приховати рекламу

Інформаційні війни в політичному житті на прикладі мас медіа Рос

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ГОУ ВПО «Воронезького державного університету»
Факультет журналістики
Кафедра історії журналістики
Інформаційні війни в політичному житті
(На прикладі мас-медіа Росії та США)
Дипломна робота
030601 - Журналістика
Спеціалізація «ТБ і РМ»
Допущено до захисту в ГАК
Зав. кафедри (проф. Л. Є. Кройчик)
Студент (К. В. Бугаєвський)
Керівник Ю.А. Лисякова)
Воронеж 2009

Зміст
Введення
Глава 1. Основи ведення інформаційної війни: теорія питання
1.1 Історія розвитку поняття «інформаційна війна»
1.2 «Інформаційна війна» та мас-медіа
Глава 2. Інформаційна війна як цілеспрямоване інформаційний вплив на громадську думку
Глава 3. Інформаційні війни в сучасному світі
3.1 Інформаційна війна проти Росії влітку 2008 р.
3.2 Інформаційна війна США і Великобританії в ході військової
операції проти Іраку
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Актуальність теми. Кінець XX століття ознаменувався появою нової зброї. Мова йде про так званому інформаційному зброю. Інформаційні війни, зрозуміло, велися і задовго до двадцятого століття. Проте в далекому минулому люди вміли впливати один на одного тільки в процесі безпосереднього спілкування, надаючи вплив на своїх співрозмовників за допомогою слів, інтонації, жестів, міміки. Сьогодні способи впливу на людську свідомість стали набагато різноманітнішими, дієвими і витонченими завдяки накопиченому за тисячоліття практичного досвіду, а також за рахунок створення спеціальних технологій спілкування, взаємодії та управління людьми. Тому інформаційна війна - це не що інше, як явні і приховані цілеспрямовані інформаційні дії систем один на одного з метою отримання певного виграшу в матеріальній сфері. Виходячи з наведеного визначення інформаційної війни, застосування інформаційної зброї означає, перш за все, роботу з громадською думкою, з ідеологією противника. Йдучи цим шляхом, завжди можна активізувати або згенерувати для подальшої активізації алгоритми самознищення.
Необхідно усвідомити природу і технології інформаційної влади над людьми, безконтрольність яких може призвести не тільки до масового винищення окремих народів, а й до загибелі сучасної цивілізації в цілому. А для відсічі інформаційної агресії необхідно, перш за все, розуміння суті подій, що відбуваються. В даний час здійснюється глобальна інформаційно-культурна і інформаційно-ідеологічна експансія Заходу, здійснювана за світовими телекомунікаційних мереж (наприклад, Internet) та через засоби масової інформації. Багато країн змушені приймати спеціальні заходи для захисту своїх співгромадян, своєї культури, традицій і духовних цінностей від чужого інформаційного впливу. Виникає необхідність захисту національних інформаційних ресурсів та збереження конфіденційності інформаційного обміну по світових відкритих мереж, так як на цьому грунті можуть виникати політична та економічна конфронтація держав, нові кризи в міжнародних відносинах. Тому інформаційна безпека, інформаційна війна і інформаційна зброя в даний час опинилися в центрі загальної уваги [1].
Все частіше громадськість звертає увагу на проблему інформаційної війни, тому що її об'єктом є свідомість людей, її метою - управління і маніпулювання громадською свідомість. Причому інформаційно-психологічний вплив найчастіше відбувається несвідомо для тих, хто йому піддається. Інформаційна зброя є джерелом безпосередньої небезпеки для людства, адже воно здатне змінити свідомість людей, змусити їх неадекватно сприймати реальність і здійснювати згубні для себе вчинки.
Детально говорити про прийоми та методи інформаційної війни сьогодні необхідно тому, що, по-перше, осмислення того чи іншого прийому інформаційної війни дозволяє перевести його з розряду прихованих погроз на явні, з якими вже можна боротися, і, по-друге, факт наявності теорії інформаційної війни, представленої в даній дипломній роботі, повинен застерегти потенційну жертву від ідеалістично наївного сприйняття як зовнішнього, так і власного внутрішнього світу.
Метою дипломної роботи є вивчення природи і технології інформаційної влади над людьми, безконтрольність яких може призвести не тільки до масового винищення окремих народів, а й до загибелі сучасної цивілізації в цілому.
Для досягнення поставленої нами мети представляється доцільним вирішити такі завдання:
- Вивчити літературу, присвячену загальнотеоретичних проблем інформаційних війн і на основі теорії уточнити поняття «інформаційна війна», «психологічна війна», «пропагандистське протистояння»;
- Розглянути феномен інформаційної війни як медійного впливу в політичному житті (конфлікт з Грузією, події в Іраку);
- Проаналізувати медійні матеріали, присвячені війні в Цхінвалі і в Іраку.
Об'єктом дипломної роботи є сутність інформаційної війни, яка впливає на журналістські матеріали. А предметом дослідження є способи формування інформаційних потоків та особливості їх впливу на свідомість мас.
Слід зазначити, що сьогодні у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі викладено значну кількість ідей та обгрунтованих пропозицій теоретичного та практичного характеру, що стосуються проблем цілеспрямованого використання інформації, інформаційних засобів і технологій в процесі досягнення політичних, економічних, соціальних, військових та інших цілей. Особливо важливою для мене стала книжка І. Панаріна «Інформаційна війна і геополітика», в якій автор стверджує, що «зараз йде п'ятим світова війна - інформаційно-інтелектуальна» [2]. Третьою він назвав «холодну війну» із Заходом, яку Росія програла, а четвертою - війну з тероризмом, яку цивілізований світ виграв.
Методологічна основа дипломної роботи: політологічний метод, який можна зустріти в роботах Расторгуєва С. П. («Інформаційна війна»), Крисько В. Г. («Секрети психологічної війни»). Для вивчення виникнення і сутності інформаційних конфліктів в основу роботи були також покладені роботи вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі історії та соціології мас-медіа в ХХ столітті (Я. Засурский, С. Бєглов, Є. Прохоров, Є. Корнілов).
Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що методи і прийоми ведення інформаційної політичної війни в міжнародних справах згубно впливає на соціум, породжуючи ненависть між народами. Прийоми психологічного тиску різні, але їх політичний сенс має один загальний знаменник: утримання влади за всяку ціну.
Структура роботи відповідає поставленим завданням і складається з вступу, 3-х основних розділів, висновків, списку використаної літератури. У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються цілі і завдання, метод вивчення інформаційних конфліктів. Основна частина дозволяє поставлені завдання з опорою на матеріали ЗМІ. У висновку зроблені основні висновки за результатами виконаного дослідження.

Глава 1. Основи ведення інформаційної війни: теорія питання
1.1 Історія розвитку поняття «інформаційна війна»
Сьогодні багато говориться про «інформаційній війні», про її зв'язки з психологічним тиском на громадянське суспільство. Проте навряд чи хтось зможе точно відповісти, що це таке. Більш того, навіть фахівці не зможуть відповісти на питання про те, коли ж все-таки народилося саме словосполучення «інформаційна війна», коли вперше було поставлено питання про те, щоб розглядати інформацію як зброю? Як відомо, про протиборстві ідеологій і психологічних конфліктах писали завжди, починаючи з античності. Війна ідей завжди супроводжувала військові конфлікти, а їх в історії було багато. Під інформаційною війною теоретик С. Падовер розуміє дещо інший тип впливу, ніж той, який багато десятиліть іменувався психологічною війною, яка визначається як «використання всіх можливих видів комунікації з метою знищення бажання ворога битися [3]. Тут мова йде про роль ЗМІ, а сьогодні в першу чергу - ТБ.
Спочатку хтось Т. Рона використав термін «інформаційна війна» у звіті, підготовленим їм у 1976 році для компанії Boeing, і називає «Системи зброї і інформаційна війна». Т. Рона вказав, що інформаційна інфраструктура стає ключовим компонентом американської економіки. У той же самий час, вона стає і вразливою метою, як у воєнний, так і в мирний час. Цей звіт і можна вважати першою згадкою терміна «інформаційна війна». Публікація звіту Т. Рона послужила початком активної кампанії в засобах масової інформації. Сама постановка проблеми вельми зацікавила американських військових, яким властиво займатися «секретними матеріалами». Військово-повітряні сили США почали активно обговорювати цей предмет вже з 1980 року. На той час було досягнуто єдине розуміння того, що інформація може бути як метою, так і зброєю.
У зв'язку з появою нових завдань після закінчення «холодної війни» термін «інформаційна війна» був введений в документи Міністерства оборони США. Він став активно згадуватися у пресі після проведення операції «Буря в пустелі» в 1991 році, де нові інформаційні технології вперше були використані як засіб ведення бойових дій. Офіційно ж цей термін вперше введений в директивою міністра оборони США DODD 3600 від 21 грудня 1992 року.
Через кілька років, у лютому 1996 року, Міністерство оборони США ввело в дію «Доктрину боротьби з системами контролю і управління». Ця публікація викладала принципи боротьби з системами контролю і управління як застосування інформаційної війни у ​​військових діях. Публікація визначає боротьбу з системами контролю і управління як: «об'єднане використання прийомів і методів безпеки, військового обману, психологічних операцій, радіоелектронної боротьби та фізичного руйнування об'єктів системи управління, підтриманих розвідкою, для недопущення збору інформації, надання впливу або знищення здібностей противника з контролю і управлінню над полем бою, при одночасному захисті своїх сил і сил союзників, а також перешкоджання противнику робити теж саме ».
У вищевказаному документі були визначені наступні моменти:
- Організаційна структура,
- Порядок планування,
- Навчання і керування ходом інформаційних операцій.
Найбільш важливим є те, що ця публікація визначила поняття і доктрину війни з системами контролю і управління. Це було вперше, коли Міністерство оборони США визначило можливості і доктрину інформаційної війни.
В кінці 1996 р. Роберт Банкер - експерт Пентагону, на одному з симпозіумів представив доповідь, присвячений новій військовій доктрині збройних сил США XXI століття (концепції «Force XXI»). В її основу було покладено поділ всього театру військових дій на дві складових:
- Традиційне простір,
- Кіберпростір.
Причому кіберпростір має навіть більш важливе значення. Роберт Банкер запропонував доктрину «кіберманевра», яка повинна з'явитися природним доповненням традиційних військових концепцій, які на меті нейтралізації або придушення збройних сил противника.
Таким чином, до числа сфер ведення бойових дій, крім землі, моря, повітря та космосу тепер включається і інфосфери. Як підкреслюють військові експерти, основними об'єктами ураження у нових війнах будуть інформаційна інфраструктура і психіка противника (з'явився навіть термін «human network») [4].
Технологічна революція привела до появи такого терміна, як «інформаційна ера». Це відбулося в результаті того, що інформаційні системи стали частиною нашого життя і змінили його докорінно.
Інформаційна ера також змінила спосіб ведення бойових дій, забезпечивши командирів безпрецедентною кількістю та якістю інформації. Тепер командир може спостерігати за ходом ведення бойових дій, аналізувати події і доводити інформацію. Слід розрізняти війну інформаційної ери і інформаційну війну. Війна інформаційної ери використовує інформаційну технологію як засіб для успішного проведення бойових операцій. Навпаки, інформаційна війна розглядає інформацію, як окремий об'єкт або потенційну зброю і як вигідну ціль. Технології інформаційної ери зробили можливою теоретичну можливість - пряме маніпулювання інформацією противника. Особливу роль тут грає ТБ.
Телебачення - явище високих технологій. Воно з самого початку розвивалося саме як технологічне засіб масової комунікації, і розвиток технологій зробило важливий вплив на процес вростання ТБ в сферу комунікацій, а потім у перетворення його в домінуючий механізм цієї сфери. Тому розгляд системи західного телебачення почнемо саме з технологій як культурного феномену.
Інформаційна операція - дії, що вживаються з метою утруднити збір, обробку передачу та зберігання інформації інформаційними системами противника при захисті власної інформації та інформаційних систем [5].
Інформаційна війна - комплексна дія (сукупність інформаційних операцій) на систему державного і військового управління протилежної сторони, на її військово-політичне керівництво, яке вже в мирний час призводило б до прийняття сприятливих для сторони-ініціатора інформаційного впливу рішень, а в ході конфлікту повністю паралізувало б функціонування інфраструктури управління противника [6].
Інформаційна війна складається з дій, які здійснюються з метою досягнення інформаційної переваги в забезпеченні національної військової стратегії шляхом впливу на інформацію та інформаційні системи супротивника з одночасним зміцненням і захистом власної інформації та інформаційних систем та інфраструктури.
Система міркувань супротивника, відштовхуючись від нових елементів, повинна прийти до нових рішень. Будь-яке опір партнера говорить про те, що отримана ним інформація виявилася недостатньо ефективна. Тоді, щоб продовжувати боротьбу треба знову видавати інформацію - більш значну, ніж видана раніше, щоб добути в обмін інформацію про те, що видана досягла мети. Це виражається у приведенні нової, більш вагомої аргументації. Наступаючий видає все нову і нову інформацію [7]. Реально за цією моделлю розвивається будь-яка інформаційна кампанія. При цьому цікаво, що основні факти особливо не змінюються, нарощування нової інформації йде на периферії основного звинувачення, включаючи нові додаткові підтвердження при збереженні старої лінії.
Відмінності інформаційної війни від звичайної:
1.Обичная війна передбачувана і допускає застосування оборонних заходів. У випадку інформаційної війни можливі певні операції із захисту, «вакцинація» мислення проти введення альтернативної точки зору. Отримавши і обговоривши її заздалегідь, людина по іншому поводиться в разі реального отримання контраргументації. Однак у більшості випадків можливість вгадати напрямок і інструментарій можливої ​​атаки в інформаційній війні відсутня.
2. У ході звичайної війни територія захоплюється повністю, за інформаційної можливий поетапний захоплення, коли аудиторія завойовується частинами. Ймовірна окрема робота з лідерами думок, молоддю і т.д. На відміну від бомби, яка руйнує всіх, інформаційна війна діє вибірково, охоплюючи по-різному різні верстви населення. Звичайна зброя діє на будь-яку частину населення однаково.
3. При інформаційній війні існує можливість багаторазового захоплення одних і тих же людей, що виражається у захопленні різних тематичних зон свідомості.
4. Людина не в змозі реагувати на невидиме дію, подібну до радіації. Більше того, цей вплив, по суті, може перетворюватись в доброзичливу форму, на яку навіть чисто біологічно людина не готова відповідати агресивно. Головна небезпека інформаційної війни - відсутність видимих ​​руйнувань, характерних для воєн звичайних. Населення навіть не відчуває, що воно піддається впливу. У результаті, суспільство не приводить в дію наявні в його розпорядженні захисні механізми. Інформаційна війна виглядає як «мирна», оскільки може йти на тлі загального миру і благополуччя.
5. На відміну від воєн минулого, простір або відстань не грає в нових війнах тієї ролі, що раніше. Від особистого контакту у війні агарного періоду і різкого збільшення дистанції у війні індустріального періоду ми перейшли до інформаційної війни, перед якою немає обмеження у вигляді відстані.
8. В інформаційній війні змінюється роль впливу: від чисто фізичної - руйнування об'єкта - до комунікативної, зберігає об'єкт. Завданням тепер стає зміна комунікативного середовища об'єкта. Війни, спрямовані на завоювання простору змінилися війнами, спрямованими на завоювання знань. «Інформаційні технології дозволяють забезпечити дозвіл геополітичних криз, не виробляючи жодного пострілу». [8]

1.2 «Інформаційна війна» та мас-медіа
Будь-який конфлікт між людьми в першу чергу інформаційний. Інформація необхідна людям для прийняття будь-яких рішень. Вона не тільки дозволяє здійснювати оптимальні дії в конфлікті, але і управляє самої цілеспрямованою діяльністю, сенсом існування і загибелі систем.
Традиційний прямий спосіб впливу на свідомість грунтується на переконанні людей, зверненні до їхнього розуму із застосуванням раціональних аргументів, логіки. З цих передумов, зокрема, виходив марксизм, де вихідним пунктом пояснення було - «буття визначає свідомість». На рубежі XIX і XX століть виникли робітничі гуртки, керівники яких пояснювали, виходячи з аналізу зовнішнього світу, що робити, з чого почати, роз'яснювали логічний шлях подій.
Дуже точно сутність професійно організованої психологічної війни виражена в настановах давньокитайського філософа і військового діяча Сунь Цзи (VI століття до н.е.). Вони зводяться до наступного:
«1. Розкладає все хороше, що є в країні вашого супротивника.
2. Залучайте видних діячів супротивника в злочинні підприємства.
3. Підривайте престиж керівництва супротивника й виставляйте його в потрібний момент на ганьбу громадськості.
4. Використовуйте в цих цілях співробітництво з самими підлими і мерзенними людьми.
5. Розпалюйте сварки й зіткнення серед громадян ворожої вам країни.
6. Підбурює молодь проти старих.
7. Заважайте всіма засобами роботі уряду.
8. Бороніть всіма способами нормальному постачанню ворожих військ і підтримання в них порядку.
9. Сковує волю воїнів супротивника піснями та музикою.
10. Робіть все можливе, щоб знецінити традиції ваших ворогів і підірвати їхню віру у своїх богів.
11. Посилайте жінок легкої поведінки з тим, щоб доповнити справу розкладання.
12. Будьте щедрі на пропозиції та подарунки для купівлі інформації і спільників. Взагалі не економте ні на грошах, ні на обіцянках, тому що вони приносять прекрасні результати ».
В інформаційно-психологічній війні важливо використовувати механізми безпосереднього впливу на процеси мислення. Ряд великих філософів-«ідеалістів» і, перш за все, Е. Кассірер, Г. Лебон, Г. Фреге, А.Ф. Лосєв розвинули запозичений з математики функціональний підхід до людської свідомості, де вихідним пунктом служили відповідності, співвідношення, певні розмежування, постійні елементи та зв'язку, а не сам матеріальний предмет.
Ці удавані академічними і далекими від практики дослідження привели до появи поняття символічного простору. Згідно з цим визначенням, абстрактне мислення здійснюється через символи, за допомогою яких людина опосередковано аналізує зовнішній світ. Саме тут лежить демаркаційна лінія, що розділяє тварин і людини, що живе не тільки у фізичному, а й у символічному універсумі. Дійсність завжди символічна і філософія дійсності є філософія символічних форм.
Принципове значення має те, що людина вже не протистоїть реальності безпосередньо, він не стикається з нею віч-на-віч. Фізична реальність як би віддаляється в міру того, як росте символічна активність людини, і чим більше вона зростає, тим легше через символи управляти і маніпулювати людьми.
Символічне мислення відкрило небачений прорив людства до нових знань і технологій, але воно відкрило і дорогу для управління людьми. Розглянемо конкретно зовнішній вплив у просторі символів. Крім окремих напрямів застосування символів можна говорити і про загальний підхід, який полягає у складанні комп'ютерної карти взаємозв'язків у просторі символів. У США, наприклад, розробляються комп'ютерні образи конкретних клієнтів фірм, щоб було ясно, якою буде їхня реакція на той чи інший підхід, як треба з ними взаємодіяти для досягнення оптимального результату. Аналогічну картку можна створити і для суспільної свідомості. Тут можна говорити про аналогію зі звичайним театром військових дій. Направляючи інформаційні бомби в вузлові точки, можна бити прицільно, використовуючи інформаційно-психологічна зброя найбільш ефективним чином.
У сучасному інформаційному суспільстві з'явилося могутній засіб реалізації прийомів і методів психологічної війни - засоби масової інформації. Людина в наш час живе в інформаційному полі. Він отримує найсвіжішу інформацію з усіх кінців планети, але тільки ту, яку надають ЗМІ. Будь-який діяч тільки тоді існує для мас, якщо він подається у ЗМІ. Тепер ні для кого не секрет, що за допомогою засобів масової інформації можна з небаченим майстерністю створювати завісу обману і ілюзії, так що ніхто не зможе відрізнити істину від брехні, реальність від підробки.
Люди живуть в інформаційному полі і щодня черпають інформацію з преси, радіопередач, з екранів телевізорів. Перебуваючи часто в світі відірваних від реальності символів, вони можуть йти навіть проти своїх власних інтересів. Реальність може відходити на другий план, грати підлеглу роль. У цьому сенсі людина не є вільним, тим більше, що відпрацьовано ряд способів ефективного інформаційного впливу. Для них існує термін «брейн уошінг» («Brain washing») - промивання мізків. За допомогою «брейн уошінг» може здійснюватися зомбування людей, створення пасивного слухняного людини, перетворення народу в легко керовану масу.
Засоби масової комунікації формують «масового» людини нашого часу. У той же час вони роз'єднують людей, витісняють традиційні безпосередні контакти, заміняючи їх телебаченням і комп'ютерами. У роботі С. Кара-Мурзи «Маніпуляція свідомістю» наведено характерні риси такого «масового» людини. Там же зазначається, що одночасне поширення суперечливих взаємовиключних суджень утруднює адекватну орієнтацію, породжує байдужість і апатію, провокує некритичність, виникає соціальна дезорієнтація: більше враження справляє не аргументований аналіз, а енергійне, упевнене, нехай і бездоказове, твердження. На цьому тлі відзначається зниження здатності до концентрації. «Масовий» людина імпульсивна, мінливий, здатний лише до відносно короткострокових програм дії. Він часто вважає за краще ілюзії дійсності.
У книзі «Маніпуляція свідомістю» представлена ​​також характеристика відносин в інформаційному суспільстві: «Сучасне інформаційне суспільство являє собою особливий тип і соціального структурування, і влади. Після індустріального капіталізму, що базується на володінні засобами виробництва, після фінансового капіталізму, що спирається на владу грошей, настає етап якогось символічного інформатизаційного капіталізму, в якому влада заснована і здійснюється через засоби комунікації, шляхом управління інформаційними потоками. Засоби комунікації, які оперують, трансформують, дозуючі інформацію, стають головним інструментом впливу в сучасному суспільстві. Для підвищення ефективності здійснення владних стратегій використовуються найсучасніші інформаційні технології, які допомагають перетворити публіку в об'єкт маніпулювання. Масовий людина, спрощений, усереднений, підвищено вселяється, стає це потрібним об'єктом. Свідомість масової людини виявляється наскрізь структуровано небагатьма, але наполегливо впроваджуються у нього твердженнями, які, нескінченно транслируясь засобами інформації, утворюють якийсь невидимий каркас з керуючих думок, установлень, обмежень, який визначає і регламентує реакції, оцінки, поведінка публіки ».
Сьогодення, з його телекомунікаційними обчислювальними системами, психотехнологіями кардинально змінив навколишній простір. Окремі інформаційні струмочки перетворилися на суцільний потік. Якщо раніше влада мала можливість регулювати інформаційні потоку, то сьогодні, з розвитком засобів масової комунікації це стає практично неможливим. Час на інформаційну взаємодію між найвіддаленішими точками наблизилося до нуля. У результаті проблема захисту інформації, яка раніше була як ніколи актуальна, перекинулася подібно монеті, що викликало до життя її протилежність - захист від інформації.
Інформація - необхідний ресурс діяльності людини, що відокремлює його від решти світу. Виділити його як специфічний «ресурс» нападу і захисту намагалися давно, але тільки порівняно недавно почали з'являтися теорії, які можуть бути покладені в основу методології ведення інформаційних війн.
Зазначимо, що інформаційна війна не є дітище сьогоднішнього дня. Багато прийомів інформаційної дії виникли тисячі років тому разом з появою інформаційних самонавчаються - історія навчання людства це і є свого роду інформаційні війни.
Однією з найбільш перших публікацій в масові тиражі за тематикою інформаційних війн у нашій країні стали:
- Роботи Г. Смоляна, В. Цигічко і Д. Черешкіна, зокрема їх виступ у пресі «Зброя, яка може бути небезпечніше ядерного» (Незалежна газета від 18.11.95),
- Стаття М. Делаграмматіка «Останній солдат суперімперіях, або кому потрібна кібервійна» («Літературна Україна» від 26.04.96).
У статті І.І. Завадського можна знайти таке визначення: «Інформаційна війна складається з дій, що вживаються для досягнення інформаційної переваги в забезпеченні національної військової стратегії шляхом впливу на інформацію та інформаційні системи супротивника з одночасним зміцненням і захистом нашої власної інформації та інформаційних систем [9].
Завдання інформаційної війни полягає не в знищенні живої сили, але в підриві цілей, поглядів і світогляду населення, в руйнуванні соціуму.
На думку І.І. Завадського, основні інформаційні війни розвернуться в кібернетичному просторі, а сьогоднішнє завдання будь-якої держави полягає в тому, щоб виростити гідних воїнів, здатних здобути перемогу, що, наприклад, і робиться в навчальному класі Університету національної оборони у Вашингтоні. Сьогоднішні ж інформаційні перемоги в більшості своїй засновані не на серйозних інформаційних технологіях, а, як і всі попередні війни, на тому, що окремі «джерела інформації» продаються і купуються.
Наступна цікава робота - це стаття Д.С. Черешкіна, Г.Л. Смоляна і В.М. Цигічко «Реалії інформаційної війни». Автори констатують, що інформатизація веде до створення єдиного світового інформаційного простору, в рамках якого здійснюється споживання інформації, народження, зміна, зберігання і, найголовніше, обмін між суб'єктами цього простору - людьми, організаціями, державами.
Факт поява інформаційного простору призводить до появи охочих не тільки поділити цей простір, а й контролювати і управляти процесами в ньому відбуваються. Для цього використовується так зване інформаційна зброя, яка представляє собою:
- Засоби знищення, перекручення чи розкрадання інформації;
- Засоби подолання систем захисту;
- Засоби обмеження допуску законних користувачів;
- Кошти дезорганізації роботи технічних засобів, комп'ютерних систем.
Атакуючим інформаційним зброєю називають:
- Комп'ютерні віруси;
- Логічні бомби (програмні закладки);
- Кошти придушення інформаційного обміну в телекомунікаційних мережах, фальсифікація інформації у каналах державного та військового управління;
- Засоби нейтралізації тестових програм;
- Різного роду помилки, свідомо що вводяться в програмне забезпечення об'єкта.
У роботах В.М. Устинова (Російський інститут стратегічних досліджень) для інформаційної зброї взято визначення, яке передбачає, що інформаційна зброя є саме використання інформації та інформаційних технологій для впливу на військові і цивільні кібернетичні системи.
У 1996 році під егідою американського уряду пройшла 5-а I Міжнародна конференція з інформаційної війни. З усіх висновків, за матеріалами конференції, тут зазначимо лише один, а саме: «стратегія застосування інформаційної зброї носить виключно наступальний характер».
Наступальний характер інформаційної зброї багато в чому визначає обличчя інформаційної війни і дозволяє апріорі визначити потенційного інформаційного агресора. А це значить, можна припустити, що обсяг інформації, цілеспрямовано рухаючись від однієї країни до іншої, і є мірою інформаційної агресивності. При цьому неважливо, який характер має передана інформація.
Подібне твердження дещо незвично. До його осмисленню треба підходити з іншими, незвичними мірками і виходити з того, що в епоху інформаційних технологій, коли соціальне середовище перенасичена інформацією, безпеку системи вже починає визначатися не тільки тими знаннями, які дана система отримує про противника, а й, може бути навіть в першу чергу, тими знаннями, від сприйняття яких їй вдалося ухилитися.
Тепер зупинимося на можливостях інформаційної зброї. Одні автори одностайно вважають його могутніше ядерної, інші вважають за краще не висловлюватися на цю тему, посилаючись на відсутність прецедентів. Однак, так як спектр номенклатури інформаційної зброї широкий (сюди входять не тільки перераховані вище засоби кібернетичної зброї, але і засоби масової інформації, твори масової культури чи культури для мас і мистецтва для мас), можливості всіх цих коштів, звісно, ​​різні.
Одним із засобів інформаційної зброї, як вже зазначалося вище, є мирна пропаганда переваг власного способу життя.
Зокрема, пропаганду переваг західної цивілізації і західного способу життя, включаючи безкорисливу допомогу незахідним народам планети в їх добровільну розвитку в напрямку західного зразка суспільного устрою, А. Зинов 'єв визначив терміном западнизации. Так ось, ця зброя застосовувалася вже неодноразово і, оцінюючи його міць, А. Зинов 'єв вважає, що ядерну зброю порівняно з западнизации виглядає так само, як дубина дикуна в порівнянні з водневою бомбою. При цьому «Ядерна зброя коштує величезних грошей. А западнизации варто дрібниці, а з часом навіть прибуток приносити починає. Можете ви собі уявити таке: ви кидаєте воднево-нейтронну сверхбомбу і у відповідь у вас летять мішки з доларами, фунтами, марками і франками? Ні, звичайно. А з западнизации таке цілком природно. Якщо не відразу потечуть до вас долари, фунти, марки і франки, то сировина, нафта і газ - напевно ».
Проблема прихованості багатьох інформаційних впливів має не останнє значення при застосуванні інформаційної зброї. Може бути, найважливішим у всій цій історії є те, що жертви цього виду зброї, навіть володіючи теорією та відповідної матеріально-технічною базою, приходять до усвідомлення себе як жертви лише потім.
Бомба западнизации », висаджена в Росії, зробила в ній нечувані раніше спустошення не тільки в сферах державності, економіки, ідеології та культури, але і в самому людському матеріалі суспільства. У таких масштабах і в такі терміни це до цих пір ще не вдавалося зробити ніяким завойовникам і ні з якою зброєю. Будучи призначена (за задумом винахідників) для ураження комунізму, «бомба западнизации» в практичному застосуванні виявилася незмірно міцніше: вона зруйнувала могутнє багатовікове об'єднання людей, ще недавно колишнє другий наддержавою планети і претендовавшее на роль гегемона світової історії, до самих його загальнолюдських основ, не мають відношення до комунізму. Цілилися в комунізм, а вбили Росію. Захід за допомогою цієї зброї здобув саму грандіозну в історії людства перемогу, предопределившую, на мій погляд, хід подальшої соціальної еволюції на багато століть вперед [10].
Одним із серйозних переваг інформаційної зброї усіма пишуть на цю тему впевнено називається його відносна дешевизна в порівнянні з іншим видом озброєння. За критерієм ефективність / вартість воно значно виграє у будь-якого іншого виду зброї.
Це відбувається, тому що в нього не треба вкладати «енергію» для знищення супротивника. Спочатку передбачається, що супротивник володіє всіма необхідними засобами для власного знищення. Завдання застосування інформаційної зброї полягає в тому, щоб допомогти противнику спрямувати наявні у нього кошти, в тому числі технічні, проти самого себе.
Вище були процитовані визначення із сучасних робіт з проблеми інформаційної війни. Але про те ж саме десятиліття тому і більше писали фантасти, і писали вони майже тими самими словами; єдина відмінність полягала в тому, що, змістовно розуміючи досліджувану проблему точно так само, як вона розуміється зараз людьми у формі, на неї наклеювали інші етикетки, типу «війна в сфері управління» або «у сфері зв'язку".
Ось так описав розвиток інформаційних воєн С. Лем у романі «Фіаско», вперше опублікованій у 1986 році:
1. Розвиток засобів озброєння на якійсь планеті призвело до ситуації, при якій використання бойових арсеналів неминуче призводить біосферу до загибелі. У ворогуючих сторін сили хоч відбавляй. Змагатися в її подальшому нарощуванні нерозумно.
2. Виникає проблема контролю за застосуванням сили, а значить, проблема контролю дій противника в таких сферах, як зв'язок і управління.
3. Позбавити супротивника можливості застосувати силу - це означає позбавити його можливості ефективно управляти ситуацією і вчасно передавати керуючі сигнали.
С. Лем пише: «Ніхто сам собі каналів розпізнавання і командування не блокує. Це відбувається з-за так званого ефекту дзеркала. Кожен шкодить іншому, розриваючи його зв'язок, і отримує аналогічну відповідь. На зміну змагань в точності і потужності балістичних снарядів приходить боротьба за збереження зв'язку. Якщо перші були тільки нагромадженням засобів руйнування і загрозою їх застосування, то друга - це справжня «війна зв'язку». Битви за руйнування і порятунок зв'язку цілком реальні, хоча не тягнуть за собою ні руїн, ні кривавих жертв. Поступово заповнюючи радіоканали шумом, противники втрачають контроль над власними озброєннями, а також контроль над озброєннями та оперативної готовністю ворога ».
4. Подібний розвиток подій вимагає, щоб зброя володіла власним інтелектом, а як же інакше, якщо їм не можна управляти дистанційно?
«Передбачаючи близький пат, кожна сторона працює над створенням такої зброї, яке стане автономним - тактично, а потім і стратегічно. Бойові кошти отримують незалежність від своїх виробників, операторів і командних баз ».
5. Однак застосування нової зброї все одно являє глобальну небезпеку. А це означає, що для того, щоб його застосовувати безпечно для самого себе, треба відкоригувати його мети, форму і зміст.
Якби головним завданням цієї зброї було знищення аналогічного зброї противника, зіткнення в будь-якій сфері сфери стало би початком битви, що поширюється, як степова пожежа, що призвело б до глобального обміну ударами найвищої потужності, а отже, до загибелі. Тому зброя не повинна вступати між собою в безпосередні зіткнення. Воно повинно лише взаємно шаховать, а якщо і знищувати, то підступно, як мікроби, а не як бомби. Його машинний розум намагається підпорядкувати розум ворожої зброї за допомогою, так званих, програмних мікровірусів ...».
Так виникає інформаційна зброя. Так розкручується маховик інформаційних воєн.
Зверніть увагу на сформульовану С. Лемом тенденцію підвищення автономності зброї, а значить, підвищення його інтелектуальності. Останні війни нашого сторіччя в чомусь підтверджують сказане. Зокрема, війна США проти Іраку [11] продемонструвала, що зенітно-ракетні комплекси, що мають певну самостійність (власні системи попередження і управління вогнем), зуміли завдати чималої шкоди авіації об'єднаних сил, так як повинні були дивуватися окремо. Теж відноситься і до малопомітним американським літакам F-117, постійно зберігає режим радіомовчання.
Майже зовсім відповідно до описаної вище сценарієм Управління перспективних дослідницьких проектів міністерства оборони США (АRРА) вже виступило з довгостроковою програмою створення «думаючого зброї», для чого підключаються провідні університети США і Західної Європи. В. Строєв пише з цього приводу: «І Пентагон не шкодує коштів для творців комп'ютерних систем та їх математичного забезпечення. З'явилася навіть така формула: «У майбутній війні переможе той, у кого краще виявляться програмісти».
Відзначимо, що майже всі наведені вище визначення з проблематики інформаційних воєн не є визначеннями, логічно наступними з конкретної моделі або розв'язуваної задачі (за винятком сценарію С. Лема). У більшості своїй вони почерпнуті з популярної зарубіжної літератури або виступів окремих політичних діячів, у яких модель, що породила те чи інше визначення, залишилася за кадром і не винесена для розгляду [12].
Інформаційна війна - всеосяжна, цілісна стратегія, зумовлена ​​все зростаючою значимістю і цінністю інформації у питаннях командування, управління, політики, економіки та суспільного життя.
Поява цього терміна означає, що доведеться зіткнутися з менш проробленої, але, безсумнівно, більш серйозною загрозою з боку зовнішніх і внутрішніх ворожих сил.
Слід відрізняти інформаційну війну від комп'ютерної злочинності. Будь-яке комп'ютерне злочин являє собою факт порушення того чи іншого закону. Воно може бути випадковим, а може бути спеціально спланованим; може бути відокремленим, а може бути складовою частиною великого плану атаки. Навпаки, ведення інформаційної війни ніколи не буває випадковим чи відокремленим (і може навіть не бути порушенням закону), а має на увазі узгоджену діяльність з використання інформації як зброї для ведення бойових дій - чи то на реальному полі брані, або в економічній, політичній або соціальній сферах .
Театр інформаційних бойових дій тягнеться від секретного кабінету до домашнього персонального комп'ютера і ведеться на різних фронтах. Електронне полі бою представлено постійно зростаючим арсеналом електронних озброєнь, переважно засекречених. Говорячи військовою мовою, вони призначені для бойових дій в області командування та управління військами, або «штабним війни». Останні конфлікти вже продемонстрували всю міць і вражаючу силу інформаційних бойових дій - війна в Перській затоці і вторгнення на Гаїті. Під час війни в Перській затоці сили союзників на інформаційному фронті провели комплекс операцій в діапазоні від старомодної тактики розкидання пропагандистських листівок до виведення з ладу мережі військових комунікацій Іраку за допомогою комп'ютерного вірусу.
Атаки інфраструктури завдають ударів по життєво важливим елементам, таким як телекомунікації або транспортні системи. Подібні дії можуть бути початі геополітичними або економічними супротивниками або терористичними групами. Прикладом служить виведення з ладу міжміської телефонної станції компанії AT & T в 1990 році. У наші дні будь-який банк, будь-яка електростанція, будь-яка транспортна мережа і будь-яка телевізійна студія представляють собою потенційну мішень для впливу з кіберпростору.
Промислове шпигунство та інші види розвідки загрожують безліччю таємних операцій, здійснюваних корпораціями або державами стосовно інших корпорацій або держав; наприклад, збір інформації розвідувального характеру про конкурентів, розкрадання патентованої інформації і навіть акти саботажу у формі спотворення або знищення даних або послуг. Ілюстрацією цієї загрози служить документально доведена діяльність французьких і японських агентів протягом вісімдесятих років.
Конфіденційність все більш уразлива в міру появи можливості доступу до постійно зростаючим обсягам інформації в постійно зростаючій кількості абонентських пунктів. Поважні особи, таким чином, можуть стати об'єктом шантажу або злісної наклепу, і ніхто не гарантований від підробленого використання особистих ідентифікаційних номерів.
Як би там не було, термін «інформаційна війна» зобов'язаний своїм походженням військовим і позначає жорстоку і небезпечну діяльність, пов'язану з реальними, кровопролитними і руйнівними бойовими діями. Військові експерти, які формулювали доктрину інформаційної війни, чітко уявляють собі окремі її грані: це штабна війна, електронна війна, психологічні операції і так далі.
Багато провідні стратеги вважають, що протистояння армій, що гинуть на полях генеральних боїв, дуже скоро займе своє місце на звалищі історії поряд зі шпорами і арбалетами. Вища форма перемоги тепер полягає в тому, щоб вигравати без крові.
Під загрозою інформаційної війни розуміється намір певних сил скористатися разючими можливостями, прихованими в комп'ютерах, на неозорому кібер-просторі, щоб вести «безконтактну» війну, в якій кількість жертв (у прямому значенні слова) зведено до мінімуму. «Ми наближаємося до такого ступеня розвитку, коли вже ніхто не є солдатом, але всі є учасниками бойових дій, - сказав один з керівників Пентагону. - Завдання тепер полягає не в знищенні живої сили, але в підриві цілей, поглядів і світогляду населення, в руйнуванні соціуму ».
Громадянська інформаційна війна може бути розв'язана терористами, наркотичними картелями, підпільними торговцями зброєю масового ураження. Великомасштабне інформаційне протистояння між громадськими групами або державами має на меті змінити розстановку сил у суспільстві.
Оскільки така війна пов'язана з питаннями інформації та комунікацій, то якщо дивитися в корінь, це є війна за знання - за те, кому відомі відповіді на питання: що, коли, де і чому і наскільки надійними вважає окремо взяте суспільство або армія свої знання про собі і своїх противників [13].
Глава 2. Інформаційна війна як цілеспрямоване інформаційний вплив інформаційних систем
«Що ж ховається за такими поняттями, як система та інформаційна система? Телеграфний апарат або автоматична телефонна станція - це інформаційні системи? Автоматизована інформаційно-пошукова система на базі локальної мережі ЕОМ або Інтернет - це інформаційні системи? Людина, народ, держава, людство - це інформаційні системи?
Під системою можуть розумітися: людина, комп'ютер, природний ландшафт і т. п. Різниця між цими системами в тому, що, якщо для тих з них, які прийнято називати інформаційними, модифікація внутрішніх керуючих структур пов'язана з отриманням нової інформації, з навчанням, то модифікації механічних або природних геобразованій носять дещо інший характер.
Чим повніше система сприймає зовнішній світ, тим більше «тонкими» енергіями можна впливати на її поведінку.
Чи можна визначити поняття «інформаційної системи», не вдаючись до терміну «інформація»?
Згідно з тлумачним словником, система - це сукупність абстрактних або матеріальних об'єктів разом із відомими або заданими зв'язками і відносинами, що утворюють у відомому або заданому значенні єдине ціле.
Інформаційна система - це система, що здійснює:
- Отримання вхідних даних;
- Обробку цих даних та / або зміна власного внутрішнього стану;
- Видачу результату або зміну свого зовнішнього стану.
Простий інформаційною системою назвемо систему, елементи якої функціонують відповідно до правил, породженими одним і тим же взаімонепротіворечівим безліччю аксіом.
Складною інформаційною системою назвемо систему, яка містить елементи, які функціонують у відповідності з правилами, породженими відмінними один від одного множиною аксіом. При цьому допускається, що серед правил функціонування різних елементів можуть бути взаємосуперечливих правила і цілі.
Порушення захисних бар'єрів у взаємодії елементів складної системи один з одним призводить до перепрограмуванню цих елементів і / або їх знищенню.
Зі сказаного випливає, що інформаційним «полем бою» є в першу чергу протоколи інформаційно-логічного сполучення елементів складної системи, засоби і технології їх практичної реалізації.
Протокол інформаційно-логічного взаємодії для елементів соціального простору знайшов своє втілення в природній мові кожного народу. Використання того чи іншого мовного підмножини мови багато в чому визначає інформаційні можливості різних груп населення.
Основними засобами коригування протоколів інформаційно-логічного взаємодії для соціального простору сьогодні стали засоби масової інформації (ЗМІ).
Протокол інформаційно-логічного взаємодії для елементів кібернетичного простору відображений в безлічі мов програмування, в мережевих протоколах. Основними засобами коригування цих протоколів є:
- Програмні закладки,
- Комп'ютерні віруси,
- Всілякі технічні засоби,
- Технології впливу на канали телекомунікацій.
У залежності від того, які відбуваються зміни у внутрішньому стані інформаційних систем, пропонується здійснити наступну класифікацію:
1) клас А - системи з незмінним внутрішнім станом;
2) клас В - системи із змінним внутрішнім станом.
У свою чергу в класі В можна виділити наступні підкласи:
- Підклас 1 - системи з незмінним алгоритмом обробки, але зі змінними даними (бази даних, окремі масиви тощо), які використовуються в процесі обробки вхідної інформації;
- Підклас 2 - системи з адаптивним алгоритмом обробки, тобто алгоритм настроюється на умови застосування; настроювання здійснюється шляхом або зміни керуючих коефіцієнтів, або автоматичного вибору алгоритму з безлічі рівнозначних алгоритмів;
- Підклас 3 - системи з самомодифицирующимися метою та відповідно з повністю самомодифицирующихся алгоритмом, що виходять за межі безлічі рівнозначних алгоритмів.
До речі, поняття «сенс» окремі автори визначають саме через зміну стану переробної вхідне повідомлення інформаційної системи. У разі СР-мереж зміна стану - це зміна структури.
В.В. Налімов пише: «Сенс Світу - прояв всього потенційно закладеного в ньому. Роль людини - участь у цьому космогонічному процесі. Більшого нам знати не дано ».
Але «прояв всього закладеного в ньому» - це чи не є з боку інформаційної самонавчальної системи постійне підтримання власного відповідності змінюється Світу. Підтримувати відповідність - означає змінюватися (навчатися). Тому-то класифікацію інформаційних систем доцільно здійснювати виходячи з внутрішніх, споконвічно притаманних їм здібностей до підтримки цієї відповідності.
Сказане для систем підкласу 3 класу В цілком можна трактувати і як розкриття смислів Миру, і як рішення вічної криптоаналитической завдання.
На малюнку 1 наведено приклади інформаційних систем з різних класів. Однак сприймати даний малюнок бажано з певною часткою умовності. Зокрема, старовинний класичний телеграфний апарат є в більшій мірі механічною системою, що здійснює обробку вхідних даних і повертається в початковий стан після закінчення обробки (клас А), але, будучи оснащений процесором з пам'яттю і алгоритмом для відновлення перекручених даних, що підтримує кілька рівнів протоколів інформаційно -логічного взаємодії, він разом з подібними ж апаратами вже переходить в розряд систем передачі даних (клас В).

Рис. 1. Класифікація інформаційних систем
Те ж можна сказати і про автоматизовані інформаційно-пошукові системи: залежно від реалізації вони можуть бути віднесені до систем, як першого підкласу, так і другого. Системи управління також розрізняються не тільки за своїми функціональними і потенційним можливостям, але і за способами реалізації.
Ідея малюнка 1 в тому, щоб показати щаблі розвитку інформаційних систем. Цікаво, що та ніша, яку в своїй еволюції перескочила Природа - підклас 2, заповнена за допомогою людини.
Отже, інформаційна війна між двома інформаційними системами - це відкриті і приховані цілеспрямовані інформаційні дії систем один на одного з метою отримання певного виграшу в матеріальній сфері.
Інформаційний вплив здійснюється із застосуванням інформаційної зброї, тобто таких засобів, які дозволяють здійснювати з переданої, оброблюваної, створюваної, знищується і сприймають інформацією задумані дії.
Системи цілеспрямованого збору інформації та контролю за об'єктами в режимі реального часу виводяться з ладу шляхом створення перевантажень, наприклад: «Космічна техніка, особливо базується на геостаціонарній орбіті, абсолютно не ремонтнопригодность, не може бути оперативно замінена і дуже вразлива до впливу сучасних засобів радіоелектронного придушення ( РЕП). Справа в тому, що приймальні пристрою зв'язкових і розвідувальних супутників виконані дуже чутливими і захищені тільки від перешкод або перевантажень, порівнянних за тривалістю з тривалістю корисних сигналів. Мегаватний вплив з поверхні Землі, вироблене саморобними засобами РЕП на потрібній частоті, неминуче призведе до втрати приймального пристрою супутника, а, отже, до виведення з ладу всього каналу зв'язку ».
Для більш складної інформаційної системи, наприклад такий, як людина, інформаційний вплив, здатне вивести з ладу систему, це, перш за все, активізація таких бажань, думок і провокування вчинків, спрямованих на саморуйнування.
Зрозуміло, що для інформаційних систем з різних класів інформаційний вплив також відіграє різну роль. Так, для систем класу А більш небезпечно пряме фізичний вплив, ніж яка б то не було інформація. Не випадково, до тих пір, поки люди були оснащені зброєю, що не містить мікропроцесорів, говорити про інформаційну війну не мало сенсу. Її й не могло бути на тому рівні розвитку і в тому розумінні, яким ми мали тоді.
Системи класу У вже здатні самостійно обробляти інформацію про навколишній світ, а це значить, що якщо грамотно скомпонувати і цілеспрямовано подати цю інформацію на вхід цієї самої системи, то з'являється можливість управляти її поведінкою.
Системи класу В утворюють два простори, в яких здійснюється їх функціонування: кібернетичне і соціальне.
Соціальний простір існує вже ні одне тисячоліття, але масштабні інформаційні війни почалися тільки наприкінці другого тисячоліття. Чому? Тому, що для систем із змінною метою перемога в інформаційній війні є в загальному випадку алгоритмічно нерозв'язною проблемою. За час війни можуть змінитися цілі у воюючої системи. Тому говорити про вирішення низки завданню в цій області в загальному вигляді не доводиться.
Що ж стосується кібернетичного простору, то його виникнення і ознаменувало собою початок епохи інформаційних воєн.
Саме для кібернетичних систем напрацьовані відповідні кошти, іменовані «інформаційним зброєю». І саме в кібернетичному просторі, використовуючи це зброя, можна добиватися певних перемог.
Говорячи про сучасну інформаційній війні технічних систем, потрібно вживати терміни кібернетична війна і кібернетичне зброю. Вони більш правильно відображають суть того, що відбувається, це відзначив ще М. Делаграмматік, назвавши свою статтю «Останній солдат суперімперіях, або кому потрібна кібервійна».
Відзначимо, що методи ведення інформаційної війни мають спадкоємний характер, тобто алгоритмічна складова прийомів і методів інформаційного впливу на системи третього підкласу може бути поширена, щоправда, з різним ступенем ефективності і на системи нижчого підкласу. Це пояснюється тим, що алгоритми впливу на нижчі підкласи становлять алгоритмічну основу функціонування вищих.
Інформаційна зброя має пряме відношення до алгоритмів. Тому про будь-якій системі, здатної за вхідними даними відпрацьовувати той чи інший алгоритм, можна говорити як про інформаційну систему - об'єкті інформаційної війни. Щоправда, на рівні інформаційної системи з модифікується метою (підклас 3 класу В) поняття класичного алгоритму вже починає зазнавати серйозні зміни.
Отже, під війною інформаційних систем будемо розуміти їх дії, спрямовані на отримання матеріального переваги, шляхом нанесення противнику шкоди з допомогою відповідного інформаційного впливу.
У даному випадку передбачається, що поки противник усуває отриманий збиток, тобто зайнятий тільки собою, противна сторона має перевагу в зовнішньому світі. Зрозуміло, що така війна має сенс лише для систем, які споживають для своєї життєдіяльності загальні обмежені матеріальні ресурси.

Глава 3. Інформаційні війни в сучасному світі
3.1 Інформаційна війна проти Росії
Характерною особливістю військово-політичного конфлікту в Південній Осетії з 07 серпня 2008 р. по 13 серпня 2008 го було активне використання провідними світовими державами державних інформаційних структур.
Події в Південній Осетії коментували багато західних загальнонаціональні газети. І погляд на те, що відбувається подія був у кожної країни свій, виходячи з політичних інтересів.
Події грузино-осетинського конфлікту знову і з усією очевидністю показали, що проти Росії ведеться інформаційна війна з використанням провідних світових ЗМІ. Дії Росії щодо забезпечення миру і безпеки на Кавказі були представлені як невиправдані та надмірні, а істинний агресор - як жертва. Медійні корпорації держав-членів НАТО фактично позбавили громадськість своїх країн можливості об'єктивно оцінити трагедію. Після подій в Південній Осетії в світові ЗМІ повернулися штампи «імперські замашки Росії» і «back in USSR». Такий імідж шкодить Росії у зовнішній політиці та бізнесі. Нас звикають бачити агресорами і «нечистими на руку» партнерами. Нас бояться, і бояться з нами йти на діалог і домовлятися.
Росія, захистивши Південну Осетію і Абхазію і визнавши їх незалежність, надійшла по справедливості. Однак, в результаті інформаційної війни, світове співтовариство відмовилося визнати ці нові держави і засудило дії РФ. На жаль, навіть наші найближчі партнери, такі як Шанхайська організація співробітництва і Білорусія, не висловилися однозначно щодо статусу Південної Осетії і Абхазії. Тим не менш, народи цих країн, як і переважна більшість росіян, підтримують рішення Дмитра Медведєва. У цій ситуації Президенту та Уряду РФ як ніколи необхідна підтримка і розуміння міжнародної громадськості. Передача правди, формування нового обличчя нашої Батьківщини і наших цінностей за кордоном повинні стати державною програмою (в цьому відношенні можна взяти приклад з США) [14].
«Війна в традиційних ЗМІ розгорнулася задовго до початку обстрілу Цхінвалі. Західні телеканали досить тривалий час акцентували увагу на демократичності Саакашвілі, вихваляючи його орієнтованість на Захід, і в негативному ключі висвітлювали діяльність «сепаратистів» із Південної Осетії і Абхазії. Фактично йшла підготовка громадської думки, і пристрілка з інформаційного поля. З боку Росії ж такої підготовки не було, і що почалася вже вдень 8 серпня інформаційна атака фактично стала для російських ЗМІ несподіванкою.
Виступи наших дипломатів та військових на Заході не просувалися зовсім. Цікаво, що навіть після завершення бойових дій в очах західного обивателя миротворцем став аж ніяк не Медведєв, а Саркозі.
Для військової пропаганди, в першу чергу, візуальної, до якої відноситься телебачення, характерний набір штампів, що відносяться до дій противника, який, як і належить ворогу, воює нечесно. У минулу війну всі ці штампи були обіграні не один раз - і досить успішно, вразивши тихих європейських обивателів »[15].
Аналіз публікацій загальнонаціональної американської газети «The New York Times» в період військових дій в зоні грузино-осетинського конфлікту з 08 серпня по 13 серпня, показує, що негативний образ Росії і її лідерів у газеті «The New York Times» формувався як агресора, підбурювача військових дій за рахунок застосування на її адресу і уряду, таких яскравих експресивно-забарвлених висловлювань, наприклад, як:
- «Росія поклала початок військової дійсності»;
- «Росія провела авіанальоти по грузинських цілям»,
- «Авіанальоти схвалені Кремлем»,
- «Росія веде кібервійну»,
- «Росія оголосила« війна розпочалася »,
- «Військове вторгнення Росії»,
- «Конфлікт в Грузії - переділ влади в Росії»,
- «Російські військові літаки напали на грузинські сили і цивільних жителів у Цхінвалі»;
- «Росія почала військову дію в повному масштабі, на повітрі, землі і море»;
- «Кремль знущався і шантажував своїх сусідів» і т. д.
У публікаціях газети «The New York Times» заздалегідь одна з протиборчих сторін (Росія) дискредитується, а інша (Грузія) вихваляється і звільняється від провини за те, що відбувається. Так, наприклад, Грузія в матеріалах газети «The New York Times» зображується жертвою, за допомогою таких виразів, як: «російські літаки обстрілювали Грузію», «російські бомбардувальники летіли над Грузією», «Тбілісі було евакуйовано», «грузинські урядові веб- сайти терпіли крах »,« військове вторгнення в Грузію »,« його (М. Саакашвілі) ненавидять в Кремлі »,« російські військові літаки напали на грузинські сили і цивільних жителів »; Грузія як маяк демократії, Кремль хоче його (М. Саакашвілі) прибрати »і т.д.
Така картина війни, в якій «герої» протистоять «варварів», спонукає читача чи аудиторію в цілому самоідентифікуватися з добром і демонізувати зло. Газета «The New York Times» нав'язує упереджене судження про Росію, закріплюючи сформовані стереотипи сприйняття.
Аналіз публікацій загальнонаціональної американської газети «The New York Times» про участь Росії в грузино-осетинському конфлікті в період військових дій з 08 серпня по 13 серпня, показує, що 94% змісту матеріалів демонізують образ Росії і несуть негативне забарвлення дій країни в конфлікті.
Таблиця 1. The New York Times про участь Росії в грузино-осетинському конфлікті
Демонізація
Негативний образ (країни, лідера)
Дата
Назва матеріалу
Зміст матеріалу
08.08.2008
Russia and Georgia Clash Over Separatist Region
(Зіткнення Росії та Грузії з приводу сепаратистській області)
Росія провела авіанальоти по грузинських цілям; авіанальоти схвалені Кремлем; Росія веде кібервійну; Росія оголосила «війна розпочалася»; військове вторгнення Росії; конфлікт у Грузії - переділ влади в Росії; російські військові літаки напали на грузинські сили і цивільних жителів у Цхінвалі; аеропорти в чотирьох грузинських містах були вражені (Росією)
09.08.2008
In Georgia Clash, a Lesson on US Need for Russia
(У Зіткненні Грузії з Росією, урок для американців у співпраці з Росією)
Російські літаки обстрілювали Грузію; Росія припинила бомбити Грузію; Саркозі пробував відрадити Росію від її військової дії; вони (росіяни) зробили вирішальний військову дію і поклали початок військової дійсності; Росія послала військові сили; вона (Росія) прийняла агресивні заходи, щоб відновити свою владу ; агресивність Росії
10.08.2008
Georgia and Russia Nearing All-Out War
(Грузія і Росія наближаються до Загальної Війні)
конфлікт між Росією <...> рухався до війни; Росія, послала військові кораблі; розширювала її (Росії) кампанію бомбардування; російські бомбардувальники почали вражаючі військові дії; Росія створила великі військові сили; вони (російські війська) могли відкрити третю лінію нападу; Росія продовжувала бомбардування; Росія хоче зайняти і Південну Осетію і Абхазію; боротьба і секретність Кремля перед обличчям Західного протесту; зупинити російські нападу; закликаємо до кінця російських бомбардувань; реактивних літаків бомбили область; більше ніж 80 чоловік були вбиті, включаючи 40 цивільних жителів, які померли в авіанальоту в Горі; 800 осіб були поранені, майже всі з них цивільні жителі (Грузії)
11.08.2008
Russians Push Past Separatist Area to Assault Central Georgia
(Росіяни висуваються в сепаратистській області, щоб напасти на Грузію)
Росія розширила свій напад на Грузію; Західні схильності (демократичні) Грузії дратують Кремль; кроки Росії заподіяли широко поширену міжнародну тривогу і гнів; Росія готувала грунт для інтенсивної дипломатичної конфронтації з США, знищення (Росією) збройних сил прозахідного президента Грузії; військову дію - військово -морські і ракетні удари, є найбільшим зобов'язанням російських сил поза її межі, починаючи з краху Радянського Союзу; Росія нарощувала її напад; російська агресія не повинна залишитися без відповіді; Росія прагнула використати конфлікт; російські снаряди артилерії вдарили по місту Горі; російські парашутисти і їх абхазькі союзники боролися проти грузинських спеціальних сил; Росія скинула бомбу; Росія двічі бомбила фабрику авіації; всі дії були призначені, щоб вдарити по грузинських військових сил; дії Російських військових
12.08.2008
Russia's War of Ambition
(Військові амбіції Росії)
Михайло Саакашвілі потрапив у пастку Москви; Кремль знущався і шантажував своїх сусідів; вторгнення Росії до Грузії; російські броньовані транспортні засоби рушили до Грузії; обстрілу і цивільних і військових цілей (Росією); побоювання щодо загального нападу (Росією) на столицю і демократично обраний уряд р. Саакашвілі; (Путін) налаштований повторно захопити велику стару радянську сферу впливу; напад на Грузію сплановано (Росією); (Росія) знущається над України і лякає будь-якого іншого сусіда; розміщення дійсно нейтральних міжнародних сил з підтримання миру, але не російські загони; (Путін) задушив вільну пресу Росії; залякування Москви
13.08.2008
Bush sent the help and demanded, that Moscow left
(Буш посилає допомогу і вимагає, щоб Москва пішла)
Росія показує військове панування над областю; Росія виконає її зобов'язання припинити військові дії; наступ Росії; Росія може вторгнутися до її сусідові, зайняти столицю, повалити уряд; російські сили продовжували працювати в порушенні перемир'я.
Героїзація
08.08.2008
Russia and Georgia Clash Over Separatist Region
(Зіткнення Росії та Грузії з приводу сепаратистській області)
Російські військові прибули, щоб допомагати російським силам з підтримки миру; російськими силами з підтримки миру в Цхінвалі
09.08.2008
In Georgia Clash, a Lesson on US Need for Russia
(У Зіткненні Грузії з Росією, урок для американців у співпраці з Росією)
Путін координував допомогу біженцям, які втекли з Південної Осетії до Росії
10.08.2008
Georgia and Russia Nearing All-Out War
(Грузія і Росія наближаються до Загальної Війні)
Сили з підтримки миру (російські)
11.08.2008
Russians Push Past Separatist Area to Assault Central Georgia
(Росіяни висуваються в сепаратистській області, щоб напасти на Грузію)
-
12.08.2008
Russia's War of Ambition
(Військові амбіції Росії)
-
13.08.2008
Bush sent the help and demanded, that Moscow left
(Буш посилає допомогу і вимагає, щоб Москва пішла)
-
Аналіз публікацій загальнонаціональної газети Великобританії «Times» в період військових дій в зоні грузино-осетинського конфлікту з 08 серпня по 13 серпня, показує, що негативний образ Росії і її лідерів у газеті «Times» формувався як агресора, за рахунок застосування на її адресу і її уряду, таких яскравих експресивно-забарвлених висловлювань, наприклад, як: «Кремль насідає на свого крихітного сусіда», «Росія переслідувала стратегію, націлену на« знищення демократії в Грузії »», «Росія чекала приводу, щоб вторгнутися в Грузію», « Росію «небезпечний і масивний хуліган», «російські військові загрожують Грузії гуманітарною катастрофою», «військове вторгнення Росії», «російська агресія», «безперервна російська бомбардування»; «(Росія) відмовляється припинити бої» і т. д.
Таблиця 2. Times про участь Росії в грузино-осетинському конфлікті
Демонізація
Негативний образ (країни, лідера)
Дата
Назва матеріалу
Зміст матеріалу
08.08.2008
Russia and Georgia move to brink of war (Росія і Грузія рухаються до війни)
Росія бомбить територію Грузії; три бомбардувальники бомбили місто Горі; надає (Росія) тиск на Грузію; (Росія) відмовляється припинити бої; військове устаткування і броньовані транспортні засоби входили до Південної Осетії, три російські бомбардувальники бомбили місто, ранячи семеро людей
09.08.2008
Russia turns might of its war machine on rebel neighbour Georgia (Росія повернула військову машину на сусіда заколотника Грузію)
Безперервна російська бомбардування; Росія веде війну; літак Росії напав на військові цілі в Грузії; Якщо Російські переможуть Грузію, то у світу буде неприємність; Кремль насідає на свого крихітного сусіда
10.08.2008
Georgia pulls troops out of South Ossetia capital (Грузія веде загони із столиці Південної Осетії)
Російські загони вступили до Грузії; російські військові літаки обстрілювали військове льотне поле; російські військові літаки бомбили військове льотне поле; Росія була звинувачена в «знищення його колишнього радянського союзника»; Росія готувалася відкрити другий фронт; Лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі засудили « агресію »Москви; порівняння між російськими діями і тактикою з Нацистської Німеччини; Росія переслідувала стратегію, націлену на« знищення демократії в Грузії », Москва поглинена переписуванням карти Кавказу
11.08.2008
Russia attacks Georgia on two fronts as conflict escalates (Конфлікт наростає: Росія нападає на Грузію на двох фронтах)
Російського вторгнення на двох фронтах; Кремль продовжував ігнорувати міжнародний тиск для перемир'я; Росія просунулася на грузинську територію без ознаки того, що її наступ припинитися; Росія намагалася зайняти Грузію; російські танки йшли через сільську місцевість; російські загони виконували вбивства; зловживання прав людини (Росією ); винищувачі Російського Міга, бомбить грузинські позиції; сили (Росії) встановили артилерію на кордоні Грузії; перспективам договірного перемир'я був нанесений удар (Росією); вторгнення Росії на грузинську територію триває; нестачі поваги (Росією) до територіальної цілісності Грузії; не було « ніякого виправдання »для військової дії Росії в Грузії
12.08.2008
President Saakashvili guards scramble to protect him from air raid risk (Президента Саакашвілі охороняють від ризику повітряного нальоту)
Росія пробувала повалити демократично обраний уряд; планувала напасти на цивільний аеропорт у Тбілісі; російські сили зайняли Горі; Москва бачить його (М. Саакашвілі) скинутим; Росія чекала приводу щоб вторгнутися в Грузію; (Росія хотіла) знищити р. Саакашвілі; Росія пошкодила її міжнародну репутацію; Росію «небезпечний і масивний хуліган»; російські військові загрожують Грузії гуманітарною катастрофою; російське вторгнення було заплановано; Російська агресія
13.08.2008
Shaky Caucasus ceasefire holds amid claims of tanks in Gori (Хитка перемир'я на Кавказі утримується з-за танків у Горі)
Російські сили продовжують рух до Грузії незважаючи на перемир'я; після її (Росії) «агресивного» поведінки в Грузії
Героїзація
08.08.2008
Russia and Georgia move to brink of war (Росія і Грузія рухаються до війни)
Росія, що підтримує мир у Південній Осетії; троє російських військових, які підтримували мир; Президент Росії Медведєв був рішучий зустрітися з його Радою Безпеки сьогодні і розглянути надзвичайні заходи
09.08.2008
Russia turns might of its war machine on rebel neighbour Georgia (Росія повернула військову машину на сусіда заколотника Грузію)
Москва відповіла на грузинське наступ
10.08.2008
Georgia pulls troops out of South Ossetia capital (Грузія веде загони із столиці Південної Осетії)
-
11.08.2008
Russia attacks Georgia on two fronts as conflict escalates (Конфлікт наростає: Росія нападає на Грузію на двох фронтах)
-
12.08.2008
President Saakashvili guards scramble to protect him from air raid risk (Президента Саакашвілі охороняють від ризику повітряного нальоту)
-
13.08.2008
Shaky Caucasus ceasefire holds amid claims of tanks in Gori (Хитка перемир'я на Кавказі утримується з-за танків у Горі)
Росія продовжувала висловлювати її гнів із грузинської агресії і злодіянь; Росія сказала, що має 74 мертвих, 171 поранених і 19 відсутніх у своїх збройних силах; напад на російські сили; нападу Грузії на російські сили
Проблема іміджу Росії в світовому співтоваристві назріла давно. Про це неодноразово говорили, в тому числі, і західні експерти.
Грузино-осетинський конфлікт став лакмусовим папірцем, показавши справжнє ставлення світової спільноти до Росії. І ми виявилися практично інформаційно беззахисні. У майбутньому, у зв'язку із загостренням боротьби за світові ресурси, наростає ймовірність збройних конфліктів, в які безпосередньо або побічно може бути залучена РФ. При цьому звичайні війни (з застосуванням збройних сил) будуть неминуче супроводжуватися інформаційними війнами. Результати останніх будуть багато в чому визначатиме результат збройних конфліктів. До теперішнього часу діапазон і інтенсивність застосування інформаційної зброї стали настільки великі, що є прецеденти досягнення перемоги в конфліктах тільки за рахунок його використання, без застосування традиційних засобів збройної боротьби.
У жовтні 1998 року Міністерство оборони США прийняло «Об'єднану доктрину інформаційних операцій». Примітно, що спочатку вона називалася «Об'єднана доктрина інформаційної війни». Як вказують американські військові експерти, інформаційна війна складається з дій, які здійснюються з метою досягнення інформаційної переваги в забезпеченні національної військової стратегії шляхом впливу на інформацію та інформаційні системи противника, з одночасним зміцненням і захистом власної інформації та інформаційних систем та інфраструктури. Інформаційне протиборство здійснюється шляхом проведення заходів, спрямованих проти систем управління та прийняття рішень (Command & Control Warfare, C2W), а також проти комп'ютерних та інформаційних мереж і систем (Computer Network Attack, CNA).
До останнього часу в Росії практично не існувало ясної державної позиції з цієї проблеми. Тільки у вересні 2000 року Президентом РФ було підписано Доктрина інформаційної безпеки Росії.
Завдання випереджаючого управління інформаційними потоками з боку Росії, застосування перспективних вітчизняних розробок у цій галузі, а також проблема раціонального використання інформаційних ресурсів диктують необхідність освоєння та використання нових інструментів державної політики. Можна констатувати, що Росія має потребу в якнайшвидшому створенні національної системи інформаційного управління і протиборства »[16].

3.2 Інформаційна війна США і Великобританії в ході військової операції проти Іраку
«У ході підготовки та проведення США і Великобританією військової операції проти Іраку одну з ключових ролей зіграло її ретельне і завчасне інформаційно-психологічне забезпечення (ІПО).
Однією з першорядних завдань цієї операції з'явилися реалізація положень концепції інформаційної війни та проведення психологічних операцій на стратегічному та оперативно-тактичному рівнях. У заходах з ІПО агресії проти Іраку були комплексно задіяні офіційні інформаційно-пропагандистські структури, ЗМІ, а також сили і засоби ПСО ЗС США і Великобританії. Основними об'єктами інформаційно-психологічного впливу були світову громадську думку, власне населення, а також військово-політичне керівництво, збройні сили і населення Іраку.
Функцію координатора роботи з інформаційно-психологічного забезпечення агресії проти Іраку на стратегічному рівні виконував офіційний представник Білого дому Арі Флейшер. Під його безпосереднім керівництвом щодня проводилися брифінги для представників основних телеканалів та інформаційних агентств. У брифінгах брали участь два ключових координатора Білого дому по роботі з американськими та міжнародними ЗМІ, офіційні представники держдепартаменту і Пентагону, а також старший представник прем'єр-міністра Великобританії. Крім цього, нещодавно створеним відділом глобальних комунікацій Білого дому (Global Communications Office) здійснювалася щоденна розсилка інформаційних зведень, у які були включені дані про втрати іракської армії та успіхи коаліційних військ.
Розробка змісту інформаційного забезпечення бойових дій була доручена трьом аналітичним центрам, тісно пов'язаним з адміністрацією США: Potomac Institute for Policy Studies, Rand Corporation і American Enterprise Institute (AEI). Остання установа відігравала головну роль.
«Чорної» пропагандою на зарубіжну аудиторію займалася також приватна компанія Рендон груп (Rendon Group), очолювана Джоном Рендон. Rendon Group брала участь в інформаційній кампанії щодо засудження та викриття вторгнення Іраку в Кувейт, а також під час операції «Буря в пустелі». Головне завдання групи - дезинформація, розрахована, перш за все, на закордонних журналістів. Під час «Бурі в пустелі» координацією її діяльності займався заснований Пентагоном відділ стратегічного впливу.
У першій половині 2002 р. керівництво США розгорнуло широкомасштабну інформаційно-пропагандистську кампанію, спрямовану на формування міжнародної громадської думки, а також сприятливих умов усередині Іраку в рамках підготовки до проведення воєнної операції в цій країні. Інтенсивність і масштаб заходів психологічного впливу протягом року безперервно зростали, досягнувши найбільшої активності до моменту початку бойових дій.
Основні тези стратегічного ІПО військової операції проти Іраку зводилися до тверджень про правомірність та відповідність військової акції нормам міжнародного права, звинувачень режиму С. Хусейна в саботажі роботи інспекторів ООН, дезінформації світової спільноти про наявність в Іраку зброї масового ураження, показу військової могутності американо-англійської коаліції і прагнення союзників уникати жертв серед мирного населення.
Про деяку зміну загальної тактики ведення інформаційної війни вказує те, що з перших днів воєнної операції американо-британськими військами не була знищена інформаційна інфраструктура Іраку. Між тим, згідно з директивою КНШ (Концепція боротьби з системами управління) телекомунікаційні системи супротивника повинні бути виведені з ладу в першу чергу. Відмова від застосовуваної раніше тактики пояснюється початковими планами військового керівництва коаліційних військ використовувати інформаційну структуру Іраку згодом у своїх цілях.
Робота з представниками ЗМІ, які висвітлюють бойові дії безпосередньо на місці подій, була організована на основі досвіду операції «Буря в пустелі», коли для представників зарубіжних видань були створені спеціальні журналістські «пули», а кореспонденти телеканалів країн коаліції могли безперешкодно супроводжувати війська.
У рамках роботи з журналістами зарубіжних ЗМІ американо-британської коаліцією в Катарі був створений міжнародний прес-центр, оснащений цифровими телефонними та інтернет-лініями і супутниковим зв'язком. У перші дні війни робота прес-центру зазнала сильної критики з боку акредитованих в ньому журналістів. За перші три дні бойових дій в ньому не було проведено жодного брифінгу. У цих умовах журналістам, що чергували в прес-центрі, найчастіше доводилося брати інтерв'ю один у одного.
При проведенні брифінгів у прес-центрі представники коаліційних військ використовували тактику дозованої подачі інформації, відповідей на питання журналістів, а також підтверджень і спростувань інформації, наданої міністерством інформації Іраку і незалежними арабськими ЗМІ. Відразу після того, як по деяким закордонним новинним каналам проходила інформація про знищення техніки або військовослужбовців коаліційних військ, в прес-центрі проводився брифінг, де до журналістів доводили, що така інформація є іракської пропагандою. Такий стиль роботи був успішно використаний американцями в ході агресії проти Югославії, коли вся інформація, що йде врозріз з офіційною позицією командування операцією, рішуче спростовували. Підтвердження давалися тільки після демонстрації в ЗМІ кадрів знищеної американської техніки, і то не відразу, а через кілька днів, коли актуальність події втрачала сенс.
Поряд з цим, представники коаліційного командування відчували значні труднощі в проведенні прес-конференцій в умовах швидко змінюється обстановки. Зокрема, це стосувалося роз'яснення випадків ведення так званого «дружнього вогню», коли офіційний коментар подавався через деякий час, тобто після того, як про епізод повідомляло більшість світових інформаційних агентств, що в кінцевому підсумку відбилося на низькому рівні довіри іноземних журналістів до прес-центру коаліційних військ.
Задовго до початку бойових дій адміністрацією США були розроблені спеціальні вимоги, які повинні дотримуватися журналісти, що висвітлюють операцію в Іраку. Усіх закордонних журналістів, акредитованих в прес-центрі коаліції, попередили, що робота засобів масової інформації буде підлягати контролю відповідно до правил, що застосовуються під час проведення військової операції.
Ексклюзивними правами на висвітлення бойових дій мали «Сі-Ен-Ен» (CNN) і «Бі-бі-сі» (ВПС). Крім того, журналісти прикріплялися безпосередньо до підрозділів, які беруть участь у бойових діях. Для цього був прийнятий спеціальний термін - «embedded journalists», тобто «прикріплені», «вживлені» журналісти. Ефективність цього рішення проявилася у перші дні операції, коли в інтернеті можна було в режимі реального часу переглядати кадри настання коаліційних військ, зняті з американських танків. Розрахунок робився на те, що журналісти, котрі долають труднощі бойових дій разом з солдатами, не будуть писати погано про своїх «товаришів по службі». Всього до бойових частин американської армії були «прикріплені» 662 журналіста, ще 95 перебували в британських підрозділах. Загальнонаціональні телеканали США - «Ей-бі-сі» (ABC), «Ен-бі-сі» (NBC), «Сі-бі-ес» (CBS), «Сі-Ен-Ен» (CNN) і «Фокс »(Fox) - і інформаційне агентство Ассошіейтед Прес отримали по 26 місць. З друкованих видань, крім солідних «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Уолл-стріт джорнел», «Ньюсуїк» і «Тайм», кожен з яких міг направити по 10 журналістів, у бойових порядках знаходилися і кореспонденти маловідомих регіональних газет. У зону бойових дій були направлені кращі американські репортери: Тед Коннел (ABC), Скотт Пеллі (CBS), Уолт Роджерс і Вульф Бліцер (CNN), Олівер Норт (Fox), Пітер Арнетт (MSNBC).
Американська адміністрація, враховуючи досвід висвітлення деякими арабськими ЗМІ, і в першу чергу телеканалом «Аль-Джазіра», операції США в Афганістані, здійснила ряд заходів щодо зниження ефективності негативного висвітлення бойових дій ЗС США і Великобританії світовими ЗМІ.
Між тим, тенденційність подачі матеріалу не могла не викликати відповідної реакції з боку американської та британської аудиторій. Ряд антивоєнних організацій влаштували 3 квітня 2003 акцію протесту біля вашингтонського бюро телекомпанії Fox у зв'язку з необ'єктивним висвітленням війни в Іраку. Офіційну скаргу керівництву телерадіокомпанії ВВС на «одностороннє висвітлення» війни в Іраку направила член палати громад британського парламенту Еліс Мехоні.
В інтересах інформаційно-психологічного впливу на аудиторію арабських країн адміністрацією США за фінансової участі приватних інвесторів з Саудівської Аравії, Кувейту, Лівану та Об'єднаних Арабських Еміратів на противагу «Аль-Джазіра» був створений новий арабський супутниковий телеканал «Аль-Арабія» (у перекладі з арабської мови - «Арабська»). Статутний капітал склав 500 млн. дол (стартовий капітал «Аль-Джазіри» - 140 млн. дол.) «Аль-Арабія» почав своє мовлення 20 лютого 2003 р. у початку телеканал працював 12 годин на добу - ефір заповнювався новинами та аналітичними програмами. З 3 березня 2003 р. «Аль-Арабія» почав цілодобове мовлення.
Між тим, робота нового каналу так і не змогла скласти реальної конкуренції «Аль-Джазіра» і викликала нарікання, в тому числі і в країнах, що беруть участь у визначенні інформаційної політики нового каналу. У розпал бойових дій проти Іраку Кувейт висловив невдоволення висвітленням війни «Аль-Арабія», маючи намір закрити його бюро в еміраті. Міністр інформації Кувейту вказав, що «Аль-Арабія» «необ'єктивно висвітлює війну і передає невірні відомості, спотворюють позицію Кувейту».
Зіткнувшись з труднощами з інформаційного домінування у висвітленні бойових дій в Іраку, військово-політичним керівництвом США і Великобританії робилися різні кроки по нейтралізації впливу так званих «незалежних» ЗМІ. У першу чергу це стосувалося арабських телеканалів та видань, особливо катарського телеканалу «Аль-Джазіра».
Канал «Аль-Джазіра» мав більшу свободу дій в Іраку, ніж західні новинні агентства. На території країни поза військових частин працювали 8 телегруп «Аль-Джазіри». Робота телеканалу надавала негативний вплив на образ антиіракської коаліції. Командування англо-американських військ неодноразово піддавав різкій критиці «Аль-Джазіру», звинувачуючи його в тому, що він перетворився на «рупор іракської пропаганди». Крім Багдада, де працювали й західні агентства, журналісти та оператори «Аль-Джазіри» передавали останні вісті з Басри і Мосула.
Американо-британська коаліція не змогла завчасно прорахувати сили і можливості Іраку з надання протидії інформаційно-психологічному тиску.
Військово-політичне керівництво Іраку активно використовувало всі пропагандистські ресурси країни для надання ефективної протидії ведеться проти Іраку психологічній війні. Сильною стороною Іраку в цьому питанні був тотальний контроль держави і спецслужб за інформацією, її джерелами і каналами отримання всередині країни. Іракська пропаганда переслідувала дві основні цілі:
- Максимально утруднити інформаційно-психологічний вплив противника на власне населення і збройні сили шляхом здійснення контрпропагандистської роботи;
- Чинити тиск на населення та військово-політичне керівництво арабських держав регіону, щоб переконати їх не надавати підтримки США і їх союзникам.
Організація протидії проводилася проти Іраку психологічній війні була покладена на Міністерство культури та інформації, командування ЗС, керівництво правлячої партії Баас і особисто Саддама Хусейна.
Іракська сторона використовувала для надання інформаційно-психологічного впливу радіопередачі і листівки. В якості ідеологічного базису контрпропагандистської операції використовувалися загальні для всіх держав регіону теми ісламського єдності, солідарності та захисту ісламської моралі.
Основні тези іракської пропаганди:
- Головною метою планованої американської агресії є не знищення міфічного іракської зброї масового ураження, не зміна державного керівництва, а контроль за багатющими нафтовими родовищами країни, а пізніше і всього регіону;
- Поведінка американських військових в арабських країнах порушує вимоги ісламської моралі та ображає релігійні почуття мусульман;
- Моральний стан солдатів антиіракської коаліції не дозволить їм тривалий час переносити тяготи війни в умовах пустелі;
- Зіткнувшись віч-на-віч з іракськими солдатами, що захищають незалежність своєї батьківщини, американські військові, що звикли вести «дистанційні» бойові дії, звернуться до втечі.
Основна загроза інформаційним зусиллям американо-британської коаліції виходила від діяльності міністерства інформації Іраку. У період бойових дій воно перейшло на надзвичайний режим роботи. На початковому етапі бойових дій міністра інформації Іраку Мохамеду ас-Саххаф вдавалося оперативно реагувати на поширювану підконтрольними коаліції ЗМІ дезінформацію. З початку бомбардувань Іраку він щодня проводив прес-конференції офіційних осіб для решти 60-70 зарубіжних журналістів, де офіційно спростовував інформацію про захоплення іракських міст і великих втратах. Була організована робота з представниками ЗМІ відразу ж після завданих авіаударів. Міністр інформації Іраку особисто визначав місця, дозволені для демонстрації в зарубіжних ЗМІ, часто сам супроводжував іноземних кореспондентів.
1 квітня 2003 Тоні Блером було віддано розпорядження про початок кампанії з протидії негативному висвітлення війни в Іраку в арабських засобах масової інформації. Алестер Кемпбелл, голова департаменту із зв'язків з громадськістю адміністрації Блера, заявив, що уряд у спробі що-небудь протиставити заявам, які роблять арабські засоби масової інформації, зіткнулося з певними труднощами. Тоні Блер дав інтерв'ю кільком арабським виданням, в яких намагався донести до арабських читачів, що метою військової акції є звільнення, а не завоювання Іраку.
З метою протидії негативному висвітлення подій у рамках міністерства закордонних справ Великобританії був створений спеціальний «штаб з ісламським засобам масової інформації». У новому органі було передбачено спеціальне посадова особа, що відповідає за тісну взаємодію з представниками арабських ЗМІ.
Відеосюжети з полоненими і вбитими американськими і британськими солдатами, показаний 23 березня 2003 р., викликали обурення в американському суспільстві і серед політиків. Розуміючи, що імена потрапили у полон солдатів, все одно стануть відомі, представники Пентагону ухвалили рішення надалі спочатку інформувати близьких і родичів полонених солдатів. Військове відомство випустило попередження для преси, в якому вимагалося не ідентифікувати полонених до того, як будуть поставлені до відома їх сім'ї.
Особливе занепокоєння керівництва США викликав показ по американських телеканалах інтерв'ю з родичами загиблих і полонених солдатів коаліції. 25 березня 2003 штаб сухопутних військ США розіслав в усі військові гарнізони та частини, що направили свої підрозділи до Іраку, вказівку взяти під контроль роботу із сім'ями загиблих або потрапили в полон військовослужбовців. У документі пропонувалося вручити родичам пам'ятку з рекомендаціями про лінію поведінки при спілкуванні з представниками ЗМІ.
Штаб підготував дві пам'ятки: для членів сім'ї загиблого військовослужбовця і для членів сім'ї потрапив у полон або зниклих без вісті.
Обидва варіанти містили попередження про необхідність проявляти розсудливість і стриманість у спілкуванні з представниками ЗМІ. Сім'ям військовослужбовців, що потрапили в полон, не рекомендувалося розмовляти з журналістами. При цьому наводилися такі аргументи: «іракський режим використовує ЗМІ для маніпулювання громадською думкою, виходячи зі своїх інтересів. Будь-яке інтерв'ю, дане журналісту, може бути показано іракцями вашому близькому, що знаходиться в полоні. Іракський режим може довільно переробити і відредагувати інтерв'ю, спотворити зміст висловлювань, щоб залякати вашого близького, чинити на нього психологічний тиск з метою посилити у нього природні в такому положенні хвилювання і страх. ЗМІ будуть передавати ваше інтерв'ю по всьому світу, навіть якщо ви дасте його лише місцевому телебаченню або газеті, ваші коментарі будуть показані або надруковані іншими ЗМІ в США, Іраку або країнах Близького Сходу ».
У пам'ятці для сім'ї загиблого військовослужбовця в якості аргументу проти спілкування з пресою в більш м'якій формі наводилися рекомендації серйозно поставитися до того, що дане кому-небудь інтерв'ю або окремі його частини можуть бути розтиражовані по всьому світу, включаючи Ірак.
Одним з основних способів інформаційно-психологічного впливу американо-британської коаліції стало поширення дезінформації. Ще до початку операції в світових ЗМІ були розтиражовані чутки про втечу і вбивстві віце-прем'єра Іраку Таріка Азіза та домашній арешт сина Хусейна Удея, який теж нібито хотів таємно виїхати за кордон. Як правило, така інформація подавалася у вигляді «непідтверджених даних» або повідомлень «джерел в Пентагоні».
Історія з віце-прем'єром Азізом, яка пройшла в новинних випусках відразу декількох інформаційних агентств, поставила багато світових видань у скрутне становище, коли віце-прем'єр Іраку дав прес-конференцію в Багдаді, і брехня стала очевидною. Таким чином, довіра до засобів масової інформації, які транслювали слух про смерть Азіза, виявилося підірваним.
Чутки про те, що іракські солдати будуть здаватися в полон тисячами, також не підтвердилися. Інформація Пентагону про полонення під Ум-Каср цілої іракської дивізії миттєво викликала масу запитань представників зарубіжних ЗМІ до показаних кадрів. Майже всі полонені опинилися беззбройними, одягненими в цивільний одяг і більше схожими на селян, ніж на солдатів регулярної армії.
У різних ЗМІ неодноразово піддавалися глузуванням та іронії повідомлення американо-британського командування про взяття міста Басра і порту Ум-Каср. У зведеннях американських ЗМІ вони були взяті, щонайменше, тричі за дві доби.
Першою інформацію про виявлення «величезного заводу з виробництва хімічної зброї» в Ен-Наджафі повідомила своїм глядачам телекомпанія Fox News. Інші американські канали відразу підхопили цю новину. Тим часом офіційного підтвердження такого значного успіху американців, що виправдовує всю військову операцію з роззброєння Іраку, так і не надійшло.
Аналіз заходів інформаційного забезпечення військової операції США і Великобританії проти Іраку дозволяє зробити висновок, що, незважаючи на величезний потенціал і досвід ведення інформаційної війни, накопичений інформаційними структурами збройних сил США за останні кілька десятиліть, їх ефективність виявилася значно нижчою за ту, яка планувалася спочатку. Переваги в медійно-інформаційній сфері американо-британським інформаційним структурам досягти не вдалося. Наявність альтернативних і опозиційних коаліційною інформаційних каналів багато в чому справляло негативний і нейтралізує впливу на інформаційні зусилля американо-британської коаліції.
Тим не менш, в результаті активного ІПО військово-політичному керівництву США і Великобританії вдалося забезпечити:
- Стійку підтримку війни в Іраку громадськістю своїх країн;
- Високий рівень морально-психологічного стану союзної ударного угруповання, багато в чому обумовлений відсутністю значних втрат в особовому складі;
- Схвалення дій союзників або нейтральне ставлення до них з боку певної кількості держав світу;
- Ослаблення міжнародного авторитету країн, які виступили проти агресії: Росії, Франції, ФРН.
Таким чином, опинившись у ситуації, коли більшість країн світу не підтримало односторонні дії США і Великобританії, військово-політичне керівництво США розглядало інформаційні операції в якості одного з найважливіших факторів, що сприяють зміцненню позицій країни на міжнародній арені. У ході агресії США і Великобританії проти Іраку інформаційного забезпечення бойових дій приділялася значна увага, як на початковому, так і в ході наступних етапів операції.
Інформаційним структурам США і Великобританії вдалося досягти певних успіхів в ІПО агресії проти Іраку. Зокрема, проведення інформаційної кампанії сприяло обгрунтуванню необхідності початку «превентивної» війни проти режиму Саддама Хусейна, загрожує всьому людству зброєю масового ураження. За рахунок того, що кілька десятків країн формально висловилися за проведення одностороннього силового впливу, інформаційні структури коаліції створили видимість підтримки світовою громадською думкою своїх дій.
Ведення масованої дезінформації дозволило ввести в оману як війська і населення Іраку, так і світову громадську думку. При цьому особлива увага приділялася інформаційної нейтралізації країн, які виступили з різкою критикою агресії (Франції, ФРН, Росії).
Нові форми інформаційно-психологічного забезпечення, такі як впровадження журналістів, які представляють ЗМІ США і Великобританії, у бойові підрозділи, дозволили домогтися суттєвої підтримки бойових дій громадськістю країн коаліції.
Поряд з цим, інформаційні структури США та Великобританії на різних етапах операції відчували певні труднощі в ІПО. Так, спроби США впливати на прийняття в РБ ООН резолюції, яка санкціонує застосування сили проти Іраку, і наступні за цим односторонні бойові дії негативно позначилися на міжнародному іміджі Сполучених Штатів і Великобританії. Більшість держав світу сприйняло силову акцію в обхід санкцій РБ ООН як агресію.
Інформаційна війна на початковому етапі операції проти Іраку була програна за рахунок того, що більшість світових агенцій та ЗМІ, виходячи з позицій своїх країн, фактично надавали нейтралізує вплив на спроби інформаційного домінування США і Великобританії у висвітленні бойових дій. США також виявилися в інформаційній залежності виправдовувати цілі війни після того, як після завершення операції ЗМЗ в Іраку так і не було знайдено.
Інформаційні структури США виявилися не готові до високого рівня інформаційної протидії з боку відповідних структур Іраку. Зокрема, масовану кампанію з дезінформації довелося припинити через те, що більшість фактів швидко спростовувалося, що негативно позначалося на авторитеті американських і британських інформагентств.

Висновок
Отже, підіб'ємо підсумки і узагальнимо зібраний матеріал.
Ми живемо в епоху стрімких змін. Їх прискорення формує інформаційне суспільство, для якого характерний дефіцит інформації, потрібної для прийняття рішень. Це позбавляє людину самостійного мислення, перетворюючи його на слухняного учня експертів, які часто виявляються агентами впливу зацікавлених осіб. Виникають небачені раніше можливості оволодіння капіталом і владою шляхом інформаційних операцій та війн [17]. Традиційне суспільствознавство виявилося не готове до цього і не змогло забезпечити членів суспільства знаннями про управління інформаційної боротьбою. Ті ж, хто опанував цими знаннями, набувають уявну ззовні магічною здатність використовувати будь-які зміни на свою користь, опановуючи капіталом і владою [18].
Інформаційне перевагу - здатність збирати, обробляти і розподіляти безперервний потік інформації про ситуацію, перешкоджаючи противнику робити те ж саме. Інформаційне протиборство здійснюється шляхом проведення заходів спрямованих проти систем управління та прийняття рішень, а також проти комп'ютерних та інформаційних мереж і систем. У загальному сенсі, інформаційна війна - це будь-яка дія щодо захисту наших власних інформаційних функцій, незалежно від застосовуваних засобів.
Подібне спостерігалося в багатьох конфліктах у міжнародному житті. Скажімо, під час конфлікту на Близькому Сході чи в колишній Югославії. Влітку 2008 року під час зіткнення з Грузією наша країна зіткнулася з потужною ідейною атакою Заходу. Аналіз статей з російських і зарубіжних газет показав, що західні журналісти були обмануті грузинської пропагандою, запевняла, що російські солдати напали першими. На жаль, наші військові 3 дні не пускали в місто журналістів, що і дало поживу чуткам. Але як тільки ситуація прояснилася, багато кореспонденти спростували тезу про російську агресію.
Інформаційна війна навколо Цхінвалі тривала до кінця минулого року, причому удачею наших військових стали кадри, що показують, як Саакашвілі жує свою краватку або тікає від нібито з'явилися російських літаків.
Інформаційна війна в Іраку була програна західними ЗМІ. Світ відмовився вірити в необхідність кровопролиття. Після вдалих інформаційних атак на С. Хуссейна настав період суперечок. А наприкінці 2008 р. Б. Обама зробив політику Буша в Іраку основною мішенню своєї передвиборної критики. Арабські ЗМІ давно повідомляли про порушення прав людини в Іраку, про хибну агітації американців, нібито несучих ідеал демократії. Особливо велика роль у викритті західної пропаганди телеканалу «Аль-Джазіра».
Величезну роль тут, звичайно, зіграло розвиток ЗМІ, і особливо, Інтернету і телебачення. Телебачення стало зброєю жахливої ​​сили в руках тих, хто має до нього доступ, оскільки увібрало в себе такі важливі чинники «всемогутнього» комунікаційного каналу як моментальність, оперативність інформації та візуальну стимуляцію. З його допомогою можна найбільш ефективно вершити долі людей, оскільки мало хто не повірить очам своїм.
Отже, в даній дипломній роботі було розглянуто феномен інформаційних війн. Ми вивчили історію виникнення поняття «інформаційна війна», розглянули механізми впливу «інформаційних атак», привели сучасні приклади техніки ведення інформаційних війн. Зважаючи на всього вищесказаного вважаємо, що мета дипломної роботи досягнута.

Список використаної літератури
1. Байгузина Р. Інформаційна війна / Р. Байгузина. - М., 2000.
2. Брусніцина Н.А. Інформаційна війна та безпека / Н.А. Брусніцина. - М.: Віта-Пресс, 2001.
3. Гриняв С.М. Інформаційна війна: історія, сьогодення та перспектив / / http://www.infwar.ru.
4. Доктрина інформаційної безпеки РФ / / Російська газета. 28.09.2000.
5. Завадський І.І. «Інформаційна війна - що це таке? / / Захист інформації. «Конфідент». № 4, 1996.
6. Зінов'єв А. Глобальне сверхобщество і Росія / А. Зінов'єв. - М.: Харвест, 2000. - 125 с.
7. Інформаційні війни і майбутнє / / http://lib.aldebaran.ru
8. Комов С.А. Інформаційна боротьба в сучасній війні: питання теорії / / »Військова думка», 1996, № 3. С. 73.
9. Костін М.О. Загальні основи теорії інформаційної боротьби / / Військова думка. 1997. № 3.
10. Лисичкин В.А. Війна після війни: Інформаційна окупація триває / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепін. - М.: Ексмо, 2005.
11. Лисичкин В.А., Шелєпін Л.А. Третя світова інформаційно-психологічна війна / В, А. Лисичкин, Л.А. Шелепін. - М., 2000.
12. Манойло А.В., Фролов Д.Б. Інформаційно-психологічні операції як організаційна форма реалізації концепції інформаційно-психологічної війни / / СПб.: Комп'ютерні системи, 2003, № 2.
13. Манойло А.В., Петренко А.І. Інформаційно-психологічна безпека сучасного інформаційного суспільства / / М.: Стратегічна стабільність, 2003, № 3.
14. Основи державної політики в галузі забезпечення інформаційно-психологічної безпеки / М.: Інститут психології РАН, 2000.
15. Операції інформаційно-психологічної війни. Методи, засоби, технології: Короткий енциклопедичний словник -справочнік/В.Б. Вепрінцев, А.В. Манойло, А.І. Петренко и др. - М.: Гаряча лінія-Телеком, 2004. - 495 с.
16. Padover SK Psychological warfare and foreign policy / / The theory and practice of international relations. Englewood Cliffs, 1960. - P. 238. http://lib.aldebaran.ru.
17. Панарін І.М. Технологія інформаційної війни / І. Н. Панарін. - М.: КСП +, 2003. - 320 с.
18. Панарін І.М. Чи готова Росія до інформаційних війн 21 століття? / / ВЛАДА. - 2000, № 2.
19. Панарін І.М. Інформаційна війна і геополітика / І. Н. Панарін. - М.1999. С. 39.
20. Пірумов В.С., Родіонов М.А. Деякі аспекти інформаційної боротьби у воєнних конфліктах / / Військова думка. 1997. № 5.
21. Прокоф'єв В.Ф. Таємна зброя інформаційної війни / В. Ф. - М., 1999.
22. Расторгуєв С.П. Інформаційна війна / С.П. Расторгуєв. - М: Радіо і зв'язок, 1999. - 416 с.
23. Стрільців А.А. Забезпечення інформаційної безпеки Росії / А.А. Стрільців. - М.: МЦНМО, 2002.
24. Толстобров А.В. Інформаційна війна США і Великобританії в ході військової операції проти Іраку / / http://centrasia.org/newsA.php4?st=1101552060
25. Циганов В.В. Інформаційний менеджмент та національна система інформаційного управління і протиборства / В.В. Циганов. - Ювілейний: Видавництво ПСТМ, 2008. - 28 с.
26. Черешкін Д., Смолян Г., Цигічко В. Реалії інформаційної війни. http://www.politic.donetsk.ua/terror/terror016.shtmll
27. Шафранський Р. Теорія інформаційної зброї. http://msnhomepages.talkcity.com/ReportersAlley/fatekhvergasov/_private/Inform_War.htm
28. Шевяков Т., Жаров М. Хроніки інформаційної війни / / http://lib.aldebaran.ru.


[1] Расторгуєв С. П. Інформаційна війна / С. П. Расторгуєв. - М: Радіо і зв'язок, 1999. - 416 с. С. 55
[2] Панарін І. Інформаційна війна і геополітика. М., 2006 .- С.7.
[3] Padover SK Psychological warfare and foreign policy / / The theory and practice of international relations. Englewood Cliffs, 1960. - P. 238. http://lib.aldebaran.ru.
[4] Гриняв С. М. Інформаційна війна: історія, сьогодення та перспектив / / http://www.infwar.ru
[5] Панарін І. М. Інформаційна війна і геополітика / І. Н. Панарін. - М, 1999. С. 48.
[6] Панарін І. М. Інформаційна війна і геополітика / І. Н. Панарін. - М, 1999. С. 39.
[7] Черешкін Д., Смолян Г., Цигічко В. Реалії інформаційної війни. http://www.politic.donetsk.ua/terror/terror016.shtmll
[8] Шафранський Р. Теорія інформаційної зброї.
http://msnhomepages.talkcity.com/ReportersAlley/fatekhvergasov/_private/Inform_War.htm
[9] Завадський І. І. «Інформаційна війна - що це таке? / / Захист інформації. «Конфідент». № 4, 1996.
[10] Зінов'єв А. Глобальне сверхобщество і Росія / А. Зінов'єв. - М.: Харвест, 2000. - 125 с.
[11] Детальніше в Главі 3 п. 3.2 даної роботи
[12] Расторгуєв С. П. Інформаційна війна / С. П. Расторгуєв. - М: Радіо і зв'язок, 1999. - 416 с. С. 55-57
[13] Інформаційні війни і майбутнє / / http://lib.aldebaran.ru
[14] Циганов В. В. Інформаційний менеджмент та національна система інформаційного управління і протиборства / В. В. Циганов. - Ювілейний: Видавництво ПСТМ, 2008. - 28 с. С. 13-15
[15] Шевяков Т., Жаров М. Хроніки інформаційної війни / / http://lib.aldebaran.ru
[16] Циганов В. В. Інформаційний менеджмент та національна система інформаційного управління і протиборства / В. В. Циганов. - Ювілейний: Видавництво ПСТМ, 2008. - 28 с. С. 13-15
[17] Панарін І. Ук. Соч. - С.390.
[18] Толстобров А. В. Інформаційна війна США і Великобританії в ході військової операції проти Іраку / / http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/14-11-04.htm
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Диплом
223.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційні війни в політичному житті на прикладі мас-медіа Росії та США
Мас медіа та PR
Мас-медіа та PR
Досвід мас-медіа в Німеччині
Мас-медіа як джерело агресивних спонукань
Використання мас-медіа в паблік рілейшнз
Синтаксичні структури англіцизми у мові мас медіа
Синтаксичні структури - англіцизми у мові мас-медіа
Моральні чинники у зовнішній політиці та роль мас-медіа

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru