приховати рекламу

Інформаційні технології 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
1. Інформаційна модель підприємства
2. Роль інформації в забезпеченні завдань управління
Література

1. Інформаційна модель підприємства

Основною проблемою при впровадженні та проектуванні автоматизованої інформаційної системи (АІС) на підприємстві є побудова його адекватної моделі «як є» з подальшою адаптацією моделі до необхідної моделі «як треба».
Суть проблеми полягає в тому, що потрібно досить трудомістка процедура обстеження підприємства і обробка результатів обстеження. Причому для проведення обстеження потрібне залучення висококваліфікованих системних аналітиків, які чудово володіють предметною областю (так як нею володіють співробітники підприємства), що практично неможливо.
Обробка результатів обстеження теж не менш трудомістка процедура, що вимагає великих трудовитрат (систематизація, уніфікація, кодування і т. д.). На цьому етапі виникає безліч помилок операторів і т. д.
Наявність на ринку таких інструментальних CASE засобів як ERWin, BPWin, Ratioanl Rose і т.п. значно полегшує процес візуалізації моделі. Проте для роботи з ними потрібно досить трудомісткий «ручний» праця висококваліфікованих, а відповідно і високооплачуваних системних аналітиків.
Виникає резонне питання, а чому б всі перераховані вище етапи не об'єднати і, найголовніше, не використовувати прекрасне знання діловодства власних працівників підприємства. Стоїть завдання виключити (або звести до мінімуму) з процесу побудови інформаційної моделі підприємства «як є» системних аналітиків. У цьому випадку виникає наступна модель представлена ​​на малюнку 1.


Працівник підприємства, використовуючи запропоноване йому інструментальне засіб, заповнює матеріали обстеження, які кодуються і шифруються автоматично (створюється база даних про інформаційні потоки підприємства). Потім отримана база даних перетворюється в математичну модель, яка надалі автоматично може бути перетворена в:
 Кількісну оцінку інформаційних потоків між різними структурними елементами підприємства (підрозділи, відділи і т. п.).
 Візуальну інформаційну модель підприємства «як є».
Кількісна оцінка інформаційних потоків є основою для правильного проектування мереж підприємства (корпоративних, локальних). Візуальна інформаційна модель підприємства є вихідним матеріалом для системних аналітиків (на цьому етапі вони вступають в роботу) для аналізу існуючої моделі і перетворення її в модель «як треба».
Реалізація даної ідеї може призвести до гарного результату при вивченні документообігу підприємства.
Після встановлення програми кожному працівнику підприємства на комп'ютер, працівниками заповнюються анкети і через короткий проміжок часу на екрані монітора керівник може бачити реальну картину документообігу на підприємстві (дублювання інформації, не ефективність роботи відділів і т. д.), або недбале ставлення співробітників при заповненні.
Необхідно використовувати системний підхід, який міг би інтегрувати в себе всі три етапи (збір інформації, обробку та побудова моделі).
Даний підхід повинен задовольняти наступним вимогам:
 Системність. Підхід повинен охоплювати процес побудови моделі від збору первинної інформації під час обстеження до отримання оптимізованої моделі.
 Повнота математичного опису підприємства - облік зовнішнього середовища, внутрішньої структури, інформаційних потоків і їх параметрів.
 Можливість розгляду моделі в різних масштабах: від рівня підприємства в цілому (відділи та служби) до більш деталізованого рівня (робочі місця), без необхідності проведення додаткового обстеження.
 Доступність математичного апарату.
 Можливість обробки на ЕОМ, для прискорення процесу проектування при великих обсягах даних.
 Можливість аналізу моделі за різними критеріями: завантаження структурних елементів, необхідність оптимізації (реорганізація) структурних елементів, доцільність автоматизації і т. д.
 Придатність моделі для проектування на її основі структури інформаційної мережі підприємства.
 Простота і доступність для полегшення передачі знань співробітників в інформаційну систему.
Під системністю, в даному випадку, будемо розуміти повноту охоплюються етапів побудови інформаційної моделі, тобто розробляється концепція на кожному з етапів повинна узгоджуватися з подальшими.
Перерахуємо охоплюються етапи:
 Отримання інформації про підприємство (проведення передпроектного обстеження).
 Первинну обробку зібраних даних.
 Побудова математичної моделі підприємства.
 Аналіз математичної моделі.
 Розрахунок характеристик інформаційних каналів (кількісна оцінка інформаційних потоків).
 Візуалізація інформаційної моделі підприємства для аналізу системними аналітиками.
Повнотою математичного опису підприємства назвемо можливість описати за допомогою математичної моделі не тільки окремі характеристики об'єкта, а й їх взаємозв'язок між собою. Наприклад, розглядати структуру підприємства, які вирішуються завдання й інформаційні потоки не роздільно, а у взаємодії: розподіл завдань по структурних елементах, інформаційних потоків по завданнях і підрозділам і т. д. Також необхідно розглядати об'єкт автоматизації у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, тобто іншими підприємствам і організаціям.
Дуже важливою властивістю математичного опису об'єкта є можливість побудови моделі різного масштабу. Під масштабом моделі будемо розуміти розгляд підприємства на різних рівнях:
 На рівні підприємства в цілому (тобто взаємодія з об'єктами зовнішнього середовища, глобальні цілі і завдання).
 На рівні відділів і служб (тобто основними елементами розгляду є великі структурні елементи).
 На детальному рівні (з розглядом структури підприємства до окремих робочих місць).
Для того щоб забезпечити можливість такого масштабування, необхідно врахувати дану вимогу на початкових етапах побудови моделі. У методиці обстеження об'єкта автоматизації необхідно організувати отримання максимально повної інформації на самому детальному рівні, аж до окремих робочих місць. При проведенні первинної обробки, для зручності подальшої роботи, необхідно систематизувати отриману інформацію у вигляді ієрархічної структури даних. При такій методиці можлива побудова математичної моделі будь-якого масштабу.
Така форма моделі зручна для представлення в ЕОМ, а операції з нею добре піддаються алгоритмізації.
Таким чином, пропонована методика охоплює етапи від збору первинної інформації про підприємство до побудови математичної моделі. Кінцевим результатом є підготовлений матеріал для проектування структури інформаційної мережі підприємства, а також візуальна модель бізнес-процесів підприємства «як є». Пропоновані для реалізації цієї методики спеціальні інструментальні засоби можуть значно полегшити процес проектування, мінімізувати спотворення інформації при обстеженні підприємства, скоротити трудовитрати і час, необхідні для побудови моделі, обгрунтовано спроектувати корпоративні та локальні мережі.

2. Роль інформації в забезпеченні завдань управління

Тлумачний словник з інформатики дає таке визначення інформаційної технології. Інформаційна технологія - це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності та оперативності.
Не має сенсу говорити про корисної інформації, що міститься в сигналі, якщо не вказана завдання. Доцільність застосування комп'ютера для обробки інформації також може бути обумовлена ​​лише задачею або задачний ситуацією, тобто конкретною ситуацією предметної області, для якої необхідно виробити управлінське рішення. У бізнесі застосування комп'ютера полягає в ідентифікації задачний ситуацій, їх класифікації та використанні для їх вирішення спільних коштів (технічних і програмних), які називаються технологіями.
Технологія - це правила дії з використанням будь-яких засобів, які є загальними для цілої сукупності завдань або задачний ситуацій. Якщо реалізація технології спрямована на вироблення керуючого впливу, то це технологія управління.
Для інформатизації суспільства та бізнесу необхідний широкий спектр програмно-апаратних засобів, у тому числi обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Різні технічні засоби забезпечують прийом і передачу трьох основних видів інформації (мова, друкований текст, графіка) в статиці і динаміці з максимальним використанням трьох почуттів сприйняття людини (слух, дотик, зір). Напряму з людиною пов'язані щодо громіздкі пристрої, що забезпечують узгодження різноманітних людино-машинних вхідних і вихідних потоків інформації (дисплеї, клавіатури, "миші", джойстики і інші маніпулятори та багато іншого, включаючи електронні планшети і табло). Технічні засоби зв'язку забезпечують передачу інформації у зовнішній діловому середовищі. При цьому в системі зв'язку використовуються не тільки «чисті» пристрої зв'язку, а й інформаційно-комунікаційні комп'ютери. На діловому підприємстві залежно від масштабу і особливостей підприємництва може використовуватися від одного до декількох тисяч комп'ютерів для зберігання та обробки інформації.
Програмні засоби забезпечують обробку даних і складаються із загального та прикладного програмного забезпечення і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. До загальному програмному забезпеченню відносять операційні системи, системи програмування та програми технічного обслуговування, які надають сервіс для експлуатації комп'ютера, виявлення помилок при збої, відновлення зіпсованих програм і даних. Прикладне програмне забезпечення визначає різноманітність інформаційних технологій і складається з окремих прикладних програм або пакетів, званих додатками. Ряд додатків можуть застосовувати всі користувачі, а застосування деяких додатків вимагає певного рівня кваліфікації проектувальника. Різноманітність технічних засобів і операційних систем змусили розробників ввести поняття платформи. Платформа визначає тип комп'ютера і операційної системи, на яких можна встановити використовувану інформаційну технологію. Практика; показує, що еволюція програмно-апаратного комплексу йде; безперервно у міру підвищення кваліфікації та рівня знань тих, хто реально використовує ці кошти. Модульність програмно-апаратних засобів - ключ до еволюційного розвитку систем. Міжнародні організації і великі фірми в області інформатики пропонують де-юре і де-факто стандарти на апаратні і програмні інтерфейси.
Інтерфейс - це технологія спілкування з комп'ютером і взаємодії частин комп'ютера. Іншими словами, це поєднання частин засобів інформатики [інформації (даних), програм, апаратури], в якому всі інформаційні, логічні, фізичні та електричні параметри відповідають встановленим стандартам. І саме через стандартизацію інтерфейсів забезпечується сумісність фахівця-функціонера з комп'ютером, тобто через стандарти інтерфейсу спеціаліст-функціонер може виконувати за допомогою комп'ютера певні дії (певну технологію) з перетворення даних в інформацію. Таким чином, інформаційно-командна середовище являє собою сукупність програмного та інформаційного забезпечення і певного стандарту інтерфейсу.
Під автоматизованої інформаційної технологією управління розуміється система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки та захисту управлінської інформації на основі застосування розвиненого програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою яких ця інформація надається користувачам.
Властивості, структура і класифікація автоматизованих інформаційних технологій управління
Застосування автоматизованих інформаційних технологій управління дозволило представити у формалізованому вигляді, придатному для практичного використання, концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду для реалізації та організації соціальних процесів. При цьому передбачається економія витрат праці, часу та інших матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення цих процесів. Тому АІТУ грають важливу стратегічну роль, яка постійно зростає. Це пояснюється рядом властивостей, властивих автоматизованим інформаційним технологіям, які:
• дозволяють активізувати й ефективно використовувати інформаційні ресурси суспільства, що економить інші види ресурсів;
• реалізують найбільш важливі, інтелектуальні функції соціальних та економічних процесів;
• дозволяють оптимізувати і в багатьох випадках автоматизувати інформаційні процеси в період становлення інформаційного суспільства;
• забезпечують інформаційну взаємодію людей, що сприяє поширенню масової інформації. Інформаційні технології швидко асимілюються культурою суспільства, знімають багато соціальні, побутові та виробничі проблеми, розширюють внутрішні та міжнародні економічні та культурні зв'язки, впливають на міграцію населення по планеті;
• займають центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку системи освіти, культури та нових (екранних) форм мистецтва, популяризації шедеврів світової культури та історії розвитку людства;
• грають ключову роль в процесах отримання, накопичення, поширення нових знань;
• дозволяють реалізувати методи інформаційного моделювання глобальних процесів, що забезпечує можливість прогнозування багатьох природних ситуацій у регіонах підвищеної соціальної і політичної напруженості, екологічних катастроф, великих технологічних аварій.
Структура конкретної автоматизованої інформаційної технології управління для своєї реалізації передбачає наявність трьох компонентів:
* Комплексу технічних засобів, що складається із засобів обчислювальної, комунікаційної та організаційної техніки;
* Системи програмних засобів, що складається з системного (загального) і прикладного програмного забезпечення;
* Системи організаційно-методичного забезпечення, що включає інструктивні та нормативно-методичні матеріали з організації роботи управлінського і технічного персоналу в рамках конкретної АІТУ забезпечення управлінської діяльності.

Література

1. Вендров A. М. CASE-технології. Сучасні методи і засоби проектування інформаційних систем. М.: Фінанси і статистика 2003.
2. Гаврилін Ю. Ф. та ін Інформаційні технології управління: Учеб. посібник / Пд. -Урал. держ. ун-т, Фак. комерції; Ю. Ф. Гаврилін, А. І. Демченко, В. М. каточках. -Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ, 2003.
3. Інформаційні технології управління: Учеб. посібник для вузів з екон. спеціальностями / Г. А. Титоренко, І. А. Конопльова, В. В. Брага та ін; Під ред. Г. А. Титоренко; Всерос. заоч. фінансово-екон. ін-т. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2007.
4. Інформаційні технології управління: Учеб. посібник / Упоряд. Ю. М. Черкасов та ін - М.: ИНФРА-М, 2006.
5. Микита Р. М., Рогозів Р. М., Свиридов О. С., Стукотій Л. М. Концепція побудови інформаційної моделі підприємства
6. Свиридов О. С. Методика проведення передпроектного обстеження з метою проектування інформаційної мережі підприємства. М.: Телекомунікації. 2008.
7. Смирнова Г. Н. та ін Проектування економічних інформаційних систем: підручник М.: Фінанси і статистика 2007.
8. Економічна інформатика. Підручник для вузів за редакцією В. В. Євдокимова. СПб., Пітер 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
34.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційні технології в економіці інформаційні технології
Інформаційні технології 2
Інформаційні технології
Інформаційні технології в оподаткуванні
Інформаційні технології на транспорті 2
Інформаційні технології на транспорті
Інформатика та інформаційні технології 2
Інформаційні технології в економіці
Інформаційні технології 2 лютого

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru