Інвестиції в реальний сектор економіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

1. Роль інвестиційної політики в російській економіці
2. Внутрішні джерела інвестицій в Росії
3. Зовнішні джерела інвестицій
4. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні російської економіки
5. Оцінка і аналіз поточного інвестиційного клімату
6. Проблеми і перспективи інвестиційної політики в Росії
Практична частина
Висновок
Додаток

Введення

Необхідною умовою розвитку економіки є висока інвестиційна активність. Вона досягається за допомогою зростання обсягів реалізованих інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних сферах матеріального виробництва та соціальної сфери. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі й зумовлюють конкурентні позиції країн на світових ринках. При цьому далеко не останню роль для багатьох держав, особливо що вириваються з економічного та соціального неблагополуччя, відіграє залучення іноземного капіталу у вигляді прямих капіталовкладень, портфельних інвестицій та інших активів.
Інвестиції грають важливу роль як на макро, так і на мікро рівні. По суті, вони визначають майбутнє країни в цілому, окремого суб'єкта господарювання і є локомотивом у розвитку економіки.
За останні роки спостерігається тенденція скорочення реальних інвестицій. Частка інвестицій, що спрямовуються на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств, скоротилася з 54 до 47-48%. За період 1995-2000 рр.. частка реальних інвестицій, що спрямовуються на розширення діючих підприємств, скоротилася з 15 до 10%, що негативно відбилося на прискоренні НТП і розвитку всього народно-господарського комплексу.
На даний момент російська економіка переживає глибоку кризу, що позначається в усіх галузях життя й, в першу чергу, на соціальній сфері, що в свою чергу викликає соціальну напруженість у суспільстві. Уряд усіма силами намагається подолати цю кризу, однак досить безуспішно. Дефіцит бюджету не дозволяє уряду справитися з кризою своїми силами, тому воно змушене приваблювати і інші засоби, окрім бюджету. Допомога державі у подоланні економічної кризи покликані інвестиції. Інвестиції призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня. Про інвестиції сказано вже чимало: російські політики давно вже схиляють це слово на всі лади, розуміючи, що без інвестицій російського виробництва не вижити, проте до недавнього часу в нашій країні політична ситуація складалася не кращим чином, політична нестабільність стримувала потоки інвестицій, готових ринути на новий, а значить прибутковий, ринок. Ніхто не хотів вкладати гроші в країні, яка через кілька місяців може знову стати комуністичної, а отже гроші, вкладені у виробництво, просто пропадуть. Проте впевнена перемога на президентських виборах Б.М. Єльцина, показала потенційним інвесторам, що прихильників демократії в нашій країні все ж таки більше, ніж прихильників комунізму, а отже, ризик вкладень зменшується. Інвестиції здатні вивести країну з кризи, тому їм і приділяється стільки уваги. Наскільки важливі інвестиції державі може говорити той факт, що Б.М. Єльцин просив прийняття Державною Думою бюджету на 1998 рік у першому читанні, що було зроблено в першу чергу для того, щоб показати потенційним інвесторам, що російська економіка вже стабілізувалася і вкладення коштів у виробництво не має ніякого ризику.
Проблема інвестицій у нашій країні настільки актуальна, що розмови про неї не вщухають. Ця проблема актуальна насамперед тим, що на інвестиціях в Росії можна нажити величезні статки, але в той же час побоювання втратити вкладені кошти зупиняє інвесторів. Російський ринок - один з найпривабливіших для іноземних інвесторів, але він ще й один з найбільш непередбачуваних, й іноземні інвестори бігають з боку в бік, намагаючись не втратити свій шматок російського ринку і, в той же час, не втратити свої гроші. При цьому, іноземні інвестори орієнтуються насамперед на інвестиційний клімат Росії, який визначається незалежними експертами і служить для вказівки на ефективність вкладень в тій чи іншій країні.
Російські ж потенційні інвестори давно вже не довіряють уряду. Це недовіра зумовлено передусім сформованим стереотипом ставлення до влади росіян - "уряд працює тільки на себе". Однак державна інвестиційна політика зараз спрямована саме на те, щоб забезпечити інвесторів усіма необхідними умовами для роботи на російському ринку, і тому в перспективі ми можемо розраховувати на зміну ситуації в російській економіці в кращу сторону. Величезне значення для Росії мають не тільки іноземні, а й внутрішньоросійські інвестиції, адже безліч людей під час становлення російської економіки "збили" величезні гроші, які в цей час лежать в європейських і американських банках, інакше кажучи йдуть на інвестицій у інших країнах. Держава всіма силами намагається повернути ці гроші з-за кордону в російську економіку, що дасть відчутний поштовх розвитку російського виробництва. За даними правоохоронних органів з Росії було вивезено, починаючи з 1991 року, близько 150 млрд. доларів і не важко уявити собі як ці гроші виявили б себе в російській економіці.
Взагалі ж капіталовкладення проводяться приватними інвесторами в першу чергу заради отримання прибутку і, поки ми маємо справу з неврівноваженою економікою, неясною політичної ситуацією недосконалим законодавством, ні про яку прибутку може бути й мови, а отже не може бути й мови про довгострокових стратегічних інвестиціях в російську економіку, без чого, у свою чергу, неможливий підйом виробництва, тобто відродження економіки Росії.
Визначимо, що завданнями даної роботи є проведення дослідження інвестиційного клімату Росії, при послідовному розгляді всіх факторів, що впливають на його зміну і спроба дати оцінку його поточного стану. У завдання даної роботи входить також і дослідження джерел інвестицій, їх перспективність і оцінка їх стану на сьогоднішній момент. Метою ж даної роботи назвемо оцінку перспектив змін інвестиційного клімату в Росії і його активізації на основі існуючих тенденцій його розвитку та інвестиційної політики держави, в якій також необхідно виявити найбільш слабкі сторони і вказати необхідні заходи для їх усунення.
1. Роль інвестиційної політики в російській економіці
Інвестиції (капітальні вкладення) - це сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямованих на розширене відтворення, основних фондів усіх галузей народного господарства. Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У рамках централізованої планової системи використовувалося поняття "валові капітальні вкладення", під якими розумілися всі витрати на відтворення основних фондів, включаючи витрати на їх ремонт. Інвестиції - більш широке поняття. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, близькі за змістом до нашого терміну "капітальні вкладення", і "фінансові" (портфельні) інвестиції, тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності. Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій - вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва - за своєю природою нічим не відрізняються від прямих інвестицій у виробництво. У журналі "Економіст" визначені основні напрямки інвестиційної політики. Були виділені наступні головні завдання інвестиційної політики: формування сприятливого середовища, що сприяє підвищенню інвестиційної активності недержавного сектора, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для реконструкції підприємств, а також державна підтримка найважливіших життєзабезпечуючих виробництв та соціальної сфери при підвищенні ефективності капітальних вкладень.
Інвестиційна політика, якої дотримується держава, має величезний вплив на розвиток капіталовкладень в країні, як приватних, так і державних. Саме вона формує так званий інвестиційний клімат країни, тому уряд Росії надає їй величезну увагу, проте на даний момент інвестиційна політика нашої держави ще слабка, що обумовлено в основному незахищеністю видатків бюджету на інвестиційні цілі, бюджетні кошти розкрадаються або направляються не на ті цілі, на які направлялися.
Державною Думою були прийняті в першому читанні закони "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР" * та "Про інвестиційну діяльність у РРФСР" **, які повинні поліпшити законодавчу базу для інвестицій, гарантувати права інвесторів на власність і які передбачають:
- Надання бюджетних коштів недержавним структурам на поворотній основі;
- Відображення в Законі принципу відносин власності (у ньому розглядаються державні, муніципальні і приватні інвестори). За цим принципом і виділяються з федерального бюджету капітальні вкладення на розвиток федеральної власності;
- Рівність прав інвесторів (гарантії прав і захисту інвестицій незалежно від форм власності для всіх інвесторів).
-----------------------------------------------
* Федеральний закон від 12.04.90 року
* Федеральний закон від 22.11.93 року
Інвестиційній політиці в нашій державі до недавнього часу приділялося досить уваги, проте вже зараз держава почала розуміти всю важливість правильної інвестиційної політики і, що найважливіше, почало вживати кроки в потрібному напрямку, і останні два-три роки спостерігаються деякі зрушення у зміні інвестиційної політики держави , поступово ліквідуються структурні прекос в економіці Росії, стабілізувався курс рубля, знижуються процентні ставки. Але держава розуміє, що зниження інфляції та відсоткових ставок не дадуть автоматичного ефекту у вигляді зростання інвестицій і виробництва. Це, перш за все, пов'язано з двома чинниками:
1. З неготовністю одержувачів інвестицій - підприємств до ефективного освоєння коштів, в першу чергу через низьку якість управління;
2. з неготовністю інвесторів вкладати капітали в не реформовані підприємства унаслідок як високих ризиків (незахищеність прав власності, значний ризик неповернення коштів з-за поганого управління), так і неможливості більш-менш адекватно визначити сам рівень ризику (непрозорість фінансового стану підприємства, ліквідність підприємств, їх інвестиційна діяльність).
Тому уряд Росії передбачає ввести такі зміни в інвестиційній політиці нашої країни:
- Створити умови для ринкової оцінки активів підприємств. Крім очевидних переваг для інвесторів, пов'язаних з ринковою оцінкою акцій, це дозволить підприємству формувати більш раціональну стратегію щодо використання власних активів;
- Внести зміни в амортизаційну політику, спрямовані на її лібералізацію, підвищення ступеня свободи реформованих підприємств при виборі методів амортизаційної політики (використання вкорінене амортизації, нелінійних методів амортизації, у тому числі методу зменшуваного залишку із застосуванням подвоєних амортизаційних норм, методу суми років, спеціальної початкової амортизаційної знижки), спрощення і укрупнення норм амортизації. Одночасно, в міру розширення проблеми обігових коштів, буде здійснюватися більш жорсткий контроль за цільовим використанням амортизаційних відрахувань;
- Послідовна децентралізація інвестиційного процесу шляхом розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі внутрішніх (власних) джерел накопичень підприємств для фінансування їх інвестиційних проектів;
- Державна підтримка підприємств за рахунок централізованих інвестицій;
- Розміщення обмежених централізованих капітальних вкладень і державне фінансування інвестиційних проектів виробничого призначення суворо відповідно до федеральними цільовими програмами і виключно на конкурентній основі;
- Посилення державного контролю за цільовим витрачанням коштів федерального бюджету;
- Вдосконалення нормативної бази з метою залучення іноземних інвестицій;
- Значне розширення практики спільного державно-комерційного фінансування інвестиційних проектів.
Серед першочергових заходів необхідно назвати також і пряме державне участь в інфраструктурних проектах народно-господарського значення та їх фінансове стимулювання за допомогою надання податкових пільг або податкового кредиту, втручання держави в інвестування первинних галузей і магістральної інфраструктури.
2. Внутрішні джерела інвестицій в Росії
Традиційно в Росії фінансування капітальних вкладень здійснювалося за рахунок внутрішніх джерел. Можна припустити, що і надалі вони будуть відігравати вирішальну роль, незважаючи на активізацію залучення іноземного капіталу.
У масштабі країни загальний рівень заощаджень залежить від рівня заощаджень населення, організацій та уряду. Кошти окремих громадян - не єдине джерело заощаджень на майбутнє. Припустимо, що якась компанія отримала прибуток у розмірі 100 млн. рублів. Цей прибуток може бути виплачена власникам, реінвестовано (компанія може придбати на ці кошти нове обладнання або виробничі площі) або ж покладена на банківський рахунок. У будь-якому випадку компанія зберігає частину свого прибутку, точно також як сім'я зберігає частину свого заробітку. Уряд теж може робити заощадження - у тих випадках, коли податкові надходження до бюджету перевищують урядове споживання (куди входить зарплата державних службовців, витрати на оборону, виплати пенсіонерам тощо). При такому положенні справ в уряду залишаються кошти, які можуть бути використані під інвестиції, скажімо, в будівництво нових доріг або розвиток телефонного зв'язку.
Обсяг заощаджень у країні безпосередньо впливає на обсяг інвестицій в країні. Вже було зазначено, що інвестиції представляють витрати на придбання обладнання, будівель і житла, які в майбутньому виразяться в підйомі продуктивної потужності всієї економіки. Коли суспільство зберігає частину свого поточного доходу, це означає, що частина виробництва може бути спрямована не на споживання, а на інвестиції.
Найчастіше сберегателей (вкладники) і інвестори належать до різних економічних груп. Коли сім'я відкладає частину свого доходу, вона поміщає свої гроші в банк. Банк позичає ці гроші компанії, яка бажає здійснити капіталовкладення. У цьому випадку вкладники (окремі громадяни) та інвестори (підприємства) пов'язані через фінансового посередника (банк). Іноді вкладники і інвестори являють собою одне й те ж обличчя. Якщо підприємство зберігає частину свого прибутку і використовує її на купівлю нового верстата, воно одночасно зберігає і інвестує гроші. Іноді компанія зберігає свій прибуток за рахунок збільшення банківських вкладів. Банк потім позичає ці гроші іншої компанії, що бажає зробити капіталовкладення. У закритій економіці обсяг заощаджень точно відповідає обсягу інвестицій. Яка частина національного доходу зберігається, така частина і може бути інвестована. Таким чином, можна сказати, що в закритій країні внутрішні інвестиції дорівнюють внутрішнім заощадженням.
Коли країна входить у світову фінансову систему, складається не настільки однозначна ситуація. Якщо якась російська компанія бажає зробити капіталовкладення, вона може позичити необхідні кошти як в російському, так і в закордонному банку. Розглянемо, які ж існують внутрішні джерела інвестицій.
2.1. Прибуток як джерело інвестицій.
Брак фінансових ресурсів підприємства намагаються поповнити за рахунок підвищення цін на свою продукцію. У 1993 році всі збільшення прибутку в народному господарстві визначалось ціновим фактором. Проте, збільшуючи ціни, підприємства стикаються з обмежень попиту, що призводять до проблем з реалізацією продукції, і, як наслідок, до спаду виробництва. Це може поставити на грань банкрутства багато підприємств. Наприклад, у складному становищі опинився Волзький автомобільний завод. Щоб забезпечити необхідні кошти для інвестицій, він постійно підвищував ціни на автомашини "Жигулі", в результаті чого вони стали дорожчими багатьох більш якісних іноземних моделей. Тому збут продукції ВАЗу став проблематичним.
Урядом вживаються заходи, які полегшать підприємствам формування необхідних фінансових ресурсів для виробничого розвитку, тим більше, що сьогодні вони є одним з основних джерел капіталовкладень в економіку. Розширити можливості підприємств допоможе рішення про повне звільнення від податку прибутку, що спрямовується на інвестиції, що діє з 1 січня 1993 року .* Це має послужити добрим стимулом до посилення інвестиційної активності.
2.2. Амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування - це капітальна вартість, яка відокремилася від свого матеріального носія (будівель, споруд, обладнання, апаратури тощо) спочатку є капіталом вже знаходяться в кругообігу і обороті підприємства. Амортизаційні відрахування спрямовані на відновлення засобів виробництва, які зношуються в процесі використання при виробництві товарів. Проте в даний момент в Росії амортизаційні відрахування губляться через інфляцію (інфляція практично девальвувала це джерело капіталовкладень), тому для самоінвестування підприємства використовують засоби, необхідні для виплати боргів із зарплати, податків і іншого, воно відбивається на соціальній сфері. Зростання вартості основних фондів підприємств та їх амортизаційних відрахувань пропорційно темпам інфляції дозволяє збільшити джерела власних коштів для фінансування капіталовкладень. Тому однією з важливих заходів по підвищенню внутрішньої інвестиційної активності могла б стати антиінфляційна захист амортизаційного фонду шляхом регулярної індексації балансової вартості основних засобів. Щоб відновити інвестиційний характер амортизаційного фонду необхідно провести
-------------------------------------------------- --------
* Постанова уряду РФ від 10.11.92 року.
реформу амортизаційної політики та системи кругообігу і обороту амортизаційного фонду: однозначно визнати капітальний характер амортизаційних відрахувань; поширити на амортизаційний фонд законодавство про власність і гарантувати права власників капіталу на визначення долі амортизаційного фонду; посилити відповідальність виробництва (менеджерів) підприємств за його збереження та цільове використання; ввести податкові та адміністративні санкції проти розбазарювання, проїдання і вивезення амортизаційного фонду за межі російської національної території (припинити вивіз капіталу за рахунок амортизаційних відрахувань). Ці заходи допоможуть збереженню амортизаційного фонду підприємства і, як наслідок, допоможуть триматися виробництва на колишньому рівні.
2.3. Бюджетне фінансування
Дефіцит державного бюджету не дозволяє розраховувати на вирішення інвестиційних проблем за рахунок централізованих джерел фінансування. При обмеженості бюджетних ресурсів як потенційного джерела інвестицій держава буде змушена перейти від безповоротного бюджетного фінансування до кредитування. Вже зараз посилено контроль за цільовим використанням пільгових кредитів. Для забезпечення гарантій повернення кредиту впроваджується система застави майна в нерухомості, зокрема землі. Законодавча база цього створена Законом про заставу. Державні централізовані вкладення зазвичай спрямовують на реалізацію обмеженого числа регіональних програм, створення особливо ефективних структуроутворюючих об'єктів, підтримання федеральної інфраструктури, подолання наслідків стихійних лих, надзвичайних ситуацій, вирішення найбільш гострих соціальних та економічних проблем. На етапі виходу з кризи пріоритетними напрямками з точки зору бюджетного фінансування будуть:
- Виділення державних інвестицій для стимулювання розвитку опорних сировинних та аграрних районів, що забезпечують рішення продовольчої та паливно-енергетичної проблем;
- Підтримка науково-виробничого потенціалу;
- Виділення субсидій на соціальні цілі слаборозвиненим районам з надмірно низьким рівнем життя населення, які не мають можливості призупинити його падання власними силами.
2.4. Банківський кредит
Довгострокове кредитування, особливо в умовах зароджується підприємництва, могло б стати одним з важливих джерел інвестицій. Немає необхідності говорити про важливість довгострокових кредитів для розвитку виробництва в Росії, яке знаходиться в катастрофічному стані. Довгострокові банківські кредити в першу чергу спрямовані на вирішення стратегічних цілей в економіці. Вони сприяють поступовому збільшенню виробництва і, як наслідок, загальному підйому економіки країни. Такі кредити могли б видаватися банками в першу чергу на вирішення соціальних програм під гарантії уряду, однак довгострокові банківські кредити невигідні в умовах інфляції. Назріла потреба створення інвестиційних банків, які займалися б фінансуванням та довгостроковим кредитуванням капітальних вкладень. А поки уряд змушений фінансувати необхідні програми з коштів бюджету, а їх у бюджеті катастрофічно не вистачає.
2.5. Кошти населення
Залучення коштів населення в інвестиційну сферу шляхом продажу акцій приватизованих підприємств та інвестиційних фондів, зокрема, могло б розглядатися не лише як джерело капіталовкладень, але і як один із шляхів захисту особистих заощаджень громадян від інфляції. Стимулювати інвестиційну активність населення можна шляхом встановлення в інвестиційних банках більш високих у порівнянні з іншими банківськими установами процентних ставок за особистим вкладах, залучення коштів населення на житлове будівництво, надання громадянам, які беруть участь в інвестуванні підприємства, першочергового права на придбання його продукції за заводською ціною і т . п. Для припливу заощаджень населення на ринок капіталу необхідна широка мережа посередницьких фінансових організацій - інвестиційних банків і фондів, страхових компаній, пенсійних фондів, будівельних товариств та ін Однак важливо по можливості забезпечити захист тим, хто готовий вкладати свої гроші у фондові цінності, встановивши суворий державний контроль за підприємствами, які претендують на залучення коштів населення.
Основним чинником, що впливає на стан внутрішніх можливостей фінансування капіталовкладень, є фінансово-економічна нестабільність. Тим не менш, недостатність внутрішнього інвестиційного потенціалу можна вважати відносною.
3. Зовнішні джерела інвестицій
3.1. Іноземні інвестиції в Росії
У Російській Федерації інвестиції можуть здійснюватися шляхом створення підприємств з пайовою участю іноземного капіталу (спільних підприємств);
- Створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, їх філій та представництв;
- Придбання іноземним інвестором у власність підприємств, майнових комплексів, будівель, споруд, часток у підприємствах, акцій, облігацій та інших цінних паперів;
- Придбання прав користування землею та іншими природними ресурсами, а також інших майнових прав і т.д.
- Надання позик, кредитів, майна та майнових прав.
Проблема стоїть у стимулюванні ефективного притоку іноземного капіталу. У цьому зв'язку постають два питання: по-перше, в які сфери повинен бути обмежений, а по-друге, у які галузі та у яких формах слід в першу чергу його залучати. Іноземний капітал може залучатися у формі приватних інвестицій - прямих і портфельних, а також у формі кредитів і позик. Під прямими інвестиціями прийнято розуміти капітальні вкладення в реальні активи (виробництво) інших країн, в управлінні якими бере участь інвестор. Інвестиції можуть вважатися прямими, якщо іноземний інвестор володіє не менш ніж 25% акцій підприємства, або їх контрольним пакетом, величина якого може варіюватися в досить широких межах залежно від розподілу акцій серед акціонерів.
Прямі іноземні інвестиції - це щось більше, ніж просте фінансування капіталовкладень в економіку, хоча саме по собі це вкрай необхідно Росії. Прямі іноземні інвестиції забезпечують підвищення продуктивності і технічного рівня російських підприємств. Розміщуючи свій капітал в Україні, іноземна компанія приносить із собою нові технології, нові способи організації виробництва і прямий вихід на світовий ринок.
Портфельними інвестиціями прийнято називати капіталовкладення в акції зарубіжних підприємств, які не дають права контролю над ними, в облігації та інші цінні папери іноземної держави і міжнародних валютно-фінансових організацій.
Існують і реальні інвестиції. Це - капітальні вкладення в землю, нерухомість, машини і обладнання, запасні частини і т.д. реальні інвестиції включають в себе і витрати оборотного капіталу.
Два види інвестицій (прямі і портфельні) зумовлені аналогічними, але не однаковими мотивами. В обох випадках інвестор бажає отримати прибуток за рахунок володіннями акціями дохідної компанії. Однак, при здійсненні портфельних інвестицій інвестор зацікавлений не в тому, щоб керувати компанією, а в тому, щоб отримувати дохід за рахунок майбутніх дивідендів. Здійснюючи прямі капіталовкладення, іноземний інвестор (як правило, велика компанія) прагне взяти в свої руки керівництво підприємством. Вкладаючи капітал, він вважає, що Росія - саме відповідне місце для випуску його продукції, яка буде реалізовуватися або на російському споживчому ринку (наприклад, ресторани "Макдональдс"), або на світовому ринку (як у випадку з деякими зарубіжними інвестиціями в російську авіаційно-космічну промисловість). Росії необхідно докладати всіх зусиль до залучення обох видів інвестицій, оскільки кожна з них сприяє майбутньому збільшення продуктивної потужності економіки.
Іноземний капітал може мати доступ у всі сфери економіки (за винятком тих, які перебувають у державній монополії) без шкоди для національних інтересів. Галузеві обмеження повинні поширюватися не тільки на прямі іноземні інвестиції. Їх приплив слід обмежити в галузі, пов'язані з безпосередньою експлуатацією національних природних ресурсів (наприклад, видобувні галузі, вирубка лісу, промисел риби), у виробничу інфраструктуру (енергомережі, дороги, трубопроводи тощо), телекомунікаційну та супутниковий зв'язок. Подібні обмеження закріплені в законодавствах багатьох розвинених країн, зокрема, США. У перелічених галузях доцільно використовувати альтернативні прямим інвестиціям форми залучення іноземного капіталу. Це можуть бути зарубіжні кредити і позики. Незважаючи на те, що вони збільшують тягар державного боргу, залучення їх було б виправданим, по-перше, з точки зору дотримання національних інтересів і, по-друге, - швидка окупність капіталовкладень в названі сфери.
Однак для цього необхідно створити ефективну систему управління використанням зарубіжних іноземних кредитів. Зарубіжний каптал у формі підприємств із 100-відсотковою іноземною участю доцільно залучати у виробництво і переробку сільськогосподарської продукції, виробництво будівельних матеріалів, будівництво (у тому числі житлове), для випуску товарів народного споживання, у розвиток ділової інфраструктури, стимулювати приплив портфельних інвестицій необхідно в усі галузі економіки. Вони забезпечують приплив фінансових ресурсів без втрати контролю російської сторони над об'єктом інвестування. Ця перевага важливо використовувати в галузях, що мають стратегічне значення для країни, і в першу чергу пов'язаних з видобутком ресурсів.
3.2. Відтік капіталу
Розглянувши в першу чергу інвестиції, що приходять з-за кордону, ми можемо сказати і про те, які кошти йдуть нелегально за кордон. За останні роки в Росії склався шар підприємств і підприємців, які накопичили великі капітали. З-за нестійкості економічного стану в країні великі кошти переводяться в конвертовану валюту та осідають у західних банках. Можна було б очікувати, що з закінченням комуністичної ери Росія стане звертатися до закордонним кредиторам для фінансування великих інвестицій в міру того, як країна перебудовується під дією ринкових сил. На цій підставі було б резонно припустити, що в Росії виникне дефіцит поточного платіжного балансу (коли рівень інвестицій перевищує рівень заощаджень). Однак цього не відбувається. Відтік грошових ресурсів (потенційних інвестицій) з Росії в кілька разів перевищує їхній приплив. Це посилює інвестиційний "голод" у країні, веде до подальшого ослаблення національної валюти. Мотивація відтоку капіталів - відчуття російськими бізнесменами політичної та економічної нестабільності в Росії. Значна частина накопичених російськими бізнесменами коштів під впливом страху перед можливим соціальним вибухом в силу інфляції і невпинного падіння курсу рубля, боязні грошової реформи переправляється ними в західні банки або використовується для покупки нерухомості і цінних паперів.
Багато хто, в російських ділових колах відчувають, що економіка Росії дуже нестабільна для здійснення довгострокових інвестицій. Тому й підприємства використовують свої заощадження не на капіталовкладення всередині країни, а на видачу кредитів за кордон. Компанії-експортери, як правило, зберігають свій прибуток на рахунках у зарубіжних банках замість того, щоб ввозити її назад у Росію і спрямовувати на нові інвестиції. Цей процес, відомий як витік капіталу, дуже часто носить протизаконний характер. І все ж, незважаючи на її протизаконність, витік капіталу знаходить логічне економічне виправдання: набагато надійніше поміщати капітал в лондонський банк, ніж в російську економіку. Саме тому підприємства воліють надати кредити іноземцям (поміщаючи гроші в зарубіжний банк), а не своїм співвітчизникам.
Основні джерела відтоку капіталів можуть бути як легітимними, так і нелегітимними. До числа легітимних джерел відносяться санкціоновані інвестиції в економіку інших країн у формі створення спільних підприємств або дочірніх фірм. Загальні масштаби відтоку валюти не піддаються точному виміру, оскільки фінансова статистика, природно, враховує тільки їх легальну частину. Відтік у великих масштабах іноземної валюти за межі Росії спонукав владу вжити організаційно-правові заходи щодо посилення контролю за поверненням валютної виручки на територію країни. Для того, щоб російські фірми не боялися інвестувати кошти в економіку своєї країни, необхідно створити умови для зниження інвестиційного ризику. Ступінь ризику може бути зменшена за рахунок зниження інфляції, прийняття чіткого економічного законодавства, заснованого на ринкових потенціалах.
Технологія проведення ринкових реформ припускає послідовність кроків - поряд зі стимулюванням припливу капіталу відразу ж приймаються заходи, що перешкоджають його відтоку.
На сьогоднішній момент за даними Держкомстату обсяги вкладень за кордоном досить скромні - інвестиції російського капіталу за кордоном склали 20 млн. доларів і 2,6 млрд. рублів, при цьому обсяг прямих інвестицій склав усього 3 млн. доларів і вони майже цілком прямували в промисловість - кольорову металургію, хімічну та нафтохімічну галузі. Проте за даними правоохоронних органів у 1996 - 2000 роках з Росії було вивезено близько 150 млрд. доларів "брудних", тобто зароблених незаконним шляхом. Природно, що держава зацікавлена ​​в тому, щоб хоча б частина "поплили" потенційних інвестицій повернути.
Зараз уряд розглядає законопроект про легалізацію розміщених за кордоном фінансових активів - про так званої "економічної амністії". У цьому проекті йдеться про те, що всі гроші можуть повернутися до Росії і при сплаті певного податку державі ці гроші перестануть рахуватися нелегальними. Цей законопроект необхідний уряду для повернення в Росію "поплили" грошей. Однак, на думку експертів, цей проект не має майбутнього, тому що гроші йшли з Росії через недовіру державі і не повернуться назад, поки довіру до держави не відновиться, а значить повернення "поплили" грошей відбудеться не скоро.
4. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні російської економіки.
Завдяки ринковим реформам, інвестиції з-за кордону повинні виявитися більш перспективними, ніж у 90-і роки. У довгостроковій перспективі, в найближчі 10 років, приватний сектор Європи, Сполучених Штатів і Японії напевно стане для Росії основним джерелом інвестиційного капіталу. Проте, до того, як це відбудеться, кредиторами Росії напевно будуть не приватні інвестори, а зарубіжні уряду і офіційні організації.
Сутність міжнародних організацій, що беруть участь у наданні фінансової допомоги Росії, різна.
По-перше, слід згадати Міжнародний Валютний Фонд (МВФ). Це організація, в яку Росія вступила влітку 1992 року, займається фінансуванням державних програм боротьби з високою інфляцією і загальною валютно-фінансовою нестабільністю.
У своїй діяльності МВФ керується принципом обумовленості, згідно з яким держави-члени можуть отримати кредити від нього лише за умови, що вони зобов'язуються проводити певну економічну політику. Умови, висунуті МВФ, можуть бути настільки жорсткими, що лише погіршать труднощі реформ.
Другим великим міжнародним кредитором є Світовий банк. На відміну від МВФ, діяльність якого сконцентрована на короткочасних макроекономічних кризах, Світовий банк займається проблемами довгострокового економічного розвитку. Пріоритетними для нього є структурні перетворення, такі, як лібералізація торгівлі, приватизація, реформи системи освіти і охорони здоров'я, інвестиції в інфраструктуру, тобто реформи, які є запорукою довгострокового економічного зростання. Всесвітній банк видає довгострокові позики, як правило, на комерційних умовах, хоча бідним країнам надаються пільгові, сильно занижені відсоткові ставки за кредитами. Банк спеціалізується на двох видах кредитів. Цільові кредити призначаються для фінансування конкретних інвестиційних проектів, наприклад, будівництва дороги, мосту або електростанції. Програмні кредити покликані допомогти уряду здійснити структурні реформи в ключових галузях економіки, наприклад, провести лібералізацію торгівлі. У цьому випадку кредит - не забезпечення певного інвестиційного проекту, а засіб загального фінансування державного бюджету відповідно до кардинальних змін в економічній політики.
Третя впливова кредитна організація - це Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), створений в 1991 році спеціально для надання допомоги країнам Східної Європи і колишнього Радянського Союзу на етапі ринкових перетворень. ЄБРР являє собою приклад "банку регіонального розвитку", головне завдання якої - сприяти довгостроковому економічному зростанню певного регіону за рахунок фінансування всіляких інвестиційних проектів. Особливе ж призначення ЄБРР полягає у наданні кредитів, перш за все молодому приватному сектору країн колишнього соціалістичного табору.
Четвертим джерелом офіційної фінансової підтримки є допомога, що надходить вже не від міжнародних організацій, а від окремих західних урядів. Ця допомога приймає щонайменше дві форми. По-перше, уряди Заходу надають урядам інших країн (наприклад, Росії) прямі кредити і безоплатні позики, намагаючись допомогти їм упоратися з невідкладними проблемами гуманітарного й економічного характеру. По-друге, вони виділяють кредити компаніям цих країн, щоб ті могли придбати у країни-донора промислове обладнання й інші товари. Таким чином, подібні кредити вигідні обом сторонам.
Останні роки Росія отримувала допомогу з усіх перелічених вище джерел, однак обсяги і види цієї допомоги не завжди відповідали її реальним потребам. Проте зараз ситуація в країні почала змінюватися. Ось про що говорять офіційні дані Держкомстату про залучення іноземних інвестицій у другому кварталі 2000 року: за цей квартал обсяг інвестицій, залучених комерційними організаціями, склав 2,24 млрд. доларів, загальний обсяг накопичень валютних інвестицій становить 15,8 млрд. доларів, з них прямих інвестицій - 7,5 млрд. доларів. Виправдалися прогнози фахівців, що пророчать зростання інвестицій при успішному результаті президентських виборів. Підйом інвестицій у другому кварталі 2000 року говорить лише про те, що інвесторам було необхідно час для прийняття рішення та його реалізації. Величезний ріст інвестицій говорить в першу чергу про стабілізацію курсу рубля і спаді інфляції, яка так довго стримувала потік інвестицій. Стабілізація курсу рубля є також і результатом політики заниження курсу рубля. Іншими словами сталося те, про що так довго говорили політики, пророкуючи стабілізацію економіки і поліпшення інвестиційного клімату і це нарешті-то знаходить підтвердження в цифрах. Інвестиції склали: 0,63 млрд. доларів - прямі інвестиції, 0,05 млрд. - портфельні інвестиції і 1,56 млрд. - на інші, в числі яких кредити міжнародних організацій, євробонди, муніципальні європозички та ін Звідси можна зробити висновок про тому, що цент тяжкості в залученні інвестицій переноситься на міжнародні фінансові ринки, де уряд діє досить успішно.
5. Оцінка і аналіз поточного стану інвестиційного клімату в Росії
Отже, розглянувши основні фактори, що впливають на інвестиційний клімат країни, ми можемо приступити до оцінки, а потім і до аналізу інвестиційного клімату нашої країни.
У ринковій економіці сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціокультурних, організаційно-правових і географічних чинників, властивих тій чи іншій країні, котрі приваблюють і відштовхують інвесторів, прийнято називати її інвестиційним кліматом. Оцінити теперішній стан інвестиційного клімату в Росії не складає особливих труднощів, варто тільки звернутися до статистики. Починаючи з 1991 року розмір капіталовкладень в економіку Росії, падає з кожним роком. Така тенденція, яка спостерігається до цих пір, не обнадіює. Вона говорить про те, що інвестиційний клімат в нашій країні поки вкрай несприятливий для капіталовкладень, і навіть такі фактори як природні ресурси Росії, потужний (хоча технічно застарілий і хронічно недовантажених) виробничий апарат, наявність дешевої й досить кваліфікованої робочої сили, високий науково-технічний потенціал не залучають інвесторів, причини чого ми вже пояснили у виконану роботу. Зараз же важливо сказати про те, що теперішній стан інвестиційного клімату не дає надії на швидке оздоровлення економіки Росії, і необхідні активні дії держави щодо поліпшення інвестиційної політики в країні, яких, на жаль, поки не передбачається, щоб індекс інвестиційного клімату в Росії підвищувався як всередині країни, так і за її межами.
Аналізуючи сформований інвестиційний клімат в нашій країні, можна помітити, що розмір капіталовкладень усередині країни залежить від ступеня довіри населення державі, а за кордоном розмір капіталовкладень залежить в основному від індексу інвестиційного клімату.
Ранжування країн світового співтовариства за індексом інвестиційного клімату або зворотному йому показнику індексу ризику служить узагальнюючим показником інвестиційної привабливості країни і "барометром" для іноземних інвесторів. Залежність потоку іноземних інвестицій від індексу інвестиційного клімату або його окремих складових носить майже лінійний характер. Не так давно міжнародна фінансова корпорація заявила про свій намір включити Росію разом з групою інших країн у свій сукупний інвестиційний індекс, який служить свого роду орієнтиром для міжнародних приватних інвесторів, що прагнуть визначити інвестиційний "вага" країни і формують свій інвестиційний портфель. За розрахунками фахівців, лише сам факт привласнення цього індексу може призвести вже в 2001 році до зростання інвестицій на 15 млрд. доларів. Як показує аналіз законодавства країн-республік колишнього СРСР, при подібності багатьох формулювань в ряді республік незалежно від декларують загальних положень прийнятий режим найбільшого сприяння іноземним інвесторам у порівнянні з національними. Це виражається в повному або часткове звільнення від сплати податку на прибуток у перший період експлуатації підприємства (України, Казахстан, Білорусь, Киргизія, Литва, Туркменія) і зниження його в наступний період (Казахстан, Киргизія, Литва, Україна, Естонія), митних пільгах для таких підприємств: тарифних (Україна, Молдова, Росія, Туркменія, Естонія) і нетарифних (Молдавія). Усі названі заходи покликані компенсувати несприятливий інвестиційний клімат в цих республіках і побічно підстрахувати іноземних інвесторів від надлишкового ризику. У Росії до цих пір відсутня така система оцінки інвестиційного клімату та її окремих регіонів. Іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних фірм, що регулярно відстежують інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Росії. Однак оцінки інвестиційного клімату в Росії, що даються зарубіжними експертами на їх регулярних засіданнях, що проводяться поза Україною і без участі російських експертів, представляються мало достовірними. У зв'язку з цим постає задача формування на основі ведуться в Інституті економіки РАН досліджень Національної системи моніторингу інвестиційного клімату в Росії, великих економічних районів і суб'єктів Федерації. Це забезпечить приплив і оптимальне використання іноземних інвестицій, послужить орієнтиром російським банкам у власній кредитній політиці.
Одним із шляхів виходу з кризи для російських інвестиційних банків могло б стати пропозиція своїм клієнтам нових платних послуг. Однією з таких послуг інвестиційного банку є андеррайтинг, під яким розуміється реалізація всього випуску цінних паперів. На жаль, на російському ринку ця послуга поки слабо розвинена, незважаючи на досить високу потребу розвиваються, в залученні капіталу.
Виділяють дві основні форми проведення андеррайтингу інвестиційним банком: прийняття андеррайтером на себе конкретних гарантій розміщення цінних паперів емітента; проведення андеррайтингу за принципом "максимальних зусиль". Конкретні гарантії андеррайтера можуть полягати або в зобов'язанні викупити на себе весь випуск цінних паперів емітента відразу, або у зобов'язанні викупити на себе не розміщену протягом певного періоду частина випуску. Ясно, що в обох випадках, коли інвестиційний банк дає конкретні гарантії розміщення емісії, весь ризик нерозміщення паперів лежить на банку - різниться лише момент отримання фінансових ресурсів емітентом: у першому випадку він отримує всі кошти негайно, а в другому - частина ресурсів віддається емітенту пізніше . При другій формі андеррайтингу весь ризик неповного розміщення лежить на емітенті.
У більшості випадків обидві сторони більш влаштовує другий варіант прийняття андеррайтером на себе конкретних гарантій, тобто зобов'язання викупити на себе не розміщену протягом певного терміну частину випуску.
Зрозуміло, що викуп на себе нової емісії або її частини потребує істотного обсягу власних коштів (або довгострокових залучених ресурсів). Саме низький обсяг власних засобів є однією з найважливіших причин, що стримують пропозицію андеррайтингових послуг з боку російських банків. На цьому ринку, можливо очікувати участі російських інвестиційних банків тільки у складі андеррайтингових синдикатів.
Другий сферою діяльності інвестиційних банків може стати їх участь на ринку злиттів і поглинань підприємств шляхом акумулювання та продажу великих пакетів акцій.
Наприклад, послуги з продажу великих (контрольних) пакетів можуть знадобитися російським фінансово-промисловим групам (ФПГ). в період свого бурхливого зростання російський ФПГ (оформлення такими або які є ними по суті) при покупці нових компаній часто обходилися без консультацій інвестиційних банків. Безліч придбань здійснювалося без чіткого стратегічного плану, компанії нерідко купувалися тільки тому, що вони дуже дешеві і для того, "щоб вони були". У результаті багато ФПГ виявилися сильно диверсифікованими. Купувати компанії без чіткого плану було нескладно, а от продати їх, намагаючись оптимізувати структуру ФПГ, набагато складніше. Тут необхідне знання особливостей багатьох галузей промисловості, здатність правильно оцінити компанію, знайти покупця. Ось тут і можуть знадобитися російські інвестиційні банки, які зуміли створити досить сильні аналітичні служби, налагодити моніторинг ринків, і які за родом діяльності мають уявлення про емітентів з багатьох секторів промисловості.
Повертаючись до звичайних операцій на ринку злиттів і поглинань, ми повинні зауважити, що тут російські інвестиційні банки, у разі прояву реального попиту на інвестбанківського послуги, навряд чи зможуть скласти помітну конкуренцію західним банкам. У таких сферах, як залучення фінансових ресурсів (в основному на західних ринках), консалтинг з оптимізації структури бізнесу, захист від недружніх поглинань, західні банки володіють незрівнянно більшим досвідом, а головне, вони мають ім'ям на ринку. А на ринку інвестбанківських послуг ім'я значить дуже багато.
У даній замітці ми спробували оцінити можливості роботи російських інвестиційних банків у двох важливих сферах інвестиційно-банківської діяльності: андеррайтинг і ринку злиттів і поглинань. Але ці послуги не єдині. Вони можуть запропонувати своїм клієнтам нові послуги, які, у свою чергу, суттєво вплинуть на розвиток російських підприємств.
6. Проблеми і перспективи інвестиційної політики в Росії
6.1. Перешкоди на шляху припливу інвестицій
Притоку в інвестиційну сферу приватного національного та іноземного капіталу перешкоджають політична нестабільність, інфляція, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення. Взаємозв'язок цих проблем посилює їх негативний вплив на інвестиційну ситуацію. Слабкий приплив прямих іноземних інвестицій в російську економіку пояснюється розбіжностями між виконавчою і законодавчою владою, Центром і суб'єктами Федерації, наявністю міжнаціональних конфліктів в самій Росії і воєн безпосередньо на її кордонах, соціальною напруженістю (страйки, невдоволення широких верств суспільства ходом реформ), розгулом злочинності та безсиллям влади, несприятливим для інвесторів законодавством, інфляцією, спадом виробництва, безперервним падінням курсу рубля і його неконвертованість та ін
Російський уряд в останні роки було щодо іноземних компаній скоре подвійність, ніж привітність. Офіційна політика наказує підтримувати прямим іноземним інвестиціям, але на практиці зарубіжні фірми відчувають неймовірні труднощі, намагаючись вкласти капітал у російську економіку. Російське законодавство не має усталеної бази, комерційна діяльність наштовхується на безліч бюрократичних перепон, а крім того, складається враження, що багато російських політиків просто бояться прямих іноземних інвестицій. Дехто в Росії переконані, що іноземні інвестиції - це не більш ніж "обдурювання", і закордонні компанії відверто експлуатують російську економіку.
В даний час в Росії, мабуть, відбувається збільшення припливу іноземних інвестицій. Тим не менш, в абсолютних цифрах іноземне інвестування залишається дуже невеликим і явно не задовольняє потреби російської економіки. Вивіз капіталу як і раніше у багато разів перевищує його ввезення. Це пояснюється несприятливим інвестиційним кліматом в країні в цілому і по відношенню до іноземних інвестицій в особливості.
Несприятливий інвестиційний клімат призводить до того, що деякі російські компанії відмовляються від уже виділених іноземних коштів, оскільки їх використання, враховуючи високе оподаткування та митні збори, невигідно. Наприклад, відмовилися від іноземних кредитів ряд російських нафтових компаній.
За оцінками, за останні роки в Росію вкладено всього $ 15,7 млрд. іноземних коштів, в той час, як тільки в 1993 році Китай залучив $ 25 млрд. У 1995 році Росія залучила менше іноземних інвестицій, ніж маленька Угорщина.
Складність роботи в російських умовах змушує іноземних інвесторів вкладати гроші не напряму, а через російських посередників (в основному банки), що орієнтуються на російському ринку. Слабкий розвиток прямих інвестицій призводить до того, що промислові підприємства не отримують необхідних інвестицій, не може передача передових технологій. Небезпечне розвиток отримала тенденція вкладення іноземних коштів у ДКО та інші державні цінні папери, за допомогою яких фінансується держбюджету.
Важливими причинами такого стану є невизначеність прав власності, відсутність оперативної процедури банкрутства, збереження неефективного директорського корпусу та складність заміни старого керівництва підприємства.
Слабкий розвиток іноземних інвестицій породжує низьку конкурентоспроможність російського виробництва, подальше зменшення частки російського ринку, зайнятої товарами російського виробництва.
Можна стверджувати, що розвиток іноземних інвестицій в Росії не відповідає потенціалу російського ринку і при нормальному розвитку ринкової економіки слід очікувати на кілька порядків більшого припливу іноземних коштів.
6.2. Про деякі проблеми інвестиційних процесів в Росії *
В кінці 80-х - початку 90-х років розумно було очікувати, що Росія успішно завершить перехід до ринкової економіки. В Росії були такі передумови для сприятливого проведення перетворень:
- Успішне використання методу централізованого планування для формування другої за масштабами економіки у світі (більшою, ніж у Японії і Німеччини), найвищі в світі обсяги видобутку нафти, газу, вугілля, виробництва пшениці, взуття та ряду інших товарів;
- Величезний внутрішній ринок;
- Цілісна інфраструктура, включаючи транспорт, комунікації, університети, науково-дослідні інститути тощо;
- Урбанізоване, грамотне і навчене населення;
- Підготовлена ​​робоча сила і менеджери з досвідом управління виробництвом;
- Колосальний людський капітал, в тому числі найбільший у світі загін вчених та інженерів;
- Величезні природні ресурси.
-------------------------------------------------- ---------------------
* У цьому розділі міститися витяги зі статті заст.директора ВАТ "Ростсельмаш" доктора економічних наук Т.В. Овчаренко. Журнал "Фінанси та кредит"
Однак всупереч очікуванням економічні перетворення в Росії катастрофічно провалилися. Деякі зарубіжні вчені стверджують, що Росія створила модель того, як не слід здійснювати перехід до ринкової економіки. У результаті такої політики в Росії щорічний спад складає 10-20% - один з найбільш значних показників зменшення національного продукту для будь-якої великої країни. У результаті Росія перемістилася з 2-го місця у світі за масштабами економіки на 11-12-е, зрівнявшись з Бразилією або Мексикою. Тим часом тривала інфляція "з'їла" заощадження населення і зруйнувала середній клас - основу будь-якого суспільства, викликала політичну нестабільність, створила потенціал соціально-економічної нестабільності і, ймовірно, навіть можливість повернення до якого-небудь типу авторитарного режиму. Доходи в іноземній валюті витрачаються на імпорт предметів розкоші і продовольства.
Що стосується капіталовкладень у народне господарство, то тут слід сказати, що інвестиційний процес в Росії знаходиться в глибокій кризі, яка характеризується всеосяжним скороченням інвестицій. А це межує вже з цієї господарської катастрофою в галузях промисловості взагалі, і в сільськогосподарському машинобудуванні, зокрема. Ситуація тут зараз така, що без серйозної підтримки держави не обійтися, бо більшість підприємств збиткові або малорентабельні.
Не секрет, що сьогодні Росія не має в своєму розпорядженні економікою, орієнтованою на зовнішній ринок, якщо не вважати експорт природного газу, нафти і ряду інших мінеральних ресурсів, а також озброєнь. Країна також експортує капітал, осідає в приватних офшорних банках на Кіпрі, в Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах. Росія намагалася створити вільні економічні зони, але безуспішно. Навряд чи помилимося, якщо скажемо, що наша економіка все більше працює на накопичення багатства за кордоном, а всередині країни не знаходиться інвестицій навіть для підтримки простого відтворення.
Причини невдач нам бачаться в тому, що при переході до ринкової економіки (Гайдар і його команда) був зроблений наголос на таких трьох китах, як стабілізація, лібералізація і приватизація. Перша складова цієї тріади - стабілізація макроекономіки, включаючи обмеження дефіциту державного бюджету. Однак наслідком "шокової терапії" стали і "велика депресія", і "велика інфляція".
Другий компонент - лібералізація цін, що визначаються надалі ринком, а не бюрократією. Проте в даний час вони, по суті, встановлюються мафією, монополістами, корумпованими чиновниками.
Третій компонент - приватизація, переведення підприємств з державної у приватну власність, зазвичай у формі корпорацій. У відсутності відповідних регулюючих і юридичних інститутів приватизація призвела до криміналізації економіки - все більшу владу над ресурсами та їх розподілом захоплюють кримінальні елементи. Номенклатурна приватизація, проведена управлінцями, породила російських "підприємців", які складаються в основному з монополістів, розкрадачів майна (продають фонди, в тому числі підприємства й устаткування, і поміщають доходи на свої приватні рахунки в офшорних банках), представників мафії, здирників і чиновників- корупціонерів. Ці підприємці орієнтуються більшою мірою на витяг ренти, ніж на участь у виробничій діяльності.
Сьогодні ми маємо ситуацію, коли обсяг взаємних зобов'язань центру і регіонів визначається безліччю факторів, але тільки не міркуваннями економічної ефективності. Необхідно переорієнтувати грошово-кредитну політику на обслуговування виробничої сфери, інакше процес висмоктування грошових ресурсів з регіонів до столичних фінансові піраміди стимулює на місцях подальше заміщення рублів грошовими сурогатами. Це може закінчитися розпадом економічного простору Росії.
Для пожвавлення інвестиційної діяльності в Росії необхідно створення ефективного механізму формування сприятливого клімату для інвестицій, концентрація необхідних фінансових коштів в банківській системі, за допомогою якої можна було б здійснювати перелив капіталу з орієнтацією на пріоритетні, перспективні напрямки розвитку галузей народного господарства.
У розвинених країнах накопичено досвід позитивного впливу і стимулювання державою інвестиційних процесів у вигляді пільгового кредитування інвестицій і зниженого оподаткування інвестованого прибутку, надання субсидій за рахунок бюджету, виділення коштів іноземного позики, зниження митних зборів при ввезенні сировини та обладнання з-за кордону і вивезення готової продукції .
Однак реальність сьогоднішнього дня обумовлена ​​тим, що процеси характеризують стан інвестиційної сфери економіки країни, зумовлюють режим відтворювальних процесів, що знаходяться під негативним впливом таких факторів, як зменшення ефективності і масштабів всього відтворювального процесу, а також скорочення реальних обсягів інвестування. Інакше кажучи, процес інвестування сьогодні є малоефективним і непривабливим для інвесторів. Це обумовлено і відсутністю активної державної політики, яка повинна бути спрямована на підйом інвестиційної активності, підтримку та оздоровлення відтворювальної структури економіки.
Подолання дезінтеграції економіки та запобігання подальшому відпливу капіталу з виробничої сфери потребує активних і адекватних зусиль держави. Потрібні економічні та організаційні інструменти, направляючі грошові потоки в підйом виробничих інвестицій.
Поруч вчених і фахівців пропонуються конкретні механізми вирішення цієї задачі за допомогою інститутів розвитку та системи інвестиційних рахунків, відповідного регулювання ринку цінних паперів, активного використання державних гарантій. Тоді можна думати про неінфляційних можливості відновлення нормальної грошової маси і подолання кризи неплатежів.
В даний час саме структурна перебудова економіки Росії з орієнтацією на структуру споживчого попиту повинна бути підпорядкована пріоритетів політики в галузі соціальної переорієнтації економіки, переструктуризації галузей промисловості з застосуванням ресурсозберігаючих технологій і випереджального росту експорту наукомісткої продукції. Практика свідчить про те, що реалізація таких пріоритетних напрямів здійсненна лише за умови потужної державної політики із застосуванням активного економічного регулювання, при стимулюванні процесу формування механізмів мотивації економічної поведінки суб'єктів ринку інноваційних послуг та активізації інвестиційних механізмів інноваційної діяльності підприємств.
Одним з найважливіших напрямків розвитку адаптивної стратегії управління інвестиційним процесом в умовах здійснення економічних реформ можна було б віднести: переорієнтацію інвестиційної політики держави на наукомісткі галузі, при одночасному створенні сприятливого інноваційного клімату; зосередження інноваційної діяльності на підприємствах, в асоціаціях, технопарки і т.д.; використання біржового механізму для прискорення розвитку інвестиційних процесів зі створенням необхідної інфраструктури, інституційно-правового і економічного середовища для самостійної інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів. Це дозволило б у найближчій перспективі задовольнити вимоги споживчого ринку, створити механізм кредитування підприємств і ціноутворення на наукомістку продукцію пріоритетний напрям.
Одночасно треба підкреслити, що в цьому процесі виняткову роль має відіграти державна власність, чітка інноваційна система, заснована на державній підтримці інновацій та стимулювання інноваційної діяльності підприємств, як фактор зростання економіки країни.
У XXI столітті нічого робити без розвиненої електронної промисловості, інформатики, біотехнологій, атомної промисловості, активного використання космічного простору. У міжнародній конкуренції виграють ті країни і корпорації, які домагаються технологічних проривів і випереджають інших з інноваційного рівня.
Головне завдання інноваційної діяльності - технологічна переструктуризація виробництва, націлена на досягнення конкурентних переваг вітчизняних виробів на світовому ринку. Це важливо не тільки з позиції розвитку експортного потенціалу, але особливо для утримання внутрішнього ринку.
У сільськогосподарському машинобудуванні особливо необхідна підтримка державою високотехнічних виробництв, які повинні сформувати конкурентні переваги високого порядку. Основними елементами інвестиційної політики в цій галузі повинні стати: підтримка сільгосппідприємств, які несуть в собі елемент економічного зростання; інвестування державних коштів у розвиток галузей інфраструктури, що не під силу приватним інвесторам; створення сприятливих умов для інноваційної діяльності та її інвестування; відновлення контактно-платіжної дисципліни, без чого будь-яке підприємство і збут (реалізація) втрачають сенс.
Цілком очевидно, що економічний підйом і стабілізація розвитку вимагає забезпечення відповідності (пропорційності) між виробництвом і споживанням, а в умовах ринкової економіки формою цієї відповідності є наявність ринкової рівноваги попиту і пропозиції. З приводу рецептів оздоровлення економіки в умовах ринку М. Фрідмен точно помітив, що досить забезпечити стабільність грошової одиниці, як виробництво під впливом конкуренції, стимуляторів і важелів ринку саме почне нарощуватися і саморегулюватися. Природно, це вірно за умови, що ринкові інститути сформовані, налагоджені і діє механізм ринкової конкуренції.
Однак у практиці розвинутих країн є інший шлях вирішення проблеми стабілізації ситуації та подальшого підйому економіки. Цей шлях грунтується на висновках Д.М. Кейнса про те, що в умовах спаду ефективний попит, стимулюючої виробництво, повинен здійснюватися державою за допомогою сильної захисту населення і сформованого рівня його доходів з регулюванням ставки банківського відсотка і активізацією інвестиційних механізмів інноваційної діяльності підприємств.
Здається, для відродження економіки Росії необхідна власна концепція адаптаційної стратегії управління інноваційними процесами, облік теорії кондратьєвських циклів. Це дозволить на базі інноваційних технологій, взаємодія яких буде визначатися можливістю застосування інформаційних комп'ютерних систем, здатних адаптуватися до інновацій та їх впровадження, розвивати інноваційну діяльність підприємств.
Практика інвестування в розвинених країнах показує, що інтеграція інвестиційної та інноваційної діяльності виявляється успішною при потужному механізм залучення грошових вкладів населення і власних оборотних коштів підприємств; розвинутому ринку цінних паперів; використанні можливостей лізингових і страхових компаній, інвестиційних фондів, іпотечного кредитування.
Аналіз мотивацій і стимулів залучення в інноваційну діяльність підприємців у країнах з розвиненою системою показує, що успіх вкладення у нововведення, виробництво та експорт наукоємної продукції залежить від правильно обраної стратегії управління інноваційними процесами в умовах ринку. Так, в післявоєнний період Японія здійснювала стратегію "перенесення", тобто перенесення і використання зарубіжних нововведень у власній економіці. У результаті такої політики розвиток власного японського інноваційного потенціалу призвело до того, що експорт японських технологій перевищив їхній імпорт, а Японія вважається країною, яка має передовий фундаментальною наукою.
Стратегія "нарощування", яку використовують США, ФРН, Франція і Англія, визначається розвитком та використанням власного потенціалу із залученням зарубіжних вчених, сприяє постійному оновленню вироблених видів продукції, активізації інноваційної діяльності підприємства, що, природно, обумовлює збільшення масштабів впровадження інновацій у виробництво.
Що стосується Росії, то для неї доцільний, на наш погляд, вибір такої адаптаційної стратегії управління інвестиційним та інноваційним процесом, в якій були присутні б спільні елементи різних стратегій, що спираються на вітчизняний інтелектуальний потенціал та науково-інноваційні ресурси, що сприяють випуску конкурентоспроможних видів продукції та послуг , їх реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Результативність інвестиційного процесу залежить не тільки від обсягів інвестицій, але і від їх ефективності. У свою чергу, на показник ефективності інвестицій впливають динаміка і обсяг трансакційних витрат. Для їх зниження необхідно здійснити заходи, що передбачають розвиток ринкової інфраструктури (маркетинг, консалтинг, проектне фінансування, моніторинг інвестиційних проектів, система інформації і т.д.); регулювання цін і тарифів на товари і послуги природних монополій (послуги залізничного транспорту, зв'язку, електропостачання , орендна плата за виробничі приміщення, особливо для малого бізнесу); захист власності й особистості інвестора від криміногенної середовища та інші.
Розглянувши з різних сторін фактори, що стримують потік інвестицій в нашій країні, можна запропонувати кілька рішень цих наболілих проблем.
Залучення інвестицій (як іноземних, так і національних) в російську економіку є життєво важливим засобом усунення інвестиційного "голоду" у країні. Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності повинно зіграти страхування інвестицій від некомерційних ризиків. Важливим кроком у цій галузі стало приєднання Росії до Багатосторонньої агентству з гарантій інвестицій (МИТІ), що здійснює їх страхування від політичних та інших некомерційних ризиків. Важлива умова, необхідна для приватних капіталовкладень (як вітчизняних, так і іноземних), - постійний та загальновідомий набір догм і правил, сформульованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли розуміти і передбачати, що ці правила будуть застосовуватись до їх діяльності. У Росії ж, що знаходиться в стадії безперервного реформування, правовий режим непостійний. Потреба країни в іноземних інвестиціях становить 10-12 млрд. доларів на рік. У найближчій перспективі законодавча база функціонування іноземних інвестицій буде вдосконалена прийняттям нової редакції Закону "Про інвестиції", Закону "Про концесії" та Закону "Про вільні економічні зони" .* Велику роль зіграє також законодавче визначення прав власності на землю. Для полегшення доступу іноземних інвесторів до інформації про становище на російському ринку інвестицій був утворений
-------------------------------------------------- -
* Пакет законів прийнятий урядом РФ у травні 1994 році.
Державний інформаційний центр сприяння інвестиціям, що формує банк пропозицій російської сторони по об'єктах інвестування.
Для стабілізації економіки та активізації інвестиційного клімату потрібно прийняття ряду кардинальних заходів, спрямованих на формування в країні, як загальних умов розвитку цивілізованих ринкових відносин, так і специфічних, що відносяться безпосередньо до вирішення завдання залучення інвестицій.
Серед заходів загального характеру в якості першочергових слід назвати:
- Досягнення національної згоди між різними владними структурами, соціальними групами, політичними партіями та іншими громадськими організаціями;
- Радикалізація боротьби зі злочинністю;
- Гальмування інфляції всіма відомими у світовій практиці заходами за винятком невиплати трудящим зарплати;
- Перегляд податкового законодавства у бік його спрощення і стимулювання виробництва;
- Мобілізація вільних коштів підприємств і населення на інвестиційні потреби шляхом підвищення процентних ставок по депозитах і внесках;
- Впровадження в будівництво системи оплати об'єктів за кінцеву будівельну продукцію;
- Запуск передбаченого законодавством механізму банкрутства;
- Надання податкових пільг банкам, вітчизняним та іноземним інвесторам, що йде на довгострокові інвестиції з тим, щоб повністю компенсувати їм збитки від уповільненого обороту капіталу порівняно з іншими напрямами їх діяльності;
- Формування спільного ринку республік колишнього СРСР із вільним переміщенням товарів, капіталу і робочої сили.
Серед заходів для активізації інвестиційного клімату необхідно відзначити:
- Прийняття законів про концесії та вільних економічних зонах;
- Створення системи прийому іноземного капіталу, що включає широку і конкурентну мережу державних інститутів, комерційних банків і страхових компаній, страхують іноземний капітал від політичних і комерційних ризиків, а також інформаційно-посередницьких центрів, що займаються підбором і замовленням актуальних для Росії проектів, пошуком зацікавлених у їх реалізації інвесторів та оперативному оформленні угод "під ключ";
- Створення в найкоротші терміни національної системи моніторингу інвестиційного клімату в Росії;
- Розробка і прийняття програми зміцнення курсу рубля і переходу його до повної конвертованості.
Будемо сподіватися, що перераховані вище заходи будуть прийняті урядом найближчим часом і допоможуть притоку національних іноземних інвестицій.
6.3. Фінансово-промислові групи як фактор підвищення інвестиційної активності російської економіки *
Запорукою стабілізації сучасної вітчизняної економіки,
-------------------------------------------------- -----------------
* У цьому розділі міститися витяги зі статті ін економ. наук М. А. Сажиної і проф. ек. наук Т. Е. Амброзевич. Журнал "Фінанси та кредит" № 6 2000р.
посиленої роботи підприємств і їх розвитку є інвестиції в реальний сектор економіки. Однак, фінансові ресурси обмежені. Крім цього парадокс російської економіки полягає в тому, що російські підприємства, об'єктивно відчуваючи хронічну нестачу оборотних коштів, в той же час мають в своєму розпорядженні ними у великих обсягах, ніж аналогічні західні фірми. У такій ситуації підвищується значення формування і ефективного функціонування багатогалузевих структур з системою керування, що забезпечує достатню стійкість і гнучкість. Одним з найважливіших елементів реструктуризації промисловості сьогодні є фінансово-промислові групи (ФПГ).
Діяльність ФПГ в Росії регулюється Законом "Про фінансово-промислові групи" .* У ньому фінансово-промислова група визначається як сукупність юридичних осіб, що діють як основне і дочірні суспільства, або повністю або частково об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення ФПГ з метою
технологічної або економічної інтеграції для реалізації інвестиційних або інших проектів і програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, розширення ринку збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць. Серед учасників ФПГ обов'язкова наявність організацій, що діють у сфері виробництва товарів і послуг, а також банків чи інших кредитних організацій.
ФПГ можуть значною мірою сприяти стимулюванню капіталовкладень у реальний сектор економіки. По-перше, вони дозволяють створити стабільність в отриманні фінансових коштів для інвестиційної
-------------------------------------------------- ----
* Федеральний закон від 30 листопада 1995 року.
діяльності завдяки злиттю виробництва і фінансових установ у єдину групу. По-друге, ФПГ забезпечують дієвість інвестиційних вкладень у виробництво за рахунок єдності і взаємозв'язку всіх відтворювальних процесів. Створення фінансово-промислових груп є одним із способів правильно і вигідно організувати виробничо-збутову діяльність підприємств, отримати максимальну віддачу в найкоротші терміни за рахунок чітко побудованої системи розподілу відповідальності, сфер діяльності між учасниками і впорядкованої схеми грошових потоків.
У рамках ФПГ утворюється замкнутий цикл розширеного відтворення від початкового фінансування виробничого циклу до отримання прибутку та його рефінансування. Механізм фінансових зв'язків між учасниками групи визначається, перш за все, фінансовими інститутами групи, діяльність яких дозволяє домогтися стабільності і швидкої реакції на зміни, що відбуваються всередині групи і у зовнішньому середовищі.
Формування ФПГ володіє високим економічним потенціалом розвитку. З макроекономічної точки зору, створення, організація та функціонування ФПГ дає можливості для вирішення ряду завдань:
- Концентрації інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки і отримання відносно дешевих фінансових ресурсів, акумульованих у фінансових організаціях групи;
- Забезпечення фінансовими ресурсами промисловості, наукових, дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), прискорення НТП;
- Підвищення експортного потенціалу та конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва;
- Здійснення прогресивних структурних змін у промисловості;
- Формування довгострокових господарських зв'язків;
- Поліпшення інвестиційного клімату та стабілізації виробництва;
- Зниження ризиків;
- Довгострокового відволікання фінансових ресурсів з гарантією їх збереження та цільового використання.
Існуючі в Російській Федерації ФПГ фактично почали формуватися у 1991 - 1994 рр.. і створювалися різними шляхами:
- Організації на базі колишніх державних структур з подальшим розвитком і диверсифікацією виробництва (РАО "Газпром");
- Формування великим підприємством власних банків, НДІ, торгових представництв (ВАЗ);
- Цілеспрямованої скупки комерційним банком контрольних пакета акцій цікавлять його підприємств (МЕНАТЕП, "Роспром").
Велика частина ФПГ сформувалася шляхом установи комерційних банків великими підприємствами різних форм власності. При цьому засновники переслідували низку цілей:
- Інвестування коштів з високою віддачею, оскільки в той період банківська діяльність при процентній маржі в 30 - 40% між залученням і розміщенням коштів забезпечувала високу прибутковість;
- Зменшення ризику втрати власних оборотних коштів, розміщених в підконтрольному банку, їх ефективне використання, захист від зависання грошей за рахунок створення прозорої структури грошових потоків;
- Отримання можливості фінансування діяльності засновників за рахунок доступу через банк до фінансових ринків та інструментів: МВК, засобів підприємств і населення.
У тих випадках, коли в ролі інвесторів виступали російські банки, вони брали максимальні заходи для зниження високого рівня ризиків. У результаті проведення заставних аукціонів частина найбільших банків придбала контрольні або "блокують" пакети акцій приватизованих підприємств нафтовидобутку і нафтопереробки, телекомунікацій, інфраструктури, обробної промисловості. Тим самим банки вирішили низку найважливіших завдань: залучили оборотні кошти підприємств і розширили свою ресурсну базу; знизили операційні ризики, ввівши в органи управління своїх менеджерів; знизили валютні ризики, оскільки продукція підприємств в основному була орієнтована на експорт; ліквідували кредитні ризики, так як фактично основні фонди виступили в якості застави; знизили інфляційні ризики, оскільки продукція підприємств галузей, в яких формувалися ФПГ, (продукція нафтовидобутку і нафтопереробки, телекомунікаційні послуги, послуги з перевезень і т.п.) була ціноутворюючої.
Особливості ФПГ створюють винятково привабливі умови для інвестування. По-перше, всередині групи накопичуються власні інвестиційні ресурси, які формуються з грошових резервів, що виникають у результаті раціоналізації фінансових потоків і мінімізації податкових відрахувань. По-друге, ФПГ стає висококонкурентним об'єктом для стороннього інвестора, бо будь-які програми зі складання бізнес-планів, у тому числі і закуплені на Заході, припускають існування стійкої середовища проживання з прогнозованим ринком збуту.
6.4. Фінансування інвестиційної програми міста в умовах формування ринкових відносин: досвід Москви .*
Найбільш важливим завданням, багато в чому визначальною функціонування і розвиток економіки міста, є завдання
-------------------------------------------------- ------------------
* Стаття міністра уряду м. Москви, керівника департаменту фінансів Ю. В. Коростельова. "Російська газета" жовтень 2000р.
залучення інвестицій. Інвестиції - ключовий елемент економічного процесу та їх роль на сучасному етапі економічного розвитку не можна недооцінювати. Важливою перевагою Москви залишається її значний інвестиційний потенціал, який дозволяє підтримувати високу підприємницьку активність.
Непослідовні ринкові перетворення останніх років в Росії призвели до руйнування попередньою системи фінансування інвестицій, але нових механізмів створено не було. По суті справи немає державної, діючої на рівні Федерації, системи заохочення інвестицій. Тому в Москві, що має великий потенціал для інвестицій, що і було зроблено.
Основними складовими цієї системи є: бюджетне фінансування, позабюджетний фонд, приватні інвестиції і позикові кошти.
Бюджетне фінансування використовується при будівництві муніципального житла, розвитку соціальної інфраструктури в нових мікрорайонах та реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури в "старих" районах міста. За рахунок коштів бюджету фінансується також інженерна підготовка будівництва і реконструкція інженерних мереж. Слід сказати, що частка інвестицій у витратах бюджету міста постійно знижується: з 28% в 1996 р. до 3% у 1999 р.
Позабюджетний житлово-інвестиційний фонд за складом та розміром доходів і витрат затверджується Московської міської думою. Особливістю фонду є те, що він формується за рахунок доходів від продажу новозбудованого житла та нежитлових приміщень у житлових будинках. Кошти фонду використовуються виключно на будівництво житла.
Залучення приватних інвестицій здійснюється завдяки створенню в місті сприятливого інвестиційного клімату, податкових та інших пільг для інвесторів.
Уряд Москви виходить з того, що ні одна корисна для міста справу не може бути невигідним. Забезпечення задовільною прибутковості тих видів бізнесу, які потрібні місту, здійснюється бюджетними дотаціями, пільговими кредитами, в тому числі податковими, безоплатним участю міста у розвитку інженерної інфраструктури. Уряд Москви готовий навіть надавати деяким видам діяльності фінансову підтримку.
Коли московський уряд використовує бюджетні кошти міста для стимулювання інвестицій, то намагається витрачати ці гроші не стільки для нарощування власних майнових фондів, скільки для того, щоб зробити вигідними для інвесторів вкладення в потрібну для міста сферу. Це стимулює приплив приватного капіталу, створює партнерські відносини приватного та громадського секторів.
Інвесторам при реалізації міських програм уряд Москви пропонує наступні форми співпраці: створення спільних підприємств у формі акціонерних товариств та інших форм; створення підприємств із 100%-ним приватним капіталом; участь інвесторів у приватизації міських підприємств; укладання інвестиційних договорів у галузі нерухомості, які передбачають пайовий розподіл площ реконструйованих будівель між містом та інвесторами; кредитування інвестиційних проектів, реалізація проектів на концесійній основі; участь інвесторів у проектах на конкурсній основі; придбання акцій, облігацій муніципальної позики та інших цінних паперів, нерухомості, прав довгострокової оренди земельних ділянок.
Потреби Москви в інвестиціях вельми значні. Той спадок, який ми отримали від колишніх часів, зовсім не відповідає рівню сучасного ділового центру світового значення. Тому місто активно бере участь у проектах з розвитку та вдосконалення міської виробничої інфраструктури, включаючи будівництво торгово-промислових центрів, готелів, об'єктів культури і спорту. Всі ці проекти не дають швидкої віддачі. У той же час в сьогоднішній ситуації і місто не може забезпечити їх фінансування за рахунок власних фінансових ресурсів.
Для найбільш швидкого та продуктивного розв'язання цих проблем в умовах обмеженості бюджетних коштів істотну роль відіграють додаткові вливання в міську економіку приватного, в тому числі зарубіжного капіталу. З цією метою в Москві створена позикових інвестиційних система, яка відрізняється від систем інших регіонів тим, що не використовується для фінансування поточних видатків і забезпечується бездефіцитним бюджетом.
Позикові кошти складають невід'ємну частину сукупних фінансових ресурсів міста. Тільки знаючи їх загальну величину, можна вірно оцінити потенціал його розвитку і вірно поставити завдання. Треба сказати, що позикові кошти найважче піддаються прогнозуванню, тому що їх приплив залежить від безлічі кон'юнктурних і навіть психологічних факторів. А значить, від уміння управляти міськими запозиченнями багато в чому залежить доля фінансової політики міста.
Позикову систему міста відрізняє інвестиційна спрямованість і чітка організаційна структура. По суті, це успішний досвід великомасштабної організації підприємницьких функцій міста.
Основною формою запозичення фінансових ресурсів є випуск субфедеральних облігаційних позик. Вони дозволяють залучити в регіон фінансові ресурси на більш вигідних умовах, ніж звичайні кредити. Ставка доходів по облігаційних позиках нижче, а термін обігу облігацій довше. Адміністрація зберігає контроль над ефективністю і цільовим використанням різних за своїми характеристиками цінних паперів, виходячи з інтересів міста та стану фінансового та фондового ринків.
Керівництво процесом запозичення здійснює інвестиційну раду уряду Москви, очолюваний мером. Рада проводить конкурсний відбір проектів для включення в інвестиційну програму міста. При цьому враховується окупність кожного проекту та ступінь його важливості для вирішення міських проблем. Оперативну роботу з підготовки емісії зобов'язань міста і визначення напрямів використання земельних коштів здійснює Комітет муніципальних позик і розвитку фондового ринку (Москомзайм). Облік надходження і витрачання позикових коштів здійснюють три позабюджетних фонду (фінансові фонди позик) по кожному з позик (а всередині позики - по кожному з випусків і серій) і по кожному фінансованому проекту.
На 1999 р. запланований обсяг запозичень скорочений на 6,5 млрд. руб. в порівнянні з 1998 р. і граничний розмір державного боргу (запозичень) міста Москви встановлено в сумі 9 млрд. руб. в якості інструментів запозичень будуть використані прямі кредити, розміщення облігаційних позик, видача поручительств, в залежності від кон'юнктури ринку і з урахуванням мінімізації витрат бюджету на їх обслуговування і збільшення термінів надання коштів.
Міська влада активно залучають кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів через заставне кредитування, використання фінансового й фондового ринків, позики, фінансовий лізинг, вексельні кредити з виходом, в тому числі і на зарубіжні фінансові ринки, інші інструменти.
Так, наприклад, за рахунок коштів іноземних банків в Москві побудовано сміттєспалювальний завод, здійснюється програма реконструкції мостів у місті, фінансується постачання комплектуючих виробів для складального виробництва автобусів "Ікарус" та інші проекти.
Уряд Москви дуже серйозно ставиться до позик у формі єврооблігацій. До співпраці були запрошені великі міжнародні банки, юридичні і консалтингові фірми світового рівня. Москва стала першим регіоном Росії, що отримав міжнародний кредитний рейтинг провідних рейтингових агентств ("Муудіс" і "Стандарт енд Пурс"). Всього за минулий період було здійснено випуск трьох зовнішніх позик на суму 500 млн. дол. США, 500 млн. німецьких марок, 400 млрд. італійських лір, двох випусків ощадної позики в обсязі 600 млн. руб.; Семи випусків внутрішньої позики в обсязі 6,5 млрд. руб.
Крім того, у 1998 р. здійснювалось залучення кредитних ресурсів за все в обсязі 2,6 млрд. руб. і 681 млн. дол. США.
Співпраця уряду Москви з зарубіжними інвесторами та іншими партнерами розцінюється не тільки як шлях залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів, але і як спосіб отримання нових знань, культури праці і технологій, організаційного досвіду.
Конкретні приклади залучення інвесторів для здійснення проектів, що мають велике історичне і ділове значення для нашого міста - Московський міжнародний діловий центр "Москва-СІТІ", Торгово-рекреаційний комплекс на Манежній площі, культурно-діловий Центр по Вознесенському провулку, реконструкція готелю "Москва", реконструкція Великого театру, Готельно-діловий Центр на Новінському бульварі, реконструкція Старого Гостиного Двору, реконструкція "Китай-міста" та ін
Незмінно виконуючи свої зобов'язання, Уряд Москви запрацювало довіру і репутацію сумлінного ділового партнера, що дає можливість у значних обсягах позикові ресурси.
Новим напрямком економічної політики Урядом Москви стало підвищення якості інвестицій. Це не слід розуміти прямолінійно - як зниження доходів інвесторів на користь міста. Інвестори ніколи не погодяться з такою перспективою. Тому було б правильним, якщо б місто як і раніше забезпечував інвесторам не менший дохід, але за умови створення в місті високооплачуваних робочих місць, стимулювання впровадження високих (наукомістких) технологій, розвитку міської інфраструктури. Перехід до такої системи залучення інвестицій забезпечить отримання доходів, значною мірою обумовлених тим, що інвестиційні проекти реалізуються в місті, що є не тільки центром ділової активності, але й фінансовим, науковим і культурним центром країни.
Ми повинні всіляко стимулювати ініціативу інвесторів, але при цьому ставити їх у такі правові умови, коли вони, переслідуючи свої особисті матеріальні інтереси, автоматично працюють на місто.
Звідси зрозуміло, чому уряд міста приділяє першорядну увагу вдосконаленню нормативної бази у даній сфері. В даний час розробляється проект закону Москви "Про іноземні інвестиції", який покликаний забезпечити стабільність умов роботи іноземних інвесторів на певний стартовий період.
Починаючи з 1998 р. через позикове-інвестиційну систему здійснюється фінансування будівництва об'єктів так званої "інвестиційної програми з міським замовленням". І це - складова частина програми соціально-економічного розвитку на рік, яка включає сукупність інвестиційних замовлень уряду Москви в сфері створення і відтворення основних фондів, збалансованих з джерелами фінансування. Мається на увазі будівництво житла та об'єктів міської інфраструктури, необхідних для розвитку і функціонування міста.
Використання можливостей залучення позикових коштів на реалізацію міської інвестиційної програми в минулому році дозволило в цілому в порівнянні з 1997 р. майже на третину збільшити обсяги капітальних вкладень і довести їх до 14 млрд. руб. при зменшенні абсолютних розмірів бюджетного фінансування в 3 рази.
Співвідношення питомих ваг позикових і бюджетних коштів у джерелах фінансування програми 1998 р. становив відповідно 74,3 і 25,7%. Така політика дозволяє зберегти унікальний виробничий потенціал будівельного комплексу міста для подальшого вирішення соціальних завдань розвитку міста, що стоять перед урядом Москви.
Оскільки бюджетні асигнування є гарантованими джерелами фінансування, вони, в першу чергу, спрямовуються на будівництво безкоштовного муніципального житла, а також - інженерних і соціальних об'єктів міської інфраструктури, що забезпечують комплексність забудови нових житлових мікрорайонів.
Однак 1998 мав свої відмінні риси - це вибухнула в серпні фінансова криза, внаслідок якої різко впала інвестиційна активність і скоротилися можливості для залучення позикових коштів.
З планованих 10,4 млрд. руб. позикових коштів на інвестиційну програму залучено лише 6,3 млрд. крб., або 60%. Незважаючи на це, завдання по введенню об'єктів було виконано в повному обсязі, питання оплати фактично виконаних робіт залишився відкритим і буде вирішуватися в поточному році у міру вишукування додаткових коштів у процесі виконання бюджету.
У 1999 р. структура джерел фінансування міського будівельного замовлення зазнала деяких змін. Основним джерелом фінансового забезпечення стають позикові кошти. Щоправда, загальний обсяг інвестицій дещо скоротився і становить поки 11 млрд. руб., Але це викликано тим, що обсяг запозичення міста має граничну величину, яка встановлюється законом міста про бюджет. У поточному році цей показник встановлено в розмірі 9 млрд. руб. і залучені кошти будуть повністю спрямовуватися на фінансове забезпечення міської будівельної програми.
Що стосується бюджету, то в бюджеті передбачені кошти на будівництво муніципального житла в сумі 2 млрд. руб. але це - не просто бюджетні асигнування, які визначаються в процесі розподілу загальної суми прогнозованих доходів. Це - додаткові інвестиції, які у дохід бюджету від продажу житла, побудованого для комерційної реалізації.
У даному випадку побудована за рахунок коштів міста житло - саме виступає як товар, і кошти, виручені від його продажу будуть спрямовуватися на подальше реінвестування в нове будівництво комерційного муніципального житла.
Актуальним завданням сьогодні є залучення додаткових інвестицій за рахунок коштів населення, що бажає поліпшити свої житлові умови. Уряд Москви проводить політику формування сприятливого фінансового клімату в сфері житлового будівництва, створення умов для розширення форм участі москвичів у реалізації житлової програми в місті.
Вже не перший рік в Москві діє програма "Комбіінвест". Організація цієї роботи проводиться в префектурах і призначена для черговиків на отримання муніципального житла. Префектурами здійснюється підбір земельних ділянок для будівництва житлового будинку із залученням коштів зацікавлених інвесторів і населення. Кошти, виручені від реалізації частини жилої площі на комерційній основі, дозволяють зменшити суму внеску громадянина.
Подальшої реалізації цієї програми сприятиме ухвалення Московської міської думою закону міста "Про муніципальної системі житлових будівельних заощаджень громадян", який в даний час готується.
Однією зі схем інвестування житлового будівництва, в якій залучаються кошти населення, є розвиток житлових облігацій, при випуску яких вартість 1 кв. метра житлової площі реалізується за пільговими цінами.
На сучасному етапі створені умови для розвитку житлового будівництва на основі іпотечного кредитування. Урядом Москви розроблена Концепція Московської іпотечної програми, і з кінця 1998 р. розпочато реалізацію пілотного проекту. Положення Концепції враховують досвід створення і функціонування іпотечного ринку в країнах з перехідною економікою, найбільш близьких до Росії з економічних, фінансових та соціально-психологічним параметрам. Вона адаптована до платоспроможному попиту москвичів, особливостям московського ринку житла, нестабільної макроекономічної ситуації в Росії та особливостям функціонування російських фінансових інститутів. Закладені в ній інструменти вторинного іпотечного ринку сприяють швидкої оборотності коштів кредиторів та забезпечення процесу безперервного рефінансування іпотечного кредитування з виходом на повне рефінансування протягом двох-трьох років.
Практична частина.
Аналіз ефективності інвестиційної діяльності.
Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів.
Види джерел. Зміна їх величини і структури. Порівняльний аналіз їх вартості.
Успішне виконання плану капітальних вкладень багато в чому залежить від забезпеченості їх джерелами фінансування.
Фінансування інвестиційних проектів здійснюється за рахунок прибутку підприємства, амортизаційних відрахувань, виручки від реалізації основних засобів, кредитів банку, бюджетних асигнувань, резервного фонду підприємства, лізингу і т.д. У зв'язку з переходом до ринкової економіки частка власних джерел і кредитів банку зростає, а бюджетне фінансування скорочується.
Залучення того чи іншого джерела фінансування інвестиційних проектів пов'язане для підприємства з певними витратами: випуск нових акцій вимагає виплати дивідендів; отримання кредиту - виплати відсотків за ними, використання лізингу - виплати винагороди лізингодавцю і т.д. Тому в процесі аналізу необхідно визначити ціну різних джерел фінансування і вибрати найбільш вигідні з них.
Основними джерелами позикового капіталу є позички банку і випущені облігації. Ціна кредитів банку дорівнює річної процентної його ставці. Враховуючи, що відсотки за користування кредитами банку включаються до собівартості продукції і зменшують оподатковуваний прибуток, ціна цього ресурсу менше, ніж сплачує банку% (СП), на рівень оподаткування (Кн):
Ц кр = СП * (1 - К н)
Ціна такого джерела фінансування, як облігації підприємства, дорівнює величині сплачуються за ним відсотків (Р). Якщо витрати з виплати відсотків даних дозволено відносити на прибуток до оподаткування, то ціна цього джерела фінансування також буде менше на рівень оподаткування:
Ц обл = Р * (1 - К н)
Ціна акціонерного капіталу, як джерела фінансування інвестиційної діяльності, дорівнює рівню дивідендів, що виплачуються по привілейованих акціях і звичайних акціях, розрахованого за середньої арифметичної зваженої.
Реінвестований прибуток також може займати велику питому вагу в інвестиціях. Ціна цього джерела фінансування на акціонерних підприємствах дорівнює приблизно рівню дивідендів по звичайних акціях, так як операція реінвестування прибутку рівносильна придбанню акціонерами нових акцій.
Зробимо порівняльний аналіз ціни джерел фінансування на аналізованому підприємстві.
Ставка банківського відсотка - 40%; рівень оподаткування - 30%:
Ц кр = 40 (1 - 0,3) = 28%
Рівень дивідендів по звичайних акціях - 25,3%.
Отже, відносно більш дешевим джерелом фінансування є реінвестований прибуток за порівняння з кредитами банку, але вона обмежена в розмірах. Кредити банку теоретично не обмежені, але іхцена може істотно зростати зі збільшенням частки позикового капіталу, як плати за зростаючий ризик.

Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій.
Показники ефективності інвестицій. Методика їх розрахунку і аналізу. Шляхи підвищення їх рівня.
Для оцінки ефективності інвестицій використовується комплекс показників.
Додатковий вихід продукції на рубль інвестицій:
Е = (ВП 1 - ВП 0) / І,
Де Е - ефективність інвестицій: ВП0, ВП1 - валова продукція відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; І - сума додаткових інвестицій.
Зниження собівартості продукції в розрахунку на рубль інвестицій:
Е = Q 1 (С 0 - З 1) / І,
Де С0, С1, - собівартість одиниці продукції відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; Q1 - обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні після додаткових інвестицій.
Скорочення витрат праці на виробництво продукції в розрахунку на рубль інвестицій:
Е = Q 1 (Т 0 - Т 1) / І,
Де Т0 і Т1 - відповідно витрати праці на виробництво одиниці продукції до і після додаткових інвестицій.
Якщо чисельник Q1 (T0 - T1) розділити на річний фонд робочого часу в розрахунку на одного робітника, то отримаємо відносне скорочення кількості робітників у результаті додаткових інвестицій.
Збільшення прибутку в розрахунку на рубль інвестицій:
Е = Q 1 (П 1 - П 0) / І,
Де П0 і П1 - відповідно прибуток на одиницю продукції до і після додаткових інвестицій.
Термін окупності інвестицій:
t = І / Q 1 (П 1 - П 0), або t = І / Q 1 (C 0 - C 1).
Всі перераховані показники використовуються для комплексної оцінки ефективності інвестування як в цілому, так і по окремих об'єктах. Необхідно вивчити динаміку даних показників, виконання плану, визначити вплив факторів та розробити заходи щодо підвищення їх рівня.
Основним напрямом підвищення ефективності інвестицій є комплексність їх використання. Це означає, що за допомогою додаткових капітальних вкладень підприємства повинні досягати оптимальних співвідношень між основними і оборотними фондами, активної і пасивної частиною, силовими і робочими машинами і т.д.
Важливими умовами підвищення ефективності інвестиційної діяльності є скорочення термінів будівництва і незавершеного виробництва, зниження вартості об'єктів, що вводяться, а також правильна їх експлуатація (повне використання проектних потужностей, недопущення простоїв техніки, устаткування і т.д.).
Аналіз ефективності довгострокових фінансових вкладень.
Аналіз прибутковості кожного виду фінансових вкладень і середнього їх рівня. Порівняльний аналіз прибутковості інвестиційного портфеля з альтернативними варіантами.
Оцінка ефективності довгострокових фінансових вкладень проводитися зіставленням суми отриманого доходу від даного виду інвестицій із середньорічною сумою даного виду активів. Середній рівень прибутковості (ДВК) може змінитися за рахунок:
- Структури цінних паперів, що мають різний рівень дохідності (Удi);
-

рівня дохідності кожного виду цінних паперів, придбаних підприємством (ДВКi):
Дані таблиці 1 показують, що прибутковість довгострокових фінансових вкладень за звітний рік підвищилася на 1,4%, у тому числі за рахунок зміни:

структури довгострокових фінансових вкладень:

рівня прибутковості окремих видів інвестицій:
Таблиця 1.
Аналіз ефективності використання довгострокових фінансових вкладень
Показник
Минулий
Рік
Звітний
рік
Зміна
Сума довгострокових. фін. вкладень,
Млн. руб.
У тому числі:
- В акції спільного підприємства
- Позики іншим суб'єктам господарювати.
2500
2000
500
3000
2700
300
+500
+700
-200
Частка в загальній сумі довгострокових фінансових інвестицій,%
- Акції в спільне підприємство
- Позик іншим суб'єктам хазяйнував
80
20
90
10
+10
-10
Дохід від довгострокових фінансових вкладень, млн. руб.
У тому числі:
від акцій
від облігацій
3500
300
50
462
432
30
+100
+132
-20
Прибутковість довгострокових фінансових вкладень,%
У тому числі:
Вкладень в спільне підприємство
позик іншим підприємствам
14,0
15,0
10,0
15,4
16,0
10,0
+1,4
+1,0
-
Більш прибутковий вид інвестицій - вкладення коштів в акції спільного підприємства з виробництва сільськогосподарської продукції. Причому спостерігається зростання прибутковості цього виду інвестицій, у зв'язку з чим збільшилися вкладення коштів у даний проект і скоротилися позики іншим організаціям.
Порівнюючи фінансову ефективність довгострокових інвестицій з віддачею капіталу на підприємстві, що аналізується, неважко помітити, що вона значно нижча. Однак треба враховувати, що спільне підприємство є основним постачальником сировини для аналізованого підприємства, причому на більш вигідних умовах. Тому вкладення коштів у даний проект вигідно для підприємства. НА перший план тут висуваються не дивіденди, а участь в управлінні справами та інтересами інвестора.
Прибутковість цінних паперів необхідно порівнювати також з так званих альтернативних (гарантованим) доходом, у якості якого приймається ставка рефінансування або%, одержаний по держ. облігаціями або казначейськими зобов'язаннями.
Наприклад, підприємство має 20 млн. руб. для вкладення в цінні папери. Рівень дивідендів по акціях складає 25%, а середня облікова ставка банківського відсотка - 20%, вартість облігацій при покупці - 10000 руб., А при погашенні - 13000 руб.
Дохід при вкладенні 20 млн. руб. в акції принесе річний дохід підприємству в сумі 5 млн. руб. (20 * 25% / 100), при приміщенні грошей у банк - 4 млн. руб. (20 * 20% / 100), при купівлі облігацій - 6 млн. руб. (20 * 13 000 / 10000 - 20). Отже, найбільш вигідний і найменш ризикований варіант інвестування в даному прикладі - вкладення грошей в облігації.
Прогнозування ефективності інвестиційних проектів.
Методи розрахунку ефективності довгострокових інвестицій, засновані на обліковій та дисконтованою величиною грошових потоків.
При прийнятті рішень у бізнесі про довгострокові інвестиції виникає потреба в прогнозуванні ефективності капітальних вкладень. Для цього потрібний довгостроковий аналіз доходів і витрат.
Основними методами оцінки програми інвестиційної діяльності є:
а) розрахунок терміну окупності інвестицій;
б) розрахунок віддачі на вкладений капітал;
в) визначення чистого приведеного ефекту (чистої поточної вартості (ЧТВ)).
г) розрахунок рівня рентабельності інвестицій (RI)
В основу цих методів покладено порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень. Методи можуть базуватися як на обліковій величині грошових надходжень, так і на дисконтованих доходах з урахуванням часової компоненти грошових потоків.
Перший метод оцінки ефективності інвестиційних проектів полягає у визначенні терміну, необхідного для того, щоб інвестиції окупили себе.
Розглянемо наступний приклад.
Вартість млн. руб.
Прибуток млн. руб.
Перший рік
Другий рік
Третій рік
Четвертий рік
П'ятий рік
Шостий рік
Машина А
Машина Б
100
50
50
10
5
5
-
100
25
25
25
25
25
25
Всього
120
150
Машини А і Б коштують по 100 млн. руб. кожна. Машина А забезпечує прибуток 50 млн. руб. на рік, а машина Б - 25 млн. крб. З цього випливає, що машина А окупитися за 2 роки, а машина Б за 4 роки. Виходячи з окупності, машина А більш вигідна, ніж машина Б.
Метод окупності не враховує терміни служби машин по роках. Якщо виходити тільки з терміну окупності інвестицій, то потрібно купувати машину А. Однак тут не враховується те, що машина Б забезпечує значно більшу суму прибутку. Отже, оцінюючи ефективність інвестиційних проектів, треба брати до уваги не тільки терміни окупності інвестицій, але і дохід на вкладений капітал (ДВК) або прибутковість (рентабельність) проекту:
Очікувана сума прибутку
ДВК = ------------------------------------------------ -
Очікувана сума інвестицій
З цього прикладу видно, що необхідно придбати машину Б, тому що для машини Б ДВК = 120 / 100 * 100% = 120%, а для машини Б ДВК = 150 / 100 * 100% = 150%.
Однак і цей метод має свої недоліки: він не враховує розподілу припливу і відтоку грошових коштів по роках. У розглянутому прикладі грошові надходження на четвертому році мають таку ж вагу, як і на першому. Звичайно ж керівництво підприємства віддає перевагу більш високим грошовим доходам у перші роки. Тому воно може вибрати машину А, незважаючи на її низьку норму прибутку.
Метод чистої поточної вартості (ЧТВ) полягає в наступному:
1. Визначається поточна вартість витрат (З), тобто вирішується питання, скільки інвестицій потрібно зарезервувати для проекту.
2. Розраховується поточна вартість майбутніх грошових надходжень від проекту, для чого доходи за кожен рік приводяться до поточної дати. Результати розрахунків показують, скільки коштів потрібно було б вкласти зараз для отримання запланованих доходів, якби ставка доходів була дорівнює ставці відсотка в банку або дивідендної віддачі капіталу. Підсумувавши поточну вартість доходів за всі роки, отримаємо загальну

поточну вартість прибутків від проекту (В):

3. Поточна вартість витрат (З) порівнюється з поточною вартістю доходів (В). Різниця між ними становить чисту поточну вартість доходів (ГТС):
ГТС показує чисті доходи або чисті збитки інвестора в результаті розміщення грошей у проект порівняно зі зберіганням грошей у банку. Якщо ГТС> 0, значить, проект принесе більший дохід, ніж вартість капіталу, і тому гроші вигідніше залишити в банку. Проект ні прибутковий, ні збитковий, якщо ЧТВ = 0.

Якщо гроші в проект інвестуються не разово, то для розрахунку ЧТВ застосовується наступна формула:
Де n-число періодів отримання доходів; j-число періодів інвестування коштів.
Припустимо, що фірма розглядає питання про те, чи варто їй вкладати 360 млн. руб. в проект, який може дати прибуток у перший рік 200 млн. руб., у другий рік-160 і в третій - 120. Відсотки на капітал складають 10%. Інакше кажучи, фірмі необхідна прибутковість інвестицій мінімум 10%. Чи варто вкладати кошти в цей проект? Щоб відповісти на поставлене питання, розрахуємо ГТС за допомогою дисконтування грошових надходжень.
Спочатку визначимо поточну вартість 1 крб. при r = 10%
Рік 1-й 2-й третя
(1 + r)-n 0,909 0,826 0,751
Потім розрахуємо поточну вартість доходів.
Рік
Грошові надходження
млн. руб.
Коефіцієнт дисконтування
Поточна вартість
млн. руб.
0
(360)
1,0
(360)
1
200
0,909
181,8
2
160
0,826
132,16
3
120
0,751
90,12
404,08
Чиста поточна вартість грошових надходжень становить: 404,08 - 360 = 44,08 млн. руб.
У цьому прикладі вона більше нуля. Отже, прибутковість проекту вище 10%. Для отримання запланованого прибутку потрібно було б вкласти в банк 404 млн. руб. Оскільки проект забезпечує таку прибутковість при витратах 360 млн. руб., То він вигідний, тому що дозволяє повчити прибутковість більшу, ніж 10%.
Індекс рентабельності - це дисконтована вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на рубль інвестицій у даний проект.

Розрахунок індексу рентабельності інвестицій здійснюється за формулою:
На відміну від чистої поточної вартості даний показник є відносним, тому його зручно використовувати при виборі варіанту проекту інвестування з ряду альтернативних.
Проект
Інвестиції
Річний дохід протягом 5 років
ГТС з розрахунку 10% річних
Індекс рентабельності
А
500
150
568,5
1,14
У
300
85
322,0
1,07
З
800
220
833,8
1,04
За величиною ГТС найбільш вигідний проект С, а за рівнем індексу рентабельності - проект А.
Оцінка ймовірності того чи іншого результату інвестиційного проекту вимагає, щоб людина, що приймає рішення, міг передбачити безліч можливих варіантів і був в змозі оцінити ймовірність настання кожного з них. Остаточне інвестиційне рішення може прийматися на різних ієрархічних рівнях організації. Це залежить від обсягу, типу та ризикованості капіталовкладень.
Після прийняття інвестиційного рішення необхідно спланувати його здійснення та розробити систему післяінвестиційного контролю (моніторингу). Успіх проекту бажано оцінювати за тими ж критеріями, які використовувалися при його обгрунтуванні.
Післяінвестиційного контроль дозволяє:
а) переконатися, що витрати і технічна характеристика проекту відповідає попереднім планом;
б) підвищити впевненість в тому, що інвестиційне рішення було ретельно продумано і обгрунтовано;
в) поліпшити оцінку подальших інвестиційних проектів.
Висновок
Домігшись мети, поставленої нами у роботі, дослідивши та оцінивши поточний стан інвестиційного клімату в Росії, в ув'язненні скажімо трохи про те, навіщо Росії потрібен сприятливий інвестиційний клімат.
Залучення в широких масштабах національних та іноземних інвестицій у російську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення Росії цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить змішана економіка, передбачає не тільки спільне ефективне функціонування різних форм власності, але і інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу.
Іноземний капітал може привнести в Росію досягнення науково-технічного прогресу та передовий управлінський досвід. Тому включення Росії у світове господарство і залучення іноземного капіталу - необхідна умова побудови в країні сучасного громадянського суспільства. Залучення іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше, ніж отримання кредитів для покупки необхідних товарів, які як і раніше витрачаються безсистемно і лише множать державні борги. Приплив інвестицій як іноземних, так і національних, життєво важливий і для досягнення середньострокових цілей - виходу з сучасного суспільно-економічного кризи, подолання спаду виробництва і погіршення якості життя росіян. При цьому необхідно мати на увазі, що інтереси російського суспільства, з одного боку, та іноземних інвесторів - з іншого, безпосередньо не збігаються. Росія зацікавлена ​​у відновленні, відновленні свого виробничого потенціалу, насиченні споживчого ринку високоякісними і недорогими товарами, в розвитку і структурної перебудови свого експортного потенціалу, проведення антіімпортной політики, в привнесення в наше суспільство західної управлінської культури. Іноземні інвестори природно зацікавлені в новому плацдармі для отримання прибутку за рахунок великого внутрішнього ринку Росії, її природних багатств, кваліфікованої та дешевої робочої сили, досягнень вітчизняної науки і техніки і ... навіть її екологічної безпечності.
Тому перед нашою державою стоїть складне і досить делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал, і, не позбавляючи його власних стимулів, спрямовувати його заходами економічного регулювання на досягнення суспільних цілей.
Залучаючи іноземний капітал, не можна допускати дискримінації стосовно національних інвесторів. Не слід надавати підприємствам з іноземними інвестиціями податкові пільги, яких не мають російські, зайняті у тій же сфері діяльності. Як показав досвід, такий захід майже не впливає на інвестиційну активність іноземного капіталу, але призводить до виникнення на місці колишніх вітчизняних виробництв підприємств з формальною іноземною участю, які претендують на пільгове оподаткування.
Окремо потрібно сказати, що національні інвестиції ще більш важливі, ніж іноземні тому, що вони служать показником довіри населення уряду. Російські інвестори будуть зацікавлені не тільки в отриманні максимального прибутку, але й у збільшенні стабільності економіки нашої країни (принаймні можна на це сподіватися), а також у неразбазаріваніі природних багатств Росії.
Розглянувши інвестиційну політику держави, ми побачили, що уряд (як завжди) все пустило на самоплив, надавши ініціативу регіонам, які зараз налагоджують безпосередні контакти з представниками як західного, так і російського капіталу. Прикладом цьому може служити мер Москви Ю.М. Лужков. Володіючи величезною енергією, він, із завидною завзятістю, залучає фінансові активи для капітальних вкладень у підприємства Москви, реконструкції найдавніших пам'яток архітектури. Що й казати - Москва зараз виглядає як справжня столиця Росії, і щоб досягти цього Юрію Михайловичу знадобився не один рік наполегливої ​​роботи, але, глянувши на найбільш привабливі регіони для інвестицій (див. Додаток 1) ми легко помітимо, що і за кількістю накопичених коштів , і за кількістю коштів, залучених за перший квартал 2001 року, Москва посідає перше місце.
У цілому ж ми вже можемо говорити з деякою часткою впевненості про позитивні зрушення в інвестиційному кліматі Росії, про яке говорять деякі наведені нижче цифри. За цей рік показник рублевих інвестицій зріс у 8 разів і досяг до квітня 2001 року позначки в 50 млн. крб. у тому числі 30,8 млн. прямих інвестицій, що говорить про активізацію національних інвесторів, а також говорить про деяке довіру до уряду Росії в цілому, і до відносної стійкості російської економіки. Акції російських підприємств за останні півроку подорожчали в середньому майже в 2,5 рази. Таке зростання залучає на фондовий ринок навіть самих обережних інвесторів, що мають стійке упередження проти паперів підприємств. У першому кварталі 2001 року в економіку Росії було інвестовано 2,2 млрд. доларів іноземного капіталу, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це дає надію на те, що інвестиційний клімат Росії все-таки робить якісь рухи вперед, хоча і не дуже впевненими кроками. У цілому загальна ситуація в російському виробництві може різко змінитися в найближчі 5-10 років в кращу сторону, якщо існуючі тенденції капіталовкладень будуть зберігатися в майбутньому. У перспективі ми вже можемо сподіватися на поліпшення ситуації в економіці в цілому по Росії, адже разом зі збільшенням інвестицій у нашу економіку, збільшиться її стабільність, зменшиться ризик довгострокових кредитів, а значить, будуть втілюватися в життя багато проектів, розраховані на поліпшення соціальної сфери ( бюджет в даний момент не справляється навіть з необхідним мінімумом програм), що в свою чергу зменшить соціальну напруженість у країні. Тільки так, послідовними ретельно продуманими реформами, ми можемо домогтися зупинення спаду виробництва і стабільного його росту. Радикальні реформи показали себе далеко не з найкращого боку, їх неспроможність лише руйнувала російську економіку і, як наслідок, погіршувало інвестиційний клімат в країні, лякаючи потенційних інвесторів непередбачуваністю економіки Росії. Маючи на даний момент тенденцію поліпшення інвестиційного клімату в Росії, будемо сподіватися, що який-небудь необережний крок з боку уряду не поверне нас назад.

Список використаної літератури:
1. "Великий економічний словник". М., "Правова культура", 1994 р.
2. П. Самуельсон. "Економіка", 1 т., М., 1992 р.
3. С. Фішер. "Економіка", М., 1997р.
4. С. Глазьєв. "Стабілізація та економічне зростання" М., Ж. "Питання економіки", № 1, 1997р.
5. Є. Кондратенко. "Інвестиційні ресурси - проблеми акумуляції" М., Ж. "Економіст", № 7, 1997р.
6. А. Мартинов. "Активізація інвестиційної політики" М., Ж. "Економіст", № 9, 1997р.
7. А. Селезньов. "Банківська система - ядро ​​інфраструктури фінансового ринку" М., Ж. "Економіст", № 7, 1997р.
8. Я. Уринсон. "Про заходи щодо пожвавлення інвестиційного процесу в Росії" М., Ж. "Питання економіки", № 1, 1997р.
9. Журнал "Фінанси та кредит" 1999, 2000, 2001 р.р.
10. Газета "Комерсант - DAILY" 2001, березень.
11. Електронна газета "Інтерфакс - фінанси" березень - квітень 2001р.
12. Роботи доктора тех. наук Шрайбера А.К. Журнал "Наука і життя" № 2 1996 рік.
13. Коментарі кандидата екон. наук Кулакова Ю.М. "Російська газета" від 10.05.99 року.
14. Метод. посібник з економіки. Інженер Глаженков Г.В.
15 Журавльов, Відяпіна - "Політекономія" підручник 1998 рік.
16 Ліпсіц І.В. Колосов В.В. "Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу" 1996р.
17 "Російські підприємці в пошуках елексир виживання" (Наукові керівники - І. В. Ліпсіц, І. Б. Бурков, А. А. Нещадін) - М: Експертний інститут, 2000р.
18 Бункин М.К., Семенов А.М., Семенов В.А Макроекономіка: Підручник 3-тє видання перероблене і доповнене. 2000р.
19 Ціни і ціноутворення: Підручник для вузів 3-є видання. Під редакцією В.Є. Есиповой. 2000р.
20 Міжнародно-правові основи іноземних інвестицій в Росії. / / Збірник нормативних актів і документів. Москва 1999р.
21 Збори законодавства РФ / / 2000р. № 3.30
22 Інвестор: національна мрія / / "Експерт" 2000р. № 33,34,35,36,37.
23 Яковлєва Є.І. Інвестиційний клімат: хмари згущаються / / Економіка і життя 1999р. № 33
24 Піткін А. "Іноземні інвестиції - резерв економічного розвитку" / / РЕЖ № 4 1994р.
25 Казир В.М. "Основи сучасної економіки" Підручник 1998р.
26 Борисов Є.Ф. Курс лекцій для студентів вузів 2000р.
27 Основи теорії перехідної економіки. Навчальний посібник. Кіров 2001р. с.31-65, 201-220.

Додаток 1.
Найбільш привабливі регіони
Регіон
Обсяг інвестицій, млн. дол.
Перший квартал, 2001р.
Накопичення
Москва
1936.7
8371.3
Санкт-Петербург
35.5
824.8
Тюменська обл.
21.9
913.5
Нижегородська обл.
21.6
237.2
Магаданська обл.
17.6
...
Самарська обл.
17.0
...
Приморський край
10.9
239.1
Московська обл.
9.3
901.6
Татарстан
9.1
365.1
Камчатська обл.
7.6
...
Архангельська обл.
...
451.6
Республіка Комі
...
339.9
Додаток 2.
Найбільш привабливі галузі для інвесторів
Галузь
Область інвестицій, млн. дол.
Перший квартал, 2001р.
Накопичення
Фінанси, кредит, страхування
1437.7
4033.5
Загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку
334.3
2179.2
Харчова промисловість
131.9
1854.6
Паливна промисловість
98.5
1943
Торгівля та Громадське харчування
58.7
855.6
Транспорт
29.2
357.3
Кольорова металургія
19.6
...
Матеріально-технічне постачання та збут
19.0
...
Деревообробна промисловість та целюлозо-паперова промисловість
16.5
735.9
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
275.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий ринок і реальний сектор економіки
Неринковий сектор економіки РФ
Державний сектор економіки
Громадський сектор економіки
Державний і приватний сектор економіки
Агропромисловий сектор економіки його реформування та перспективи розвитку
Стабільний фінансовий сектор базова умова побудови економіки ринкового типу
Номінальна та ефективна ставки відсотка Інвестиції як необхідний елемент функціонування економіки
Майбутнє людства і реальний історичний процес
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru