Єдина система конструкторської документації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ГОСТ 2.604-2000
Єдина система конструкторської документації
КРЕСЛЕННЯ РЕМОНТНІ
Загальні вимоги
СТАНДАРТ РАДА
ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
Мінськ

Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації та сертифікації в машинобудуванні (ВНІІНМАШ) Держстандарту Росії
ВНЕСЕНО Держстандартом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол № 18 від 18 жовтня 2000 р.)
За прийняття проголосували:
Найменування держави
Найменування національного органу з стандартизації
Азербайджанська Республіка
Азгосстандарт
Республіка Вірменія
Армгосстандарт
Республіка Білорусь
Держстандарт Республіки Білорусь
Республіка Казахстан
Держстандарт Республіки Казахстан
Киргизька Республіка
Киргизстандарт
Республіка Молдова
Молдовастандарт
Російська Федерація
Держстандарт Росії
Республіка Таджикистан
Таджікгосстандарт
Туркменістан
Главгосінспекція «Туркменстандартлари»
України
Держстандарт України
3 Постановою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології від 29 березня 2001 р. № 150-ст міждержавний стандарт ГОСТ 2.604-2000 введений в дію як державний стандарт Російської Федерації з 1 липня 2001
4 НА ЗАМІНУ ГОСТ 2.604-88
СТАНДАРТ
Єдина система конструкторської документації
КРЕСЛЕННЯ РЕМОНТНІ
Загальні вимоги
Unified system of design documentation. Repairing drawings. General requirements
Дата введення 2001-07-01

1 Галузь застосування

Цей стандарт поширюється на конструкторську документацію для виконання ремонту виробів всіх галузей промисловості і встановлює загальні правила виконання ремонтних креслень, схем, специфікацій, відомостей, інструкцій (далі - ремонтних креслень).
На підставі цього стандарту допускається при необхідності розробляти стандарти, які встановлюють правила виконання ремонтних креслень для виконання ремонту конкретних видів техніки з урахуванням специфіки виробів та (або) ремонту.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів
ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи
ГОСТ 2.201-80 Єдина система конструкторської документації. Позначення виробів і конструкторських документів
ГОСТ 2.316-68 Єдина система конструкторської документації. Правила нанесення на кресленнях написів технічних вимог і таблиць
ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи
ГОСТ 2.701-84 Єдина система конструкторської документації. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

3 Визначення

У цьому стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.
3.1 ремонтний розмір: Розмір, встановлений для ремонтується вироби або для виготовлення нового виробу замість зношеного і відрізняється від аналогічного розміру вироби за робочим кресленням.
3.2 категорійний ремонтний розмір: Ремонтний розмір, встановлений для певного виду і (або) категорії ремонту. Наприклад, для поточного, середнього або капітального ремонту; для 1-го, 2-го, 3-го варіантів ремонту.
3.3 прігоночний ремонтний розмір: Ремонтний розмір, встановлений з урахуванням припуску на пригону виробів «за місцем».

4 Загальні вимоги

4.1 Ремонтними вважаються документи (креслення, схеми, специфікації, відомості та інструкції), призначені для:
- Ремонту виробів (деталей, складальних одиниць, комплексів та комплектів);
- Складання (монтажу) і контролю відремонтованих виробів;
- Виготовлення додаткових (нових) деталей (складальних одиниць) з ремонтними розмірами. Ремонтні креслення розробляють на додаток до ремонтних документів за ГОСТ 2.602 або, при відсутності останніх, як самостійні документи.
Для простих виробів допускається розробляти ремонтні креслення замість керівництва з ремонту і (або) технічних умов на ремонт.
4.2 У комплект ремонтних креслень виробу в загальному випадку входять:
- Креслення виробів, перерахованих в 4.1;
- Габаритні, монтажні креслення, якщо в результаті ремонту повинні змінитися габаритні розміри виробу або монтажні розміри;
- Креслення додаткових деталей (складальних одиниць), що їх відповідно до вимог ЕСКД;
- Схеми;
- Специфікації;
- Відомості специфікацій, посилальних документів;
- Інструкції.
Допускається в комплект цих документів включати розрахунки розмірних і кінематичних ланцюгів, розрахунки виробів (деталей, складальних одиниць і т.п.) на міцність та інші необхідні документи відповідно до ГОСТ 2.102 і ГОСТ 2.602.
4.3 Ремонтні габаритні та монтажні креслення, ремонтні схеми і специфікації та інші документи, перераховані в 4.1 та 4.2, виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандартів Єдиної системи конструкторської документації.
4.4 На ремонтних кресленнях, ремонтних габаритних і монтажних кресленнях, ремонтних схемах, що входять до комплекту документів для ремонту, вміщують тільки ті дані, які відмінні від даних відповідних документів, що входять у комплект робочої конструкторської документації.

5 Правила виконання ремонтних креслень

5.1 Ремонтні креслення виконують згідно з вимогами стандартів Єдиної системи конструкторської документації і цього стандарту.
5.2 На ремонтних кресленнях вказують тільки ті розміри, граничні відхилення, натяг, зазори і інші дані, які повинні бути виконані і перевірені при ремонті вироби.
5.3 На вироби, які при ремонті не можуть бути роз'єднані (нероз'ємні з'єднання, виконані клепкою, зварюванням і т.п.), допускається не випускати самостійні креслення на окремі деталі. Вказівки з ремонту таких виробів наводять на ремонтному складальному кресленні виробу, до якого входять ремонтовані деталі, з додаванням зображень і даних, що пояснюють сутність ремонту.
5.4 На ремонтних кресленнях зображують тільки ті види, розрізи, перерізи, які необхідні для ремонту виробу.
5.5 На ремонтних кресленнях граничні відхилення лінійних розмірів вказують, як правило, числовими значеннями, наприклад Æ18 +0018, Æ , Або умовними позначеннями з наступним зазначенням у дужках їх числових значень, наприклад Æ18 Н7 (+0,018), Æ .
5.6 На ремонтних кресленнях поверхні, що підлягають обробці при ремонті, виконують суцільною товстою основною лінією, інші частини зображення - суцільною тонкою лінією (рисунок 1).
Примітка - Наведені в цьому стандарті малюнки виконані з повнотою, необхідною для ілюстрації викладених у стандарті правил, і не повинні розглядатися як приклади повного оформлення відповідних креслень.

Малюнок 1
Якщо в окремих елементів ремонтується вироби змінюється конфігурація, то змінену частину показують суцільною товстою основною лінією, а незмінну частину - суцільною тонкою лінією (рисунок 2).

Малюнок 2
5.7 На кресленнях вироби, ремонтується зварюванням, паянням, нанесенням металопокриттів тощо, рекомендується виділяти відповідну ділянку вироби, що підлягає ремонту (рисунок 3).

Малюнок 3
5.8 При ремонті вироби наплавленням, заливкою (за допомогою зварювання, пайки тощо) на ремонтному кресленні вказують найменування, марку, розміри матеріалу, що використовується при ремонті, а також позначення стандарту на матеріал (малюнок 4).

Малюнок 4
5.9 Якщо при ремонті вироби видаляють зношену частину і замінюють її новою (рисунок 5), то удаляемую частина зображають тонкою штрих-пунктирною лінією з двома крапками (малюнок 6). Нову частину виконують на самостійному ремонтному кресленні.

Малюнок 5

Малюнок 6
5.10 На ремонтному кресленні виробу, для якого встановлені прігоночние розміри, при необхідності, вказують настановні бази для пригону «за місцем».
5.11 На ремонтних кресленнях категорійні і прігоночние розміри, а також розміри виробу, що ремонтується зняттям мінімально необхідного шару матеріалу, проставляють літерними позначеннями, а їх числові значення та інші дані вказують на полицях ліній-виносок (малюнок 7) або в таблиці (рисунок 8).

Малюнок 7

Малюнок 8
5.12 На ремонтних кресленнях в сполучених виробах з категорійними розмірами зберігається характер сполучення (квалітети точності, посадки, шорсткість та ін), передбачений в робочих кресленнях.
5.13 На ремонтних кресленнях виробів для визначення способу ремонту поміщають технологічні вказівки, які є єдиними для відновлення експлуатаційних характеристик виробу.
Технологічні вимоги, пов'язані з окремого елементу вироби, поміщають на ремонтному кресленні, як правило, поряд з відповідним елементом або ділянкою вироби.
Ці вимоги допускається не вказувати, якщо вони викладені в керівництві з ремонту або в технічних умовах на ремонт.
5.14 Написи, технічні вимоги і таблиці на ремонтних кресленнях виконують згідно з вимогами ГОСТ 2.316.
5.15 На ремонтному кресленні допускається вказувати одночасно декілька варіантів ремонту одних і тих же елементів вироби з відповідними роз'ясненнями на кресленні. На кожен принципово відмінний варіант ремонту вироби виконують самостійний креслення.
5.16 Якщо при ремонті вироби в нього вводять одну або кілька деталей (втулку, стопор і т.п.) або деталь при ремонті замінюють складальної одиницею, аналогічної деталі (тобто складається з декількох складових частин), то ремонтний креслення виконують як складальний .
5.17 На ремонтних кресленнях деталей зміст графи «Матеріал» основного напису має відповідати змісту аналогічної графи робочого креслення деталі. Позначення скасованих стандартів на матеріали не вказують.
У ремонтних кресленнях на знову виготовлені вироби в цьому випадку вказують позначення матеріалу за чинним стандартом.
5.18 Граничні відхилення розмірів 14-17-х квалітетів вказують на ремонтних кресленнях з округленням до десятих часток міліметра.
5.19 Якщо на ремонтному кресленні одного виробу дано вичерпне вказівку про виготовлення іншого (сполученого) вироби з робочої конструкторської документації (рисунок 9) і ця документація включена в комплект документів для ремонту, то окремий ремонтний креслення на сумісний виріб не випускають.

Малюнок 9

6 Правила виконання ремонтних схем

6.1 Ремонтні схеми виконують згідно з вимогами цього стандарту і ГОСТ 2.701.
Ремонтні електричні, кінематичні, гідравлічні, пневматичні, вакуумні схеми, схеми цифрової обчислювальної техніки, позначення ланцюгів і буквено-цифрові позначення в електричних схемах проводять згідно зі стандартами Єдиної системи конструкторської документації.
6.2 На ремонтних схемах вказують елементи схеми, пристрої, функціональні групи і т.п., лінії зв'язку, ланцюги, графічні і буквено-цифрові позначення та інші дані, необхідні при виконанні ремонту, які повинні бути ідентичними прийнятим у робочої конструкторської документації.
6.3 На пристрої (елементи, функціональні групи тощо), схеми яких досить прості або ремонт їх нескладний, допускається не розробляти самостійні ремонтні схеми. Вказівки з ремонту таких виробів наводять на ремонтній схемі вироби, до якого входить вирiб, що ремонтується, з додаванням необхідної для ремонту інформації.
6.4 На ремонтних схемах елементи схеми (пристрої тощо), лінії зв'язку, ланцюги, що підлягають ремонту, виконують основний суцільною товстою лінією, інші елементи - суцільною тонкою лінією.
6.5 На ремонтної схемою одночасно допускається вказувати кілька варіантів ремонту одних і тих же елементів схеми (пристроїв тощо) з відповідними роз'ясненнями на схемі.
На кожен принципово відмінний варіант ремонту вироби виконують самостійну схему.
6.6 Написи, таблиці, а також технічні вимоги на ремонтних схемах ремонтованих виробів виконують, як правило, відповідно до вимог ГОСТ 2.316.

7 Правила виконання ремонтних специфікацій

7.1 Ремонтну специфікацію виконують згідно з вимогами цього стандарту і ГОСТ 2.106. Ремонтну специфікацію допускається виконувати на полі креслення на кожний вид вироби (складальна одиниця, комплекс, комплект).
7.2 Ремонтна специфікація встановлює можливі зміни робочої специфікації вироби внаслідок його ремонту. Вона також використовується для організації ремонту вироби та комплектування конструкторських документів на нього.
7.3 У ремонтну специфікацію вносять складові частини специфікацію вироби, на яке розробляють ремонтні креслення, а також інші ремонтні документи, що відносяться до цього виробу.
У ремонтну специфікацію специфікацію вироби вносять окремі складові частини з інших видів виробів (незалежно від розроблювальних для них ремонтних документів), які після ремонту будуть входити в моно виріб.
7.4 У розділі «Документація» ремонтної специфікації вносять ремонтні креслення та інші ремонтні документи, пов'язані з ремонту виробу в цілому (наприклад ремонтний складальне креслення, ремонтна схема, що відноситься до виробу в цілому, ремонтний монтажний креслення, ремонтна відомість специфікацій, технічні умови на ремонт вироби і т.п., тобто ремонтні документи, аналогічні відповідним документам зі складу комплекту робочої конструкторської документації).
7.5 У розділі «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Стандартні вироби», «Комплекти», «Інші вироби» ремонтної специфікації вносять складові частини, що зазначені в 7.3.
7.6 У розділ «Матеріали» ремонтної специфікації вносять матеріали, необхідні для ремонту виробу і його комплектів, що поставляються безпосередньо з виробом.

8 Правила виконання ремонтних відомостей специфікацій і ремонтних відомостей посилальних документів

8.1 Виконання ремонтних відомостей специфікацій
8.1.1 Ремонтну відомість специфікацій виконують згідно з вимогами цього стандарту і ГОСТ 2.106.
8.1.2 Ремонтна відомість специфікацій включає:
- Ремонтну специфікацію вироби;
- Ремонтні специфікації складових частин виробу;
- Ремонтні специфікації комплектів;
- Відомість документів для ремонту.
У ремонтну відомість специфікацій вироби не включають ремонтні специфікації складових частин виробу, на які є свої відомості специфікацій.
В кінці ремонтної відомості специфікацій вироби дають посилання на ремонтні відомості специфікацій складових частин виробу.
8.2 Правила виконання ремонтних відомостей посилальних документів
8.2.1 Ремонтну відомість документів документів виконують згідно з вимогами цього стандарту і ГОСТ 2.106.
8.2.2 У ремонтну відомість документів документів включають документи, на які є посилання в ремонтних документах, включених у відомості документів для ремонту виробу.
Примітка - Ремонтні документи, позначення яких записані в графу «Позначки» ремонтних специфікацій і відомостей документів для ремонту, до посилальним документами не відносяться.

9 Правила виконання ремонтних інструкцій

9.1 Ремонтні інструкції виконують згідно з вимогами цього стандарту і ГОСТ 2.106.
9.2 Ремонтні інструкції не повинні дублювати зміст посібника з ремонту, технічних умов на ремонт та інших ремонтних документів, що виконуються відповідно до вимог ГОСТ 2.602.
9.3 Допускається виконувати ремонтні інструкції у вигляді розділів посібника з ремонту.
9.4 Для групи однотипних виробів рекомендується розробляти спільні ремонтні інструкції. У зазначені документи включають відомості, які поширюються на всі вироби певного виду (групи, підгрупи). При наявності образах ремонтних інструкцій в ремонтних інструкціях на конкретні вироби їх зміст не повторюють, а роблять відповідні посилання на них.

10 Позначення ремонтних креслень, схем, специфікацій, відомостей та інструкцій

10.1 Позначення ремонтного креслення, специфікації, відомості, інструкції та інших документів, що виконуються відповідно до номенклатури документів за ГОСТ 2.106, одержують введенням в позначення цих документів коду «Р» (ремонтний).
Примітка - Коди ремонтних креслень, специфікацій, схем, відомостей та інструкцій складаються з коду «Р» та коду документа за ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701. Наприклад, код ремонтного креслення деталі «Р» (позначення ремонтного креслення деталі АБВГ.721372.001Р), код ремонтної складальної одиниці «РСБ» (позначення ремонтного складального креслення АБВГ.481226.018РСБ), код ремонтної специфікації «Р» (позначення ремонтної специфікації вироби АБВГ .481226.018 Р), код ремонтної схеми складається з «Р» та коду схеми по ГОСТ 2.701 (позначення ремонтної електричної, принципової схеми АБВГ.481226.018РЕЗ). Позначення в прикладах приведені відповідно до вимог ГОСТ 2.201.
10.2 Позначення ремонтного креслення з одним категорійним розміром отримують додаванням до позначення ремонтного креслення цифр 1, 2, 3 і т.д. відповідно до категорії ремонтного розміру деталі вироби, зображеного на кресленні, наприклад АБВГ.711671.011Р1.
Ремонтний креслення з кількома категорійними розмірами для однієї поверхні позначають додаванням до цього позначення дробу, у чисельнику якого стоїть буква «Р» та цифра, відповідна першої категорії ремонтного розміру, а в знаменнику - літера «Р» та цифра, відповідна другою або третьою і т . д. категорії ремонтного розміру, наприклад АБВГ.711671.011 .
Позначення ремонтного креслення з категорійними розмірами для декількох поверхонь отримують додаванням до позначення ремонтного креслення літери «К».
Примітка - Категорії ремонтних розмірів виробів встановлюються розробником.
10.3 Позначення ремонтного креслення з прігоночним розміром отримують додаванням букви «П» до позначення ремонтного креслення.
10.4 Позначення ремонтного креслення додаткового (нового) виробу присвоюють за правилами для позначення робочих креслень.
Ремонтний креслення вироби, в яке вводять додаткове (нове) виріб, позначають так само, як ремонтне виріб.
10.5 Позначення ремонтних креслень варіантів ремонту одного і того ж вироби (деталі, складальної одиниці, комплекти) отримують додаванням до позначення вироби літери «Р» і через тире - римських цифр I, II (відповідно для першого, другого варіантів ремонту).
10.6 Код загальної ремонтної інструкції складається з коду ОР і коду інструкції, передбаченого ГОСТ 2.102, наприклад, ГРІ ... (Позначення загальної ремонтної інструкції за ГОСТ 2.201 АБВГ.481226.0180РІ ...).
Ключові слова: конструкторська документація, ремонтні креслення, ремонтні специфікації, ремонтні схеми, ремонтні відомості, ремонтні інструкції, ремонтні документи
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Виклад
45.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Єдина система технологічної документації ЕСТД Похибки класифікація похибок
Оформлення конструкторської документації
Розробка проектно-конструкторської документації на жіночі штани галіфе
Розробка креслень та проектно-конструкторської документації на жакет для дівчинки
Єдина транспортна система
Єдина енергетична система Росії
Система документації
Єдина автоматизована інформаційна система митних служб Співтовариства
Система кадрової документації ТОВ Модерн
© Усі права захищені
написати до нас