Інженерна графіка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Балаковської ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
РОБОЧА ПРОГРАМА
дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»
для спеціальності 2506 «Виробництво виробів і покриттів
з полімерних матеріалів »
м. Балаково
2004

Схвалено Складена відповідно до
предметною комісією державними вимогами
до мінімуму змісту та рівня
Голова: підготовки випускників
за спеціальністю 2506 «Виробництво
_______________ Т. Н. Мулявко виробів і покриттів із полімерних матеріалів »
«_____» _____________2004 Р.
Заступник директора
з навчальної роботи:
_________________ В.І. Моторина

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча програма з предмету «Інженерна графіка» складена у відповідності з новими діючими навчальними планами і призначена для реалізації Державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників з технічних спеціальностей середнього професійної освіти.
Навчальна дисципліна «Інженерна графіка» є общепрофессіональной, формує базові знання, необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін.
Навчальний план передбачає вивчення дисципліни протягом 1 року (III і IV семестри). Одночасно з цим вивчаються більшість загальнотехнічних і деякі спеціальні дисципліни. Тому у викладі теорії і в практичних роботах передбачаються міжпредметні зв'язки і специфіка спеціальності студентів.
Програма предмета передбачає вивчення техніки креслення, основ нарисної геометрії і проекційного креслення, машинобудівного креслення, правил виконання схем, планів цеху за спеціальністю, а також набуття студентами практичних навичок виконання конструкторської документації відповідно до Державних стандартів єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД).
Навчальний процес з предмету «Інженерна графіка» організований таким чином, щоб студенти могли самостійно та ініціативно виконувати і читати креслення, придбати навички у користуванні підручниками, навчальними посібниками, довідниками, ГОСТами, креслярськими і обмірними інструментами.
Для кращого засвоєння програмного матеріалу за всіма темами використовуються різні наочні посібники: плакати, планшети, макети, моделі, деталі механізмів, готові креслення.
Всі графічні роботи виконуються олівцем на ватмані або міліметрівці. Вправи, конспекти виконуються в робочих зошитах у клітку. Роботи 1 семестру брошуруються в альбом з виконанням титульного аркуша. Всі роботи 1 і 2 семестри індивідуальні.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
Ø правила розробки, виконання, оформлення та читання конструкторської документації;
Ø способи графічного представлення просторових образів і схем;
Ø стандарти ЕСКД.
Студент повинен вміти:
Ø використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності;
Ø виконувати конструкторські документи, курсові, розрахунково-графічні та дипломні роботи за допомогою комп'ютерної графіки.

Т Е М А Т І Ч Е З К И Й П Л А Н

(Спеціальність 2506)

Найменування розділів і тем

Максімал
. Навантаження студентів
Самстоят.
навантаження студентів
3
Кількість аудиторних годин
всього
практич.
1
2
3
4
5
Введення
2
2
2

Розділ 1. Геометричне креслення

24
6
18
18

Тема 1.1 Основні відомості щодо оформлення креслень

8
2
6
6
Тема 1.2. Геометричні побудови
10
2
8
8
Тема 1.3. Правила креслення контурів технічних деталей
6
2
4
4
Розділ 2. Проекційне креслення
33
9
24
24
Тема 2.1. Методи проекцій. Епюра Монжа.
5
1
4
4
Тема 2.2. Аксонометричні проекції
10
2
8
8
Тема 2.3. Перетин геометричних тіл січними площинами
6
2
4
4
Тема 2.4. Взаємне перетин геометричних тіл
6
2
4
4
Тема 2.5. Проекції моделей
6
2
4
4
Розділ 3. Технічне малювання і елементи технічного конструювання
4
2
2
2
Тема 3.1. Технічні малюнки моделей
4
2
2
2
Розділ 4. Машинобудівне креслення
66
12
54
54
Тема 4.1. Правила розробки та оформлення конструкторської документації
2
2
2
Тема 4.2. Зображення - види, розрізи, перерізи
11
1
10
10
Контрольна робота № 1 "Побудова доцільного розрізу".
2
2
2
Тема 4.3. Гвинтові поверхні та вироби з різьбою
5
1
4
4
Тема 4.4. Ескізи деталей і робочі креслення
6
2
4
4
Тема 4.5. Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання деталей
10
2
8
8
Тема 4.6. Креслення загального вигляду і складальні креслення
12
2
10
10
Тема 4.7. Читання і деталірованіе креслень
18
4
14
14
Розділ 5. Креслення і схеми по спеціальності
21
5
16
16
Тема 5.1. Схеми за спеціальністю
11
3
8
8
Тема 5.2. Елементи будівельного креслення
8
2
6
6
Контрольна робота № 2 "Складальне креслення"
2
2
2
Всього з дисципліни:
150
34
116
116

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Введення
Цілі і завдання предмета. Зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану. Короткі історичні відомості про розвиток графіки. ЕСКД в системі державної стандартизації. Роль стандартизації в підвищенні якості продукції. Ознайомлення студентів з необхідними навчальними посібниками, матеріалами, креслярським приладдям, інструментами, приладами, пристроями та обладнанням конструкторських бюро.

РОЗДІЛ 1. Геометричне креслення
Тема 1.1. Основні відомості з оформлення креслень
Формати креслень за ГОСТ (основні і додаткові). Відомості про стандартні шрифти. Розміри і конструкція букв і цифр (арабських і римських), а також знаків. Правила виконання написів на кресленнях.
Студент повинен знати:
Ø розміри основних форматів (ГОСТ 2.301-68);
Ø типи, розміри, призначення ліній креслення (ГОСТ 2.303-68);
Ø розміри і конструкцію прописних і рядкових букв російського алфавіту, цифр та знаків;
Ø форму, розміри і зміст граф основного напису (штампу) на графічних документах;
Студент повинен вміти:
Ø виконувати різні типи ліній на кресленнях;
Ø виконувати написи на технічних документах;
Ø заповнювати графи основного напису.
Практичне заняття 1. Поняття про стандарти. Лінії креслення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Картки програмованого контролю:
- Лінії креслення;
- Масштаби.
Практичне заняття 2. Креслярський шрифт.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконання літер, цифр і написів креслярським шрифтом.
Графічне завдання № 1: «Титульний аркуш» (формат А3).
Практичне заняття 3.
Вправи з виконання написів креслярським шрифтом (формат А4).
Тема 1.2. Геометричні побудови
Ухил і конусність, визначення, розрахунок, правила побудови, позначення. Поділ кола на рівні частини. Сполучення, принципи побудови сполучення між прямими і дугами. Лекальні криві.
Студент повинен знати:
Ø масштаби по ГОСТ, визначення, застосування та позначення;
Ø правила розподілу окружності на рівні частини;
Ø правила розподілу відрізка прямої, розподілу кутів;
Ø послідовність побудови лекальні кривих (еліпса, гіперболи, параболи, циклоїдна і спіральних кривих, синусоїди);
Ø правила нанесення розмірів на креслення по ГОСТ2.307-68;
Студент повинен вміти:
Ø будувати паралельні і перпендикулярні прямі, ухил і конусність;
Ø будувати сполучення між двома прямими, дугами, між прямою і дугою;
Ø будувати різні види лекальні кривих;
Ø будувати овали і овоїдів.
Практичне заняття 4. Розподіл відрізків, кутів, кола на рівні частини. Ухил і конусність.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконання поділу відрізків, кутів, кола на рівні частини.
2. Картки програмованого контролю.
Практичне заняття 5.Сопряженія: внутрішні, зовнішні, змішані.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконання сполучень різних видів.
2. Картки програмованого контролю.
Практичне заняття 6. Лекальні криві. Коробові криві.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконання лекальні кривих.
2. Картки програмованого контролю.
Практичне заняття 7.
Графічне завдання № 2: «Плоский контур» (формат А3)
Тема 1.3. Правила креслення контурів технічних деталей
Загальні вимоги до розмірів відповідно до ГОСТу 2.307-68. Лінійні та кутові розміри та виносні лінії, стрілки, розмірні числа і їх розташування на кресленні, знаки, що застосовуються при нанесенні розмірів.
Студент повинен знати:
Ø правила проведення виносних і розмірних ліній для кутових і лінійних розмірів;
Ø загальні вимоги до розмірів (ГОСТ 2.307-68);
Ø спрощення при нанесенні розмірів;
Ø прийоми креслення контурів деталей із застосуванням різних геометричних побудов.
Студент повинен вміти:
Ø правильно наносити розміри лінії по відношенню до зображення;
Ø правильно розташовувати розмірні числа;
Ø визначати масштаб зображення при компонуванні креслення.
Практичне заняття 8. Нанесення розмірів на кресленнях
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Викреслювання контуру деталі простої конфігурації.
2. Нанесення розмірів на кресленні деталі простої конфігурації.
Практичне заняття 9. Вправи з креслення контуру технічної деталі з нанесенням розмірів.
РОЗДІЛ 2. Проекційне креслення
(Основи нарисної геометрії)
Тема 2.1. Метод проекцій. Епюра Монжа
Освіта проекцій. Методи і види проектування. Види проектування. Типи проекцій і їх властивості. Комплексний креслення. Поняття про епюрі Монжа. Проектування точки. Проектування відрізка прямої. Взаємне положення точки і прямої в просторі. Взаємне положення прямих у просторі.
Студент повинен знати:
Ø методи проектування
Ø проектування точки на три площини проекцій;
Ø проектування відрізка прямої на три площини проекцій.
Студент повинен вміти:
Ø вимірювати координати точки;
Ø читати комплексні креслення проекцій точок і прямих;
Ø визначати положення точки або поверхні щодо площин проекцій;
Ø будувати третю проекцію за двома даними.
Практичне заняття 10. Проектування точки, відрізка, прямий.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудова проекцій точки, відрізка, прямої на площині.
Практичне заняття 11. Проектування плоских фігур.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудова проекцій найпростіших геометричних фігур на площині.

Тема 2.2. Аксонометричні проекції
Загальні поняття про аксонометричних проекціях. Види аксонометричних проекцій. Аксонометричні осі. Коефіцієнти спотворень. Побудова плоских фігур в аксонометрії. Заміна побудови еліпса (аксонометрія кола) побудовою овалу. Аксонометрія геометричних тіл: циліндра, призми, піраміди, конуса і кулі.
Студент повинен знати:
Ø призначення аксонометричних проекцій;
Ø види аксонометричних проекцій (ізометрія, прямокутна і косокутних диметром), розташування осей і коефіцієнти спотворення;
Студент повинен вміти:
Ø зображати координатні осі, плоскі фігури, геометричні тіла в аксонометрії;
Ø будувати овали, що замінюють еліпси.
Практичне заняття 12.
Загальні поняття про аксонометричних проекціях. Види аксонометрії.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Зобразити правильний п'ятикутник на трьох площинах проекцій, в різних аксонометричних осях.
Практичне заняття 13. Комплексний креслення плоских фігур.
Вправи на закріплення матеріалу:
1.Ізобразіть геометричні тіла в різних видах аксонометричних проекцій.
Практичне заняття 14. Проекції геометричних тіл.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудова геометричних тіл у різних проекціях.
Практичне заняття 15.
Графічне завдання № 3: Побудувати комплексні креслення і аксонометрію 4-х геометричних тіл. Знайти на них проекції заданих точок (клітчастим формат А3).
Тема 2.3. Перетин геометричних тіл площинами
Поняття про перетині. Перетин тел проектують площинами. Побудова натуральної величини перерізу. Побудова розгорток поверхонь зрізаних геометричних тіл. Зображення аксонометрії зрізаних геометричних тіл.
Студенти повинні знати:
Ø про отримання перерізів проектують площинами;
Ø правила знаходження дійсної величини фігури перерізу;
Ø про розгортках геометричних тіл;
Ø про застосування усічених тіл;
Студент повинен вміти:
Ø будувати справжню величину фігуру перерізу тіла;
Ø зображати усічені геометричні тіла в аксонометричних проекціях.
Практичне заняття 16. Перетин тел проектують площинами. Дійсна величина перерізу.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудова розгортки зрізаних геометричних тіл.
Практичне заняття 17.
Графічне завдання № 4: Побудувати комплексний креслення, розгортку і аксонометрію усіченого геометричного тіла. Виконати фігуру перерізу в натуральну величину (формат А3).

Тема 2.4. Взаємне перетин поверхонь тіл
Що таке лінія перетину двох геометричних поверхонь. Методи побудови ліній перетину. Метод допоміжних січних площин. Перетин многогранників і тіл обертання. Перетин двох призм, побудова в аксонометрії.
Студенти повинні знати:
Ø про застосування перетину геометричних тіл у техніці;
Ø про лінії перетину і переходу геометричних тіл;
Студент повинен вміти:
Ø будувати лінії перетину 2-х геометричних тіл;
Ø будувати аксонометрію пересічних геометричних тіл.
Практичне заняття 18. Взаємне перетин поверхонь обертання.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудова лінії перетину циліндрів, півсфер.
Практичне заняття 19.
Графічне завдання № 5. Побудувати комплексний креслення і аксонометричну проекцію двох пересічних геометричних тіл (формат А3).
Тема 2.5. Проекції моделей
Побудова третього проекції моделі за двома даними. Побудова комплексного креслення по наочному зображенню моделі або з натури. Побудова аксонометричній зображення з комплексного креслення. Нанесення власних тіней. Вибір положення моделі для більш наочного її зображення.
Студент повинен знати:
Ø про призначення технічного малюнка і відмінність його від креслення, виконаного в аксонометричних проекціях;
Ø залежність наочності моделі від вибору аксонометричних осей;
Студент повинен вміти:
Ø будувати за двома даними проекціям третій проекцію моделі;
Ø будувати комплексні креслення моделей за Аксонометричні зображення і з натури;
Ø викреслювати аксонометричні проекції моделі;
Ø замальовувати плоскі фігури та кола, розташовані в різних площинах проекцій.
Практичне заняття 20. Побудова третього проекції за двома даними.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудова третього проекції за двома даними.
Практичне заняття 21.
Графічне завдання № 6: Призма з вирізом (формат А3).

РОЗДІЛ 3.Техніческое малювання і елементи технічного конструювання
Тема 3.1. Технічний малюнок моделі
Прийоми побудови малюнків моделей. Елементи технічного конструювання і малюнки деталей. Прийоми зображення вирізів на малюнках моделей. Штрихування фігур перетину. Тіньова штрихування.
Студент повинен знати:
Ø залежність наочності технічного малюнка від вибору аксонометричних осей;
Ø прийоми побудови технічного малюнка моделі;
Ø про елементи дизайну в конструкції деталі;
Студент повинен вміти:
Ø виконувати технічні рисунки моделей з використанням тіней.
Практичне заняття 22. Технічні малюнки моделей.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконання технічного малюнка моделі з натури (формат А4).

РОЗДІЛ 4. Машинобудівне креслення
Тема 4.1. Правила розробки та оформлення конструкторської документації
Машинобудівний креслення, його призначення. Залежність якості виробу від якості креслення. Види виробів за ГОСТ 2.101-68 (деталь, складальна одиниця, комплекс, комплект). Види конструкторської документації залежно від змісту за ГОСТ 2.102-68. Види конструкторської документації залежно від стадії розробки з ГОСТ 2.103-68 (проектні та робочі). Шифри документів.
Студенти повинні знати:
Ø про етапи проектування;
Ø про залежність якості та ефективності виробництва від якості креслення і правильності застосування стандартів;
Ø про сучасні тенденції удосконалення креслярсько-графічних і проектно-конструкторських робіт;
Ø призначення машинобудівного креслення;
Ø види виробів (ГОСТ 2.101-68);
Ø види конструкторської документації (ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.103-68);
Ø шифри конструкторських документів;
Студент повинен вміти:
Ø правильно вибирати і заповнювати штампи на різних конструкторських документах;
Ø визначати призначення документів.
Практичне заняття 23.
Основні відомості про машинобудівних кресленнях.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконати основні написи на різних конструкторських документах.
Тема 4.2. Зображення - види, розрізи, перерізи
Види, їх класифікація, розташування, позначення. Вимоги до вибору головного виду. Розрізи, їх призначення, класифікація, позначення. Поєднання виду та розрізу. Перетини, їх класифікація, позначення. Графічне позначення матеріалів у перерізі. Виносні елементи. Їх призначення та оформлення. Умовності та спрощення при виконанні зображень.
Студент повинен знати:
Ø види основні, додаткові і місцеві, їх розташування та позначення;
Ø розрізи прості і складні, їх позначення і оформлення;
Ø перетину виносні і накладені, їх позначення і зображення;
Ø виносні елементи, область застосування;
Ø умовності та спрощення, що скорочують кількість і розмір зображень, що полегшують виконання зображень і підвищують їх наочність;
Студент повинен вміти:
Ø вибрати зображення головного виду;
Ø виконувати основні, місцеві і додаткові види, позначати їх;
Ø правильно виконувати, розташовувати і позначати прості розрізи;
Ø графічно позначати матеріали в перерізі;
Ø виконувати і позначати перерізу;
Ø застосовувати умовності та спрощення.
Практичне заняття 24. Види: класифікація, позначення, зображення, призначення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Побудувати всі основні види в проекційної зв'язку моделі з натури. Вибрати необхідну кількість видів.
Практичне заняття 25. Переріз: види, позначення, зображення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконати винесені перерізу, позначити їх.
Практичне заняття 26. Розрізи: види, позначення, зображення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконати простий розріз.
Практичне заняття 27.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Виконати складні розрізи технічних деталей.
Практичне заняття 28.
Вправи на закріплення матеріалу:
1.Виполніть виносні елементи технічних деталей.
Практичне заняття 29.
Контрольна робота № 1 "Побудова доцільного розрізу"
Тема 4.3. Гвинтові поверхні та вироби з різьбою
Гвинтова лінія на поверхні циліндра і конуса. Основні відомості про різьбленні. Класифікація різьблення (за формою профілю, за призначенням, за кількістю заходів, у напрямку витків і т.д.). Основні параметри різьби. «Велика» і «дрібна» різьблення. Позначення різьби. Зображення різьблення на стрижні і в отворі. Умовні позначення і зображення стандартних різьбових кріпильних деталей.
Студенти повинні знати:
Ø про гвинтової поверхні;
Ø класифікацію різьби, основні параметри та характеристики стандартних різьб загального призначення;
Ø правила зображення стандартних різьбових виробів (болтів, гайок, гвинтів, шпильок);
Студенти повинні вміти:
Ø зображати і позначати за ГОСТом стандартні різьби;
Ø зображати і позначати різьбові з'єднання.
Практичне заняття 30. Основні відомості про різьбленні.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Зображення різьблення на кресленнях.
Практичне заняття 31.
Вправи на креслення кріпильних деталей з різьбленням.
Тема 4.4. Ескізи деталей і робочі креслення
Форма деталі та її елементи. Графічна та текстова частини конструкторського документа. Застосування нормальних діаметрів, довжини і т.п. Поняття про конструктивні і технологічних базах.
Призначення, схожість і відмінності ескізу і робочого креслення. Послідовність виконання ескізу деталі з натури. Глазомерной масштаб. Центрові отвори. Позначення матеріалу, що застосовується для виготовлення деталі. Міряльний інструмент. Прийоми обміру. Порядок складання робочого креслення деталі за її ескізу.
Студенти повинні знати:
Ø про елементи форми деталі;
Ø про графічної та текстової частини креслення;
Ø про конструктивні і технологічних базах, нормальних діаметрах, довжині та особливості конструювання деталей машин;
Ø вимоги до робочих креслень деталі;
Ø як застосовувати глазомерной масштаб;
Ø послідовність виконання ескізу з натури;
Студенти повинні вміти:
Ø виконувати і читати ескізи деталей;
Ø застосовувати перерізу, розрізи та виносні елементи;
Ø вимірювати розміри вимірювальним інструментом;
Ø правильно оформляти основний напис (штамп) та інші написи на ескізах та робочих кресленнях.
Практичне заняття 32. Призначення ескізу і робочого креслення.
Вправи на закріплення матеріалу:
Графічна робота № 7: Виконати ескіз валика з різьбленням, застосовуючи винесені перетину та інші необхідні зображення (клітчастим А3).
Практичне заняття 33.
Графічна робота № 8. Виконати ескіз деталі типу «Корпус», застосовуючи прості розрізи, а також технічний малюнок тієї ж деталі (формат А3).
Тема 4.5.Раз'емние і нероз'ємні з'єднання деталей
Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання, їх види, зображення та позначення. Особливості різьбових з'єднань. Умовне позначення стандартних кріпильних деталей. Зображення кріпильних деталей з різьбленням по умовним співвідношень в залежності від зовнішнього діаметра різьби. Складальні креслення нероз'ємних з'єднань.
Студенти повинні знати:
Ø про умовні зображеннях і позначеннях зварних, клепаних, паяних з'єднань, з'єднань склеюванням;
Ø про шпонкових, штифтових, трубних з'єднаннях;
Ø різницю між роз'ємними і нероз'ємними сполуками;
Ø позначення стандартних кріпильних деталей;
Студенти повинні вміти:
Ø зображати болтові, гвинтові і шпилькові з'єднання за умовними співвідношеннями;
Ø умовно зображати зварні з'єднання.
Практичне заняття 34.Віди рознімних з'єднань.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Викреслювання з спрощеннями стандартних кріпильних деталей.
Практичне заняття 35. Види нероз'ємних з'єднань.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Умовне зображення зварних, клейових, паяних, клепочних сполук.
Практичне заняття 36.
Графічна робота № 9. Болтове з'єднання деталей за умовними
співвідношенням (формат А3).
Практичне заняття 37.
Контрольна робота № 2. Види з'єднань.
Тема 4.6. Креслення загального вигляду і складальне креслення
Призначення і зміст складальних креслень. Послідовність виконання складального креслення. Позначення виробу і його складових частин. Призначення специфікації і порядок її заповнення. Нанесення номерів позицій на складальному кресленні.
Студенти повинні знати:
Ø про порядок збирання та розбирання складальних одиниць;
Ø про позначення виробів та їх складових частин;
Ø призначення і зміст складального креслення і креслення загального вигляду, їх відмінні риси;
Ø порядок виконання складального креслення та заповнення специфікації;
Студент повинен вміти:
Ø послідовно виконувати складальне креслення різьбового з'єднання;
Ø наносити позиції і розміри, складати специфікацію.
Практичне заняття 38. Складальне креслення. Креслення загального вигляду.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Складання специфікації.
Практичне заняття 39.
Умовності та спрощення на складальних кресленнях.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Систематизація ескізів за групами умовностей і спрощень.
Практичне заняття 40.
Способи нанесення розмірів на складальних кресленнях.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Нанесення розмірів на складальні креслення
Практичне заняття 41.
Графічна робота № 10.1. Складальне креслення (формат А3).
Практичне заняття 42.
Графічна робота № 10.2. Складання специфікації.
Тема 4.7. Читання і деталірованіе креслень
Призначення конкретної складальної одиниці. Принцип роботи. Розгорнутий план читання креслень загального виду. Габаритні, приєднувальні, настановні розміри. Кількість стандартних і оригінальних виробів. Зображення, що подаються на кресленні. Технічні вимоги.
Деталірованіе (виконання робочих креслень окремих деталей і визначення їх розмірів). Порядок деталірованія. Визначення та ув'язка сполучених розмірів.
Студенти повинні знати:
Ø призначення і принцип роботи конкретної складальної одиниці, вузла;
Ø габаритні, установочні і приєднувальні розміри;
Студенти повинні вміти:
Ø читати складальне креслення згідно з прийнятим планом читання;
Ø деталіровать складальне креслення.
Практичне заняття 43. Призначення складальної одиниці.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Читання креслення загального вигляду.
Практичне заняття 44. Розгорнутий план читання креслення загального виду та складального.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Читання креслення загального вигляду в групі.
Практичне заняття 45. Розгорнутий план читання креслення загального виду та складального.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Читання креслення загального вигляду мікродвигуна МК-12 В.
Практичне заняття 46. Деталірованіе складального креслення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1.Графіческая робота № 11.1: Виконати ескізи 3-х деталей (клітчастим А2).
Практичне заняття 47. Деталірованіе складального креслення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1.Графіческая робота № 11.1: Ув'язка сполучених елементів.
Практичне заняття 48 Деталірованіе складального креслення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Графічна робота № 11.2: Виконати робочі креслення 3-х деталей (формат А2).
Практичне заняття 49. Звіт з виконання графічних робіт.
РОЗДІЛ 5. Креслення і схеми по спеціальності
Тема 5.1. Схеми за спеціальністю
Визначення схеми. Класифікація схем. Шифр схеми, що складається з позначення виду та типу схеми. Призначення схем. Правила виконання та оформлення схем. Умовні графічні позначення гідравлічних, пневматичних і схем автоматизації. Таблиця контрольно-вимірювальних приладів. Перелік елементів.
Студенти повинні знати:
Ø про види і типи схем;
Ø про призначення схем;
Ø правила виконання та оформлення схем;
Ø як складається шифр схем;
Ø умовні графічні позначення;
Студенти повинні вміти:
Ø виконувати схеми автоматизації технологічних процесів;
Ø складати перелік елементів.
Практичне заняття 50. Загальні відомості про схеми.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Складання маркувань різних типів схем.
Практичне заняття 51. Позначення на пневматичних і гідравлічних схемах.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Викреслювання елементів гідравлічних схем.
Практичне заняття 52.
Графічна робота № 12. Виконати схему автоматизації функціональну технологічного процесу (формат А1).
Практичне заняття 53. Схема автоматизації
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Складання переліку елементів.
Тема 5.2. Елементи будівельного креслення
Визначення плану будівлі. Зображення плану цеху. Нанесення сітки опор і розмірів цеху. Відмітки рівня. Умовні графічні позначення обладнання. Перелік обладнання (експлікація).
Студенти повинні знати:
Ø про призначення планів будинків;
Ø правила виконання плану цеху або дільниці;
Студенти повинні вміти:
Ø зображати план цеху або ділянки з технологічним обладнанням;
Ø наносити розміри будівлі та розміщення обладнання;
Ø позначати сітку опор і відмітки рівня;
Ø складати перелік обладнання.
Практичне заняття 54. Елементи будівельного креслення.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Складання сітки опор уніфікованих розмірів.
Практичне заняття 55. Умовні позначення на планах будівель.
Вправи на закріплення матеріалу:
1. Викреслювання огороджувальних конструкцій та елементів дверних і віконних прорізів.
Практичне заняття 56.
Графічна робота № 13. План будівлі на відм. 0,000 (формат А1).
Практичне заняття 57.
Контрольна робота № 2: Читати креслення загального виду
(Відповісти на питання по конкретного виробу складальної одиниці).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Æ Н. А. Бабулін «Побудова та читання машинобудівних креслень» - Москва, «Вища школа», 1997 р.
Æ С. К. Боголюбов, А. В. Волков «Креслення» - Москва, «Машинобудування», 1989
Æ С. К. Боголюбов «Завдання по машинобудівному кресленню» - Москва, «Машинобудування», 1976 р.
Æ С. К. Боголюбов, А. В. Волков «Машинобудівне креслення» - Москва, «Вища школа», 1976 р.
Æ І. С. Вишнепольскій, В.І. Вишнепольскій «Технічне креслення з елементами програмованого навчання» - Москва, «Машинобудування», 1988 р.
Æ І. С. Вишнепольскій, В. І. Вишнепольскій «Машинобудівне креслення з елементами програмованого навчання» - Москва, «Машинобудування», 1983 р.
Æ Р. І. Гжіров «Короткий довідник конструктора» - Ленінград, «Машіностроаніе», 1984 р.
Æ В. О. Гордон, М.А.Семенцев-Огневскій «Курс нарисної геометрії» - Москва, «Наука», 1977 р.
Æ Н. С. Дружинін, Н. Т. Чувіков «Креслення» - Москва, «Вища школа», 1982р.
Æ «Інженерна та комп'ютерна графіка» - під редакцією Е. Т. Романичева - Москва, «Вища школа», 1996 р.
Æ Е. Д. Мерзон, І. Е. Мерзон «Задачник по машинобудівному кресленню» Москва, «Вища школа», 1980 р.
Æ І. А. Ройтман, В. І. Кузьменко «Основи машинобудування в кресленні» - Москва, «Владос», 2000 р.
Æ М. М. Селіверстов «Креслення» - Москва, «Вища школа», 1980 р.
Æ А. П. Федоренко, А. І. Шошин «Довідник по машинобудівному кресленню - Ленінград," Машинобудування ", 1976 р.
Æ А. А. Чекмарьов «Інженерна графіка» - Москва, «Вища школа», 2000р.
Æ А. П. Ганенко та ін «Оформлення текстових і графічних матеріалів» - Москва, «Академія», 1999 р.

Самостійна робота

Зміст
Види завдань
Кількість годин
Форми і методи контролю
Завдання 1
Тема 1.1.
Основні відомості з оформлення креслень
Графічна робота "Титульний лист"
(Формат А3).
2
Дотримання розмірів літер і межбуквенних відстаней згідно ГОСТ2.304-81
Завдання 2
Тема 1.2.
Геометричні побудови
Графічна робота "Плоский контур"
(Формат А3).
2
Виконання сполучень, лекальні кривих, ухилів.
Завдання 3
Тема 1.3.
Правила креслення контурів технічних деталей
Практична робота
"Плоский контур"
(Формат А3).
2
Нанесення розмірів згідно ГОСТ 2.307-68
Завдання 4
Тема 2.1.
Методи проекцій. Епюра Монжа.
"Проектування геометричних тіл".
1
Контрольні питання, вправи.
Завдання 5
Тема 2.2.
Аксонометричні проекції.
Графічна робота
"Аксонометричні проекції групи геометричних тіл".
2
Виконання аксонометрії згідно з ГОСТ 2.317-69
Завдання 6
Тема 2.3.
Перетин геометричних тіл січними площинами.
Графічна робота
"Усічена піраміда".
2
Контрольні питання, вправи.
Завдання 7
Тема 2.4.
Взаємне перетин геометричних тіл.
Графічна робота
"Перетин циліндрів".
2
Контрольні питання, вправи.
Завдання 8
Тема 2.5.
Проекції моделей.
Графічна робота "Призма з вирізом".
2
Контрольні питання, вправи.
Завдання 9
Тема 3.1.
Технічний малюнок моделей.
Практична робота "Технічний малюнок моделі".
2
Контрольні питання, вправи.
Завдання 10
Тема 4.2.
Зображення - види, розрізи, перерізи.
Практична робота "Побудова простого й складного розрізу деталі".
1
Виконання зображень згідно з ГОСТ 2.305-68
Завдання 11
Тема 4.3.
Гвинтові поверхні та вироби з різьбою.
Графічна робота "Ескіз вала".
1
Контрольні питання, вправи.
Завдання 12
Тема 4.4
Ескізи деталей і робочі креслення.
Графічна робота "Ескіз корпусу".
2
Виконання різних проекцій і видів зображень.
Завдання 13
Тема 4.5.
Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання деталей.
Графічна робота
"Різьбові з'єднання".
2
Виконання різьбових з'єднань згідно ГОСТ2.311-68
Завдання 14
Тема 4.6.
Читання креслень загального виду та складальних.
Практична робота "Читання креслення мікродвигуна МК-12В".
2
Контрольні питання, вправи.
Завдання 15
Тема 4.7.
Читання і деталірованіе креслень.
Графічна робота
"Деталірованіе складального креслення".
4
Контрольні питання, вправи.
Завдання 16
Тема 5.1.
Схеми за фахом.
Графічна робота "Схема автоматизації функціональна".
3
Виконання схем згідно з ГОСТ 2.704-76
Завдання 17
Тема 5.2.
Елементи будівельного креслення.
Графічна робота
"План будинку".
2
Виконання
Плану будівлі згідно СНіП
Разом з дисципліни:
34
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Методичка
140.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Етапи складання графіка документообігу і графіка облікових робіт на підприємстві
Етапи складання графіка документообігу і графіка облікових робіт
Випуклість і вгнутість графіка функції точки перегину Асимптоти графіка функції Схема дослідж
Інженерна діяльність
Інженерна психологія
Інженерна геологія 2
Інженерна Геологія 3
Соціально-інженерна діяльність
Соціально інженерна діяльність
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru