додати матеріал


приховати рекламу

Автоматизація трансформації звітності з РСБО в МСФЗ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема: Автоматизація трансформації звітності з РСБО в МСФЗ

План:

 1. Автоматизація трансформації звітності

 2. Програмні продукти, що реалізують підготовку паралельної звітності в МСФЗ

а) Інтегрована система управління підприємством «Галактика»

б) «1С: Підприємство 8»

в) Складання звітності за МСФЗ у конфігурації «Управління виробничим підприємством (УПП)»

г) Програма «Інотек Бухгалтер Вестерн»

д) ERP Моноліт SQL

е) «Контур Корпорація. Звітність за МСФЗ »

1. Автоматизація трансформації звітності

Метод паралельного обліку.

При методі паралельного обліку користувачем в систему вводяться первинні документи. На підставі цих документів програма формує записи (проводки) в декількох облікових регістрах (головних книгах), кількість яких відповідає кількості одночасно підтримуваних облікових стандартів. При цьому один документ може породжувати запису одночасно в декількох стандартах, а також породжувати записи в одних стандартах, але не породжувати в інших.

Як правило, в цьому випадку в системі підтримується декілька планів рахунків - окремий план рахунків для кожного підтримуваного стандарту. Також можливе використання плану рахунків складної структури, на якому будується загальне безліч записів, яке згодом інтерпретується в різний спосіб для формування фінансової звітності за різними стандартами. У кінці звітного періоду на підставі облікових даних, представлених в регістрах, виконуються процедури закриття рахунків та інші завершальні операції для кожного з реалізованих стандартів. І на підставі цих даних формується звітність. Тобто для методу паралельного обліку характерно те, що вихідні дані є загальними для всіх облікових стандартів - це первинні документи, включаючи бухгалтерські довідки. Записи в різних облікових регістрах формуються одночасно і паралельно, тобто всі регістри, а отже, і стандарти обліку - рівноправні. Звітність в різних стандартах формується незалежно по даних кожного з регістрів. Кількість планів рахунків (регістрів обліку). Важливою особливістю розглянутого підходу є те, що бухгалтерські записи проводяться одночасно в декількох облікових регістрах на підставі єдиного документопотока. Тим самим забезпечується однократність введення кожного первинного документа і множинність способів його відображення в різних системах обліку. Якщо програма не передбачає обмежень на кількість одночасно підтримуваних планів рахунків (регістрів обліку), то, по суті, можна говорити про те, що така програма здатна вести паралельний облік в необмеженій кількості стандартів. Якщо в програмі є засоби настройки правил формування звітів на підставі даних регістрів і довідників системи, то Програма в змозі готувати звітність в різних стандартах. Але це лише потенційна можливість. Для її реалізації, як мінімум, необхідно налаштувати плани рахунків для кожного зі стандартів, передбачити (налаштувати) засоби для введення господарських операцій та їх паралельного відображення у всіх планах рахунків, для кожного з реалізованих стандартів. І, нарешті, передбачити процедури формування комплектів звітності (часто включає додаткові додатки) по кожному із стандартів на основі даних, що містяться в регістрах, що відносяться до кожного з підтримуваних стандартів.

Перш за все, важливо з'ясувати:

1) чи є попередньо налаштований План рахунків для відповідного додаткового стандарту обліку.

У плані рахунків для МСФЗ можуть бути присутніми рахунки, яких немає в російському плані рахунків. До них відносяться, зокрема, «Грошові кошти з обмеженнями», «Частка меншості», рахунки для обліку різних резервів і багато інших. Іноді план рахунків включається в програму виключно як зразок і не передбачає його використання для реального ведення обліку;

2) чи є в складі програми кошти введення найбільш господарських операцій, що забезпечують їх паралельне відбиття в різних планах рахунків (регістрах обліку). Зазвичай такими засобами у програмах є попередньо налаштовані шаблони типових операцій, форми введення первинних документів, автоматично формують записи в декількох регістрах за правилами, що визначаються відповідними стандартами. (Звичайно, при цьому залишиться частина операцій, які користувачеві напевно доведеться донастроіть самостійно за допомогою наявних у програмі механізмів. У зв'язку з чим важливо звернути увагу на те, які кошти налаштування шаблонів типових операцій чи первинних документів відкриті для користувача, наскільки ці кошти доступні для самостійного використання бухгалтером. Можливо, введення якихось операцій доведеться здійснювати вручну безпосереднім відображенням записів у відповідних облікових регістрах.);

3) які звіти, що випливають з вимог стандарту, вже налаштовані і можуть бути сформовані в автоматичному режимі на підставі даних, зафіксованих в облікових регістрах і довідниках системи. Які звіти повинні бути донастроіть, які кошти налаштування для цього є в програмі і наскільки ці кошти доступні для використання кінцевим користувачем.

Кількість валют. Під даною характеристикою розуміється не те, яка кількість валют із зазначенням їх курсів може зберігати система, але то кількість валют, в яких може бути відображена одна господарська операція. Для забезпечення можливих потреб, пов'язаних з урахуванням додаткових стандартах, зокрема МСФЗ, потрібно, щоб програма дозволяла відображати операцію у валюті регламентованого обліку (для нас це рублі), у валюті звітності (наприклад, якщо звітність за МСФЗ формується не в рублях) і у валюті операції, якщо сума господарської операції представлена ​​в іноземній валюті. Зауважимо, що валют звітності може бути декілька, якщо, наприклад, різним користувачам звітності за МСФЗ потрібно подавати звітність в різних валютах.

Тут також важливо відзначити, що програма повинна не тільки надавати можливість відображення сум операцій в декількох валютах, а й мати механізмами, що дозволяють виконувати розрахунок, перерахунок цих сум у відповідності з правилами стандартів з історичного або поточним курсом. Якщо в якості валюти звітності обрана одна з іноземних валют, то потрібно буде провести перерахунок даних з валюти регламентованого обліку в цю валюту. Якщо готується звітність за МСФЗ, то при виконанні цієї процедури необхідно керуватися МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів». Відповідно до цього документа всі статті балансу діляться на монетарні (грошові) і немонетарні (негрошові). До перших відносяться статті грошових коштів і розрахунків, до других - всі інші. Грошові рахунки перераховуються за курсом на дату складання звітності, негрошові - за історичним курсом. Якщо програма робить перерахунок сум тільки лише на дату операції, це може призвести до спотворення звітності. Нарешті, в російському обліку може не бути деяких операцій, які повинні бути відображені у звітності за МСФЗ, наприклад, поправки на гіперінфляцію.

Структура компанії. Для складання консолідованої звітності важливо, щоб програма мала можливість представляти інформацію про групи взаємопов'язаних компаній. Допустима кількість груп може бути обмежене лише однією групою, деяким певним максимально допустимим числом або не обмежено. До складу груп входять організації, між якими існують певні зв'язки. Як правило, програми не обмежують кількість організацій входять до складу групи. Але в той же час важливо, щоб програма відбивала можливі види зв'язків між парами організацій, що входять до групи: дочірня організація, материнська організація, залежна організація, спільно контрольована організація, контролююча організація в рамках спільного контролю. При наявності в програмі можливості створення декількох груп компаній також необхідно, щоб одна компанія могла б входити в різні групи. Створення бюджетів і прогнозів. Позитивним моментом є можливість програми створювати і / або зберігати інформацію про бюджети і прогнозах. Наприклад, згідно з МСФЗ 36 «Знецінення активів» оцінки майбутніх припливів і відтоків виконуються на основі фінансових прогнозів бюджету компанії, затверджених керівництвом. Прогнози потоків грошових коштів до кінця терміну корисної служби активу оцінюються шляхом екстраполяції прогнозів потоків грошових коштів, заснованих на фінансових кошторисах, прогнозних оцінках, які використовують темп зростання для наступних років.

Метод трансляції проводок (записів)

Для методу трансляції проводок (записів) первинними є дані, зафіксовані в регістрах, складених за російськими правилами. На їх основі програма за таблицями відповідності робить переклад (трансляцію) записів з одного облікового стандарту в інший або інші облікові стандарти. Відповідно, для кожного стандарту повинен бути передбачений свій План рахунків, свої облікові регістри і таблиці відповідності рахунків, що належать різним Планам рахунків. Програма автоматично робить переклад (трансляцію) записів з вихідного облікового регістру в записі, що належать іншому Плану рахунків, у відповідні йому регістрів обліку. Відповідно, при використанні методу трансляції проводок програма, так само як і в методі паралельного обліку, повинна підтримувати декілька планів рахунків, облікових регістрів. Відмінність полягає в тому, що проводки (записи) у додатковий регістр обліку, наприклад, для обліку за правилами МСФЗ, потрапляють не відразу в момент введення господарської операції, а лише при виконанні регламентної операції трансляції проводок. Перерахунок сум операцій з відповідних курсів також здійснюється в процесі трансляції. Проблема полягає в тому, що в МСФЗ є операції, для яких немає аналогів в російському обліку. Ці операції не можуть бути отримані безпосередньо механізмом трансляції, оскільки для нього немає необхідного вихідного матеріалу. У зв'язку з цим буде потрібно введення додаткових записів, що усувають ці розходження. Цей введення, залежно від особливостей програми, може бути виконаний з використанням різних механізмів: спеціалізованих документів, бухгалтерських довідок, типових операцій, ручних операцій або їх поєднання. Після виконання зазначених операцій в кінці звітного періоду виконуються процедури закриття рахунків і формується звітність. Фінальна частина, пов'язана з формуванням звітності, аналогічна попередньому методу. На підставі записів, представлених в регістрі обліку по МСФО, програма формує комплект звітності, приміток у відповідному стандарті. Для даного методу характерно, що первинним є облік за російськими стандартами. Протягом звітного періоду (періодів) облікові дані відображаються у регістрах обліку за РСБО. У кінці звітного періоду запису, сформовані відповідно до РСБО, переводяться в записі, що відповідають правилам МСФЗ. Після цього за записами з регістрів МСФЗ виконуються регламентні операції по закриттю рахунків та формування фінансових результатів. На підставі цієї інформації формується підсумкова фінансова звітність.

Метод трансформації звітності

Основними вхідними даними для цього методу є показники бухгалтерської звітності, складеної за російськими правилами. Однак для реалізації методу цієї інформації недостатньо. Необхідна додаткова інформація, що дозволяє «виправити» показники російської звітності, привівши їх до того виду і складу, який передбачений міжнародними стандартами. Введення поправок (еджастментов) може бути реалізований по-різному, в залежності від конкретної програми.

Технічно поправки зазвичай реалізуються у вигляді коригувальних записів, в яких в ролі кореспондуючих рахунків виступають статті звітності.

Сума запису представляє собою суму коригування. Відповідно, на цю суму збільшується стаття, зазначена за дебетом такого запису, і зменшується оцінка статті, зазначеної в кредиті запису.

Слід мати на увазі, що не існує якогось універсального набору коригувань для трансформації звітності, припустимо, з РСБО в МСФЗ. Кількість і зміст коректувань визначається індивідуально, в залежності від відповідності або невідповідності правил обліку за різними стандартами для господарських операцій конкретного підприємства.

Якщо в якості валюти звітності, одержуваної в результаті трансформації, обрана валюта, відмінна від валюти російської звітності, то буде потрібно перерахунок скоригованих показників у цю валюту. Якщо готується звітність за МСФЗ, то за основу такої процедури береться МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів». Відповідно до означених стандартом монетарні статті перераховуються за курсом на дату складання звітності, немонетарні - за історичним курсом. Для цього також необхідна додаткова інформація про здійснені операції. Що стосується звіту про прибутки та збитки та звіту про рух грошових коштів, то до їх статтями застосовується середній (або середньозважений) курс за період. Тобто рішення про необхідність тієї чи іншої коригування приймається на основі аналізу здійснених операцій, первинних документів, нормативно-довідкової інформації і т.п. Цей процес важко формалізуємо і, відповідно, погано піддається автоматизації. Однак якщо трансформація звітності реалізується в середовищі бухгалтерської програми, в якій ведеться бухгалтерський облік за російськими стандартами, то додаткова інформація може бути отримана з первинних документів, записів, довідників. Якщо програма орієнтована виключно на реалізацію функцій трансформації звітності, то в ній може бути передбачено імпорт записів з облікової системи, введення аналітичних відомостей за статтями балансу й інша інформація. Від того, як організований введення поправок, яка інформація використовується для формування поправок, в кінцевому підсумку будуть залежати рівень автоматизації виконуваних робіт, точність перекладу звітності, ризик виникнення помилок, трудомісткість робіт, вплив на результат суб'єктивного людського фактора і т.п.

Підводячи підсумок сказаному, відзначимо, що безпосередня трансформація російської звітності у звітність МСФЗ неможлива. Для отримання звітності за МСФЗ завжди потрібно звертатися до додаткової інформації. Будь-який з розглянутих способів формування звітності за МСФЗ використовує дані бухгалтерського обліку про здійснені операції. У зв'язку з цим найбільш природним чином формування звітності в МСФЗ реалізується в програмних продуктах автоматизації бухгалтерського обліку. Причому суто облікової інформації, що міститься в бухгалтерських записах, може виявитися недостатньо, особливо для формування приміток до звітів. Для цього буде потрібно залучення інформації довідкового характеру про об'єкти обліку, облікових політиках, первинних документів. У зв'язку з цим реалізація підготовки паралельної звітності найбільш ефективно проходить в інтегрованих системах управління підприємствами. Тоді при формуванні фінансових звітів за МСФЗ і приміток до них використовується інформація, що зберігається в спеціалізованих модулях системи, таких, як «Основні засоби», «Матеріальні виробничі запаси», «Зарплата і кадри», «Управління закупівлями / продажами», «Бюджетування» , і т.п. Використання цієї інформації дозволяє підвищити рівень автоматизації функцій з підготовки паралельної звітності.

Трансформаційні програми вимагають уведення всієї необхідної додаткової інформації через механізми імпорту інформації з облікових або управлінських систем. В іншому випадку буде потрібно використання ручного введення коректувань на основі додаткового аналізу інформації фахівцем, експертом.

2. Програмні продукти, що реалізують підготовку паралельної звітності в МСФЗ

1. Інтегрована система управління підприємством «Галактика»

Інтегрована система управління підприємством «Галактика» - складна багатофункціональна система управління підприємствами / холдингами, що позиціонується розробниками як система, що відноситься до класу ERP. Поряд з реалізацією широкого спектру управлінських функцій система дозволяє вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність, що відповідає вимогам РСБО, а також МСФЗ - International Accounting Standard (МСФЗ - IAS) і Загальноприйнятим обліковими принципами - General Accepted Accounting Principles (US GAAP). Програма підтримує всі три методи трансформації фінансової звітності з російських стандартів в інші облікові стандарти: паралельний облік, трансляція проводок, трансформація звітності.

Метод паралельного обліку. Суть реалізації даного методу полягає в наступному. Для кожного виду первинних господарських документів створюються шаблони формування записів - типові господарські операції (Тхо). Можна створити безліч шаблонів, що відповідають різним господарським операціям. У рамках одного шаблону можна налаштувати формування записів у кількох регістрах обліку, наприклад, для РСБО, МСФЗ, GAAP. Формування записів виконується за допомогою процедури розноски, коли до первинного документа «прив'язується» Тхо і створюються бухгалтерські записи згідно шаблоном. У значній більшості випадків запису одночасно формуються в усіх планах рахунків, для яких налаштовані шаблони, але в ряді випадків запису формуються окремо по регістрах обліку різними первинними документами або в різні моменти часу. До платіжних і деяким іншим видам документів можна прив'язувати Тхо безпосередньо у вікні редагування документа. Щоб сформувати фінансову звітність методом паралельного обліку, необхідно:

-Налаштувати Тхо для рознесення первинних документів, створивши шаблони для декількох планів рахунків;

-Виконати рознесення відразу у всіх планах рахунків, для яких є шаблони;

-В кінці звітного періоду індивідуально для кожного плану рахунків виконати: коригувальні записи за правилами для МСФЗ та процедуру закриття рахунків для усіх використовуваних планів згідно з правилами відповідних стандартів;

-Налаштувати форми звітів і отримати підсумкову звітність.

При налаштуванні форм бухгалтерської звітності (РАТ-форм) є можливість відображення даних у будь-якої заданої валюті. При налаштуванні звітів можна створити декілька їх ідентичних варіантів, але на різних іноземних мовах. Метод трансляції проводок (записів) - ще один проект, реалізований в «Галактиці» спосіб отримання звітності за МСФЗ на основі даних обліку РСБО.

Метод реалізується за допомогою такою технологією:

розробляється структура плану рахунків для ведення обліку за МСФЗ;

розробляється і настроюється таблиця відповідності синтетичних (аналітичних) розрізів між планами рахунків;

в автоматичному режимі проводиться трансляція проводок - на основі таблиці відповідності і таблиці сальдо за даними обліку РСБО за звітний (податковий) період система генерує таблицю сальдо в плані рахунків для обліку за МСФЗ;

виробляється введення і реєстрація коригуючих записів у плані рахунків для обліку за МСФЗ;

виконується закриття рахунків у плані рахунків для обліку за МСФЗ;

налаштовуються форми бухгалтерської звітності з розкриттям статей відповідно до вимог МСФЗ на основі прийнятої структури даних у плані рахунків для обліку за МСФЗ (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух капіталу, Звіт про рух грошових коштів).

У відповідності зі стандартами обліку звітність по РСБУ формується в рублях, за МСФЗ - у функціональній валюті, яка може відрізнятися від рублів.

Для виконання методу в системі використовується наступний прийом:

первинні документи в системі реєструються у валюті операції;

для РСБО запису формуються і в рублях, і у валюті, але в описі структури плану рахунків для кожного використовуваного розрізу обліку використовується ознака Сальдо в різних валютах конвертувати в національну грошову одиницю (НДЕ).

Таким чином, в даних російського обліку еквівалент сум у валюті носить службовий характер і не відображається у звітності, але використовується в процедурі трансляції проводок (записів), де є вже основною інформацією, яку переносять План рахунків для «міжнародного обліку», в якому всі дані відображаються у функціональній валюті.

Перед закриттям рахунків у новому плані повинні бути сформовані специфічні операції, обумовлені вимогами МСФЗ, але відсутніми серед вихідних записів у плані рахунків РСБО.

При налаштуванні форм бухгалтерської звітності, так само як і в попередньому випадку, є можливість відображення даних у будь-якої заданої валюті. При налаштуванні звітів можна створити кілька ідентичних варіантів, але на різних іноземних мовах.

Метод трансформації звітності. Основними вхідними даними для цього методу є готова сформована бухгалтерська звітність за правилами РСБО, але фактично для реалізації методу в системі на момент формування звітності повинна бути сформована база даних із зареєстрованими записами за правилами РСБУ, так як бухгалтерська звітність у системі настроюється і формується через звернення до сумам записів, оборотами і сальдо рахунків і т.п.

Вхідними даними для описуваного методу є:

форми бухгалтерської звітності, сформовані відповідно до стандартів РСБО;

аналітичні відомості і звіти за даними обліку в системі для статей балансу, вимагають коригувань між стандартами;

затверджена для підприємства структура форми балансу, який розкриває фінансову звітність за зарубіжними стандартами для специфіки діяльності підприємства (перелік статей активів, зобов'язань, капіталу, містять істотну інформацію).

Метод можна використовувати, коли первинні документи були зареєстровані в національній валюті, тоді перерахунок сум у валюту звітності повністю припадає на етап формування звітності.

Наведемо приклад можливого порядку обробки даних.

Крок 1 - виконується формування Балансу та інших форм звітності за РСБО.

Крок 2 - робиться копія опису плану рахунків і відповідних звітних форм для виконання в них подальших коригувань. Створений План рахунків буде використовуватися для реєстрації коригувальних записів, необхідність у яких виникає через відмінності правил обліку за російським і міжнародним стандартам.

Крок 3 - будується таблиця відповідності статей звітів в різних стандартах для обраної структури форми бухгалтерської звітності за МСФЗ. Сформована розроблена таблица використовується як основний робочий матеріал при коригуванні налаштувань форм бухгалтерської звітності.

Крок 4 (один з основних пунктів трансформації) - експертом проводиться аналіз даних бухгалтерського балансу і визначається необхідний склад коригувань, обумовлених різницею облікових правил між стандартами. Коригування оформляються бухгалтерськими довідками, проводки реєструються у створеному плані рахунків (крок 2), тобто в системі формується окрема Книга проводок для цього плану рахунків, що містить коригування. Зареєстровані поправки повинні бути враховані при налаштуванні форм бухгалтерської звітності за крок 5.

Прикладами виконуваних коригувань для МСФЗ можуть бути:

-Рекласифікація нематеріальних активів;

-Рекласифікація основних засобів (інвестиційна власність);

-Переоцінка інвестиційної власності (коригування прибутку);

-Коректування дебіторської заборгованості на суму резерву;

-Коригування запасів на суму резерву;

-Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (НМА) і ін

Проведення за коригуючих записів реєструються бухгалтерськими довідками на останню дату звітного періоду. Враховуючи можливості «Галактики», передбачено реєструвати коригування у первинних документах у валюті, формуючи при цьому записи і в рублях, і у валюті.

Крок 5 - коректування настройок форм звітності.

Налаштування базується на властивості системи «Галактика», що дозволяє в алгоритмах формування звітних показників звертатися до значень сальдо, оборотів, записів одного або декількох планів рахунків при описі формули для розрахунку значень змінних. Розглянутий метод передбачає, що грошові статті балансу допустимо перераховувати за поточним курсом, негрошові - по історичному (або розрахунковому) курсом. Там де потрібно історичний чи розрахунковий курс, він задається в налаштуванні ідентифікаторів явно (у вигляді константи при налаштуванні формул у формі звіту).

Крок 6 - формування балансу та інших форм відповідно до вимог МСФЗ.

 1. «1С: Підприємство 8»

являє собою прикладну програмну платформу для розробки бізнес-додатків - програмних систем для автоматизації бухгалтерського обліку та управління підприємствами в різних галузях економіки; виробництво, торгівля, страхування, сфера послуг і т.д. Прикладні рішення на платформі «1С: Підприємство 8» розробляються безпосередньо фірмою «1С», її партнерами, а також незалежними розробниками. Прикладні рішення, розроблені на платформі «1С: Підприємство 8», також називають конфігураціями.

Фірмою «1С» на платформі «1С: Підприємство 8» розроблена типова конфігурація «Управління виробничим підприємством (УПП)», що представляє собою інтегровану систему управління виробничим підприємством, комплексно реалізує функції бухгалтерського та податкового обліків, економічного аналізу, планування, бюджетування, управління персоналом. За складом охоплених автоматизацією функцій обліку та управління це рішення цілком можна віднести до систем класу ERP. У цій конфігурації передбачено складання звітності по РСБО та МСФЗ. Облік за МСФЗ реалізується окремим модулем «Міжнародний облік», який будемо також для стислості називати «модуль МСФЗ». Цей модуль інформаційно пов'язаний тільки з модулем «Бухгалтерський облік», який забезпечує ведення обліку та складання звітності за РСБО.

3. Складання звітності за МСФЗ у конфігурації «Управління виробничим підприємством (УПП)»

Формування даних для модуля МСФЗ здійснюється методом трансляції проводок з російських регістрів обліку (російського плану рахунків) в регістри обліку за МСФЗ (до плану рахунків МСФЗ). При цьому дані, отримані в результаті трансляції, можуть бути відкоректовані за допомогою коригувальних записів, а операції, що не мають аналогів у російському обліку, вводяться за допомогою спеціальних документів міжнародного обліку або за допомогою ручних операцій (проводок) в плані рахунків МСФЗ. Важливою особливістю даного програмного продукту є те, що він з методичної точки зору являє собою закінчене типове рішення, що дозволяє вести облік за МСФЗ. Методичні принципи обліку та складання звітності за МСФЗ реалізуються за рахунок того, що в конфігурацію включені заздалегідь налаштовані:

-Два плани рахунків для ведення обліку за російськими стандартами і МСФЗ;

-Таблиці відповідності рахунків російського плану рахунків та плану рахунків МСФЗ;

-Системне засіб (документ) для автоматичного перенесення записів з російських облікових регістрів в регістри МСФО за правилами, заданими в таблиці відповідності;

-Документи для відображення специфічних операцій обліку по МСФО в облікових регістрах МСФЗ;

-Форми звітів, передбачені МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», і деякі додатки до них.

У той же час система є відкритою для внесення змін в існуючі налаштування. У результаті цього Користувач може або «довіритися» програмі і закладеним в ній методичним принципам і вести облік відповідно до них, або, при наявності відповідних знань та досвіду, змінити існуючі налаштування, тим самим змінюючи (доповнюючи) реалізовану методику обліку і складання звітності. Відзначимо лише, що в розробці модуля міжнародного обліку брала безпосередню участь ведуча аудиторська фірма «PriceWaterhouseCoopers», що зумовило методичну коректність реалізованих рішень. Повнота охоплення функцій ведення обліку та складання звітності також представляється досить значною. Так, у системі реалізовані не тільки функції перетворення (трансляції) записів, сформованих за правилами РСБО, до виду, що дозволяє формувати коректну звітність за МСФЗ, але і ряд додаткових операцій, що носять допоміжний характер і не мають аналогів у російському обліку. Дуже важливим моментом є включення в конфігурацію спеціалізованих засобів для перенесення даних партійного обліку матеріально-виробничих запасів (МПЗ). За їх допомогою здійснюється перенесення даних з надходження партій МПЗ на склади. Причому у випадку якщо функціональна валюта обліку по МСФО відрізняється від валюти ведення регламентованого (російського) обліку, то вартість партій при перенесенні перераховується у функціональну валюту на дату здійснення операції. Дані по витраті МПЗ не переносяться, оскільки вартість списаних партій в міжнародному обліку може змінитися, наприклад, внаслідок зниження їхньої вартості. Списання МПЗ для міжнародного обліку виконується за допомогою окремої регламентної процедури. Завдяки цим коштам програма дозволяє досить просто проводити списання МПЗ за історичним курсом. Аналогічним чином програма виконує трансляцію даних обліку витрат на виробництво.

Функціонал типової конфігурації охоплює:

облік основних засобів (ОС), включаючи їх первісне визнання і оцінку, подальшу оцінку і переоцінку, облік наступних витрат у процесі експлуатації ОЗ, амортизацію, зміна параметрів експлуатації ОС, вибуття ОС та інших;

облік інвестиційної власності, включаючи засоби введення коригуючих операцій стосовно рекласифікації ОС у складі об'єктів інвестиційної власності і навпаки;

облік нематеріальних активів, включаючи їх первісне визнання і оцінку, подальшу оцінку і переоцінку, амортизацію, зміна параметрів експлуатації НМА, вибуття НМА і ін;

облік запасів, використовуючи методи оцінки запасів, передбачені МСФЗ, а також реалізуючи правило найменшою оцінки запасів;

відображення в обліку зменшення корисності активів відповідно до МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», а також операції зниження вартості запасів відповідно до МСФЗ (IAS) 2 «Запаси»;

нарахування резервів і відображення в обліку оціночних зобов'язань відповідно до вимог МСФЗ 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи»;

автоматичний розрахунок і відображення в обліку курсових різниць за монетарними статтями активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті, відповідно до МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів».

Конфігурація містить налаштовані, готові до використання форми для складання фінансової звітності, включаючи «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух капіталу», «Звіт про рух грошових коштів», що формується двома методами, передбаченими МСФЗ (IAS) 7 «Звіти про рух грошових коштів», додаток «Облікова політика підприємства». Крім того, конфігурація дозволяє формувати консолідовані звіти для групи компаній, відображати в звітності інвестиції в залежні (асоційовані) компанії.

Усі звіти формуються на двох мовах - російською та англійською.

Незважаючи на розвинений функціонал, повнота охоплення функцій може виявитися для когось недостатньою. Зокрема, в конфігурації залишилися нереалізованими специфічні операції, які можуть бути затребувані в практиці діяльності конкретних підприємств. Реалізація подібних функцій може зажадати використання введення ручних операцій, внесення змін (доповнень) до Плану рахунків, таблицю відповідності рахунків російського і міжнародного обліків, в налаштування форм введення первинних документів, у форми звітів та ін Деякі налаштування можна виконати безпосередньо при роботі з типовою конфігурацією , більш складні модифікації можуть бути виконані шляхом внесення змін до типової конфігурацію в режимі конфігурування, що передбачає залучення фахівців в області проектування інформаційних систем.

4. Програма «Інотек Бухгалтер Вестерн»

Програма розроблена фірмою «Інотек», являє собою комплексну систему ведення паралельного бухгалтерського обліку по російському і будь-якому міжнародному стандартам (наприклад, GAAP, МСФЗ) на підприємствах, на яких ведеться бухгалтерський облік по декількох базових валют, і дозволяє готувати звіти за декількома стандартами обліку.

У програмі «Інотек Бухгалтер Вестерн» реалізовано багато різних механізмів і засобів, орієнтованих на формування паралельної звітності в декількох стандартах. Наприклад, такі, як:

-Ведення одночасно двох рівноправних журналів господарських операцій - кожен по своєму плану рахунків і в своїй базовій валюті (у стандартному постачанні - рублі і долари США);

-Розноска записів по журналах господарських операцій безпосередньо з первинного документа і побудову документів на основі виконаних записів;

-Ведення мультивалютного обліку з автоматизованим розрахунком курсових різниць;

-Облік основних засобів і нематеріальних активів з можливістю вибору моделей розрахунку амортизації, характерних як для РСБУ, так і для МСФЗ;

-Ведення обліку товарно-матеріальних цінностей і списання їх за середніми цінами або методами ЛІФО і ФІФО;

-Вбудований редактор для розробки необхідних додаткових первинних документів;

-Формування і виведення на друк форм російської фінансової звітності, а також форм фінансової звітності в інших стандартах російською та англійською мовами;

-Планування та контроль виконання бюджету підприємства по кожному з двох журналів окремо;

-Фактичний і прогнозний облік з можливістю моделювання оподаткування;

Експорт та імпорт даних для електронних таблиць, текстових редакторів, систем клієнт-банк, білінгових систем та ін;

-Ведення бухгалтерського обліку декількох підприємств в одній інформаційній базі (в одній локальній мережі), формування консолідованої звітності.

Вбудований механізм настройки відповідності бухгалтерських рахунків з різних планів дозволяє здійснювати паралельне ведення обліку як за російським законодавством, так і в будь-якому іншому обліковому стандарті. Внесення записів в обидві бухгалтерські книги здійснюється за допомогою шаблонів записів, званих типовими операціями. Відмінною особливістю програми є те, що записи в різних книгах, створені на основі однієї типової операції, завжди пов'язані, тобто користувач завжди може визначити, якими записами одна і та ж господарська операція відображена в різних книгах. Програма підтримує потужний аналітичний облік, включаючи можливість угрупування даних по центрах відповідальності. «Інотек Бухгалтер Вестерн» має розвинені сервісні засоби, перемикається двомовний російсько-англійський інтерфейс.

Програма передбачає таку технологію автоматизації бухгалтерського обліку.

Для кожної господарської операції, що відображається у бухгалтерському обліку, формується необхідну кількість записів. У кожного запису вказують сумові та кількісні характеристики операцій, аналітики для дебетуемого і кредитуються рахунків. Усі записи, що відносяться до однієї господарської операції, зберігаються в базі даних одночасно. Якщо наявна у бухгалтера інформація неповна, то відповідні господарські операції можна позначати як «прогнозні».

Початкова настройка системи передбачає обов'язкову і ретельну налаштування плану рахунків для кожної книги (російської та додаткової), при цьому мається на увазі, що в якості додаткового плану рахунків використовується план рахунків, прийнятий в конкретній корпорації. Установку відповідностей між російським і західним рахунками бажано здійснювати під керівництвом фахівців, добре знайомих з різними варіантами обліку. Використовувані два плани рахунків ідентичні за принципом побудови та організації роботи з ними. Елементами кожного з них є бухгалтерські рахунки, розташовані в порядку зростання їх номерів. У додатковому плані рахунків активи і зобов'язання, які обліковуються на рахунках, оцінюються в доларах США, рублеві операції розглядаються як валютні, а курсові різниці розраховуються для них точно так само, як і для валютних рахунків основного плану рахунків. Після введення кожного з планів рахунків необхідно встановити відповідність між рахунками різних планів рахунків. Як вже зазначалося вище, таку роботу слід виконати на етапі впровадження системи з обов'язковим залученням фахівців, знайомих з особливостями декількох варіантів обліку, а також знають специфіку діяльності підприємства, на якому встановлюється система. Установка відповідностей між рахунками здійснюється в діалоговому режимі. Користувач вибирає рахунок у вихідному плані рахунків та встановлює зв'язок з будь-яким обраним рахунком з другого плану рахунків. Зв'язки можуть бути трьох видів: повна, за дебетом, за кредитом. Одному рахунку можна поставити у відповідність до 46 рахунків в альтернативному плані рахунків, при цьому один і той же рахунок може відповідати декільком рахунками повністю, а яким-то - тільки за дебетом або за кредитом. Якщо входить до складу типової операції запис вноситься лише в одну з книг, то її можна автоматично перевести і в альтернативну книгу. При цьому якщо для використовуваних у записі рахунків встановлені однозначні відповідності в плані рахунків, то запис в альтернативну книгу буде виконана автоматично. Якщо ж одному з рахунків запису відповідаю ють кілька рахунків в альтернативній книзі, тоді система за умовчанням вибере перший рахунок зі списку, але надасть можливість вибору будь-якого рахунку зі списку. Таким чином, відбувається формування записів у двох книгах (журналах господарських операцій).

На основі бухгалтерських записів, що знаходяться в будь-якому з двох журналів господарських операцій, будуються фінансові звіти.

У стандартний комплект поставки програми «Інотек Бухгалтер Вестерн» входять звіти, обов'язкові для подання в державні органи Російської Федерації. Кожен з цих звітів може формуватися російською та англійською мовами. Крім того, у стандартний комплект поставки входять основні фінансові звіти, прийняті в міжнародній практиці, такі, як «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів». Проте слід мати на увазі, що форми звітів для альтернативної книги досить умовні і можуть бути використані лише як зразок для створення компанією своїх власних форм звітів. Кожна форма звіту являє собою програму, написану на вбудованій мові системи, яка по деякому алгоритму перетворює дані з головною або альтернативної книги у фінансові звіти. Вивчивши вбудовану мову, користувач може своїми силами описати алгоритми складання необхідних йому фінансових звітів. Також можна звернутися за допомогою до фахівців, які володіють цією мовою.

5. ERP Моноліт SQL

Програмний продукт ERP Моноліт SQL представляє собою інтегровану систему управління підприємством, у якій реалізуються функції бухгалтерського обліку, управлінського обліку (попродуктовая і позамовної виробнича і повна собівартість); управління персоналом (кадри, зарплата, планування кар'єри); управління продажами (централізована та розподілені схеми) ; управління взаєминами з клієнтами (CRM); оперативного планування і диспетчеризації виробництва (в обсязі MRP II); управління закупівлями (моделі замовлень і документообіг); планування фінансових потоків; бюджетування та контролю за виконанням кошторисів закупівель і кошторисів витрат.

Програма дозволяє вести бухгалтерський облік відповідно до національних і міжнародних стандартів. Для цього в програмі реалізований принцип трансформації звітності. Для автоматичного формування фінансової звітності у двох паралельних стандартах (наприклад, РСБО та МСФЗ) в ERP Моноліт SQL використовується один загальний деталізований план рахунків для запису всіх господарських операцій. Цей план рахунків розробляється засобами модуля «Головна книга» у рамках національного плану рахунків. При цьому в його складі відкриваються додаткові рахунки, субрахунки (аналітичні рахунки), необхідні для деталізації інформації відповідно до системи звітних рядків паралельної системи звітності (наприклад, МСФЗ). До плану рахунків пред'являються комплексні вимоги: з одного боку, номенклатура його розділів повинна відповідати національному рекомендованим до використання плану рахунків і, з іншого боку, забезпечувати можливість відображення з його допомогою операцій для побудови звітності «в паралельних стандартах».

У системі ERP Моноліт SQL реалізована ідея багатосегментний плану рахунків, кожна стаття якого має однакову структуру і складається з одного або декількох незалежних сегментів. Сегменти незалежні один від одного, кожен з них має фіксовану довжину і кодується індивідуально. Кожен сегмент має ієрархічну структуру за принципом: «рахунок - субрахунок - аналітичний рахунок - ...» з кількістю вкладених рівнів, обмеженим тільки довжиною коду сегмента. Кількість сегментів в плані рахунків обмежується лише загальною довжиною коду рахунку, вона не повинна перевищувати 50 символів, включаючи роздільники.

Склад і структура плану рахунків та його сегментів визначаються на етапі налаштування та впровадження системи. Розглянемо приклад плану рахунків, в якому рахунки включають чотири сегменти:

 1. рахунки національного плану рахунків;

 2. коди рядків пакета звітності за МСФЗ;

 3. підрозділи (центри витрат);

 4. компанії (філії).

Перший сегмент призначений для вказівки рахунки з національного плану рахунків. Другий служить для вказівки відповідної звітної рядка пакета звітності за МСФЗ. Третій - для співвіднесення витрат з підрозділами підприємства. Значення цього сегмента рахунку задаються тільки в поєднанні з сегментами головного рахунку, відповідними рахунками доходів і витрат. Четвертий сегмент призначений для відображення структури холдингу (філій або дочірніх компаній). У процесі побудови плану рахунків і налаштування системи проводиться опис формул для отримання значень будь-якої з звітних рядків як за форматами МСФЗ, так і за російськими стандартами. Формула визначається для кожного рядка звіту і являє собою комбінацію значень або просто значення сальдо або оборотів відповідних рахунків. Відповідність рахунків і звітних рядків встановлюється вручну на етапі введення системи в експлуатацію. Налаштовані формули для розрахунку значень звітних рядків запам'ятовуються системою і потім використовуються для автоматичної побудови звітів на основі значень сальдо і оборотів на відповідних рахунках плану рахунків. Дані величини в свою чергу автоматично обчислюються системою на основі загального набору записів модуля «Головна книга».

Однак, як уже не раз зазначалося, не вся інформація для формування звітів і приміток може бути отримана із записів, тому при формуванні значень показників звітів і значень для коректувальних записів активно використовуються інструментальні засоби модулів ERP Моноліт SQL, призначених для автоматизації різних ділянок первинного обліку. Наприклад, такі модулі, як «Облік ОС і НМА», «облік ТМЦ», «Облік розрахунків з контрагентами», та ін

Ядром інструментальних засобів ERP Моноліт SQL є мова для моделювання бізнес-процесів і документообігу, який містить три групи засобів:

 1. засоби побудови і ведення класифікаторів базових понять;

 2. засоби опису інформаційних об'єктів, що відображають склад і структуру реквізитів первинних документів;

 3. засоби опису взаємозв'язків первинних документів. Всі класифікатори базових понять є відкритими, ведуться і розширюються безпосередньо користувачем.

Для відображення в базі даних первинних документів користувачеві пропонуються необхідні інформаційні об'єкти, з кожним з яких пов'язані відповідні структури реквізитів, які в загальному випадку можна розділити на три групи:

1) реквізити безпосередньо первинного документа;

 1. реквізити бухгалтерських записів, відповідних дано ному документу;

3) реквізити, що відображають зв'язки між первинними документами.

Крім того, модулі комплексу пропонують користувачам інструментальні засоби для розширення як складу класифікаторів базових понять, так і складу реквізитів інформаційних об'єктів.

Власне, дані зазначених інформаційних об'єктів і дозволяють за допомогою вбудованих в систему генераторів звітів формувати всі необхідні документи в пакеті фінансової звітності, включаючи примітки, що містять дані, які не можуть бути сформовані тільки на основі сальдо і оборотів рахунків, а вимагають додаткової аналітичної інформації. Побудова фінансової звітності в різних форматах. Для настроювання форм фінансової звітності в системі ERP Моноліт передбачені спеціальні засоби, що дозволяють задавати формули розрахунку показників звітів. Формули вводяться у формі діалогу, в якій користувачеві пропонується заповнити графи табличної частини, де він вказує вид операції, маску цікавить рахунку, вид підсумку, період і ряд інших параметрів. Наприклад, якщо в таблиці вказана операція «+», введена маска «.2. . », Вид підсумку -« кредитовий оборот », задані початкова та кінцева дати періоду, то це вказує на те, що у формулу розрахунку буде додано зі знаком« + »кредитовий оборот по рахунках, у яких у другому сегменті значення першого розряду дорівнює 2.

Для більш складних випадків у системі передбачено механізм розрахункових матриць. Він полягає в тому, що рядки і графи звітних форм описуються за допомогою спеціальних формул, які можуть використовуватися в звітах багаторазово. Власне, кожна звітна форма складається з наборів таких формул для рядків і для граф. Поєднання налаштувань рядків і граф дає багаті можливості для гнучкого опису звітів. Для випадків, коли недостатньо цих можливостей, передбачений механізм, що дозволяє замінити в результуючій матриці конкретний елемент - перетин рядка і графи - на довільну пару формул рядки і графи.

Крім цього, безпосередньо в момент побудови звіту на нього може бути накладена маска, яка буде дійсна для конкретного екземпляра розрахунку форми. Ця можливість дозволяє, не змінюючи описів, будувати консолідовані звіти, як для групи компаній, так і для конкретної компанії - що забезпечує зручність звірки даних.

Валютні перетворення. Якщо функціональна валютою для російської компанії встановлені рублі, то облік в компанії ведеться в рублях і звітність за МСФЗ також повинна формуватися в рублях. Перетворення цієї звітності (балансовий звіт і звіт про прибутки і збитки) в іншу (тверду) валюту знадобиться тільки в разі, якщо ця «тверда» валюта вибрана в якості презентаційної. При цьому валютного перетворенню піддається тільки остаточно сформована звітність в рублях. Ця процедура в ERP Моноліт SQL реалізується штатними засобами модуля «Головна книга».

Якщо ж функціональною валютою для російської компанії встановлена ​​валюта, відмінна від рублів, наприклад, долари, то для коректного виконання валютних перетворень у системі забезпечується облік всіх господарських операцій у двох валютах (в рублях і доларах). У цьому випадку будь-яка операція російської компанії не в доларах розглядається як операція в іноземній валюті. Автоматизація цього підходу передбачає:

відновлення для кожної бухгалтерського запису еквівалентів в рублях (це потрібно для російського обліку) і альтернативної функціональній валюті;

оцінку у функціональній валюті активів, що купуються за будь-яку валюту, відмінну від обраної функціональної валюти, у тому числі і за рублі;

виконання всіх наступних розрахунків (амортизаційні відрахування, списання матеріалів та готової продукції, розрахунок собівартості виробленої продукції) в рублях і функціональній валюті за допомогою паралельних обчислень, та формування відповідних бухгалтерських записів на основі цих обчислень;

реалізацію бібліотеки алгоритмів перетворення валют, які повинні співвідноситися з кожним з бухгалтерських рахунків, що містить, як мінімум, алгоритми двох типів:

«Розрахунок сальдо на основі курсу кінця місяця» (для монетарних рахунків);

«Незалежний розрахунок сальдо і оборотів по локальній валюті і доларам» (для немонетарних рахунків);

реалізацію автоматичного розрахунку курсових різниць у функціональній валюті для монетарних рахунків і відображення цих поправок на рахунках у відповідності з налаштуваннями алгоритмів перетворення.

Зауважимо, що система ERP Моноліт SQL є однією з «найстаріших» вітчизняних розробок, в якій було реалізовано складання звітності за міжнародними стандартами, і описана функціональність реалізована в ній вже з 1995 року.

6. «Контур Корпорація. Звітність за МСФЗ »

Компанія Intersoft Lab розробила програмну Платформу Сховищ даних «Контур». На основі цієї платформи фірмою Intersoft Lab та її партнерами розробляються управлінські рішення різного призначення і масштабу. Зокрема, Фінансове Сховище даних «Контур Корпорація» дозволяє холдингам, промисловим групам, організаціям і банкам з філіями структурою створювати єдине інформаційне середовище для забезпечення ефективного управління бізнесом. Програмно-технічна реалізація Сховища дозволяє використовувати цю розробку в дуже великих організаціях, забезпечуючи, при необхідності, збір даних в щоденному режимі із сотень дочірніх структур, швидке виконання складних розрахунків і формування консолідованої фінансової та управлінської звітності з глибокою аналітичною деталізацією.

«Контур Корпорація. Звітність за МСФЗ »- автоматизована система підготовки звітності по МСФО методом трансформації. Система розроблена компанією «зірвала. Інформаційні технології та консалтинг »за консультаційної підтримки компанії Intersoft Lab. Розробники, перш за все, позиціонують свою систему для експлуатації в банках і фінансово-промислових групах. Подібна розробка досить актуальна, оскільки всі кредитні організації Росії з 1 січня 2004 р. зобов'язані готувати фінансову звітність за МСФЗ. Причому, згідно з положеннями Центрального банку Росії, фінансова звітність за МСФЗ повинна складатися на основі російської бухгалтерської звітності із застосуванням методу трансформації.

Технологія роботи передбачає, що інформація, необхідна для формування звітів по МСФЗ, «перекачується» з використовуваної в банку або корпорації інформаційної системи сховище даних «Контур Корпорація». Для цього в систему «Контур Корпорація» вбудовані універсальні механізми, що дозволяють досить просто інтегруватися з експлуатованим в банку, корпорації програмним забезпеченням. У цьому сховищі збираються всі необхідні облікові дані та аналітичні розшифровки для складання звітів за МСФЗ.

Механізми та засоби, вбудовані в систему, забезпечують автоматизацію всіх етапів технологічного циклу підготовки та випуску звітів за МСФЗ. Збір та вивірка вихідних даних для підготовки звітів за МСФЗ. На цьому етапі в Сховище даних «Контур Корпорація» з інформаційних систем філій, дочірніх банків і підприємств групи надходять звіти, особові рахунки, записи, аналітичні розшифровки та нормативно-довідкова інформація, необхідні для підготовки звітів за МСФЗ. В якості універсального формату для обміну даними з будь-якими зовнішніми системами використовується формат XML. На етапі завантаження даних в Сховище також відбувається попередня вивірка і узгодження даних. Трансформація виконується на основі таблиць перегрупування вихідних облікових даних, представлених у Сховище, у форми звітів за МСФЗ. Система дозволяє одночасно вести кілька груп трансформаційних таблиць, виконувати перегрупування даних з різних планів статей балансу і звіту про прибутки та збитки в єдині для холдингу плани статей з МСФЗ. У системі є заздалегідь налаштовані Таблиці перегрупування, Шаблони коригувальних записів, Звітні форми, допоміжні OLAP-звіти для підготовки Таблиць приміток (notes), що в сукупності являє собою методичне ядро для виконання операцій трансформації. Поряд з цим система залишається відкритою для користувача модифікацій і налаштувань, за допомогою яких можна будувати будь-які довільні варіанти і схеми трансформації. Виконання коригувальних записів. У системі є засоби для налаштування кореспонденції статей при виконанні коригувальних записів. Система допускає виконання коригувальних записів в ручному і автоматичному режимах.

При виконанні коригувань вручну аналітичні розшифровки вивантажуються з Сховища у допоміжні шаблони для розрахунку сум коригувальних записів. Автоматизований розрахунок коригувань реалізується наступним чином. За правилами відбору, що настроюється користувачем, з Сховища відбираються облікові дані чи аналітичні розшифровки з необхідними для розрахунку атрибутами. Суми коригувальних записів розраховуються автоматично по заданих формулах розрахунку. Формули розрахунку задаються користувачем. Для цього в системі передбачено формульний мова для опису алгоритмів обчислення сум коригувальних записів. Одночасно створюються аналітичні документи коригувань по дебету і кредиту відповідних статей.

Консолідація даних і випуск звітності. Консолідація звітності за МСФЗ філій, дочірніх банків і підприємств виконується автоматично, У програмі є засоби для перегляду даних до і після консолідації, налаштування та виконання коригувальних записів при консолідації. Система автоматично формує звітність по МСФО для банків, підприємств, фінансово-промислових груп і холдингів. При цьому одночасно вирішуються завдання підготовки індивідуальної звітності організацій, що входять до групи, і консолідованої звітності груп.

30


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Лекція
129.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Практика складання звітності за МСФЗ і трансформації звітності у формат МСФО
Проблема трансформації даних вітчизняного обліку у форматі МСФЗ
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародними стандартами фінансової звітності
Міжнародна система фінансової звітності МСФЗ
Міжнародна система фінансової звітності МСФЗ 2
МСФЗ 10 Подання до фінансової звітності подій вчинених за
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародним
Формування витрат у звітності складеної відповідно до МСФЗ
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2 Вимога МСФЗ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru