Ігрові технології в системі освіти студента

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ «ТИСБИ»
Р Е Ф Е Р А Т
з дисципліни: Конкурентне поведінку підприємства
на тему: «Ігрові технології в системі освіти студента»
Виконав: студент Ч - 11 М
Нурієв М.Ф.
Перевірив: ФАТХ А.М.
Набережні Челни
2006

ЗМІСТ
Введення
1. Використання нових інформаційних технологій у навчанні студентів економічного профілю
2. Особливості навчання студентів у процесі ділової гри «Никсдорф Дельта»
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Сьогодні ми не можемо не замислитися над тим, що чекає наших випускників. Ми знаємо, що майбутнє вимагатиме від них величезного запасу знань у галузі сучасних технологій.
Вже зараз 60% пропозицій про роботу вимагають певних комп'ютерних знань, і цей відсоток буде тільки зростати.
Підготовка випускників до майбутнього полягає не тільки в плані «готовності працювати», але і в освоєнні життєво необхідних навичок, у зв'язку з тим, що сучасні технології все глибше проникають в наше життя.
Змінюються цілі і завдання, що стоять перед сучасною освітою, - акцент переноситься з «засвоєння знань» на формування «компетентності», відбувається заміна психолого-орентірованной педагогіки на особистісно-орієнтований підхід.
Зміст даної роботи розкриває можливості використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі. Докладно описуються можливості впровадження економічної ділової комп'ютерної гри «Никсдорф Дельта» в рамках Інтернет-фестивалю «Поколеніе.RU».
Навчально-імітаційна система «Никсдорф Дельта» відкриває нові можливості дослідження економічних процесів з використанням ділової гри.
На власному досвіді учасники гри осягають особливості управління підприємством в постійно мінливій ринковому середовищі. Атмосфера змагання, створювана при проведенні навчальних занять із застосуванням цього програмного продукту, сприяє зацікавленості учасників гри і покращення своїх знань та професійних навичок в галузі економіки та менеджменту.
Метою вивчення даної теми є дослідження нових ігрових технологій у процесі навчання студентів економічного профілю.

1. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Застосування нових інформаційних технологій у навчанні студентів на сучасному етапі є найважливішою умовою підготовки висококваліфікованого фахівця. У Соціально-економічному інституті Брянського державного університету був застосований новий комплекс освітніх програм, розроблених на основі ігрових навчальних технологій - студентський Інтернет-фестиваль «Поколеніе.Ru».
У рамках Інтернет - фестивалю була використана адаптована німецька комп'ютерна ділова гра «Никсдорф Дельта», заснована на принципі моделювання. Зараз із збільшенням вимог до майбутнього фахівця, впровадженням в повсякденне життя комп'ютерних технологій, вищим навчальним закладам доводиться впроваджувати в навчальний процес все нові і нові методи навчання з застосуванням ділових ігор. Застосування нових комплексів освітніх програм побудованих на базі імітаційних моделей, дозволяє розвивати і систематизувати отримані знання студентами, допомагають адаптуватися до ринкової ситуації в країні і тим самим підвищує ефективність і якість навчання. [5, с. 23]
Комп'ютерні ділові ігри, засновані на принципі моделювання професійної діяльності, з розвитком комп'ютеризації освіти займають все більш помітне місце серед активних методів навчання. Навчальні комп'ютерні системи, побудовані на базі імітаційних моделей, виявляються найбільш перспективними з точки зору вироблення професійних навичок, необхідних сучасній фахівцеві й істотно підвищують ефективність і якість навчання.
Активне використання економічних комп'ютерних ділових ігор в освіті безпосередньо пов'язане з необхідністю інтенсифікації навчального процесу, новим підходам до організації навчання в умовах ринкових перетворень, що зробили вплив і на ринкові процеси в системі освіти.
Управління економічною системою, діяльність якої імітує комп'ютер, дозволяє виробити навички прийняття рішень в умовах мінливої ​​економічної ситуації. Поряд з обліковими імітаційними системами, розробленими російськими фахівцями, в російських навчальних закладах використовуються програмні продукти закордонних виробників, їх кращий досвід і методики навчання в галузі економіки та менеджменту. [5, с. 24]
2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ділової гри «Никсдорф ДЕЛЬТА»
З 1997 року в російських навчальних закладах набула поширення ділова гра «Никсдорф Дельта», розроблена групою білоруських фахівців у рамках програми фонду Хайнца Никсдорф.
Імітаційна система «Никсдорф Дельта» - ділова комп'ютерна гра, в основі якої лежить імітаційна модель підприємства, яке функціонує в умовах ринкової конкуренції.
Метою практичних занять з використанням ділової гри «Никсдорф Дельта» є розробка стратегії діяльності підприємства та її послідовна реалізація. Стратегія розвитку підприємства передбачає розробку комплексу маркетингових заходів, планування виробництва з урахуванням вимог покупців до асортименту та якості продукції, управління фінансами, що забезпечує найбільш раціональне використання наявних фінансових ресурсів. Розробка і послідовна реалізація оригінальної, кількісно обгрунтованої стратегії управління підприємством з використанням знань, отриманих при вивченні економічних дисциплін: маркетингу, менеджменту, фінансового аналізу та ін - неодмінна умова успіху учасників гри.
Вихідними параметрами імітаційної моделі передбачено три розрізняються по складності варіанту конкуренції: для одного, двох і трьох найменувань продукції. У грі одночасно можуть брати участь від двох до шести команд, кожна з яких керує окремим підприємством. Гра може тривати від 6 до 24-х і більше періодів у залежності від конкретних навчальних завдань. [5, с. 26]
У процесі навчання учасники гри під керівництвом викладача знайомляться з умовами діяльності віртуального підприємства, а потім самостійно розробляють і послідовно реалізують стратегію, що забезпечує розвиток підприємства і отримання прибутку протягом всієї гри.
Підприємство у діловій грі «Никсдорф Дельта» являє собою складну систему, що взаємодіє з іншими підприємствами та державними інститутами. Самостійна робота учасників гри передбачає планування і контроль як стратегічних рішень, так і конкретних тактичних кроків з управління підприємством, наприклад, щодо забезпечення виробництва сировиною і матеріалами, придбання та продажу обладнання, найму і звільнення персоналу, визначення обсягів транспортування продукції на окремі ринки тощо п.
Кожна команда працює за окремим комп'ютером, а викладач здійснює загальне керівництво та контролює дію учасників. Конкурентна ситуація, створена за допомогою комп'ютерної імітаційної моделі ринку, змінюється від періоду до періоду в результаті спільної діяльності всіх підприємств.
Оцінка діяльності учасників ділової гри проводиться за допомогою системи економічних показників, що відображають стан віртуального підприємства і ефективність прийнятих у ході гри управлінських рішень.
Економічна ситуація, що склалася до кінця гри, в значній мірі залежить від дії самих учасників. [5, с. 27]
Викладач враховує не тільки окремі фінансові показники, але й загальний стан справ у галузі, в першу чергу, ринкову кон'юнктуру. Оцінка діяльності учасників ділової гри «Никсдорф Дельта» передбачає порівняння результатів окремих підприємств, досягнутих в однакових для всіх конкурентів умовах. У кожному періоді гри викладач має можливість контролювати кількісні значення показників. Для цієї мети призначена частина інформаційного вікна «Фінансові показники», який поряд з фінансовими коефіцієнтами демонструє дані, що характеризують конкурентоспроможність підприємства. Ці дані представлені для кожного підприємства окремо і можуть використовуватися для порівняльного аналізу результатів діяльності учасників гри.
Ділова гра «Никсдорф Дельта» розвиває пізнавальні навички студентів, вміння самостійно конструювати свої знання, дозволяє орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиває творче мислення, вміння побачити, сформулювати і вирішити проблему, сприяє становленню майбутніх фахівців у професійній діяльності.
Здійснити в навчальному закладі дослідження процесів, що протікають на підприємствах в довгостроковому періоді, і перекласти їх для практичного застосування в майбутньому досить важко. Щоб навчитися і отримати реальний практичний досвід фахівця буде потрібно кілька років професійної діяльності. У цьому випадку, при підготовці майбутніх фахівців доцільно використовувати комплекс освітніх програм, розроблених на основі ігрових навчальних технологій. Це забезпечить нову якість підготовки економістів у відповідності з досягненнями світового науково-технічного прогресу. Економічні ділові ігри створюють умови для отримання практичного багажу знань з прийняття управлінських рішень, вибору стилю управління, розвитку навичок стратегічного планування в різних виробничих ситуаціях. [5, с. 28]
Складність і універсальність економічної ділової гри багато в чому визначається складністю імітаційної моделі, що лежить в її основі. Імітаційні комп'ютерні моделі економічних систем відтворюють як процеси, які відбуваються всередині даної системи, так і фактори зовнішнього середовища, прямо або побічно мають вплив на їх динаміку.
Основу сучасної економічної ділової гри складають математичні моделі ринку і підприємства, побудовані, як правило, на базі багаторічних наукових досліджень і досвідчених даних, отриманих на реальних підприємствах.

ВИСНОВОК
Активне використання економічних комп'ютерних ділових ігор у російських вузах безпосередньо пов'язане з необхідністю інтенсифікації навчального процесу, новими підходами до організації навчання в умовах ринкових перетворень, що зробили вплив і на корінні процеси в системі освіти.
Навчально-імітаційна система «Никсдорф Дельта» відкриває нові можливості дослідження економічних процесів з використанням методу ділової гри. На власному досвіді учасники гри осягають особливості управління підприємством в постійно мінливій ринковому середовищі.
Умови діяльності віртуального підприємства в рамках комп'ютерної моделі, що лежить в основі ділової гри «Никсдорф Дельта», визначаються набором взаємопов'язаних параметрів, що дозволяють імітувати зміна як внутрішньої, так і зовнішнього середовища підприємства.
Оцінка діяльності учасників ділової гри проводиться за допомогою системи економічних показників, що відображають стан віртуального підприємства і ефективність прийнятих у ході гри управлінських рішень. Використовувані для інтегральної оцінки фінансові показники відповідають російській та міжнародній практиці фінансового аналізу. [5, с. 28]
За результатами проведеного комплексу освітніх програм у рамках Інтернет - фестивалю проводилися соціологічні дослідження, за результатами яких 73% відсотка респондентів визначили, що економічна гра «Никсдорф Дельта», є незамінним, захоплюючим методом підвищення і розвитку економічних знань, умінь і навичок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гершунский Б.С. Комп'ютеризація серед освіти. - М.: - 2004р.
2. «Навчання для майбутнього»: Навчальний посібник. М.: Видавництво торговий дім «Російська редакція», 2004р.
3. Грамолин В.В. Навчальні комп'ютерні ігри. / / Інформатика та освіта. - 2003. - № 4.
4. Гребенів І.В. Методичні проблеми комп'ютеризації навчання у вузі / / Педагогіка - 2005. - № 5.
5. Руда І.Л. «Стратегічна ділова гра« Никсдорф Дельта »». - М.: «Фінанси та статистика», 2003р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
25.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Нові інформаційні технології в системі неперервної освіти
Ігрові технології в початковій школі
Ігрові технології в процесі викладання іноземних мов
Ігрові технології у навчально виховному процесі сучасної школи
Ігрові технології у навчально-виховному процесі сучасної школи
Ігрові технології як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
Стандартизація в системі освіти
Профорієнтація в системі освіти
Відеотелеконференції в системі дистанційної освіти
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru