Інвентаризація товарно матеріальних цінностей і відображення її резул

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ВСТУП
Інвентаризація. Здавалося б, все просто в цьому процесі: проставив інвентарні номери, зробив інвентаризаційний опис - і все. Але це тільки на перший погляд все виглядає так легко. Насправді - це дуже тривалий, монотонний процес, що віднімає багато часу, сил і нервів у бухгалтерів, матеріально-відповідальних осіб, керівників організації. Ученим - економістам інвентаризація здається настільки простий, що, на їхню думку, не варто витрачати час на випуск спеціальної літератури з проведення інвентаризації і відображення її результатів в обліку, тому літератури з даної області практично немає, бухгалтерам доводиться користуватися лише методичними вказівками з проведення інвентаризації. У зв'язку з чим вже на етапі складання інвентаризаційного опису виникає безліч пересудів. Взагалі, інвентаризація - операція дуже відповідальна, тому що за даними проведеної інвентаризації планується робота, в нашому випадку, з товарно-матеріальними цінностями на весь рік, адже просто необхідно знати, що в організації є в наявності і в якій кількості. Або взяти, наприклад, випадок, коли виявляються недостачі товарно-матеріальних цінностей, причини яких відразу не можна визначити. Тоді перед керівником ставиться складне завдання, яке, в результаті неправильного рішення, може спричинити за собою фінансову та кримінальну відповідальність, визначити винуватця недостачі, списати товарно-матеріальні цінності в межах норм природних втрат або списати на витрати виробництва.
Метою роботи ставлю вивчення інвентаризації взагалі як процесу, правила відображення її даних в бухгалтерському обліку. Крім того, постараюся виявити практично допущені помилки і недоліки. Необхідно визначити область застосування отриманих у результаті інвентаризації даних.
На мій погляд, наведено достатньо причин, щоб як слід вивчити процес інвентаризації та порядок відображення її результатів в обліку. Це і відбудеться в ході нашої роботи.

1 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1 Сутність, цілі, порядок та строки проведення інвентаризації в обліку
Інвентаризація - перевірка наявності та стану матеріальних цінностей. Інвентаризація - один з найважливіших прийомів контролю збереження власності, якісного стану сировини, матеріалів, готових виробів, правильності ведення складського господарства і поточного обліку. Розрізняють інвентаризації повні та часткові, планові і раптові. Повна інвентаризація передбачає перевірку всіх видів засобів підприємства і всіх його розрахункових відносин. Мета повної інвентаризації - забезпечити реальність бухгалтерських балансів на кінець року і тим самим реальність показаних у них фінансових результатів роботи підприємства. Вона проводиться також при організації та ліквідації підприємств. Часткові інвентаризації проводяться для перевірки наявності таких видів засобів, які за їхніми фізичними властивостями можуть мати природне зменшення при зберіганні; при списанні товарів, які прийшли в непридатність; при прийомі на роботу матеріально відповідальних осіб. Планові інвентаризації проводяться протягом всього року за календарним графіком, який затверджується керівником підприємства. Раптові інвентаризації проводяться для попередження розтрат і розкрадань матеріальних і грошових коштів і для встановлення розмірів втрат, якщо розкрадання вчинено. Терміни інвентаризації та їх кількість протягом року встановлюють стосовно окремих видів засобів. [5, с. 143]
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводиться за їх місцезнаходженням і матеріально відповідальній особі. [2, с.1] Як правило, вона повинна проводитися в порядку розташування цінностей у даному приміщенні.
При зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально-відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення не допускається (наприклад, опломбовується) і комісія переходить для роботи в наступне приміщення. [2, с. 5]
Основними цілями інвентаризації є: виявлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, зіставлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку.
У процесі інвентаризації перевіряються:
- Збереження товарно-матеріальних цінностей;
- Правильність їх зберігання, відпуску;
- Стан вагового та вимірювального інструмента;
- Порядок ведення обліку руху товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації проведення інвентаризацій обов'язково:
при передачі майна організації в оренду, викуп, продажу, а також у випадках, передбачених законодавством при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання - передачі справ);
при встановленні фактів крадіжок або зловживань, а також псування цінностей;
у разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
при ліквідації (реорганізації) організації перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу і в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації або нормативними актами Міністерства фінансів Російської Федерації. [1, с.7]
При колективній (бригадній) матеріальної відповідальності інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригади), більше п'ятдесяти відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади). [2, с. 2]
Незважаючи на те, що порядок проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей організації визначається Положенням про бухгалтерський облік та Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 року № 49, організація має право також самостійно встановити, в яких випадках інвентаризації можуть проводитися протягом року, періодичність їх проведення, а також категорії товарно-матеріальних цінностей, які підлягають інвентаризації. [19, с. 178 - 179]
Для проведення інвентаризації в організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія.
Персональний склад постійно діючих та робочих інвентаризаційних комісій затверджує керівник організації. Документ про склад комісії (наказ, постанова, розпорядження - це уніфікована форма № інв - 22 (див. Додаток 1)) реєструють у журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації - це уніфікована форма № інв - 23 (див. Додаток 2) .
До складу інвентаризаційної комісії включаються представники адміністрації організації, працівники бухгалтерської служби, інші фахівці (інженери, економісти, техніки і т.д.).
До складу інвентаризаційної комісії можна включати представників служби внутрішнього аудиту організації, незалежних аудиторських організацій.
Відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.
До початку перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей інвентаризаційної комісії слід отримати останні на момент інвентаризації прибуткові і витратні документи або звіти про рух товарно-матеріальних цінностей. [2, с. 2]
1.2 Роль інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в економічній діяльності організації
Роль інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у житті організації взагалі важко переоцінити. Дані інвентаризації є найважливішою складовою функціонування організації, тому що важко уявити собі злагоджену роботу підприємства, якщо воно не має відомостей про те, якими товарно-матеріальними цінностями володіє. Для того інвентаризація і проводиться, щоб щорічно надавати дані про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, а також для порівняння їх з даними бухгалтерського обліку, щоб згодом взнати, витрачалися вони, чи залишилися незмінними або ж були виявлені факти розкрадання.
Інвентаризація дає уявлення про наявних ресурсах підприємства. Саме завдяки їй і даними бухгалтерського обліку організація може планувати і координувати свої дії у певних напрямках. При відсутності цих даних, організація працює мляво, не може планувати свою роботу на довгострокову перспективу.
Крім того, інвентаризація має і санітарні функції. Без сумніву, в кожній організації є зіпсовані або непотрібні товарно-матеріальні цінності, про які всі забули. Завдяки інвентаризації вони можуть бути виявлені, а надалі списані.
Інвентаризація просто необхідна, коли виявляються факти розкрадання і псування товарно-матеріальних цінностей. За допомогою інвентаризації вони фактично підтверджуються, на підставі чого можна проводити розслідування.
Інвентаризація - це ще й контроль за діяльністю матеріально відповідальної особи, тобто інвентаризація несе ще і контрольну функцію. Якби інвентаризація не проводилася, матеріально відповідальна особа могла б у своїх інтересах використати товарно-матеріальні цінності, а в цьому випадку воно відчуває над собою контроль.
Або взяти для аналізу самий життєвий приклад, з яким стикається майже щодня фактично кожен пересічний громадянин, приходячи на ринок за продуктами. Це пересортиця. Ні разу кожен з нас переконувався в тому, що просячи у продавця зважити кілограм борошна вищого гатунку, прийшовши додому, помічав те, що борошно ця далеко не такої якості, якої ви просили. Насправді, продавець обдурив вас, видавши борошно низького гатунку за вищий. Природно, що коли буде проводитися інвентаризація, виявляться недостачі борошна низького гатунку і надлишки борошна вищого сорту. Але приватним підприємцям це тільки на руку, адже з цього вони отримують додатковий дохід. Взаємозалік надлишків та нестач, пов'язаних з пересортицею, зробити легко, тому що для цього всього лише потрібно рішення керівника, в даному випадку, приватного підприємця. І він із задоволенням дасть такий дозвіл, тому що в результаті цього він отримає прибуток.
Але це ми взяли негативний приклад, хоча і реальний.
Якщо ж інвентаризацію, наприклад, будуть проводити зовнішні незалежні аудитори, взаємозалік дозволений не буде, тому що вартість сортів значно відрізняється.
Тобто інвентаризація і на цей раз може допомогти виявити порушення, пов'язані з пересортицею. Тут знову розкривається контрольно-ревізійне значення інвентаризації.
Не слід забувати і про адміністративну функції інвентаризації. Вона полягає в тому, що у разі виявлення недостачі на матеріально відповідальна особа в адміністративному порядку накладається штраф або шляхом вирахування із заробітної плати, вилучається сума, рівна вартості цінностей, за якими виявлено недостачу. У разі псування цінностей також буде виплачений штраф або оголошений адміністративний догану.
Схема 1.2.1 Функції інвентаризації та їх зміст
Найменування функції
Зміст функції
1. Інформаційна
Дає необхідну інформацію про наявність та рух цінностей в організації
2. Санітарна
Допомагає списати непотрібні чи зіпсовані цінності
3. Контрольно-ревізійна
Виявляє нестачі, надлишки, пересортицю цінностей, на підставі чого виявляються винуватці
4. Адміністративна
Накладає штраф або віднімає із заробітної плати суму нестач у матеріально відповідальної особи
5. Методико-коригувальна
На основі виявлених помилок у ході проведення інвентаризації, розробляються методи їх виправлення та недопущення у майбутньому
Досить відомі, що в порядку проведення інвентаризації виявляється безліч помилок, допущених при зберіганні цінностей, відображення в обліку їх руху. Крім того, не секрет, що після інвентаризації при перевірці виявляються помилки в інвентаризаційних описах і слічітельних відомостях. Це теж одна з функцій інвентаризації, яку я назвала методико-коригуючої, але за допомогою неї, як видно з назви, не тільки можна виявити помилки, але і розробити прийоми і методи їх коригування, виправлення, а також розробити стратегію щодо запобігання подібних помилок у майбутньому.
Запишемо всі функції інвентаризації в зведену схему 1.2.1
Тепер узагальнимо все сказане вище. Отже, виділимо основні функції інвентаризації товарно-матеріальних цінностей - це інформаційна, санітарна, контрольно-ревізійна, адміністративна та методико-коригувальна. Кожна з цих функцій дуже важлива. Але головна роль інвентаризації товарно-матеріальних цінностей розкривається лише тоді, коли розглядаються всі функції в сукупності.

2 ПОРЯДОК ВІДБИТТЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
2.1 Порядок документообігу. Правила та стандарти складання інвентаризаційних описів та порівнювальних відомостей
Голова інвентаризаційної комісії візує всі прибуткові і витратні документи, додані до реєстрів (звітів), із зазначенням «до інвентаризації на «______________» (дата)», що має служити бухгалтерії підставою для визначення залишків товарно-матеріальних цінностей до початку інвентаризації за обліковими даними.
Матеріально відповідальні особи дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію або передані комісії всі цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані за видатками. Аналогічні розписки дають і особи, які мають підзвітні суми на придбання або довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей.
Зведення про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей записуються в інвентаризаційні описи або акти інвентаризації не менш, ніж у двох примірниках. [2, с. 2]
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (див. Додаток 3) застосовується для відображення даних фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей (виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси й ін) у місцях зберігання і на всіх етапах їх руху в організації. Інвентаризаційний опис складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами комісії на підставі перерахунку, зважування, перемірювання товарно-матеріальних цінностей окремо за кожним місцем знаходження і матеріально відповідальній особі або групі осіб, на відповідальному зберіганні яких знаходяться цінності.
Один примірник передається в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості, другий - залишається у матеріально відповідальної (их) особи (осіб).
До початку інвентаризації, як вже було описано вище, від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб береться розписка, яка включена в заголовну частину форми.
На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріали і готові вироби складаються відповідні акти.
При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації форма № інв - 3 видається комісії на паперових або машинних носіях інформації із заповненими графами з 1 по 9. В описі відповідальні особи комісії заповнюють графу 10 про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей в кількісному вираженні. Графа 9 "Номер паспорта" заповнюється на матеріальні цінності, що містять дорогоцінні метали і камені.
При виявленні матеріальних цінностей, не відображених в обліку, комісія повинна включити їх в інвентаризаційний опис. [4, с. 8]
Керівник організації повинен створити умови, які забезпечують повну і точну перевірку фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей у встановлені терміни (забезпечити робочою силою для переважування і переміщення вантажів, технічно справним ваговим господарством, вимірювальними та контрольними приладами, мірною тарою).
За матеріалами і товарах, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, кількість цих цінностей може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі (на вибірку) частини цих цінностей. Визначення ваги (або об'єму) навалочних матеріалів допускається проводити на підставі обмірів і технічних розрахунків.
При інвентаризації великої кількості вагових товарів відомості відважувань ведуть роздільно один з членів інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа. У кінці робочого дня (або після закінчення переважування) дані цих відомостей звіряють, і вивірений підсумок вносять в опис. Акти обмірів, технічні розрахунки та відомості відважувань додаються до опису.
Інвентаризаційні описи можуть бути заповнені як з використанням засобів обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і ручним способом.
Опису заповнюються чорнилом або кульковою ручкою чітко і ясно, без помарок і підчисток.
Найменування інвентарізуемое товарно-матеріальних цінностей, їх кількість наводять в описах за номенклатурою і в одиницях виміру, прийнятих в обліку.
На кожній сторінці опису вказують прописом число порядкових номерів товарно-матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості в натуральних показниках, записаних на даній сторінці, незалежно від того, в яких вимірах (штуках, кілограмах, метрах і т.д.) ці цінності показані.
Виправлення помилок здійснюється у всіх примірниках описів шляхом закреслення неправильних записів і проставлення над закресленими правильних записів. Виправлення повинні бути обумовлені та підписані всіма членами інвентаризаційної комісії.
У описах не допускається залишати незаповнені рядки, на останніх сторінках незаповнені рядки прокреслюються.
На останній сторінці опису повинна бути зроблена відмітка про перевірку цін, таксування і підрахунку підсумків за підписами осіб, які проводили цю перевірку.
Описи підписують усі члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальні особи. У кінці опису матеріально відповідальні особи дають розписку, підтверджує перевірку комісією товарно-матеріальних цінностей в їх присутності, про відсутність до членів комісії будь-яких претензій та прийнятті перерахованого до опису майна на відповідальне зберігання.
При перевірці фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей у разі зміни матеріально відповідальних осіб прийняв товарно-матеріальні цінності розписується в опису отриманні, а здав - у здачі цих товарно-матеріальних цінностей.
На товарно-матеріальні цінності, що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані або отримані на переробку, складаються окремі описи.
Товарно-матеріальні цінності, що надходять під час проведення інвентаризації, приймаються матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії та оприбутковуються за реєстром або товарного звіту після інвентаризації.
Ці товарно-матеріальні цінності заносяться до окремого опису під найменуванням «Товарно-матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації». В описі вказується дата надходження, найменування постачальника, дата і номер прибуткового документа, найменування товару, кількість, ціна і сума. Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням члена комісії) робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату опису, в яку записані ці цінності.
При тривалому проведенні інвентаризації у виняткових випадках і тільки з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера організації в процесі інвентаризації товарно-матеріальні цінності можуть відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії.
Ці цінності заносяться до окремого опису під найменуванням «Товарно-матеріальні цінності, відпущені під час інвентаризації». Оформляється опис за аналогією з документами на що надійшли товарно-матеріальні цінності під час інвентаризації. У видаткових документах робиться відмітка за підписом голови інвентаризаційної комісії або за його дорученням члена комісії.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі, відвантажених, не оплачених у строк покупцями, що знаходяться на складах інших організацій, полягає в перевірці обгрунтованості значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.
На рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей, що не знаходяться в дорозі під час інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб (в дорозі, товари відвантажені і ін), можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами: по знаходяться в дорозі - розрахунковими документами постачальників або іншими їх замінюють документами, з відвантажених - копіями пред'явлених покупцями документів (платіжних доручень, векселів тощо), за простроченими оплатою документів - з обов'язковим підтвердженням установою банку; знаходяться на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дату проведення інвентаризації.
Попередньо повинна бути проведена звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками. Наприклад, по рахунку «Товари відвантажені» слід встановити, не значаться на цьому рахунку суми, оплата яких чомусь відображена на інших рахунках («Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» і т.д.), або суми за матеріали і товари , фактично оплачені та отримані, але котрі увійшли в дорозі.
Описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших організацій.
У описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, а також перелік і номери документів, на підставі яких ці цінності враховані на рахунках бухгалтерського обліку. [2, с.5]
У описах на товарно-матеріальні цінності, відвантажені і не оплачені в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.
Товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на складах інших організацій, заносяться до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. У описах на ці цінності вказуються їх найменування, сорт, кількість, вартість (за даними обліку), дата прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номери і дати документів.
У описах на товарно-матеріальні цінності, передані в переробку іншої організації, вказуються найменування переробної організації, найменування цінностей, кількість, фактична вартість за даними обліку, дата передачі цінностей на переробку, номери і дати документів.
Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться в експлуатації, інвентаризуються за місцями їх знаходження і матеріально відповідальних осіб, на зберіганні у яких вони знаходяться.
Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмета. В описі малоцінні і швидкозношувані предмети заносяться за найменуваннями у відповідності з номенклатурою, прийнятою в бухгалтерському обліку.
При інвентаризації малоцінних і швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з розпискою в опису.
Малоцінні та швидкозношувані предмети, які прийшли в непридатність і не списані, до інвентаризаційного опису не включаються, а складається акт із зазначенням часу експлуатації, причин непридатності, можливості використання цих предметів у господарських цілях.
Тара заноситься в опису за видами, цільовим призначенням і якісного стану (нова, що була у використанні, потребує ремонту й т.д.).
На тару, що прийшла в непридатність, інвентаризаційною комісією складається акт на списання з зазначенням причин псування. [2, с. 6]
Якщо інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводиться протягом кількох днів, то приміщення, де зберігаються матеріальні цінності, при догляді інвентаризаційної комісії повинні бути опечатані. Під час перерв у роботі інвентаризаційних комісій (в обідню перерву, в нічний час, з інших причин) опису повинні зберігатися в ящику (шафі, сейфі) в закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація.
У тих випадках, коли матеріально відповідальні особи виявлять після інвентаризації помилки в описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, комори, секції тощо) заявити про це голові інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційна комісія здійснює перевірку зазначених фактів та у разі їх підтвердження проводить виправлення виявлених помилок у встановленому порядку. [2, с. 3]
Після закінчення інвентаризації можуть проводитися контрольні перевірки правильності проведення інвентаризації. Їх слід проводити за участю членів інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб обов'язково до відкриття складу, комори, секції тощо, де проводилася інвентаризація.
Результати контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій оформляються актом (див. Додаток 4) та реєструються в журналі обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій (див. Додаток 5). [2, с. 3]
Порівняльні відомості - форма № інв-19 (див. Додаток 6) складаються за товарно-матеріальних цінностей, при інвентаризації якого виявлено відхилення від облікових даних.
У слічітельних відомостях відображаються результати інвентаризації, тобто розбіжності між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.
Суми надлишків і нестач товарно-матеріальних цінностей у слічітельних відомостях зазначаються відповідно до їх оцінкою в бухгалтерському обліку.
Для оформлення результатів інвентаризації можуть застосовуватися єдині регістри, в яких об'єднані показники інвентаризаційних описів і порівнювальних відомостей. [2, с. 8]
На товарно-матеріальні цінності, які не належать організації, але котрі увійшли в бухгалтерському обліку (що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), складаються окремі порівняльні відомості. [2, с. 9]
Порівнювальна відомість складається у двох примірниках бухгалтером, один з яких зберігається в бухгалтерії, другий - передається матеріально відповідальній (им) особі (особам). [4, с. 13]
Порівняльні відомості можуть бути складені як з використанням засобів обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і вручну.
2. 2 Порядок регулювання інвентаризаційних різниць
Виявлені при інвентаризації розбіжності фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку регулюються відповідно до положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації в наступному порядку:
Товарно-матеріальні цінності, що опинилися у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на фінансові результати в організації, або збільшення фінансування (фондів) у бюджетної організації з наступним встановленням причин виникнення надлишку і винних осіб [2, с. 9], що відбивається в бухгалтерському обліку таким чином:
Дебет 10 «Матеріали» - Кредит 99 «Прибутки та збитки»; [19, с. 432]
Спад цінностей в межах норм, затверджених у встановленому законодавством порядку, списується за розпорядженням керівника організації відповідно на витрати виробництва та обігу в організації, або на зменшення фінансування (фондів) у бюджетної організації. Норми убутку можуть застосовуватися лише у випадках виявлення фактичних нестач. У цьому випадку складається наступна проводка:
Дебет 20 «Основне виробництво» - Кредит 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей».
Спад цінностей в межах встановлених норм визначається після заліку нестач цінностей надлишками з пересортиці. У тому випадку, якщо після заліку за пересортицею, проведеного в установленому порядку, все-таки виявилася нестача цінностей, то норми природного убутку повинні застосовуватися тільки по тому найменуванням цінностей, за яким встановлена ​​недостача. При відсутності норм убуток розглядається як недостача понад норм;
Нестачі товарно-матеріальних цінностей, а також псування понад норми природного убутку відносяться на винних осіб. У цьому випадку робиться наступна проводка:
Дебет 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» / субрахунок 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» - Кредит 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» на суму недостачі.
Дебет 50 «Каса» (51 «Розрахунковий рахунок», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці») - Кредит 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» / субрахунок 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» - погашення фізичною особою недостачі грошовими коштами, внесеними до каси, перерахованими в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок або вирахуванням з нарахованої заробітної плати. [19, с. 433]
У тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, втрати від нестач і псування списуються на витрати виробництва та обігу в організації, або зменшення фінансування (фондів) у бюджетної організації. У цьому випадку складається наступна проводка:
Дебет 20 «Основне виробництво» - Кредит 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» [15, с. 9]
Якщо недостача пов'язана зі стихійними лихами, надзвичайними ситуаціями та іншими причинами, то складається проводка:
Дебет 99 «Прибутки та збитки» - Кредит 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» [19, с. 433]
У документах, що подаються для оформлення списання нестач товарно-матеріальних цінностей і псування понад норми природного убутку, повинні бути рішення слідчих чи судових органів, що підтверджують відсутність винних осіб, або відмова на стягнення збитків з винних осіб, або висновок про факт псування товарно-матеріальних цінностей , отримане від відділу технічного контролю чи відповідних спеціалізованих організацій (інспекцій по якості).
Взаємний залік надлишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущений тільки у вигляді виключення за один і той же період, що перевірявся, в одного і того ж особи, що перевіряється, щодо товарно-матеріальних цінностей одного і того ж найменування і в тотожних кількостях. У цьому випадку складається наступна проводка:
Дебет 99 «Прибутки та збитки» - Кредит 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
Про допущену пересортицю матеріально відповідальні особи подають докладні пояснення інвентаризаційної комісії.
У тому випадку, коли при заліку нестач надлишками з пересортиці вартість саме ті цінностей вище вартості цінностей, що опинилися у надлишку, ця різниця у вартості відноситься на винних осіб та складається така проводка:
Дебет 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» - Кредит 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються як недостачі понад норми втрат і списуються в організаціях на витрати обігу і виробництва, а в бюджетних організаціях - на зменшення фінансування (фондів).
На різницю у вартості від пересортиці у сторону нестачі, що виникла не з вини матеріально відповідальних осіб, в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення про причини, за якими така різниця не віднесена на винних осіб.
Пропозиції про регулювання виявлених при інвентаризації розбіжностей фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей та даних бухгалтерського обліку подаються на розгляд керівнику організації. Остаточне рішення про залік приймає керівник організації.
Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті.
Дані результатів проведених у звітному році інвентаризацій узагальнюються у відомості результатів, виявлених інвентаризацією - це форма № інв-26 (див. Додаток 7). [2, с. 9]
2.3 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на ФДУП «МГЛК« Мордовлеспром »і відображення її результатів в бухгалтерському обліку
Об'єктом дослідження курсової роботи є ФГУП «МГЛК« Мордовлеспром », що утворилося в 1994 році. Підприємство займається заготовлением лісу, виготовленням із неї пиломатеріалу і їх продажем. Головний офіс «Мордовлеспрома» знаходиться в місті Саранську, а всі дочірні підприємства розосереджені по території Республіки Мордовія, найбільша їх кількість знаходиться в північно-західній та північно-східній частинах нашої республіки, а саме, в Зубово - Полянському, Теньгушевський, Торбєєвський, Ичалковский, Ардатовському районах, тобто в тих районах, для яких характерна наявність лісової бази.
Розшифровуючи формулювання назви підприємства ФГУП - це федеральне державне унітарне підприємство, стає зрозумілим, що дане підприємство є державним і унітарним. Знаходячи з окремих аспектів роботу підприємства іноді невигідною, Міністерство промисловості, науки і технологій прийшло до висновку, що необхідно приватизувати підприємство і зробити його акціонерним товариством. У зв'язку з підготовкою до даного заходу, прийшло розпорядження Міністерства майна про проведення інвентаризації - це і стало причиною інвентаризації.
За обсягом перевірки дана інвентаризація відноситься до суцільної, так як вона охопила всі підрозділи підприємства, а за часом - до планової, тому що підставою для проведення інвентаризації було не встановлення фактів розкрадань і зловживань, а також псування цінностей (саме в цьому випадку інвентаризація вважається раптової ), а розпорядження мінмайна.
Виконуючи наказ Міністерства майна, генеральний директор «Мордовлеспрома» підписує наказ про призначення робочої інвентаризаційної комісії, в складі якої стверджує: головою комісії - заступника генерального директора, членами комісії - виконуючого обов'язки головного бухгалтера, начальника лісової ділянки, бухгалтера. Як вже було описано в першому розділі, наказ - це уніфікована форма № інв-22, копію якої можна розглянути на наступній сторінці. Цей документ оформлений вручну, але будь-яких недоліків у ньому немає, все зроблено акуратно, правильно, без помарок. Цей наказ одразу ж було зареєстровано в журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації - це уніфікована форма № інв-23, чистий бланк якої представлений у Додатку 2.
Відповідно до пункту наказу «До інвентаризації приступити« »__________ р.» робоча інвентаризаційна комісія приступила до інвентаризації у строго визначений термін, в нашому випадку - це 3 квітня 2003 року.
До початку інвентаризації матеріально відповідальні особи дають розписки про те, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію і всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані за видатками. Копію даної розписки ми можемо побачити на наступній сторінці, в якій розбірливо вказані, тому що все зроблено вручну, посада матеріально відповідальної особи, підпис, розшифровка підпису.
Після цього відомості про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей записуються в інвентаризаційні описи - форма № інв-3, копію якої можна розглянути через сторінку. Отже, в якості товарно-матеріальних цінностей «Мордовлеспрома» розглядаються виробничі запаси, товари, готова продукція, що знаходиться у власності організації.
На цій сторінці, оформленої вручну, все зроблено правильно, на даному етапі проведення інвентаризації нас більше цікавить 2-а сторінка форми № інв-3. На ній представлено три порядкових номери і вони точно відображені у підсумках по сторінці. Всі три номери відносяться на 10 рахунок «Матеріали» субрахунок 3 «Паливо». Колонка № 3 теж заповнена вірно: в ній відбито найменування товарно-матеріальних цінностей. Колонки № 4 і 5 не заповнені. При з'ясуванні колонка № 4 виявилося незаповненою в силу невідомих причин. А ось порожні графи в колонці № 5 пов'язані, за словами голови інвентаризаційної комісії з трудомісткою роботою з пошуку відповідних кодів за ОКЕІ в статистичній літературі. «Все буде заповнено до кінця звітного року», - запевнив голова інвентаризаційної комісії. Можливо, дійсно, за 7 днів важко зробити такий обсяг роботи, але наполовину незаповнені документи теж не повинні бути здані до перевірки і не повинні бути підписані головою інвентаризаційної комісії, на мій погляд, це грубе порушення.
Колонка № 6 для стовпця одиниці виміру заповнена повністю, для всіх трьох випадків найменуванням є кілограм. Колонка № 7 теж заповнена правильно: цілу частину числа складають рублі, а після коми, дробову - копійки. У стовпці «Номер» колонки 8, 9 не заповнені взагалі. Колонка № 8 «Номер інвентарний» не заповнена, за словами голови інвентаризаційної комісії, тому що метою інвентаризації було фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, а інвентаризаційний номер вони привласнювали товарно-матеріальних цінностей після проведення інвентаризації. На мій погляд, це велика помилка, потрібно відразу проставляти інвентаризаційний номер, тому що після інвентаризації дана товарно-матеріальна цінність може бути замінена на невідповідну умовами використання, у зв'язку з чим, організація понесе збитки, а якщо б на товарно-матеріальних цінностях стояв інвентарний номер, її б навряд чи хто захотів замінити. Також і у випадку з крадіжкою. Припустимо, знайдено зниклу з «Мордовлеспрома» товарно-матеріальна цінність, але на ній немає інвентарного номера, тому невідомо, хто її власник. Неприємних ситуацій з відсутністю інвентарного номера може бути багато, щоб їх уникнути, слід в процесі інвентаризації відразу ж проставляти інвентарний номер.
Номер паспорта відсутній з цілком об'єктивних причин: на даний вид товарно-матеріальних цінностей паспорт не видається, але, на мій погляд, у такому випадку в цій колонці повинен стояти прочерк. Як видно з колонок № 10 - 13, дані фактичної наявності відповідають даним бухгалтерського обліку, і колонки ці заповнені вірно.
Звернемося в нижню частину сторінки 2 опису, рядки Разом заповнені вірно, акуратно, відповідно до вимог.
Тепер розглянемо вкладний лист до форми № інв-3, він являє собою продовження 2-ої сторінки форми № інв-3. тут представлені з 4 по 31 порядкові номери і відображені такі рахунки із субрахунками: 10 / 3 «Паливо», 10 / 4 «Тара і тарні матеріали», 10 / 8 «Будівельні матеріали», 43 «Готова продукція», 41 - «Товари ». Колонка № 3 заповнена чітко й акуратно, без нарікань. Колонки № 4 і 5 не заповнені як і в попередньому випадку з тих же причин. Колонка № 6 містить такі найменування одиниць виміру: кілограми, штуки, кубічні метри.
Звернувши увагу на ксерокопію цієї сторінки, ми помітимо, що колонка № 7 заповнена акуратно, за винятком 22 порядкового номера, де нечітко, кілька разів виправлено, стоїть цифра 15.
Колонки № 8, 9 не заповнені як і в попередньому випадку з тих же причин, хоча в даних найменуваннях товарно-матеріальних цінностей присутні і ті, у яких обов'язково повинен бути в наявності паспорт, наприклад, 19 порядковий номер - вогнегасник, 20 порядковий номер - електричний радіатор, 21 порядковий номер - автомобіль «ЗІЛ». Але в колонці з приводу цих товарно-матеріальних цінностей не значиться нічого. Голова інвентаризаційної комісії аргументував це тим, що дані товарно-матеріальні цінності надійшли в організацію настільки давно, що паспорт до теперішнього часу втрачено.
Колонка № 10 на перший погляд заповнена вірно, але при ретельному огляді можна виявити, що в рядку Разом не проставлено кількість, хоча за Інструкцією повинен стояти «Загальний підсумок кількості в натуральних показниках», незалежно від того, в яких вимірах (шт., кг, м тощо) ці товарно-матеріальні цінності показані.
Колонка № 11 містить невелике відхилення від встановлених норм у зв'язку з тим, що в 29 порядковому номері виправлення внесено прямо на неправильний варіант, хоча «виправлення помилок здійснюється у всіх примірниках описів шляхом закреслення неправильних записів і проставлення над закресленими правильних записів. Виправлення повинні бути обумовлені та підписані всіма членами інвентаризаційної комісії », в результаті неможливо точно визначити цифру суми.
Колонка № 12 - точна копія 10 колонки, аж до недоробок: також не проставлено в підсумковому рядку кількість.
За колонці № 13 зауваження ідентичні колонці № 11.
Слід зазначити, що фактична кількість і сума товарно-матеріальних цінностей рівні кількісним і сумовим даними бухгалтерського обліку. це наочно можна поспостерігати за рядком Разом.
Переходимо до абзацу РАЗОМ на сторінці: кількість порядкових номерів відсутня - це порушення. Голова інвентаризаційної комісії пояснив це тим, що всі вироблялося в поспіху. Але це, на мій погляд, не причина, щоб підписувати не оформлені до кінця документи.
Загальна кількість одиниць фактично теж відсутня.
А ось пункт «На суму фактично» дані дані вірні.
Звернемося до наступної сторінки. На ній представлені з 32 по 49 порядковий номер, і лише єдиний рахунок № 41 «Товари». Колонка № 3 «Найменування, характеристика» заповнена розбірливо, правильно. Колонка № 4 не заповнена з невідомих причин. Колонка № 5 не заповнена через брак часу для пошуку у статистичних виданнях коду за ОКЕІ для кожного найменування. У колонці № 6 представлені наступні найменування одиниць вимірювання: штуки, метри, кубічні метри, тонни, центнери, кілограми. Колонка № 7 «Ціна» заповнена вірно і досить акуратно. Інвентарний номер не проставлений чинності описаних раніше причин. А номер паспорта повинен стояти хоча б для наступних найменувань: гідроманіпулятор ПП-70-01, насос НШ 66-63/85, автошини 14-00-200 425, металоконструкція БКСМ, автошини 1400-20, автошини 205/65 R - 15. Для інших же найменувань повинні стояти прочерки.
Колонки № 10-13 заповнені акуратно і без помарок, єдиний недолік - це майже порожній рядок РАЗОМ.
І ще один нюанс: так як вписане число порядкових номерів набагато менше, ніж відведено для них рядків на цій сторінці, у незаповнених рядках повинен стояти значок Z. Це має бути зроблено, щоб запобігти випадкам вписування потім порядкових номерів і найменувань товарно-матеріальних цінностей, якщо ж стоїть значок Z, значить, опис закінчена.
Як і в попередніх випадках, в абзаці РАЗОМ по сторінці спостерігається відсутність незаповнених рядків «Кількість порядкових номерів» і «Загальна кількість одиниць фактично».
Розглянемо 4-ю сторінку форми № інв-3. Відразу кидається в очі недоробка в 1 пункті: немає даних по абзацу: «Разом за описом», зокрема, кількості порядкових номерів, загальної кількості одиниць фактично. А, на мій погляд, присутність цих даних дуже важливо, адже завжди можна потім щось інше вписати в порожні рядки, щоб уникнути цього слід все в опис вносити вчасно.
Пункт «На суму фактично» заповнений правильно, якщо ні сказати, що навіть з надмірною обережністю і ретельністю: після суми прописом залишилося місце, воно прочеркнуть.
Всі ціни, підрахунки підсумків по рядках, сторінкам і в цілому по інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей перевірені (на папері, але, як ми зуміли переконатися, не фактично) і завіряються підписами голови інвентаризаційної комісії та членів комісії та печаткою організації.
Також дано підписи осіб, відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, проставлена ​​дата.
У рядку нижче «Зазначені в цій опису дані та розрахунки перевірив» не вказані посада і розшифровка підпису, варто лише підпис. Це грубе порушення. Точно також не проставлена ​​дата перевірки.
Результати контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій були оформлені актом і зареєстровані в журналі обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації.
Так як в ході інвентаризації розбіжностей між фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей виявлено не було, то сличительная відомість не складалася.
Ще не вказано про товарно-матеріальні цінності відвантажені і прийняті на зберігання. В обох випадках оформляється акт за формою № інв-4 з повністю заповненої верхній шапкою, яка включає назву організації, підстава для проведення інвентаризації, форму по ОКУД, по ОКПО, вид діяльності, дату початку та закінчення інвентаризації.
Сама ж таблиця форми акта складається з 16 граф, в яких у всю довжину таблиці стоїть значок Z, що означає, що товарно-матеріальних цінностей відвантажених у власності МГЛК «Мордовлеспром» не виявлено. Документ завірений підписами голови інвентаризаційної комісії та членів комісії.
Так само йде справа і з товарно-матеріальними цінностями, прийнятими на відповідальне зберігання, що знаходяться в дорозі, опис за яким складається за формою № інв-5 і інв-6 відповідно. Таких товарно-матеріальних цінностей також виявлено не було.
У силу тієї обставини, що метою курсової роботи я ставила вивчення проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ФГУП «МГЛК« Мордовлеспром », то в курсовій роботі я конкретно і розглядала лише товарно-матеріальні цінності, насправді ж, якщо проводиться інвентаризація, то їй зазвичай піддається не тільки один якийсь вид цінностей, а всі. Так і в «Мордовлеспроме» інвентаризації в дійсності підлягали основні засоби, готова продукція, товари, зобов'язання. А я у відповідності з темою та цілями курсової роботи обрала лише товарно-матеріальні цінності, тому в організації після закінчення інвентаризації вийшла ціла товста книга, яка обов'язково прошнуровується і пронумеровується, коли все це зроблено, на задню частину книги на місце шнурівки приклеюється листочок, на якому написано: прошнуровано і пронумеровано 43 аркуша, підпис генерального директора, підпис виконуючого обов'язки головного бухгалтера та печатка організації. У даному випадку цей документ є опечатаних, тобто ніхто не зможе ні вийняти частина листів, ні вкласти. Це робиться на момент закінчення всіх операцій в книзі, тепер вона повністю готова.
Так як дана інвентаризація не виявила надлишків або нестач товарно-матеріальних цінностей, то відомість результатів, виявлених інвентаризацією - форма № інв-26, не складалася.
2.4 Особливості та види помилок, допущених при інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ФДУП «МГЛК« Мордовлеспром »
Як вже було сказано вище, в ході вивчення інвентаризації на даному підприємстві, мною були виявлені наступні помилки: неправильне виправлення помилок в описах, недозаполненіе граф описів, наявність порожніх незаповнених рядків, відсутність підсумкових даних по сторінці і опису в цілому, непроставленим інвентаризаційних номерів товарно- матеріальних цінностей. Це все дуже негативні моменти. Я склала невелику схему, в якій відобразила головні і найбільш характерні помилки для «Мордовдеспрома». Це схема 2. 4. 1
Схема 2. 4. 1-Помилки, виявлені після проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
№ п / п
Найменування помилки
Причина
Способи виправлення
1
Неправильне виправлення помилок в описах
Недостатньо точне ознайомлення з наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 № 49
Виправлення помилок здійснюється у всіх примірниках описів шляхом закреслення неправильних записів. Виправлення повинні бути обумовлені та підписані всіма членами інвентаризаційної комісії
2
Незаповнення окремих граф в описах
Відсутність тих чи інших даних; брак часу
При відсутності даних повинен стояти прочерк. У наступному випадку, повинна бути створена робоча інвентаризаційна комісія з великим числом членів
3
Наявність порожніх незаповнених рядків
Недостатньо точне ознайомлення з наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 № 49
Незаповнені рядки повинні прокреслюється
4
Відсутність підсумкових даних по сторінці і опису в цілому
Неуважність; бажання що-небудь дописати потім
-
5
Непроставленим інвентаризаційних номерів
Брак часу
Повинна бути створена робоча інвентаризаційна комісія з великим числом членів

ВИСНОВОК
Інвентаризація на ФГУП «МГЛК« Мордовлеспром »завершилася. Дійсно, це дуже трудомісткий процес, в ході якого я виявила безліч неточностей, недоробок і деяку кількість порушень. Все це я пов'язую з недостатньою кількістю літератури з проведення інвентаризації. Що характерно, ні в одній книзі немає точного доступного визначення інвентаризації, а вже що говорити про тонкощі!
Досліджуючи інвентаризацію на ФГУП «МГЛК« Мордовлеспром », я розробила для себе робочий план-схему проведення інвентаризації, який представлений на малюнку 1.
Малюнок 1-План інвентаризації
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Наказ керівника про проведення інвентаризації, в якому вказана дата початку і закінчення інвентаризації
Підготовчі заходи до проведення інвентаризації (перевірка мірного, вагового, вимірювального інструмента)
Складання інвентаризаційних описів
Складання порівнювальних відомостей
Складання відомості результатів, виявлених інвентаризацією
Складання акта на списання непотрібних або зіпсованих цінностей

Це, звичайно, дуже примітивна модель, але вона стосується і наочно показує всі кроки проведення інвентаризації.
Слід відзначити позитивні моменти, наприклад, під час заповнення інвентаризаційної опису дані бухгалтерського обліку не розійшлися з фактичними даними, в результаті чого не довелося складати слічітельнуювідомість, отже, матеріально відповідальні особи дбайливо піклувалися про охорону та належному використанні товарно-матеріальних цінностей.
Єдине, про що може бути доводиться шкодувати, так це про те, що у мене не відбулася практика складання порівнювальних відомостей.
Вивчивши процес інвентаризації, стає зрозумілим, на скільки він трудомісткий і складний, наскільки відповідальний. Тому що отримані в ході проведення інвентаризації дані, будуть використовуватися протягом усього року, і взагалі, організації важливо знати, якими цінностями вона має в своєму розпорядженні, як йдуть справи з крадіжкою, псуванням цінностей, як наслідок, чи не потрібно посилити охорону, які заходи проводяться за запобіганню від стихійних лих і т.д. Так що, як видно, дані інвентаризації дуже важливі.
У процесі роботи я виконала всі цілі, поставлені на першому етапі роботи: це ознайомилася з процесом інвентаризації взагалі, з'ясувала, що він вдає із себе; дізналася і запам'ятала правила відображення результатів інвентаризації в обліку; виявила допущені помилки в ході проведення інвентаризації на ФДУП «МГЛК «Мордовлеспром»; визначила область застосування даних, отриманих після проведення інвентаризації.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
112.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Ревізія товарно-матеріальних цінностей
Ревізія товарно матеріальних цінностей
Методика аудиторської перевірки товарно матеріальних цінностей
Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
Договір поставки Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей
Інвентаризація матеріальних запасів
Облік товарно-матеріальних запасів
Аналіз товарно матеріальних запасів
Аудит товарно матеріальних ценостей
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru