

- Описати й проаналізувати основні теоретичні моделі процесу перекладу;

- Простежити шляхи реалізації критеріїв адекватності на матеріалі тексту роману Ф.С. Фіцджеральда;

- З'ясувати принципи застосування моделей при перекладі художнього тексту;

- Дати лінгвістичну оцінку перекладацьким рішень у відповідності до критеріїв адекватності.

В якості методологічної бази використано положення теорії перекладу, теоретичної граматики, теорії мови, теорії психолінгвістики, теорії коммунікатівістікі, теорії зв'язку, порівняльно-історичного, типологічного і порівняльного мовознавства.

Теоретичною базою дослідження послужили роботи з переводоведению вітчизняних (В. Н. Комісарова, О. Д. Швейцера, А. В. Федорова, Я. І. Рецкер, В. Г. Гака, Л. С. Бархударова, В. С. Виноградова , Р. О. Якобсона, А. Н. Дармодехіной тощо) і зарубіжних дослідників (Ю. Найди, Дж. Кетфорда, О. Каде, Г. Егера, В. Коллера, А. Нойберт, К. Райс, В. Вільса та ін)

Наукова новизна роботи полягає у проведенні порівняльно-порівняльного аналізу лексико-семантичних засобів, використаних для досягнення адекватності в процесі моделювання перекладу. Новим також є те, що виявлені лексико-семантичні засоби розглядаються відповідно до конкретної моделлю перекладу - семантичної, ситуативною, комунікативної та ін

Теоретична і практична значущість дисертації полягає у відображенні лінгвістичної специфіки перекладу як виду міжмовної комунікації, а також в аналізі застосування теоретичних моделей перекладу при перекладі тексту художнього твору. Матеріали дослідження, основні висновки і результати можуть бути рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах, на перекладацьких відділеннях та кафедрах у практиці навчання аналізу одиниць перекладу, у розробці спецкурсу та при проведенні семінарів з моделювання перекладу. Результати дослідження можуть знайти практичне застосування при вивченні специфіки процесу перекладу та порівняльного аналізу текстів англійською та російською мовами.

На захист виносяться наступні положення:

1. Незважаючи на часте ототожнення перекладацьких термінів «адекватність» і «еквівалентність» в роботах по переводоведению, це самостійні нормативні поняття, покликані регулювати процес перекладу на предмет відповідності між співвідносними текстами на мові оригіналу (ІМ) і мові перекладу (ПЯ).

2. Адекватний переклад має на меті, перш за все, передачу змістовної сторони оригіналу, що може диктувати зміна формальної структури без порушення норм ПЯ. Основним завданням перекладача при досягненні адекватності є здійснення необхідних і різноманітних операцій, що дозволяють зробити перехід від одиниць і структур ІЄ до відповідних одиницям і структурам ПЯ; при цьому використання теоретичних моделей визначає конкретні дії перекладача, сприяючи досягненню адекватності перекладу.

3. У прагненні до адекватного літературному перекладу необхідно враховувати відразу декілька теоретичних моделей, тобто використовувати комплексну модель перекладу, що об'єднує різні принципи й аспекти моделювання перекладу, що призводить до цілісного сприйняття художнього тексту і адекватної передачі вихідного змісту засобами ПЯ.

4. При перекладі текстів художніх творів, визнаних шедеврами світової літератури і являють велику естетичну цінність, перекладачеві слід приділяти особливу увагу передачу ідіостилю автора, збереженню образності його літературної мови, реалізації прагматичної та комунікативної інтенції в тексті перекладу.

Методи дослідження визначені специфікою предмета дослідження і поставленими завданнями і містять порівняно-порівняльний, дистрибутивний (контекстуальний), компонентний, лексикографічний методи, елементи кількісного аналізу та індуктивно-дедуктивний метод, що дозволяє узагальнювати отримані результати.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу Кубанського державного університету, на науково-практичних міжвузівських конференціях «Молоді вчені Кубані» в Кубанському державному університеті (2005-2006 р.р.), а також знайшли відображення у чотирьох публікаціях автора.

Структура роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів і висновку. У кінці роботи наводиться бібліографічний список.

Основний зміст роботи

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються об'єкт, предмет, мета, завдання дисертаційного дослідження, матеріал і методи аналізу, розкриваються наукова новизна, теоретична і практична значущість роботи, формулюються положення, що виносяться на захист

У першому розділі розглядаються погляди найбільших представників вітчизняного і зарубіжного перекладознавства на фундаментальні перекладацькі терміни - еквівалентність та адекватність.

Основні положення теоретичних концепцій наближають нас до поглибленого та різнобічного розуміння еквівалентності та адекватності як загальних перекладознавчий категорій. Поняття еквівалентності, як з функціональної, так і зі змістовної точки зору, по-різному визначається теоретиками перекладу, однак більшість підходів зводять дану перекладацьку категорію до двох основних типів: а) еквівалентність, прив'язана до мовних одиниць (класифікації еквівалентів Я. І. Рецкер, В. С. Виноградова та ін), б) еквівалентність, не прив'язана до мовних одиниць. Саме еквівалентність, не прив'язана до мовних одиниць, визнається осяжний, основоположною категорією науки про переведення, нормативним поняттям. У такому трактуванні еквівалентність постає як рівноцінність, «взаімосоответственность» між оригіналом і перекладом, як ступінь функціонального співвідношення різномовних текстів. Найчастіше автори концепцій представляють еквівалентність у вигляді схеми рівнів, що розглядаються в одній площині (Р. Якобсон, Ю. Найда, В. Коллер та ін) або у вигляді ієрархії (А. Д. Швейцер, В. Н. Комісарів). Формалізація таких рівнів залежить від аспектів, які визнаються критично важливими в процесі перекладу і при його аналізі, таких як передача функціонально-ситуативного змісту (В. Н. Комісарів), компоненти знакового процесу (А. Д. Швейцер, О. Каде), реакція одержувача (Ю. Найда), функціональна спрямованість тексту (Р. Якобсон), збереження комунікативного ефекту (представники Лейпцизької школи) та ін

На відміну від закордонного перекладознавства, де кращим є використання терміна «еквівалентність», категорія адекватності зайняла міцне місце у вітчизняній теорії перекладознавства. Незважаючи на ототожнення еквівалентності та адекватності в роботах окремих авторів, це самостійні нормативні поняття, які, однак, взаємопов'язані і тісно переплітаються як у теорії перекладу, так і на практиці. Категорія адекватності об'ємніше еквівалентності, внаслідок чого вона складніше піддається формалізації. Адекватний переклад має бути еквівалентним за визначенням, тому він служить виконанню прагматичної завдання на максимально можливому рівні еквівалентності. Адекватність застосовна до процесу перекладу, і, перш за все, до прагматичної складової такого процесу; разом з тим, найбільші лінгвісти визнають її оцінно-нормативний характер, внаслідок чого критерії адекватності можуть застосовуватися для аналізу результатів перекладацького процесу. Сутність адекватного перекладу трактується по-різному: вона визначається як виконання аналогічної смисловий і художній функції (А. В. Федоров), як відповідність частці дійсності (Я. І. Рецкер), як відповідність комунікативної ситуації (А. Д. Швейцер), як використання замін і відповідностей (Т. Р. Левицька і А. М. Фитерман), як забезпечення необхідної повноти міжмовної комунікації (В. Н. Комісаров). Проте практично всі автори оригінальних концепцій дотримуються думки, що саме збереження змісту і форми оригіналу є невід'ємною рисою адекватного перекладу; при цьому передача змісту з урахуванням прагматичної установки (мети комунікації) є пріоритетною і, за умови об'єктивної необхідності, може диктувати зміна форми оригінального повідомлення.

У другій главі проводиться типологічний аналіз основних теоретичних моделей перекладу, узагальнюються погляди найбільших теоретиків перекладознавства на проблему моделювання перекладу.

Існує чимало описів перекладу як процесу, однак вони носять гіпотетичний, гаданий характер, так як реальний процес переведення здійснюється в мозку перекладача і недоступний для безпосереднього спостереження і всебічного дослідження. З цієї причини вивчення процесу перекладу проводиться за допомогою теоретичних моделей, що описують процес перекладу в цілому або будь-яку його сторону. У лінгвістичній теорії моделі перекладу представляють процес переказу у вигляді ряду розумових операцій над мовними або мовними одиницями, тобто у вигляді лінгвістичних операцій, вибір яких обумовлюється мовними особливостями оригіналу та відповідними явищами в мові перекладу. Моделі процесу перекладу, пропоновані лінгвістами, будуються на основі умоглядних посилок і висновків, самоспостережень перекладачів тощо Будь-яка з моделей перекладу може бути кращою для опису якого-небудь конкретного виду перекладу. І хоча моделювання перекладу носить умовний характер, тому що необов'язково відображає реальні дії перекладача в процесі створення перекладного тексту, це не є причиною відмови від спроб моделювання процесу перекладу, а «лише свідчить про необхідність ще більш суворого, відповідального і доказового підходу до створення подібних схем і описів» (Виноградов, 2001). В.Н. Комісарів також вважає, що розробка теоретичних моделей, які повинні давати найбільш загальний опис процесу перекладу в цілому, пояснювати сутність цього процесу, є однією з найважливіших завдань лінгвістичного перекладознавства (Комісарів, 1972).

Модель перекладу покликана описати послідовність дій, за допомогою яких можна вирішити дану перекладацьку задачу при заданих умовах процесу перекладу. Як вказують теоретики перекладознавства, такий напрям дослідження «дає можливість розкрити динамічні аспекти перекладацької діяльності» (Комісарів, 1980), виявити окремі сторони функціонування лінгвістичного механізму перекладу. Хоча в практичній роботі перекладач може досягти необхідного результату, не дотримуючись ні однієї з відомих моделей перекладу, знання теоретичних моделей може допомогти йому у вирішенні складних перекладацьких завдань. Опис процесу перекладу за допомогою моделей включає два взаємопов'язаних аспекти: 1) загальна характеристика моделі з зазначенням можливої ​​сфери її застосування (пояснювальної сили моделі), 2) типи перекладацьких операцій, що здійснюються в рамках даної моделі.

Найбільш поширеними в даний час моделями процесу перекладу є: семантична, ситуативна (денотативная; формальна), трансформаційна, психолінгвістична, комунікативна, інформативна.

Семантична модель перекладу передбачає вивчення смислової сторони оригінального і перекладного текстів, зіставлення елементів змісту, аналіз його структури, виділення елементарних одиниць та компонентів. У рамках даної моделі зміст (значення) будь-якої одиниці мови представляється у вигляді набору (пучка) більш елементарних смислів; в оригінальному тексті вичленяються елементарні змістовні одиниці та їх компоненти, після чого в мові перекладу їм підбираються рівнозначні або схожі за змістом одиниці. Звичайне зміст будь-якої мовної одиниці розглядається як єдність, що складається з набору елементарних смислових, стилістичних, стильових та інших характеристик, яким підбираються відповідності в мові перекладу. При такому підході процес перекладу здійснюється не стільки на рівні слів і пропозицій, скільки на рівні елементарних змістовних компонентів. Чим вище ступінь збігу таких елементарних смислів у мові оригіналу та перекладу, тим адекватніше переклад.

Інший підхід до семантичної моделі грунтується на ідеях напрямку, що одержав назву «породжує семантика». У рамках цієї моделі виходять з припущення, що різні мови містять набір певних способів вираження ряду змістовних структур і категорій («рух», «перебування в просторі», «володіння» тощо), які є «глибинними» по відношенню до реальних «поверхневим »структурам будь-якої мови (Комісарів, 1973). Семантична модель цього типу дозволяє описувати еквівалентні відносини між великим числом мовних засобів різних мов, приводяться до загальних глибинним категоріям. Системи засобів створюються на основі співвідношення трьох основних класів слів: предикатів, імен і визначників. Процес перекладу в цьому випадку можна представити у вигляді схеми, де на першому етапі одиниці оригіналу зводяться до репрезентируемая ними глибинним змістовним категоріям; тому такі категорії є загальними для двох мов, перехід до них вже є акт перекладу. Після цього глибинні категорії «розгортаються в систему засобів ПЯ, серед яких вибираються одиниці, за складом своїх сем найбільш відповідні вихідним поверхневим одиницям оригіналу» (Комісарів, 1973).

Ситуативна модель перекладу також представлена ​​двома типами: денотативним і формальним. Денотативная модель поширює на процес перекладу лінгвістичні концепції про зв'язок мови і дійсності. Вона має у своїй основі той факт, що незмінною (інваріантної) основою мовних одиниць оригіналу та перекладу є співвіднесеність цих одиниць з предметами, явищами і відносинами реальної дійсності, які в лінгвістиці називають денотатами або референтами. У своїй масі денотати, що представляють навколишнє нас реальну дійсність, універсальні для всього людства; як наслідок, будь-яка мислима ситуація може бути успішно описана за допомогою будь-якого розвиненого мови. Враховуючи, що основний зміст будь-якого повідомлення полягає у відображенні якийсь позамовною ситуації, ситуативна модель перекладу розглядає процес перекладу як процес опису за допомогою ПЯ тій же ситуації, яка описана на ІЄ. Створювані за допомогою мови повідомлення, тобто відрізки мовлення, містять інформацію про таку ситуацію, тобто про деяку сукупності денотатів, поставлених у певні відносини один до одного. Таким чином, в рамках денотативної теорії переклад визначається як процес опису засобами ПЯ ситуації, описаної засобами іноземних мов, як процес заміни матеріальних знаків денотатів (слів) однієї мови знаками іншої мови, співвідносними з тими ж денотатами.

Формальний тип ситуативної моделі пов'язаний з відношенням «ситуація-текст». Він заснований на твердженні про те, що мова оригіналу і мову перекладу мають власні системи значень, або «сітки відносин», в які входять мовні одиниці; ці системи варіюють від мови до мови і є специфічною рисою тієї чи іншої мови. У цьому випадку процес перекладу не полягає в простому перенесенні значень, тому що при описі тотожних ситуацій мови часто використовують різний набір семантичних компонентів, проте між співвідносними висловлюваннями можна інтуїтивно встановити еквівалентні відносини, грунтуючись на тотожності описуваних ситуацій.

Трансформаційна (трансформаційно-семантична) модель використовує теоретичний апарат генеративної граматики. В її основі лежить ідея про мову як чинному механізмі, який здатний за допомогою певного набору правил породжувати нескінченне число граматично правильних висловлювань з обмеженого ряду елементарних «ядерних пропозицій» - найпростіших синтаксичних моделей цієї мови. Від них шляхом серії «трансформацій» (перетворень) утворюються синтаксичні побудови різного ступеня складності, або «поверхневі структури», які використовуються в реальній мовній практиці (Швейцер, 1973). Положення генеративної граматики були використані теоретиками для створення трансформаційної моделі перекладу, тому що перетворення мовних висловлювань складає основний зміст перекладу як процесу. Ця модель базується на припущенні, що при перекладі здійснюється передача значень одиниць оригіналу у вигляді перетворення тексту на ІЄ в текст на ПЯ. У цьому випадку процес перекладу являє собою ряд операцій (перетворень), за допомогою яких перекладач переходить від одиниць ІЄ до одиницям ПЯ, встановлюючи між ними відносини еквівалентності. Трансформаційна модель орієнтована на існування безпосереднього зв'язку між структурами і лексичними одиницями оригіналу та перекладу; співвіднесені одиниці розглядаються як початкове і кінцеве стану перекладацького процесу. У рамках цієї моделі головними визнаються операції по перетворенню «ядерних синтаксичних структур», які, імовірно, збігаються в різних мовах і характеризуються спільністю логіко-синтаксичних зв'язків і лексичного складу. Трансформаційна модель розбиває процес перекладу на три етапи: 1) аналіз вихідних синтаксичних структур і значень лексичних одиниць в межах ІЄ; 2) перенесення, тобто перехід до ядерних структурам і семантичним компонентам мови перекладу; 3) реструктурування, або здійснення трансформацій на ПЯ з ядерного рівня в остаточні, поверхневі структури та одиниці оригіналу.

Щоб найбільш повно відображати реальні дії перекладача, теоретична модель має містити опис психічних процесів, що забезпечують таку діяльність (Комісарів, 1990). Визнання того факту, що переклад - це особливий вид мовної діяльності, дозволяє розглянути його з позицій психолінгвістики. Об'єктом дослідження психолінгвістики є мовна діяльність у цілому, переклад же - це найменш вивчене її прояв з позицій цієї наукової теорії. Такий підхід дозволив розробити психолінгвістичну модель перекладу, в якій для моделювання перекладацького процесу використовуються положення психолінгвістики про структуру мовленнєвої діяльності. Як і в будь-якій людській діяльності, у мовній діяльності людини виділяється кілька етапів. У відповідності з метою мовного акту в говорить формується внутрішня програма майбутнього повідомлення, яка потім розгортається в мовне висловлювання. Цей процес виглядає наступним чином: 1) виникає мотив, який спонукає до дії; 2) з'являється мета, яку людина прагне досягти для задоволення мотиву за допомогою мовного твору; 3) створюється внутрішня програма майбутнього висловлювання; 4) формується висловлювання у внутрішньому мовленні, 5 ) здійснюється вербалізація висловлювання в усній або письмовій мові (Комісарів, 1999). При створенні тексту перекладу перекладач рівним чином здійснює мовну діяльність, тому процес перекладу повинен проходити через ті ж її етапи, але з однією істотною відмінністю: внутрішня програма перекладача не генерується ним самим і складає згорнуте зміст оригіналу. Внутрішня програма існує у формі суб'єктивного коду мовця, тому таке подання процесу перекладу включає два етапи - «переведення» з мови оригіналу на внутрішній код і "переклад" з внутрішнього коду на мову перекладу (Комісарів, 1990). На першому етапі перекладач перетворить («перекладає») осмислене їм зміст оригіналу на свій «мова мозку» у вигляді внутрішньої програми (задуму висловлювання); на другому етапі перекладач розгортає цю програму в текст перекладу на іншій мові, як надходить будь розмовляє цією мовою . Психолінгвістична модель повністю відповідає розумінню перекладу як виду мовленнєвої діяльності. Те, що результатом перекладу є створення мовного твору, дозволяє стверджувати, що психолінгвістична модель мовленнєвої діяльності в цілому правильно описує процес перекладу.

Переклад як комунікативний акт неодноразово розглядався в теорії перекладознавства; відомі багато схем і класифікації, що відображають особливості перекладу як акту двомовної комунікації. Особлива заслуга в теоретичній розробці комунікативного підходу до перекладу належить представникам німецької школи перекладознавства, і найбільшою мірою теоретикам Лейпцизької лінгвістичної школи. Ці плідні ідеї не могли не знайти відображення в проблемі моделювання процесу перекладу, що призвело до створення комунікативної моделі перекладу. Комунікативна модель розглядає процес перекладу як акт двомовної комунікації, в якому виділяються такі елементи: 1) повідомлення, 2) відправник; 3) одержувач; 4) код; 5) канал зв'язку (Виноградов, 2001). Відправник і одержувач - це учасники процесу мовного спілкування (мовець і слухач або автор письмового тексту і читач). Канал зв'язку - це спосіб мовної комунікації, тобто усна або письмова мова або їх жанровий різновид (мова оратора, мова диктора на радіо / телебаченні тощо). Повідомлення позначає мовленнєвий твір чи текст, а код - сукупність правил окремої мови. Схема, яка використовує ці терміни теорії зв'язку, ділить переклад на три фази: 1) комунікація між відправником і перекладачем, 2) Імена коду ІЄ => ПЯ, здійснювана перекладачем, 3) комунікація між перекладачем і одержувачем кінцевого повідомлення (Швейцер, 1973).

При читанні художнього твору читач не може не сприймати певну інформацію, обумовлену тією або іншою формою комунікативної організації повідомлення. До розряду такої інформації належить і те неявне відчуття будь-якого настрою, характеру звучання самого тексту, що забезпечується його розгортанням через окремі пропозиції. Важко не погодитися з тим, що сама форма пропозиції вже володіє певною інформацією. Це дозволяє говорити про необхідність врахування чинника інформації, породжуваної мовними засобами, і пізнання суті текстової організації. Якщо визнати, що основним призначенням тексту є його інформативна цінність, тобто передача за допомогою елементів тексту будь-якого позамовних змісту, то прийняття до відома інформації, супутньої основного комунікативного процесу, виявляється у вищій мірі необхідним. Повідомлення позамовних відомостей і чисто мовна інформація супроводжують і доповнюють один одного в окремих точках текстової структури.

З метою врахування названої інформації створюється інформативна модель перекладу. Вона заснована на твердженні, що будь-який усний чи письмовий текст і його основна одиниця (слово) є носіями різноманітної інформації, яка у свідомості рецептора (перекладача) повинна бути сприйнята й осмислена у всьому обсязі, з усіма смисловими, стилістичними, стильовими, функціональними, ситуативними , естетичними та іншими особливостями (Виноградів, 2001). Цей процес включає сприйняття і розуміння тексту, що відбуваються одночасно з процесом відтворення тексту (перекладу) на основі існуючих інформаційних еквівалентів у мові перекладу; чим вище рівень підготовленості перекладача, тим швидше і успішніше здійснюється цей єдиний перекладацький процес. З позицій інформативною моделі кожен текст в числі інших виконує референциальную (інформативну) функцію. Інформативні одиниці тексту спрямовані на передачу денотативного змісту, а їх функцією є опис у широкому сенсі слова. Найбільш інформативними одиницями визнаються слова, словосполучення, пропозиції та фрагменти; їх втрата у тексті художнього перекладу веде до втрати авторського задуму. Таким чином, апарат інформативною моделі дає підставу стверджувати, що збереження прагматичного значення безпосередньо залежить від передачі денотативного значення.

Як вказують найбільші лінгвісти (В. Н. Комісаров, А. Д. Швейцер, В. С. Виноградов і ін), процес перекладу не можна звести до якої-небудь однієї моделі. Поряд з граматичними трансформаціями, що мають місце при семантичному аналізі вихідного тексту і побудові кінцевого висловлювання, в перекладі знаходять застосування і методи лексико-синтаксичного перефразирования, і семантичні перетворення, і, в ряді випадків, одноетапна процедура знаходження прямих відповідників. При цьому вибір оптимального способу аналізу тексту на ІЄ і побудови тексту на ПЯ залежить від умов міжмовного комунікативного акту.

У третьому розділі розглядаються випадки застосування моделей перекладу, а також основних перекладацьких прийомів (трансформацій) на основі тексту роману Ф.С. Фіцджеральда «Ніч ніжна» і двох його перекладів на російську мову. Перший переклад виконаний Є. Калашникової (у прикладах він позначений як переклад 1), другий - Т. Краснолуцької і Н. Ярошевської (переклад 2).

Як зазначалося, існують два основних підходи до семантичної моделі. Перший пов'язаний з виділенням елементарних семантичних компонентів - цім комунікативно релевантні семи повинні передаватися при перекладі, а нерелевантні семи - опускатися. Завданням перекладача автори даної моделі називають збереження максимальної кількості релевантних сем у перекладі. Другий підхід заснований на внутрішньомовні перефразування, тобто зіставленні елементів ІЄ і ПЯ на базі ряду глибинних структур і категорій, до яких зводиться велика кількість мовних засобів. Представляється доцільним розглянути описувані даним типом моделі «семантичні параметри», спрямовані на збереження смислового тотожності між висловлюваннями ІЄ і ПЯ. Саме ці лексичні функції відрізняють семантичну модель від інших, також використовують принципи семантичного аналізу.

Параметр Incep («починатися») ілюструється такими прикладами:

He called the orchestra leader over to their table; this was a Bahama Negro, conceited and unpleasant, and in a few minutes there was a row. Cf.:

Він жестом підкликав диригента оркестру до свого столика. Диригент був негр з Багамських островів, зарозумілий і несимпатичний, і через п'ять хвилин спалахнув скандал. (Переклад 1)

Він запросив диригента оркестру за свій столик, це був негр з Багам, самовдоволений і неприємний, і через кілька хвилин виникла сварка.

(Переклад 2)

При перекладі вихідного there was a row Є. Калашникова зупинилася на поєднанні «спалахнув скандал», М. Ярошевська - на варіанті «виникла сварка», обидва поєднання відповідають як параметру Incep, так і стилістичної нормі.

Наступний приклад цікавий тим, що один з перекладачів трансформував іменник у ціле підрядне речення для розкриття неоднозначності вихідної лексеми, використавши при цьому семантичний параметр Caus («створити ситуацію»):

Receding from a grief, it seems necessary to retrace the same steps that brought us there. Cf.:

Коли хочеш піти від того, що заподіює біль, здається, буде легше, якщо повториш назад вже раз пройдену дорогу. (Переклад 1)

Коли намагаєшся піти від горя, то чомусь здається, що потрібно проробити весь шлях заново. (Переклад 2)

Автор першого варіанту вирішила передати неоднозначне в даному контексті a grief за допомогою параметра Caus, що визначає поєднання «заподіювати біль». У другому випадку використано пряме відповідність (grief - «горе»), що, однак, стилістично поступається першому перекладу: невизначений артикль перед вихідним іменником, який додає об'ємність цьому поняттю, дещо знижує ступінь «туга» і, як видається, охоплює вже всі біди і нещастя, тобто все, що «заподіює біль».

Наведені приклади свідчать про те, що основною сферою застосування семантичної моделі є лексико-семантичні відносини між відповідними елементами ІЄ і ПЯ, найчастіше виражаються лексемами і словосполученнями, а також змістовні (смислові) зв'язки між семантичними елементами синтаксичної структури в межах однієї мови. Використання цієї моделі допоможе уникнути об'єктивних помилок в області семантичної сполучуваності слів у реченні та зберегти семантичну зв'язність елементів перекладного тексту.

При переведенні в рамках ситуативної моделі враховується співвідношення елементів ПЯ з ситуацією, описаної в оригіналі. Один з перекладів наступного речення є живим прикладом того, що в перекладознавчий літературі називається «помилкові друзі перекладача»:

Merchantmen crawled westward on the horizon; bus boys shouted in the hotel court; the dew dried upon the pines. Cf.:

Уздовж горизонту повзло на захід торгове судно; у дворі готелю перегукувались посудницею; на деревах підсихала роса. (Переклад 1)

На горизонті західним курсом ледве повзла торгове судно, - у дворі готелю чутні були голоси водіїв автобусів, на соснах блищали останні крапельки роси. (Переклад 2)

Англо-російський словник під ред. В.К. Мюллера так перекладає словосполучення bus boy: «помічник офіціанта, що прибирає брудний посуд зі столу в ресторані». В англійському тлумачному словнику Longman Dictionary of English Language and Culture бачимо аналогічну ухвалу: (AmE) «a person employed to help a waiter in a restaurant by taking away used dishes» - досл.: «Працівник, допомагає офіціантові в ресторані прибирати використаний посуд» . Тлумачний словник Collins English Dictionary подає таке: bus boy (US and Canadian) «a waiter's assistant» - досл.: (У США та Канаді) «помічник офіціанта». Є. Калашникова вибрала варіант «посудницею», що цілком точно передає обов'язки згаданих осіб. Однак у перекладі Т. Краснолуцької з'являється «водії автобусів»; такої відповідності не призводить ні один з цілого ряду двомовних словників, що використовуються в даному дослідженні. Можна з достатнім ступенем впевненості говорити про те, що слово bus було прийнято за атрибут і зумовило такий варіант перекладу, хоча сталого словосполучення слід було підібрати потрібний еквівалент.

Цікавий наступний приклад у рамках ситуативної моделі, де один перекладач грунтувався на знанні ситуації і тексту, а другий лише на утриманні словникової статті:

A mile from the sea, where pines give way to dusty poplars, is an isolated railroad stop, whence one June morning in +1925 a victoria brought a woman and her daughter down to Gausses Hotel. Cf.:

У милі на північ, там, де сосни поступаються місцем запиленим тополям, є залізничний полустанок, і з цього полустанку в одне червневе ранок 1925 невеличкий відкритий автомобіль віз до готелю Госса двох жінок, матір і дочку. (Переклад 1)

У милі від моря, там, де сосни поступаються місцем тополям, знаходиться глухий залізничний полустанок, звідки червневого ранку 1925 легкий двомісний екіпаж доставив в готель Госса мати з дочкою. (Переклад 2)

Словник під ред. Мюллера містить наступний переклад іменника victoria: 1) «легкий двомісний екіпаж», 2) «легкова автомашина з відкидним верхом». Англо-російський словник Collins дає наступне визначення: a light four-wheeled horse-drawn carriage with a folding hood, two passenger seats, and a seat in front for the driver, яке збігається з першим значенням у словнику за ред. Мюллера, йому відповідає варіант перекладу Т. Краснолуцької. Однак Є. Калашникова вибрала варіант «невеликий відкритий автомобіль», що співпадає з другим значенням у словнику за ред. Мюллера. Перекладач виходив з тієї ситуації, що у Франції того часу заможні люди переміщалися саме на автомобілях. Це підтверджується і текстом оригіналу: засобом пересування для діючих осіб роману служить автомобіль, але ніяк не екіпаж, запряжений кіньми.

Наступний приклад ілюструє як відповідності, так і розбіжності між денотатами ІЄ і ПЯ:

Lately it has become a summer resort of notable and fashionable people; a decade ago it was almost deserted after its English clientele went north in April. Cf.:

За останні роки багато світських і інші знаменитості облюбували це місце як літнього курорту; але років десять тому життя тут майже завмирала з квітня, коли постійна англійська клієнтура відкочовує на північ. (Переклад 1)

З недавніх пір сюди на літній відпочинок стали стікатися багаті і знамениті, хоча якийсь десяток років тому містечко вимирало, коли жили тут до квітня англійці поверталися додому. (Переклад 2)

Є. Калашникова перевела English clientele дослівно - «англійська клієнтура» (в Оксфордському англо-російською словнику дається наступне відповідність: clientele - «клієнтура»; у словнику за ред. В. К. Мюллера також наводяться варіанти «1) клієнти, 2) постійні відвідувачі »); також у першому перекладі додано атрибут« постійні ». Т. Краснолуцька зупинилася на варіанті «жили тут ... англійці» і не передала французьке запозичення clientele, що видається не зовсім виправданим. Дієслівна (предикативна) група went north в першому варіанті переведена як «відкочовує на північ» (мета надання такої експресивності дієслова went (досл.: «відправлялися») незрозуміла). У другому варіанті оспользовано нейтральне «поверталися», проте лексема north переведена як «додому», що може виводитися з контексту англійського речення (зрозуміло, після відпочинку на півдні, у Франції, англійці повертаються на північ, до Англії, тобто «додому») , але не є еквівалентом і навряд чи може вважатися прикладом успішного перекладу. Також у другому перекладі опущена лексема almost - «майже», збережена в перекладі Є. Калашникової, і з'являється стилістично забарвлене «жили», не відповідає змісту пропозиції в оригіналі. Як видається, даній пропозиції міг бути підібраний інший варіант, який зберігає вихідну структуру і адекватно передає значення лексичних одиниць (тут і далі в дужках без курсиву дається переклад автора дисертаційного дослідження):

(Лише нещодавно він став улюбленим літнім курортом стильних і знаменитих персон; років десять тому ця місцевість набувала майже занедбаний вигляд кожного разу, коли постійна англійська клієнтура поверталася в свої холодні краю з приходом квітня.)

Об'єктом трансформаційної моделі перекладу є перетворення, здійснювані перекладачем при передачі вихідних одиниць і структур з однієї мови на іншу. При цьому найголовнішими вважаються трансформації вихідних пропозицій в ядерні предикативні структури з подальшим розгортанням у предикативні структури ПЯ з урахуванням значень лексичних одиниць оригіналу. Таким чином, теоретичний апарат моделі пов'язаний в основному з виявленням відповідностей між синтаксичними структурами оригіналу і перекладу.

Аналіз перекладу в рамках трансформаційної моделі ілюструється таким прикладом:

Reading the inscription Rosemary burst into sudden tears.

На першому етапі (трансформація в ряд ядерних структур) розбиваємо вихідне речення на найпростіші предикативні структури, одночасно аналізуючи значення лексичних одиниць:

1. Rosemary read the inscription. 2. Rosemary burst into tears. 3. It happened suddenly.

Тепер переведемо отримані елементарні пропозиції, тобто замінимо англійські ядерні структури і семантично спрощені слова відповідними російськими структурами і словами:

1. Розмарі прочитала напис. 2. Розмарі розплакалася. 3. Це сталося раптово.

На третьому етапі відбувається остаточний синтез висловлювання, тобто перехід до структур і лексемам, що найбільш повно відповідає нормам ПЯ і значенням одиниць ИЯ. Простежимо, як був здійснений синтез в перекладах:

Читаючи напис на пам'ятнику, Розмері раптом розридалася. (Переклад 1)

Читаючи напис, Розмарі не змогла стримати сліз. (Переклад 2)

Обидва перекладача реструктурували першу предикативну структуру в дієприкметниковий оборот недоконаного виду, що відповідає початковому обороту Reading the inscription. Лексичні значення також збігаються і підтверджуються словниковими статтями, зокрема, в Oxford Russian Dictionary (to read - «читати», inscription - «напис»). Автор першого варіанту додала оборот «на пам'ятнику», відповідний ситуації в авторському тексті і виведений з попереднього речення (They came out of the neat restored trench, and faced a memorial to the Newfoundland dead.). Друге і третє найпростіші пропозиції, як і в оригіналі, об'єднані в одну предикативну структуру. У першому випадку атрибут sudden замінений на прислівник «раптом». Це викликано тим, що замість «вибухнула раптовими сльозами» було вибрано стилістично адекватний варіант «розридалася», тому одночасність і раптовість дії передані за допомогою названого прислівники. Т. Краснолуцька віддала перевагу антонімічний переклад «не змогла стримати сліз», в ньому не знайшов відображення елемент «раптом», в результаті чого безпідставно загублені і лексична одиниця, і сема «раптовість».

Трансформаційна модель застосовна в тих випадках, коли перекладач зазнає труднощів у розумінні значення вихідного речення або в знаходженні відповідників у мові перекладу, а також має у своєму розпорядженні достатній час для здійснення необхідних трансформацій. Тим не менш, пояснювальна сила і універсальність цієї моделі невелика, тому що вона обмежена рівнем мовних значень. До недоліків даної моделі можна віднести і обов'язковість трудомісткої процедури аналізу, перенесення і реструктурування.

Згідно психолингвистической моделі, переказ проходить три фази - сприйняття, перевираженія і художньої ідентифікації. Однак ці фази відбуваються в мозку перекладача, тому їх опис на основі тексту оригіналу та перекладу недоступне. Також не представляється можливим встановити те, які елементи вихідного змісту передаються за допомогою внутрішньої програми перекладача, як вибирається один з числа можливих шляхів реалізації цієї програми в тексті перекладу, як відбувається її «згортання» і «розгортання» і т.п. У практичному плані, тобто при аналізі та зіставленні реально виконаних перекладів з авторським текстом, дана модель дозволяє з'ясувати ступінь відповідності тексту ПЯ тексту ІЄ згідно «естетичної реакції» перекладача - психологічної складової процесу сприйняття оригіналу, що знаходить безпосереднє відображення в перекладі. Естетична реакція - це результат сприйняття естетичного об'єкта (Виготський, 1998), в даному випадку - тексту художнього твору. Перекладач, виступаючи в ролі рецептора тексту на ІЄ, реагує на естетичний об'єкт, як і будь-який інший читач, що володіє цією мовою; зрозуміло, якісний рівень такої реакції залежить від ступеня володіння цією мовою і ряду інших загальновідомих чинників. Але, на відміну від «простого читача» (рецептора) даного повідомлення (тексту), що говорить на ІЄ, завданням перекладача є передача цього повідомлення (тексту) на ПЯ; при цьому текст повинен викликати адекватну естетичну реакцію у рецептора тексту на ПЯ. Таким чином, відбувається поєднання психологічного (уявне сприйняття естетичного об'єкта та реакція на нього) і лінгвістичного (вираз естетичної реакції за допомогою мовних засобів) чинників при перекладі. Саме це поєднання, серед інших завдань, покликана досліджувати психолінгвістична модель перекладу.

Спробуємо простежити уявну реакцію перекладачів на ситуацію, описану в оригіналі:

A shutter opened suddenly in a room two stories above and an English voice spat distinctly:

"Will you kaindlay stup tucking!" Cf.:

У третьому поверсі зі стуком відчинилося вікно, і голос, явно належав англійцю, прошепелявив:

- Чи не можна тихіше! (Переклад 1)

Двома поверхами вище голосно ляснуло відкрилося вікно, і звідти прошипів, явно хтось з англійців:

- Годі базікати нарешті! (Переклад 2)

Фіцджеральд свідомо наводить репліку Will you kaindlay stup tucking! з спотвореннями написання, одночасно показуючи особливості британського вимови і іронізуючи з приводу цього акценту. Перекладачі не стали спотворювати слова в перекладі, і репліка англійця передана нейтральним «Чи не можна тихіше!» І досить різким «Досить базікати нарешті!». Другий варіант видається надмірно грубим в даному контексті: хоча автор зауваження вкрай незадоволений, він залишається по-англійськи ввічливим навіть в подібній ситуації, що підкреслюється елементом kaindlay (kindly - досл.: «Люб'язно»). На наш погляд, дана пропозиція можна було б перекласти наступним чином:

(Раптово двома поверхами вище відчинилися віконниці, і голос з англійським акцентом чітко прошипів:

- Нье будьете ви льюбезни прьекратіть базікання!)

Таке рішення не безперечно, проте воно дозволяє передати і спотворене написання оригінального висловлювання, і нарочито ввічливий тон незадоволеного людини. Cf. наступні слова того ж англійця, тепер ще більш роздратованого гучним розмовою Розмарі та Кемпіон:

Again the iron shutter parted above and the same British voice said:

"Rilly, this must stup immejetely." Cf.:

Знову стукнуло вікно нагорі, і той самий голос сказав:

- Та що ж це за неподобство, врешті-решт! (Переклад 1)

Нагорі знову брязнуло і пролунало те ж англійське шипіння:

- Та скільки можна! (Переклад 2)

Знову замість чогось грубого кшталт «Заткніться ж ви!» Ображений володар англійського голоси вигукує Rilly, this must stup immejetely. (Досл.: «Справді, це має негайно припинитися».). Як і в попередньому випадку, навмисно викривлене автором вимова стає правильним в обох перекладах, хоча і тут його можна було передати, наприклад, наступним чином:

(Залізні віконниці знову брязнули нагорі, і той же англійський

голос вимовив:

- У самому дьеле, це бьезобразіе має ньемедленно прьекратіться!)

Оцінка естетичної реакції перекладача, вироблена за принципами психолингвистического аналізу, спроможна описати і пояснити багато рішень перекладача; вона дозволяє простежити, як психологічне сприйняття оригінального тексту з усіма його естетичними, стилістичними та мовними особливостями знаходить відображення в перекладі. Дана модель вимагає від перекладача не тільки наявності власної комунікативної інтенції, спрямованої на максимально якісне сприйняття естетичного об'єкта - авторського творіння, а й адекватного розкриття його достоїнств в тексті перекладу. Не можна не погодитися з лінгвістами, що приписують психолингвистической моделі значну роль у подальшому розвитку теорії перекладу.

Комунікативна модель заснована на розгляді перекладу як комунікативного акту; вона використовує терміни теорії зв'язку і ділить процес перекладу на три фази: комунікацію між відправником повідомлення і перекладачем, міну коду, здійснювану перекладачем, і комунікацію між перекладачем і одержувачем повідомлення. Ця модель всебічно розроблена в теоретичному плані і звертає увагу на важливі складові перекладу як акту двомовної комунікації. Однак, як і у випадку психолингвистической моделі перекладу, комунікативна модель спрямована на теоретичний опис процесу перекладу, пояснення його сутності, внаслідок чого названі фази неможливо простежити на фактичному матеріалі, тобто при зіставленні текстів оригіналу і перекладу. Все ж таки цей тип моделі перекладу можна використовувати для практичного аналізу, а саме на предмет збереження комунікативного ефекту, виробленого на рецепторів оригіналу та його перекладу.

Наступний приклад ілюструє те, як лише один з двох перекладачів вловив ідею автора, підтверджувану контекстом всього твору:

For her sake trains began their run at Chicago and traversed the round belly of the continent to California ... Cf.:

Заради неї мчали поїзди по круглому череву континенту, починаючи свій біг у Чикаго і закінчуючи в Каліфорнії ... (переклад 1)

Для неї та таких, як вона, потяги починали свій біг з Чикаго і закінчували його в самому череві континенту, в Каліфорнії ... (переклад 2)

Є. Калашникова передала the round belly of the continent як «круглий черево континенту» - саме «черево», а не «живіт», підкреслюючи тим самим, «який бомбою вибухає» серед зовнішнього лоску, навколишнього подружжя Дайверів, цей «грубий спосіб, ... видає саму суть цього ситого, причепурені благополуччя »(Галь, 1987). Другий переклад не відрізняється таким же відповідністю авторському образу, який несе певний комунікативний задум. Замість «круглого черева» - «саме черево»; такий варіант не можна визнати вдалим через низку смислових невідповідностей. Круглий живіт (або черево), швидше, випирає назовні, в той час як черево - це те, що всередині живота, і круглим його назвати важко (все одно що «круглі нутрощі»). Однак це не викликало сумнівів у автора перекладу, тому що сама сема «круглий» в перекладі втрачена. Далі чревом називається Каліфорнія («у самому череві континенту, в Каліфорнії»), що також не відповідає авторському тексту: в оригіналі поїзда (trains) починали свій біг (began their run) в Чикаго, перетинали (traversed) «круглий живіт континенту» і потрапляли до Каліфорнії (to California). Отже, Каліфорнія метафоричним «животом (або« черевом ») континенту» за задумом автора не була (не можна ж щось перетнути і в результаті потрапити в це ж місце); цей висновок підтверджується першим варіантом перекладу. На цій підставі можна говорити про явне порушення комунікативної інтенції автора, що спричинило за собою неадекватні зміни в тексті перекладу, як формальні, так і смислові.

До випадків необхідного збереження комунікативного ефекту відноситься переклад гри слів, каламбурів, алітерацій, фразеологізмів та інших «складних друзів перекладача». Прагнення до їх передачі може призвести до певних модифікацій денотативного значення (Швейцер, 1973), проте саме в цій ситуації часто перевіряється майстерність перекладача. Наступний приклад згадує Нора Галь, підкреслюючи виявлений талант Є. Калашникової, автора першого перекладу:

They lived on the even tenor found advisable in the experience of old families of the Western world, brought up rather than brought out. Cf.:

Вони звикли до розміреного укладу, прийнятому в гарних будинках на Заході, і виховання не перетворилося для них у випробування. (Переклад 1)

Вони жили по розміреного укладу, запозиченого з досвіду старих сімейств на Заході, швидше виховуємо, ніж вивозяться у світ. (Переклад 2)

Є. Калашникова використовувала як основи вихідне причастя brought up, перетворила його в іменник «виховання» і на його основі відтворила гру слів, важко заперечувати, що знахідка перекладача допомогла передати ситуацію, настрій авторського тексту, тобто якраз сприяла збереженню комунікативного ефекту. М. Ярошевська не стала міняти вихідну структуру і використовувала причастя. Переклад цієї частини пропозиції можна визнати еквівалентній на рівні словесних знаків і граматичних значень, проте адекватним цей варіант визнати складно: ні про яку гру слів у перекладі говорити не доводиться.

Слід зазначити, що передача комунікативної інтенції автора і збереження комунікативного ефекту є невід'ємними умовами досягнення адекватності при перекладі; нездатність відобразити специфічні елементи вихідного сенсу ведуть до серйозних порушень в тексті перекладу, а, отже, до зниження загального ступеня адекватності тексту як одиниці перекладу.

Інформативна модель описує дії перекладача з позицій передачі елементів оригіналу, несучих інформативну функцію, тобто повідомляють найрізноманітнішу інформацію. Даний тип моделі не покликаний виділяти змістовні компоненти або глибинні категорії; при перекладі художнього тексту релевантними виявляються відносини між лексемами і словосполученнями ІЄ і ПЯ, а саме їх збереження або втрата в тексті перекладу:

Her fine forehead sloped gently up to where her hair, bordering it like an armorial shield, burst into lovelocks and waves and curlicues of ash blonde and gold. Cf.:

Похилий лоб м'яко закруглюються догори, і волосся, обрамляли його, раптом розсипалися хвилями, локонами, завитками попелясто-золотистого відтінку. (Переклад 1)

Чистий лоб обрамовувала шапка пишних кучерявого волосся попелясто-золотистого відтінку. (Переклад 2)

Предикативне група sloped gently up в першому варіанті адекватно передана як «м'яко закруглюються догори», у другому варіанті вся група відсутня. Порівняльний оборот like an armorial shield, що допомагає точно уявити зачіску, а, отже, і зовнішність героїні роману, ніяк не відображено вже в обох перекладах, що веде до втрати авторського задуму. У другому перекладі лоб Розмарі обрамляє «шапка» волосся; це ніяк не співвідноситься з авторським епітетом armorial shield. Група burst into lovelocks and waves and curlicues переведена Є. Калашникової як «розсипалися хвилями, локонами, завитками», що є еквівалентним перекладом, тому що вибір лексем підтверджується статтями в найбільших словниках. Перерахування трьох іменників за допомогою союзів і (не союзу «і ..., і») не застосовується у російській мові, тому спілки в перекладі замінені комами. Долучення елемент «раптом», що підкреслює категорію доконаного виду, а також виражає семи «починальність» і «раптовість», які імпліціровано в дієслові burst. Автор другого перекладу замінила три вихідних іменників двома атрибутами («пишних кучерявого волосся»); в цілому не аналізуючи таке рішення перекладача, досить відзначити, що частинки загального сенсу перебувають лише між curlicues («завитки») і «кучерявих», а така властивість як «пишність» («об'ємність») не міститься в одиницях оригіналу. Обидва перекладача передали означальні оборот ash blonde and gold як «попелясто-золотистого відтінку», внаслідок чого втрачено елемент blonde. У цьому випадку представляється можливим наступний варіант перекладу цієї пропозиції:

(Її витончений лоб м'яко закруглюються догори, і волосся, обрамляли його немов гербовий щит, розсипалися локонами, хвилями, завитками світло-попелястого кольору з золотавим відливом.)

Інформативна модель перекладу пред'являє жорсткі вимоги до збереження інформативних елементів оригіналу; її використання спонукає перекладача до передачі максимального числа одиниць ІЄ з урахуванням їх смислового та інформативного змісту. Разом з тим, даний тип моделі не враховує необхідність зміни форми та об'єму вихідних одиниць для передачі комунікативної інтенції автора та адекватного описи вихідної ситуації.

Незважаючи на те, що теоретичний апарат деяких моделей детально розроблений, на практиці їх застосовувати досить складно, так само як і аналізувати з їх допомогою вже виконані переклади. Далеко не завжди перекладач буде здійснювати весь набір дій, передбачений окремою моделлю, тому що це може призвести до надмірності, громіздкість в перекладі; ще складніше описати ряд розумових операцій, що дозволяють йому перейти від повідомлення (тексту) ІЄ до повідомлення (тексту) ПЯ. Саме тому для адекватного моделювання перекладацького акту найчастіше необхідно вдаватися до допомоги відразу декількох моделей. У прагненні до адекватності художнього перекладу слід використовувати комплексну модель перекладу, що об'єднує різні принципи й аспекти моделювання перекладу. Апарат такої моделі повинен враховувати положення: а) семантичної моделі, яка встановлює чітке співвідношення між засобами іноземних мов і ПЯ; б) ситуативної моделі, що визначає закономірності вибору конкретного мовного кошти з числа допустимих системою і нормами мови в умовах даного контексту і ситуації, в) комунікативної моделі , що передбачає збереження комунікативного ефекту оригіналу і досягнення максимально можливої ​​еквівалентності елементів оригіналу і перекладу.

Крім дедуктивних моделей перекладу, що представляють процес перекладу в загальній формі, використовується інший спосіб опису процесу перекладу, який полягає в аналізі більш конкретних операцій, що дозволяють перекладачу на практиці здійснювати перехід від оригіналу до перекладу. Відношення між вихідним відрізком ІЄ і отриманим відрізком ПЯ можна представити як перетворення (трансформацію) першого у другий, що реалізовується за певними правилами і відповідно до норм мови перекладу. Подібні перекладацькі трансформації називаються прийомами перекладу, які використовуються для виконання окремої перекладацької задачі.

Щодо перекладацького процесу трансформації розглядаються не в статичному плані (як засіб аналізу відносин між вихідними одиницями та їх словниковими відповідниками), а в динамічному плані (як способи перекладу, які можуть бути використані при перекладі у тих випадках, коли словникове відповідність відсутній або не може бути використана у цьому контексті). Залежно від характеру одиниць оригіналу, які розглядаються як вихідні в операції перетворення, автор поділяє перекладацькі трансформації на лексичні та граматичні. Крім них виділяються комплексні лексико-граматичні трансформації; ці перетворення, або направлені на лексичні та граматичні одиниці оригіналу одночасно, або є міжрівневих, здійснюючи перехід від лексичних одиниць до граматичним і навпаки. Слід зазначити, що перекладацькі трансформації не спростовують положення теоретичних моделей, а навпаки, реалізують ці положення теорії перекладу на практиці.

Основні типи лексичних трансформацій, що застосовуються в процесі перекладу, включають наступні прийоми: перекладацьке транскрибування, транслітерацію, калькування, лексико-семантичні заміни (конкретизацію, генералізацію, модуляцію). До найбільш поширеним граматичним трансформаціям відносяться: синтаксичне уподібнення (дослівний переклад), членування пропозиції, об'єднання пропозицій, граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена речення). До комплексних лексико-граматичним трансформаціям належать антонімічний переклад, експлікація (описовий переклад) і компенсація (Комісарів, 1990). Слід зазначити, що перекладацькі трансформації не спростовують положення теоретичних моделей, а навпаки, реалізують ці положення теорії перекладу на практиці.

У наступному прикладі привертають увагу відразу кілька типів перекладацьких трансформацій - граматичні заміни, лексичні опущення, модуляція:

She floated face down for a few yards and finding it shallow staggered to her feet and plodded forward, dragging slim legs like weights against the resistance of the water. Cf.:

Пропливши кілька ярдів, вона відчула, що зачіпає дно, стала на ноги і пішла, із зусиллям долаючи стегнами опір води. (Переклад 1)

Пропливши кілька ярдів, відчула мілину і, ставши на ноги, пішла вперед, долаючи опір води. (Переклад 2)

Обидва перекладача вдалися до опущення обставини способу дії face down, порахувавши, що відсутність згадки про стиль плавання «на спині» буде автоматично сприйнято російськомовним читачем як вказівку на те, що Розмарі пливла звичним способом, тобто «Обличчям вниз», а проте таке сприйняття не можна назвати безумовним, а інформативний елемент оригіналу залишається загубленим. У першому варіанті пропущено атрибут slim, а в другому вже slim legs. Порівняльний оборот like weights не збережено в обох варіантах; хоча Є. Калашникова ввела обставина «з зусиллям», воно представляється не зовсім адекватним засобом передачі авторського порівняння «як гирі». Предикативне група staggered to her feet в обох перекладах позбавлена ​​семи «хиткість / нестійкість» (пор. статтю в тлумачному словнику Longman: stagger - to walk or move unsteadily and with great difficulty, almost falling) і замінена нейтральними «стала на ноги» / « ставши на ноги ». На наш погляд, цю пропозицію можна було б перекласти наступним чином:

(Вона пропливла обличчям вниз кілька ярдів, потім відчула мілину і, похитнулась, стала на ноги і з зусиллям пішла вперед, тягнучи стрункі ноги як гирі через опір води.)

Виходячи з твердження про те, що головна мета перекладу - досягнення адекватності, можна сформулювати одне з основних завдань перекладача, який прагне до адекватності: вміле здійснення необхідних перекладацьких трансформацій, спрямованих на те, щоб текст перекладу якомога точніше передавав інформацію, закладену в тексті оригіналу, з дотриманням відповідних норм ПЯ. Як свідчить проведений аналіз, у процесі перекладацької діяльності трансформації найчастіше бувають змішаного типу, тобто носять складний, комплексний характер.

Практичне дослідження та порівняльний аналіз тексту роману «Ніч ніжна» і його перекладів дозволяє зробити висновок, що перекладачі не завжди вдаються до допомоги теоретичних моделей для аналізу вихідного тексту і побудови висловлювання на ПЯ. Найчастіше перекладацькі рішення не відповідають принципам моделювання перекладу, або навіть прямо спростовуються ними. У цілому, як показав аналіз фактичного матеріалу, адекватність перекладу залежить від професійного рівня перекладача, досвіду перекладів художніх творів, від повноти естетичної реакції та наявності власної комунікативної інтенції, спрямованої на вичерпну передачу змісту оригіналу відповідно з формальними особливостями і нормами мови, що перекладає.

У висновку підсумовуються основні положення роботи, узагальнюються отримані результати і підводяться підсумки проведеного дослідження. Відзначається, що опис принципів моделювання перекладу і подальша розробка теоретичних моделей входять в ряд найважливіших завдань перекладознавства.

Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях:

Адекватність / еквівалентність: спільне та відмінне. / / Дискурсивне простір: еволюція та інтерпретації. / Екологічний вісник наукових центрів Чорноморського економічного співробітництва. - Додаток № 2. Краснодар: 2006. - С.121-125.

Критерії еквівалентності у розробках з зарубіжній лінгвістиці. / / Освіта - Наука - Творчість. Вип. № 3. Армавір: 2006. - С.91-97.

Російське перекладознавство та теорії еквівалентності. / / Збірник наукових статей. / Додаток до журналу «Освіта - Наука - Творчість» Адигський (Черкеської) міжнародної академії наук. Вип. № 8. Нальчик - Армавір: 2005. - С.62-69.

Еквівалентність як провідне поняття перекладознавства. / / Соціальні та гуманітарні науки. / Додаток до журналу «Вісник МГОУ» Московського державного відкритого університету. Вип. № 10. М.: 2005. - С.20-35.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Стаття
116.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Переклад дипломатичної документації з англійської мови на російську мову
Особливості перекладу абревіатур та скорочень з англійської на російську мову
Переклад англійської усної мови на російську мову на прикладі мистецтв
Переклад англійської усної мови на російську мову на прикладі художніх фільмів
Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову
Додаток при перекладі з англійської мови
Структурно-семантичний аспект емотивної компетенції автора
Чи хороший російську мову
Цікавий російську мову

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru