Інноваційна діяльність в системі Сонті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:
«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ Сонті»
Мінськ, 2008

Роль інноваційної діяльності в системі Сонті
Інноваційна діяльність підприємства спрямована на використання результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок для отримання прибутку на основі розширення і оновлення номенклатури техніки (товарів і послуг), поліпшення її якості, вдосконалення технології її виготовлення та організації виробництва.
У сучасних умовах інноваційна активність безпосередньо залежить від науково-технічного потенціалу підприємства, який включає:
1) кадрове забезпечення - число науково-технічних фахівців, їх кваліфікацію, творчі здібності, досвід, готовність до розробки і впровадження нової техніки, технології, організації виробництва;
2) матеріально-технічну оснащеність - величину витрат на НДР та ДКР; рівень оснащеності співробітників, що займаються науковими і технічними розробками, обладнанням, матеріалами, приладами, ЕОМ та організаційною технікою і т.п.;
3) інформаційне забезпечення - кількість і якість накопичених інформаційних фондів (звіти, публікації, банки даних, інформаційно-технічна, проектно-конструкторська і технологічна документація, зразки нових проектів);
4) організаційно-управлінські характеристики - ступінь відповідності організаційної структури підприємства вирішувати науково-технічні завдання; мотивація і стимулювання персоналу у здійсненні науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності;
5) інноваційні показники - кількість відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій; число отриманих патентів на винаходи і промислові зразки, свідоцтв на корисні моделі, проданих і придбаних підприємством ліцензій, у тому числі за межами країни; показники патентної чистоти і патентного захисту нових виробів;
6) узагальнюючі показники - кількість здійснених за певний період часу науково-технічних заходів; рівень отриманої економії від зниження собівартості продукції і зростання продуктивності праці.
У сукупності всі перераховані параметри науково-технічного потенціалу підприємства можна розглядати як його технологічний капітал, що дозволяє здійснювати на підприємстві науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення та освоєння нової техніки і нової технології.
Організація науково-дослідних робіт
За своїм змістом і характером одержуваних результатів наукові дослідження можуть бути фундаментальними, пошуковими і прикладними.
Фундаментальні наукові дослідження - це теоретична і експериментальна діяльність, спрямована на отримання принципово нових знань про основні закономірності, явища та засади розвитку природи, суспільства, людини, які можуть бути використані при створенні нової техніки, технології, організації праці, виробництва і споживання та ін
Результати фундаментальних досліджень не є носіями вартості. Перетворення їх на товар відбувається лише тоді, коли визначено їх прикладне призначення і вже на цій основі встановлено можливість використовувати їх у комерційних цілях, прямо стосуються питань створення нових видів матеріалів, засобів і способів виробництва. Форми інформації - теорії, гіпотези і ін
Пошукові наукові дослідження спрямовані на визначення можливостей використання нових теоретичних знань у більш конкретних проблемах, наприклад, можливостей створення нових матеріалів, техніки, технології, підвищення продуктивності праці і якості продукції та ін Саме з проведення пошукових досліджень починається безпосередня інноваційна діяльність підприємства.
Результати пошукових досліджень виступають у формі науково-технічної інформації, яка має в багатьох випадках матеріально-технічне втілення.
При позитивних результатах висновки пошукових робіт мають цілком конкретний характер і видаються у вигляді звітів, технічної документації, макетів, експериментальних зразків.
Прикладні наукові дослідження безпосередньо спрямовані на створення нових конкретних виробів, або на вдосконалення існуючих, а також на розробку способів їх виробництва; на розробку засобів механізації та автоматизації виробництва, систем і методів контролю якості продукції і т.д. Результати прикладних досліджень у формі звітів, технічної документації, макетів, дослідних зразків і т.п. є основою подальших розробок з метою впровадження в практику наукових ідей. Прикладні дослідження, пов'язані з матеріального виробництва, переходять в дослідно-конструкторські роботи (ДКР).
Роботи фундаментального і пошукового характеру ведуться, як правило, в наукових установах Національної академії наук, а також у науково-дослідних лабораторіях при кафедрах вищих навчальних закладів. Роботи пошукового і особливо прикладного характеру виконуються галузевими науково-дослідними інститутами (НДІ) і конструкторськими бюро (КБ), підрозділами підприємств, роль яких суттєво розширена в останні роки.
Цикл НДР, проведених підрозділами підприємств та іншими організаціями, складається зі стадій, а також можливих етапів по стадіях.
Під стадією розуміється логічно обгрунтований розділ НДР, що має самостійне значення і є об'єктом планування і фінансування.
На першій стадії - розробка технічного завдання - підбирається і вивчається науково-технічна література, патентна інформація та інші матеріали по темі, обговорюються отримані дані, на їх основі складається аналітичний огляд і визначається гіпотеза, визначаються необхідні виконавці, готується і видається технічне завдання.
Друга стадія - проведення теоретичних і експериментальних досліджень - виконується в три етапи. На першому етапі здійснюється теоретична розробка теми, в процесі якої перевіряються наукові і технічні ідеї; розробляються методики досліджень; обгрунтовується вибір схем; вибираються методи розрахунків і досліджень; виявляється необхідність проведення експериментальних робіт, розробляються методики їх проведення. На другому етапі, якщо визначено необхідність проведення експериментальних робіт, здійснюється проектування і виготовлення макетів та експериментального зразка. На третьому етапі проводяться стендові і польові експериментальні випробування зразка за розробленими програмами і методиками, аналізуються результати випробувань, зіставляються ступінь відповідності отриманих даних на експериментальному зразку розрахунковим і теоретичним висновків. Якщо мають місце відхилення, то допрацьовується експериментальний зразок і проводяться додаткові випробування, при необхідності вносяться зміни в розроблені схеми, розрахунки, технічну документацію.
Третя стадія - оформлення результатів НДР. На цій стадії складається звітна документація, що включає матеріали за новизною та доцільності використання результатів НДР, за економічною ефективністю. Якщо отримані позитивні результати, то розробляються науково-технічна документація та проект технічного завдання на дослідно-конструкторські роботи. Складений і оформлений комплект науково-технічної документації пред'являються до приймання замовнику.
На етапі приймання проводиться обговорення і затвердження результатів НДР (науково-технічного звіту) та підписання акта замовника про прийняття роботи.
Якщо отримані позитивні результати і підписаний акт приймання, розробник передає замовнику прийнятий комісією експериментальний зразок нового виробу; протоколи приймальних випробувань та акти приймання дослідного зразка (макет) виробу; розрахунки економічної ефективності використання результатів розробки; необхідну конструкторську і технологічну документацію з виготовлення експериментального зразка.
Організація дослідно-конструкторських робіт
Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) проводяться в порядку реалізації результатів НДР або безпосередньо за технічним завданням на ОКР, без попередньої НДР. Вони здійснюються в кілька етапів.
Перший етап - техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) доцільності створення нового виробу. На цьому етапі складається перелік робіт, які підлягають виконанню, уточнюється загальний обсяг робіт, витрати і терміни виконання, визначаються співвиконавці. Наводяться дані, що характеризують експлуатаційну надійність виробу, ступінь уніфікації і стандартизації, відповідність його технічного рівня вітчизняним і зарубіжним досягненням науки і техніки. Визначається орієнтовна вартість досвідченого і серійного зразків, сума витрат на організацію виробництва і експлуатацію цієї техніки, орієнтовний термін початку поставки замовнику.
Другий етап - уточнення даних ТЕО після погодження із замовником. На цьому етапі уточнюються дані ТЕО, вибирається оптимальний варіант побудови виробу і його частин з урахуванням вартості, ефективності і масштабів виробництва. Розробляються структурні, функціональні, принципові й інші схеми, визначаються загальні конструкторські та технологічні рішення, розглядаються питання енергоживлення, захищеності від зовнішніх впливів, ремонтопридатності і т.д. Макетується найбільш складні і відповідальні функціональні частини виробу.
Третій етап - теоретична та експериментальна розробка теми. На цьому етапі - здійснюється теоретична і експериментальна перевірка схемних, конструкторських і технологічних рішень; уточнюються принципові схеми; перевіряються нові матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби; виготовляються макети, які проходять механічні та кліматичні випробування. На цьому етапі оцінюються надійність виробу, його функціональних вузлів і частин, електричні та температурні режими, ремонтопридатність, зручність в експлуатації; відповідність застосовуваних елементів пропонованим вимогам; ступінь уніфікації, ефективність застосовуваних засобів технічного контролю якості. Розробляється робоча документація для виготовлення дослідного зразка.
На четвертому етапі складається перелік елементів, які підлягають вихідному контролю, і елементів, що підлягають тренуванні, макетується і компонується складна функціональна частина виробу. Готова технічна документація на виготовлення дослідного зразка здається в відділ технічної документації для розмноження і передачі в дослідне виробництво. Виготовлений дослідний зразок проходить попередні (заводські і державні) випробування: перші - відомчі за участю представника замовника за програмою і методикою, складеної розробником, другі - міжвідомчі після заводських і оформляються актом.
Підприємство-розробник передає підприємству-замовнику прийнятий комісією дослідний зразок виробу; протоколи приймальних випробувань та акти приймання дослідного зразка і технологічних процесів його виготовлення; розрахунки економічної ефективності використання результатів розробки; необхідну конструкторську і технологічну документацію. Розробник, як правило, бере участь в освоєнні нового виробу разом із замовником і несе відповідальність за досягнення гарантованих їм техніко-економічних показників.
Роль і місце патентної і науково-технічної інформації при виконанні НДР і ДКР та інших стадій Сонті
Для здійснення НДР, ДКР та інших стадій Сонті найважливішим питанням є прогнозування розвитку прикладних досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологічних процесів виготовлення нових видів продукції і наявність відповідної патентної і науково-технічної, нормативної і статистичної інформації.
Відомо, що стадія НДР характеризується активізацією творчого мислення, великою кількістю ідей та можливих варіантів їх втілення. Тому виконання цієї стадії, практично неможливо без наявності патентної, науково-технічної та економічної інформації.
Патентна інформація - сукупність відомостей про результати науково-технічної діяльності, що містяться в описах, які додаються до заявок на винахід, відкриття, промисловий зразок або інший об'єкт промислової власності, а також відомості про охоронні документи та правовий статус патентовласників. Це первинна патентна інформація (збори оригіналів патентних документів). Центральний державний патентний фонд первинної інформації зосереджений в Республіканській науково-технічній бібліотеці (РНТБ). Він розсилає копії патентної документації за галузевим та територіальним патентним фондам.
Патентна інформація (первинна) відрізняється достовірністю, новизною і практичною корисністю, що містяться в ній науково-технічних відомостей.
Поряд з первинної патентною інформацією існують різні форми більш широкої вторинної патентної інформації, у тому числі реферативна, сигнальна, оглядова, відсильна, бібліографічна, яка створюється на основі вже виданих описів. Ці види інформації в багатьох випадках значно зручніше офіційних публікацій.
Довідково-інформаційне обслуговування по патентної документації здійснюється РНТБ шляхом відповідей на запити фахівців.
Науково-технічна інформація (НТІ) відображає адекватно сучасний стан науки в галузі техніки, економіки та ін, об'єктивні закономірності природи, суспільства і мислення і використовується на практиці по областях її отримання. НТІ - це комплекс науково-технічних результатів, отриманих на основі проведення наукових досліджень. Як правило, джерелами НТІ є об'єкти авторського права: наукові публікації, дисертації, монографії, статті, звіти НДР, програми для ЕОМ, бази даних та інше
Патентна і науково-технічна інформація на стадіях НДР і ДКР використовується для наступних цілей:
1) для прогнозування тенденції розвитку наукового напрямку, об'єктів техніки і технологій виробництва;
2) для оцінки технічного рівня розробок шляхом їх зіставлення з останніми запатентованими об'єктами промислової власності;
3) для перевірки патентоспроможності виконуваних розробок;
4) для перевірки патентної чистоти виконуваних розробок і можливості патентування їх за кордоном.
На стадії ДКР патентна і науково-технічна інформація носить більш конкретний локальний характер, тому що основні ідеї розробки нового виробу вже сформовані на стадіях і етапах НДР, а в результаті ДКР необхідно вирішити певні питання, пов'язані з практичним втіленням ідей НДР.
Роль науково-технічної та патентної інформації як джерела оригінальних ідей зберігається і на стадіях конструкторської та технологічної підготовки виробництва, але основне її призначення полягає в тому, щоб служити інструментом підвищення уніфікації конструкторських і технологічних рішень та скорочення їх непотрібного дублювання (стандартизація, уніфікація, типізація, нормалізація).
Нарешті, на стадіях організаційної підготовки виробництва, відпрацювання нового виробу в дослідному виробництві та промислового освоєння виробництва відбувається подальше якісна зміна ролі науково-технічної інформації, яка використовується в основному для вдосконалення організації та управління виробництвом. На цих стадіях зростає значення і обсяг нормативної, економічної та статистичної інформації.
Недостатня обізнаність дослідників і розробників нової техніки, технології про результати вже виконаних робіт породжує дублювання розробок, викликає невиправдану витрату часу і ресурсів, знижує ефективність системи Сонті, негативно впливає на темпи НТП.
Щоб уникнути цих небажаних явищ, вся науково-інформаційна діяльність у нас в країні систематизована. Цьому процесу сприяло створення теорії наукової інформації або як її називають інформатики. Вона являє собою галузь знання, яка вивчає закономірності збору, перетворення, зберігання, пошуку і розповсюдження документальної інформації.
Центральні органи НТІ створюють спадний потік інформації з опублікованими матеріалами, здійснюють аналітико-синтетичну переробку різних видів інформації по галузях, а також методичне керівництво, координацію НТІ за профілем і проводять дослідження з поліпшення інформаційних систем у галузях, проводять механізацію та автоматизацію інформаційної справи.
Галузеві та територіальні центри НТІ здійснюють довідково-інформаційне та бібліотечне обслуговування підприємств і організацій.
Патентно-інформаційні відділи (бюро) НТІ підприємств, НДІ та проектних організацій здійснюють оперативне забезпечення працівників цих організацій інформацією про новітні наукові і виробничих досягненнях з конкретних питань, пов'язаних з їх діяльністю, контроль за використанням нових інформаційних матеріалів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Парахіна, В. М. Теорія організації / В. М. Парахіна, Т. М. Федоренко. - М.: КНОРУС, 2006. - 296 с.
2. Пашуто, В. П. Організація праці на підприємстві / В. П. Пашуто. - К.: знання, 2002. - 318 с.
3. Радугин, А. А. Основи менеджменту / А. А. Радугин [и др.]; під ред. А. А. Радугіна. - М.: Центр, 2003. - 320 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
35.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Інноваційна діяльність
Інноваційна діяльність 3
Інноваційна діяльність на сільгосппідприємстві
Інноваційна діяльність на підприємстві
Інноваційна діяльність фірм
Інноваційна діяльність підприємства 2
Інноваційна діяльність педагога
Інноваційна діяльність в Росії і за кордоном
Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru