Інноваційна політика підприємства і е вплив на конкурентоспроможність продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Кафедра економіки підприємства
Курсова робота
на тему «Інноваційна політика підприємства та її вплив на конкурентоспроможність продукції»
Студента
ГРВЕД-1, 3-й курс М. Н. Власенко
Науковий керівник:
Кандидат економічних наук, доцент Г. К. Онопрієнко
Мінськ 2007

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3-4
1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРІДПРІЯТІЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 5-19
1.1. Інноваційний процес. Сутність та класифікація інновацій ... ... ... 5
1.2. Інноваційна стратегія та інноваційна політика підприємства ... ... 8
1.3. Форми реалізації інноваційної політики підприємства ... ... ... ... ... .14
1.4. Конкурентоспроможність продукції. Механізм впливу інноваційної політики на конкурентоспроможність продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
2. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПО «Мінський тракторний завод» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20-36
2.1. Загальні відомості про підприємство ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2. Інноваційний план ВО «Мінський тракторний завод» ... ... ... ... ... ... .. 21
2.3. Інноваційна складова виробничої програми підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.4. Маркетингові інновації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.5. Персонал підприємства як основа успішної інноваційної діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 35
3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПО «Мінський тракторний завод» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37-45
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46-47
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48-49

ВСТУП
Кінець XX - початок XXI століття характеризується бурхливими подіями у житті людського суспільства. Зрушення в економічних, політичних, соціальних його структурах періодично кардинально змінюють усталений, здавалося б, порядок речей, викликають бурхливий, непередбачуваний хід подій. З'являються нові різновиди засобів і предметів праці, транспортних засобів, засобів зв'язку, нові форми організації праці і управління на підприємствах.
В основі цих рухів - науково-технічний прогрес, темпи якого все більш прискорюються. Глибина пов'язаних з ним перетворень, широкі наслідки для національної економіки та її місця у світовому господарстві роблять життєво необхідним для кожної країни не тільки участь у цьому процесі, але також вивчення і сприйняття міжнародного досвіду організації науково-технічного розвитку. Це є особливо важливим для Республіки Білорусь, яка визначила перехід на інноваційний розвиток національної економіки основним завданням соціально-економічного розвитку. Успіх на цьому шляху в значній мірі залежить від наявності інноваційного механізму, що з'єднує розвиток наукової ідеї, прикладну розробку на її основі і впровадження результату в масове виробництво. Тому актуальність теми роботи та її значущість пов'язані з необхідністю проведення ефективної інноваційної політики на білоруських підприємствах з метою досягнення більш високих результатів господарювання, зокрема підвищення конкурентоспроможності національної продукції на зовнішніх ринках.
Об'єктом даної роботи є інноваційна політика підприємства, предметом - вплив інноваційної політики на конкурентоспроможність виробленої підприємством продукції.
Мета роботи - дослідження проблем підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на основі його інноваційної політики. Для досягнення даної мети автор роботи передбачає вирішення наступних завдань:
1) вивчення науково-теоретичних підходів, сутності, особливостей та принципів інноваційної політики підприємства;
2) дослідження механізму впливу інноваційної політики на конкурентоспроможність продукції;
3) вивчення цілей і способів проведення інноваційної політики виробничого об'єднання «Мінський тракторний завод»;
4) визначення шляхів підвищення ефективності інноваційної політики та конкурентоспроможності продукції виробничого об'єднання «Мінський тракторний завод».
При написанні теоретичної частини роботи використовувалися праці білоруських і російських вчених-економістів. Дані статистичного характеру базуються на основі матеріалів науково-практичних конференцій, а також білоруських періодичних видань.

1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРІДПРІЯТІЯ
1.1. Інноваційний процес. Сутність та класифікація інновацій.
У основі відбуваються в даний час змін в економічних, політичних, соціальних структурах суспільства лежить науково-технічний прогрес, темпи якого все більш прискорюються. Глибина пов'язаних з ним перетворень, широкі наслідки для національної економіки та її місця у світовому господарстві роблять життєво необхідним для кожної країни не тільки участь у цьому процесі, але також вивчення і сприйняття міжнародного досвіду організації науково-технічного розвитку. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від наявності інноваційного механізму, що сполучає наукову ідею, прикладну розробку на її основі і впровадження результату в масове виробництво.
Інноваційний процес - поняття комплексне і багаторівневе. У нього включаються не тільки оригінальні ідеї, розробка нової технології й одержання нового продукту. Надзвичайно важливими є також поширення нововведення в інші галузі, адаптація нових технологій і продуктів для інших сфер, формування нових секторів ринків. Інакше кажучи, в інноваційному потоці особливого значення набуває інфраструктура - система підготовки відповідних кадрів, канали розповсюдження наукової інформації, фінансові способи активізації наукового пошуку і т. п. Без побудови необхідної інфраструктури будь-який винахід може стати лише надбанням історії науки і техніки.
Інноваційний процес відкриває великі можливості для національної економіки в цілому, однак у той же час він таїть у собі загрози відставання від інших господарських систем у випадку несвоєчасної реакції на події, глобальні зміни, так як поява нових винаходів сприяє збільшенню швидкості морального зносу вже наявних техніки і технологій , знецінення постійного капіталу, значне зростання витрат, і, в кінцевому підсумку, падіння конкурентоспроможності національної продукції. До того ж сучасний науково-технічний прогрес дає можливість альтернативних шляхів розвитку та застосування однієї і тієї ж науково-технічної ідеї в різних галузях з дуже різними результатами з точки зору ефективності. Ризик неточного вибору напрямку розробки надзвичайно великий і може призвести до втрати позицій на ринку, втрати самостійності національної економіки в світовому співтоваристві. При рівності витрат на НДДКР результати можуть бути зовсім різними.
У сучасних умовах всі процеси застосування нових знань пов'язані з ринковими відносинами. Практика показує, що інновації спрямовані на ринок і задоволення його потреб.
Підприємство - базова ланка економіки. Процес впровадження інновацій охоплює всі сторони діяльності підприємств. Сам пошук ефективних організаційних форм управління інноваціями грунтується на вмілому поєднанні науково-інноваційних та ринкових чинників. Впровадження цих пошуків у виробництво і є інноваційна діяльність.
Отже, інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на отримання нових знань та продуктів, результатом якої є комерційна реалізація нових технічних засобів, технологій, нової продукції, матеріалів, нових методів організації та управління виробництвом та ін, що дає економічний (дохід, прибуток), соціальний, екологічний або інший ефект [6, c. 210].
В даний час ефективність інноваційної діяльності підприємства визначається, перш за все, наявністю налагодженої системи інвестування, кредитування, оподаткування, що функціонують стосовно інноваційній сфері наукових розробок. Слід розрізняти поняття «нововведення» та «інновація» [7, ​​c.271]. Нововведення - оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень, розробок чи експериментальних робіт у якій-небудь сфері діяльності з метою підвищення її ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді: відкриттів; винаходів; патентів; товарних знаків; раціоналізаторських пропозицій; документації на новий чи удосконалений продукт, технологію, організаційну, виробничу або іншу структуру і т. п. Інновації - це нововведення, доведені до стадії комерційного використання і пропозиції на ринку з метою отримання певного позитивного ефекту. Все різноманіття інновацій можна класифікувати по ряду ознак [4, c. 410]. (Рис. 1.1.).
Інновації
За ступенем новизни:
- Абсолютні
- Відносні
- Приватні
За масштабами розповсюдження:
- Транснаціональні
- Міжгалузеві
- Регіональні
- Галузеві
- В рамках підприємства
За варіантами організації:
- Внутрішньокорпоративні
- Програмні
- Конкурсні
По об'єкту застосування:
- Продуктові
- Технологічні
- Процесні
- Комплексні
За особливостями інноваційних процесів:
- Внутрішньоорганізаційні-ні
- Міжорганізаційні
За місцем в економічній системі:
- На вході
- На виході
За глибиною внесених змін:
- Радикальні
- Поліпшують
- Модифікаційні
За причинами виникнення:
- Стратегічні
- Адаптивні
З урахуванням сфери діяльності підприємства:
- Технологічні
- Виробничі
- Економічні
- Управлінські
- Маркетингові
- Торгові
- Організаційні


Рис. 1.1. Класифікація інновацій
Інновації, з одного боку, є засобом реалізації стратегічних альтернатив розвитку підприємства, і, з іншого - засобом підвищення конкурентоспроможності продукції та економічних показників підприємства.
Створення, освоєння та комерціалізація нововведень включає ряд стадій та етапів, складових інноваційний цикл. Структуру інноваційного циклу можна представити у вигляді:
ФМ - ПІ - М - Рт - Пр - ОС - ПП - Р (1)
де ФМ - фундаментальні дослідження; ПІ - прикладні дослідження; М - маркетингові дослідження; Рт - розробки (технічні, технологічні); Пр - проектування; ОС - освоєння; ПП - промислове виробництво; Р - реалізація.
На підприємствах, щоб скоротити фази розробки та впровадження у виробництво, продовжити стадію експлуатації та запобігти фазу спаду, розробляється і реалізується інноваційна стратегія та інноваційна політика.
1.2. Інноваційна стратегія та інноваційна політика підприємства.
Інноваційна діяльність підприємства проявляється, перш за все, у виробленні і реалізації інноваційної стратегії та інноваційної політики.
Інноваційна стратегія - це система цілей довгострокового розвитку підприємства і заходів по їх досягненню на основі інновацій. Вона може бути агресивною і оборонної [5, c. 178]. Під агресивністю розуміється ступінь змін, забезпечуваних інноваціями, швидкість їх впровадження і частота змінюваності. Під оборонної стратегією розуміється впровадження інновацій за потребою, в порядку проходження за лідером. Найбільше підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства забезпечує агресивна стратегія.
Також розрізняють новаторську, імітаційну і венчурну стратегії. Новаторська стратегія спрямована на забезпечення високої конкурентоспроможності продукції шляхом самостійної розробки і впровадження інновацій великій мірі радикальності з охопленням всіх стадій інноваційного процесу та фаз життєвого циклу інновації. Ця стратегія пов'язана з різними ризиками, основними з яких є [5, c. 178]:
1) інноваційний ризик, який визначається ошибочностью ідеї інновації, недосягненням передбачуваного результату, моральним старінням інновацій, особливо радикальних;
2) технологічний ризик, пов'язаний з тим, що навіть при успішному випробуванні інновація може бути неефективною у виробництві внаслідок збільшення періоду освоєння, неточності в оцінці очікуваних витрат і т. д.;
3) комерційний ризик - пов'язаний з невизначеністю результатів великих витрат на маркетинг продукту радикальної інновації внаслідок конкуренції, а також дії інших ринкових факторів;
4) фінансовий ризик - пов'язаний з можливістю помилок в оцінці одноразових витрат (інвестицій) і майбутніх доходів; він акумулює в собі всі перераховані вище види ризиків та інші ризики (політичний, страновой і т. д.).
Імітаційна стратегія спрямована на використання вже відомих продуктових, технологічних та інших інновацій з незначним їх удосконаленням. Вона передбачає розробку з охопленням всіх стадій інноваційного процесу та фаз життєвого циклу інновації, за винятком етапів НДДКР, конструкторської та технологічної підготовки (починається з розробки проекту і будівництва). При даному виді стратегії значно знижуються технологічний, комерційний, інноваційний і фінансовий ризики, що обумовлює широке її використання у світовій практиці.
Венчурна стратегія передбачає використання підприємством інноваційних розробок венчурних підприємств. Венчурні підприємства займаються розробкою інновацій у швидко розвиваються галузях промисловості, охоплюючи стадію розробки (НДДКР, підготовка конструкторської, технологічної та проектної документації) і фазу впровадження (класичний венчур). Ці підприємства можуть також супроводжувати розроблену інновацію у виробництві на підприємстві-споживачеві (венчур супроводу). У першому випадку (класичний венчур) венчурне підприємство несе весь інноваційний ризик, а в другому (венчур супроводу) - також частина технологічного ризику. Тому підприємства, що використовують венчурну стратегію, пов'язані з меншими ризиками порівняно з іншими стратегіями.
Інноваційна стратегія підприємства реалізується інноваційною політикою. Інноваційна політика підприємства представляє собою визначення цілей інноваційної стратегії та створення механізму підтримки пріоритетних програм і проектів підприємства.
При розробці інноваційної політики можуть використовуватися два підходи [5, c. 179]:
1. Метою інновацій є отримання значного прибутку на певному відрізку часу за рахунок «піонерства» в якій-небудь області. При цьому впровадження інновації та її подальше поширення пов'язується з можливістю значного зниження собівартості і зростання попиту на продукцію.
2. Метою впровадження є завоювання (закріплення) невеликого сегмента ринку з мінімальним прибутком з подальшим збільшенням частки на ринку і прибутку.
При розробці інноваційної політики зачіпаються наступні області діяльності:
- Дослідження та розробки (пошукові, фундаментальні, прикладні дослідження, ДКР, дослідне виробництво і поширення інновацій);
- Підвищення якості та сертифікація продукції;
- Оновлення виробничої бази (технічне переозброєння);
- Створення, підтримка і розвиток науково-технологічного потенціалу підприємства;
- Освоєння ринку інновацій (розробка заходів, пов'язаних з маркетинговою політикою).
При формуванні інноваційної політики інновація розглядається з двох позицій:
1. Наявність нових визначних технічних рішень, здатних забезпечити ринковий успіх;
2. Наявність специфічних споживчих властивостей (зовнішній вигляд, форма і т. д.), здатних забезпечити успіх при відсутності значимих технологічних рішень.
Метою інноваційної політики є створення умов для забезпечення ефективної діяльності підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності та конкурентоспроможності продукції.
Для забезпечення високої ефективності інноваційної політики при її проведенні повинні дотримуватися такі принципи:
- Цілеспрямованість, тобто орієнтація на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства;
- Пріоритетність - вибір найважливіших напрямків діяльності в даний час з урахуванням можливостей підприємства;
- Альтернативність проектних рішень - розробка різних варіантів і вибір найкращого з них;
- Комплексність - охоплення інноваціями суміжних сфер діяльності;
- Обгрунтованість - обгрунтування науково-технічного, соціального, екологічного, економічного ефектів з урахуванням факторів зовнішнього середовища;
- Адаптивність - коректування плану проведення інноваційної політики та окремих проектів у зв'язку зі зміною факторів зовнішнього середовища.
Інноваційна політика формується і коректується під впливом різних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
Зовнішнє середовище - це сукупність господарюючих суб'єктів і рушійних сил, що впливають за допомогою факторів макросередовища, що поділяються на фактори прямого і непрямого впливу.
Фактори прямого впливу включають закони, установи державного регулювання, постачальників ресурсів, споживачів, конкурентів, торговельних, транспортних посередників. До факторів непрямого впливу відносяться стан національної економіки країни, НТП, політичні, демографічні, соціальні фактори.
Внутрішнє середовище - це сукупність суб'єктів і рушійних сил підприємства, що дозволяють встановити успішні взаємини з постачальниками ресурсів і споживачами продукції. До факторів внутрішнього середовища, який впливає на проведення інноваційної політики, відносяться:
- Матеріало-, енерго-і фондомісткість виробництва;
- Технічний рівень, наукоємність виробництва, стан науково-технічного потенціалу;
- Ступінь зносу основних фондів і т. д.
Основними факторами, що сприяють реалізації інноваційної політики підприємства, є:
- Наявність резервів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на підприємстві;
- Високий рівень науково-технологічного потенціалу підприємства;
- Наявності на підприємстві системи управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO;
- Наявність системи матеріального та морального стимулювання інноваційної діяльності;
- Наявність оптимальної законодавчо бази та державна підтримка проведення інноваційної політики.
Підвищення конкурентоспроможності продукції внаслідок проведення заходів інноваційної політики можна охарактеризувати за допомогою наступних показників [18, c. 46]:
1. Рівень технологічного розвитку (відношення обсягу продукції, виробленої з окремих видів технологій (за високим, новим, традиційним) до загального обсягу реалізованої продукції);
2. Рівень експортної орієнтації (відношення обсягу продукції, реалізованої на окремих сегментах ринку (на світовому, внутрішньому) до загального обсягу реалізованої продукції);
3. Рівень сертифікації (відношення обсягу продукції, виробленої за технологіями, сертифіковане за міжнародними стандартами ISO, до загального обсягу виробленої продукції);
4. Рівень поновлення (відношення обсягу нової продукції, освоєної у виробництві, до загального обсягу виробленої продукції).
Крім інноваційної політики підприємства, існує державна інноваційна політика, яка є частиною державної соціально-економічної політики. Вона визначає цілі інноваційної стратегії, механізми підтримки пріоритетних інноваційних програм і проектів і є фундаментом для проведення інноваційної політики підприємства.
Формування та реалізація інноваційної політики грунтуються на створенні такої системи, яка дозволить в найкоротші терміни і з високою ефективністю використати у виробництві інтелектуальний і науково-технічний потенціал країни. Завдяки використанню нових інформаційних технологій цими потенціалами можуть скористатися як малі, так і великі організації всіх форм власності. Інноваційна політика - потужний важіль, за допомогою якого можна регулювати циклічні спади в економіці, забезпечити її структурну перебудову і заповнити ринок різноманітної конкурентоспроможною продукцією.
1.3. Форми реалізації інноваційної політики підприємства.
Інноваційна політика на підприємстві реалізується, перш за все, шляхом розробки та реалізації інноваційних проектів і програм, створення ефективного механізму управління ними.
Інноваційний проект являє собою пакет документів, що обгрунтовує і описує комплекс взаємопов'язаних заходів по досягненню цілей інноваційної діяльності.
За предметно-змістовної структурі проекти можуть бути дослідницькими, науково-технічними, по розробці і освоєнню нової продукції, технології, з модернізації виробничого апарату, спрямованими на перепроектування виробничих процесів і т. п.
Загальна концепція формування проекту включає наступні стадії:
1. Формулювання проблеми і цілей проекту;
2. аналіз наявних альтернативних варіантів розв'язання проблеми та тенденцій розвитку основних техніко-економічних показників;
3. Оцінка наявних ресурсів: фінансових, кадрових, матеріально-технічних;
4. Оцінка ймовірності технічного та комерційного ризиків;
5. Вибір найкращого варіанту вирішення проблеми;
6. Оформлення проекту і його реалізація.
Для інноваційних проектів крім фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення важливими критеріями успішності їх реалізації є новизна, патентно-правова охорона створюваних технічних рішень, конкурентоспроможність майбутнього нововведення, його патентна чистота на передбачуваних ринках реалізації. Управління проектом засноване на використанні програмно-цільових методів планування.
Економічний ефект від здійснення інноваційного проекту можна визначити через показник прибутковості (П) за формулою [6, c. 220]:
(2)
де p 1 - ймовірність досягнення успішного наукового результату; p 2 - вірогідність досягнення комерційного успіху; ВП - річний обсяг продажів, од.; Ц - ціна одиниці продукції; Т - період стійкого збуту, років; З 1 - вартість досліджень і розробок; З 2 - витрати виробничо-технічного освоєння; З 3 - витрати на просування нового товару на ринок.
У Республіці Білорусь прийнята і успішно реалізується система організації планування, фінансування та виконання наукових та науково-технічних програм. Так, у Програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки серед основних цілей програми формулюється необхідність забезпечення інноваційної спрямованості розвитку економіки, створення більш дієвого механізму стимулювання розробки та реалізації ефективних інвестиційних проектів і на цій основі підвищення рівня конкурентоспроможності економіки, включаючи структурну перебудову , техніко-технологічне переозброєння і реструктуризацію виробництв.
У рамках Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки прийнята Державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007 - 2010 роки. Відповідно до даної програми планується довести рівень інноваційно активних підприємств реального сектору економіки практично до 100% (у 2006 р. цей показник склав 14,1%), підвищити рівень наукоємності виробництва продукції до 1,7 - 2% (у 2006 р. - 0,66%), збільшити питому вагу сертифікованої за міжнародними стандартами промислової продукції до 70% (у 2006 р. - 53%), впровадити у виробництво близько 900 нових і високих технологій, з них 11% - на основі вітчизняних розробок. Основна мета програми - створення інноваційної, конкурентоспроможної на світовому ринку, наукоємної, ресурсо-та енергозберігаючої, екологобезпечного, соціально орієнтованої економіки Республіки Білорусь, що забезпечує сталий соціально-економічний розвиток країни і підвищення якості життя білоруського народу. Дані програми служать фундаментом для формування інноваційної політики підприємства і покликані забезпечити вбудовування більшості суб'єктів господарювання в національну інноваційну систему.
Як вже зазначалося, в інноваційному процесі велике значення набуває інфраструктура. Інноваційна інфраструктура - це комплекс організацій і установ різних форм власності, які забезпечують здійснення інноваційної діяльності. На великих підприємствах існують підрозділи, які займаються інноваційними розробками. Дрібні підприємства можуть створювати спільні дослідницькі центри на основі часткової власності, венчурні компанії.
Ефективність інноваційної політики прямо залежить від інвестицій, здійснюваних у різні напрямки діяльності підприємства. Реалізації будь-якого інвестиційного проекту в умовах ринкової економіки має передувати вирішення двох взаємопов'язаних методичних завдань: 1) оцінка вигідності кожного з можливих варіантів здійснення проекту; 2) порівняння варіантів і вибір найкращого з них. Ефективність проекту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і результатів (чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутковості інвестицій, коефіцієнт ефективності інвестицій та ін.) Розрізняють комерційну, бюджетну та економічну ефективність інвестиційних проектів.
Комерційна ефективність визначається співвідношенням витрат і результатів, що забезпечують необхідну норму прибутковості. Комерційна ефективність може оцінюватися як для проекту в цілому, так і для окремих його учасників.
Показники бюджетної ефективності відбивають вплив реалізації проекту на прибутки і витрати республіканського і місцевого бюджетів. Бюджетний ефект використовується для обгрунтування закладених у проекті заходів державної підтримки.
Економічна ефективність відображає вплив процесу реалізації інвестиційного проекту на зовнішню для проекту середу і враховує співвідношення результатів і витрат за інвестиційним проектом, що прямо не пов'язані з фінансовими інтересами учасників проекту і не можуть бути кількісно оцінені.
Інноваційна політика підприємства знаходиться в тісній взаємодії з виробничою, торговою, маркетингової, інвестиційної політикою. Успішне здійснення інноваційної діяльності можливе тільки у разі комплексного підходу до поставлених завдань і створення оптимальної організаційної структури, що забезпечує інноваційний процес.
1.4. Конкурентоспроможність продукції. Механізм впливу інноваційної політики на конкурентоспроможність.
Інноваційна політика підприємства спрямована насамперед на підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається.
Конкурентоспроможність товару - це ступінь реального чи потенційного (у разі стратегічного планування або прогнозування) задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними товарами, представленими на даному ринку [6, c. 245]. Конкурентоспроможність товару визначає його здатність витримувати конкуренцію з аналогічними товарами-конкурентами, що виражає його конкурентні переваги на даному ринку. Конкурентні переваги товару досягаються за рахунок виробництва насамперед нового, затребуваного ринком товару або на основі поєднання ефективного використання всіх ресурсів підприємства і зниження витрат виробництва із забезпеченням відносно низьких цін і високої якості товару, який має попит на ринку, вигідно відрізняється від аналогічних товарів-конкурентів за рівнем обслуговування, задовольняє конкретні потреби покупця і забезпечує товаровиробнику стабільність в отриманні прибутку і на цій основі - розширене відтворення.
Виходячи з вищесказаного, формулу конкурентоспроможність можна представити в наступному вигляді:
Конкурентоспроможність = Якість + Ціна + Обслуговування.
Серед показників конкурентоспроможності товару найбільш важливим є співвідношення ціни товару і його якості. Для визначення тісноти цього співвідношення застосовується показник еластичності якості товару при зміні його ціни [6, c. 247]. Коефіцієнт еластичності якості за ціною (Е α) визначається за наступною формулою:
(3)
де% ΔКач,% ΔР - відповідно процентна зміна якості і ціни на товар; Кач 0 і Р 0 - відповідно якість і ціна товару в базисному періоді або на базовому підприємстві.
Схема механізму впливу інновацій на конкурентоспроможність продукції підприємства представлена ​​на рис. 1.2.
Продуктові, технологічні та ресурсні інновації, спрямовані на підвищення якості та технічних (споживчих) характеристик продукції, забезпечують зростання конкурентоспроможності продукції (J РП j, J ​​СП j, J ​​ЕП j - індекси конкурентоспроможності по регламентованих, порівняльним, економічними показниками відповідно), внаслідок чого зростають попит на продукцію і обсяг продажів при колишній ціні. При зростанні конкурентоспроможності продукції можливе збільшення ціни (Ц) і відповідно обсягу продажів (ВП j, де j - вид продукції) при колишньому попиті. У цьому випадку збільшується прибуток (Пр) (в міру зростання ціни), а також рентабельність виробництва (Р). У першому випадку зростання обсягу виробництва відповідно до зрослим попитом забезпечує ефект масштабу виробництва: собівартість одиниці продукції (С е j) зменшується (тому що постійні витрати на одиницю продукції C / q j зменшуються), що дозволяє знизити ціну, тобто збільшити конкурентоспроможність продукції (знизити індекс конкурентоспроможності продукції за економічними показниками - J ЕП j) при цінової конкуренції; загальна собівартість (С о) збільшується меншим темпом в порівнянні із зростанням обсягу продажів, внаслідок чого прибуток і рентабельність збільшуються великим в порівнянні з обсягом продажів темпом.

{Q j}
Обсяг
произв-ва
ПП = Σq j
ВП Р = Σq j ∙ Ц j
Інновації
Обсяг продажів
ВП j = Σq j ∙ Ц j
Прибуток
Пр = ОП - І
Рентабельності-ть
Р = Пр / І
Себестм-ть
З о = Σq j ∙ V j + C
С е j = V j + C / q j
Ціна
Ц j = С е j + П j + Н j
J КС j
J РП j
J СП j
J ЕП j
Вихід на ринокРис.1.2. Механізм впливу інновацій на конкурентоспроможність і економічні показники підприємства

2. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПО «Мінський тракторний завод»
2.1. Загальні відомості про підприємство.
Розглянемо реалізацію інноваційної політики на прикладі ВО «Мінський тракторний завод».
Виробниче об'єднання "Мінський тракторний завод» (ПО «МТЗ») було засноване 29 травня 1946 року. За більш ніж півстолітню історію свого існування завод перетворився на одного з найбільших виробників сільськогосподарської техніки в світі, персонал якого становить майже 20 тис. осіб.
В даний час в світі налічується більше 100 виробників тракторної техніки. Проте лише 8 з них забезпечують 96% загального обсягу світового ринку збуту цієї техніки, і Мінський тракторний завод входить до їх числа.
ПО «МТЗ» розробляє, виготовляє та експортує колісні трактори, запасні частини, організовує на ліцензійній основі їх виробництво, надає послуги з налагодження та проведення сервісу. Підприємство прагне до випуску висококонкурентному продукції, освоєння нових ринків збуту, створення складальних виробництв в різних регіонах СНД і далекого зарубіжжя. В даний час ПО «МТЗ» веде активну діяльність на ринках більш ніж 60 держав у різних регіонах планети і зберігає за собою частку в 8-10% від світового ринку колісних тракторів і 83% від ринку СНД.
На сьогоднішній день ВО «МТЗ» - величезне об'єднання, яке включає в себе вісім підприємств республіки, а також їх дочірні підприємства:
1. Республіканське унітарне підприємство «Мінський тракторний завод»;
2. Сморгоньскій агрегатний завод;
3. Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів;
4. Вітебський завод тракторних запчастин;
5. Мінський завод спецінструменту і технологічної оснастки;
6. Мінський завод шестерень;
7. Лепельський електромеханічний завод;
8. Смолевицького завод шестерень;
9. Гомельський завод «Гідропривід»;
10. Завод гідроапаратури в м. Хойники;
11. Наровлянський завод гідроапаратури;
12. Мозирьський машинобудівний завод.
За «МТЗ» - лідер серед аналогічних заводів країн СНД. Це єдине підприємство галузі на пострадянському просторі, яке зберегло свій науковий, виробничий і експортний потенціал. На підприємстві активно проводиться інноваційна, маркетингова, інвестиційна та зовнішньоекономічна політика, метою якої є зростання ефективності діяльності всього комплексу підприємства й підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції.
2.2. Інноваційний план ВО «Мінський тракторний завод».
Стратегічні цілі інноваційної політики підприємства передбачені бізнес-планом «Розвиток ВО« Мінський тракторний завод »на 2005 - 2011 роки». Це: забезпечення сільськогосподарських організацій конкурентоспроможної технікою, збільшення обсягів її реалізації (в тому числі на експорт), освоєння нових ринків збуту.
Обсяг виробництва тракторної техніки на підприємстві йде швидкими темпами. Так, у порівнянні з 2006 р. обсяг виробництва в порівнянні з 2003 р. Виріс майже вдвічі і склав 49322 трактора. При цьому значним чином змінився характер продукції:
1. Кількість моделей збільшилося з 24 до 43;
2. Число модифікацій і варіантів комплектації зросло в десятки разів;
3. Частка старих моделей в загальному обсязі виробництва скоротилася з 66 до 45,5%;
4. Частка країн СНД в експорті продукції зменшилася з 73 до 53%;
5. Активно зростає кількість складальних виробництв в інших країнах: в 2006 р. туди було поставлено близько 5000 тракторо-комплектів;
6. Відбулося скорочення однакових моделей тракторів в одному замовленні, що змінює характер виробництва з масового на дрібносерійний.
Бізнес-план підприємства передбачає подальше зростання випуску тракторів - в 2011 р. їх число повинне сягнути 75 000 шт. Розподіл обсягу виробленої продукції по регіонах (за станом на 2006 р.) представлено на діаграмі:

Рис. 2.1. Розподіл обсягу виробленої продукції ПО «МТЗ»
В даний час в Республіці Білорусь реалізується цільова державна програма «Автотракторокомбайностроение». З 2006 р. науково-технічним забезпеченням даної програми є державна науково-технічна програма «Машинобудування», що складається з підпрограм. ПО «МТЗ» - головна організація-виконавець робіт підпрограми «Тракторобудування», до якої увійшли інноваційні завдання з розробки нових моделей тракторів, трансмісій, плугів та спеціальної техніки для лісового господарства. Для виконання цих робіт залучаються фахівці Національної академії наук Республіки Білорусь, БНТУ, бгати, інших організацій і підприємств.
ПО «МТЗ» вдосконалює свою продукцію за багатьма напрямками. Розширюється типорозмірний ряд тракторів і машин за потужністю та призначенням, з'являються нові моделі і модифікації виробів, проводиться їх модернізація з метою поліпшення технічних параметрів і споживчих властивостей. Так, у 2004 р. на «МТЗ» був затверджений графік складання тракторів з двигунами стандарту «Євро-2». У цьому ж році нова техніка успішно пройшла сертифікацію в Німеччині і почала експортуватися. Згідно реализуемому бізнес-планом, у 2008 р. на «МТЗ» планується розпочати виробництво тракторів, оснащених двигунами стандартів «Євро-3» і «Євро-4» білоруського виробництва, що в подальшому дозволить значно збільшити обсяг продажів і вийти на нові ринки країн далекого зарубіжжя.
ПО «МТЗ» широко використовує у виробництві інноваційні технології, що дозволяють значно поліпшити якість продукції і знизити витрати. На підприємстві впроваджені процеси лазерного різання деталей з листових матеріалів усіх модифікацій вироблених тракторів. У ливарному виробництві введена в експлуатацію автоматична формувальна лінія з комплексом виготовлення сумішей обладнання, стрижневі машини для виготовлення стрижнів, індукційна плавка чавуну. Все це дозволило поліпшити умови праці та екологічні показники, знизити відходи, збільшити матеріаловіддача виробництва.
В даний час на підприємстві є каталог інноваційних проектів та розробок, куди входять найважливіші новаторські ідей і технології:
1. Технологічне обладнання для лісового господарства;
2. Дизельні двигуни, що відповідають вимогам екологічної безпеки;
3. Лісова вантажно-транспортна машина підвищеної прохідності МЛ-131-05;
4. Дісперсіоннотвердеющая цементованої сталь для зубчастих коліс трансмісії трактора «Білорус»;
5. Технології формування поверхневих шарів з підвищеними характеристиками міцності і зносостійкими властивостями;
6. Технологія індукційної пайки радіаторів систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння.
Однією з найважливіших стратегічних цілей інноваційної політики, що стоять перед підприємством, є створення і впровадження високопродуктивних, надійних і економічних машин, здатних агрегатуватися з широким комплексом обладнання, конкурентоспроможних на зовнішньому ринку. Для реалізації цих цілей необхідні значні інвестиції. Бізнес-планом «Розвиток ВО« Мінський тракторний завод »на 2005 - 2011 роки» передбачені інвестиційні вкладення в розмірі 500 млн. доларів США, при цьому 400 млн. спрямовуються на технічне переозброєння. Фінансувати нові проекти планується за рахунок власного прибутку, банківських кредитів та державної підтримки. Хоча в даний час інвестиції є в основному внутрішніми, вже в 2007 р. з'являються перспективи для іноземного інвестування (Російська Федерація, Німеччина, Італія). Ефективною формою фінансування інвестицій в основні засоби є лізинг. У 2002 р. була створена компанія ЗАТ «Беларустракторлізінг», що займається обслуговуванням ПО «МТЗ». Компанією практикується зворотний лізинг (лізинг, при якому лізингова компанія купує об'єкт лізингу у постачальника і віддає йому ж у лізинг). Даний вид лізингу вигідний для ПО «МТЗ», тому що, по-перше, підприємство отримує певний додатковий обсяг оборотних коштів, який може використовувати на свій розсуд і цільове їх використання (як при отриманні кредиту) не обов'язково, по-друге, підприємство економить кошти на сплату податку на основні фонди завдяки перевазі лізингу в прискореної амортизації об'єкта лізингу. «Беларустракторлізінг» працює з ВО «МТЗ» за договором лізингу з компенсаційним платежем, тобто отримує лізингові платежі у вигляді продукції, що випускається останнього. Завдяки даній формі лізингу, «Мінський тракторний завод» не зменшує рівень ліквідних коштів і знижує ризик нерозрахунки з лізингодавцем у разі утруднення у швидкій реалізації своєї продукції. ЗАТ «Беларустракторлізінг» за час своєї роботи реалізувало проектів на суму більше 50 млн. доларів США.
Бізнес-планом підприємства передбачено підвищення конкурентних переваг нових моделей не за рахунок цінових факторів, а за рахунок виробництва дорогих, але ефективних і швидкоокупних в сільському господарстві енергонасичених тракторів. Частка старих моделей знижується, однак вони не знімаються з виробництва, так як користуються попитом серед деяких імпортерів.
В даний час продовжується успішна реалізація завдань інноваційної політики, передбачених бізнес-планом ПО «МТЗ». В2006 р. на підприємство були спрямовані інвестиції в розмірі 53 млн. доларів США. Рівень рентабельності продукції склав 16,1% при річному завданні 12,4%, показник рівня енергозбереження склав -19,6% при завданні -9%. Всі досягнуті результати стали можливими завдяки активному впровадженню у виробництво нових і високих технологій, взаимоувязке всіх напрямків діяльності підприємства в єдиний інноваційний план, що є свідченням проведення керівництвом ефективної інноваційної політики.
2.3. Інноваційна складова виробничої програми підприємства
Після розпаду СРСР багато підприємств білоруської промисловості переживали важкі часи. Не став виключенням і «Мінський тракторний завод». Проте в цьому плані білоруське підприємство постраждало менше, ніж аналогічні підприємства колишнього Радянського Союзу: обсяг виробництва на ВО «МТЗ» скоротився в 3,93 рази (з 95,5 до 24,3 тис. шт.) (Для порівняння: обсяги виробництва російських тракторобудівних підприємств впали майже в 18 разів, в Україні - більше, ніж у 30 разів, У Казахстані - у 341 разів). Після цього протягом майже десятиліття на підприємстві хоча і відзначалося зростання виробництва, він чергувався зі спадами, і стійкої тенденції до зростання не складалося. Стійка позитивна динаміка почала складатися на ВО «МТЗ» починаючи з 2000 р.
В даний час виробнича програма ВО «МТЗ» націлена на реалізацію стратегії збільшення обсягів виробництва. Підприємство за останні роки значно збільшило обсяги виробництва, причому темпи його зростання з часом прискорюються. Так, ще 6 років тому середньорічний приріст обсягу виробництва становив 4-6%, а в останні 3 роки він складає 17-18%. Динаміка рівня виробництва тракторів ВО «МТЗ» представлена ​​в таблиці:
Таблиця 1.1.
Динаміка рівня виробництва на ВО «МТЗ»
роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Вироб-во тракторів, шт.
22999
24300
25700
26700
31506
42158
49322
За 10 місяців 2007 р. підприємство випустило 49161 тракторів і машин, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виручка склала 1 трлн. 729 млрд. 94 млн. рублів. Бізнес-план розвитку підприємства передбачає подальше зростання випуску тракторів - в 2011 р. їх число повинне досягти 75000 шт.
Очевидно, що виконання намічених цілей можливе в основному за рахунок розширення кола замовників, задоволення їх вимог у частині комплектації та якості виробів. Це в свою чергу веде до подальшого зростання обсягів нової продукції, кількості її модифікацій без збільшення витрат на випуск виробів.
Здійснити таке можливо тільки при здійсненні ефективної інноваційної політики та оптимізації управління (подетальної планування і жорстке дотримання графіків випуску і постачання). Значна увага на підприємстві приділяється розвитку інформаційних технологій як необхідного елементу забезпечення виробничої діяльності. На ВО «МТЗ» реалізується стратегія розвитку інформаційних технологій, яка полегшує вирішення поставлених бізнес-цілей на найближчу перспективу за рахунок:
1. Можливості обробки замовних комплектацій тракторів різної конфігурації (до тисячі варіантів);
2. Розробки нових модифікацій та перевірки замовних комплектацій тракторів на базі тривимірних збірок базових моделей;
3. Підвищення якості проектування виробів і підготовки їх виробництва при високому рівні автоматизації і регламетаціі процесів, створення єдиного інформаційного середовища, скорочення часу пошуку необхідної інформації;
4. Зменшення термінів розробки і підготовки виробництва виробу за рахунок підвищення точності конструювання, виключення помилок, розпаралелювання етапів розробки;
5. Здійснення на новому рівні контролю за розробкою та підготовкою виробництва з боку керівництва;
6. Забезпечення служб заводу електронної інформації про виріб;
7. Скорочення часу реагування на запити замовників: термін від моменту надходження заявки до розрахунку контрактної ціни зменшується в 10 разів;
8. Зниження необхідних матеріальних запасів за рахунок забезпечення служб постачання даними про наявність виробів та комплектуючих;
9. Використання інтернет-технологій для інформаційної підтримки дилерів і користувачів. Це дозволить забезпечити суттєву економію часу та коштів при укладанні угод за рахунок перенесення підготовчих та узгоджувальних процедур в Інтернет, а також залучити нових замовників продукції і тим самим підвищити рівень продажів тракторної техніки на 3-5%.
Зростання виробництва тракторів на підприємстві обумовлений збільшенням попиту на дану продукцію. Крім того, нарощування випуску сприяє зниженню собівартості тракторів, що у свою чергу робить цю продукцію конкурентоспроможною на зовнішніх ринках збуту.
ПО «МТЗ» користується значною державною підтримкою. Так, Рада Міністрів Республіки Білорусь включив підприємство до переліку високотехнологічних виробництв, що дозволить підприємству до 2009 р. сплачувати податок на прибуток за ставкою, зниженою на 50% від общеустановленной. Надання податкових пільг дозволяє ПО «МТЗ» розвивати виробництво машин та обладнання для лісового господарства, а також освоювати випуск нових моделей тракторів потужністю від 30 до 300 кінських сил. У 2007-2008 р. планується приступити до випуску тракторів з двигуном потужністю 350 кінських сил. Це один з найбільших інвестиційних проектів підприємства. Також у найближчій перспективі планується налагодити виробництво тракторної техніки з використанням високотехнологічних комплектуючих і запчастин, вироблених за кордоном. В кінці 2007 р. був зібраний перший зразок моделі трактора «Білорус-2822ДЦ» потужністю 280 кінських сил з німецьким двигуном "Дойц". Цей двигун відповідає екологічним вимогам «Tier 2А». Перша партія тракторів цієї моделі після випробувань буде поставлена ​​в Російську Федерацію і Казахстан. Виробнича програма наступного 2008 р. передбачає випуск до 250 тракторів з німецькими двигунами.
Разом зі збільшенням обсягу виробництва на підприємстві відбуваються значні зміни у структурі товарного випуску. За останні 4 роки кількість моделей тракторної техніки збільшилося майже в два рази, нарощування обсягів виробництва в значній мірі відбувається за рахунок випуску енергонасичених тракторів (їх частка в загальному обсязі виробництва - 26%) великої потужності, які значно економічнішим і більш ефективні в експлуатації. Рівень оновлення продукції ПО «МТЗ» можна розрахувати за формулою:
I обн = d нов / d заг (4)
де d новий - кількість тракторів нових моделей, освоєних у виробництві; d заг - загальна кількість вироблених тракторів. Даний показник дорівнює: I обн = 10358/49322 = 0,21.
2.4. Маркетингові інновації.
В останні роки ПО «МТЗ» виступає як самостійний експортер. Збут продукції підприємства здійснюється через добре налагоджену збутову мережу, яка складається з:
- Акціонерних товариств, що знаходяться під повним або паритетним управлінням ПО «МТЗ»;
- Зарубіжних фірм-агентів, які займаються реалізацією та обслуговуванням продукції ПО «МТЗ» відповідно з агентськими угодами;
- Агентів і постійних партнерів по роботі з запасними частинами (Білорусь (7 підприємств), Угорщина (1), Литва (1), Росія (6), України (6), Естонія (1), Єгипет (1));
- Сервісних центрів по гарантійному обслуговуванню тракторів (у Республіці Білорусь - 17).
Інноваційний план підприємства передбачає реалізацію експортоорієнтованої збутової стратегії. Основними завданнями інноваційної політики в області збуту продукції є відхід від посередників, створення власної збутової мережі, встановлення і підтримання балансу між внутрішніми і зовнішніми продажами.
В даний час більше 85% виробленої продукції йде на експорт і поставляється в 60 країн. Дилери Мінського тракторного заводу знаходяться в 41 країні світу (Азербайджан, Алжир, Афганістан, Болгарія, Великобританія, Угорщина, В'єтнам, Німеччина, Грузія, Єгипет, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Китай, Куба, Латвія, Литва, Марокко, Мексика, Молдова, Нікарагуа, Норвегія, Пакистан, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Судан, Туніс, Туркменістан, Туреччина, Україна, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Естонія, Ефіопія).
Постачання підприємства (за даними 2006 р.) виглядають наступним чином:
- 7398 тракторів (15%) поставлено на внутрішній ринок,
- 41924 тракторів поставлено на експорт, з них:
- 26042 трактора (52,8%) експортовано в країни СНД
- 6757 тракторів (13,7%) експортовано в країни ЄС
- 9125 тракторів (18,5%) експортовано в інші країни (всього 28 країн).
У порівнянні з 2005 експортні поставки в 2006 змінилися таким чином: експорт зріс на 10%, причому поставки в Російську Федерацію зменшилися на 2,5%, до інших країн СНД зросли на 4%, до країн далекого зарубіжжя - зросли на 5%.
У порівнянні з 2004 експортні поставки в 2005 змінилися таким чином: експорт зріс на 13%, причому поставки в Російську Федерацію скоротилися на 12,2%, до інших країн СНД виросли на 5,9%, до країн далекого зарубіжжя - зросли на 51, 6%.
У порівнянні з 2003 експортні поставки в 2004 змінилися таким чином: експорт зріс на 44,6%, причому поставки в Російську Федерацію збільшилися на 74,5%, до інших країн СНД зросли на 32,3%, до країн далекого зарубіжжя - зросли на 24,7%.
Динаміка експортної виручки за 4 роки представлена ​​на діаграмі (дані за 2007 рік представлено за 10 місяців):

Рис. 2.2. Динаміка експорту ПО «МТЗ»
Як видно з наведених вище даних, в останні роки підприємству вдалося значною мірою диверсифікувати експортні поставки. Частка країн, що знаходяться за межами СНД, збільшується з року в рік, що говорить про підвищення попиту на світовому ринку на продукцію підприємства. За 4 роки експорт у вартісному вираженні зріс на 90,7%. ПО «МТЗ» - одне з небагатьох провідних підприємств білоруської промисловості, для яких російський ринок не є домінуючим у загальному обсязі продажів. Всі досягнуті результати є наслідком проведення ефективної маркетингової політики, заснованої на інноваціях.
Своє прискорений розвиток збутова мережа ПО «МТЗ» отримала в 2003 р. Єше в 2002 р. на засіданні Ради Міністрів маркетингова політика підприємства була оцінена як слаборозвинена. Згідно зі словами Президента Республіки Білорусь О. Г. Лукашенко, «на МТЗ зовсім не займаються питаннями просування продукції на ринки, не працюють лізингові системи, переважають бартерні схеми розрахунків. Все це призвело до зростання запасів готової продукції. В даний час на складах заводу знаходиться більше 3 тисяч тракторів на суму близько 60 мільярдів рублів ». Ситуація змінилася після рішучих кадрових перестановок, призначень на посади висококваліфікованих фахівців-маркетологів.
На даному етапі структура експортних поставок підприємства досить диверсифікована і забезпечує незалежність виробничої і комерційної діяльності від сезонних коливань на окремих ринках. Серед країн Європи основними імпортерами продукції ПО «МТЗ» є Польща, Угорщина, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, Німеччина, Естонія, Хорватія, Словенія. Планомірно нарощуються поставки до країн Африки (основні імпортери - Єгипет, Судан), Азії (Пакистан, Афганістан).
Реалізуючи свою маркетингову стратегію, особливу увагу підприємство приділяє країнам з економікою, що розвивається (країни азіатського регіону, Північної Африки, Східної Європи). Саме в ці регіони планується збільшити поставки найближчим часом. Але основну частку постачань у ці країни складають старі моделі, поставлені на виробництво ще в 1970-х рр.. і хто користується попитом завдяки цінового фактору. Тому важливим завданням є просування на ринки цих країн нових енергонасичених моделей тракторів, які не набагато дорожче старих, але набагато ефективніше в експлуатації.
У 2007 р. заплановано освоєння ринків Південної Америки (Венесуела, Аргентина, Уругвай, Чилі, Куба, Бразилія). Вигідність проекту полягає у відсутності значних конкурентів у цьому регіоні, а також у підвищенні ролі сільськогосподарського комплексу, а відповідно, попиту на тракторну техніку в даних країнах. ПО «МТЗ» планує створювати складальні виробництва, так як ввізні мита на зібрані трактори і тракторокомплектів в країнах даного регіону різняться у два-три рази, що створює комерційну вигоду для складального підприємства.
Також розширюються поставки тракторної техніки в країни СНД. За останні 4 роки вдвічі зросли її постачання до Росії і Україні, в 5 разів - до Казахстану, в 6 разів - до Молдови.
Рівень експортної орієнтації ПО «МТЗ» можна оцінити за допомогою наступного показника:
(5)
де x 1, x 2, x 3 - частки реалізації продукції на ринках далекого зарубіжжя, ринках СНД і внутрішньому ринку відповідно;
k 1, k 2, k 1 - вагові коефіцієнти значущості, рівні 0,6, 0,3; 0,1 відповідно. Даний показник дорівнює: I ЕКС = 0,6 ∙ 0,322 + 0,3 ∙ 0,528 + 0,1 ∙ 0,15 = 0,37 при максимумі 0,6. Значення показника досить високо, однак у перспективі можливе його еше більше збільшення за рахунок зростання обсягу продажів на ринках далекого зарубіжжя.
Всі позитивні зміни відбулися завдяки вчасно внесеним в маркетингову політику підприємства істотним коректуванням, спрямованим на усунення недобросовісних посередників і розвиток власної товаропровідної мережі. Так, для реалізації і просування продукції ПО «МТЗ» у Російську Федерацію в 2003-2004 рр.. були створені 5 торгових домів із часткою статутного капіталу «Мінського тракторного заводу» понад 50%. Вони є головними представниками підприємства у Москві та регіонах і, в свою чергу, мають широку мережу більш дрібних дилерів. В даний час постачання продукції на російський ринок здійснюється тільки через ці торгові доми, що сприяє економії грошових коштів (і, відповідно, збільшення прибутку) ПО «МТЗ» за рахунок відмови в послугах зарубіжних фірм-агентів. Через торгові доми здійснюються не тільки постачання і продаж техніки, а й поширення запчастин, сервісне обслуговування. Також збутової програмою передбачено перенесення досвіду подібних торгових домів і на інші країни СНД.
Що стосується схеми просування продукції підприємства на ринках країн далекого зарубіжжя, то вона досить традиційна для таких товарів, як трактори та запасні частини до них. Реалізація здійснюється або через фірми, створені за участю ВО «МТЗ» (в Угорщині, Німеччині, Латвії, Норвегії, Польщі), або на підставі прямих комерційних контрактів з фірмами-агентами.
Інноваційна політика ПО «МТЗ» і надалі буде спрямована на вдосконалення власної збутової мережі. Так, якщо в 2003 р. реалізація тракторної техніки через неї становила 63,9%, то в 2006 р. ця частка збільшилася майже до 90%. Така політика дозволила збільшити обсяги експортної реалізації продукції і, відповідно, отримати більше прибутку. А це, у свою чергу, призвело до стабілізації фінансово-економічної ситуації на підприємстві.
В останні роки намічається тенденція переходу з масового виробництва на дрібносерійний, що обумовлено скороченням однакових моделей тракторів в одному замовленні (середня кількість тракторів по одному замовлення-поряд - 36,3). Це дає можливість підприємству удосконалювати асортимент виробництва, здійснювати інноваційні розробки, що користуються попитом на світовому ринку.
Маркетингова стратегія і дослідження підприємства свідчать про те, що важливе місце в розширенні експортних можливостей ПО «МТЗ» займає виставкова діяльність, що дозволяє знайомити споживачів сільськогосподарської техніки з новими моделями тракторів і машин на їх основі, а також встановлювати тісні ділові і торгові контакти. Маркетинг-центр ВО «МТЗ» спільно із заводськими підрозділами організовує участь у виставково-ярмаркових заходах, як на міжнародному, так і на національному рівнях, демонстраційних показах сільськогосподарських технологій, виставках-показах тракторної техніки, машин лісового та комунального господарства. Так, за 11 місяців 2007 р. «Мінський тракторний завод» як самостійно, так і в складі експозицій Міністерства промисловості Республіки Білорусь, брав участь у 27 міжнародних виставках у країнах далекого зарубіжжя (Іспанія, Угорщина, Франція, Чехія, Китай, Фінляндія, Бразилія, Великобританія, Німеччина та ін.) Очікується, що така практика дозволить збільшити експортні поставки і просунути продукцію підприємства на нові ринки.
2.5. Персонал підприємства як основа успішної інноваційної діяльності
Професіоналізм персоналу ПО «МТЗ» є безперечною основою в досягненні та збереженні позицій у бізнесі, здійсненні інноваційної діяльності.
На підприємстві створена найкраща модель взаємовідносин з персоналом. Пильна увага приділяється всьому комплексу соціальних питань: від організації дозвілля та відпочинку дітей працівників до пенсійного забезпечення йдуть на заслужений відпочинок ветеранів. Створено дочірнє підприємство «МТЗМедсервіс», яке об'єднує мережу здоровпунктів, профілактичний центр на території заводу, поліклініку, оснащену сучасним діагностичним і лікувальним устаткуванням, а також пансіонат «Рудня» і базу відпочинку «Вяча». Щорічно на медичне обслуговування персоналу витрачається близько 4 млрд. рублів, у тому числі близько 1 млрд. - на профілактичні заходи. На підприємстві працює 8 дитячих дошкільних установ, які відвідують 900 дітей працівників.
Головна мета кадрової політики, що проводиться на підприємстві, - досягнення економічної ефективності по всіх напрямках роботи з персоналом на основі всебічного врахування всіх факторів, що впливають на мотивацію працівника, що ведуть до найбільш повного розкриття його потенціалу. Зростання обсягів виробництва, специфіка виготовлення конкурентної продукції, безперервно мінливий зовнішній ринок, а також багато інших чинників вимагають від працівників підприємства грунтовної підготовки в багатьох областях. Величезна увага приділяється перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, керівників, фахівців і технічних виконавців. Так, у 2006 р. курси підвищення кваліфікації у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах пройшли 1,5 тис. працівників підприємства без відриву від виробництва. Керівниками підприємства активно ведеться робота з підвищення мотивації персоналу. Преміювання працівників проводиться за якість виконання проектів і процесів.
Ефективна кадрова політика дає позитивні результати. У патентну службу ВО «МТЗ» у середньому кожен день подається по чотири раціоналізаторські пропозиції. Щорічно у виробництво впроваджується 1,3-1,5 тис. раціоналізаторських пропозицій, економічний ефект від яких (економія матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів та ін) становить 5-6 млрд. рублів, подається 30-40 заявок на винаходи, промислові зразки і корисні моделі.
Таким чином, на ПО «МТЗ» проводиться успішна інноваційна політика, що представляє собою комплексне поєднання виробничої, інвестиційної, маркетингової, зовнішньоекономічної та кадрової політик, метою якої є зростання ефективності діяльності всього комплексу підприємства й підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції.
3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПО «Мінський тракторний завод»
Основним критерієм ефективності інноваційної політики ПО «МТЗ» є створення конкурентоспроможної продукції, що відповідає всім вимогам міжнародних стандартів, максимально уніфікованої випущеної і очікуваної на ринку сільськогосподарських тракторів. З огляду на це, і в першу чергу, вимоги замовників, підприємство продовжує роботи з освоєння виробництва нових зразків тракторів. Крім того, розвиток інноваційної діяльності в об'єднанні дозволяє освоювати виробництва плугів для усіх випущених моделей тракторів, а також лісотехнічних комплексів та інших машин і механізмів, що дозволяють переоснастити сільськогосподарську і лісову галузі Республіки Білорусь вітчизняної високопродуктивною технікою, виключити ручну працю працівників.
На підприємстві постійно розвивається і вдосконалюється матеріально-технічна база дослідних центрів і лабораторій. Науково-технічний центр ПО «МТЗ» оснащений комплексом сучасного устаткування і дозволяє проводити всі види випробувань тракторів та їх вузлів відповідно до вимог нормативної документації Республіки Білорусь, зарубіжних країн і міжнародних організацій, у т. ч. і на відповідність Директиви ЄС і правилам ЄЕК ООН.
Продукція ПО «МТЗ» підлягає обов'язковій сертифікації в національній системі сертифікації, системі сертифікації Російської Федерації, перевірці на відповідність національним та міжнародним вимогам країн ЄС. Якість продукції підприємства підтримується на високому рівні. Аналіз якості тракторів за результатами експлуатації в Білорусі показує, що кількість відмов гарантійних тракторів знижується щороку на 4-5%. Структура відмов тракторів за період з 2001 по 2006 рр.. характеризується такими даними:
- 20-25% - відмови вузлів власного виготовлення;
- 67-77% - відмови з вини покупних комплектуючих;
- 3-7% - відмови з вини споживача.
З наведених даних видно, що в основному надійність тракторів визначається якістю покупних виробів. Тому актуальним напрямком інноваційної політики є робота з постачальниками щодо підвищення якості матеріалів, що поставляються і, отже, підвищенню якості та конкурентоспроможності готових виробів. В даний час на 97% від загальної кількості матеріалів, що поставляються є альтернативні постачальники, договори з якими укладаються на тендерній основі. Одним з головних вимог, що пред'являються до постачальників комплектуючих, є проведення сертифікації на відповідність вимогам ІСО 9000. ПО «МТЗ» рекомендує підприємствам-постачальникам впроваджувати систему менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ІСО 9001-2000.
Також підприємству необхідно проводити заходи щодо вдосконалення деталей та комплектуючих власного виробництва. Так, проведені в 2005 р. заходи дозволили знизити частку дефектів вузлів власного виробництва в середньому на 23%.
ПО «МТЗ» проводить постійну роботу з підвищення якості продукції, що випускається і досягнення успіхів у підвищенні престижу і привабливості тракторів з маркою «Білорус». Основними документами, що визначають напрямки робіт з підвищення якості продукції, є «Комплекс заходів з підвищення конкурентоспроможності, технічного рівня, надійності, якості та сервісу продукції МТЗ», плани НДДКР зі створення нових моделей тракторів, програмою «Автотракторокомбайностроение», цільові програми з підвищення якості та надійності техніки ВО «МТЗ» та інші директивні документи.
За результатами оцінки технічного рівня розроблених тракторів основні їх показники відповідають або перевершують показники зарубіжних аналогів:
Таблиця 3.1.
Оцінка технічного рівня тракторів «Білорус» (за даними карток технічного рівня)
Моделі тракторів
Модель трактора-аналога, обраного для оцінки технічного рівня, країна (фірма) виробник
Комплексний коефіцієнт оцінки технічного рівня
«БІЛОРУС-320» і модифікації
Ламборджіні R235DT, Італія
1,067
«БІЛОРУС-622»
Джон Дір 5300, США
1,145
«БЕЛОРУС-570/572»
Мессі Фергюсон 670, Англія
1,030
«БІЛОРУС-1005» і модифікації
Кейс 1594, Англія
1,011
«Білорус-1221» і модифікації
Форд 8340, США
1,033
За законодавчим вимогам країн-споживачів у 2005-2011 рр.. на ВО «МТЗ» здійснюється випуск тракторів, які відповідають вимогам по екології Першої щаблі Директиви ЄС № 2000/25 (Tier-1) та Другої ступені (Tier-2), а також впровадження Третьої ступеня (Tier-3А).
Розуміючи важливість завдання щодо забезпечення сільського господарства якісними конкурентоспроможними тракторами, ПО «МТЗ» буде прагнути до поліпшення їх якості за рахунок удосконалення конструкції тракторів, застосування більш якісних комплектуючих, впровадження нових технологій і устаткування, що дозволяють випускати якісні вироби.
Основними завданнями інноваційної політики, що стоять перед підприємством в перспективі до 2010 р. є:
- Підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції;
- Нарощування обсягів випуску енергонасичених тракторів і тракторів нових моделей;
- Розширення модельного ряду випущених тракторів «Білорус» зі специфічними рисами, що відрізняють їх від тракторів фірм-конкурентів;
- Збереження стійких позицій на наявних ринках, врахування побажань і запитів покупців на різних ринках.
Аналіз ситуації на регіональних ринках у 2004-2006 рр.. свідчить про створення сприятливої ​​ситуації для реалізації сільськогосподарської техніки. Ринок вступив у чергову фазу підйому (в останні роки середній приріст обсягу світового ринку становить 5-7% на рік). Попит на сільськогосподарську техніку в середньостроковій перспективі буде носити характер еволюційних перетворень з коливаннями в обидві сторони відносно повільно зростаючого тренду.
Тенденції розвитку ринку припускають наявність можливостей для нарощування обсягів продажів техніки виробництва ВО «МТЗ» на ринках країн з економікою, що розвивається, країн СНД і збереження продажів на існуючому рівні в країнах Західної Європи та Північної Америки.
До 2011 р. рівень оновлення продукції планується довести до 0,4 (для порівняння: 2006 р. - 0,21).
Експортна стратегія ПО «МТЗ» передбачає доведення питомої показника експорту в загальному обсязі реалізації продукції до 89% до 2011 р.
Основні цілі маркетингової стратегії РУП «МТЗ» на 2007-2011 рр..:
- Збільшення випуск і поставку споживачам тракторів і машин в 2011 р. до 75000 шт., В тому числі на експорт - 66800 шт.
- Зміна до 2011 р. в порівнянні з 2005 р. структури поставляються тракторів та машин у бік збільшення частки енергонасичених тракторів, тракторів, які відповідають екологічним стандартам «Євро-2» і «Євро-3» (рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Питома вага енергонасичених тракторів у загальному обсязі експорту тракторів в 2007-2010 рр..
В даний час підприємство випускає техніку, яка відповідає стандартам «Євро-2». Проте планується, що з 2009 р. на розвинені ринки воно буде поставляти виключно інноваційну техніку стандарту «Євро-3». Кількість тракторів з двигунами «Євро-2» для постачання споживачам в 2010 р. складе 4500 шт., Виробництво та відвантаження енергонасичених тракторів до 2011р. - 28000 шт. Також необхідно поліпшувати технічні параметри вироблених тракторів (до 2011 р. планується налагодити масове виробництво тракторів з потужністю в 450 кінських сил).
ПО «МТЗ» - перше в Республіці Білорусь підприємство, яке почало використовувати передові клієнт-сервісні технології при побудові загальнозаводського інформаційної системи. Перевагами такої побудови системи є максимальна доступність даних для всіх користувачів системи відповідно до їх ролі, економія ресурсів системи за рахунок централізації збереження та обробки даних, наявність ефективних централізованих засобів мережного і системного адміністрування, що дозволяють здійснювати контроль за функціонуванням мережі, які забезпечують необхідну гнучкість і динамічне зміна конфігурації системи.
Підприємство має свій веб-сайт в Інтернеті. В даний час на ньому розміщені рекламні матеріали. Надалі передбачається помістити в Інтернеті електронні каталоги продукції з можливістю її замовлення.
Розвиток інформаційної системи ПО «МТЗ» дозволить проводити на комп'ютері віртуальні випробування, при яких імітується робота трактора при реальних навантаженнях. Для проведення одного циклу натуральних випробувань необхідно виготовити 10 досвідчених зразків. Вартість одного зразка в 5-15 разів вище вартості серійного виробу. Проведення комп'ютерних випробувань дозволить скоротити число необхідних дослідних зразків з 10 до 3 шт. Фінансова економія за рахунок цього фактора складе 3 млн. доларів США.
Тому актуальним напрямком інноваційної політики підприємства є впровадження і розвиток CALS-технологій. CALS-технологія - це стратегія організації виробництва нових виробів на базі інженерної технології, що базується на електронній моделі виробу. Застосування принципів CALS-технологій дозволяє вирішити такі завдання: скорочення часу створення нової продукції, оптимізації процесів організації її виробництва і реалізації на ринку; підвищення якості процесів проектування і виробництва; поліпшення експлуатаційного обслуговування; зниження витрат за прямими капітальним вкладенням, оплаті праці, освоєнню виробництва вироби , накладних витрат, маркетингу та ін
Принциповою умовою при переході до CALS-технології є те, що на перше місце при комп'ютеризації ставиться завдання реорганізації як виробничих процесів, так і діяльності підприємства в цілому з метою підвищення його конкурентоспроможності. Технологічні процеси комп'ютеризуються тільки після поліпшення, перепроектування, переосмислення функціональних зв'язків, скорочення випускається технічної документації. Освоєння нової продукції на базі CALS-технології дає економічний ефект завдяки переходу на якісно новий рівень подання інформації про виріб, основним принципом якого є одноразове створення даних та їх багаторазове використання.
ПО «МТЗ» є одним із виконавців проекту Державної науково-технічної програми «Розробка і впровадження в промисловості технології інформаційної підтримки життєвого циклу продукції (CALS-технології)». Завдяки впровадженню CALS-технології повинні бути налагоджені наскрізні процеси проектування, управління виробництвом тракторів, їх збуту та експлуатації шляхом докорінної зміни бізнес-процесів на базі науково обгрунтованого комп'ютерного моделювання виробів із застосуванням різних обчислювальних методів інженерного аналізу і забезпеченням паралельної роботи фахівців різних профілів, створенням бази знань підприємства, а також нової нормативної бази, що підтримує комп'ютерну технологію проектування.
У ході реалізації 1-ої черги завдання «CALS-MT3» протягом 2005 - 2006 рр.. були отримані такі результати:
1) розроблено 6 комплексів методичних, інформаційних і програмних засобів. У результаті їх дослідної експлуатації створені просторові комп'ютерні моделі (35419 шт.), Які можуть бути представлені у форматах CALS-стандартів;
2) спроектовані 53 деталі і агрегату тракторної техніки з залученням засобів комп'ютерного інженерного аналізу;
3) задокументовані 3 нових бізнес-процесу виконання проектних робіт на базі комп'ютерної технології в інтегрованій інформаційному середовищі підприємства;
4) розроблено 5 проектів стандартів підприємства в системі міжнародного менеджменту якості;
5) організовано 30 нових автоматизованих робочих місць;
6) проведено перепідготовку з освоєння комп'ютерних технологій 60 (у 2006 р.), а в 2007 р. 80 фахівців МТЗ, що забезпечило підвищення кваліфікації та інтелектуального потенціалу заводу;
7) створені інформаційно-програмні засоби для розширення можливостей товаропровідної мережі на базі інтернет-технологій.
Для реалізації 2-ої черги завдання необхідно вирішити такі завдання:
1) в області проектування:
- Наповнення електронного архіву тривимірними моделями деталей і агрегатів випускаються моделей тракторів;
- Розробка електронних експлуатаційних документів відповідно до міжнародних стандартів;
- Ведення бізнес-процесів проектування та технологічної підготовки виробництва на основі тривимірних моделей деталей і агрегатів тракторів;
- Створення методів і технологій інженерного аналізу для розрахунку технічних параметрів вузлів і агрегатів тракторів;
- Освоєння інформаційно-программньх засобів для використання технології електронного цифрового підпису документів всередині ПО «МТЗ» (безпаперовий документообіг сприяє підвищенню ефективності управлінських процедур на підприємстві, зниження ймовірності виникнення помилок, заснованих на людському факторі, істотного підвищення рівня продуктивності праці).
2) у сфері управління виробництвом і якістю продукції:
- Автоматизація проектування технологічних процесів механічної обробки;
- Автоматизація розробки електронних каталогів запасних частин на основі електронної конструкторської документації;
- Автоматизація планування складального виробництва, обліку браку у виробництві;
- Контроль якості продукції на базі статистичних методів;
- Впровадження електронного цифрового підпису в електронний технічний документообіг підприємства.
3) в області виробництва, збуту і послеексплуатаціонного обслуговування:
- Розробка засобів збору та аналізу статистичних даних з метою підвищення ефективності управління товаропровідної мережею підприємства за рахунок можливості одночасного швидкого збору актуальних даних по всій мережі, їх аналізу та використання результатів в управлінні логістичними процесами;
- Автоматизована підтримка управління логістикою і виробничо-збутової інфраструктурою товаропровідної мережі.
Таким чином, CALS-технології допоможуть прискорити процес створення нових моделей і тракторів істотно знизити витрати на їх проектування, випробування, виробництво, збут і експлуатацію, що підвищить конкурентоспроможність продукції, що випускається ПО «МТЗ» продукції.
Реалізація всіх перелічених вище завдань інноваційної політики в галузях сертифікації продукції, оптимізації роботи з постачальниками, оновлення продукції, розвитку товаропровідної мережі, впровадження і розвитку інформаційних технологій та ін є запорукою підвищення ефективності діяльності всього комплексу підприємства і підвищення конкурентоспроможності продукції.

ВИСНОВОК
За результатами проведеної роботи, а саме: вивчення науково-теоретичних підходів, сутності, особливостей та принципів інноваційної політики підприємства; дослідження механізму впливу інноваційної політики на конкурентоспроможність продукції; вивчення цілей і способів проведення інноваційної політики виробничого об'єднання «Мінський тракторний завод»; оцінки ефективності інноваційної політики та конкурентоспроможності продукції даного підприємства - можна зробити такі узагальнення і висновки:
1) Наслідком науково-технічного прогресу, темпи якого все більш прискорюються, є інноваційний процес, що має широкі наслідки для національної економіки та її місця в світовому господарстві;
2) Підтримка конкурентоспроможності національної економіки в даний час можливе лише за наявності ефективного інноваційного механізму, що сполучає наукову ідею, прикладну розробку на її основі і впровадження результату в масове виробництво;
3) Підприємство є базовою ланкою національної економіки, тому створення механізму впровадження, підтримки та управління інноваціями, тобто проведення інноваційної політики, є вирішальним чинником підвищення ефективності всього народногосподарського комплексу;
4) Метою інноваційної політики є створення умов для забезпечення ефективної діяльності підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності та конкурентоспроможності продукції;
5) Інноваційна політика підприємства представляє собою комплексне поєднання виробничої, інвестиційної, маркетингової, зовнішньоекономічної та кадрової політик; її ефективність залежить від взаємоув'язки і координації даних складових, також від наявності налагодженої системи фінансування, кредитування, оподаткування, що функціонують стосовно інноваційній сфері наукових розробок;
6) Конкурентні переваги продукції підприємства досягається за рахунок виробництва, насамперед нового, затребуваного ринком товару або на основі поєднання ефективного використання всіх ресурсів підприємства і зниження витрат виробництва із забезпеченням відносно низьких цін і високої якості товару, що в обох випадках в значній мірі залежить від інноваційної політики, що проводиться підприємством;
7) ПО «МТЗ» є хорошим прикладом ефективної організації інноваційної політики і підпорядкування її цілям стійкого зростання конкурентоспроможності підприємства і виробленої їм продукції;
8) Інноваційна політика ПО «МТЗ» реалізує стратегію комплексного розвитку підприємства: збільшення обсягів виробництва та реалізації (в тому числі на експорт), розширення модельного ряду і номенклатури виробленої продукції, підвищення якості роботи організаційної структури, освоєння нових ринків збуту;
9) Інноваційна політика ПО «МТЗ» спрямована на підвищення стійкості підприємства: збільшення різновидів виробів сприяє підтримці попиту на продукцію на різних сегментах ринку; диверсифікованість експортних поставок забезпечує незалежність виробничої і комерційної діяльності від сезонних коливань на окремих ринках;
10) Основними напрямами вдосконалення інноваційної політики ПО «МТЗ» є питання сертифікації продукції, оптимізації роботи з постачальниками, оновлення продукції, розвитку товаропровідної мережі, впровадження і розвитку інформаційних технологій; реалізація цих завдань є запорукою підвищення ефективності діяльності всього комплексу підприємства і підвищення конкурентоспроможності продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Указ Президента Республіки Білорусь від 13 червня 2005 р. № 273 «Про заходи державної підтримки окремих організацій, що забезпечують випуск конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки».
2. Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки.
3. Державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007 - 2010 роки.
4. Марков А. В., Асанович В. Я. Індикативний аналіз інноваційного розвитку економіки / / Економічний бюлетень НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь. - 2005 - № 11. - С. 45-50.
5. Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів / Ільєнкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудін С. Ю. і. ін - 2-е вид., перероблене і доповнене. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 343 с.
6. Віногоров Г. Г. Методика аналізу та оцінки інновацій на промисловому підприємстві / / Бухгалтерський облік і аналіз. - 2006 - № 4. - С. 12-15.
7. Крупець Л., Губич Л., Заблоцький А., Кукуріку Є., Радченко П. Мінський тракторний в цифровому форматі / / Наука та інновації. - 2007 - № 10. - С. 30-34.
8. Наука, інновації та технології в Республіці Білорусь: статистичний збірник / Державний комітет з науки і технологій Республіки Білорусь, Міністерство статистики та аналізу Республіки Білорусь. - Мінськ: Беліса, 2006.
9. Мясникович М. Про державну підтримку та конкурентоспроможності підприємств / / Наука та інновації. - 2007 - № 8. - С. 9-19.
10. Офіційний веб-сайт ВО «Мінський тракторний завод».
11. Перспективи розвитку білоруського тракторобудування: матеріали науково-практичної конференції / редколегія: Тімошпольскій В. І. та ін - Мінськ: Інститут порошкової металургії, 2006. - 279 с.
12. Власовець Т. Найзнаменитіший «Білорус» / / Економіка Білорусі. - 2006. - № 2. - С. 70-75.
13. Структурна перебудова і конкурентоспроможність економіки Республіки Білорусь: проблеми та шляхи їх вирішення / Олександрович Я. М., Полонік С. С., Пінігін В. В. та ін - Мінськ: НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь, 2004. - 167 с.
14. Кочетов Н. Прискорення освоєння нової продукції як один з базових компонентів конкурентоспроможності / / Наука та інновації. - 2007 - № 8. - С. 63-66.
15. Економіка та управління зовнішньоекономічною діяльністю / Турбан Г. В. - Мінськ: БГЕУ, 2007. - 318 с.
16. Економіка підприємства / Кандауров М. М., Кандаурова Г. А., Капорцева О. Н. - Мінськ: Сучасні знання, 2006. - 287 с.
17. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Горфинкель В. Я. І ін - 4-е вид., Перероблене і доповнене. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с.
18. Економіка підприємства / приватна установа освіти «Мінський інститут управління». - Мінськ: Видавництво МІУ, 2007. - 338 с.
19. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник / Русак Є. С., Сапєлкіна Є. І. - Мінськ: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2007. - 322 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
176.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Інноваційна політика підприємства та її вплив на конкурентоспроможність продукції
Конкурентоспроможність продукції та фірми підприємства
Аналіз якості продукції та конкурентоспроможність підприємства
Вплив маркетингової діяльності на конкурентоспроможність підприємства
Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показники продукції
Конкурентоспроможність продукції 2
Виробництво і реалізація продукції її вплив на фінансові результати діяльності підприємства
Конкурентоспроможність машинотехнічної продукції
Амортизаційна політика та її вплив на фінансовий стан підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru